De onzichtbare kant van Parkinson

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onzichtbare kant van Parkinson"

Transcriptie

1 De onzichtbare kant van Parkinson Inventarisatie van de beschikbare literatuur over afnemende cognitieve vaardigheden bij de ziekte van Parkinson in het beginstadium Amsterdam, oktober 2012 Lotty Hooft Esther van de Glind Miranda Langendam Bram Bexkens Pauline Heus Annefloor van Enst

2 2

3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 INLEIDING 9 DOELSTELLINGEN 10 METHODE 11 SYSTEMATISCH ZOEKEN 11 Databases 11 Zoekstrategie 12 SELECTIE 12 DATA-EXTRACTIE 13 Key publications 13 Overige publicaties 13 DATASYNTHESE 13 RESULTATEN 14 Deel 1: Focusgroep bijeenkomst 14 Deel 2: Literatuuroverzicht 16 SYSTEMATISCH ZOEKEN EN SELECTIE 16 Richtlijn 16 Key publications aangedragen door klinische experts 16 Systematische reviews en primair onderzoek 16 Lopend (of nog niet gepubliceerd) onderzoek 16 DATASYNTHESE 17 PRIORITERING DOOR EXPERTS 19 DISCUSSIE 21 3

4 BIJLAGE 1. VERANTWOORDING PRIORITERING VAN ONDERZOEK BINNEN NAAR SUBTIELE AFNAME VAN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN 24 BIJLAGE 2. ZOEKSTRATEGIE 31 BIJLAGE 3. STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK 35 BIJLAGE 4. OVERZICHT LOPEND ONDERZOEK 90 BIJLAGE 5. RELEVANTE ONDERZOEKSTHEMA S UIT KEY PUBLICATIES 96 Algemene aanbevelingen 96 Thema 1. Incidentie/Descriptief 97 Thema 2. Diagnostisch onderzoek (validatie van testen) 98 Thema 3. Oorzaken/voorspellen van prognose/patroon 100 Thema 4. Behandeling 102 BIJLAGE 6. RESULTATEN SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE DESKUNDIGEN 105 Algemene aanbevelingen 105 Thema 1. Incidentie/Descriptief 106 Thema 2. Diagnostisch onderzoek (validatie van testen) 107 Thema 3. Oorzaken/voorspellen van prognose/patroon 110 Thema 4. Behandeling 114 REFERENTIE LIJST 116 4

5 Samenstelling van de betrokken onderzoeksgroep Dr. Lotty Hooft Drs. Esther van de Glind Dr. Miranda Langendam Bram Bexkens Drs. Pauline Heus Drs. Annefloor van Enst Senior staflid Dutch Cochrane Centre (projectleider) Arts-onderzoeker, AIOS klinische geriatrie, AMC Senior staflid Dutch Cochrane Centre Junior medewerker Dutch Cochrane Centre Junior staflid Dutch Cochrane Centre Junior staflid Dutch Cochrane Centre Nationale experts uit relevantie (klinische) vakgebieden: Dr. R.A.J. Esselink Dr. J. Koerts Prof. Dr. B.A. Schmand Dr. I. Tendolkar Prof. Dr. O.M. Tucha Neuroloog, UMC St. Radboud Psycholoog, Rijksuniversiteit Groningen Klinisch neuropsycholoog, AMC Amsterdam Psychiater, UMC St. Radboud Psycholoog, Rijksuniversiteit Groningen 5

6 6

7 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het project De onzichtbare kant van Parkinson: Inventarisatie van de beschikbare literatuur over afnemende cognitieve vaardigheden bij de Ziekte van Parkinson in het beginstadium. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Parkinson Vereniging. Een belangrijk uitgangspunt van de Parkinson Vereniging was dat toekomstig wetenschappelijk onderzoek meer aandacht zou kunnen geven aan het vergroten van de kennis van en bekendheid over de meer subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met de ziekte van Parkinson (ZvP). Dit acht zij zeer wenselijk, aangezien het haar ervaring is dat deze klachten onderbelicht blijven in het behandeltraject. Meer aandacht hiervoor zal patiënten, mantelzorgers en behandelaars meer inzicht kunnen geven in de redenen waarom sommige problemen ontstaan, zowel in het dagelijks functioneren, als in het arbeidsproces en in de relationele sfeer. Dit was de aanleiding om een inventarisatie van onderzoeksonderwerpen te maken. Voordat verder onderzoek geprioriteerd kan worden, moet eerst in kaart worden gebracht wat al bekend is in de wetenschappelijke literatuur over de meer subtiele cognitieve belemmeringen. Het huidige rapport zet hierin de eerste stap. Door middel van een focusgroep en een uitputtend literatuuronderzoek (een zogenoemd scoping review) wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur en zijn de lacunes in de wetenschappelijke kennis aangetoond. Waar mogelijk zijn suggesties voor toekomstig onderzoek per onderwerp gegeven. De resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van de Parkinson Vereniging, Parkinsonpatiënten en hun partners, Parkinsonverpleegkundigen en vele betrokken deskundigen op het gebied van de ZvP. Het onderzoeksteam van het Dutch Cochrane Centre wil hen hiervoor op deze plaats zeer hartelijk bedanken. Lotty Hooft Esther van de Glind Miranda Langendam Bram Bexkens Pauline Heus Annefloor van Enst The Dutch Cocchrane Centre Amsterdam, oktober

