Center for Personalized Cancer Treatment. Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Center for Personalized Cancer Treatment. Verslag 2011 2012"

Transcriptie

1 Center fr Persnalized Cancer Treatment Verslag

2 INHOUD pag. 1. Vrwrd 3 2. Organisatie 2.1 Histrie Cnsrtium Structuur en tezicht Penverder 5 3. Missie en delstellingen 3.1 Missie Delstellingen 6 4. Werkwijze 7 5. Wat is er tt nu te bereikt? 5.1 Infrastructuur Genetische analyses Studies Publicaties en verder Financiën 16 2

3 1. Vrwrd Succesvlle behandeling van patiënten met kanker blijft een grte uitdaging. Standaardbehandelingen die wrden aangebden aan patiënten met kanker zijn gebaseerd p werkzaamheid bij de gemiddelde patiënt met een bepaalde vrm van kanker. Dit heeft als cnsequentie dat veel patiënten een behandeling krijgen die niet werkzaam is, terwijl ze daarvan wel de bijwerkingen ndervinden. Het is duidelijk dat er grte individuele verschillen zijn tussen patiënten met eenzelfde srt kanker en tussen hun tumren. Het is daarnaast aangetnd dat de genetische pmaak, het DNA, van kankercellen in grte mate de geveligheid vr anti- tumr middelen bepaalt. Verwacht wrdt dat het grtschalig implementeren van DNA analyse van tumren bij patiënten in belangrijke mate gaat bijdragen aan een meer geïndividualiseerde behandeling van kankerpatiënten. Geïndividualiseerde behandeling van patiënten gaat naar verwachting pleveren dat patiënten die behandeld wrden een grtere kans p anti- tumr effecten hebben en dat minder patiënten wrden bltgesteld aan de bijwerkingen van behandelingen die niet werkzaam blijken te zijn. Het realiseren hiervan kan niet znder de handen in een te slaan. Daarm is dr het Erasmus MC, het NKI- AVL en UMC Utrecht het Center fr Persnalized Cancer Treatment (CPCT) pgericht. Om de delstellingen van het CPCT te verwezenlijken is er in de afgelpen peride een mslag in denken en den bewerkstelligd. Van een research- gedreven, instituut- gebnden aanpak naar een prfessineel samenwerkingsverband. Daarbij past k vlledige transparantie met betrekking tt de activiteiten en financiering van het CPCT. Dit eerste verslag ver de jaren 2011 en 2012 past in dit beleid. We hpen als stuurgrep van het CPCT dat dit inzicht geeft in en enthusiasme prept vr de activiteiten van het CPCT. Last but nt least spreken we hier nze enrme dankbaarheid uit naar alle spnsren, Raden van Bestuur van de drie centra en niet te vergeten alle medewerkers vr hun inzet, steun en vertruwen! Namens de Stuurgrep CPCT, Prf. dr. Emile Vest Vrzitter Oktber

