Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg"

Transcriptie

1

2

3 Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012

4

5 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk Uniform deel Basistakenpakket Bijzonderheden JGZ 0-4 jaar Bijzonderheden JGZ 4-19 jaar Risicotaxatie PGO 2e klas VO en Bereik VO Speciaal Onderwijs Jeugdgezondheidsmonitor Vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Maatwerkdeel Basistakenpakket JGZ VVE-indicaties Evaluatie Basistakenpakket Bereik Bereik uniform deel BTP JGZ Bereik uniform deel BTP JGZ 4-19 jaar 11 3) Plusproducten en projecten Bemoeizorg Bezoek Voorschoolse Voorzieningen Sociaal Medische Indicatie Kindercentra (SMI) Ziekteverzuimbegeleiding VO VTO-expertteam SamenStarten Voorzorg Het Amsterdams Overbruggingsplan (overgewicht) Percentages Overgewicht en Obesitas JUMP -IN Participatie ZAT MBO Preventieve Logopedie Externe Vertrouwenspersoon GroeiGids, on- en offline voorlichting voor ouders Hart en ziel (SDQ leerkrachtenversie voor 5 en 10 jarigen) Preventie Kindermishandeling (KM) en Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) Triple P / Positief opvoeden Project rechtstreeks verwijzen Matchpoint Ontwikkelingen 2e contactmoment VO Project MGGZ ZAT Project SchoolGezondheidsbeleid 30 4) Kwaliteit en scholing Certificeringen Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg (HKZ) en borstvoeding Scholing Inwerkartsen en inwerk-verpleegkundigen Scholingsprogramma 1e, 2e jaars Opleiding arts M&G, profiel jeugdgezondheidszorg 35

6 4.6 Inspectie voor de Gezondheidszorg Klachten, algemeen en per stadsdeel Klanttevredenheid 38 5) JGZ in cijfers stadsbreed en per stadsdeel Kinderen 0-4 jaar Leerlingen 4-19 jaar 43 6) Jeugdgezondheidszorg per stadsdeel 45 Stadsdeel Noord Stadsdeel Oost Stadsdeel Zuidoost Stadsdeel Zuid Stadsdeel Centrum Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West 56 7) Bijlagen Overzicht standaard contactmomenten Bereik uniformdeel BTP JGZ Percentages overgewicht en obesitas 63 8) Lijst gebruikte afkortingen 64

7 Voorwoord Voor u ligt de rapportage van 2011 van het cluster jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam. Per 1 januari 2011 is de GGD de hoofdaannemer geworden voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in Amsterdam. Met de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zijn in dit kader afspraken gemaakt en op 1 juli is de uitvoeringsovereenkomst tussen GGD Amsterdam en SAG betreffende de deeluitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 in Amsterdam ondertekend. Deze jaarrapportage biedt een totaal overzicht van alle activiteiten JGZ in Amsterdam, uitgevoerd door GGD en SAG. Waar u in tekst JGZ of JGZ 0-4 jaar ziet staan, schrijven wij over activiteiten die door zowel GGD als SAG worden uitgevoerd. Alle activiteiten voor de kinderen vanaf 4 jaar worden alleen door de GGD uitgevoerd. Wij hechten grote waarde aan klanttevredenheid. Daarom heeft de Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente op ons verzoek de klanttevredenheid jeugdgezondheidszorg binnen het totale werkgebied van de GGD Amsterdam onderzocht. De ervaringen van ouders, contactpersonen en jongeren zijn overwegend positief. Als rapportcijfer kregen wij een 7 ½ tot een 8. Deze positieve beoordeling komt vooral naar voren als het gaat om bejegening, deskundigheid en communicatie van JGZ medewerkers. Onze inspanningen in de kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van de contactpersonen (scholen) heeft een uitermate positief effect gehad. Zo heeft op het voorgezet onderwijs niemand een negatieve ervaring en worden de adviezen bijna allemaal (heel) nuttig beoordeeld. In 2011 is een flink beroep gedaan op JGZ in het kader van de zedenzaak. Veel ouders hadden behoefte aan advies en ondersteuning en hebben deze ook gekregen. De komende stelselherziening van de Jeugdzorg zal ongetwijfeld ook flinke gevolgen krijgen voor JGZ. GGD heeft meegedacht en input geleverd voor het concept visie veranderingen jeugddomein die is opgesteld door DMO. Dankzij de inzet van alle medewerkers, van GGD en van SAG, zijn wij er in geslaagd een belangrijke preventieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van alle Amsterdamse kinderen. Veel leesplezier toegewenst. Elisabeth Jens Hoofd cluster Jeugdgezondheidszorg 3