8 8

9 Inleiding De ziekte van Parkinson (ZvP) is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve ziekten. De incidentie neemt toe van 0.3 per 1000 persoonsjaren bij personen in de leeftijd van jaar tot 4.4 per 1000 persoonsjaren voor mensen van 85 jaar en ouder (de Lau et al., 2004). Naast de motorische symptomen zoals bradykinesie, hypokinesie, rigiditeit en tremor (Bloem B.R. et al., 2010) komen neuropsychiatrische symptomen zoals dementie, depressie, apathie, psychotische symptomen, angst en cognitieve belemmeringen veel voor bij de ZvP (Chaudhuri et al., 2006). Over de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van deze symptomen is al veel gepubliceerd. Het wordt steeds duidelijker dat de ZvP niet alleen motorische problemen en grove psychiatrische klachten zoals depressie en dementie omvat. Veel patiënten worden geconfronteerd met problemen op psychologisch gebied die niet direct op de voorgrond staan. Hierbij moet gedacht worden aan problemen in het plannen van werkzaamheden, chronisch piekeren, verhoogde stressgevoeligheid, verminderd adaptatievermogen, moeite met sociale interactie en initiatiefverlies. Deze symptomen en klachten vatten wij in dit rapport samen onder de term subtiele cognitieve belemmeringen. De Parkinson Vereniging heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar de psychische en psychosociale symptomen die samenhangen met de ZvP. Meer kennis van en bekendheid over deze meer subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met Parkinson is zeer wenselijk, omdat haar ervaring is dat deze klachten onderbelicht blijven in het behandeltraject. Meer aandacht hiervoor zal patiënten, mantelzorgers en behandelaars beter inzicht kunnen geven in de redenen waarom sommige problemen ontstaan, zowel in het dagelijks functioneren, als in het arbeidsproces en in de relationele sfeer. Voordat verder onderzoek geprioriteerd kan worden, moet eerst in kaart worden gebracht wat al bekend is in de wetenschappelijke literatuur over de meer subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met de ZvP. Het huidige rapport zet hierin de eerste stap. Door middel van een focusgroep en een uitputtend literatuuronderzoek is een overzicht gegeven van de bestaande literatuur en zijn de lacunes in de wetenschappelijke kennis aangetoond. 9

10 Doelstellingen In dit rapport staat de vraag centraal Wat is er bekend over de meer subtiel afnemende cognitieve functies samenhangend met de ziekte van Parkinson? Hierbij is gekozen voor een internationaal wetenschappelijk perspectief. Het doel van dit onafhankelijke literatuuronderzoek is om inzicht te geven in de hoeveelheid verschenen wetenschappelijke literatuur over: 1. Descriptief onderzoek naar de subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met de ZvP. 2. Diagnostische testen om de subtiele cognitieve belemmeringen te kunnen vaststellen. 3. Beschikbare therapieën voor het verbeteren van de subtiele cognitieve belemmeringen. 4. De invloed van de subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met de ZvP op de kwaliteit van leven van de patiënt, de partner/mantelzorger en de relatie. Waar mogelijk zijn suggesties voor toekomstig onderzoek per onderwerp gegeven (zie Bijlage 5). 10

11 Methode Het huidige onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn door middel van een focusgroep, waaraan patiënten, mantelzorgers en Parkinsonverpleegkundigen deel hebben genomen, relevante vragen en uitkomstmaten geïdentificeerd. Deze vragen en uitkomsten zijn het uitgangspunt geworden voor ons uitputtende literatuuronderzoek (scoping review). Het doel van het tweede deel is een overzicht te geven van de bestaande literatuur over de meer subtiel afnemende cognitieve functies. Door het in kaart brengen van lopend onderzoek en de bestaande literatuur wordt duidelijk over welke aspecten van de meer subtiele cognitieve belemmeringen wetenschappelijke onderbouwing (in aankomst) is. Daarnaast is inzicht verkregen welke aspecten verder onderzoek vereisen. Aan de hand van het uitgebreide literatuuroverzicht met opgespoorde lacunes zijn aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn voorgelegd in een schriftelijke enquête aan een nationale expertgroep. Voor een aantal geïdentificeerde hiaten in de bestaande wetenschappelijke kennis zal mogelijk nieuw primair onderzoek worden opgezet en uitgevoerd, waarvoor de Parkinson Vereniging geld beschikbaar wil stellen. Systematisch zoeken Databases Voor de inventarisatie van gepubliceerde literatuur werden onder andere de volgende bronnen gebruikt: 1. Richtlijnen: o CBO richtlijn Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson (2010) 2. Relevante publicaties (zogenoemde key publications ): o Aangeleverd door klinische inhoudsdeskundigen uit diverse vakgebieden 3. Systematische reviews: o Cochrane Database of Systematic Reviews (via the Cochrane Library) o MEDLINE (via Ovid) o Embase (via Ovid) 4. Primair onderzoek: o CENTRAL (via the Cochrane Library) o MEDLINE (via Ovid) o Embase (via Ovid) o PsychInfo (via Ovid) 5. Lopend (of nog niet gepubliceerd) primair onderzoek: o WHO Search Portal o Nederlands Trialregister 11