4 2. Organisatie 2.1 Histrie Vanuit de medische frustratie dat patiënten blt gesteld wrden aan zware behandelingen, waarvan vraf alleen gezegd kn wrden dat de gemiddelde patiënt met die vrm van kanker er vrdeel van heeft znder te weten welke individuele patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft, is gestart met nderzek p het gebied van genetische/dna- analyses van de tumr. DNA- analyses als een methde m beter te kunnen vrspellen welke patiënt vrdeel van een geneesmiddel zal hebben. De keuze vr DNA was een bewust startpunt mdat er wereldwijd cnsensus is dat futen in het DNA ten grndslag liggen aan elke vrm van kanker. In 2008 werd in het UMC Utrecht de eerste Next Generatin Sequencer van Eurpa aangeschaft. Met deze technlgie werd het mgelijk m in krte tijd grtschalige DNA analyses te verrichten. In 2010 beslten het NKI- AVL en het Erasmus MC bij dit initiatief aan te sluiten, waarmee de basis gelegd werd vr het CPCT. Samen behandelen het Antni van Leeuwenhek Ziekenhuis, het Erasmus MC en het UMC Utrecht al meer dan 20% van de Nederlandse kankerpatiënten. Dr deze bundeling en centralisatie van de werkzaamheden is standaardisatie van nderzek sneller realiseerbaar. Dat is weer belangrijk m gedegen klinisch wetenschappelijk nderzek uit te kunnen veren m nieuwe behandelstrategieën tegen kanker te ntwikkelen. 2.2 Cnsrtium Met pr bn steun van McKinsey is gezcht naar een rganisatievrm, die maximaal vrdeel van de eigen instituten biedt znder de verplichtingen van een zelfstandige rganisatie. De juridische afdelingen van de drie centra hebben zich langdurig hierver gebgen en zijn tt een cnsrtiumvereenkmst gekmen, die deze randvrwaarden maximaal waarbrgt. De juridische verantwrdelijkheid vr het handelen blijft bij de samenwerkende instituten. De cnsrtiumvereenkmst met frmele prichtingsdatum 1 januari 2012, is dr alle partijen in nvember 2012 ndertekend. 2.3 Structuur en tezicht Bij het CPCT zijn binnen de drie deelnemende centra vele afdelingen en mensen betrkken. Zij werken samen in diverse werk- en prjectgrepen. Vr quality assurance (cnfrm verplichtingen in Gd Clinical Practice), financiën en PR wrdt gebruik gemaakt van al bestaande structuren. Vr de peratinele aansturing is een managing directr aangesteld. 4

5 Het CPCT wrdt geleid dr een stuurgrep, die bestaat uit twee vertegenwrdigers van elk centrum, een medicus en een niet- medicus. In de stuurgrep hebben zitting: Prf. dr. René Bernards (NKI), Prf. dr. Edwin Cuppen (UMCU), Dr. Jhn Martens (EMC), Prf. dr. Jan Schellens (NKI), Prf. dr. Stefan Sleijfer (EMC) en Prf. dr. Emile Vest (UMCU). Prf. dr. Emile Vest is vrzitter van de stuurgrep. De stuurgrep wrdt gecntrleerd dr de Raad van Tezicht, die is samengesteld uit vertegenwrdigers van de raden van bestuur van de drie centra. In de Raad van Tezicht hebben zitting: Prf. dr. J. Kimpen UMCU), Prf. dr. R. Medema (AVL) en Prf. dr. J. Verweij (EMC). 2.4 Penverder Indien er een subsidie verwrven wrdt treedt een van de drie centra p als penverder namens CPCT. De penverder is aanspreekpunt vr de subsidiegever en verantwrdelijk vr de afspraken en uitvering binnen de deelnemende centra. Cntrllers van de drie betrkken centra hebben regelmatig verleg m zrg te dragen vr rapprtages en nderlinge facturering. 5

6 3. Missie en delstellingen 3.1 Missie "Het is nze missie is m elke patiënt een gepersnaliseerde behandeling tegen kanker aan te kunnen bieden, welke gebaseerd is p de genetische eigenschappen van de tumr van de patiënt, waarmee inefficiënte behandelingen vrkmen kunnen wrden en de behandeling van kanker geptimaliseerd wrdt." De huidige technlgie maakt het mgelijk m het genetische materiaal, het DNA, in het menselijk lichaam af te lezen, zwel van nrmale cellen als van tumrcellen. Deze DNA- analyse vrspelt in grte mate he de verschillende typen kanker zich zullen ntwikkelen en welke DNA- veranderingen de tumrgrei verrzaken. Dit is een belangrijke en bijzndere stap vrwaarts in de behandeling van kanker. Want met de infrmatie waarm kanker is ntstaan en greit kan het beste medicijn ingezet wrden m de kanker te bestrijden. Elke patiënt krijgt in de tekmst een behandelplan 'p maat' waardr bltstelling aan mgelijk nndige bijwerkingen van een standaard behandeling verminderd kan wrden. 3.2 Delstellingen De kmende jaren zal het CPCT haar pre- klinische en klinische nderzeksactiviteiten uitbreiden m ervr te zrgen dat het z veel mgelijk patiënten bereikt. Het is de ambitie van het CPCT alle kankerpatiënten in Nederland tegang te bieden tt een DNA- prfiel van hun tumr zdat hun behandelend arts een effectievere behandeling kan vrschrijven. Als een kankerpatiënt in 2020 naar een bij het CPCT aangeslten ziekenhuis kmt, kan hij/zij rekenen p: Een prfiel van zijn/haar kanker dat aangeeft welke behandelingen het meest effectief zijn Een behandeling die 20% meer kans heeft m de verdere grei van zijn/haar kanker tegen te gaan en minder bijwerkingen geeft 50% minder kans m bltgesteld te wrden aan een behandeling die niet werkt vr zijn/haar specifieke type kanker 6