8 1) Interne organisatie Algemeen Het cluster JGZ van de GGD voert voor 6 gemeentes (Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel) en 7 stadsdelen de JGZ voor 0-19 jarigen uit. JGZ is het grootste cluster van de GGD. Er werken 440 medewerkers in teams op 31 locaties (waarvan 21 OKC s) in Amsterdam, Diemen en Amstelland. Daarnaast worden in toenemende mate op scholen de preventieve onderzoeken uitgevoerd. JGZ GGD werkt vanuit vier regio s die elk worden aangestuurd door een regiomanager. In totaal 11 teamleiders verzorgen de operationele aansturing. Centraal zijn een stafbeleidsgroep JGZ en een bedrijfsbureau JGZ gesitueerd voor de bedrijfsmatige en inhoudelijke ondersteuning en advisering. JGZ maakt onderdeel uit van de Ouder en Kindcentra in Amsterdam. Ook in de regiogemeentes zijn Centra voor Jeugd en Gezin opgericht. SAG-JGZ voert voor circa 16% van de 0-4 jarigen in Amsterdam de jeugdgezondheidszorg uit vanuit 15 locaties. Met teams van jeugdverpleegkundigen, CB/huisartsen voert SAG-JGZ de jeugdgezondheidszorg uit in 13 gezondheidscentra, het geboortecentrum en het antroposofisch zuigelingen en kleuterbureau (gesitueerd in het OKC Brederodestraat). Op de hoofdlocatie aan de Donker Curtiusstraat werken directeur, teamleiders, afsprakenbureau en de overige stafmedewerkers. Decentralisatie Per is de verantwoordelijkheid voor JGZ 0-4 overgegaan van de centrale stad naar de stadsdelen. Bij de decentralisatie zijn een aantal kaders geformuleerd. Zo zijn er afspraken gemaakt rond de planning en control cyclus. Daarnaast heeft de GGD de verantwoordelijkheid inclusief financiering voor de huisvesting van JGZ binnen de OKC s overgedragen aan de stadsdelen. Ook zijn de kaders geformuleerd waardoor het voortbestaan van de GGD, ook op de langere termijn, voldoende verzekerd is. De GGD is de exclusieve contractpartner voor de uitvoering van JGZ. Bevoegdheden en middelen zijn overgedragen naar de stadsdelen. De stadsdelen kiezen voor een vergelijkbaar uitvoeringsniveau van de JGZ-taken en zij zullen gemeenschappelijke uitvoering van de JGZ-taken door de GGD continueren. De decentralisatie is per geëffectueerd. De GGD is hoofdaannemer in Amsterdam wat betreft de jeugdgezondheidszorg. Met de decentralisatie is het SAG officieel onderaannemer van de GGD geworden. Regionaal plannen en integrale teams JGZ GGD Om het hele planproces efficiënter en cliënt gerichter uit te kunnen voeren en de afgesproken productie te kunnen realiseren is een herinrichting van het planproces JGZ GGD in gang gezet. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van regionale planbureaus en de implementatie is gestart. Naar verwachting zal in 2012 de implementatie van de 4 regionale planbureaus worden voltooid. De stedelijke centraal aangestuurde teams voor het Voortgezet en Speciaal onderwijs zijn in 2011 geïntegreerd met de teams voor het basisonderwijs en de bestaande OKC locaties. Met de vorming van deze integrale teams gaat JGZ steeds meer werken vanuit één gezin, één plan. Daarnaast neemt de flexibiliteit van de organisatie toe en betekent het een verbreding van de ontwikkelingsmogelijkheden van de JGZ medewerkers. 4

9 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 2.1 Uniform deel Basistakenpakket Inleiding De inhoud van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Amsterdam (BTP) is in overleg met de opdrachtgevers vastgelegd in het Productenboek Het BTP in Amsterdam wordt uitgevoerd door 255 FTE GGD (artsen, verpleegkundigen, assistenten, screeners, logopedisten) en 22 FTE SAG (artsen, verpleegkundigen). Uniforme deel in 2011 Het uniforme deel van het basistakenpakket bestaat uit producten die ongevraagd op gestandaardiseerde wijze aan alle kinderen van een bepaalde leeftijd worden aangeboden. In hoofdstuk 7 Bijlagen is een overzicht standaard contactmomenten 0-19 jaar opgenomen. Een toelichting volgt voor die contactmomenten waarbij wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn geweest Bijzonderheden JGZ 0-4 jaar De hielprik en de neonatale gehoorscreening Bij elke pasgeborene wordt een eerste huisbezoek afgelegd om de hielprik en de gehoortest uit te voeren. De hielprik In 2011 is de hielprikscreening uitgebreid met onderzoek naar cystic fibrosis ( taaislijmziekte die problemen in de luchtwegen en het maag-darmkanaal kan veroorzaken) en ook de Downscreening is uitgebreid (met trisomie 13 en 18 chromosoomafwijking die ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen veroorzaken). PGO 18 maanden Sinds februari/ maart 2011 is dit onderzoek door JGZ GGD weer geheel uitgevoerd in de stad. In 2010 was dit niet het geval door achterstanden die waren ontstaan door de H1N1 griepcampagne en de Amsterdamse zedenzaak. SAG-JGZ heeft in 2011 alle PGO s 18 maanden uitgevoerd. 5

