Klinische studies: wetgeving in de EU en België en de implicaties ervan op de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische studies: wetgeving in de EU en België en de implicaties ervan op de praktijk"

Transcriptie

1 Klinische studies: wetgeving in de EU en België en de implicaties ervan op de praktijk Katelijne De Nys Inleiding - Richtlijnen en wetgeving in historisch perspectief De Europese Directive De Belgische Wet van 7 mei Implicaties op de praktijk Alumni Therapiedag 16 oktober 2010 Nuremberg code (1947) eerste document dat ethische principes voor experimenten met mensen beschreef principes voor klinische proeven: 1. Vrijwillige toestemming tot deelname is een conditio sine qua non 2. Het experiment moet nuttig en noodzakelijk zijn 3. Experimenten op mensen moet gebaseerd zijn op resultaten bij dieren 4. Fysisch en psychisch lijden moet vermeden worden 5. De dood of invaliditeit mogen niet de verwachte uitkomst van een experiment zijn* 6. De voordelen wegen op tegen de risico s 7. Goede voorbereiding en faciliteiten moeten schade, invaliditeit en dood voorkomen 8. Enkel gekwalificeerde personen mogen medisch onderzoek uitvoeren 9. Deelnemer is vrij om op elk ogenblik het onderzoek te beëindigen 10. De wetenschapper moet bereid zijn op elk ogenblik het onderzoek te stoppen Vormt de basis voor huidige wetgeving en richtlijnen inzake klinisch onderzoek * Tenzij eventueel de onderzoeker zelf deelneemt 1961 Thalidomide schandaal geneesmiddelen ook potentieel schadelijk! 1962 drug efficacy amendament : ook gegevens over werkzaamheid noodzakelijk (behoudens protocol, gegevens over preklinische en klinische veiligheid, )

2 Verklaring van Helsinki Verklaring van Helsinki (1) gepubliceerd door de World Medical Association (WMA) eerste maal in juni, sedertdien frequente herzieningen (laatste in oktober 2008) richtlijnen en basisprincipes voor het verrichten van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek op mensen en de omstandigheden waaronder deze zijn toegestaan. van toepassing op iedereen betrokken bij dit onderzoek niet rechtstreeks wettelijk bindend, echter moreel bindend en opgenomen in ICH-GCP fundamenteel principe: respect voor het individu / recht op geïnformeerde toestemming Verklaring van Helsinki (2) controversiële herziening in 2000 Exploitatie derde wereldlanden voorkomen Gebruik van placebo/geen behandeling enkel wanneer er geen bewezen behandeling bestaat Na afloop studie toegang tot de beste therapie verzekeren voor alle patiënten (compassionate use) Deelnemers aan studie moeten baat kunnen ondervinden van de resultaten publicatie publiek register innovatieve therapie Onderwerp van onderzoek zo mogelijk Advies experten Declaration of Helsinki US GCP guidelines and ethical regulations National GCP guidelines (Japan, UK, France, Norway, ) EC GCP guidelines ICH-Good Clinical Practice guidelines: (Mei 1996, in werking sedert januari). ICH-GCP richtlijn ICH-GCP: 13 beginselen (1) ICH: International Conference on Harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use US/Europa/Japan zowel overheden als industrie Doel: ontzetten consensus over werkzaamheid veiligheid kwaliteit vereisten bij registratie nieuwe geneesmiddelen 1. Klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de ethische beginselen die hun oorsprong vinden in de Verklaring van Helsinki en die overeenstemmen met GCP en de relevante wettelijke vereisten. 2. Vóór de aanvang van een klinisch onderzoek moeten de te verwachten risico s en ongemakken worden afgewogen tegen het te verwachten voordeel voor de individuele proefpersoon en de samenleving. Een klinisch onderzoek mag alleen worden opgezet en voortgezet als de te verwachten voordelen de risico s rechtvaardigen. 3. De rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen vormen de belangrijkste overwegingen en moeten prevaleren boven de belangen van wetenschap en samenleving.