7 4. Werkwijze Het CPCT wil z veel mgelijk patiënten een individuele behandeling bieden. Om dat te bereiken is het essentieel m ged vast te leggen welk tumr DNA prfiel van een patiënt ged f niet ged gereageerd heeft. Dr deze infrmatie te bundelen wrdt het mgelijk m vr elk medicament een DNA prfiel te identificeren. Daarm vlgen we twee benaderingen: we analyseren van patiënten het DNA van de tumr waarna ze de standaardbehandeling krijgen met als del één database aan infrmatie te creëren die tekmstige patiënten kan helpen en daarnaast helpen we k nieuwe medicijnen te ntwikkelen dr het pzetten van innvatieve klinische trials, en den we nderzek m nieuwe bimarkers te vinden. Patiëntenzrg: als een kankerpatiënt met uitgezaaide vrm van kanker naar één van de ziekenhuizen van het CPCT kmt, wrdt vraf gaande aan de start van de behandeling gevraagd f hij/zij wil deelnemen aan de CPCT studies, waarbij er een DNA prfiel van de tumr gemaakt wrdt. Hewel het uiteindelijke del van het CPCT is m alle patiënten met kanker een dergelijke analyse aan te bieden is er mwille van de beschikbare middelen beslten m de fcus te leggen p behandelingen met zgeheten targeted agents. Op dit mment wrden er 12 van dergelijke middelen ingezet bij de behandeling van diverse vrmen van kanker. Van elk medicament willen we zveel patiënten includeren dat er p basis van DNA prfiel vrspeld kan wrden f iemand wel f geen baat heeft. Afhankelijk van de beschikbare middelen kan dit uitgebreid wrden met chemtherapeutische middelen. Hiermee krijgen alle patiënten tegang tt deze DNA analyses. Klinische studies: als het tumr DNA prfiel van de patiënt ns vertelt dat er mgelijk een beter resultaat kan zijn f er minder bijwerkingen kunnen zijn als we een nieuw experimenteel medicijn tedienen, dan vragen we f de patiënt wil deelnemen aan een klinische studie. Z kunnen patiënten met een specifiek prfiel al baat hebben bij een medicijn vrdat het algemeen beschikbaar wrdt gesteld, wat pas jaren later kan zijn. Ok helpen we het gedkeuringsprces vr dat medicijn te versnellen dr bij te huden wat het effect is. Een belangrijk aspect van deze klinische studies is dat er gestreefd wrdt naar een klinisch relevante winst in verleving vr patiënten en dat de nadruk ligt p het DNA prfiel in plaats van het tumr type. Dit betekent de ntwikkeling van heel ander srt klinische studies. 7

8 Bimarker nderzek: het prfiel van de tumr van de patiënt gaat k naar ns nderzekslabratrium. Daar cmbineren we de gegevens van alle specifieke prfielen met he de patiënten hebben gereageerd p een bepaald medicijn m z patrnen te ntdekken en nieuwe bimarkers te vinden die aangeven f een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling. Daarbij wrden we gesteund dr analyses van cellijnen waarvan al geveligheid vr bepaalde medicijnen bekend is, maar k retrspectieve chrten patiënten waar gede fllw- up van aanwezig is. Kern is dat al deze data dienen samen te kmen zdat de patrn herkenning vergemakkelijkt kan wrden ten bate van de individuele behandeling van patiënten. 8

9 5. Wat is er tt nu te bereikt? Sinds de infrmele start van CPCT in ktber 2010 (de frmele start was in februari 2012) is een grt aantal zaken gerealiseerd. Er is geïnvesteerd in infrastructuur, zdat het CPCT een basis heeft m de ambities te verwezenlijken, tegankelijk wrdt vr uitbreiding met andere centra en de kwaliteit van de geleverde diensten hg is en blijft. Daarnaast zijn diverse studies geïnitieerd. Krt samengevat zijn dit de resultaten: Samenwerking van de grtste kankercentra in Nederland: Erasmus MC, AVL, UMC Utrecht. Afspraken zijn vastgelegd in een cnsrtiumvereenkmst. State f the art DNA sequencing faciliteit is peratineel Gebundelde analyse kracht van biinfrmatica en systeem bilgie Lgistiek van vrlichting van patiënten tt terugkppeling van uitslagen Infrmed cnsent prcedure vr herhaald bipteren is beschikbaar Er zijn van meer dan 350 patiënten bipten van metastases verkregen en vervlgens geanalyseerd Mgelijkheid tt deelname aan experimentele behandelingen DNA analyses wrden al gebruikt vr behandelbesluiten CPCT heeft zelf inmiddels vijf studies geïnitieerd en participeert daarnaast in zes studies, die dr de farmaceutische industrie geïnitieerd zijn Harmnisatie van studieprcedures en kwaliteitssystemen tussen de drie centra 5.1 Infrastructuur Om next- generatin sequencing technlgy in de kanker diagnstiek te kunnen realiseren mest een vlledig nieuwe infrastructuur gerealiseerd wrden waarmee grtschalige DNA analyse p tumr materiaal uitgeverd kan wrden. Met steun van Alpe D HuZes heeft het CPCT hgwaardige apparatuur aangeschaft m dit del te verwezenlijken. De infrastructuur die aangeschaft is bestaat uit een DNA islatie rbt, een liquid handling rbt en instrumenten m de kwaliteit van de pwerking te waarbrgen, welke ingezet wrden m de samples vr te bereiden p het sequencen p het SOLiD next- generatin sequencing platfrm. Stichting Barcde fr Life (www.barcdefrlife), een stichting die slechts één del heeft: het financieel ndersteunen van het CPCT, heeft het in 2011 en 2012 mgelijk gemaakt m te investeren in medewerkers en infrastructuur. 9

10 In de afgelpen jaren is een team van CPCT medewerkers pgebuwd, dat samen met verschillende afdelingen van de drie centra heeft gezrgd vr structuur en de inrichting van prcessen, ndermeer p het gebied van: Bibank LMS ecrf Biinfrmatica Pathlgie Data management Klinische prtcllen Bipteer prtcllen Next generatin sequencing infrastructuur ISO certificering Infrmed cnsent prcedures Ontwikkelen nieuwe testen Ontwikkelen Cancer Mini Genm test Implementeren In Trrent Kwaliteitssysteem Website Het CPCT heeft de hele wrkflw geaccrediteerd, zdat dit aangebden kan wrden als reguliere diagnstiek. Deze accreditatie stelt ns k in staat m nauwe samenwerkingen met farmaceuten aan te gaan teneinde meer experimentele medicijnen beschikbaar te krijgen in Nederland. 5.2 Genetische analyses Het CPCT heeft twee verschillende genen panels ntwikkeld vr de analyse van DNA van patiënten, die ingecludeerd wrden in CPCT studies. Het eerste panel, het actinable gene panel is relatief klein en bevat een cmbinatie van ncgenen, waarvr bekende htspt mutaties f amplificaties bekend zijn en tumrsuppressr genen. Het del van dit panel is m dr middel van een snelle test mutaties te detecteren, die rechtstreeks infrmatief zijn vr behandeling f inclusie in experimentele trials. Deze test wrdt p wekelijkse basis gedraaid en heeft een turn- arund tijd van vijf dagen. Het panel mvat nageneg alle gemuteerde cq gedeleteerde cq geampliceerde genen, zals BRAF, EGFR, Her- 2 etc, waarvr p dit mment in een bepaald kankertype een effectief medicijn beschikbaar is (respectievelijk vemurafenib, cetuximab, trastuzumab, etc). Het panel wrdt gebruikt vr inclusie f exclusie van patiënten in studies en m uitbehandelde patiënten experimenteel en explratief een ptentieel werkzaam alternatief te bieden. 10

11 Het andere panel, het 2,000 genen panel heeft meer een nderzeksdelstelling en wrdt mmenteel alleen in retrspectieve studies gebruikt. Met dit panel scannen we het deel van het genm dat het belangrijkste is met betrekking tt tumrigenese. Dit panel bevat mmenteel de cderende gedeelten van 1972 genen, verdeeld ver alle 20 tt nu te bekende kanker signaal paden, zals TGF beta en greifactr signaleringspaden, als k signaal rutes betrkken bij DNA repair, geprgrammeerde celdd, regulatie van de celdeling, enzvrts. Dit panel heeft als del m genetische bimarkers te vinden in chrten van geincludeerde patienten vr het identificeren van respnse p de vrgeschreven delgerichte therapieën. Dergelijke markers zullen in vervlgstudies prspectief gevalideerd wrden, m ze vervlgens als predictieve marker in de kliniek te intrduceren. Daarnaast kunnen dergelijke markers in cmbinatie met mechanistische studies k aanleiding geven tt nieuwe klinische studies, zals effectieve cmbinatie therapieën. 5.3 Studies In 2011 en 2012 zijn diverse studies mgelijk gemaakt dr subsidies van Barcde fr Life, Stichting Alpe D HuZes, KWF Kankerbestrijding en Fnds NutsOhra. Op dit mment lpende de vlgende studies: Geinitieerd dr CPCT: Onderzek naar de werking van Irintecan (CPCT01) Develpment f a platfrm fr next- generatin DNA sequencing based persnalized treatment fr cancer patients: Prtcl t btain bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer (CPCT02) Onderzek naar de werking van Everlimus (CPCT03) Onderzek naar de werking van Cisplatin (CPCT04) Prtcl t btain tumr bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer t imprve selectin fr clinical trials (CPCT05) 11

12 Onderzeken met nieuwe geneesmiddelen i.s.m. farmaceutische industrie Rche BP27771, HER3 antagnist Sanfi TED12318, HMD- 2 inhibitr Amgen AMG232, HDM- 2inhibitr Nvartis LGX818X2103/ BRAF Nvartis CINC280, cmet- inhibitr M10PKS Sunitinib PK studie Analyse van diverse sample chrten CPCT heeft in 2011 financiering ntvangen van Alpe D HuZes waardr het mgelijk werd de sequencing infrastructuur succesvl in te zetten m verschillende sample chrten te analyseren, zwel vanuit retrspectieve als prspectieve studies. Het CPCT heeft inmiddels vier fase 1 klinische trials pgestart waarbinnen materiaal van patiënten met uitgezaaide kanker verkregen wrdt, waarna een uitgebreide DNA analyse aangebden wrdt. Dr klinische data te cmbineren met genetische infrmatie zullen we beter in staat zijn m het ntstaan van kanker te drgrnden en p basis daarvan de best passende medicatie aan te bieden. Onderzek naar de werking van 4 effectieve anti- kankermiddelen: everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan In 2012 heeft CPCT financiering ntvangen van Fnds NutsOhra vr nderzek met een lptijd van drie jaar. Fnds Nuts Ohra heeft ng niet eerder een dergelijke grte subsidie gegeven en stelde als vrwaarde dat de drie centra een substantiële eigen bijdrage leverden aan het prject. Aan deze vrwaarde is naar tevredenheid vldaan, waarna tekenning vlgde. Del van het nderzek is het verkrijgen van inzicht in het nut van nieuwe behandelingen p basis van tumr DNA analyse van metastasen, ngeacht de anatmische rsprng van de tumr, bij een grep patiënten, waarvr vlgens de geldende richtlijnen geen standaardtherapie beschikbaar is. Het nderzek is in juni 2012 gestart. 12

13 In het dr NutsOhra ndersteunde prject willen we patiënten identificeren, die een grte kans hebben gunstig te reageren p een behandeling met een van de al geregistreerde anti- kanker middelen everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan. Dit prject bestaat uit een preklinisch gedeelte en een klinisch gedeelte, waarbij in het preklinische gedeelte gezcht wrdt naar genetische prfielen in kankercellen die geasscieerd zijn met geveligheid vr de vier in dit prject te nderzeken anti- kanker middelen. In het klinische gedeelte wrden vier studies uitgeverd m te nderzeken in heverre een genetisch prfiel van de tumr inderdaad tegevegde waarde heeft m te vrspellen f een patiënt prfijt zal hebben van een behandeling met een van de vier middelen. Per geneesmiddel en dus per DNA prfiel grep zullen maximaal 60 patiënten behandeld wrden. Dit is in scherp cntrast met cnventinele klinische studies waar grte aantallen patiënten geïncludeerd wrden mdat er gezcht wrdt naar een klein statistisch significant verschil. De CPCT visie is juist het zeken naar een grt en klinisch relevant verschil. Dat betekent dus vr de gehele studie met de 4 genemde medicijnen maximaal 120 patiënten. Wat betreft het verlp van het preklinische gedeelte: - Genmsequentie analyse van 30 tumrcellijnen is vltid - Bepalen geveligheid tumrcellijnen vr everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan: is vltid - Ontwikkeling predictiemdellen vr identificeren genetisch prfiel dat geasscieerd is met geveligheid vr everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan is in ntwikkeling. Wat betreft het klinische gedeelte, dit bestaat uit vier klinische studies. Van deze studies is de studie met cisplatin ng niet gepend. Het prtcl hiervan is bijna gefinaliseerd, het wachten is ng p een genetisch prfiel waarvan verwacht wrdt dat het de geveligheid vr cisplatin kan vrspellen. De inclusie van de verige drie studies vrdert ged: - Studie met sunitinib is klaar qua inclusie. Er zijn in ttaal 40 patiënten geïncludeerd. Bij deze patiënten is een tumrbipt genmen, en is DNA van de tumren geïsleerd en nderzcht p het vrkmen van mutaties. De gegevens wrden p dit mment geanalyseerd. Er wrdt gekeken f er een relatie gevnden kan wrden tussen het vrkmen van bepaalde mutaties en de anti- tumr effecten, die gezien zijn bij de patiënten. Afhankelijk van de resultaten zal gekeken meten wrden f de serie misschien uitgebreid zu meten wrden. - Studie met irintecan: p basis van nieuwe gegevens is het studie- design van deze studie enigszins aangepast t..v. het rsprnkelijke design. De studie is pen vr inclusie en verlpt naar verwachting. Er zijn nu 18 patiënten geïncludeerd van de bendigde 80 patiënten. 13

14 - Studie met everlimus: k hierbij is het studie- design enigszins aangepast p basis van nieuwe gegevens. De studie is pen vr inclusie en verlpt vlgens verwachting. Er zijn nu 40 patiënten geïncludeerd van de bendigde 60 patiënten. 5.4 Publicaties Op basis van de eerste resultaten van CPCT is in 2011 en 2012 een aantal artikelen geschreven en gepubliceerd: C.G.M. Gadellaa- van Hijdnk, M.J. Kudijs, E.P.J.G. Cuppen, P.J. van Diest, J.W.M. Martens, S. Sleijfer, J.H.M. Schellens, E.E. Vest en M.P.J.K. Llkema Van DNA- afwijkingen tt therapie: selectie vr geïndividualiseerde kankerbehandeling. NTvO 2011, vl8 Klsterman WP, Hgstraat M, Paling O, Tavakli- Yaraki M, Renkens I, Vermaat JS, van Rsmalen MJ, van Lieshut S, Nijman IJ, Ressingh W, van 't Slt R, van de Belt J, Guryev V, Kudijs MJ, Vest E, Cuppen E. Chrmthripsis is a cmmn mechanism driving genmic rearrangements in primary and metastatic clrectal cancer. Genme Bil Oct 19;12(10) Vermaat JS, Nijman IJ, Kudijs MJ, Gerritse FL, Scherer SJ, Mkry M, Ressingh WM, Lansu N, de Bruijn E, van Hillegersberg R, van Diest PJ, Cuppen E, Vest EE. Primary clrectal cancers and their subsequent hepatic metastases are genetically different: implicatins fr selectin f patients fr targeted treatment. Clin Cancer Res Feb 1;18(3): Ok in 2013 zijn diverse artikelen geschreven en gepubliceerd. 14

15 en verder In februari 2013 heeft McKinsey (pr bn) met een grt aantal betrkkenen van CPCT de in 2010 pgestelde business case drgelicht. Op basis daarvan zijn stappen gedefinieerd m te kmen tt een next level. Deze stappen betreffen ndermeer het kiezen van een nderzeksfcus, het verbeteren van interne prcessen, het werven van CPCT management en het verbeteren van de financiële transparantie. Deze stappen zijn inmiddels gerealiseerd. Hewel het de ambitie van het CPCT is m alle patiënten de mgelijkheid van een tumr DNA analyse te bieden is dat binnen de huidige cntext financieel (ng) niet haalbaar. CPCT heeft er daarm vr gekzen m het nderzek te fcussen p prf f cncept studies met twaalf delgerichte geneesmiddelen die als standaard behandeling beschuwd wrden bij kanker. Omdat deze middelen al geregistreerd zijn vr bepaalde indicaties, is er vr nderzek met deze middelen geen ndersteuning van de farmaceutische industrie te verwachten. Per geneesmiddel zijn minimaal patiënten ndig. Er is hiervr een specifiek bipten prtcl pgesteld: Develpment f a platfrm fr next- generatin DNA sequencing based persnalized treatment fr cancer patients: Prtcl t btain bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer (CPCT02). Een prtcl dat het mgelijk maakt m bipten af te nemen m patienten te identificeren vr specifieke studies is p krte termijn beschikbaar: Prtcl t btain tumr bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer t imprve selectin fr clinical trials (CPCT05). In 2013 heeft CPCT subsidies ntvangen van KWF Kankerbestrijding/Stand Up t Cancer (SU2C), de Raden van Bestuur van de drie samenwerkende centra, Stichting Defares, Barcde fr Life en de Jsephine Nefkens Stichting m de begde studies de kmende jaren te kunnen uitveren. In het vierde kwartaal van 2013 zullen UMCG, Meander MC en VUMC aansluiten bij CPCT en k andere ziekenhuizen hebben cncrete interesse m aan te sluiten. Dit biedt de mgelijkheid m meer patiënten te betrekken bij de CPCT studies en de database sneller te vullen. Ok in internatinaal verband wrdt er samengewerkt. Binnen de Sta p Tegen Kanker subsidie van KWF Kankerbestrijding is er een samenwerking pgesteld tussen UCSD en UCSF in San Dieg en San Francisc. Deze heeft als del m de analyse tls te verbeteren en het aantal samples z grt mgelijk te maken. Het CPCT is k actief bij het uittesten van nieuwe geneesmiddelen p basis van een genetisch prfiel hetgeen in samenwerking met de farmaceutische industrie een bijdrage levert aan de infrastructuur. Er is intensief verleg met zrgverzekeraars ACHMEA en CZ p welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan CPCT. Alles bij elkaar genmen laat dit zien dat er breed draagvlak bestaat vr ns CPCT initiatief en dat het dr diverse gremia wrdt marmd. 15

16 7. Financiën De pbuw van het CPCT en het analyseren van patiënten met kanker is afhankelijk van subsidies. Grtschalige DNA analyses wrden niet dr de zrgverzekeraars betaald. De drie samenwerkende centra ndersteunen CPCT in kind, hfdzakelijk dr de ksten vr persneel, huisvesting ed. vr hun rekening te nemen. In 2011 en 2012 is financiering ntvangen vr infrastructuur en studies van Stichting Barcde fr Life, Stichting Alpe D HuZes/KWF, en Fnds NutsOhra. De eerste investeringen zijn met name aangewend m een infrastructuur te verwezenlijken die DNA analyses mgelijk maakt. Dit betekent de aanschaf van Next Generatin Sequencers inclusief herhaalde upgrades, rbts vr geautmatiseerde verwerking, biinfrmatische kennisntwikkeling, cnsumables, persnele ndersteuning, en educatie van nclgen. Subsidies ntvangen in Barcde fr Life Alpe D HuZes afgernd Fnds Nuts Ohra Lptijd Ttaal In de drie centra is het vr alle betrkken afdelingen duidelijk dat CPCT een aansprekend en inhudelijk zeer belangrijk initiatief is. Hierdr wrdt dr alle afdelingen veel inzet geleverd naast de gewne werkzaamheden. De betrkkenheid van pathlgen, biinfrmatici, genetici, medisch nclgen, mleculair bilgen, research verpleegkundigen is zeer grt en vrmt een belangrijke basis vr het succes van het CPCT. Deze inzet is niet in rekening gebracht aan CPCT en gefinancierd dr de centra. 16

17 Uitgaven 2011 en 2012 Infrastructuur Apparatuur Fnds 2011 en x slid 5500 XL UMCU 1,200,000 caliper rbt Alpe D'HuZes 200,000 InTrrent PGM UMCU 100,000 Illumina Miseq UMCU 120,000 scale sample preparatin prcedures KWF 25,000 Assay develpment/technische innvatie sequencing 2000 genes Alpe D'HuZes 50,000 actinable gene panel Alpe D'HuZes 50,000 Datamanagement ecrf CPCT- 02 Barcde fr Life 20,841 Ttaal 1,765,841 Studies Fnds Ttaal CPCT studies AVL, EMC, UMCU 186,760 Sequencing 200 samples KWF 90, sequencing runs KWF 180, ,000 Pathlgie UMCU in kind Bibank UMCU in kind Ttaal 456,760 Persneel gefinancierd dr fndsen Biinfrmaticus Alpe D'HuZes 80,000 Analist Alpe D'HuZes/Rche 90,000 crdinatr sequencing cre Rche 140,000 Subttaal fndsen 310,000 17

18 Om de ambitie van CPCT te kunnen realiseren zijn middelen ndig vr de infrastructuur, de bendigde nderzeken en persneel. Vr de kmende jaren is vrzien in de financiering van CPCT dr subsidies van Barcde fr Life, Fnds Nuts Ohra, Sta p tegen kanker/kwf, Stichting Defares en de Jsephine Nefkens Stcihting. Omdat de deelnemende centra het belang van dit initiatief inzien is in 2013 dr de drie Raden van Bestuur beslten gezamenlijk het CPCT een financiële impuls van 1 miljen eur te geven. Vrwaarde is dat de beschikbare gelden in het eigen instituut uitgegeven wrden. In de afgelpen maanden is een aantal financieringsaanvragen ingediend, waarvan ng niet bekend is f deze gehnreerd wrden. CPCT is integraal pgenmen in het prgramma Zwaartekracht van NWO m de klinische vertaalslag te maken van fundamenteel nderzek naar een behandeling p maat. Vr dit prgramma is 30 miljen eur beschikbaar vr fundamenteel en translatineel nderzek. In de begrting van CPCT is dit buiten beschuwing gelaten. 18

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie