Een overzicht van effectiviteit van algemene geriatrische revalidatie emene geriatrische

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een overzicht van effectiviteit van algemene geriatrische revalidatie emene geriatrische"

Transcriptie

1 Home no. 1 Feb Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Een overzicht van effectiviteit van algemene geriatrische revalidatie emene geriatrische Geriatrische COPD en hartfalen revalidatie in het bijzonder Dr. Romke van Balen, specialist ouderengeneeskunde, Laurens te Rotterdam In de geriatrische revalidatie is het gebruikelijk onderscheid te maken tussen vier hoofdgroepen van diagnosen: 1. CVA, 2. traumata, 3. status na electieve heup- en knie vervanging en 4. een restgroep overige. Deze narrative review

2 beschrijft wat er bekend is over het effect van algemene geriatrische revalidatie, dat wil zeggen zonder dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt in diagnosegroepen. En over wat er bekend is over het effect van geriatrische revalidatie bij twee diagnosen uit de groep overigen : COPD en hartfalen. Inleiding Revalidatie is een complexe behandeling met het doel verbetering van functie en vermindering van beperkingen en participatie die het gevolg zijn van een onderliggende stoornis of ziekte (definitie World Health Organization). Geriatrische revalidatie is geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang (definitie werkgroep Verenso). De internationale definitie luidt: evaluative, diagnostic, and therapeutic interventions whose purpose is to restore functional ability or enhance residual functional capability in elderly people with disabling impairments (Boston working group 1997). Hoewel volledig herstel niet uitgesloten is, richt revalidatie zich uiteindelijk op het omgaan met resterende functiebeperkingen en handicaps. In de geriatrische revalidatie is het gebruikelijk onderscheid te maken tussen vier hoofdgroepen van diagnosen: 1. CVA, 2. traumata (waarvan de helft heupfracturen), 3. status na electieve heup- en knie vervanging en een 4. restgroep overige. Deze laatste groep herbergt echter wel specifieke diagnosen waarvoor zorgpaden zijn ontwikkeld zoals amputatie, COPD, hartfalen en oncologische aandoeningen. De laatste drie groepen zijn vergelijkbaar in problematiek. Het gaat vooral om coping en vaak zijn er tevens palliatieve zorgvragen of gaat de revalidatiefase over in een palliatieve fase. Het bewijs voor het effect van geriatrische revalidatie is tot nu toe nog mager. Zeker als we daarbij nog onderscheid willen maken tussen revalidatie effectiviteit (percentage van potentiële functionele verbetering dat feitelijk wordt bereikt) en revalidatie efficiëntie (functionele verbetering gedurende de revalidatie). 1 Er zijn wel veel onderzoeken gedaan

3 naar en bewijs gevonden voor positieve effecten van revalidatie van neurologische en orthopedische patiënten maar daarbij waren meestal alle patiënten geïncludeerd zonder nadere specificatie van de subgroep kwetsbare ouderen. 2 Ook is er voldoende bewijs dat geriatrische revalidatie interdisciplinair geleverd dient te worden en dat een comprehensive geriatric assessment noodzakelijk is. 3 De groep overige aandoeningen, met uitzondering van COPD en hartfalen, is te divers om uitspraken te kunnen doen over specifieke revalidatieprogramma s. Deze narrative review beschrijft wat er nu bekend is over het effect van algemene geriatrische revalidatie, dat wil zeggen zonder dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt in diagnosegroepen. En over wat er bekend is over het effect van geriatrische revalidatie bij twee diagnosen uit de groep overigen : COPD en hartfalen. Welk bewijs is er van het effect van algemene geriatrische revalidatie? In 2010 publiceerde het BMJ een systematische review van Bachman et al 4 met het doel de effecten van klinische geriatrische revalidatie te vergelijken met usual care. Er werd gezocht naar randomised clinical trials betreffende revalidatie voor geriatrische patiënten waarbij revalidatie werd gedefinieerd als klinische multidisciplinaire programma s met actieve fysiotherapie of ergotherapie of beide en waarbij de revalidatie werd geleverd volgens het ICF model. 17 Studies werden geïncludeerd; acht over algemene geriatrische revalidatie en negen betreffende heupfractuurpatiënten. Deze systematische review liet gunstige effecten zien met betrekking tot verbetering in functioneren bij ontslag (odds ratio 1.75), voorkomen van opname in verpleeghuizen (relative risk 0.64) en verlaging van de mortaliteit (relative risk 0.72). De verbetering in functioneren was duidelijker in de heupfractuurgroep en de vermindering in verpleeghuisopname meer uitgesproken bij de jongere patiënten. Zijn deze resultaten nu ook relevant voor de Nederlandse situatie? Bij nadere analyse van de acht studies over algemene geriatrische revalidatie gaan er drie Amerikaanse studies over geriatric evaluation and management units in ziekenhuizen met relatief korte opnameduur (Applegate 23 dagen 5, Cohen 24 dagen 6, and White 7 dagen 7 ). Het betreft kwetsbare patiënten opgenomen op interne of chirurgische afdelingen met gemengde diagnosen, waaronder ook beroerte en heupfractuur, die worden verwezen voor geriatrische consultatie of opname op de unit. Hoewel de unit mogelijk iets meer

