Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Tergooi T Postbus DA Hilversum Contact Rijksstraatweg AN Blaricum T COLOFON Datum 14 april 2014 Auteur(s) Karen Verloop Afdeling wetenschapsbureau Tergooi 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in eigen vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Voorwoord Regeren is vooruitzien, oftewel rekening houden met toekomstige gebeurtenissen en hierop inspelen. Dit is zeer zeker van toepassing op de wetenschappelijke ontwikkelingen in Tergooi van het afgelopen jaar. In het najaar 2013 heeft de Raad van Bestuur het wetenschappelijk beleidsplan Tergooi en wetenschap: vluchtige affaire of een gelukkig huwelijk? geaccordeerd. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet om de wetenschappelijke ambities van Tergooi te kunnen realiseren. Met de aanstelling van een wetenschapscoördinator is verdere professionalisering mogelijk. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan een verbeterplan om tot een betere registratie en toetsing te komen van patiënt-gerelateerd onderzoek. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is het stimuleren van onderzoek door verpleegkundigen en paramedici. Binnen Tergooi bestaat hiervoor grote behoefte. Dit werd ook duidelijk tijdens het eerste verpleegkundig en paramedisch symposium Tergooi Tomorrow dat op 16 mei werd georganiseerd. Daarnaast is ook een verpleegkundige lid geworden van de commissie wetenschap om dit verder uit te werken. De continue groei op gebied van wetenschap binnen Tergooi is ook in 2013 gerealiseerd en meetbaar. Maar liefst 9 onderzoeksprojecten werden ingediend voor financiele ondersteuning waarvan 7 positief beoordeeld door de externe leden van de commissie wetenschap. Deze projecten vallen grotendeels onder de noemer van toegepast klinisch onderzoek. Tergooi stimuleert dit soort onderzoek omdat het onderdeel uitmaakt van standaard patiëntenzorg als onderdeel van good clinical practice. Daarnaast particpeert Tergooi in veel multicenter studies, veelal gecoördineerd vanuit de universitaire medische centra. Samenwerking met universitaire centra is essentieel, zeker op gebied van wetenschappelijk onderzoek, omdat het aantoonbaar leidt tot een beter resultaat. Het aantal publicaties geïnitieerd of geparticipeerd vanuit Tergooi is opnieuw toegenomen. Een deel van het onderzoek werd gepresenteerd op het wetenschapssymposium dat jaarlijks in samenwerking met de huisartsen georganiseerd wordt. Wetenschap en de betekenis hiervan voor de patiëntenzorg moet ook op een andere manier zichtbaar zijn. Op Valentijnsdag 2013 werd het Wetenschapsjournaal gelanceerd. Met het Wetenschapsjournaal wil Tergooi graag laten zien wat het ziekenhuis in huis heeft op het gebied van wetenschap en onderwijs. Het blad is bestemd voor medisch specialisten, a(n)ios, huisartsen, opleiders en andere geïnteresseerden binnen of buiten Tergooi. Het wetenschapsjournaal verschijnt tweemaal per jaar. Onderzoek is niet mogelijk zonder goede ondersteuning. Een bijzonder wordt van dank gaat uit naar de Raad van Bestuur die het mogelijk maakt het beleidsplan uit te werken, de Stichting tot Bijstand voor de financiele ondersteuning anders was onderzoek uberhaupt niet mogelijk en de externe leden prof. Levi, prof Grobbee, prof van der Baan, dr Koelemaij voor hun inzet om wetenschap binnen Tergooi te bevorderen. De leden van de commissie wetenschap en CTS voor alle inzet en betrokkenheid. Het wetenschapsbureau slash Karen Verloop voor haar tomeloze inzet. Tenslotte, een ieder die zich met onderzoek bezighoudt. Deel je enthousiasme en passie met andere medewerkers en zorg ervoor dat onderzoek zich als een olievlek verspreidt binnen Tergooi en daarbuiten. Wees trots op wat je doet!! Dr. Frans Plötz, kinderarts wetenschapscoördinator

3 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Inhoudsopgave Commissie Wetenschap 4 Commissie Toetsing Studieprotocollen 7 Overzicht en beschrijving van clinical trials goedgekeurd in Promoties 17 Publicaties, voordrachten, posters en abstracts: Cardiologie 18 Chirurgie 21 Dermatologie 25 Gynaecologie 26 Intensivecaregeneeskunde 27 Interne geneeskunde 30 Kindergeneeskunde 40 Klinische farmacie 44 Klinische fysica en medische technologie 46 Klinische geriatrie 47 KNO-heelkunde 49 Longziekten 50 Maag-, Darm- en Leverziekten 51 Medische Microbiologie 52 Medische psychologie 54 Neurologie 55 Orthopedie 56 Pathologie 59 Psychiatrie 60 Radiologie 62 Reumatologie 63

4 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Commissie Wetenschap 2013 was een jaar waarin de wetenschap in Tergooi een extra impuls kreeg. Halverwege 2013 is dr. F.B. Plötz gestart als wetenschapscoördinator voor 0,1 fte. Hij voerde individuele gesprekken met contactpersonen van alle vakgroepen en met vertegenwoordigers van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Hierdoor ontstond een beeld van de wetenschappelijke ambities en behoeften. Dit resulteerde in een beleidsplan waardoor meer wetenschappelijke ambities waargemaakt kunnen worden. Symposia Dat Tergooi flinke wetenschappelijke potentie heeft, bleek uit de presentaties van twee symposia: Tergooi Tomorrow en het Wetenschapssymposium. Om wetenschap binnen de verpleging onder de aandacht te brengen en verpleegkundigen te enthousiasmeren voor onderzoek, is op 16 mei 2013 het verpleegkundig en paramedisch symposium Tergooi Tomorrow georganiseerd. Speciaal voor deze dag waren kwaliteits- en verbeterprojecten van (toekomstige) verpleegkundigen, paramedici en andere medewerkers van Tergooi in 19 mooie posters zijn gegoten. Dit symposium werd druk bezocht en goed gewaardeerd. Daarom wordt op 22 mei 2014 dit symposium opnieuw gehouden. Klinisch toegepast onderzoek met het uiteindelijke doel om de patiëntenzorg te verbeteren hoort bij uitstek plaats in een algemeen ziekenhuis. Onderzoek dat veelal plaatsvindt in goede samenwerking met de 1e lijnszorg in onze omgeving. Wetenschap moet ook zichtbaar te zijn. Resultaten van onderzoek horen teruggekoppeld te worden naar betrokkenen en zorgverleners om de patiëntenzorg continu te verbeteren. Vanuit dat oogpunt organiseerde de wetenschapscommissie en de WDH Gooi en Vechtstreek op 11 juni het Wetenschapssymposium In een afwisselend programma werden naast een update van een aantal actuele onderwerpen ook inzicht gegeven in diverse wetenschappelijk onderzoeken die in Tergooi plaatsvinden. Het symposium moet er toe bijdragen dat de kloof tussen onderzoek en patiëntenzorg minder groot wordt. Het geaccrediteerde symposium werd bezocht door huisartsen, openbare apothekers, medisch specialisten en a(n)ios. Op 19 juni 2014 vindt dit symposium opnieuw plaats. Subsidie onderzoeksprojecten Tweemaal per jaar kunnen bij de commissie wetenschap voorstellen tot ondersteuning van eigen wetenschappelijk onderzoek worden ingediend. De commissie heeft de volgende voorwaarden gesteld aan deze projecten: - Indien er sprake is van overige externe subsidie, geldt dat de subsidie van Tergooi herkenbaar moet zijn. De subsidiebijdrage van Tergooi moet zich zodanig verhouden dat deze van duidelijk toegevoegde waarde is; - Kosten voor werkzaamheden van derden zijn aantoonbaar. - Bereidheid tijdens een Tergooi researchmeeting verslag te doen van de voortgang van het onderzoeksproject. In 2013 werden er negen onderzoeksprojecten voor subsidie voorgedragen, hiervan werden zeven positief beoordeeld door de (externe leden van de) commissie wetenschap. Hieronder staat beknopte samenvatting van deze onderzoeksprojecten. Long term psychosocial consequences of acute alcoholic intoxication: a prospective cohort study among Dutch children; onderzoeker dr. G.M. de Boo, medisch psycholoog.

5 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Deze studie onderzoekt de (eventuele) lange termijn gevolgen van een alcoholintoxicatie bij adolescenten. Uit een cohort van 51 kinderen die 2011 in Tergooi waren opgenomen wegens een alcoholintoxicatie, wordt aan de hand van vragenlijsten (adolescenten en ouders) en een vraaggesprek, onderzocht wat de lange termijngevolgen zijn. Met dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de psychosociale gevolgen en welke risicofactoren er zijn. Door deze kennis kan de zorg voor deze groeiende groep verbeterd worden. The Modified Atkins diet in patients with severe intellectual disability and refractory epilepsy; onderzoeker dr. J.A. Carpay, neuroloog. Het ketogeen dieet is effectief bij 40% van de kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie. Het nadeel is dat het dieet erg strikt is en daarom slecht scoort op therapietrouw. Het modified Atkins dieet is minder streng. Uit gepubliceerde onderzoeken blijkt dat het modified Atkins dieet vergelijkbare uitkomsten heeft ten opzichte van het ketogeen dieet. Bij verstandelijk gehandicapten is nog niet onderzocht of het modified Atkins dieet effectief is. Terwijl juist bij deze groep de behandelopties beperkt zijn. Vaker dan patiënten met een normaal IQ is deze populatie farmacologisch therapieresistent en is epilepsiechirurgie uitgesloten omdat bij deze patiënten - de epilepsie zich niet tot 1 gebied in de hersenen beperkt maar diffuus is verspreid. Het is daarom juist bij deze groep belangrijk om deze mogelijke behandeloptie te onderzoeken. Evaluation of short stature referrals following the Dutch evidence based guideline. Should we constrict our diagnostic work up?; onderzoeker dr. G.A. Kamp, kinderarts. Jaarlijks bezoeken 200 kinderen de groeipoli van Tergooi. Er is inmiddels een database opgebouwd van circa 600 kinderen die zijn onderzocht op een groeistoornis, waarvan 401 kinderen met een kleine lengte. In de database zijn alle metingen, anamnese en onderzoeken die volgens de Nederlandse richtlijn verricht moeten worden. Dit project wil onderzoeken of deze richtlijn doelmatig is bij kinderen met een kleine lengte. De verwachting is dat er minder gegevens nodig zijn voor het stellen van een diagnose. Door alle parameters te toetsen, wordt duidelijk welke overbodig zijn en welke bepalend zijn. Als blijkt dat de richtlijn vereenvoudigd kan worden, is dit kostenbesparend en minder belastend voor de patiënt. Treatment of complicated appendicitis; onderzoeker dr. A.A.W. van Geloven, chirurg. Het betreft een promotietraject van C. van Rossem, aios chirurgie. Ondanks de landelijke richtlijn verschilt het protocol rond acute appendictis per ziekenhuis. Aangezien de maatschappen chirurgie in Blaricum en Hilversum enkele jaren geleden nog verschillende protocollen voerden, maar de populatie nagenoeg hetzelfde is, is het mogelijk om de patiëntendossiers van ruim 1200 patiënten met elkaar kunnen vergelijken die in de periode tussen 2004 en 2010 zijn behandeld voor acute appendicitis. Dit project onderzoekt een aantal verschillen in behandeling om eenduidig beleid te kunnen voeren. In het onderzoek worden onder meer de resultaten van 3 en 5 dagen postoperatieve antibiotica bij een geperforeerde appendicitis met elkaar vergeleken. Ook de toegepaste operatietechniek bij een geperforeerde appendicitis verschilt per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis kiest men voor een laparoscopische operatie en in het andere voor een klassieke open operatie. Door een systematic review en zo mogelijk meta-analyses van eerdere studies, wordt onderzocht welke techniek het beste resultaat geeft. Daarnaast worden de klinische consequenties van de uitkomst van histologisch onderzoek op de praktijk onderzocht. Er is vaak een discrepantie tussen de perioperatieve bevindingen van de chirurg en de beschrijvingen van de patholoog. Deze studie probeert hierin inzicht te krijgen om in de toekomst onnodige aanvullende darmresecties te voorkomen.

6 Wetenschappelijk jaarverslag / Predicting mortality after hip surgery: external validation of the HEMA (Hip Fracture Estimator of Mortality Amsterdam) score; onderzoeker dr. J.P. Eerenberg, chirurg Heupfracturen gaan gepaard met een hoge mortaliteit. Er zijn weliswaar verschillende risicofactoren bekend maar er ontbreekt een goed risicomodel dat de kans op overlijden per patiënt kan voorspellen. Het risicomodel dat dit onderzoekt toetst wordt gevalideerd op het risico op overlijden binnen 30 dagen en een jaar na de heupoperatie. Als blijkt dat met dit model de kans op overlijden goed kan worden ingeschat, krijgen zowel patiënt als arts een beter inzicht in de prognose waardoor de medische besluitvorming verbetert Inzet researchverpleegkundige: dr. A.A.W. van Geloven, chirurg De vakgroep chirurgie participeert in tal van multicenter trials. Dit heeft publicaties opgeleverd en verhoogt de kwaliteit van zorg. Door de inzet van een researchnurse voor twee uur per week kunnen de huidige 11 lopende studies beter bewaakt en gecoördineerd worden. De verwachting is dat hiermee de patiënteninclusie verhoogt en het wetenschappelijk onderzoek uitbreidt en verbetert binnen de vakgroep chirurgie Het spectrum van subjectieve geheugenklachten naar dementie: determinanten bij diagnose en beloop bij patiënten verwezen naar de geheugenpolikliniek Tergooi: dr. J.J. Claus, neuroloog Het huidige onderzoek naar dementie gebeurt meestal in academische setting waarbij de patiënten vaak jong zijn. De generalisatie naar populaties in algemene ziekenhuizen is daarom beperkt. Onderzoek naar patiënten van geheugenpoli s van grotere perifere ziekenhuizen zijn nodig om de diagnostiek en behandeling in de oudere populatie te verbeteren. Tergooi beschikt over een cohort van meer dan 1200 patiënten met een toename van jaarlijks 300 patiënten. Het project wil een database opzetten met gegevens van patiënten die op de poli zijn geweest. Het karakteriseren van deze patiëntenpopulatie kan uiteindelijk een zeer belangrijke rol vervullen in tijdige herkenning van dementie en bijdragen aan verbetering van zorg in de regio van Tergooi. Samenstelling Commissie Wetenschap dr. F.B. Plötz, kinderarts, interne voorzitter drs. L. Bruining, bibliothecaris dr. A. van Es, internist-nefroloog, manager Tergooi Academie dr. A.A.W. van Geloven, chirurg dr. H.A. Marsman, aios chirurgie dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker, epidemiologie dr. A.M.T. van der Velden, internist hemato-oncoloog drs. M.J. de Vos, orthopedisch chirurg prof. dr. J.J. Weening, patholoog drs. M.L. Wumkes, aios interne geneeskunde Externe experts/hoogleraren prof. dr. M.M. Levi, hoogleraar inwendige geneeskunde, voorzitter prof. dr. S. van der Baan, KNO-arts prof. dr. D.E. Grobbee, universiteitshoogleraar, International Health Sciences and Global Health dr. M.J.W. Koelemay, vaatchirurg

7 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Commissie Toetsing Studieprotocollen De doelstelling van de CTS is het waarborgen en bewaken van de rechten, veiligheid en het welzijn van patiënten die deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook de organisatorische gevolgen en de financiële haalbaarheid binnen Tergooi worden beoordeeld. Uit de evaluatie van de CTS bleek dat onderzoekers vaak tevreden waren over de werkwijze van de CTS. Een punt van kritiek was dat de lokale uitvoerbaarheid vaak ondergeschikt wordt aan de financiële uitvoerbaarheid. Momenteel wordt gewerkt aan een verbeterplan om de financiële toetsing efficiënter uit te voeren. Samenstelling CTS: P.M.B. van Tilburg, longarts, voorzitter S. Berkenbosch, bedrijfseconomisch adviseur Dr. J.H.M. van den Brande, MDL-arts Dr. H. Chon, klinisch chemicus Dr. W. Deenik, internist-hematoloog W. Lagas, ziekenhuisapotheker J. Plomp, cardioloog S.A. Schreinemachers, radioloog K. Verloop, secretaris Een overzicht van de door de CTS in 2013 beoordeelde WMOplichtige studies vindt u hier: Cardiologie PRIMA II ORIGINALE ACCELERATE RESPONSE-2 Chirurgie BIOPEX DAMOCLES ClariVein Longziekten EMPHASIS/NVALT 13 Maag,- Darm en Leverziekten CAPtivating Genetische Risicofactoren van Barrett s slokdarm Interne geneeskunde CAIRO-4 Stop & Go RILAX MEDEA PRO-CAPRI Kindergeneeskunde Kawasaki Logopedie RATS-3

8 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Overzicht en beschrijving van clinical trials goedgekeurd in 2013 Cardiologie PRIMA II: Multi-center, randomized clinical trial to study the impact of in-hospital guidance for acutely decompensated heart failure treatment by predefinded NT-proBNP targets (>30% reduction in NTproBNP during admission) on the reduction of readmission and mortalitye rates. Lokale onderzoeker : dr. J.T. Keijer, cardioloog Patiëntencategorie: patiënten met acuut hartfalen Doel en belang van het onderzoek: De PRIMA-II-studie onderzoekt of een verandering van het probnp-gehalte bij opgenomen hartfalenpatiënten een toegevoegde waarde heeft in de behandeling. In de huidige praktijk is het aanpassen van de therapie vooral gebaseerd op klinische klachten en lichamelijk onderzoek. Een verhoogd probnp vormt een duidelijke aanwijzing voor hartfalen. Onbekend is de betekenis van een daling van dit hormoon tijdens de opname van patiënten met acuut hartfalen. Het doel is om te onderzoeken of verandering van probnp-spiegels in combinatie met klinische beoordeling tot een betere diagnose en behandeling leidt. Initiatiefnemer : AMC Verwacht aantal patiënten : 5 ORIGINALE: Importance of long-term follow-up of the Origin participants: The ORIGINALE (ORIGIN And Legacy Effects) follow-up study. Lokale onderzoeker : dr. P.A.R. de Milliano, cardioloog Patiëntencategorie : patiënten die hebben deelgenomen aan de ORIGIN-studie Doel en belang van het onderzoek: De ORIGINALE-studie onderzoekt de lange termijn effecten van de onderzoeksmedicatie Lantus en omega-3 vetzuren uit de ORIGIN-studie. De ORIGIN onderzocht of het gebruik van glargine (insuline) en omega-3 vetzuren hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes type 2 kan reduceren. In dit observationele vervolgonderzoek wordt minimaal twee jaar lang gevolgd of glargine hartaanvallen en beroertes voorkomt. Initiatiefnemer: Working Group on Cardiovascular research the Netherlands Verwacht aantal patiënten : 15

9 Wetenschappelijk jaarverslag /63 ACCELERATE: Protocol I1V-MC-EIAN Assessment of Clinical Effects of Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibition with Evacetrapib in Patients at a High-Risk for Vascular OUtcomes Lokale onderzoeker : J. Plomp, cardioloog Patiëntencategorie: patiënten met een high-risk vascular disease Doel en belang van het onderzoek: Een lipidenprofiel met een lage concentratie HDL-C en een hoge concentratie LDL-C verhoogt het risico op cardiovasculaire ziekten. De ACCELERATE-studie onderzoekt of het onderzoeksmiddel Evacetrapib voor het lipidenprofiel kan verbeteren bij patiënten met een hoog risico op vasculaire voorvallen. Eerdere studies hebben aangetoond dat Evacetrapib de concentratie HDL-C verhoogt en de concentratie LDL-C verlaagt en dus het lipidenprofiel verbetert. De ACCELERATE-studie onderzoekt of dagelijks 130 mg Evacetrapib het risico op cardiovasculaire ziekten verkleint. Naast de werkzaamheid wordt de veiligheid van het middel onderzocht. Initiatiefnemer : Eli Lily and Company Verwacht aantal patiënten : 34 RESPONSE 2: Effects of a nurse coordinated program of lifestyle improvement aimed at reducing the risk of recurrent cardiovascular events in patients who have suffere dan acute coronary syndrome. Lokale onderzoeker : dr. P.A.R. de Milliano, cardioloog Patiëntencategorie :patiënten die kort geleden zijn opgenomen voor een acuut coronair syndroom die roken of overgewicht hebben of onvoldoende bewegen. Doel en belang van het onderzoek: De Response-2 onderzoekt of landelijke interventie programma s naast de reguliere zorg voor patiënten met een Acuut Coronair Syndroom de leefgewoonten kan verbeteren. Er zijn drie interventieprogramma s: Weight Watchersprogramma, Philips DirectLife programma (stimuleren van lichaamsbeweging) en anti-rook polikliniek. Alle deelnemende patiënten ontvangen de reguliere zorg van de cardioloog. Extra is een verpleegkundig spreekuur, tijdens de studie zal een patiënt vier keer op het verpleegkundig spreekuur komen. Door loting worden patiënten verwezen naar interventieprogramma s of alleen gezien door de verpleegkundige. De drie interventieprogramma s zijn: Weight Watchers, het Philips DirectLife programma of een anti-rook polikliniek. De patiënten die hebben geloot voor een extern interventieprogramma worden verwezen op grond van hun risicofactor (overgewicht, roken, inactief). Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 50

10 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Chirurgie BIOPEX: Biological mesh closure of the pelvic floor after extralevator abdomino perineal resection for rectal cancer Lokale onderzoeker : dr. A.A.W. van Geloven, chirurg Patiëntencategorie: patiënten met een primair rectumcarcinoom die gepland zijn voor een eapr na pre-operatieve (chemo)radiotherapie. Doel en belang van het onderzoek: De BIOPEX-studie onderzoekt de kosteneffectiviteit van twee operatie-technieken om de wond te sluiten bij een extralevatoire abdominale resectie voor een rectumcarcinoom. De bestraling gebeurt voor de operatie. De extralevator abdominoperineal resection (eapr) is een operatietechniek die naast het rectum ook een deel van de bekkenbodem verwijdert. Dit verbetert de overleving t.o.v. de conventionele APR. Nadeel van deze methode is dat 59% van de patiënten wondinfectie krijgt. De standaard sluitingstechniek is het aanhechten van de overgebleven weefsels. Een nieuwe techniek is het inhechten van een biologische mat ter hoogte van de bekkenbodem. De verwachting is dat een biologische mat voor een betere wondgenezing zorgt. Initiatiefnemer : AMC Verwacht aantal patiënten : 20 DAMOCLES: Does applying more oxygen cure lower extremity scores? Lokale onderzoeker : N.A. Koedam, vaatchirurg Patiëntencategorie : patiënten met ischemische diabetische wonden aan het been. Doel en belang van het onderzoek: Diabetes vermindert de doorbloeding van het been. Wonden aan het been genezen daarom moeilijker. Soms is amputaties van de diabetische wond nodig. Dotteren of een bypass zijn standaardbehandelingen om deze doorbloeding te verbeteren. De DAMOCLES-studie onderzoekt of hyperbare zuurstoftherapie (HZT) een aanvullende behandeling is die de wondgenezing versnelt. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 20

11 Wetenschappelijk jaarverslag /63 ClariVein: The ClariVein device using liquid Polidocanol and foam for the treatment of great saphenous vein incompetence: a dose finding study. Lokale onderzoeker : C.G. Manshanden, vaatchirurg Patiëntencategorie : patiënten die voor het eerst behandeld worden voor een insufficiënte vena saphena magna. Doel en belang van het onderzoek: Chirurgisch verwijderen van spataderen is de standaardbehandeling. Voor de resterende spataderen kan de behandeling worden aangevuld met endoveneuze thermische methoden. Nadeel is dat omliggende weefsels beschadigd kunnen worden. De ClariVein is een nieuw apparaat. Met een roterende draad wordt een kleine katheter in de spatader aangebracht. Door de draad wordt het middel Policanol ingespoten. Daardoor gaat de ader dicht en kan er geen bloed meer doorheen. Het voordeel is dat het omliggende weefsel niet wordt aangetast. Daarnaast is de behandeling sneller en minder pijnlijk. Het doel van deze studie is om de optimale dosis Policanol te bepalen. Initiatiefnemer: AZM Verwacht aantal patiënten : 35 Interne Geneeskunde CAIRO 4: The role of surgery of the primary tumour with few or absent symptoms in patients with synchronous unresectable metastases of colon cancer, a randomized phase III study. Lokale onderzoeker : S.A. Luykx-de Bakker, internist-oncoloog Patiëntencategorie: patiënten met een synchrone uitgezaaide darmkanker met weinig of geen symptomen van hun primaire tumor. Doel en belang van het onderzoek: Er is geen consensus of een resectie van de primaire colontumor bij patiënten met synchrone inoperabele metastasen een klinisch voordeel oplevert ten opzichte van niet-opereren Het voordeel van opereren is dat de tumor geen klachten meer kan opleveren, het nadeel is dat er later gestart wordt met chemotherapie. Het voordeel van starten met chemotherapie is dat de metastasen direct worden behandeld. Het nadeel is dat kans op een spoedoperatie groter is. De CAIRO-4 studie onderzoekt welke behandeling voor de beste overleving zorgt. Initiatiefnemer : Dutch Colorectal Cancer Group Verwacht aantal patiënten : 10

12 Wetenschappelijk jaarverslag /63 STOP & GO: An open randomized phase III study to compare 8 continuous cycles of chemotherapy with 8 cycles of intermittent (2 times 4 cycles) chemotherapy in first line treatment, in combination with bevacizumab, and second line treatment of patients with HER2/neu negative, incurable, metastatic or unresectable locally advanced breast cancer. Lokale onderzoeker : dr. A.M.T. van der Velden, internist hemato-oncoloog Patiëntencategorie : patiëntes met Her2/neu negatieve, ongeneeslijke, uitgezaaide of inoperabele, lokaal gevorderde borstkanker Doel en belang van het onderzoek: De Stop & Go studie onderzoekt of het tijdelijk onderbreken van chemotherapiekuren voor patiëntes met Her2/neu negatieve, ongeneeslijke, uitgezaaide of inoperabele, lokaal gevorderde borstkanker effectiever is dan achtereenvolgende kuren. Bij de eerstelijnsbehandeling wordt onderzocht of 8 kuren aaneengesloten chemotherapie verschil maakt in de progressie t.o.v. 2 keer 4 kuren. Ook in de tweedelijnsbehandeling wordt onderzocht of een aaneengesloten behandeling verschil maakt t.o.v. het opsplitsen van de kuren. Initiatiefnemer: BOOG Study Center B.V. Verwacht aantal patiënten : 20 RILAX: Clinical evaluation of the efficacy of methylnaltrexone in resolving constipation induced by different opoid subtypes combined with labaratory analysis of immunomodulatory and antiangiogenic effects of methylnaltrexone. Lokale onderzoeker : H.P. van den Berg, internist-oncoloog Patiëntencategorie: palliatieve patiënten met opioïd geïnduceerde obstipatie waarbij de eerste laxantiabehandeling niet effectief is. Doel en belang van het onderzoek: Veel terminale patiënten krijgen opiaten vanwege pijn of benauwdheid. Obstipatie is de meest voorkomende bijwerking van opiaten. Methylnaltrexon is een middel voor de behandeling van constipatie veroorzaakt door opioïden. Het middel is effectief bij 50% van de palliatieve patiënten met opioïd geïnduceerde obstipatie. Het is niet duidelijk waarom dit laxeermiddel bij de andere helft de defaecatie niet stimuleert. De RILAX-studie vergelijkt de effectiviteit van methylnaltrexon bij drie opiaaten: morfine, oxycodon en fentanyl. Door de uitkomsten van deze studie kan mogelijk methylnaltrexon specifieker - alleen bij patiënten die er echt baat bij hebben - worden toegepast. Initiatiefnemer : VUmc Verwacht aantal patiënten : 10

13 Wetenschappelijk jaarverslag /63 MEDEA: Metoclopramide, Dexamethasone or Aloxi for the prevention of delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting in moderately emetogenic non-ac-based chemotherapy Lokale onderzoeker : H.P. van den Berg, internist-oncoloog Patiëntencategorie : patiënten die voor de eerste keer chemotherapie krijgen met een matige emetogene chemotherapie. Doel en belang van het onderzoek: Er is weinig bewijs dat profylactische behandeling met dexamethason vertraagde misselijkheid en braken bij chemotherapie kan voorkomen. Daarnaast geeft het middel bijwerkingen. De MEDEA studie vergelijkt drie anti-emetica: dexamethason, metoclopramide en palonsetron op effectiviteit en bijwerkingen bij matig emetogene chemotherapie. Ook wordt onderzocht in welke mate de voorgeschreven anti-emetica zelf bijwerkingen veroorzaken. Initiatiefnemer: VUmc Verwacht aantal patiënten : PRO-CAPRI: Patient reported outcomes in the Castration-resistant prostate cancer registry Lokale onderzoeker : H.P. van den Berg, internist-oncoloog Patiëntencategorie: CRPC-patiënten die nieuw gediagnosticeerd zijn of die starten met de eerste behandeling na progressie op docetaxel. Doel en belang van het onderzoek: De overlevingsduur van na de diagnosen van castratie-refractair prostaatcarcinoom (CPRC) is gemiddeld 1 jaar. Er zijn nieuwe dure palliatieve behandelingen die een vergelijkbare overlevingswinst hebben. Omdat de overlevingsvoordelen vergelijkbaar zijn, is kennis over het verschil in kwaliteit van leven en de kosten van de behandeling, van belang om de behandelstrategie te bepalen. Het doel van deze studie is om de behandeluitkomsten van CPRC in de dagelijkse praktijk te onderzoeken. Zowel de kwaliteit van leven als de economische gevolgen (kosten behandeling, zorggebruik en niet-medische kosten zoals ziekteverzuim bij werk) worden onderzocht. Door de resultaten van de PRO-CAPRI studie kunnen patiënten en artsen beter beslissen over de te kiezen behandeling. Initiatiefnemer : VUmc Verwacht aantal patiënten : 60

14 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Kindergeneeskunde Kawasaki: Etiologie, beloop en lange termijn effecten van de ziekte van Kawasaki Lokale onderzoeker : dr. F.B. Plötz, kinderarts Patiëntencategorie : kinderen die gediagnosticeerd zijn voor de ziekte van Kawasaki Doel en belang van het onderzoek: Het is onbekend welke ziekteverwekker de ziekte van Kawasaki veroorzaakt. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid hierin een rol maar onduidelijk is om welke erfelijke factoren het gaat. Daarnaast is er nog weinig bekend wat de lange-termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki zijn. Het onderzoek wil inzicht krijgen in de drie volgende aspecten: Wat is/zijn de oorzakelijke verwekker(s) van Kawasaki? Zijn er genetische factoren die de vatbaarheid verhogen, de behandeling beïnvloeden? Wat zijn de cardiovasculaire lange termijngevolgen? Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 15 Logopedie RATS-3: The efficacy of cognitive linguistic therapy in the acute stage of aphasia: a randomized controlled trial Lokale onderzoeker : M. van Beek, logopedist Patiëntencategorie : strokepatiënten met afasie in de acute fase Doel en belang van het onderzoek: Het is onbekend wanneer het beste gestart kan worden met cognitief-linguïstische therapie bij patiënten met afasie ontstaan na een CVA. De RATS-3 studie onderzoekt of het beter is om snel (binnen 2 weken) na een herseninfarct met cognitief-linguïstische therapie te starten of pas na 4 weken. De timing van de therapie verschilt per zorginstelling. De RATS-3 studie evalueert of in de acute of stabiele fase het best gestart kan worden met therapie. Initiatiefnemer: Erasmus MC Verwacht aantal patiënten : 5-10

15 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Longziekten EMPHASIS/NVALT 13: A randomized phase III trial of erlotinib versus docetaxel in patients with advanced squamous cell non-small lung cancer who failed first line platinum based doublet chemotherapy stratified bij VeriStrat Good vs VeriStrat Poor Lokale onderzoeker : dr. J.M.W. van Haarst, longarts Patiëntencategorie: patiënten met niet-kleincellige longkanker bij wie de standaardbehandeling niet (langer) werkt. Doel en belang van het onderzoek: Als de standaardbehandeling, platinumhoudende chemotherapie faalt bij niet-kleincellige longkanker, dan zijn erlotinib of docetaxel de gebruikelijke vervolgmiddelen. Het is niet bekend welk middel het beste is. De EMPHASIS studie vergelijkt beide middelen met elkaar op overleving en bijwerkingen. Daarnaast onderzoekt de studie of de VeriStrat test kan voorspellen of de behandeling effect heeft. De test controleert op bepaalde eiwitten in het bloed. Afhankelijk van de aangetroffen eiwitten, wordt voorspeld of de kans dat de tumor reageert groot of klein is. Initiatiefnemer : European Thoracic Oncology Platform Verwacht aantal patiënten : 5. Maag-, Darm- en Leverziekten CAPtivating: Evaluation of the CAP-value for quantitating liver steatosis using 1 H-MRS and liver biopsy as reference standard. Lokale onderzoeker : G.J. de Bruin, MDL-arts Patiëntencategorie : patiënten die een leverbiopt moeten ondergaan Doel en belang van het onderzoek: De CAPtivating studie onderzoekt of een nieuwe echo-meting (Controlled Attenuation Parameter) de hoeveelheid levervet kan vaststellen. De huidige methoden zoals de MRI en leverbiopten hebben nadelen. Zo is de MRI kostbaar en is de afname van een leverbiopt invasief en pijnlijk. Dit onderzoek bepaalt de betrouwbaarheid en de accuratesse van de CAP-meting door de uitkomst van de CAP-meting te vergelijken met die van de MRI en leverbiopt als referentiestandaard. Initiatiefnemer: AMC Verwacht aantal patiënten : 5-10

16 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Genetische risicofactoren van Barrett s slokdarm: Predisposing genetic risk factors for Barrett s Esophagus. Lokale onderzoeker : dr. J.H.M. van den Brande, MDL-arts Patiëntencategorie : patiënten met een aangetoond barrett-oesofagus Doel en belang van het onderzoek: Het adenocarcinoom van de slokdarm ontstaat uit een premaligne aandoening, de Barrett s slokdarm. Een intensieve behandeling met protonpompremmers kan een Barrett s slokdarm voorkomen. Hiervoor is het nodig om te weten wat de hoog-risico patiënten zijn. Een genetische gevoeligheid is waarschijnlijk omdat bij met name Kaukische mannen de prevalentie van dit voorstadium van slokdarmkanker hoog is. Barrett-oesofagus komt in sommige families in een verhoogde frequentie voor. Tevens wordt bij ouders en kinderen van deze patiënten veel vaker de gastro-oesofageale reflux ziekte gediagnosticeerd. In het Erasmus MC loopt een Genome Wide Association Study die 72 risicogenen voor deze aandoening heeft vastgesteld. Initiatiefnemer: Erasmus MC Verwacht aantal patiënten : 400

17 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Promoties 16 mei 2013 Cannabis beyond good and evil Dr. C.D. Schubart, psychiater, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. 4 september 2013 Socioeconomic inequalities in cardiovascular risk factors in young children. Dr. G. van den Berg, anios kindergeneeskunde, gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. 5 september 2013 Closing the Loop, Squaring the Circle. Dr. Y.M. Luijf, aios interne geneeskunde, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 29 november 2013 Clinical and inflammatory markers in asthma and COPD phenotyping. Dr. S.B. de Nijs, slaapconsulent, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

18 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Cardiologie PubMed publicaties Consensus document on the radial approach in percutaneous cardiovascular interventions: position paper by the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions and Working Groups on Acute Cardiac Care and Thrombosis of the European Society of Cardiology. Hamon M, Pristipino C, Di Mario C, Nolan J, Ludwig J, Tubaro M, Sabate M, Mauri-Ferré J, Huber K, Niemelä K, Haude M, Wijns W, Dudek D, Fajadet J, Kiemeneij F; European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions; Working Group on Acute Cardiac Care of the European Society of Cardiology; Working Group on Thrombosis on the European Society of Cardiology. EuroIntervention Mar 8(11): The predictive value of the exercise ECG for major adverse cardiac events in patients who presented with chest pain in the emergency department. Poldervaart JM, Six AJ, Backus BE, de Beaufort HW, Cramer MJ, Veldkamp RF, Gijs Mast E, Buijs EM, Tietge WJ, Groenemeijer BE, Cozijnsen L, Wardeh AJ, den Ruiter HM, Doevendans PA. Clin Res Cardiol Apr 102(4): Coronary extasia and repeated myocardial infarction in a young man. Amin AS, Hoseyni Guyomi S, Buijs EM, de Milliano PA. Int J Cardiol Dec 7. A systematic review and meta-analysis on primary percutaneous coronary intervention of an unprotected left main coronary artery culprit lesion in the setting of acute myocardial infarction. Vis MM, Beijk MA, Grundeken MJ, Baan J Jr, Koch KT, Wykrzykowska JJ, Arkenbout EK, Tijssen JG, de Winter RJ, Piek JJ, Henriques JP. JACC Cardiovasc Interv Apr;6(4): Combined non-invasive functional and anatomical diagnostic work-up in clinical practice: the magnetic resonance and computed tomography in suspected coronary artery disease (MARCC) study. Groothuis JG, Beek AM, Brinckman SL, Meijerink MR, van den Oever ML, Hofman MB, van Kuijk C, van Rossum AC. Eur Heart J Jul;34(26): Automated peritoneal lavage: an extremely rapid and safe way to induce hypothermia in post-resuscitation patients. de Waard MC, Biermann H, Brinckman SL, Appelman YE, Driessen RH, Polderman KH, Girbes AR, Beishuizen A. Crit Care Feb 20;17(1):R31.]

19 Wetenschappelijk jaarverslag /63 Overige publicaties Balloon assisted tracking to overcome radial spasm during transradial coronary angiography a case report. Verouden NJW., Kiemeneij F. Case Reports in Cardiology Nov. Posters/abstracts Baseline NT-ProNBP Plasma Level Predicts Success of Cardioversion of Atrial Fibrillation with Flecainide. Amin AS, Buijs EM, Peters RHJ, Verstraaten M, Wilde AAM. NVVC Voorjaarscongres. Noordwijkerhout, 4 en 5 april 2012

20 Wetenschappelijk jaarverslag /63 A(N)IOS Cardiologie PubMed publicaties Coronary ectasia and repeated myocardial infarction in a young man. Amin AS, Hoseyni Guyomi S, Buijs EM, de Milliano PA. Int J Cardiol Dec 7. Posters/abstracts Baseline NT-ProNBP Plasma Level Predicts Success of Cardioversion of Atrial Fibrillation with Flecainide. Amin AS, Buijs EM, Peters RHJ, Verstraaten M, Wilde AAM. NVVC Voorjaarscongres. Noordwijkerhout, 4 en 5 april 2012

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014. Wetenschappelijk jaarverslag 2014. Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014. Wetenschappelijk jaarverslag 2014. Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi. WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 Wetenschappelijk jaarverslag 2014 Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi.nl Contact Rijksstraatweg 1 1261 AN Blaricum T 088 753 23 77 kverloop@tergooi.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie

Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek 2014 Meander Academie 2 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014 INHOUDSOPGAVE WETENSCHAPSBUREAU...5 Samenstelling... 5 Activiteiten... 5 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2012

Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 HagaZiekenhuis van de Wetenschap Inhoud Wetenschapsbeleid 4 Ondersteuning Wetenschapsbureau 5 Behandelde onderzoeken 6 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Wetenschappelijk jaarverslag 2013 Wetenschappelijk jaarverslag 2013 HagaZiekenhuis van de Wetenschap Inhoud 1 WETENSCHAPSBELEID 4 2 WETENSCHAPSBUREAU 4 3 BEHANDELDE ONDERZOEKEN 5 4 HAGA WETENSCHAPSDAG

Nadere informatie

Wetenschap. Onze lieve. There are no such things as applied sciences, only applications of science" Wetenschapsdag 2010

Wetenschap. Onze lieve. There are no such things as applied sciences, only applications of science Wetenschapsdag 2010 Onze lieve Wetenschap Onze Lieve Wetenschap is het wetenschapsblad van het onze lieve vrouwe gasthuis te amsterdam jaargang 4 nummer 1 april 2011 Wetenschapsdag 2010 Van bed naar beter Therapie bij pseudocroup

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

Kersteditie. Reculer pour mieux sauter. Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

Kersteditie. Reculer pour mieux sauter. Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Kersteditie Reculer pour mieux sauter OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik JAARGANG 9 NUMMER 3 december2014 LOUPE DECEMBER 2014 1 INHOUD LOUPE 5 IN

Nadere informatie

Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18

Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18 DECEMBER 2013, NUMMER 5 s-hertogenbosch Samenscholing van ziekenhuisartsen op Schier blz 18 RADBOUDUMC EN JBZ CREËREN WIN-WINSITUATIE BLZ 4 ONDERZOEK EFFECTIVITEIT CHRONISCHE BUIKDIALYSE BIJ HARTFALEN

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus 444 3300 AK

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 JUNI 2013, NUMMER 4 s-hertogenbosch Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 EFFECT CONDITIETRAINING OP VERMOEIDHEID MS-PATIËNTEN BLZ 24 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE. Universitair Medisch Centrum Groningen

JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE. Universitair Medisch Centrum Groningen JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE Universitair Medisch Centrum Groningen Postadres Bezoekadres Postbus 30.001 Hanzeplein 1 9700 RB Groningen 9713 GZ Groningen Telefoon:

Nadere informatie

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen.

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen. 17 Radioloog van de toekomst programma & abstracts Radiologendagen 7-8 september 01 1931 Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch www.radiologen.nl www.congresscompany.com programma voorwoord & abstracts

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2011 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Programmacommissie. www.nvmo.org

Programmacommissie. www.nvmo.org Programmacommissie Dr. E.W. Muller, voorzitter Dr. L.V. Beerepoot Drs. M.M.E.M. Bos Prof. dr. V. Cocquyt Prof. dr. J. De Grève Dr. J.E.A. Portielje Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen Prof. dr. J.B. Vermorken

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose

Richtlijn. Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose Colofon Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? Dr. H.J. Hoekstra 1 CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? REDE uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Chirurgische

Nadere informatie

Vol. 126 maart 2012. Gynaecoloog heeft een rol bij het opsporen van hart- en vaatziekten. graviditeit of toch niet?

Vol. 126 maart 2012. Gynaecoloog heeft een rol bij het opsporen van hart- en vaatziekten. graviditeit of toch niet? 02 Gynaecologie, oncologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde Vol. 126 maart 2012 Gynaecoloog heeft een rol bij het opsporen van hart- en vaatziekten Een dubbelzijdige extrauteriene graviditeit

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 1 Inhoud Samenstelling Wetenschapscommissie 3 Woord vooraf 4 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie 2013 5 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschap. Onze lieve. CPM bij totale knie prothese. Epidemiologica. OLVG-er, patholoog en verzetsheld. Abstract. J.C.Pompe

Wetenschap. Onze lieve. CPM bij totale knie prothese. Epidemiologica. OLVG-er, patholoog en verzetsheld. Abstract. J.C.Pompe Onze lieve Wetenschap Onze Lieve Wetenschap is het wetenschapsblad van het onze lieve vrouwe gasthuis te amsterdam jaargang 6 nummer 1 April 2013 OLVG-er, patholoog en verzetsheld J.C.Pompe CPM bij totale

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Najaar 2011 2011 Amphia Ziekenhuis Breda Oosterhout Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 24, februari 2012

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 24, februari 2012 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie 1 volume 24, februari 2012 Het meten van cognitieve achteruitgang A.-M.C. Sauër, D. van Dijk Diermodellen in onderzoek naar cognitie na hartchirurgie

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK

ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht T 030 2845750 E kwaliteitsbureau@nvab-online.nl W www.nvab-online.nl Kerngroep I. van

Nadere informatie

Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde

Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde Commissie voor Patiëntveiligheid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Oktober 2008 1 Inhoud Blz. 1. Samenstelling van

Nadere informatie