12 Zoekstrategie Lopend onderzoek Voor het identificeren van lopend (of nog niet gepubliceerd) onderzoek is gezocht op de zoekterm Parkinson in het Nederlands Trial Register (NTR). In de World Health Organization Search Portal (WHO Search Portal) is gezocht op de zoektermen Parkinson OR Early Parkinson AND (mild cognitive impairment OR prodromal). De zoekactie is uitgevoerd op 3 oktober Het NTR is een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken prospectief trialregister, waarin onderzoeken staan geregistreerd die lopen in Nederland of worden uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers. De WHO Search Portal doorzoekt alle Primary Registries (trialregisters, waaronder ook het NTR) die wereldwijd door de WHO en wetenschappelijke tijdschriften zijn erkend en geaccepteerd. Systematische reviews en primair onderzoek Om systematische reviews en primaire onderzoeken over de subtiel afnemende cognitieve vaardigheden bij beginnende Parkinson te identificeren, is door de medische informatiespecialist van het Dutch Cochrane Centre een zoekstrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Deze zoekstrategie is ontwikkeld aan de hand van key publicaties die zijn aangedragen door nationale klinische deskundigen vanuit verschillende disciplines en specialisaties. De zoekstrategie is vervolgens uitgevoerd in the Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE en PsychInfo in mei 2012 (zie Bijlage 2 voor de complete zoekstrategie). De referentielijsten van de door experts aangedragen key publications zijn tevens gescreend op relevante titels. Selectie De selectie is uitgevoerd in het digitale programma Early Review Organizing Software (EROS) (Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, 2012). Dit programma verhoogt de nauwkeurigheid van het selectieproces en verbetert de inzichtelijkheid ervan. De selectie van relevante artikelen bestond uit twee fasen die beide uitgevoerd zijn door tenminste twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar. In het geval van discrepanties werd advies gevraagd aan een derde beoordelaar. In de eerste fase werden de zoekresultaten gescreend op relevantie aan de hand van titel en abstract. In de tweede fase werd de fulltext van de potentieel relevante artikelen opgevraagd en beoordeeld aan de hand van de onderstaande in- en exclusie criteria. Alle studietypes zijn geïncludeerd, met uitzondering van case reports die de ZvP in de beginstadia beschreven. De volgende cognitieve vaardigheden werden ingesloten: - Executief functioneren - Visuospatiële vaardigheden - Psychomotore snelheid - Geheugen - Taal - Aandachts- en concentratiestoornissen - Stressbestendigheid Daarnaast zijn studies geïncludeerd die de kwaliteit van leven onderzochten die met deze onderwerpen samenhangt. 12

13 Studies die de ziektebeelden Lewy body dementie, Parkinson dementie en/of depressie onderzochten, werden uitgesloten. Ook studies die alleen motorische of andere somatische problemen beschreven, werden geëxcludeerd. Bovendien zijn studies uitgesloten die de volgende aspecten beschreven: - Gevorderde ziekte - Studies naar de pathofysiologie van de ziekte - Gentechnische studies - Symptomen als gevolg of bijwerking van therapie - Doelmatigheidsonderzoek - Dierstudies - Primaire studies over de validatie van diagnostische instrumenten Ten slotte werden ook psychiatrische aandoeningen zoals hallucinaties, wanen en psychosen niet meegenomen. Data-extractie Key publications Relevante studiekarakteristieken zoals auteurs, publicatiedatum, titel, studietype, aantal patiënten, doel van het onderzoek en conclusies van de auteurs zijn geëxtraheerd en gepresenteerd in evidence tabellen (Bijlage 3, tabel 3.1). Overige publicaties Relevante studiekarakteristieken zoals auteurs, publicatiedatum, titel, studietype, aantal patiënten en het doel van het onderzoek zijn geëxtraheerd en gepresenteerd in evidence tabellen (Bijlage 3, tabel 3.3). Datasynthese Vervolgens zijn geïncludeerde onderzoeken ingedeeld op basis van de doelstellingen en onderzoeksthema s, mede vastgesteld tijdens de focusgroep bijeenkomst (zie resultaten): Thema 1. Descriptief. Hoe vaak komt het voor en waar hangt het ontstaan van de klachten en het beloop mogelijk mee samen? Thema 2. Diagnostisch onderzoek. Thema 3. Beschikbaarheid, effectiviteit (en veiligheid) van therapieën. Thema 4. Kwaliteit van leven en invloed op de relatie. 13