4 gericht zou zijn op revalidatie, lijkt het op een Nederlandse klinisch geriatrische ziekenhuisafdeling. De vierde Amerikaanse studie (Rubenstein 8 ) betreft een ziekenhuis gelokaliseerde geriatric evaluation unit van een Veterans Administration Medical Centre waar uiteraard bijna alleen mannen werden opgenomen met een relatief lange opnameduur van 85 dagen; de dataverzameling vond echter al meer dan 30 jaar geleden plaats, tussen 1980 en De geïncludeerde Finse studie (Karppi 9 ) gaat over patiënten met medical problems die rechtstreeks werden opgenomen op een geriatrische unit vanuit huis met een opnameduur van 16 dagen en is daarmee ook meer een klinisch geriatrische afdeling. Dit geldt ook voor de studie uit Noorwegen (Saltvedt 10 ) die rapporteert over het effect van een in het Trondheimse universiteit ziekenhuis gelokaliseerde geriatric evaluation and management unit waar kwetsbare patiënten voor gemiddeld 17 dagen werden opgenomen na een 2-3 daagse ziekenhuisopname op een interne afdeling. Dan blijven er nog twee Britse studies over uit deze systematic review. Young et al 11 schrijven over post-acute care of intermediate care in zeven community hospitals. Community hospitals zijn kleine instituten (20-50 bedden) met weinig diagnostische apparatuur waar wel multidisciplinaire zorg gegeven wordt, vooral gericht op ouderen onder leiding van een geriater of huisarts. Zij lijken daarmee op Nederlandse geriatrische revalidatieafdelingen in verpleeghuizen. In deze zeven community hospitals werden ouderen (n = 280) uit vier naburige algemene ziekenhuizen opgenomen met een opnameduur van 18 tot 30 dagen. Voor de trial werden patiënten geëxcludeerd indien er sprake was van medische instabiliteit, verminderd bewustzijn, intraveneuze medicatie, behoefte aan stroke unit revalidatie en indien er sprake was van ontslag naar een verpleeghuis. De controlegroep (n = 210) ontving gebruikelijke zorg met verlengde ziekenhuisopname en voortzetting van zorg en behandeling thuis. Na zes maanden was er een significant verschil in functioneren ten gunste van de interventiegroep volgens Nottingham extended activities of daily living scale, maar geen verschil in secondaire maten zoals Barthel Index, Nottingham Health Profile en hospital anxiety and depression scale, ziekenhuis opnameduur, mortaliteit, ontslagbestemming en patiënttevredenheid. Ook uit Engeland, uit Nottingham, is een beschrijving van care home rehabilitation door Fleming et al. 12 Dit is zorg door gekwalificeerde verpleging van

5 care homes waarbij de revalidatie gesuperviseerd en geleverd wordt door ergotherapeuten met inschakeling van fysiotherapeuten en artsen uit de eerste lijn. De doelgroep bestaat uit ouderen die na een acute ziekte langdurige zorg nodig hebben en die naar huis terug willen keren maar daartoe nog niet in staat zijn. De controlegroep ontving gebruikelijke zorg met verlengde ziekenhuisopname en gebruikelijke zorg en voorzieningen thuis. Er werden geen verschillen gevonden in mortaliteit, functioneren en kwaliteit van leven op drie maanden en twaalf maanden na inclusie. Wel verbleef de interventiegroep significant korter in het ziekenhuis. Daar zij echter gemiddeld 36 dagen in het care home verbleven, was de totale opnameduur wel langer dan bij de controlegroep. Zo zijn er dus weinig randomized controlled trials die de effectiviteit van algemene geriatrische revalidatie in een setting vergelijkbaar met de geriatrische revalidatieafdelingen van Nederlandse verpleeghuizen tot onderwerp hebben. Bij de overige onderzoeken is in ieder geval vermeldenswaard een grote Amerikaanse retrospectieve studie 13 (n = ) waarin voor vijf diagnostische groepen patiënten (beroerte, heupfractuur, hartfalen, COPD, overig), opgenomen in verpleeghuizen, werd aangetoond dat revalidatie verband had met meer ontslag naar huis (RR 1.48) en een lagere mortaliteit (HR 0.81). Bovendien vonden de onderzoekers een dosis response effect (p<0.001) voor beide uitkomsten. In deze studie werd zorgvuldig gecontroleerd voor patiëntkenmerken (112 variabelen) die mogelijk invloed hadden op de beslissing revalidatie te leveren. De relatie tussen een hogere intensiteit van therapie en betere uitkomsten van geriatrische revalidatie in skilled nursing facilities werd ook gevonden door Jette et al. 14 Meerdere auteurs dringen aan op meer onderzoek naar welke patiënten profijt hebben van post acute care in de gehele range van thuisrevalidatie, lange termijn zorg, skilled nursing facilities en revalidatie-instellingen 15 en dat er gegevens nodig zijn over de optimale behandeling, setting, timing en intensiteit van therapie. 16 Een Cochrane review 17 uit 2009 die de revalidatie vergeleek tussen institutionele zorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg in de revalidatie van ouderen had als conclusie dat er geen uitspraak gedaan kon worden omdat de settings niet vergelijkbaar zijn en de componenten van de revalidatieprogramma s niet goed zijn omschreven. In het algemeen ontbreekt het aan

6 een goede theoretische onderbouwing, definities en een goede beschrijving van geleverde diensten. 2,18 Het vaststellen van het effect van revalidatie wordt bemoeilijkt doordat het vaak volgt op een andere interventie zoals bijvoorbeeld electieve orthopedie en doordat het resultaat afhangt van andere factoren zoals sociaal economische status en mantelzorg; revalidatie heeft in het geheel vaak een bescheiden rol. 19 COPD en hartfalen revalidatie Voor zowel pulmonale als cardiale aandoeningen bestaan er al langere tijd revalidatieprogramma s. Is dat ook zinvol voor kwetsbare ouderen met deze aandoeningen? Casus 1 Een 64-jarige man met een exacerbatie van zijn COPD Gold 4 is voor de vierde keer in hetzelfde jaar opgenomen in het ziekenhuis. Nevendiagnosen: angina pectoris, diabetes mellitus. Hij is in de laatste ziekenhuisopname qua conditie fors achteruitgegaan, waardoor hij hulp nodig heeft bij zijn ADL. Al bij korte afstanden lopen wordt hij ernstig benauwd. Zowel hijzelf als de behandelaars zijn bang dat na ontslag naar huis een heropname in het ziekenhuis weer snel zal volgen bij een exacerbatie. Zijn longarts raadt nu een revalidatie opname aan. Dit betreft een hoog risico patiënt met een mortaliteit van 35% en een ziekenhuis heropnamekans van 60% in datzelfde jaar. 20 Longrevalidatie is, volgens een Cochrane review waarin negen kleine studies met matige methodologische kwaliteit werden geanalyseerd, voor deze patiënt zeer effectief en veilig in verminderen van ziekenhuisopnames en mortaliteit en in het verbeteren van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Longrevalidatie, gedefinieerd als minstens vier weken conditie oefenen met of zonder voorlichting en/of psychologische ondersteuning, is sowieso effectief in het verminderen van kortademigheid en vermoeidheid, verbeteren van de stemming en verhogen van het gevoel van controle over de ziekte bij patiënten met COPD volgens een andere Cochrane review. 21 Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde, die onderzoek doet over geriatrische revalidatie van COPD patiënten, wijst er echter op dat veel kwetsbare ouderen met ernstige COPD niet in aanmerking komen voor reguliere longrevalidatie in

7 verband met hun lage belastbaarheid. 21 Zij kon aantonen dat een aangepast klinisch geriatrisch revalidatieprogramma voor deze patiënten de algehele gezondheidstoestand verbetert en gepaard gaat met verbetering in functioneren tussen opname en ontslag. Dit zes weken lange programma bevat meerdere modules gericht op verschillende aspecten van revalidatie en palliatie: optimaal instellen van medicatie en inhalatietechnieken, ondersteunen bij het stoppen met roken, adequate behandeling van symptomen, fysiotherapie (conditie en krachttraining, ademhalingsspieroefeningen, ontspanningstechnieken, ademhalingstechniekoefeningen en slijmevacuatie oefeningen), ergotherapie, voedingsadviezen, spraak- en slikanalyse en oefeningen, psychosociale interventie (depressie, angst, coping), voorlichting gericht op zelfmanagement, ondersteuning van mantelzorg en advance care planning. Klijn et al 23 lieten zien dat geperiodiseerde training bij patiënten met zeer ernstig COPD een grotere verbetering geeft in het uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven dan een standaard programma van in zwaarte toenemende duur- en krachttrainingen. Bij de geperiodiseerde training worden intensiteit, duur en aantal herhalingen aangepast aan de respons van het lichaam en worden steeds andere spieren en energiesystemen preferentieel gestimuleerd. Dit lijkt voor de geriatrische COPD patiënt een goede aanpak. De meeste longrevalidatieprogramma s zijn poliklinisch van 2-3 keer per week gedurende een periode van 6-12 weken. 24 Hoewel verbetering in conditie wordt beschouwd als het belangrijkste resultaat liet de meta-analyse van Lacasse een kleine maar wel klinisch relevante verbetering zien van 56 meter op de zes minuten wandeltest. Bij de kwetsbare oudere zal dit zeker niet meer zijn. Verbeteringen in longfunctie zijn al helemaal niet aan de orde. De belangrijkste resultaten zijn meer te verwachten op vermindering van kortademigheid en controle over de ziekte. Dan is echter de effectsize groter dan van bronchodilatoren of theophylline. 21 Lange termijn effecten zijn nog discutabel evenals het voorkomen van heropnames maar er is een trend in verbetering, ook op deze uitkomsten. 24,25 Tenslotte is er een waarschuwing op zijn plaats: een interventie onderzoek van Greening, 26 waarbij vijf dagen ziekenhuisopname gevolgd werd door een thuisrevalidatieprogramma, gaf verrassend genoeg geen effect op het aantal ziekenhuisopnames, en, meer zorgelijk, er was ook een verband met hogere mortaliteit.

8 Onduidelijk toezicht, lage compliance en problemen met de case mix, liggen hieraan mogelijk ten grondslag. Volgens het commentaar van de BMJ editor dienen we daarom weer terug te vallen op meer intensief gesuperviseerde revalidatieprogramma s die bewezen effectief zijn maar die mogelijk niet acceptabel zijn voor sommige patiënten en verwijzers met 10% of minder deelnemers. 27 Casus 2 Een 72-jarige vrouw werd wegens dreigende astma cardiale, oedeem en gewichtstoename bij chronische decompensatio cordis opgenomen in het ziekenhuis. Dit is de derde opname in zes maanden. Zij kan nauwelijks lopen, is beperkt door kortademigheid bij inspanning en is bang dat de kortademigheid weer in alle hevigheid terugkomt. Nevendiagnosen: polyartrose, hypertensie, MI in verleden, TIA s. Er is sprake van een neergaande spiraal waarbij patiënte steeds meer beperkt raakt en kwaliteit van leven verliest. Terugkeer naar huis is nu niet meer mogelijk. Haar behandelend cardioloog raadt een revalidatie opname aan. Nederlands onderzoek laat zien dat met een verpleeghuis hartfalen herstelprogramma, bestaande uit beweging, ontspanning, informatie en psychosociale begeleiding, voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis met hartfalen en niet kunnen terugkeren naar huis, het lukt om 81% weer naar huis te ontslaan na een gemiddelde opnameduur van 67 dagen. 28 De kwetsbaarheid van deze populatie blijkt wel uit een relatief hoge mortaliteit van 16%. Hartfalen komt veel voor, de prevalentie bij personen ouder dan 75 jaar wordt geschat op 13% en het is de verwachting dat dit in de toekomst nog zal toenemen en dan hoofdzakelijk als gevolg van afgenomen mortaliteit bij coronairalijden en CVA. 29 Conditie oefeningen bij hartfalen zou spierkracht en zuurstofopname kunnen verbeteren, kwaliteit van leven verhogen 30 en in een meta analyse van RCT s werd zelfs aangetoond dat aerobe training leidt tot herstel van structuur en functie van de linker ventrikel. 30 Hoewel conditie oefeningen intuïtief risicovol lijken bij cardiovasculaire revalidatie, blijkt cardiale revalidatie extreem veilig te zijn. 31 Geriatrische revalidatie bij hartfalen heeft dezelfde componenten als COPD revalidatie: conditie verbeteren, leefstijl adviezen, informatie, ontspanningsoefeningen en vooral

9 leren omgaan met de beperkingen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Echter, geriatrische COPD revalidatie neemt een grote vlucht terwijl geriatrische hartfalen revalidatie daarbij achter blijft. Dit uit zich ook in relatief weinig literatuur over dit onderwerp in tegenstelling tot cardiovasculaire revalidatie na een myocardinfarct en revalidatie van postoperatieve cardiologische patiënten. En net als bij de beroerte revalidatie is er nauwelijks literatuur over de geriatrische revalidatie in deze doelgroep. Conclusie Er is weinig bewijs voor de effectiviteit van geriatrische revalidatie in het algemeen in tegenstelling tot de revalidatie van specifieke diagnosegroepen zoals beroerte en heupfractuurpatiënten. De groep overigen bestaat uit een gemengde groep waarin tot nu toe ook COPD en hartfalen worden ondergebracht. Aangezien het hier gaat om te onderscheiden groepen patiënten waarvoor aparte zorgpaden zijn ontwikkeld, zou ik ervoor willen pleiten deze te lichten uit de restgroep overigen zodat er ruimte is voor ontwikkeling van kennis en deskundigheid. De spaarzame literatuur toont een trend tot betere uitkomsten, vooral ten aanzien van kwaliteit van leven, met geriatrische revalidatieprogramma s. Meer onderzoek is nodig naar de effectiviteit van geriatrische revalidatie bij COPD en hartfalen. Dit geldt overigens ook voor de algemene geriatrische revalidatie zoals die in de unieke Nederlandse situatie is vormgegeven. Literatuur 1. Chow P, Chen C, Cheong A, Phoon Fong N, Ming Chan K, Yeow Tan B et al. Factors and trade-offs with rehabilitation effectiveness and efficiency in newly disabled older persons. Arch Phys Med Rehabil 2014;95: Hoenig H, Siebens H. Research agenda for geriatric rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: Wells JL, Seabrook JA, Stolee P, Borrie MJ, Knoefel F. State of the art in geriatric rehabilitation. Part 1: Review of frailty and comprehensive geriatric assessment.. Arch Phys Med Rehabil 2003;84: Bachman S, Finger f, Huss A, Egger M, Stuck AE, Clough-Gorr KM. Inpatient rehabilitation specifically designed for geriatric patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2010;340:c1718doi: /bmj.c1718

10 5. Applegate WB, Miller ST, Graney MJ, Elam JT, Burns R, Akins D. A randomized, controlled trial of a geriatric assessment unit in a community rehabilitation hospital. N Engl J Med 1990;322: Cohen HJ, Feussner JR, Weinberger M, Carnes M, Hamdy RC, Hsieh F, Phibbs C, Lavori P. A controlled trial of inpatient and outpatient geriatric evaluation and management. N Engl J Med 2002;346: White SJ, Powers JS, Knight JR, Harrell D, Varnell L, Brawner D, Burger MC. Effectiveness of an inpatient geriatric service in a university hospital. J Tenn Med Assoc 1994;87: Rubenstein LZ, Josephson PR, Wieland GD, English PA, Sayre JA, Kane KL. Effectiveness of a geriatric evaluation unit. a randomized clinical trial. N Engl J Med 1984;311: Karppi P. Effects of a geriatric inpatient unit on elderly home care patients: a controlled trial. Aging (Milano) 1995; 7: Saltvedt I, Jordhoy M, Opdahl Mo E, Fayres P, Kaasa S, Sletvold O. Randomised trial of inhospital geriatric intervention: impact on function and morale. Gerontology 2006;52: Young J, Green J, Forster A, Small N, Lowson K, Bogle S, George J, Heseltine D, Jayasuriya T, Rowe J. Postacute care for older people in community hospitals: a multicenter randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 2007;55: Fleming SA, Blake H, Gladman JR, Hart E, Lymbery M, Dewey ME, McCloughry H, Walker M, Miller P. A randomised controlled trial of a care home rehabilitation service to reduce longterm institutionalisation for elderly people. Age and Ageing 2004;33: Murray PK, Singer M, Dawson NV, Thomas CL, Cebul RD. Outcomes of rehabilitation services for nursing home patients. Arch Phys Med Rehabil 2003;84: Jette DU, Warren RL, Wirtalla C. The relation between therapy intensity and outcomes of rehabilitation in skilled nursing facilities.archiv Phys Med Rehabil 2005;86: Beeuwkes Buntin M. Access to postacute rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2007:88: Chan L. The state-of -the -science: challenges in designing postacute care payment policy.arch Phys Med Rehabil 2007;88: Ward D, Drahota A, Gal D, Severs M, Dean TP. Care home versus hospital and own home environments for rehabilitation of older people. Cochrane Database of Systematic reviews 2008, Issue Prvu Berger JA, Stineman MG. Effectiveness of multidisciplinary rehabilitation services in postacute care: state-of-the-science. A review. Arch Phys Med Rehabil 2007;88: Kane R. Assessing the effectiveness of postacute care rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:

11 20. Puhan MA, Gimeno-Santos E, Scharplatz M, Troosters T, Walters EH, Steuer J. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue Lacasse Y, Goldstein R, Lasserton TJ, Martin S. Pulomonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue van Dam van Isselt EF, Spruit M, Groenewegen-Sipkema KH, Chavannes N, Achterberg WP. Geriatric rehabilitation for patients with advanced chronic obstructive disease:a naturalistic prospective cohort study on feasibility and course of health status. Chronic Resp Dis 2014;11: Klijn P, Legemaat M, Keimpema AR, Gosselink R, van Stel HF. Inspanningstraining bij ernstige COPD. Ned Tijdschr Geneeskd 2013:157:A Dyer CA, White R. Pulmonary Rehabilitation-The evidence. Gerontology 2001;47: Stewart DG, Drake DF, Robertson C, Marwitz JH, Kreutzer JS, Cifu DX. Benefits of an inpatient pulmonary rehabilitation program. a prospective analysis. Arch Phys Med Rehabil 2001:82: Greening NJ, Williams JE, Hussain SF, Harvey-Dunstan TC, Blankart MJ, Chaplin EJ et al. An early rehabilitation intervention to enhance recovery during hospital admission for an exacerbation of chronic respiratory disease: a randomised controlled trial. BMJ 2014;349:g Mann WD, Kon SS, Maddocks M. Rehabilitation after an exacerbation of chronic respiratory disease. BMJ 2014;349:g van der Putten, Bakx, Verhaest GKM, Schols JMGA. Hartfalen-herstelzorg in Amsterdam. Een succes? Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2007:32: Daamen AMJ, Schols JMGA, Jaarsma T Haamers JPA. De prevalentie van hartfalen in verpleeghuizen: een systematisch literatuuronderzoek. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2010;4: Haykowsky MJ, Liang Y, Pechter D, Jones LW, McAllister FA, Clark AM. A meta-analysis of the effect of exercise training on left ventricular remodelling in heart failure patients. J Am Coll Cardiol 2007;49: Pasquali SK, Alexander KP, Peterson ED. Cardiac rehabilitation in the elderly. Am Heart J 2001;142:

Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; waar liggen de uitdagingen?

Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; waar liggen de uitdagingen? Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; waar liggen de uitdagingen? Drs. Mariëlle AMJ van der Velden-Daamen Prof. Dr. Jan PH Hamers Prof. Dr. Hans Peter Brunner la Rocca Dr. Frans ES Tan Prof. Dr. Jos MGA

Nadere informatie

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Drs. Lotte Wevers Dr. Ingrid van de Port Prof. Dr. Eline Lindeman Prof. Dr. Gert Kwakkel Kenniscentrum De Hoogstraat, Utrecht Overzicht

Nadere informatie

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen een grote uitdaging

Nadere informatie

Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis?e

Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis?e Home no. 4 Augustus 2014 Eerdere edities Verenso.nl Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis?e Definities van volume en concentratie Prof. dr. Wilco P. Achterberg, Marije Holstege, Monique Caljouw,

Nadere informatie

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Presentatie voor leergang substitutie jan van Es instituut 17 december 2014 Susanne Smorenburg Programmamanager GRZ en Transmurale zorg

Nadere informatie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie Staken antihypertensiva bij ouderen Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie 2 Vragen Zou u antihypertensiva staken bij een geriatrische patiënt met hypertensie en een

Nadere informatie

Positie van wetenschappelijk onderzoek in de GRZ. Wilco Achterberg, Namens Consortium GRZ

Positie van wetenschappelijk onderzoek in de GRZ. Wilco Achterberg, Namens Consortium GRZ Positie van wetenschappelijk onderzoek in de GRZ Wilco Achterberg, Namens Consortium GRZ Consortium GRZ: Samenwerking LUMC, VUmc, MUMC LUMC: Monique Caljouw, Romke van Balen, Wilco Achterberg VUmc: Cees

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Cover Page. Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in COPD patients Issue Date:

Cover Page. Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in COPD patients Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29980 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Jaarverslag Onderzoek Geriatrische Revalidatie. Ouderengeneeskunde. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)

Jaarverslag Onderzoek Geriatrische Revalidatie. Ouderengeneeskunde. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) Jaarverslag 2016 Onderzoek Geriatrische Revalidatie Ouderengeneeskunde Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) 1 Inleiding Inbedding in Geriatrics in primary care De doelstelling en focus van de

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

Huisarts of hometrainer?

Huisarts of hometrainer? Huisarts of hometrainer? In het literatuuroverzicht werden zes studies opgenomen. Vier studies onderzochten het effect van training op ziekteverzuim, drie daarvan bestudeerden tevens de effecten op klachten

Nadere informatie

Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot

Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot Triage neurologie Mw. D, 87 jaar, sinds een week op de afdeling neurologie Ernstig icva doorgemaakt : volledige verlamming rechter arm, gedeeltelijke

Nadere informatie

Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten

Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten Home no. 5 November 2015 Licht op oranje Eerdere edities Verenso.nl Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten Betekenis voor de geriatrische revalidatiezorg? Ewout B. Smit, aioto ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily

Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily Revalidatiearts UMC Utrecht Hoofd Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht > Samenwerking tussen De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht Hersencentrum

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Programma. Kwetsbaarheid Fried. 2001. (geriatrie)fysiotherapie. Geriatriefysiotherapie. Diagnosticeren van en interveniëren bij sarcopenie

Programma. Kwetsbaarheid Fried. 2001. (geriatrie)fysiotherapie. Geriatriefysiotherapie. Diagnosticeren van en interveniëren bij sarcopenie Geriatriefysiotherapie Diagnosticeren van en interveniëren bij sarcopenie Marjan Doves MPT Geriatriefysiotherapeut 24 maart 2015 Programma Sarcopenie vanuit fysiotherapeutisch perspectief (Geriatrie)fysiotherapeutische

Nadere informatie

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts EBM Wetenschappelijke uitkomsten uit klinisch relevant prognostisch, diagnostisch en therapeutisch onderzoek. Kennis, ervaring, persoonlijke waarden en verwachtingen van de dokter zelf. De individuele

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Effectiveness of case management in the reduction of COPD re-admissions: results of a pilot study Annelies E. van Eeden, Ingrid van de Poll, Gertrud van Vulpen, Tim Roldaan, Wies Wagenaar, Melinde Boland,

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie.

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Samenvatting De primaire doelstelling van het onderzoek was het onderzoeken van de lange termijn effectiviteit van oefentherapie en de rol die therapietrouw hierbij speelt bij patiënten met artrose aan

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd.

U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd. COPD zorgpad U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

Nadere informatie

Palliatieve revalidatie

Palliatieve revalidatie Home no. 1 Feb. 2015 Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Palliatieve revalidatie Integratie van geriatrische revalidatie en palliatieve zorg Drs. E. F. van Dam van Isselt, specialist

Nadere informatie

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH)

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH) Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt de algemene introductie van dit proefschrift beschreven. De nadruk in dit proefschrift lag op patiënten met hoofd-halskanker (HHK) en

Nadere informatie

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid

Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Ergotherapeutische Energiemanagement interventies en de effecten op vermoeidheid Resultaten van een systematisch review en een toepassing voor de praktijk Lyan Blikman, MSc. Bewegingswetenschapper PhD

Nadere informatie

Function Focused Care in het ziekenhuis Ontwikkeling en eerste ervaringen pilot

Function Focused Care in het ziekenhuis Ontwikkeling en eerste ervaringen pilot Function Focused Care in het ziekenhuis Ontwikkeling en eerste ervaringen pilot Carolien Verstraten RN MSc Janneke M. de Man-van Ginkel RN PhD, Silke Metzelthin PhD, Marieke Schuurmans RN PhD & Basic Care

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie

Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie Patiënteninformatie Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie. U heeft een afspraak in Tergooi voor longrevalidatie. Onze

Nadere informatie

De beantwoordbare vraag (PICO)

De beantwoordbare vraag (PICO) 4. Interpretatie effect (relevantie) 5. Toepassen in de praktijk De beantwoordbare vraag (PICO) Welke patiënten? P Welke interventie? Welk alternatief (comparison)? Welke uitkomst (outcome)? I C O P I

Nadere informatie

Hoe meet je kwaliteitsverbetering? En hoe kan je dat in je eigen regio doen?

Hoe meet je kwaliteitsverbetering? En hoe kan je dat in je eigen regio doen? Hoe meet je kwaliteitsverbetering? En hoe kan je dat in je eigen regio doen? VRAAGSTELLING: HOE KUNNEN WE FUNCTIEVERLIES TIJDENS & NA ACUTE ZIEKENHUISOPNAME VERMINDEREN? HOE MEET JE EFFECT? Complexe interventies

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Retourtje ziekenhuis: Voorkomen van heropnames bij kwetsbare ouderen

Retourtje ziekenhuis: Voorkomen van heropnames bij kwetsbare ouderen Retourtje ziekenhuis: Voorkomen van heropnames bij kwetsbare ouderen Dr. Bianca Buurman, senior onderzoeker Transmurale Ouderenzorg AMC b.m.vanes@amc.nl & @bmbuurman Opnameduur van 65-plussers: steeds

Nadere informatie

Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma

Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma fysiotherapeut en onderzoeker Rijndam revalidatie & Erasmus MC te Rotterdam tussen proefschrift en richtlijn? Promotor: Prof.dr. H.J.

Nadere informatie

CVA revalidatie wat weten we wel en wat nog niet. Anne Visser-Meily

CVA revalidatie wat weten we wel en wat nog niet. Anne Visser-Meily CVA revalidatie wat weten we wel en wat nog niet Anne Visser-Meily beste herstel geen herhaling weer werken energie hebben huishouden doen met kleinkinderen naar park geen ruzie met man weer naar feestje

Nadere informatie

Muziektherapie in de oncologie

Muziektherapie in de oncologie Muziektherapie in de oncologie Wetenschap en praktijk combineren Tom Abrahams 26 mei 2015 Wat is muziektherapie? Een vorm van vaktherapie Ervaringsgericht Interventies binnen muzikale context Waar wordt

Nadere informatie

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten Ton Kuijpers, Epidemioloog Guru based medicine Inhoud Voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoeksdesign (RCT) Mate van bewijs Conclusies

Nadere informatie

Peer Review. Hartrevalidatie

Peer Review. Hartrevalidatie Peer Review Hartrevalidatie Inhoudstafel Inleiding Inleidende kennistest Toelichting Intercollegiaal overleg INLEIDENDE KENNISTEST 1. Welke van onderstaande eigenschappen is geen cardiovasculaire risicofactor?

Nadere informatie

Begeleiding van psychische klachten bij revalidatie. dr. Bianca Buijck Coördinator Rotterdam Stroke Service 17 maart 2015

Begeleiding van psychische klachten bij revalidatie. dr. Bianca Buijck Coördinator Rotterdam Stroke Service 17 maart 2015 Begeleiding van psychische klachten bij revalidatie dr. Bianca Buijck Coördinator Rotterdam Stroke Service 17 maart 2015 Even voorstellen Psychische klachten: neuropsychiatrische symptomen (NPS) De laatste

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

Respiratoire revalidatie.

Respiratoire revalidatie. Respiratoire revalidatie Iris.coosemans@uzleuven.be Inactiviteit bij COPD Pitta, AJRCCM 2005 Gevolgen van inactiviteit COPD Ventilatoire noden Flow limitatie Air Trapping Hyperinflatie Dyspnoe Deconditionering

Nadere informatie

De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing

De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing Jaap K. Sont, associate professor Afdeling Medische Besliskunde Leids Universitair Medisch Centrum j.k.sont@lumc.nl

Nadere informatie

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid Marlies Peters Workshop Vermoeidheid De ene vermoeidheid is de andere niet Deze vermoeidheid is er plotseling, niet gerelateerd aan geleverde inspanning De vermoeidheid wordt als (zeer) extreem ervaren

Nadere informatie

HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN

HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN Ouderen in het ziekenhuis: wat weten we? Marieke J. Schuurmans Hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht Lector Ouderenzorg Hogeschool Utrecht HOEVEEL MENSEN BREKEN ER PER

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Thorax/buik/organen. Circulatie en ademhalingsstelsel Longaandoeningen

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Thorax/buik/organen. Circulatie en ademhalingsstelsel Longaandoeningen Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Lung Information Needs Questionnaire (LINQ) Longziekten Informatie Behoefte Questionnaire Juli 2015 Review: 1. Dijcks B 2. Jungen MJH Invoer: Bokhorst ML

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting * Nederlandse samenvatting Samenvatting Dit proefschrift is gebaseerd op de FuPro-CVA studie (Prognose van functionele uitkomst op lange termijn bij patiënten met een cerebrovasculaire aandoening) die

Nadere informatie

Mindfulness binnen de (psycho) oncologie. Else Bisseling, 16 mei 2014

Mindfulness binnen de (psycho) oncologie. Else Bisseling, 16 mei 2014 Mindfulness binnen de (psycho) oncologie Else Bisseling, 16 mei 2014 (Online) Mindfulness-Based Cognitieve Therapie voor kankerpatiënten. (Cost)effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Nadere informatie

Respiratoire revalidatie. Inhoud. Respiratoire revalidatie definitie. Dr. Maurice Sillen Fysiotherapeut, coördinator CIRO netwerk

Respiratoire revalidatie. Inhoud. Respiratoire revalidatie definitie. Dr. Maurice Sillen Fysiotherapeut, coördinator CIRO netwerk Respiratoire revalidatie Dr. Maurice Sillen Fysiotherapeut, coördinator CIRO netwerk 22-04-2017, Ademhalingstechnieken en respiratoire revalidatie Anno 2017 Inhoud Respiratoire revalidatie: definitie en

Nadere informatie

De oudere patiënt met comorbiditeit

De oudere patiënt met comorbiditeit De oudere patiënt met comorbiditeit Dr. Arend Mosterd cardioloog Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dr. Irène Oudejans klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis, Helmond Hartfalen Prevalentie 85 plussers

Nadere informatie

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial dr. T. Verbeek arts-epidemioloog Afd. Huisartsgeneeskunde en Epidemiologie 22 januari

Nadere informatie

MAPPING STUDIE. Anne van den Brink. Specialist Ouderengeneeskunde, Junior Onderzoeker

MAPPING STUDIE. Anne van den Brink. Specialist Ouderengeneeskunde, Junior Onderzoeker MAPPING STUDIE Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde, Junior Onderzoeker UKON symposium 7 april 2016 A study on the characteristics, care needs and quality of life of patients with both Mental

Nadere informatie

De relatie tussen incontinentie, toiletgangvaardigheden en morbiditeit in verpleeghuizen.

De relatie tussen incontinentie, toiletgangvaardigheden en morbiditeit in verpleeghuizen. Samenvatting De relatie tussen incontinentie, toiletgangvaardigheden en morbiditeit in verpleeghuizen. Continentie gaat in de westerse wereld samen met het gebruik van het water closet, in de volksmond

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Addendum bij de multidisciplinaire richtlijn Dreigende Vroeggeboorte gepubliceerd in 2011. Opgesteld door de Otterlo Werkgroep, versie 2014

Addendum bij de multidisciplinaire richtlijn Dreigende Vroeggeboorte gepubliceerd in 2011. Opgesteld door de Otterlo Werkgroep, versie 2014 Addendum bij de multidisciplinaire richtlijn Dreigende Vroeggeboorte gepubliceerd in 2011 Opgesteld door de Otterlo Werkgroep, versie 2014 Uitgangsvraag: Leidt een rescue -behandeling met corticosteroïden

Nadere informatie

Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3

Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3 pagina 1 Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3 Vetgedrukte items zijn verplicht CVAB3 - Ziekenhuis, versie: 2015-10-26 - v3.0.2 Patiënt Burgerservicenummer Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Longziekten. COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte. Evean. Midden in het leven.

Longziekten. COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte. Evean. Midden in het leven. Longziekten COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte Evean. Midden in het leven. COPD of astma? Evean helpt u Een longziekte als COPD of astma kan het leven ingrijpend veranderen. Dan is het

Nadere informatie

Cardiovasculaire medicatie: gezondheidswinst versus valrisico

Cardiovasculaire medicatie: gezondheidswinst versus valrisico Cardiovasculaire medicatie: gezondheidswinst versus valrisico Geeske Peeters Susan Tett Samantha Hollingworth Danijela Gnijdic Sarah Hilmer Annette Dobson Ruth Hubbard Richtlijn Acuut Coronair Syndroom

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

AGED: Amsterdam Groningen Elderly Depression Study

AGED: Amsterdam Groningen Elderly Depression Study AGED: Amsterdam Groningen Elderly Depression Study Angst en depressie bij verpleeghuisbewoners; prevalentie en risico indicatoren Lineke Jongenelis Martin Smalbrugge EMGO, onderzoeksprogramma common mental

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20846 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20846 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20846 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Knittle, Keegan Title: Motivation, self-regulation and physical activity among

Nadere informatie

Mindfulness : wat hebben patiënten met kanker eraan?

Mindfulness : wat hebben patiënten met kanker eraan? Mindfulness : wat hebben patiënten met kanker eraan? Prof dr Irma Verdonck-de Leeuw Vrije Universiteit Afdeling Klinische Psychologie VUmc / Cancer Center Amsterdam Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Nadere informatie

Evidence piramide. Gecontroleerde studies. Welk studie type? 19/02/2013. 3 me ta.eu. Niet dezelfde piramide voor elke vraag. me ta.eu. me ta.

Evidence piramide. Gecontroleerde studies. Welk studie type? 19/02/2013. 3 me ta.eu. Niet dezelfde piramide voor elke vraag. me ta.eu. me ta. Niet dezelfde piramide voor elke vraag Evidence piramide Gecontroleerde studies Welk studie type? 3 1 Effect van roken op longkaner Richard Doll 1951: prospectieve studie 2/3 mannelijke Britse artsen Goede

Nadere informatie

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie.

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Longrevalidatie 1 In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Inleiding Wat is een chronische longaandoening? Een chronische longaandoening is een aandoening

Nadere informatie

Farmacotherapie in de acute fase van alcoholdetoxificatie. Critically Appraised Topic

Farmacotherapie in de acute fase van alcoholdetoxificatie. Critically Appraised Topic Farmacotherapie in de acute fase van alcoholdetoxificatie Critically Appraised Topic Disclosure (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

Reductie van de vraag naar spoedzorg, daar gaat het om

Reductie van de vraag naar spoedzorg, daar gaat het om Reductie van de vraag naar spoedzorg, daar gaat het om Lezing op donderdag 21 november 2013 op het dertiende spoedzorgcongres van de Julius Academy te Zeist Vorig jaar: preventie van spoedzorg Letselpreventie

Nadere informatie

COPD en hartfalen in de palliatieve fase

COPD en hartfalen in de palliatieve fase COPD en hartfalen in de palliatieve fase Manon Boddaert Arts palliatieve geneeskunde Bardo en Spaarne Ziekenhuis Antoon van Dijck Kwaliteit van leven Verloop COPD en hartfalen Markering palliatieve fase

Nadere informatie

Oud maar niet versleten Vanuit het perspectief van de revalidatie. H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU

Oud maar niet versleten Vanuit het perspectief van de revalidatie. H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU Oud maar niet versleten Vanuit het perspectief van de revalidatie H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU Ouderen en multimorbiditeit 2/3 tussen 65 en 75 jaar in Nederland heeft meer

Nadere informatie

Advance Care Planning bij chronisch orgaanfalen: praat voor het te laat is!

Advance Care Planning bij chronisch orgaanfalen: praat voor het te laat is! Advance Care Planning bij chronisch orgaanfalen: praat voor het te laat is! Carmen Houben MSc. Wetenschappelijk onderzoeker Medisch Psycholoog 24 november 2015 Chronische ziekten - 1900: overlijden door

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Monitoren in de thuissituatie na een heup fractuur, ervaringen met de SO-HIP studie

Monitoren in de thuissituatie na een heup fractuur, ervaringen met de SO-HIP studie Monitoren in de thuissituatie na een heup fractuur, ervaringen met de SO-HIP studie Margriet Pol MSc Docent/onderzoeker Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum ACHIEVE 1 TRENDS IN SENSOR TECHNOLOGIE

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Psychiatrische problematiek in het somatische verpleeghuis

Psychiatrische problematiek in het somatische verpleeghuis Psychiatrische problematiek in het somatische verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Casus Mw H, geboren in 1926 Weduwe, 1 zoon waar geen contact mee is Chronische vorm

Nadere informatie

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Mijn innovatie is beter dan de concurrentie Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op Bijvoorbeeld: Mortaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

NEUROLOGISCHE MUZIEKTHERAPIE BIJ SCHIZOFRENIE

NEUROLOGISCHE MUZIEKTHERAPIE BIJ SCHIZOFRENIE NEUROLOGISCHE MUZIEKTHERAPIE BIJ SCHIZOFRENIE Gerben Roefs Zuyd Hogeschool Master of Arts Therapies 19 juni 2015 Opbouw Presentatie VOLGT PROCES VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOEN START MET EEN IDEE -

Nadere informatie

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015 Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk Lies Braam, verpleegkundig specialist neurologie 26 maart 2015 V &VN neurocongres Definitie EBP Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis van

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Verminderen van de impact van geriatrische aandoeningen door fysieke activiteit

Verminderen van de impact van geriatrische aandoeningen door fysieke activiteit Verminderen van de impact van geriatrische aandoeningen door fysieke activiteit Eén van de belangrijkste gevolgen van veroudering en geriatrische aandoeningen is het ontstaan van beperkingen. De weg van

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Prevalentie en impact van symptomen bij patiënten met hartfalen NYHA III/IV in een Zuid Afrikaans ziekenhuis

Prevalentie en impact van symptomen bij patiënten met hartfalen NYHA III/IV in een Zuid Afrikaans ziekenhuis Prevalentie en impact van symptomen bij patiënten met hartfalen NYHA III/IV in een Zuid Afrikaans ziekenhuis Ineke Lokker Project groep: M.E. Lokker MSc (NL), Dr L. Gwyther (UCT ZA), Professor R. Harding

Nadere informatie

Fysiotherapie & Longfibrose. Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014

Fysiotherapie & Longfibrose. Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014 Fysiotherapie & Longfibrose Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014 Inhoud presentatie Belang van bewegen (algemeen) Bewegen bij acute en chronische ziekte Literatuur

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni 2012 Scharnierconsult, ziektelast en persoonlijk behandelplan Marion Teunissen en Rudy Bakker Werkgroep COPD Synchroon Scharnierconsult

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Revalideren. na een beroerte

Revalideren. na een beroerte Revalideren na een beroerte Revalideren bij Thebe na een beroerte Als u een beroerte, ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, heeft doorgemaakt kan uw leven op veel gebieden er ineens heel

Nadere informatie

De waarde van kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) bij de evaluatie van disease management programma's

De waarde van kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) bij de evaluatie van disease management programma's Levensverwachting stijgt harder dan gedacht De waarde van kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) bij de evaluatie van disease management programma's Maureen Rutten-van Mölken, PhD Universitair Hoofddocent

Nadere informatie

Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts. Inhoud

Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts. Inhoud Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts Inhoud Multipele sclerose Overzicht behandelmogelijkheden Multidisciplinair revalidatieplan Casus Conclusie 1 Wat is MS? Typen MS Relapsing-Remitting

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

Psychische klachten als co-morbiditeit bij COPD

Psychische klachten als co-morbiditeit bij COPD Psychische klachten als co-morbiditeit bij COPD Pearson Plein is een initiatief van Pearson. Pearson heeft jarenlange ervaring als educatieve uitgever van wetenschappelijk onderbouwde psychologische meetinstrumenten

Nadere informatie

Gids voor de. oudere patiënt. behandeling van de. voor huisartsen en andere verwijzers. Tijd en aandacht voor ouderen

Gids voor de. oudere patiënt. behandeling van de. voor huisartsen en andere verwijzers. Tijd en aandacht voor ouderen Gids voor de behandeling van de oudere patiënt voor huisartsen en andere verwijzers Tijd en aandacht voor ouderen Voorwoord In dit boekje vindt u informatie over de klinisch geriater. Het is speciaal bedoeld

Nadere informatie

EVIDENCE BASED BEHANDELEN ZONDER EVIDENCE. Esther van de Glind, geriater i.o. Margot van Dongen, geriater i.o. Henk Kruithof, geriater

EVIDENCE BASED BEHANDELEN ZONDER EVIDENCE. Esther van de Glind, geriater i.o. Margot van Dongen, geriater i.o. Henk Kruithof, geriater EVIDENCE BASED BEHANDELEN ZONDER EVIDENCE Esther van de Glind, geriater i.o. Margot van Dongen, geriater i.o. Henk Kruithof, geriater Wat gaan we doen? Quiz Inleiding EBM Toelichting poseybed Opzetten

Nadere informatie

Longrevalidatieprogramma

Longrevalidatieprogramma Longrevalidatieprogramma Inhoudsopgave 1. Regie in eigen hand 2 2. COPD 3 3. Longrevalidatie Flow 4 4. Verkennend gesprek met de longverpleegkundige 5 5. Onderzoeken voorafgaand aan de revalidatie 6 6.

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Casus M: motorrijder versus ander voertuig, van motor gevlogen, helm losgeraakt I: verdenking hematothorax, hoofdwond

Nadere informatie