Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Tergooi T Postbus DA Hilversum Contact Rijksstraatweg AN Blaricum T COLOFON Datum 14 april 2014 Auteur(s) Karen Verloop Afdeling wetenschapsbureau Tergooi 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in eigen vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Voorwoord Regeren is vooruitzien, oftewel rekening houden met toekomstige gebeurtenissen en hierop inspelen. Dit is zeer zeker van toepassing op de wetenschappelijke ontwikkelingen in Tergooi van het afgelopen jaar. In het najaar 2013 heeft de Raad van Bestuur het wetenschappelijk beleidsplan Tergooi en wetenschap: vluchtige affaire of een gelukkig huwelijk? geaccordeerd. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet om de wetenschappelijke ambities van Tergooi te kunnen realiseren. Met de aanstelling van een wetenschapscoördinator is verdere professionalisering mogelijk. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan een verbeterplan om tot een betere registratie en toetsing te komen van patiënt-gerelateerd onderzoek. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is het stimuleren van onderzoek door verpleegkundigen en paramedici. Binnen Tergooi bestaat hiervoor grote behoefte. Dit werd ook duidelijk tijdens het eerste verpleegkundig en paramedisch symposium Tergooi Tomorrow dat op 16 mei werd georganiseerd. Daarnaast is ook een verpleegkundige lid geworden van de commissie wetenschap om dit verder uit te werken. De continue groei op gebied van wetenschap binnen Tergooi is ook in 2013 gerealiseerd en meetbaar. Maar liefst 9 onderzoeksprojecten werden ingediend voor financiele ondersteuning waarvan 7 positief beoordeeld door de externe leden van de commissie wetenschap. Deze projecten vallen grotendeels onder de noemer van toegepast klinisch onderzoek. Tergooi stimuleert dit soort onderzoek omdat het onderdeel uitmaakt van standaard patiëntenzorg als onderdeel van good clinical practice. Daarnaast particpeert Tergooi in veel multicenter studies, veelal gecoördineerd vanuit de universitaire medische centra. Samenwerking met universitaire centra is essentieel, zeker op gebied van wetenschappelijk onderzoek, omdat het aantoonbaar leidt tot een beter resultaat. Het aantal publicaties geïnitieerd of geparticipeerd vanuit Tergooi is opnieuw toegenomen. Een deel van het onderzoek werd gepresenteerd op het wetenschapssymposium dat jaarlijks in samenwerking met de huisartsen georganiseerd wordt. Wetenschap en de betekenis hiervan voor de patiëntenzorg moet ook op een andere manier zichtbaar zijn. Op Valentijnsdag 2013 werd het Wetenschapsjournaal gelanceerd. Met het Wetenschapsjournaal wil Tergooi graag laten zien wat het ziekenhuis in huis heeft op het gebied van wetenschap en onderwijs. Het blad is bestemd voor medisch specialisten, a(n)ios, huisartsen, opleiders en andere geïnteresseerden binnen of buiten Tergooi. Het wetenschapsjournaal verschijnt tweemaal per jaar. Onderzoek is niet mogelijk zonder goede ondersteuning. Een bijzonder wordt van dank gaat uit naar de Raad van Bestuur die het mogelijk maakt het beleidsplan uit te werken, de Stichting tot Bijstand voor de financiele ondersteuning anders was onderzoek uberhaupt niet mogelijk en de externe leden prof. Levi, prof Grobbee, prof van der Baan, dr Koelemaij voor hun inzet om wetenschap binnen Tergooi te bevorderen. De leden van de commissie wetenschap en CTS voor alle inzet en betrokkenheid. Het wetenschapsbureau slash Karen Verloop voor haar tomeloze inzet. Tenslotte, een ieder die zich met onderzoek bezighoudt. Deel je enthousiasme en passie met andere medewerkers en zorg ervoor dat onderzoek zich als een olievlek verspreidt binnen Tergooi en daarbuiten. Wees trots op wat je doet!! Dr. Frans Plötz, kinderarts wetenschapscoördinator

3 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Inhoudsopgave Commissie Wetenschap 4 Commissie Toetsing Studieprotocollen 7 Overzicht en beschrijving van clinical trials goedgekeurd in Promoties 17 Publicaties, voordrachten, posters en abstracts: Cardiologie 18 Chirurgie 21 Dermatologie 25 Gynaecologie 26 Intensivecaregeneeskunde 27 Interne geneeskunde 30 Kindergeneeskunde 40 Klinische farmacie 44 Klinische fysica en medische technologie 46 Klinische geriatrie 47 KNO-heelkunde 49 Longziekten 50 Maag-, Darm- en Leverziekten 51 Medische Microbiologie 52 Medische psychologie 54 Neurologie 55 Orthopedie 56 Pathologie 59 Psychiatrie 60 Radiologie 62 Reumatologie 63

4 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Commissie Wetenschap 2013 was een jaar waarin de wetenschap in Tergooi een extra impuls kreeg. Halverwege 2013 is dr. F.B. Plötz gestart als wetenschapscoördinator voor 0,1 fte. Hij voerde individuele gesprekken met contactpersonen van alle vakgroepen en met vertegenwoordigers van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Hierdoor ontstond een beeld van de wetenschappelijke ambities en behoeften. Dit resulteerde in een beleidsplan waardoor meer wetenschappelijke ambities waargemaakt kunnen worden. Symposia Dat Tergooi flinke wetenschappelijke potentie heeft, bleek uit de presentaties van twee symposia: Tergooi Tomorrow en het Wetenschapssymposium. Om wetenschap binnen de verpleging onder de aandacht te brengen en verpleegkundigen te enthousiasmeren voor onderzoek, is op 16 mei 2013 het verpleegkundig en paramedisch symposium Tergooi Tomorrow georganiseerd. Speciaal voor deze dag waren kwaliteits- en verbeterprojecten van (toekomstige) verpleegkundigen, paramedici en andere medewerkers van Tergooi in 19 mooie posters zijn gegoten. Dit symposium werd druk bezocht en goed gewaardeerd. Daarom wordt op 22 mei 2014 dit symposium opnieuw gehouden. Klinisch toegepast onderzoek met het uiteindelijke doel om de patiëntenzorg te verbeteren hoort bij uitstek plaats in een algemeen ziekenhuis. Onderzoek dat veelal plaatsvindt in goede samenwerking met de 1e lijnszorg in onze omgeving. Wetenschap moet ook zichtbaar te zijn. Resultaten van onderzoek horen teruggekoppeld te worden naar betrokkenen en zorgverleners om de patiëntenzorg continu te verbeteren. Vanuit dat oogpunt organiseerde de wetenschapscommissie en de WDH Gooi en Vechtstreek op 11 juni het Wetenschapssymposium In een afwisselend programma werden naast een update van een aantal actuele onderwerpen ook inzicht gegeven in diverse wetenschappelijk onderzoeken die in Tergooi plaatsvinden. Het symposium moet er toe bijdragen dat de kloof tussen onderzoek en patiëntenzorg minder groot wordt. Het geaccrediteerde symposium werd bezocht door huisartsen, openbare apothekers, medisch specialisten en a(n)ios. Op 19 juni 2014 vindt dit symposium opnieuw plaats. Subsidie onderzoeksprojecten Tweemaal per jaar kunnen bij de commissie wetenschap voorstellen tot ondersteuning van eigen wetenschappelijk onderzoek worden ingediend. De commissie heeft de volgende voorwaarden gesteld aan deze projecten: - Indien er sprake is van overige externe subsidie, geldt dat de subsidie van Tergooi herkenbaar moet zijn. De subsidiebijdrage van Tergooi moet zich zodanig verhouden dat deze van duidelijk toegevoegde waarde is; - Kosten voor werkzaamheden van derden zijn aantoonbaar. - Bereidheid tijdens een Tergooi researchmeeting verslag te doen van de voortgang van het onderzoeksproject. In 2013 werden er negen onderzoeksprojecten voor subsidie voorgedragen, hiervan werden zeven positief beoordeeld door de (externe leden van de) commissie wetenschap. Hieronder staat beknopte samenvatting van deze onderzoeksprojecten. Long term psychosocial consequences of acute alcoholic intoxication: a prospective cohort study among Dutch children; onderzoeker dr. G.M. de Boo, medisch psycholoog.

5 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Deze studie onderzoekt de (eventuele) lange termijn gevolgen van een alcoholintoxicatie bij adolescenten. Uit een cohort van 51 kinderen die 2011 in Tergooi waren opgenomen wegens een alcoholintoxicatie, wordt aan de hand van vragenlijsten (adolescenten en ouders) en een vraaggesprek, onderzocht wat de lange termijngevolgen zijn. Met dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de psychosociale gevolgen en welke risicofactoren er zijn. Door deze kennis kan de zorg voor deze groeiende groep verbeterd worden. The Modified Atkins diet in patients with severe intellectual disability and refractory epilepsy; onderzoeker dr. J.A. Carpay, neuroloog. Het ketogeen dieet is effectief bij 40% van de kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie. Het nadeel is dat het dieet erg strikt is en daarom slecht scoort op therapietrouw. Het modified Atkins dieet is minder streng. Uit gepubliceerde onderzoeken blijkt dat het modified Atkins dieet vergelijkbare uitkomsten heeft ten opzichte van het ketogeen dieet. Bij verstandelijk gehandicapten is nog niet onderzocht of het modified Atkins dieet effectief is. Terwijl juist bij deze groep de behandelopties beperkt zijn. Vaker dan patiënten met een normaal IQ is deze populatie farmacologisch therapieresistent en is epilepsiechirurgie uitgesloten omdat bij deze patiënten - de epilepsie zich niet tot 1 gebied in de hersenen beperkt maar diffuus is verspreid. Het is daarom juist bij deze groep belangrijk om deze mogelijke behandeloptie te onderzoeken. Evaluation of short stature referrals following the Dutch evidence based guideline. Should we constrict our diagnostic work up?; onderzoeker dr. G.A. Kamp, kinderarts. Jaarlijks bezoeken 200 kinderen de groeipoli van Tergooi. Er is inmiddels een database opgebouwd van circa 600 kinderen die zijn onderzocht op een groeistoornis, waarvan 401 kinderen met een kleine lengte. In de database zijn alle metingen, anamnese en onderzoeken die volgens de Nederlandse richtlijn verricht moeten worden. Dit project wil onderzoeken of deze richtlijn doelmatig is bij kinderen met een kleine lengte. De verwachting is dat er minder gegevens nodig zijn voor het stellen van een diagnose. Door alle parameters te toetsen, wordt duidelijk welke overbodig zijn en welke bepalend zijn. Als blijkt dat de richtlijn vereenvoudigd kan worden, is dit kostenbesparend en minder belastend voor de patiënt. Treatment of complicated appendicitis; onderzoeker dr. A.A.W. van Geloven, chirurg. Het betreft een promotietraject van C. van Rossem, aios chirurgie. Ondanks de landelijke richtlijn verschilt het protocol rond acute appendictis per ziekenhuis. Aangezien de maatschappen chirurgie in Blaricum en Hilversum enkele jaren geleden nog verschillende protocollen voerden, maar de populatie nagenoeg hetzelfde is, is het mogelijk om de patiëntendossiers van ruim 1200 patiënten met elkaar kunnen vergelijken die in de periode tussen 2004 en 2010 zijn behandeld voor acute appendicitis. Dit project onderzoekt een aantal verschillen in behandeling om eenduidig beleid te kunnen voeren. In het onderzoek worden onder meer de resultaten van 3 en 5 dagen postoperatieve antibiotica bij een geperforeerde appendicitis met elkaar vergeleken. Ook de toegepaste operatietechniek bij een geperforeerde appendicitis verschilt per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis kiest men voor een laparoscopische operatie en in het andere voor een klassieke open operatie. Door een systematic review en zo mogelijk meta-analyses van eerdere studies, wordt onderzocht welke techniek het beste resultaat geeft. Daarnaast worden de klinische consequenties van de uitkomst van histologisch onderzoek op de praktijk onderzocht. Er is vaak een discrepantie tussen de perioperatieve bevindingen van de chirurg en de beschrijvingen van de patholoog. Deze studie probeert hierin inzicht te krijgen om in de toekomst onnodige aanvullende darmresecties te voorkomen.

6 Wetenschappelijk jaarverslag / Predicting mortality after hip surgery: external validation of the HEMA (Hip Fracture Estimator of Mortality Amsterdam) score; onderzoeker dr. J.P. Eerenberg, chirurg Heupfracturen gaan gepaard met een hoge mortaliteit. Er zijn weliswaar verschillende risicofactoren bekend maar er ontbreekt een goed risicomodel dat de kans op overlijden per patiënt kan voorspellen. Het risicomodel dat dit onderzoekt toetst wordt gevalideerd op het risico op overlijden binnen 30 dagen en een jaar na de heupoperatie. Als blijkt dat met dit model de kans op overlijden goed kan worden ingeschat, krijgen zowel patiënt als arts een beter inzicht in de prognose waardoor de medische besluitvorming verbetert Inzet researchverpleegkundige: dr. A.A.W. van Geloven, chirurg De vakgroep chirurgie participeert in tal van multicenter trials. Dit heeft publicaties opgeleverd en verhoogt de kwaliteit van zorg. Door de inzet van een researchnurse voor twee uur per week kunnen de huidige 11 lopende studies beter bewaakt en gecoördineerd worden. De verwachting is dat hiermee de patiënteninclusie verhoogt en het wetenschappelijk onderzoek uitbreidt en verbetert binnen de vakgroep chirurgie Het spectrum van subjectieve geheugenklachten naar dementie: determinanten bij diagnose en beloop bij patiënten verwezen naar de geheugenpolikliniek Tergooi: dr. J.J. Claus, neuroloog Het huidige onderzoek naar dementie gebeurt meestal in academische setting waarbij de patiënten vaak jong zijn. De generalisatie naar populaties in algemene ziekenhuizen is daarom beperkt. Onderzoek naar patiënten van geheugenpoli s van grotere perifere ziekenhuizen zijn nodig om de diagnostiek en behandeling in de oudere populatie te verbeteren. Tergooi beschikt over een cohort van meer dan 1200 patiënten met een toename van jaarlijks 300 patiënten. Het project wil een database opzetten met gegevens van patiënten die op de poli zijn geweest. Het karakteriseren van deze patiëntenpopulatie kan uiteindelijk een zeer belangrijke rol vervullen in tijdige herkenning van dementie en bijdragen aan verbetering van zorg in de regio van Tergooi. Samenstelling Commissie Wetenschap dr. F.B. Plötz, kinderarts, interne voorzitter drs. L. Bruining, bibliothecaris dr. A. van Es, internist-nefroloog, manager Tergooi Academie dr. A.A.W. van Geloven, chirurg dr. H.A. Marsman, aios chirurgie dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker, epidemiologie dr. A.M.T. van der Velden, internist hemato-oncoloog drs. M.J. de Vos, orthopedisch chirurg prof. dr. J.J. Weening, patholoog drs. M.L. Wumkes, aios interne geneeskunde Externe experts/hoogleraren prof. dr. M.M. Levi, hoogleraar inwendige geneeskunde, voorzitter prof. dr. S. van der Baan, KNO-arts prof. dr. D.E. Grobbee, universiteitshoogleraar, International Health Sciences and Global Health dr. M.J.W. Koelemay, vaatchirurg

7 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Commissie Toetsing Studieprotocollen De doelstelling van de CTS is het waarborgen en bewaken van de rechten, veiligheid en het welzijn van patiënten die deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook de organisatorische gevolgen en de financiële haalbaarheid binnen Tergooi worden beoordeeld. Uit de evaluatie van de CTS bleek dat onderzoekers vaak tevreden waren over de werkwijze van de CTS. Een punt van kritiek was dat de lokale uitvoerbaarheid vaak ondergeschikt wordt aan de financiële uitvoerbaarheid. Momenteel wordt gewerkt aan een verbeterplan om de financiële toetsing efficiënter uit te voeren. Samenstelling CTS: P.M.B. van Tilburg, longarts, voorzitter S. Berkenbosch, bedrijfseconomisch adviseur Dr. J.H.M. van den Brande, MDL-arts Dr. H. Chon, klinisch chemicus Dr. W. Deenik, internist-hematoloog W. Lagas, ziekenhuisapotheker J. Plomp, cardioloog S.A. Schreinemachers, radioloog K. Verloop, secretaris Een overzicht van de door de CTS in 2013 beoordeelde WMOplichtige studies vindt u hier: Cardiologie PRIMA II ORIGINALE ACCELERATE RESPONSE-2 Chirurgie BIOPEX DAMOCLES ClariVein Longziekten EMPHASIS/NVALT 13 Maag,- Darm en Leverziekten CAPtivating Genetische Risicofactoren van Barrett s slokdarm Interne geneeskunde CAIRO-4 Stop & Go RILAX MEDEA PRO-CAPRI Kindergeneeskunde Kawasaki Logopedie RATS-3

8 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Overzicht en beschrijving van clinical trials goedgekeurd in 2013 Cardiologie PRIMA II: Multi-center, randomized clinical trial to study the impact of in-hospital guidance for acutely decompensated heart failure treatment by predefinded NT-proBNP targets (>30% reduction in NTproBNP during admission) on the reduction of readmission and mortalitye rates. Lokale onderzoeker : dr. J.T. Keijer, cardioloog Patiëntencategorie: patiënten met acuut hartfalen Doel en belang van het onderzoek: De PRIMA-II-studie onderzoekt of een verandering van het probnp-gehalte bij opgenomen hartfalenpatiënten een toegevoegde waarde heeft in de behandeling. In de huidige praktijk is het aanpassen van de therapie vooral gebaseerd op klinische klachten en lichamelijk onderzoek. Een verhoogd probnp vormt een duidelijke aanwijzing voor hartfalen. Onbekend is de betekenis van een daling van dit hormoon tijdens de opname van patiënten met acuut hartfalen. Het doel is om te onderzoeken of verandering van probnp-spiegels in combinatie met klinische beoordeling tot een betere diagnose en behandeling leidt. Initiatiefnemer : AMC Verwacht aantal patiënten : 5 ORIGINALE: Importance of long-term follow-up of the Origin participants: The ORIGINALE (ORIGIN And Legacy Effects) follow-up study. Lokale onderzoeker : dr. P.A.R. de Milliano, cardioloog Patiëntencategorie : patiënten die hebben deelgenomen aan de ORIGIN-studie Doel en belang van het onderzoek: De ORIGINALE-studie onderzoekt de lange termijn effecten van de onderzoeksmedicatie Lantus en omega-3 vetzuren uit de ORIGIN-studie. De ORIGIN onderzocht of het gebruik van glargine (insuline) en omega-3 vetzuren hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes type 2 kan reduceren. In dit observationele vervolgonderzoek wordt minimaal twee jaar lang gevolgd of glargine hartaanvallen en beroertes voorkomt. Initiatiefnemer: Working Group on Cardiovascular research the Netherlands Verwacht aantal patiënten : 15

9 Wetenschappelijk jaarverslag /63 ACCELERATE: Protocol I1V-MC-EIAN Assessment of Clinical Effects of Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibition with Evacetrapib in Patients at a High-Risk for Vascular OUtcomes Lokale onderzoeker : J. Plomp, cardioloog Patiëntencategorie: patiënten met een high-risk vascular disease Doel en belang van het onderzoek: Een lipidenprofiel met een lage concentratie HDL-C en een hoge concentratie LDL-C verhoogt het risico op cardiovasculaire ziekten. De ACCELERATE-studie onderzoekt of het onderzoeksmiddel Evacetrapib voor het lipidenprofiel kan verbeteren bij patiënten met een hoog risico op vasculaire voorvallen. Eerdere studies hebben aangetoond dat Evacetrapib de concentratie HDL-C verhoogt en de concentratie LDL-C verlaagt en dus het lipidenprofiel verbetert. De ACCELERATE-studie onderzoekt of dagelijks 130 mg Evacetrapib het risico op cardiovasculaire ziekten verkleint. Naast de werkzaamheid wordt de veiligheid van het middel onderzocht. Initiatiefnemer : Eli Lily and Company Verwacht aantal patiënten : 34 RESPONSE 2: Effects of a nurse coordinated program of lifestyle improvement aimed at reducing the risk of recurrent cardiovascular events in patients who have suffere dan acute coronary syndrome. Lokale onderzoeker : dr. P.A.R. de Milliano, cardioloog Patiëntencategorie :patiënten die kort geleden zijn opgenomen voor een acuut coronair syndroom die roken of overgewicht hebben of onvoldoende bewegen. Doel en belang van het onderzoek: De Response-2 onderzoekt of landelijke interventie programma s naast de reguliere zorg voor patiënten met een Acuut Coronair Syndroom de leefgewoonten kan verbeteren. Er zijn drie interventieprogramma s: Weight Watchersprogramma, Philips DirectLife programma (stimuleren van lichaamsbeweging) en anti-rook polikliniek. Alle deelnemende patiënten ontvangen de reguliere zorg van de cardioloog. Extra is een verpleegkundig spreekuur, tijdens de studie zal een patiënt vier keer op het verpleegkundig spreekuur komen. Door loting worden patiënten verwezen naar interventieprogramma s of alleen gezien door de verpleegkundige. De drie interventieprogramma s zijn: Weight Watchers, het Philips DirectLife programma of een anti-rook polikliniek. De patiënten die hebben geloot voor een extern interventieprogramma worden verwezen op grond van hun risicofactor (overgewicht, roken, inactief). Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 50

10 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Chirurgie BIOPEX: Biological mesh closure of the pelvic floor after extralevator abdomino perineal resection for rectal cancer Lokale onderzoeker : dr. A.A.W. van Geloven, chirurg Patiëntencategorie: patiënten met een primair rectumcarcinoom die gepland zijn voor een eapr na pre-operatieve (chemo)radiotherapie. Doel en belang van het onderzoek: De BIOPEX-studie onderzoekt de kosteneffectiviteit van twee operatie-technieken om de wond te sluiten bij een extralevatoire abdominale resectie voor een rectumcarcinoom. De bestraling gebeurt voor de operatie. De extralevator abdominoperineal resection (eapr) is een operatietechniek die naast het rectum ook een deel van de bekkenbodem verwijdert. Dit verbetert de overleving t.o.v. de conventionele APR. Nadeel van deze methode is dat 59% van de patiënten wondinfectie krijgt. De standaard sluitingstechniek is het aanhechten van de overgebleven weefsels. Een nieuwe techniek is het inhechten van een biologische mat ter hoogte van de bekkenbodem. De verwachting is dat een biologische mat voor een betere wondgenezing zorgt. Initiatiefnemer : AMC Verwacht aantal patiënten : 20 DAMOCLES: Does applying more oxygen cure lower extremity scores? Lokale onderzoeker : N.A. Koedam, vaatchirurg Patiëntencategorie : patiënten met ischemische diabetische wonden aan het been. Doel en belang van het onderzoek: Diabetes vermindert de doorbloeding van het been. Wonden aan het been genezen daarom moeilijker. Soms is amputaties van de diabetische wond nodig. Dotteren of een bypass zijn standaardbehandelingen om deze doorbloeding te verbeteren. De DAMOCLES-studie onderzoekt of hyperbare zuurstoftherapie (HZT) een aanvullende behandeling is die de wondgenezing versnelt. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 20

11 Wetenschappelijk jaarverslag /63 ClariVein: The ClariVein device using liquid Polidocanol and foam for the treatment of great saphenous vein incompetence: a dose finding study. Lokale onderzoeker : C.G. Manshanden, vaatchirurg Patiëntencategorie : patiënten die voor het eerst behandeld worden voor een insufficiënte vena saphena magna. Doel en belang van het onderzoek: Chirurgisch verwijderen van spataderen is de standaardbehandeling. Voor de resterende spataderen kan de behandeling worden aangevuld met endoveneuze thermische methoden. Nadeel is dat omliggende weefsels beschadigd kunnen worden. De ClariVein is een nieuw apparaat. Met een roterende draad wordt een kleine katheter in de spatader aangebracht. Door de draad wordt het middel Policanol ingespoten. Daardoor gaat de ader dicht en kan er geen bloed meer doorheen. Het voordeel is dat het omliggende weefsel niet wordt aangetast. Daarnaast is de behandeling sneller en minder pijnlijk. Het doel van deze studie is om de optimale dosis Policanol te bepalen. Initiatiefnemer: AZM Verwacht aantal patiënten : 35 Interne Geneeskunde CAIRO 4: The role of surgery of the primary tumour with few or absent symptoms in patients with synchronous unresectable metastases of colon cancer, a randomized phase III study. Lokale onderzoeker : S.A. Luykx-de Bakker, internist-oncoloog Patiëntencategorie: patiënten met een synchrone uitgezaaide darmkanker met weinig of geen symptomen van hun primaire tumor. Doel en belang van het onderzoek: Er is geen consensus of een resectie van de primaire colontumor bij patiënten met synchrone inoperabele metastasen een klinisch voordeel oplevert ten opzichte van niet-opereren Het voordeel van opereren is dat de tumor geen klachten meer kan opleveren, het nadeel is dat er later gestart wordt met chemotherapie. Het voordeel van starten met chemotherapie is dat de metastasen direct worden behandeld. Het nadeel is dat kans op een spoedoperatie groter is. De CAIRO-4 studie onderzoekt welke behandeling voor de beste overleving zorgt. Initiatiefnemer : Dutch Colorectal Cancer Group Verwacht aantal patiënten : 10

12 Wetenschappelijk jaarverslag /63 STOP & GO: An open randomized phase III study to compare 8 continuous cycles of chemotherapy with 8 cycles of intermittent (2 times 4 cycles) chemotherapy in first line treatment, in combination with bevacizumab, and second line treatment of patients with HER2/neu negative, incurable, metastatic or unresectable locally advanced breast cancer. Lokale onderzoeker : dr. A.M.T. van der Velden, internist hemato-oncoloog Patiëntencategorie : patiëntes met Her2/neu negatieve, ongeneeslijke, uitgezaaide of inoperabele, lokaal gevorderde borstkanker Doel en belang van het onderzoek: De Stop & Go studie onderzoekt of het tijdelijk onderbreken van chemotherapiekuren voor patiëntes met Her2/neu negatieve, ongeneeslijke, uitgezaaide of inoperabele, lokaal gevorderde borstkanker effectiever is dan achtereenvolgende kuren. Bij de eerstelijnsbehandeling wordt onderzocht of 8 kuren aaneengesloten chemotherapie verschil maakt in de progressie t.o.v. 2 keer 4 kuren. Ook in de tweedelijnsbehandeling wordt onderzocht of een aaneengesloten behandeling verschil maakt t.o.v. het opsplitsen van de kuren. Initiatiefnemer: BOOG Study Center B.V. Verwacht aantal patiënten : 20 RILAX: Clinical evaluation of the efficacy of methylnaltrexone in resolving constipation induced by different opoid subtypes combined with labaratory analysis of immunomodulatory and antiangiogenic effects of methylnaltrexone. Lokale onderzoeker : H.P. van den Berg, internist-oncoloog Patiëntencategorie: palliatieve patiënten met opioïd geïnduceerde obstipatie waarbij de eerste laxantiabehandeling niet effectief is. Doel en belang van het onderzoek: Veel terminale patiënten krijgen opiaten vanwege pijn of benauwdheid. Obstipatie is de meest voorkomende bijwerking van opiaten. Methylnaltrexon is een middel voor de behandeling van constipatie veroorzaakt door opioïden. Het middel is effectief bij 50% van de palliatieve patiënten met opioïd geïnduceerde obstipatie. Het is niet duidelijk waarom dit laxeermiddel bij de andere helft de defaecatie niet stimuleert. De RILAX-studie vergelijkt de effectiviteit van methylnaltrexon bij drie opiaaten: morfine, oxycodon en fentanyl. Door de uitkomsten van deze studie kan mogelijk methylnaltrexon specifieker - alleen bij patiënten die er echt baat bij hebben - worden toegepast. Initiatiefnemer : VUmc Verwacht aantal patiënten : 10

13 Wetenschappelijk jaarverslag /63 MEDEA: Metoclopramide, Dexamethasone or Aloxi for the prevention of delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting in moderately emetogenic non-ac-based chemotherapy Lokale onderzoeker : H.P. van den Berg, internist-oncoloog Patiëntencategorie : patiënten die voor de eerste keer chemotherapie krijgen met een matige emetogene chemotherapie. Doel en belang van het onderzoek: Er is weinig bewijs dat profylactische behandeling met dexamethason vertraagde misselijkheid en braken bij chemotherapie kan voorkomen. Daarnaast geeft het middel bijwerkingen. De MEDEA studie vergelijkt drie anti-emetica: dexamethason, metoclopramide en palonsetron op effectiviteit en bijwerkingen bij matig emetogene chemotherapie. Ook wordt onderzocht in welke mate de voorgeschreven anti-emetica zelf bijwerkingen veroorzaken. Initiatiefnemer: VUmc Verwacht aantal patiënten : PRO-CAPRI: Patient reported outcomes in the Castration-resistant prostate cancer registry Lokale onderzoeker : H.P. van den Berg, internist-oncoloog Patiëntencategorie: CRPC-patiënten die nieuw gediagnosticeerd zijn of die starten met de eerste behandeling na progressie op docetaxel. Doel en belang van het onderzoek: De overlevingsduur van na de diagnosen van castratie-refractair prostaatcarcinoom (CPRC) is gemiddeld 1 jaar. Er zijn nieuwe dure palliatieve behandelingen die een vergelijkbare overlevingswinst hebben. Omdat de overlevingsvoordelen vergelijkbaar zijn, is kennis over het verschil in kwaliteit van leven en de kosten van de behandeling, van belang om de behandelstrategie te bepalen. Het doel van deze studie is om de behandeluitkomsten van CPRC in de dagelijkse praktijk te onderzoeken. Zowel de kwaliteit van leven als de economische gevolgen (kosten behandeling, zorggebruik en niet-medische kosten zoals ziekteverzuim bij werk) worden onderzocht. Door de resultaten van de PRO-CAPRI studie kunnen patiënten en artsen beter beslissen over de te kiezen behandeling. Initiatiefnemer : VUmc Verwacht aantal patiënten : 60

14 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Kindergeneeskunde Kawasaki: Etiologie, beloop en lange termijn effecten van de ziekte van Kawasaki Lokale onderzoeker : dr. F.B. Plötz, kinderarts Patiëntencategorie : kinderen die gediagnosticeerd zijn voor de ziekte van Kawasaki Doel en belang van het onderzoek: Het is onbekend welke ziekteverwekker de ziekte van Kawasaki veroorzaakt. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid hierin een rol maar onduidelijk is om welke erfelijke factoren het gaat. Daarnaast is er nog weinig bekend wat de lange-termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki zijn. Het onderzoek wil inzicht krijgen in de drie volgende aspecten: Wat is/zijn de oorzakelijke verwekker(s) van Kawasaki? Zijn er genetische factoren die de vatbaarheid verhogen, de behandeling beïnvloeden? Wat zijn de cardiovasculaire lange termijngevolgen? Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 15 Logopedie RATS-3: The efficacy of cognitive linguistic therapy in the acute stage of aphasia: a randomized controlled trial Lokale onderzoeker : M. van Beek, logopedist Patiëntencategorie : strokepatiënten met afasie in de acute fase Doel en belang van het onderzoek: Het is onbekend wanneer het beste gestart kan worden met cognitief-linguïstische therapie bij patiënten met afasie ontstaan na een CVA. De RATS-3 studie onderzoekt of het beter is om snel (binnen 2 weken) na een herseninfarct met cognitief-linguïstische therapie te starten of pas na 4 weken. De timing van de therapie verschilt per zorginstelling. De RATS-3 studie evalueert of in de acute of stabiele fase het best gestart kan worden met therapie. Initiatiefnemer: Erasmus MC Verwacht aantal patiënten : 5-10

15 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Longziekten EMPHASIS/NVALT 13: A randomized phase III trial of erlotinib versus docetaxel in patients with advanced squamous cell non-small lung cancer who failed first line platinum based doublet chemotherapy stratified bij VeriStrat Good vs VeriStrat Poor Lokale onderzoeker : dr. J.M.W. van Haarst, longarts Patiëntencategorie: patiënten met niet-kleincellige longkanker bij wie de standaardbehandeling niet (langer) werkt. Doel en belang van het onderzoek: Als de standaardbehandeling, platinumhoudende chemotherapie faalt bij niet-kleincellige longkanker, dan zijn erlotinib of docetaxel de gebruikelijke vervolgmiddelen. Het is niet bekend welk middel het beste is. De EMPHASIS studie vergelijkt beide middelen met elkaar op overleving en bijwerkingen. Daarnaast onderzoekt de studie of de VeriStrat test kan voorspellen of de behandeling effect heeft. De test controleert op bepaalde eiwitten in het bloed. Afhankelijk van de aangetroffen eiwitten, wordt voorspeld of de kans dat de tumor reageert groot of klein is. Initiatiefnemer : European Thoracic Oncology Platform Verwacht aantal patiënten : 5. Maag-, Darm- en Leverziekten CAPtivating: Evaluation of the CAP-value for quantitating liver steatosis using 1 H-MRS and liver biopsy as reference standard. Lokale onderzoeker : G.J. de Bruin, MDL-arts Patiëntencategorie : patiënten die een leverbiopt moeten ondergaan Doel en belang van het onderzoek: De CAPtivating studie onderzoekt of een nieuwe echo-meting (Controlled Attenuation Parameter) de hoeveelheid levervet kan vaststellen. De huidige methoden zoals de MRI en leverbiopten hebben nadelen. Zo is de MRI kostbaar en is de afname van een leverbiopt invasief en pijnlijk. Dit onderzoek bepaalt de betrouwbaarheid en de accuratesse van de CAP-meting door de uitkomst van de CAP-meting te vergelijken met die van de MRI en leverbiopt als referentiestandaard. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 5-10

16 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Genetische risicofactoren van Barrett s slokdarm: Predisposing genetic risk factors for Barrett s Esophagus. Lokale onderzoeker : dr. J.H.M. van den Brande, MDL-arts Patiëntencategorie : patiënten met een aangetoond barrett-oesofagus Doel en belang van het onderzoek: Het adenocarcinoom van de slokdarm ontstaat uit een premaligne aandoening, de Barrett s slokdarm. Een intensieve behandeling met protonpompremmers kan een Barrett s slokdarm voorkomen. Hiervoor is het nodig om te weten wat de hoog-risico patiënten zijn. Een genetische gevoeligheid is waarschijnlijk omdat bij met name Kaukische mannen de prevalentie van dit voorstadium van slokdarmkanker hoog is. Barrett-oesofagus komt in sommige families in een verhoogde frequentie voor. Tevens wordt bij ouders en kinderen van deze patiënten veel vaker de gastro-oesofageale reflux ziekte gediagnosticeerd. In het Erasmus MC loopt een Genome Wide Association Study die 72 risicogenen voor deze aandoening heeft vastgesteld. Initiatiefnemer: Erasmus MC Verwacht aantal patiënten : 400

17 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Promoties 16 mei 2013 Cannabis beyond good and evil Dr. C.D. Schubart, psychiater, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. 4 september 2013 Socioeconomic inequalities in cardiovascular risk factors in young children. Dr. G. van den Berg, anios kindergeneeskunde, gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. 5 september 2013 Closing the Loop, Squaring the Circle. Dr. Y.M. Luijf, aios interne geneeskunde, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 29 november 2013 Clinical and inflammatory markers in asthma and COPD phenotyping. Dr. S.B. de Nijs, slaapconsulent, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

18 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Cardiologie PubMed publicaties Consensus document on the radial approach in percutaneous cardiovascular interventions: position paper by the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions and Working Groups on Acute Cardiac Care and Thrombosis of the European Society of Cardiology. Hamon M, Pristipino C, Di Mario C, Nolan J, Ludwig J, Tubaro M, Sabate M, Mauri-Ferré J, Huber K, Niemelä K, Haude M, Wijns W, Dudek D, Fajadet J, Kiemeneij F; European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions; Working Group on Acute Cardiac Care of the European Society of Cardiology; Working Group on Thrombosis on the European Society of Cardiology. EuroIntervention Mar 8(11): The predictive value of the exercise ECG for major adverse cardiac events in patients who presented with chest pain in the emergency department. Poldervaart JM, Six AJ, Backus BE, de Beaufort HW, Cramer MJ, Veldkamp RF, Gijs Mast E, Buijs EM, Tietge WJ, Groenemeijer BE, Cozijnsen L, Wardeh AJ, den Ruiter HM, Doevendans PA. Clin Res Cardiol Apr 102(4): Coronary extasia and repeated myocardial infarction in a young man. Amin AS, Hoseyni Guyomi S, Buijs EM, de Milliano PA. Int J Cardiol Dec 7. A systematic review and meta-analysis on primary percutaneous coronary intervention of an unprotected left main coronary artery culprit lesion in the setting of acute myocardial infarction. Vis MM, Beijk MA, Grundeken MJ, Baan J Jr, Koch KT, Wykrzykowska JJ, Arkenbout EK, Tijssen JG, de Winter RJ, Piek JJ, Henriques JP. JACC Cardiovasc Interv Apr;6(4): Combined non-invasive functional and anatomical diagnostic work-up in clinical practice: the magnetic resonance and computed tomography in suspected coronary artery disease (MARCC) study. Groothuis JG, Beek AM, Brinckman SL, Meijerink MR, van den Oever ML, Hofman MB, van Kuijk C, van Rossum AC. Eur Heart J Jul;34(26): Automated peritoneal lavage: an extremely rapid and safe way to induce hypothermia in post-resuscitation patients. de Waard MC, Biermann H, Brinckman SL, Appelman YE, Driessen RH, Polderman KH, Girbes AR, Beishuizen A. Crit Care Feb 20;17(1):R31.]

19 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Overige publicaties Balloon assisted tracking to overcome radial spasm during transradial coronary angiography a case report. Verouden NJW., Kiemeneij F. Case Reports in Cardiology Nov. Posters/abstracts Baseline NT-ProNBP Plasma Level Predicts Success of Cardioversion of Atrial Fibrillation with Flecainide. Amin AS, Buijs EM, Peters RHJ, Verstraaten M, Wilde AAM. NVVC Voorjaarscongres. Noordwijkerhout, 4 en 5 april 2012

20 Wetenschappelijk jaarverslag /63 A(N)IOS Cardiologie PubMed publicaties Coronary ectasia and repeated myocardial infarction in a young man. Amin AS, Hoseyni Guyomi S, Buijs EM, de Milliano PA. Int J Cardiol Dec 7. Posters/abstracts Baseline NT-ProNBP Plasma Level Predicts Success of Cardioversion of Atrial Fibrillation with Flecainide. Amin AS, Buijs EM, Peters RHJ, Verstraaten M, Wilde AAM. NVVC Voorjaarscongres. Noordwijkerhout, 4 en 5 april 2012

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam (Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam Adjuvante chemotherapie bij rectumcarcinoom in Nederland Geloof Gewoonte Evidence-based medicine

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom M. van der Sangen, radiotherapeut Borstkanker in perspectief Borstkanker in Nederland Nieuwe borstkankers per jaar: 15.000 Metastasen bij diagnose: 750 (5%)

Nadere informatie

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid Marlies Peters Workshop Vermoeidheid De ene vermoeidheid is de andere niet Deze vermoeidheid is er plotseling, niet gerelateerd aan geleverde inspanning De vermoeidheid wordt als (zeer) extreem ervaren

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

Leven met kanker Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling bij longkanker. Judith Herder 2017

Leven met kanker Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling bij longkanker. Judith Herder 2017 Leven met kanker Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling bij longkanker Judith Herder 2017 Deze presentatie Enkele feiten over kanker Wat is longkanker nou eigenlijk? Behandeling bij uitgezaaid longkanker

Nadere informatie

Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC?

Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC? Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC? Nina Bijker, radiotherapeut AMC BBB symposium 7 september 2017 No conflict of interest Focus op postmastectomie radiotherapie (PMRT)

Nadere informatie

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1

Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2. Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3. VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Functionele mitrale regurgitatie VS 5,1 miljoen patiënten met hartfalen 1 Duitsland 1,7 miljoen patiënten met hartfalen 2 Europa 6,5 miljoen patiënten met hartfalen 3 Hartfalen is een aandoening die wereldwijd

Nadere informatie

ILC > 3 cm: neoadjuvante chemotherapie heeft geen nut! Sabine C. Linn, MD PhD Divisies Medische Oncologie en Moleculaire Biologie

ILC > 3 cm: neoadjuvante chemotherapie heeft geen nut! Sabine C. Linn, MD PhD Divisies Medische Oncologie en Moleculaire Biologie ILC > 3 cm: neoadjuvante chemotherapie heeft geen nut! Sabine C. Linn, MD PhD Divisies Medische Oncologie en Moleculaire Biologie Heeft neoadjuvant chemotherapie nut bij ILC > 3 cm? Ja Nee Weet niet/geen

Nadere informatie

Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom

Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom Hanneke W.M. van Laarhoven Medische Oncologie Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Take home messages 1. Chirurgische behandeling

Nadere informatie

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde SHELLEY METSELAAR AIOS SOZG Achtergrond Incidentie - 5-11 per 1000 per jaar 1 Diagnose - Combinatie kliniek, lab, X-thorax Sensitiviteit X-thorax 2 - Pneumonie +/-

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc.

Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc. Survivor ship care Zorg na de diagnose en behandeling van kanker Ellen Passchier, RN MSc. INhoud Toename overleving meer patienten leven langer met kanker Effecten en behoeften na kankerbehandeling? Survivorship

Nadere informatie

Symposium Borstkanker bij jong en oud. Chemotherapie bij jonge patiënten K. Punie

Symposium Borstkanker bij jong en oud. Chemotherapie bij jonge patiënten K. Punie Symposium Borstkanker bij jong en oud 15-10-2016 K. Punie Algemene Medische Oncologie Multidisciplinair Borstcentrum UZ Leuven - Gasthuisberg Mortality rate reduction in breast cancer EBCTCG, Lancet 2012;

Nadere informatie

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41.

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Publications Publications Publications Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Verborg CLM, Hulzebos

Nadere informatie

CoRPS Kwaliteit van leven data verzamelen endelen met de PROFILES registratie: dikkedarmkanker als voorbeeld Center of Research on Psychology in Somatic diseases Dr. Floortje Mols - Tilburg University

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

BVO Darmkankerscreening in de spreekkamer van de huisarts Nazorg darmkanker in de huisartsenpraktijk. Dokter de kanker is nu weg wat nu verder?

BVO Darmkankerscreening in de spreekkamer van de huisarts Nazorg darmkanker in de huisartsenpraktijk. Dokter de kanker is nu weg wat nu verder? BVO Darmkankerscreening in de spreekkamer van de huisarts Nazorg darmkanker in de huisartsenpraktijk Dokter de kanker is nu weg wat nu verder? Disclosure belangen spreker Jan Wind (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

PCSK9-remming: voor welke patienten?

PCSK9-remming: voor welke patienten? PCSK9-remming: voor welke patienten? Symposium tijdens het NVVC voorjaarscongres 2016 Noordwijkerhout, 1 april 2016 F.L.J. Visseren Disclosures Afdeling Vasculaire Geneeskunde UMC Utrecht: Onderzoek wordt

Nadere informatie

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts Mark M. J. Valk, huisarts-onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisarts in Amersfoort 1 Wie wil dat huisartsen

Nadere informatie

Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; waar liggen de uitdagingen?

Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; waar liggen de uitdagingen? Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; waar liggen de uitdagingen? Drs. Mariëlle AMJ van der Velden-Daamen Prof. Dr. Jan PH Hamers Prof. Dr. Hans Peter Brunner la Rocca Dr. Frans ES Tan Prof. Dr. Jos MGA

Nadere informatie

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen Nikkie Aarts Afdeling Epidemiologie & Inwendige Geneeskunde 3 de Lustrum Farmacovigilantie Platform Nederland Dinsdag 19 mei 2015 Promotietraject In de dagelijkse

Nadere informatie

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam 13-5-2009 Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Update PCSK9 trials. Vascular Rounds MUMC

Update PCSK9 trials. Vascular Rounds MUMC Update PCSK9 trials Vascular Rounds MUMC 16 mei 2017 Frank L.J. Visseren Disclosures Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties: Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

Meer sparend bestraling van de axilla? Less is more (than enough) Nicola Russell

Meer sparend bestraling van de axilla? Less is more (than enough) Nicola Russell Meer sparend bestraling van de axilla? Less is more (than enough) Nicola Russell Techniek tot nu toe Conventionele simulatie Virtuele simulatie Techniek voor okselbestraling Klier levels I III Plexus brachialis

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29079 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Snijders, Heleen Simone Title: Towards patient-centered colorectal cancer surgery

Nadere informatie

OLIJFdag 3 oktober 2015

OLIJFdag 3 oktober 2015 OLIJFdag 3 oktober 2015 Nieuwe behandelingen bij eierstokkanker Els Witteveen Internist-oncoloog Huidige en nieuwe inzichten Intraperitoneale toediening Toevoeging van bevacizumab Dose dense toediening

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net// holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Kröner, Eleanore Sophie Jeanine Title: Magnetic resonance imaging of vessel wall morphology

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar

Behandeling van een trigger finger. Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Behandeling van een trigger finger Loes van Boxmeer & Emma Wassenaar Overzicht Inleiding PICO Zoekstrategie & Flowchart Artikelen Chirurgie Anatomie Open vs percutaan Conclusie Inleiding Klinische symptomen

Nadere informatie

Pancreascarcinoom en kansen voor de toekomst

Pancreascarcinoom en kansen voor de toekomst 18 mei 2006 Jaarbeurs Utrecht Pancreascarcinoom en kansen voor de toekomst Jan Ouwerkerk Research Coördinator Oncologie Leids Universitair Medisch Centrum Pancreas Carcinoom Incidencie: 33.730 nieuwe patiënten

Nadere informatie

Cancer prehabilitation, Wat is nieuw aan de horizon?

Cancer prehabilitation, Wat is nieuw aan de horizon? 12 e Post O.N.S. Meeting Cancer prehabilitation, Wat is nieuw aan de horizon? Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie, UMCG Julie Silver MD, associate professor, Harvard Medical

Nadere informatie

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial

Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial Cognitive behavioral therapy for treatment of anxiety and depressive symptoms in pregnancy: a randomized controlled trial dr. T. Verbeek arts-epidemioloog Afd. Huisartsgeneeskunde en Epidemiologie 22 januari

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen MDL-oncologie De termen van 2012: Minimally invasive Patient centered Multi-modality Ageing population (Neo-)adjuvant

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Registratie waarvan gegevens worden opgevraagd: DSCA Contactpersoon: Naam: Mw. Drs. J. t Lam - Boer Centrum/ziekenhuis: Radboud umc Adres: Postbus

Nadere informatie

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom Onderzoek voor patiënten met teruggekeerde of verslechterde multipel myeloom (ziekte van Kahler). Onderzocht wordt of een nieuw medicijn veilig en werkzaam

Nadere informatie

Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg. Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014

Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg. Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014 Mednet/IKNL peiling Substitutie oncologische zorg Onderzoek onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie; juli 2014 Title of the Presentation 10/17/2014 2 Uit NHG-Standpunt Oncologische

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Adjuvante systeemtherapie Patiënte: DM type 2

Adjuvante systeemtherapie Patiënte: DM type 2 Take home messages Een 59 jarige vrouw met mammacarcinoom en diabetes. An Reyners Internist-oncoloog UMCG Kankerbehandeling: houd rekening met bijwerkingen op korte en langere termijn Stem af wie waarvoor

Nadere informatie

Hypertensiezorg Where there is no doctor

Hypertensiezorg Where there is no doctor Hypertensiezorg Where there is no doctor Marleen Hendriks Senior Program Manager/ Public Health Physician, Amsterdam Institute for Global Health and Development, Amsterdam PharmAccess Group Approach build

Nadere informatie

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB B. J. Snel AIOS anesthesiologie Rowland MJ, Hadjipavlou G. Delayed cerebral ischemia after subarachnoid haemorrage: looking beyond vasospasm. Br J

Nadere informatie

Proeftuin multiple sclerose Value Based Health Care

Proeftuin multiple sclerose Value Based Health Care Proeftuin multiple sclerose Value Based Health Care Dr. Brigit A. de Jong, neuroloog 1 Achtergrond informatie multiple sclerose Statement WHO over MS Achtergrond informatie multiple sclerose Man : vrouw

Nadere informatie

Is screening bij longkanker zinvol?

Is screening bij longkanker zinvol? Is screening bij longkanker zinvol? Dr. Karl Govaert 1 LUNG CANCER Leading cause of cancer-related death among men and women in US Second leading cause of cancer in US 75% present with advanced local or

Nadere informatie

TRIPLE NEGATIEF BORSTKANKER. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. Rianne Oosterkamp, internist-oncoloog Medisch Centrum Haaglanden

TRIPLE NEGATIEF BORSTKANKER. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. Rianne Oosterkamp, internist-oncoloog Medisch Centrum Haaglanden TRIPLE NEGATIEF BORSTKANKER Nieuwe ontwikkelingen en onderzoek Rianne Oosterkamp, internist-oncoloog Medisch Centrum Haaglanden Triple negatief borstkanker TNBC Geen ER Geen PR Geen HER2 (Nog) geen target

Nadere informatie

casus presentatie Rob Roudijk, Keuzecoschap intensive care 12-1-2015

casus presentatie Rob Roudijk, Keuzecoschap intensive care 12-1-2015 Ventrikel septum ruptuur casus presentatie Rob Roudijk, Keuzecoschap intensive care 12-1-2015 Casus 70 jarige man RVO: post operatief na VSR correctie en triscuspidalisplastiek Dyspneu verdenking pneumonie,

Nadere informatie

PROs in de praktijk 1: Wat doen we ermee?

PROs in de praktijk 1: Wat doen we ermee? PROs in de praktijk 1: Wat doen we ermee? Prof. dr Jolanda de Vries Hoogleraar Kwaliteit van leven in de medische setting GZ-psycholoog en Medisch manager afdeling medische psychologie St Elisabeth ziekenhuis

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

MRI: more is less? Emiel Rutgers

MRI: more is less? Emiel Rutgers Het 9e NKI-AVL mammacarcinoom symposium Less is more? Minder overbehandeling voor meer borstkankerpatiënten MRI: more is less? Emiel Rutgers Indicaties MRI mammae Opsporen van onbekende primaire bij patiënten

Nadere informatie

Early Warning & Rapid Response Systems

Early Warning & Rapid Response Systems Early Warning & Rapid Response Systems in search of the holy grail Dr. Joris Fuijkschot Algemeen kinderarts Symposium MUMC+ 22 oktober 2015 inhoud Wat weten we? Trends in outcome kinderreanimatie Wat doen

Nadere informatie

Monique Bos Internist-oncoloog ErasmusMC KLINISCH ONDERZOEK BIJ PATIËNTEN MET GEMETASTASEERDE BORSTKANKER IN NEDERLAND

Monique Bos Internist-oncoloog ErasmusMC KLINISCH ONDERZOEK BIJ PATIËNTEN MET GEMETASTASEERDE BORSTKANKER IN NEDERLAND Monique Bos Internist-oncoloog ErasmusMC KLINISCH ONDERZOEK BIJ PATIËNTEN MET GEMETASTASEERDE BORSTKANKER IN NEDERLAND Disclosures: none Borstkanker komt veel voor in Nederland Niet iedereen krijgt uitzaaiingen

Nadere informatie

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen. Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie: naleving van handhygiene in Nederlandse ziekenhuizen Ed van Beeck Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC ACCOMPLISH studie Actively Creating COMPLIance Saving Health ZonMw

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht

dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht dr. Wiepke Cahn UMCUtrecht Ypsilon 30 jaar Schizofrenie onderzoek staat in Nederland nu 20 jaar op de kaart - Ypsilon en onderzoekers trekken met elkaar op sinds die tijd Epidemiologische studies genetica

Nadere informatie

PSMA van diagnostiek naar behandeling

PSMA van diagnostiek naar behandeling PSMA van diagnostiek naar behandeling Dr. Antoine G. van der Heijden Oncologisch uroloog 1 2 3 4 PSA PSMA Wat is PSA? PSA is Prostaat Specifiek Antigen Eiwit dat gemeten wordt in het bloed Belangrijk voor

Nadere informatie

Evidence zoeken @ WWW

Evidence zoeken @ WWW Evidence zoeken @ WWW Dirk Ubbink Evidence Based Surgery 2011 Informatie Jaarlijks: >20.000 tijdschriften en boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften Jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

EBM II: Korte casus 1. Kaat De Groot Laurens Deprost

EBM II: Korte casus 1. Kaat De Groot Laurens Deprost EBM II: Korte casus 1 Kaat De Groot Laurens Deprost EBM II: Inleiding tot klinisch denken Titularis: Prof. Dr. Nicole Pouliart Tutor: Chelsey Plas 05/12/2014 Inhoud Casus Differentiaaldiagnoses oesofageale

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige

Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Zorgmodel behandeling patiënten in Maastricht, samenwerking infectie-ziekten/ MDL, en de rol van de hepatitisverpleegkundige Nationale hepatitis dag 2015 Beurs van Berlage Amsterdam Ger H. Koek, M.D. PhD

Nadere informatie

Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga

Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga Inhoudsweergave Wie is at risk & Diagnose Prevalentie Klinisch belang van

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg?

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Symposium (Over)leven na Kanker Tilburg, 8 maart 2013 Dr. V. Lemmens Hoofd Sector Onderzoek, Integraal Kankercentrum Zuid Eindhoven Kwaliteit Kwaliteit: definitie?

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

Kanker en diabetes 19-11-2012. Introductie. Co-morbiditeit. Kanker en comorbiditeit. Kanker en diabetes

Kanker en diabetes 19-11-2012. Introductie. Co-morbiditeit. Kanker en comorbiditeit. Kanker en diabetes Kanker en diabetes Introductie Kanker en comorbiditeit Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen 8 november 2012 M. Zanders, arts-onderzoeker IKZ Kanker en diabetes Casuïstiek Dillemma s in de praktijk

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Snelle mutatiescreening bij borstkanker. Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht

Snelle mutatiescreening bij borstkanker. Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht Snelle mutatiescreening bij borstkanker Dr. Margreet Ausems Afdeling Medische Genetica UMC Utrecht Erfelijke borstkanker Tenminste 5% van de patiënten met mammacarcinoom Dominante overerving Oorzaak:

Nadere informatie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute leukemie (acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie (MDS) type RAEB of RAEB-t) die

Nadere informatie

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma Uitnodiging en programma XIV e Almelose Symposium Diabetische Voet 28 en 29 januari 2014 Thema: effectieve behandeling van de diabetische voet ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo Pagina

Nadere informatie

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen Onze resultaten Het CON Het Centrum voor Obesitas Nederland vindt het zeer belangrijk om transparant te zijn over onze resultaten en de kwaliteit van de geleverde zorg. Om u als patiënt de beste zorg te

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

Behandeling na een acuut coronair syndroom

Behandeling na een acuut coronair syndroom Behandeling na een acuut coronair syndroom Een nieuwe uitdaging in de ketenzorg CVRM Nascholing Stedelijke werkgroep Amsterdam 9 en 14 juni 2010 A.L.M. Bakx, cardioloog, BovenIJ Ziekenhuis SECUNDAIRE PREVENTIE

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Casus. PrevalenOe OSAS 17-04-16. Als OSAS je na aan t hart staat Cardiovasculaire aspecten van OSAS. Disclosures

Casus. PrevalenOe OSAS 17-04-16. Als OSAS je na aan t hart staat Cardiovasculaire aspecten van OSAS. Disclosures 170416 Disclosures Als OSAS je na aan t hart staat Cardiovasculaire aspecten van OSAS Geen (potentiële) belangenverstrengeling Bedrijfsnamen Voor bijeenkomsten mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Hart voor Vrouwen. Het vrouwenhart is anders

Hart voor Vrouwen. Het vrouwenhart is anders Hart voor Vrouwen Het vrouwenhart is anders angela.maas@radboudumc.nl De Poll Voorst 7 1 2015 vrouwen zijn geen kleine mannen XY XX emoties - gezondheid - ziekte Broken Heart Syndrome: 9-10 x zo vaak bij

Nadere informatie

Dirk Ubbink. Evidence Based Surgery Workshop 2010

Dirk Ubbink. Evidence Based Surgery Workshop 2010 Dirk Ubbink Evidence Based Surgery Workshop 2010 Jaarlijks: 20.000 tijdschriften 17.000 nieuwe boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties per dag!

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het ZGT

Palliatieve zorg in het ZGT 30 oktober 2014 Mw. Dr. I.M. Oving Internist-Oncoloog Palliatieve zorg in het ZGT Op het juiste moment en de juiste plaats Namens het palliatief consult team Palliatieve zorg, op het juiste moment en de

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst Borst- en darmkanker

Zorg voor Uitkomst Borst- en darmkanker Zorg voor Uitkomst Borst- en darmkanker Symposium 17 april 2015 Parallelsessie Luc Strobbe en Anke Smits Doel van ZvU Praktijkvariatie identificeren aan de hand van uitkomsten Voor welke procesonderdelen?

Nadere informatie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie Staken antihypertensiva bij ouderen Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie 2 Vragen Zou u antihypertensiva staken bij een geriatrische patiënt met hypertensie en een

Nadere informatie

CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker

CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker Experimenteel onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker waarbij de tumor vanwege de ligging niet door middel

Nadere informatie

Symptomen in de Palliatieve Fase

Symptomen in de Palliatieve Fase Symptomen in de Palliatieve Fase Internationale dag Palliatieve zorg Limburg 2015 Marieke van den Beuken- van Everdingen 36 symptomen die bij > 10% voorkomen vermoeidheid obstipatie snelle verzadiging

Nadere informatie

Zelden chirurgie bij refluxziekte : enquêteresultaten en literatuurverwijzingen

Zelden chirurgie bij refluxziekte : enquêteresultaten en literatuurverwijzingen Zelden chirurgie bij refluxziekte : enquêteresultaten en literatuurverwijzingen Het onderzoek naar kennis en houding van huisartsen en specialisten ten opzichte van chirurgische behandeling van refluxziekte

Nadere informatie

Behandeling Prostaatkanker

Behandeling Prostaatkanker Behandeling Prostaatkanker - Informatieavond 7 december 2011 VUmc Cancer Center Amsterdam André N. Vis, M.D., Ph.D., uroloog Minimaal Invasieve Urologie en Robot Urologie VUmc Amsterdam Behandeling Prostaatkanker

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG Prof dr Wouter WA Zuurmond Vrije Universiteit Medisch Centrum Medisch Direkteur Hospice Kuria Amsterdam 1 BEHANDELING PIJN MEER DAN ALLEEN PIJNBEHANDELING PALLIATIEVE

Nadere informatie