3 ICH-GCP: 13 beginselen (2) ICH-GCP: 13 beginselen (3) 4. De beschikbare pre-klinische en klinische informatie betreffende een onderzoeksproduct moet toereikend zijn om het onderzoeksvoorstel te onderbouwen. 5. Klinisch onderzoek moet wetenschappelijk verantwoord zijn en moet worden beschreven in een duidelijk en gedetailleerd protocol. 6. Een klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig het protocol waarop vooraf een positief oordeel is verkregen van een Medisch- Ethische ToetsingsCommissie (METC). 7. De medische zorg voor en de medische beslissingen ten behoeve van proefpersonen moeten altijd vallen onder de verantwoordelijkheid van een bevoegd arts of, indien van toepassing, een bevoegd tandarts. 8. Elke persoon die betrokken is bij de uitvoering van een klinisch onderzoek moet door opleiding, training en ervaring gekwalificeerd zijn om zijn of haar respectievelijke taak/taken uit te voeren. 9. Voorafgaand aan deelname aan een klinisch onderzoek moet van elke proefpersoon een informed consent worden verkregen, die geheel vrijwillig is gegeven. 10. Alle informatie betreffende een klinisch onderzoek moet op zodanige wijze worden vastgelegd, behandeld en opgeborgen dat deze beschikbaar is voor nauwgezette rapportage, interpretatie en verificatie. ICH-GCP: 13 beginselen (4) 11. De vertrouwelijkheid van de documenten waarmee proefpersonen kunnen worden geïdentificeerd moet worden beschermd, waarbij de regels voor privacy en vertrouwelijke behandeling moeten worden nageleefd in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten. 12. Onderzoeksproducten moeten worden gefabriceerd, gehanteerd en opgeslagen in overeenstemming met de relevante Good Manufacturing Practice (GMP). Zij moeten worden gebruikt in overeenstemming met het goedgekeurde protocol. 13. Er moeten systemen worden ingevoerd met procedures die de kwaliteit van elk aspect van het onderzoek waarborgen. Declaration of Helsinki US GCP guidelines and ethical regulations National GCP guidelines (Japan, UK, France, Norway, ) EC GCP guidelines ICH-Good Clinical Practice guidelines European Clinical Trial Directive de European Directive /20/EC 4 april Directive: om te zetten in nationale wetten (niet direct bindend) te implementeren tegen 1 mei doel: verduidelijken en harmoniseren van administratieve procedures omtrent klinische studies in Europa deels ook implementatie van GCP in wettelijk bindend document (aangevuld in 2005) toepassingsgebied: interventionele commerciële en nietcommerciële klinische studies met geneesmiddelen ook voor studies met gezonde vrijwilligers Declaration of Helsinki US GCP guidelines and ethical regulations National GCP guidelines (Japan, UK, France, Norway, ) EC GCP guidelines ICH-Good Clinical Practice guidelines European Clinical Trial Directive Belgische Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (7 mei )

4 Belgische wetgeving: toepassingsgebied (art. 2-3) Alle experimenten op de menselijke persoon*: geneesmiddelenonderzoek experimenten met medische hulpmiddelen onderzoek met chirurgische technieken epidemiologisch (prospectief) onderzoek (*de geboren, levende of levensvatbare persoon) Exclusie wetenschappelijk onderzoek : embryo s in vitro humaan biologisch materiaal gescheiden van het lichaam lijken retrospectief onderzoek Belgische wetgeving: definities (1) Experiment: elke op de menselijke persoon uitgevoerde proef, studie of onderzoek met oog op de ontwikkeling van biologische of medische kennis (Klinische) proef: onderzoek bij de mens bedoeld om farmacokinetische en/of farmacodynamische effecten van een geneesmiddel te bestuderen Proef van fase I: onderzoek zonder therapeutisch doeleinde bij gezonde vrijwilligers of bepaalde patiënten bedoeld om farmacokinetische en/of farmacodynamische effecten van een geneesmiddel te bestuderen Belgische wetgeving: definities (2) interventionele proef: autorisatie overheid (1) Niet-interventionele proef: Geneesmiddel volgens indicatie gebruikt (cfr SKP) geen randomisatie (behandeling onafhankelijk van studieprotocol) geen extra procedures louter opvolging (epidemiologie) Niet-commercieel experiment ( investigator driven of academisch ): experiment waarbij de opdrachtgever een universiteit, hospitaal of onderzoeksfonds is de patenthouder is rechtstreeks noch onrechtstreeks de opdrachtgever. de opdrachtgever beheert de intellectuele eigendom, het concept, de uitvoering en resultaten van het experiment. nationaal aanvraag bij elke betrokken bevoegde overheid (competent authority, CA): begeleidende brief Europese Clinical Trial Application (CTA) chemisch-farmaceutisch dossier (Investigational Medicinal Product Dossier, IMPD) of SPK/SmPC productieproces (GMP) protocol onderzoeksdossier (Clinical Investigators Brochure, CIB/IB) Europees registratie formulier Europees EudraCT nummer (European Clinical Trial Database) interventionele proef: autorisatie Ethisch Comité (1) Ethisch comité (EC) (Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC), Institutional review board (IRB), Ethical review committee (ERC)) onafhankelijke instantie 8 (minimum) tot 15 (maximum) leden beide geslachten meerderheid geneesheren minstens 1 jurist erkend door de minister van Volksgezondheid (cf. Staatsblad) minstens 20 protocollen per jaar leden melden directe/indirecte banden met opdrachtgevers (i.e. conflict of interest, COI) geen deelname aan stemming interventionele proef: autorisatie Ethisch Comité (2) Taken Ethisch Comité (artikel 11): 1. relevantie van het onderzoek 2. risico/baten analyse 3. protocol 4. bekwaamheid onderzoekers 5. onderzoeksdossier (Clinical Investigator Brochure, CIB) 6. geschiktheid van de faciliteiten 7. inlichtingen en toestemmingsformulier (ICF) 8. vergoeding voor deelnemer 9. verzekering 10. financiële afspraken / contract 11. wijze van rekruteren / selecteren van deelnemers

5 Belgische wetgeving: verantwoordelijkheden opdrachtgever Belgische wetgeving: niet commerciële studies opstellen protocol verzekering indiening bij de overheid (FAGG) kiezen van een EC (indienen door onderzoeker) kosten (overheid, verzekering en EC) geneesmiddel: bereiding, import, distributie, etikettering (GMP) (veiligheids)rapportering aan EC en CA jaarlijks rapport over studievoortgang dient substantiële amendementen in bij FAGG / EC informeert EC over het beëindigen van een studie (<90 d) informeert EC over vroegtijdig stoppen van een studie (<15 d) Opdrachtgever = universiteit, hospitaal of onderzoeksfonds Draagt dezelfde eindverantwoordelijkheid als commerciële opdrachtgever, ttz Juridisch/Administratief/Verzekeringstechnisch Inhoudelijk Financieel Opdrachtgever dan wel eigenaar van data publicatievrijheid mogelijkheid tot octrooiname Binnen UZ/KUL duidelijke afspraken, template voor contract Implicaties op de praktijk Toekomst Vaststellingen gebrek aan harmonisatie tussen landen no fault verzekering toename van de kostprijs administratieve last voor onderzoeker, ERCs, overheid, impact nog groter op niet-commerciële studies: aanzienlijke daling aantal nietcommerciële studies in Europa aanpassing Europese Directive gepland road map initiative opgestart door EFGCP harmonisatie / verduidelijking Single CTA Sponsorship / liability / insurance Pharmacovigilance Risk-based approach Ethics committees voorstel van de Commissie verwacht tegen 2 de kwartaal 2012 REFERENTIES Directive /20/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. Directive 2005/28/EC laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as well as the requirements for authorisation of the manufacturing or importation of such product. Met veel dank aan Jan de Hoon CPMP/ICH/135/95: Note for Guidance on Good Clinical Practice. Belgische wet van 7 mei Inzage experimenten op de menselijke persoon. Verklaring van Helsinki, Seoul, oktober en u allen voor de aandacht Annex 13 to the EU Guide to Good Manufacturing Practice. (July 2003) Website links: Eudralex: ICH: Clinical trials registration: FAGG: CTC UZ Leuven:

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Januari 2015 1 Introduction Herman Pieterse 37 yr experience in clinical research with drugs

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Namen deel aan de rondetafel van 9 februari 2007:

Namen deel aan de rondetafel van 9 februari 2007: Mei 2008 Leidraad over niet-interventionele studies Deze leidraad komt voort uit de rondetafel over niet-interventionele studies van 9 februari 2007 die werd ingericht door het Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie

Deelnemen aan een klinische studie Deelnemen aan een klinische studie Informatiebrochure 1. Klinische studies... 4 1.1 Wat en waarom?... 4 1.2 Academische en commerciële studies... 5 1.3 Onderzoek in vier fasen... 6 1.4 Wetgeving... 7

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 (COD)C7-0317/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Nadere informatie

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken CSL Limited Juli 2013 Inhoud > < vorige pagina Inhoud volgende pagina > Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Klantgerichtheid. Innovatie. Integriteit.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Kwaliteitskader oncologie monitoring

Kwaliteitskader oncologie monitoring Kwaliteitskader oncologie monitoring april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma Klinisch

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

VOORAF. IKK Secretaris-generaal

VOORAF. IKK Secretaris-generaal Reclame en marketingcommunicatie Geconsolideerde IKK code 1 VOORAF De IKK- een wereldwijde bedrijvenorganisatie die als leden duizenden bedrijven uit alle sectoren en uit alle hoeken van de wereld telt

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Wie betaalt, bepaalt?

Wie betaalt, bepaalt? Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis Signalering ethiek en gezondheid 2009 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Wie betaalt, bepaalt? Uitgave van het Centrum voor

Nadere informatie

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma

Nadere informatie

ETHISCHE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP. Redactie: H.M. Evenhuis

ETHISCHE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP. Redactie: H.M. Evenhuis ETHISCHE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP Redactie: H.M. Evenhuis Adviescommissie Ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke

Nadere informatie