10 PGO 3 jaar en 9 maanden De inhoud van dit consult blijkt in de praktijk niet overeen te komen met de begrote tijdsinvestering. Dat wil zeggen dat een arts meer tijd besteedt dan is afgesproken. Ook in 2011 is dit onderzoek door JGZ GGD op twee manieren uitgevoerd. De kinderen uit gezinnen waarbij sprake is van een lage economische status krijgen een uitgebreider onderzoek dan de kinderen waarbij dit niet het geval is. In 2011 heeft 68% een langer onderzoek gehad, 32% kreeg een verkort onderzoek. Bij de SAG-JGZ is geen onderscheid gemaakt en hebben alle kinderen een PGO 3 jaar en 9 maanden gehad van gelijke duur met zowel arts als jeugdverpleegkundige conform de afspraken. Peuterachterstanden Begin 2011 had JGZ GGD peuterachterstanden opgelopen door extra inzet tijdens de vaccinatiecampagnes en de Amsterdamse zedenzaak. De achterstanden zijn in de loop van het jaar weer ingelopen. JGZ hanteert bij de definitie van achterstanden de landelijke vastgestelde richtlijn contactmomenten van het platform JGZ. Daarin staat dat de bandbreedte om een contactmoment met kinderen tot vier jaar als op op tijd te classificeren 10% is. Bijvoorbeeld voor een contactmoment op de leeftijd van 2 jaar geldt een speling van 2.4 maanden Bijzonderheden JGZ 4-19 jaar Risicotaxatie/ richten op risico s In navolging van andere JGZ instellingen heeft JGZ GGD Amsterdam er voor gekozen om meer ruimte te creëren voor risicokinderen. Dit komt tot uiting in de verandering in een aantal contactmomenten, het PGO 9 maanden op indicatie, risicotaxatie bij het PGO 5 en in klas 2 op het voortgezet onderwijs. Tevens is het aantal extra zorg consulten toegenomen als gevolg hiervan. PGO 5 jaar In 2011 is de gehele nieuwe werkwijze PGO 5 jaar (risicotaxatie) geïmplementeerd. De uitvoering van het PGO 5 bestaat uit de screening door de assistent op school, het scoren van de SDQ, het doornemen van de gezondheidsvragenlijsten, nagaan van bijzonderheden in dossier (bij aandachtskinderen) en eventueel een aanvraag tot onderzoek vanuit de leerkracht. Volgens de criteria voor vervolgacties worden kinderen door de assistent voor een vervolgactie naar arts of verpleegkundige doorverwezen. Doel van deze werkwijze is om het bereik van het PGO 5 jaar te verhogen naar minimaal 95% en om meer aandacht te geven aan risicokinderen. JGZ heeft in 2011 voor driekwart deze werkwijze kunnen uitvoeren. Een knelpunt is soms de beschikbaarheid van een geschikte ruimte op school voor uitvoering van het onderzoek. De oude werkwijze (uitvoering PGO 5 jaar op OKC locatie) werd daarom bij 11% van de PGO s 5 jaar uitgevoerd. Ook is gebruik gemaakt van de werkwijze om kinderen op de OKC locatie te screenen (14%). JGZ volgt hoeveel kinderen na risicotaxatie komen voor een vervolgonderzoek. Dit is voor 61% het geval geweest. PGO 10 jaar Sinds 2010 voert JGZ het PGO 10 jaar op school uit. Ouders ontvangen voor het onderzoek een gezondheidsvragenlijst waarin de SDQ is opgenomen. Doel van deze veranderende werkwijze is om het bereik te verhogen, meer aandacht te geven aan risicokinderen en outreachend te werken. 6

11 Voor deze werkwijze geldt eveneens het knelpunt van beschikbaarheid van een geschikte ruimte op school voor uitvoering van het onderzoek. De eerste resultaten gezondheidsvragenlijsten schooljaar 2009/2010 worden gepubliceerd in de Jeugdgezondheidsmonitor in Risicotaxatie PGO 2e klas VO en Bereik VO Afgelopen school jaar 2010/2011 is de risico taxatie ingevoerd op het voortgezet onderwijs. JGZ wil door de invoering van risicotaxatie binnen het PGO 2e klas VO meer tijd vrijmaken voor het bieden van advies, ondersteuning en lichte hulpverlening aan risicojongeren en hun gezinnen. Door de invoering van risicotaxatie werd het standaard PGO 2e klas VO omgezet in een PGO 2e klas VO op basis van het risicoprofiel van een jongere. Alle leerlingen uit de 2e klas VO worden gewogen en gemeten en vullen de digitale E-MOVO vragenlijst in. Aan de hand van de resultaten en daarnaast signalen van school dan wel ouders wordt bepaald of een leerling wordt opgeroepen voor een vervolg consult. Risicotaxatie werd niet ingevoerd op scholen voor praktijkonderwijs, LWOO of VMBO basis en kader. Met het invoeren van het nieuwe PGO 2e klas VO wordt gestreefd naar een basispakket aan zorg voor tenminste 95% van de jongeren. Met de veranderde werkwijze is een bereik van 98,3 % behaald, 45,5% wordt opgeroepen voor een vervolgconsult Speciaal Onderwijs Het stedelijke aangestuurde JGZ team speciaal onderwijs is per 1 oktober 2011 geïntegreerd met de JGZ teams op de OKC s. Een van de redenen om dit te doen was de samenwerking met de andere OKC partners te verbeteren. Jongeren in het speciaal onderwijs wonen echter regelmatig niet in het stadsdeel waar ze op school gaan. Het is van belang om niet alleen de samenwerking te zoeken met het OKC in het stadsdeel waar de school gevestigd is, maar ook met het OKC of CJG in het woongebied van de jongere. In 2011 hebben de artsen en verpleegkundigen veel aandacht besteed aan de verbetering van het informeren van ouders en leerlingen over de gegevens die met school uitgewisseld wordt. De ouders van de jongeren op het speciaal onderwijs hebben meer dan gemiddeld zelf problemen. Ook heeft een groter deel van de ouders meer dan gemiddeld een licht verstandelijke beperking. Schriftelijke informatie is veelal niet voldoende om de ouders te informeren. Samen met de scholen wordt gekeken hoe ouders op tijd geïnformeerd kunnen worden Jeugdgezondheidsmonitor De Jeugdgezondheidsmonitor (JGM) verzamelt gegevens over de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren. Bij het PGO 5 jaar, PGO 10 jaar, PGO 2e klas VO worden vragenlijsten afgenomen bij de ouders of de jongere zelf. Ook lengte en gewicht, geregistreerd in ddjgz (Kidos), wordt voor de JGM gebruikt. 7

12 De gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van kinderen en jongeren en dient als basis voor het gezondheidsbeleid. Daarnaast gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de gegevens voor het Thematisch Toezicht Jeugdgezondheidszorg Vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Afgelopen jaar is de uitvoering van de BMR/DTP en HPV massavaccinatie gecombineerd. Van de meisjes (geboortecohort 1998) die opgeroepen zijn voor HPV vaccinaties, zijn meisjes verschenen voor de serie van 3 HPV vaccinaties. Van de kinderen (geboortecohort 2002) die opgeroepen zijn voor de vaccinatie BMR/DTP zijn kinderen verschenen. De 821 kinderen die niet zijn gekomen worden in 2012 nogmaals opgeroepen. Rapportage van de vaccinatiegraad wordt door het RIVM aangeleverd. Voor het verslagjaar 2011 is door het RIVM de vaccinatiegraad van de geboortecohorten 2000 (schoolkinderen), 2005 (kleuters) en 2008 (zuigelingen) gepubliceerd. Rapportage over de vaccinatiegraad van in 2011 opgeroepen geboortecohorten vindt in een later jaar plaats Maatwerkdeel Basistakenpakket JGZ JGZ GGD en SAG-JGZ hebben in 2011 de volgende maatwerkproducten uitgevoerd: o Participatie in het OKC (-9 maanden 12 jaar) o Onderzoek nieuwkomers* o Huisbezoeken op indicatie* o Motiveren tot en toeleiden naar de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) voorzieningen JGZ GGD heeft in 2011 daarnaast de volgende maatwerkproducten uitgevoerd: o Tolkenspreekuren o Participatie in het zorgbreedteoverleg primair onderwijs* o Participatie jeugdarts bij procesanalyse en besluitvorming van Bureau Jeugdzorg o Participeren van de jeugdarts in de VIA (Verwijzing, Indicatie en Advies) o Ondersteuning scholen primair en voortgezet onderwijs, SBO, SVO en REC bij collectieve incidenten en gezondheidsproblemen* o Participatie in zorgadviesteam voortgezet onderwijs* o Participatie in de commissie van begeleiding in het speciaal onderwijs* o Schoolspecifieke activiteiten van artsen en verpleegkundigen op scholen voor SBO, SVO en REC. o Begeleiding leerlingen met leerling gebonden financiering in het primair en voortgezet onderwijs. * Deze maatwerkproducten zijn elders in het land opgenomen in het uniforme deel van het Basistakenpakket JGZ Bijzonderheden Maatwerkproducten Participatie in het OKC In de OKC productomschrijving zorgcoördinatie jonge risicokinderen, vastgesteld in het najaar 2010, is het multidisciplinaire OKC casuïstiekoverleg beschreven. JGZ is met O&O, Vangnet MGGZ, VTO, algemeen maatschappelijk werk een vaste 8

13 deelnemer in dit overleg. JGZ GGD vervult hierin de rol van voorzitter (jeugdarts) en secretaris (jeugdverpleegkundige). In Zuid-Oost vervult SAG-JGZ de rol van voorzitter (jeugdarts) en secretaris (jeugdverpleegkundige) op 1 locatie, waar casuistiek vanuit meerdere SAG-JGZ locaties in Zuid-Oost kan worden ingebracht. In 2011 is het OKC casuïstiekoverleg doorontwikkeld conform de OKC productomschrijving VVE-indicaties Op de leeftijd van 11 maanden en waar nodig bij 14 maanden indiceert JGZ voor VVE. Wanneer een kind een positieve indicatie krijgt voor de voorschool wordt dit besproken met de ouders. In deze bespreking worden ouders gemotiveerd om hun kind aan te melden voor een voorschool. Op een aantal OKC s, in verschillende stadsdelen, zijn initiatieven ontplooid om ouders direct aan te melden bij een voorschool of om de gegevens van ouders door te geven aan een voorschool zodat deze contact op kan nemen met de ouders voor verdere informatievoorziening. In het nieuwe BTP wordt de indicatiestelling uitgebreid naar alle consulten vanaf 11 maanden, tot en met het consult bij 3 jaar. Ook wordt dan de voorinschrijving bij de voorschool voor kinderen met een JA-indicatie door JGZ gedaan. Door de teamleiders van JGZ worden de teams gestuurd op het daadwerkelijk indiceren van kinderen tijdens het consult van 11 maanden. Over heel 2011 waren de percentages als volgt: In totaal zijn door JGZ GGD maanden consulten uitgevoerd, hiervan is 95% van de kinderen tijdens het consult geïndiceerd (8.863 kinderen). SAG-JGZ heeft in maanden consulten uitgevoerd, hiervan is 88 % van de kinderen tijdens het consult geïndiceerd (3.176 kinderen). De percentages kunnen per stadsdeel afwijken. Per stadsdeel GGD SAG Noord 97% 94% Oost 93% 92% Zuid Oost 91% 85% Zuid 96% Centrum 99% West 95% 82% Nieuw West 96% 95% In de OKC monitor en in de OKC managementinformatie welke per kwartaal wordt opgesteld, wordt gerapporteerd over het aantal kinderen in een leeftijdscategorie dat een JA of NEE indicatie heeft gekregen en het aantal dat nog op onbekend staat. Deze OKC rapportage geeft dus een beeld van het resultaat van het proces van indicatiestelling per leeftijdscategorie, gerelateerd aan het totaal aantal kinderen dat bij het stadsdeel ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie. In 2011 heeft SAG-JGZ een inhaalslag uitgevoerd met betrekking tot de indicaties van kinderen. De resultaten van deze inhaalslag zijn goed zichtbaar in de rapportage die vanuit het elektronisch loket wordt opgesteld en worden gepresenteerd in de OKC monitor. 9

14 2.1.9 Evaluatie Basistakenpakket Ter voorbereiding van het nieuwe basistakenpakket zijn onder voorzitterschap van de stadsdelen negen producten geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn diverse partijen en alle stadsdelen betrokken: OKC beleidsmedewerkers, OKC managers, interne begeleiders en zorgcoördinatoren van de scholen, betrokkenen van VIA en BJAA. Alle producten zijn door JGZ onder de loep genomen. Specifiek hebben stadsdelen de volgende negen producten geëvalueerd: 1. Participatie jeugdarts bij procesanalyse en besluitvorming BJAA 2. Participatie jeugdarts in het VIA 3. Samenwerkingsgesprek van JGZ en scholen in het PO en VO 4. Participatie in het OKC 5. Motiveren en toeleiden naar VVE voorzieningen 6. Participatie in het ZBO PO 7. Participatie in het ZBO VO 8. Schoolspecifieke taken in het SO 9. Begeleiding leerlingen met LGF in het PO en VO De evaluaties zijn uitgevoerd met behulp van vragenlijsten, telefonische interviews en eenmaal een focusgroep. De conclusies en aanbevelingen zijn in de werkgroep evaluatie basistakenpakket JGZ gepresenteerd, besproken en vastgesteld. De aanbevelingen zijn verwerkt in het basistakenpakket JGZ Amsterdam Plusproducten zijn ook opgenomen. 2.2 Bereik Bereik uniform deel BTP JGZ 0-4 Inleiding JGZ streeft naar een permanent hoog bereik van kinderen en hun ouders. Alle kinderen moeten de kans krijgen in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Bereikcijfers worden meegenomen in het Thematisch Toezicht JGZ door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. JGZ blijft verschillende maatregelen treffen om het bereik te verhogen en op peil te houden. Definitie en berekening van bereik 0-4 en 4-12 Een kind is bereikt als het kind gedurende een jaar minimaal één keer een face to face contact op het OKC of school heeft gehad. Daarbij wordt het eerste huisbezoek ( 4-7 dagen na de geboorte) en tweede huisbezoek niet meegeteld. JGZ berekent het bereik van 4-12 jaar op basis van het aantal kinderen dat in Amsterdam op school zit. Uiteindelijk is het streven om bereikcijfers te halen van minimaal 95%. In 2010 zijn de landelijke bereikdefinities aangepast (RIVM, standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg, september 2010). JGZ heeft voor rapportage over 2011 nog niet de herziene bereikdefinities toegepast. In 2012 wil JGZ de bereikdefinities aanpassen. 10

15 Bereik 0-4 Het bereik van de 0-1 jarigen voldoet aan de huidige norm en is gemiddeld 96,5 %. Het bereik varieert tussen de 95.3% en 97.8% en is t.o.v. het bereik in 2010 met 3.5% verhoogd. Het gemiddelde bereik van de 3 jarigen is gemiddeld 94.2%. De stadsdelen Centrum en Nieuw West voldoen daarbij aan de norm van minimaal een bereik van 95%. Bij de overige stadsdelen is dit nog niet het geval. De belangrijkste reden voor het hoge percentage Niet Verschenen (NV) bij 3 jarigen is dat het NVZB protocol in werking gaat. Aandachtkinderen ontvangen een tweede oproep. De overige kinderen ontvangen een oproep op verzoek van de ouder. Deze groep kinderen, nog in de oproepfase, tellen niet mee in het bereik. Met andere woorden een hoog NV% heeft een negatief effect op de bereikcijfers. In onderstaande tabel is het bereik 0-4 weergegeven per stadsdeel. De bereikcijfers zijn gekoppeld aan de OKC locaties die het stadsdeel bedienen. Stadsdeel Bereik 0-1 jarigen Bereik 3 jarigen Noord 95,6% 94% 93,5% 92% Oost 95,3% 95% 94,8% 96% Zuid 96,7% 96% 90,4% 92% Centrum 96,3% 95% 95,9% 97% Nieuw-West 97,8% 95% 97,3% 94% West 97,3% 95% 92,7% 94% Zuid-Oost 95,8% 93% 94,4% 91% Totaal Amsterdam 96,5% 95% 94,2% 94% NB. Kinderen die uitgeschreven zijn uit Amsterdam en wel zijn gezien door JGZ worden niet meegeteld in de bereikcijfers In hoofdstuk 7 Bijlagen is een overzicht van het bereik per JGZ locatie opgenomen Bereik uniform deel BTP JGZ 4-19 jaar 5 jarigen In 2011 is het bereik 89.4% (2010: 90%). Het bereik is het hoogst in het stadsdeel Oost (93.2%) en het laagst in stadsdeel Noord (85.2%). 10 jarigen In 2011 is het bereik 69.2% (2010: 63.4%) Het bereik is het hoogst in stadsdeel Oost (75.1%) en het laagst in stadsdeel Noord (56.6%). Hoewel het bereik gemiddeld genomen gestegen is bevind het bereik zich nog niet op het gewenste niveau. Bij JGZ lopen diverse projecten en acties om het bereik te verhogen. Het bereik zal waarschijnlijk in de praktijk hoger zijn dan het berekende percentage 69.2% in Dit komt doordat een gedeelte van de kinderen voor een PGO10 zijn opgeroepen in een periode die buiten de bandbreedte valt van het schooljaar waarin het gemiddelde bereik berekend wordt. Dit geldt voornamelijk voor het stadsdeel Noord. Hierdoor is de opkomst in met name het stadsdeel Noord hoger geweest dan de bereikcijfers aangeven. 11

16 Tabel bereik 5 en 10 jarigen Stadsdeel Bereik 5jarigen Bereik 10 jarigen Noord 85,2% 86% 56.6% Oost 93,2% 88% 75.1% Zuid 87,9% 91% 70.8% Centrum 90,2% 90% 72.6% Nieuw-West 89,3% 88% 71.7% West 91,7% 91% 71.4% Zuid-Oost 88,6% 84% 66.9% Totaal Amsterdam 89,4% 88% 69.2% Definities: 2011: Bereik 5 jarigen. Kinderen geboren tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2006 met minimaal 1 face to face actie uitgevoerd tussen 1 augustus 2010 en 1 augustus : Bereik 10 jarigen. Kinderen geboren tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2001 met minimaal 1 face to face actie uitgevoerd tussen 1 augustus 2010 en 1 augustus 2011 Toelichting: Kinderen die volgens scholen verhuisd zijn naar het buitenland en wel ingeschreven blijven in Amsterdam blijven opgenomen in kinderen onder zorg en worden niet meegeteld in het bereik. Cijfers zijn exclusief het SO omdat het BTP een ander oproepsysteem heeft. In het SO is sprake van een instroomonderzoek en een eindonderzoek, dit onderzoek is niet gekoppeld aan de 5 en 10 jarige leeftijd. Terugdringen Niet verschijnen JGZ heeft regelmatig te maken met ouders die niet op de afspraak verschijnen. Indien dit is zonder bericht wordt dit Niet Verschijnen Zonder Bericht (NVZB) genoemd. Er zijn ook ouders die net voor de afspraak bellen of mailen dat ze niet kunnen. Dit wordt Niet Verschijnen Laat Bericht genoemd (NVLB). Het niet verschijnen (NV) heeft invloed op de bereikcijfers. JGZ moet extra inspanningen leveren om alsnog kinderen te bereiken. Het gemiddelde percentage over 2011 NV is 15.3% (waarvan 3.7 % NVLB) (2010: NV 15.7%) Elementen die aandacht nodig hebben zijn: Informatievoorziening verbeteren over gevolgen NVLB. Er is een toename van ouders die zeer kort van te voren de afspraak afzeggen via de mail met de mededeling dat ze op een later tijdstip wel terugbellen om een andere afspraak te maken Het outreachend werken op de scholen blijft knelpunten geven. Verschillende scholen geven aan geen ruimte te hebben. JGZ roept dan ouders/kinderen op voor een afspraak op het OKC. Met name voor de screening van het 5- jarigen onderzoek kan de opkomst boven de 98% zijn wanneer dit vanuit de scholen georganiseerd wordt Het gehele planproces anders gaan organiseren waarbij de telefonische bereikbaarheid wordt verbeterd en JGZ nog meer flexibel het personeel kan inzetten. 12

17 Overzicht NV per stadsdeel voor consulten 0-19 Stadsdeel Niet verschijnen Noord 17.1 % Oost 13.2% Zuid 11.4% Centrum 12.3% Nieuw West 17.9% West 14.4% Zuid Oost 22.1% Totaal Amsterdam 15.3% 13

18 3) Plusproducten en projecten De beschrijving van de plusproducten JGZ GGD en SAG-JGZ in dit jaarverslag volgt de indeling van het BTP Plusproducten en projecten JGZ GGD Onderstaande plusproducten zijn ook opgenomen in het OKC Basispakket en worden bijna allemaal in alle stadsdelen uitgevoerd. 3.1 Bemoeizorg Bemoeizorg wordt door de JGZ binnen het OKC als aanvulling op de extra zorg uit het basistakenpakket aan ouders aangeboden. In het najaar van 2011 is JGZ gestart met het doen van ketenregistraties in de verwijsindex Matchpoint. Bij 2 of meer ketenregistraties in Matchpoint is er sprake van een match en zal zorgcoördinatie toegewezen worden aan één van de partijen die een ketenregistratie heeft gedaan. Het toewijzen van zorgcoördinatie vindt plaats volgens beslisregels. De zorgcoördinatie kan ook aan JGZ toegewezen worden. Bemoeizorg zal vanaf nu worden opgenomen binnen de zorgcoördinatie in het kader van Matchpoint. Vanaf juni 2011 wordt bemoeizorg ook ingezet om kinderen die uit beeld dreigen te raken bij JGZ weer in beeld te krijgen en er voor te zorgen dat deze kinderen het OKC weer gaan bezoeken. Dit is in 2011 uitgewerkt in het protocol Kind in Zicht 0-19 jaar 3.2 Bezoek Voorschoolse Voorzieningen Voorschoolse voorzieningen die getraind zijn volgens het OKC protocol Als een kind je opvalt worden sinds 2005 tweemaal per jaar door een JGZ verpleegkundige bezocht. In 2011 zijn ongeveer 300 voorschoolse voorzieningen (voorscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) bezocht door JGZ verpleegkundigen. In 2010 heeft de JGZ een evaluatie van de werkwijze die in 2005 is opgesteld, laten plaatsvinden. In 2011 is op basis van de resultaten van de evaluatie, de werkinstructie aangepast. Naar de stadsdelen is gecommuniceerd dat het voor JGZ van belang is dat zij tijdig wordt geïnformeerd over nieuw getrainde Voorschoolse Voorzieningen, zodat deze in de planning van de bezoeken opgenomen kunnen worden. In alle stadsdelen is dit opgepakt. 14

19 3.3 Sociaal Medische Indicatie Kindercentra (SMI) Inleiding De regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) is er voor ouders die geen aanspraak kunnen maken op subsidie uit de Wet op de Kinderopvang. Het betreft ouderparen waarvan er één werkt en de ander om redenen van fysieke, psychiatrische of andere aard tijdelijk niet voor het kind/ de kinderen kan zorgen. Als een ouder ziek wordt en niet in staat is de zorg op zich te nemen, dan kan een aanvraag gedaan worden om in aanmerking te komen voor de SMI regeling. De regeling voorziet momenteel in een verblijf op een kinderdagverblijf of op de naschoolse opvang gedurende twee tot drie dagen per week en ten tijde van crisis (gedurende een korte periode van 3 maanden) gedurende vijf dagen per week. De indicatie wordt jaarlijks heroverwogen. De SMI regeling kan gezien worden als een preventieve maatregel om de opvoedsituatie van een kind gedeeltelijk te verbeteren. Aantal nieuwe aanvragen voor een SMI regeling De regeling is in de loop van 2005 van kracht geworden en het aantal gebruikmakende kinderen neemt tot heden toe. Het aantal nieuwe aanvragen neemt na een stijging tot 2008/2009 verder af. In 2008 werden nog 421 nieuwe aanvragen gedaan, in 2011 waren dit er 312. Zie het aantal nieuwe aanvragen per stadsdeel over de periode van in de volgende tabel. Stadsdeel Noord Oost Zuid Centrum Nieuw-West West Zuidoost Totaal Factoren die aanleiding zijn tot een SMI regeling Via de regeling die met de SMI in Amsterdam is geïmplementeerd is een vroegtijdige signalering van ongunstige levensomstandigheden mogelijk geworden. Driekwart van de ouders die in aanmerking komen voor een SMI regeling hebben te maken met een somatische ziekte waarvoor ze enkele keren per week in het ziekenhuis moeten zijn (chemotherapie, nierdialyse etc.) of een psychische ziekte waarvoor ze psychotherapie ontvangen. Voor ouders is het zwaar, zo niet onmogelijk om een dergelijke behandeling te combineren met de zorg voor hun jonge kind. In de stad werken acht jeugdartsen die beoordelen of de ongunstige leefomstandigheden een indicatie vormen voor een SMI regeling. Zij overleggen met de behandelaars van de ouders. De belangrijkste reden voor indicatie staan vermeld (in percentages) in het volgende overzicht. 15

20 Overzicht factoren die aanleiding zijn tot een SMI regeling Zwakbegaafde ouder (LVG) 8% Depressie bij ouder(s) 20% Ander psychiatrisch probleem ouder 28% Chronische lichamelijke ziekte / handicap 25% ouder Pleegouder/verzorger overbelast door 4% zorgtaak Slechte behuizing voor ontwikkeling kind 3% Lichamelijke ziekte / handicap sib 2% Verslaving ouder 1% Overig 9% Totaal 100% Jaarlijkse herindicatie door jeugdarts Een indicatie voor de SMI regeling wordt voor maximaal een jaar afgegeven. Met de ouders wordt altijd gecommuniceerd dat het een tijdelijke regeling is en dat het dient als overbrugging bijvoorbeeld tot de tijd dat een kind naar de voorschool zou mogen. Drie maanden voor de afloop van de geïndiceerde periode wordt door de jeugdarts contact opgenomen met de ouder en de behandelaar om opnieuw een inschatting te maken of er nog gebruik gemaakt moet worden van de regeling of dat de SMI gestopt kan worden. Is er een crisissituatie waarvoor er tijdelijk een uitgebreide opvang (gedurende maximaal 3 maanden) wordt geboden, neemt de jeugdarts al eerder contact op met het gezin om te zien of het aantal dagen opvang verminderd kan worden. Sinds 2011 zijn in alle OKC s casuïstiekbesprekingen doorontwikkeld. Sommige gezinnen die in aanmerking komen voor een SMI regeling zijn gezinnen waar meerdere hulpverleners zijn betrokken. Met de ouder die in aanmerking wil komen voor een SMI regeling en waar meerdere hulpverleners betrokken lijken, wordt besproken dat de gezinssituatie ingebracht gaat worden in het OKC casuïstiekoverleg. Een bespreking in het OKC casuïstiekoverleg kan ertoe bijdragen dat de zorg aan het gezin optimaal kan worden gecoördineerd. Ook wordt er steeds bekeken of de steun aan het gezin anderszins gegeven kan worden. 3.4 Ziekteverzuimbegeleiding VO Het behalen van een startkwalificatie door alle jongeren en daarmee het voorkomen van vroegtijdige schooluitval heeft brede maatschappelijke instemming. Preventie van vroegtijdige schooluitval en het terugdringen van verzuim bij scholieren zijn dan ook speerpunten van het Amsterdamse onderwijs- en jeugdbeleid. Ziekteverzuimbegeleiding op het Voortgezet Onderwijs is een goed hulpmiddel om vroegtijdige schooluitval te voorkomen. De doelstelling van de verzuimbegeleiding is erop gericht om leerlingen die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimen, snel in contact te brengen met JGZ om te voorkomen dat het ziekteverzuim uitmondt in schooluitval. Voor scholen en leerplichtambtenaren is het moeilijk te achterhalen welke problematiek achter het als ziekte opgegeven schoolverzuim schuilgaat, omdat ze niet bevoegd zijn om een ziekmelding te beoordelen. Een jeugdarts kan dit wel. JGZ kan beoordelen in hoeverre ziekte 16

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2010 Alle stadsdelen

Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2010 Alle stadsdelen Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2010 Alle stadsdelen Uitgave Datum maart 2011 Jeugdgezondheidszorg 1 Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2010 Voorwoord 4 Inleiding 6 1) Interne organisatie 7 1.1 Algemeen 7

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen?

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Gennep Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen?

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 regio Limburg-Noord Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Lingewaal met kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland De positie van de jeugdarts in het Zorg- en Adviesteam (ZAT) 0-12 jaar en 12-23 jaar Inleiding Vanaf 2004 zijn er Zorg- en Adviesteams ingesteld in het Voortgezet

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

Het contactmoment in klas 4 VO Hoe gaat dat nu?

Het contactmoment in klas 4 VO Hoe gaat dat nu? Het contactmoment in klas 4 VO Hoe gaat dat nu? Samen werken aan gezondheid Factsheet Eindevaluatie Preventie Leefstijl Adolescenten (PLA) 1 Inhoud Wat vooraf ging 3 Wat is Preventie Leefstijl Adolescenten?

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar De eerste initiatieven, van wat wij nu de jeugdgezondheidszorg noemen, ontstonden in het eerste decennium van de 20 e eeuw. Het eerste consultatiebureau werd in 1901

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

VoorZorg: ondersteuning bij zwangerschap, opvoeden en opgroeien. Klaas Kooijman, Nederlands Jeugdinstituut Congres Jeugdzo!

VoorZorg: ondersteuning bij zwangerschap, opvoeden en opgroeien. Klaas Kooijman, Nederlands Jeugdinstituut Congres Jeugdzo! VoorZorg: ondersteuning bij zwangerschap, opvoeden en opgroeien Klaas Kooijman, Nederlands Jeugdinstituut Congres Jeugdzo!, 7 november 2012 (VoorZorg =)Nurse-Family Partnership Goed onderzocht (3 trials),

Nadere informatie

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar OVERGEWICHT Limburg-Noord Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Cohort 2006 1 1 9 Cohort 2006 6 7 8 Cohort 2007 5 5 6 Cohort

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg door de commissie JGZ van de NVDA Taakherschikking NVDA cie. JGZ mei 2009 1 Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Jeugdgezondheidszorg 4. JGZ afdelingen in Nederland

Nadere informatie

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar OVERGEWICHT Limburg-Noord Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Cohort 2006 7 7 11 Cohort 2006 6 7 8 Cohort 2007 4 5 4

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Achtergrond In september 2014 is GGD Noord- en Oost-Gelderland gestart met de implementatie van de landelijke JGZrichtlijn Overgewicht. Het NCJ

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

Doelen Breedte-team

Doelen Breedte-team programma datafeedforward 2011-2012 Nieuwste inzichten begrijpend lezen. inzet van smden jgz Stand van zaken Wat zegt de minister? Onderwijs moet leerlingen helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Als

Nadere informatie

Addendum Productenboek 2015

Addendum Productenboek 2015 Addendum Productenboek 2015 Colofon Tekst CJG Rijnmond Datum november 2014 Ga voor meer informatie naar www.cjgrijnmond.nl Voorwoord In de zorg voor de jeugd zijn de uitgangspunten helder: meer preventie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014

Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014 Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014 Inleiding De JGZ GGD Fryslân kreeg in 2010 van het bestuur van de Hulpverleningsdienst Fryslân (thans: Veiligheidsregio Fryslân) de opdracht om in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Maasdriel. Blz. 3 4. Het effect van inzet

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie In 2015 wordt het nieuwe Basispakket JGZ van kracht. van het Basispakket JGZ. Het past

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Monitoring Kijk op Kleintjes

Monitoring Kijk op Kleintjes Monitoring Kijk op Kleintjes Elise Roelofse November 2010 Rapport 07-0288d l ER-av l 01 Inhoud Aanleiding... 1. De zorgcoördinatoren... 1.1 gegevens 2001 2009... 1.2 signaleren... 1.3 zorgadviesteams

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Inleiding - Achtergrond van de handreiking - Wijze van tot stand komen van handreiking - Informatie over VVE - Taken JGZ ten

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan TA OSS Registratienummer

Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan TA OSS Registratienummer Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan 6 5345TA OSS Registratienummer 545407175 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 08-09-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Meander Jeugdgezondheidszorg volgt, samen met u als

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind E. van den Akker, A. Westmaas RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Samenvatting

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Opstellers: Marleen Johannes (OKT A), Hayat Elbouk (SD), Carlo van der Linde (Jeugd), Jane Edeling (AAGG, cluster

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Wet Publieke Gezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid

Nadere informatie