14 Resultaten In dit rapport staat de vraag centraal Wat is er bekend over de meer subtiel afnemende cognitieve functies samenhangend met de Ziekte van Parkinson (ZvP)? In het eerste deel zijn door middel van een focusgroep voor de patiënt relevante onderwerpen geïdentificeerd. Deze vragen en thema s zijn het uitgangspunt geworden voor het tweede deel van het onderzoek, waarin een overzicht wordt gegeven van bestaande literatuur over de meer subtiel afnemende cognitieve functies. Aan de hand van het uitgebreide literatuuroverzicht met opgespoorde lacunes zijn aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. Deel 1: Focusgroep bijeenkomst Op 7 december 2011 is een focusgroep bijeenkomst georganiseerd door de Parkinson Vereniging. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse (psychologische) aspecten (ook in de beginfase) van de ZvP besproken. Aan deze bijeenkomst hebben patiënten, partners, mantelzorgers en medewerkers van het Dutch Cochrane Centre (DCC) in verschillende sessies deelgenomen (het volledige verslag van deze bijeenkomst is opgenomen als Bijlage 1). De klachten in de vroege fase van de aandoening van de deelnemers konden als volgt worden geclassificeerd: 1. Cognitieve problematiek 2. Emotionele problematiek 3. Secundaire aspecten, zoals piekeren, milde depressieve klachten, relatieproblemen, gebrek aan energie, afname van eigen initiatief. Hierbij moet worden gemeld dat de deelnemers van deze sessie zeer waarschijnlijk een geselecteerde groep waren. De meeste deelnemers zijn hoog opgeleid, weinig depressief met weinig stemmingsschommelingen. Pijn is tijdens de brainstormsessie niet genoemd en wordt om die reden niet besproken in dit rapport (pijn zou vaak slaapproblematiek veroorzaken). Bovendien speelt in epidemiologisch onderzoek recall bias mogelijk een rol; deze vertekening wordt veroorzaakt doordat deelnemers aan een onderzoek zich mogelijk belangrijke gegevens uit het verleden niet volledig of nauwkeurig kunnen herinneren, dit kan een vertekening van de resultaten tot gevolg hebben. Prioritering door patiënten 1. Descriptief: hoe vaak komt het onderwerp voor in de literatuur? Wat wordt precies beschreven en wie is daarmee bezig in Nederland? Eventueel aangevuld met: 2. Uitkomsten/gevolgen: zijn hier behandelingen voor? 14

15 De patiëntengroep en de partners zijn het unaniem eens dat mensen geholpen zijn met extra informatie over subtiele cognitieve belemmeringen en emotionele aspecten. Hierbij is het in kaart brengen van de therapeutische opties voor de patiënten niet het belangrijkste doel, her- en erkenning van de klachten is echter zeer belangrijk. Wat vinden Parkinsonverpleegkundigen geschikte onderwerpen voor het literatuuroverzicht? De deelnemende Parkinsonverpleegkundigen hebben allen ruime werkervaring. Zij bevestigden de relevantie van de onderwerpen die genoemd werden in de sessies met de partners en patiënten. Hun ervaring is dat de milde cognitieve problemen vaak al vroeg in de ziekte starten, vooral het slechter kunnen filteren van informatie, waardoor prikkelverwerking afneemt en informatieverwerking moeizamer gaat. Dit kan leiden tot meer stressgevoelens, terugtrekken uit de sociale omgeving (bijvoorbeeld slecht mee kunnen doen met gesprekken in grotere groepen). De verpleegkundigen stellen dat deze verschuiving van aandacht binnen de ZvP lijkt op wat in het verleden is gebeurd bij CVA-patiënten. Vroeger lag de focus met name op de lichamelijke klachten, maar nu ook steeds meer op de emotionele veranderingen ten gevolge van het CVA. Dit is een goede ontwikkeling. Carrier burden (kwaliteit van leven van de partner of mantelzorger) wordt genoemd als mogelijk onderwerp voor toekomstig onderzoek: Zijn er interventies speciaal voor partners om beter om te gaan met de nieuwe rol ten aanzien van de partner? De veranderde communicatie en persoonlijkheid kunnen leiden tot relatieproblemen. Acceptatie van de veranderde relatie door de partner en handvatten voor de omgang hiermee kunnen beter begeleid worden. Een andere belangrijke reden om de relatie goed te houden (en de partners te ondersteunen) is, dat een patiënt daardoor de mogelijkheid heeft om langer thuis te blijven wonen. De Parkinsonverpleegkundigen geven tevens aan dat de nieuwe diagnostische testen die worden gebruikt, bijvoorbeeld de Minimal Mental State Examination (MMSE), te niet discrimineren genoeg zijn voor de ZvP. Men wil weten wat de ontwikkelingen op diagnostisch gebied zijn. Ook geven de Parkinsonverpleegkundigen duidelijk aan dat slaapproblemen niet meegenomen hoeven te worden. Hier is veel literatuur over, hoewel de oplossing nog steeds niet eenduidig is. Zij concluderen dat een overzichtsartikel zeer gewenst is omdat meer bekendheid over subtiele afname van cognitieve vaardigheden nodig is voor zowel Parkinsonpatiënten, de partners als de (para)medische beroepsgroep. Geïdentificeerde onderwerpen voor het literatuuronderzoek De volgende onderwerpen (categorieën a t/m d) zijn tijdens de sessies door de patiënten, de partners en de Parkinsonverpleegkundigen geïdentificeerd als relevante onderwerpen voor (toekomstig) onderzoek. Is er literatuur verschenen over: a. Informatieverwerking en organisatie (moeite met planning, gebrek aan initiatief, tragere reactietijd, grote hoeveelheid prikkels niet meer kunnen verwerken, slechter kunnen schakelen, afname stressbestendigheid). b. Communicatie en sociale contacten (moeite met formuleren van zinnen, terugtrekking, afname van stressbestendigheid, slechter kunnen schakelen, moeite met tempo aanpassen). c. Invloed op kwaliteit van leven. d. Invloed op relatie/partner. 15

16 Deel 2: Literatuuroverzicht Aan de hand van de hierboven beschreven focusgroep bijeenkomst (deel 1) en de doelen die vastgesteld waren door de Parkinson Vereniging zijn de volgende onderwerpen vastgesteld voor dit onafhankelijke literatuuronderzoek: 1. Descriptief onderzoek naar de subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met de ZvP. Hierbij wordt vooral gekeken naar informatieverwerking, organisatie, communicatie en sociale contacten. 2. Diagnostische testen om de subtiel afnemende cognitieve functies te kunnen vaststellen. 3. Beschikbare therapieën voor de subtiele cognitieve belemmeringen. 4. De invloed van de subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met de ZvP op de kwaliteit van leven van de patiënt, de partner en/of mantelzorger en de relatie. Waar mogelijk zijn suggesties voor toekomstig onderzoek per onderwerp gegeven (zie Bijlage 5). Systematisch zoeken en selectie Richtlijn In de Multidisciplinaire Richtlijn Parkinson van het CBO (Bloem B.R. et al., 2010) wordt cognitieve afname bij de ZvP behandeld. De Richtlijn erkent dat cognitieve functiestoornissen al vanaf het begin van de ZvP aanwezig kunnen zijn (hoofdstuk 3.2), maar gaat niet in op mogelijkheden tot diagnostiek of behandeling van cognitieve afname bij de ZvP. Wel is veel informatie te vinden over diagnostiek en behandeling van Parkinson Dementie. Key publications aangedragen door klinische experts De zes klinische experts hebben in totaal 33 relevante artikelen aangedragen voor het literatuuroverzicht over de subtielere vormen van cognitieve belemmeringen als gevolg van de ZvP (zie Bijlage 3, tabel 3.1). Systematische reviews en primair onderzoek De zoekactie naar primaire studies, narratieve (beschrijvende) reviews en systematische reviews over de subtielere vormen van cognitieve belemmeringen leverde 906 referenties op (n=618 primair onderzoek en n=288 reviews). In totaal voldeden naast de eerder door experts aangedragen 33 key publications nog 157 publicaties aan onze in- en exclusiecriteria. Dit betrof 30 systematische reviews, 24 narratieve reviews, 9 gerandomiseerde of gecontroleerde trials en 94 observationele onderzoeken (zie Bijlage 3). Lopend (of nog niet gepubliceerd) onderzoek Een zoekactie in trialregisters is verricht om relevant lopend (of nog niet gepubliceerd) onderzoek te identificeren. Er werden in totaal 54 trials gevonden, waarvan er uiteindelijk 13 relevant bleken voor het huidige overzichtsrapport. Hieronder valt de Nederlandse studie (NTR2295): De vroege beginfase van de ZvP; Symptomen, duur, zorgconsumptie en gezondheidszorgkosten in de 5 jaar 16

17 voorafgaande aan het stellen van de diagnose. Algemene gegevens van de 13 relevante trials zijn weergegeven in tabel 1 van Bijlage 4. Datasynthese In Bijlage 3 zijn 190 gepubliceerde onderzoeken die voornamelijk gaan over subtiele vormen van cognitieve belemmeringen in tabellen samengevat: auteur, jaartal, titel, doel van het onderzoek, onderzoeksdesign, studiegrootte en conclusies van de auteurs worden gepresenteerd. In tabel 3.3 worden de artikelen ingedeeld in de volgende onderwerpen: Thema 1: Incidentie/Descriptief (n=109) Thema 2. Diagnostisch onderzoek (n=5) Thema 3: Effectiviteit (en veiligheid) van therapieën (n=16) Thema 4: Kwaliteit van leven en invloed op relatie (n=5) Het is mogelijk dat een studie onder meerdere domeinen valt, waardoor onderzoeken dubbel kunnen voorkomen. Algemeen Algemeen kan worden gesteld dat de meer subtiele afname van cognitieve functies in het beginstadium van de aandoening steeds meer aandacht krijgt in wetenschappelijke literatuur. De beschreven problemen zijn zeer divers, waarbij problemen met het geheugen en executieve functies (met name planning) het meest worden genoemd en problemen met taal het minst (Barone M. et al., 2011). De DATATOP trial (Janvin C et al., 2003) beschrijft dat de leeftijd waarop de diagnose Parkinson wordt gesteld van invloed kan zijn. Hoe ouder de patiënt, hoe groter de kans dat subtiele cognitieve problemen zich kunnen voordoen in de vroege fase van de aandoening. Andere factoren die geassocieerd lijken te zijn met het optreden van milde cognitieve klachten zijn: mannelijk geslacht, hallucinaties, spraak- en slikproblemen en gastroenterologischeof urologische problemen. Incidentie/beschrijvend Hoe vaak dergelijke non-motorische (milde cognitieve) problemen optreden in een vroeg stadium van de ZvP blijkt uit literatuuronderzoek zeer variabel te zijn en op te kan lopen tot 25% van de patiënten (Muslimovic D et al., 2005; Aarsland D. et al,, 2011). De getallen kunnen daarentegen vertekend zijn door de gehanteerde (retrospectieve) onderzoeksdesigns, het patiëntenspectrum waarin de metingen zijn verricht en de gehanteerde diagnostische criteria. In de eerdergenoemde DATATOP trial bijvoorbeeld is de incidentie twee jaar na het stellen van de diagnose 2.4% en na vijf jaar 5.8%. Echter, het instrument dat hiervoor is gebruikt (de standardized Mini Mental State Examination (MMSE) score) is niet sensitief genoeg om subtiele vormen van cognitieve belemmeringen als gevolg van de ZvP te meten. Het is daarom belangrijk om consensus over de diagnostische criteria te verkrijgen. De onderzoeksgroep van Litvan (2012) doet namens de Movement Disorder Society Task Force Guidelines een voorstel voor diagnostische criteria voor Mild Cognitive Impairment (MCI), maar deze criteria moeten nog gevalideerd worden. Verder is 17

18 het belangrijk om beoordelingsinstrumenten voor gebruik in zorg en onderzoek te valideren en om behandelingen te testen op hun symptomatische en disease-modifying effecten (Weintraub et al., 2011). Daarbij is het noodzakelijk dat toekomstige studies nauwkeuriger rapporteren en de terminologie - de term MCI wordt momenteel het meest gebruikt - consistent gaan gebruiken. Diagnostiek Er is weinig literatuur gevonden over de mogelijkheid van meetinstrumenten om de subtiele cognitieve belemmeringen samenhangend met ZvP in de eerste fase van de aandoening vast te stellen. In een overzichtsartikel wordt besproken dat het MCI zeer waarschijnlijk in de klinische praktijk ondergediagnosticeerd is vanwege een gebrek aan consensus over de diagnostische criteria en gebrek aan beoordelingsmethoden (Barone et al., 2011). Samenvattend is er behoefte aan gestandaardiseerde diagnostische criteria voor mildere cognitieve stoornissen bij de ZvP om beter zicht te krijgen op de incidentie van dit probleem. Hiernaast gaan veel onderzoeken over de samenhang tussen de verschillende subtypes van milde cognitieve stoornissen en het risico op dementie (Aarsland et al., 2010). Het valideren van biomarkers voor neurodegeneratie die geassocieerd zijn met milde cognitieve symptomen en het onderscheiden van milde cognitieve symptomen bij de ZvP van de vroege stadia van dementie met Lewy bodies verhoogt de kennis van de ontwikkeling, het beloop, het profiel en de neuropathophysiologische kenmerken van de eerste fase van de afname van cognitieve functies bij de ZvP (Barone et al., 2011). Oorzaken/voorspellen van een prognose/patroon Het is belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over het ontstaan van de verschillende cognitieve domeinen bij patiënten met de ZvP. Aarsland stelt dat toekomstige studies deze domeinen en hun onderlinge klinisch-pathologische relatie zouden kunnen bestuderen in groepen met verschillende patiëntensamenstellingen (Aarsland et al., 2004): patiënten met de ZvP - met of zonder een variant van dementie - en gezonde (niet-demente) vrijwilligers. Een belangrijke vraag die bij verder onderzoek gesteld moet worden is of tekortkomingen in verschillende neurotransmitters en specifieke biologische/genetische markers geassocieerd zijn met verschillende kenmerken van cognitieve dysfunctie bij niet-demente patiënten met de ZvP. Mogelijk zou patroonherkenning namelijk afname van cognitieve functies kunnen voorspellen (Barone et al., 2011). In toekomstige studies zou verder moeten worden uitgezocht of de verschillende subtypes van MCI verschillende onderliggende pathologieën hebben, en of dat in verband kan worden gebracht met het risico op progressie naar dementie. Behandeling Zijn er behandelingen voor de milde cognitieve klachten? De behandelingen voor cognitieve veranderingen hebben tot doel om de symptomen te reduceren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Wellicht hebben medicijnen ( nondopaminergic en dopaminergic agents ) een gunstig effect op het verbeteren van de symptomen, waarbij moet worden aangemerkt dat de resultaten van diverse onderzoeken elkaar op dit punt tegen spreken (Barone M et al., 2011). Naast farmacologische middelen kunnen ook andere behandelingen overwogen worden, zoals programma s waarin onder begeleiding voor een langere periode (6 maanden) wordt bewogen (Tanaka K et al., 2009) of bepaalde voedingssupplementen die gunstige effecten lijken te hebben 18

19 bij patiënten met Dementie. Een ander onderzoek richt zich op psycho-educatieve programma s waarin patiënten en hun partners leren omgaan met de geheugengerelateerde problemen en psychosociale gevolgen (Joosten-Weyn Banningh et al., 2010). De deelnemers die het programma doorliepen bleken meer inzicht in en acceptatie van de afname van cognitieve functies te hebben. Kwaliteit van leven/ Carrier burden De milde vormen van cognitieve problemen in de beginfase van de ZvP lijken een negatieve invloed te hebben op kwaliteit van leven, relatie en het leven van de partner (Carter et al., 2008; Rahman et al., 2008). Deze uitkomstmaten worden echter nauwelijks meegenomen in wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het de wens van onder meer de Movement Disorder Society Task Force Guidelines om kwaliteit van leven en carrier burden voortaan standaard mee te nemen in toekomstig wetenschappelijk onderzoek (Barone M et al., 2011). De onderzoeksgroep van Carter et al., (2008) toonde aan dat non-motorische psychologische symptomen van patiënten in de vroege en milde fase van de ZvP een veel grotere impact hebben op hun echtgenoten/ caregivers met betrekking tot spanning en depressie dan motorische symptomen. Samenvattend: gevonden literatuur in relatie tot prioritering door patiënten MCI is een veelvuldig onderwerp van onderzoek. Beschrijvende literatuur over het optreden van cognitieve veranderingen bij de ZvP is duidelijk toegenomen de afgelopen jaren. Echter, niet alle onderwerpen die patiënten belangrijk vinden, zijn terug te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Weinig van de gevonden literatuur betrof onderzoek naar de invloed van de cognitieve belemmeringen op de kwaliteit van leven en op de relatie, of behandelmethoden hiervoor. Op dit punt zitten lacunes in het huidige onderzoek. Daarnaast gaat veel aandacht in het onderzoek uit naar het schatten van de kans dat een patiënt met milde cognitieve belemmeringen in het beginstadium van Parkinson in een later stadium van de ziekte dementie ontwikkelt, terwijl dit onderwerp helemaal niet werd geprioriteerd door patiënten. Prioritering door experts Een overzicht van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, zoals geïdentificeerd in de aangedragen key publications, wordt in Bijlage 5 gepresenteerd. De onderwerpen voor toekomstig onderzoek zijn door klinische experts gecontroleerd op volledigheid en via een schriftelijke enquête gerangschikt van 1 tot 5 (waarbij: 1=onbelangrijk, 2=niet zo belangrijk, 3=neutraal, 4=belangrijk en 5=zeer belangrijk). De volledige resultaten van deze enquête zijn te vinden in Bijlage 6. De onderwerpen voor toekomstig onderzoek kunnen worden samengevat in een aantal thema s: Algemene aanbevelingen Thema 1. Incidentie/descriptief; Thema 2. Diagnostisch onderzoek (validatie van testen); Thema 3. Oorzaken/voorspellen van prognose/patroon; Thema 4. Behandeling; Onderzoek naar de algemene thema s wordt door alle respondenten in de top-3 geplaatst (score > 18 punten). Het wordt zeer belangrijk gevonden om consensus over de diagnostische criteria voor 19

20 MCI te verkrijgen en om beoordelingsinstrumenten voor gebruik in de zorg en in onderzoek te valideren. Daarbij is het noodzakelijk dat toekomstige studies nauwkeuriger en consistenter rapporteren (zie tevens: Datasynthese hierboven beschreven). Andere onderwerpen die een hoge prioriteit hebben gekregen komen vooral uit Thema 4. Naast de algemene thema s vinden de respondenten toekomstig onderzoek naar de effectiviteit en beschikbaarheid van therapeutische behandelingen zeer belangrijk; vier van de tien onderwerpen voor toekomstig onderzoek vallen in deze categorie: Thema 1. Grotere studies worden nodig geacht om te onderzoeken wat de relatie is tussen het type MCI en het risico voor het ontwikkelen van latere dementie (Janvin et al., 2006) Thema 2. Om meer begrip te krijgen van CI bij niet-demente Parkinsonpatiënten is onderzoek nodig naar de volgende gebieden: 1. De relatie tussen CI in niet-demente Parkinsonpatiënten en Parkinsondementie en de identificatie van risicofactoren voor dementie; 2. De impact van cognitieve disfunctie op het dagelijks functioneren. Hierbij mag de impact op het gezin en de caregiver/mantelzorger niet worden vergeten; en 3. De invloed van farmacologische interventies op CI en functie en hun waarde bij het voorkomen of vertragen van tijd tot begin van ZvP (Aarsland et al., 2010). De respondenten geven ook aan dat verdere validatie van neuropsychologische instrumenten (zowel algemene als instrumenten als wel specifiek voor ZvP) noodzakelijk is. Gestandaardiseerde beoordeling van de cognitieve functie is van belang om behandelinterventies te kunnen evalueren in klinische studies (Barone et al., 2011) (Thema 2). Thema 3. Grotere studies zijn nodig om te onderzoeken wat de relatie is tussen het type MCI en het risico op het ontwikkelen van latere dementie (Janvin et al., 2006). Thema 4. De behandeling van MCI wordt ook als relevant benoemd. Aangezien behandeling met geneesmiddelen de cognitie kan verbeteren bij dementie geassocieerd met ZvP, is het van belang om in klinische trials te onderzoeken of deze geneesmiddelen ook cognitieve stoornissen kunnen verbeteren of de voortgang van MCI naar dementie uitstellen bij de ZvP (Aarsland et al., 2010). Verdergaand onderzoek - waarbij bestaande en nieuwe therapieën worden onderzocht, met inbegrip van potentiële ziektemodificerende strategieën - is nodig om de gevolgen van de behandelingen op het cognitief functioneren en hun potentiële rol in het voorkomen van dementie te beoordelen (Barone et al., 2011). Ook moet worden onderzocht wat de invloed van farmacologische interventies op CI is, en hun waarde bij het voorkomen of vertragen van tijd tot begin van PDD (Barone et al., 2011). 20

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson.

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. Een eerste concept richtlijn Junior adviseurs: Senior adviseur: In opdracht van: Barbara Best Jorien Kok Geertje Sinnema Esther

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Deelnemen, geven en zijn

Deelnemen, geven en zijn Deelnemen, geven en zijn 2 Deelnemen, geven en zijn Eindrapportage Sociaal Maatschappelijke Participatie van mensen Deelnemen, met niet-aangeboren geven en hersenletsel zijn vanuit patiëntenperspectief

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie 5 Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Nederlandse Vereniging voor Neurologie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 30 35 IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking Deel 2: Achtergrond, doel

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Els M. L. Verschuur Rob van der Sande 1 Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Lectoraat Langdurige Zorg Hogeschool

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Follow-up en nazorg: literatuuronderzoek

Follow-up en nazorg: literatuuronderzoek BIJLAGE D2 Follow-up en nazorg: literatuuronderzoek Achtergrondrapportage behorend bij hoofdstuk 6 van het signaleringsrapport NAZORG BIJ KANKER: DE ROL VAN DE EERSTE LIJN (november 2009) De achtergrondrapportage

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie

Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie Zorgprogramma Geriatrische CVA-revalidatie werkgroep Zorgprogramma CVA-revalidatie UKON VERSIE 2013 - OKTOBER UKON VOORWOORD Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een actief samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS Rapport Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten: kortdurende conservatieve interventies complementaire en alternatieve interventies injectie- en denervatietechnieken Op 25 maart 2011 vastgesteld

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid

Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid Initiatief: Slotervaart ziekenhuis, in samenspraak met: > Hiv Vereniging Nederland (HVN) > Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren (NVHB) > Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom 1/125 Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom December 2011 Werkgroep Downsyndroom Sectie EAA van de NVK aangevuld met leden van de NVAVG

Nadere informatie

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Eindrapport Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis AKC Onderzoekscahier 12 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn Laure-Ann Quenon, Universiteit Gent Promotor: Prof. dr. Mirko Petrovic, Universiteit Gent Co-promotor: Dr. Tom Declercq,

Nadere informatie

ehealth in de richtlijnen

ehealth in de richtlijnen ehealth in de richtlijnen In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg Ede, maart 2013 Auteurs: drs. Janneke de Groot dr. P.C. Hermans drs. M. de Lange Contactgegevens VitaValley / Vital Innovators

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Bejegening en begeleiding van CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen

Conceptrichtlijn Bejegening en begeleiding van CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen Conceptrichtlijn Bejegening en begeleiding van CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen Algemene Vergadering van Verpleegkundigen en Verzorgenden Met methodologische ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie