NCTD Monitor. augustus vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland. Nefarma Clinical Trial Database

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCTD Monitor. augustus 2008. vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland. Nefarma Clinical Trial Database"

Transcriptie

1 NCTD Monitor augustus 2008 vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Nefarma Clinical Trial Database

2 Inhoudsopgave NCTD Monitor 2008 Samenvatting en conclusies 5 Inleiding 7 Monitor Overall toetsingstijden 11 Toetsingstijden oordelende commissie 13 Toetsingstijden lokale uitvoerbaarheidsverklaring 15 NCTD Monitor 2008 / 3

3 Samenvatting en conclusies Voor u ligt de Nefarma Clinical Trial Database (NCTD) Monitor van In de periode 1 maart 2007 tot en met 29 februari 2008 zijn 83 trials (sponsored clinical trials) opgenomen in deze database. Ze zijn op vrijwillige basis ingevoerd door leden van Nefarma alsmede enkele leden van ACRON (Association of Clinical Research Organisations in the Netherlands). Deze database bevat voornamelijk gegevens over toetsingstijden voor medisch-ethische toetsingen door erkende instanties (METC s) en lokale uitvoerbaarheidsverklaringen afgegeven door de ziekenhuizen waar de clinical trials worden uitgevoerd. NCTD Monitor 2008 In deze monitor zijn de resultaten over bovengenoemde periode bijeengebracht. Zowel de database als de monitor pretenderen niet volledig te zijn, maar trends te signaleren. De totale gemiddelde toetsingsperiode voor goedkeuring van een protocol bedraagt 196 dagen, dus ruim een half jaar. Hiermee worden de wettelijke tijden en adviestermijnen met een factor twee overstegen (60 dagen voor medisch-ethische toets en 30 dagen voor lokale uitvoerbaarheidsverklaring). Worden de zogenoemde klokstops niet meegerekend dan is het nog altijd 174 dagen. De gemiddelde tijd die de oordelende commissie nodig heeft voor haar oordeel valt binnen de gestelde tijd van 60 dagen, namelijk 48. Er is wel een grote spreiding te constateren: 69% ligt onder de 60 dagen en ruim 8% boven de 100 dagen. De lokale uitvoerbaarheidsverklaringen zijn de grootste veroorzakers van lange toetsingstijden. De gemiddelde duur is weliswaar lager dan vorig jaar, maar nog altijd 62 dagen, gebaseerd op 150 beoordelingen. Slechts 40% ligt binnen de adviestermijn van 30 dagen. In tegenstelling tot de medisch-ethische toetsing neemt een groot aantal beoordelingen (20%) meer dan drie maanden (100 dagen) in beslag. NCTD Monitor 2008 / 5

4 Inleiding Conclusie: er zijn nog geen grote verbeteringen waar te nemen in de toetsingstijden voor klinisch onderzoek. Nefarma wil graag met betreffende partijen zoals CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), ziekenhuizen, DCTF (Dutch Clinical Trial Foundation) en de ministeries zoeken naar oplossingen. Het is voor Nederland belangrijk dat de positie als trialland wordt behouden en verbeterd. Het NCTD-project beoogt samen met relevante veldpartijen trends te signaleren en toetsingsprocedures kwalitatief te verbeteren en te versnellen. Het is een middel om de innovatieve farmaceutische industrie inzicht te geven in de termijnen voor de toetsing van mono- en multicenter clinical trials en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Immers, toetsingsprocedures zijn een belangrijke factor bij de uitvoering van clinical trials. Hoe langer deze procedures, hoe later de trials kunnen starten. Soms kan dit leiden tot stopzetten, bijvoorbeeld als het geplande aantal patiënten in andere ziekenhuizen al is ingesloten. Dit kan invloed hebben op de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese en internationale landen. Het is belangrijk dat Nederland zijn positie als onderzoeksland behoudt en uitbreidt. Dit heeft een positief effect op het wetenschappelijk en innovatieklimaat, de vergroting van kennis bij artsen over nieuwe behandelmogelijkheden en de werkgelegenheid. Het is echter vooral van belang voor patiënten. Zij krijgen hierdoor eerder toegang tot nieuwe medicijnen en behandelmogelijkheden. Betrokken partijen zien steeds meer het belang van kortere toetsingsprocedures. Zo voerde de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) al verschillende verbeteringen door om de indiening van de protocollen te versnellen. Binnen de Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF) is een voorstel gemaakt voor structurering van de lokale uitvoerbaarheidstoetsen. Ook binnen de ziekenhuizen en ministeries van VWS en Economische Zaken heeft dit onderwerp de aandacht. Nefarma wil met deze monitor een bijdrage leveren aan dit verbeteringsproces door trends in de toetsingsprocedures te signaleren. NCTD Monitor 2008 / 6 NCTD Monitor 2008 / 7

5 Monitor 2008 Deze monitor bevat gegevens van 83 studies en 150 beoordelingen van lokale uitvoerbaarheidsverklaringen. In vergelijking met de voorgaande jaren is dit aantal groter. Er zijn voldoende waarnemingen beschikbaar om voor Nederland als geheel trends aan te geven. Er zijn dit jaar twee nieuwe statistieken toegevoegd. Hierdoor zijn we in staat de totale toetsingstijd te berekenen. Dit geeft inzicht in de tijd die met de toetsingsprocedures is gemoeid, de tijd voordat een clinical trial kan starten. Voor doorlooptijden per oordelende commissie of uitvoerende instelling is het aantal NCTD Monitor 2008 waarnemingen naar onze mening vaak nog te gering om te publiceren. De door ons gewenste (statistische) betrouwbaarheid wordt daarbij niet gehaald. Dit jaar blijft de toetsing door de erkende oordelende commissie redelijk constant en binnen de gestelde termijn. Helaas is er slechts een geringe verbetering opgetreden in de termijnen voor het afgeven van de lokale uitvoerbaarheidsverklaring. Achtergrond In de beveiligde NCTD database worden stappen geregistreerd van de verschillende processen in het goedkeuringstraject. Zo wordt de doorlooptijd van het traject zichtbaar. Sinds een jaar zijn we ook in staat om klokstops te registreren. Als een oordelende commissie om aanvullende gegevens vraagt, is het mogelijk deze periode niet mee te rekenen met de gehele toetsingsperiode. Hierdoor krijgen we inzicht in de mate waarin de verschillende actoren betrokken zijn bij de toetsingstijden. Gecombineerd met de nieuwe mogelijkheid om de totale tijd te berekenen, geeft dit inzicht in de tijdsperiode waarmee rekening gehouden moet worden alvorens een clinical trial kan worden gestart. NCTD Monitor 2008 / 9

6 Overall toetsingstijden De individuele leden van Nefarma en de ACRON voeren deze data in. Zowel mono- als multicenter-onderzoek kan worden ingevoerd. Er vindt geautomatiseerde controle op de invoer plaats, waarna het projectteam op hoofdlijnen de ingevoerde data valideert. Bij onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de invoerder. Zonodig vindt aanpassing van de invoer plaats. Aanleveren van gegevens Dankzij de inspanning van de leden om deze data zo compleet en snel mogelijk aan te leveren, kunnen wij deze data verzamelen. Nefarma streeft naar een zo compleet mogelijke database. Dan zijn wij in staat krachtige conclusies te trekken en trends te signaleren. De totale tijd die nodig is om in Nederland een protocol van een clinical trial beoordeeld te krijgen, bedraagt bemiddeld 196 dagen (zie tabel 1). Dit is ruim tweemaal zo lang als de officiële tijden die hiervoor staan. De spreiding is erg groot, namelijk drie maanden. Sinds vorig jaar zijn wij in staat ook klokstops te registreren. Een klokstop is gedefinieerd als de periode waarin aanvullende informatie aan de indienende partij wordt gevraagd. Op dat moment ligt het beoordelingstraject stil. Nemen we deze periode niet mee, dan geeft dit ons een beeld hoeveel tijd de commissie nodig heeft voor haar oordeel. Berekening van de toetsingstijden met klokstops, levert een gemiddelde op van 174 dagen (zie tabel 1). Ook dit is veel langer dan de in de wet gestelde tijden, namelijk 60 dagen voor de medischethische toetsing en 30 dagen voor de lokale uitvoerbaarheidstoets. In de volgende paragrafen treft u meer details aan over de resultaten uit de NCTD. tabel 1: De overall toetsingstijden (doorlooptijden) inclusief en exclusief klokstops in de periode maart gemiddelde bruto doorlooptijd (in dagen) steekproef (n) standaarddeviatie (sd) bruto doorlooptijd februari netto doorlooptijd gemiddelde netto doorlooptijd (in dagen) steekproef (n) standaarddeviatie (sd) NCTD Monitor 2008 / 10 NCTD Monitor 2008 / 11

7 Toetsingstijden oordelende commissie Aangezien twee nieuwe statistieken zijn toegevoegd, zijn alleen die protocollen meegenomen waarvan de gegevens compleet zijn ingevuld. Dit verklaart ook het verschil tussen dit aantal en het aantal dat bij de statistiek van medisch-ethische toetsing is gebruikt (zie tabel 2). Vergeleken met vorig jaar is de steekproefgrootte toegenomen van 57 naar 83. De gemiddelde toetsingstijden zijn korter dan voorgaande jaren, 48 tegenover 60 dagen. Ze vallen binnen de wettelijke tijden. In ongeveer een derde (31%) van het aantal studies wordt de termijn van 60 dagen overschreden (zie tabel 2). gemiddelde klokstop (in dagen) figuur 1: Variatie in klokstops, verdeeld naar fases van het klinisch onderzoek (maart 2007 februari 2008). tabel 2: Toetsingstijden (doorlooptijd) van METC-beoordeling, inclusief klokstops, in de periode maart 2007 februari gemiddelde doorlooptijd in dagen 60 dagen steekproef (n) doorlooptijd METC beoordeling 48 69% 83 0 fase I fase II fase III fase IV type onderzoek In figuur 2 is de spreiding van deze tijden weergegeven. Veel toetsingstijden liggen onder de 40 dagen en er zijn 10 protocollen die in meer dan 100 dagen werden beoordeeld. Deze tijden zijn inclusief klokstops. Kijken we naar de verschillende fases van het klinisch onderzoek waarop de protocollen In figuur 1 zijn de gemiddelde lengtes van klokstops weergegeven: ze variëren tussen de 15 en 30 dagen, waarbij de klokstops in fase II het langst zijn. In de navolgende paragrafen zullen de beide toetsingsprocedures nader worden belicht. betrekking hebben, dan zien we dat bijna de helft van het aantal studies voor rekening komt van fase III-studies. Toetsingstijden voor de twee fase I-protocollen vertonen een grote variatie. De toetsingstijden voor de andere fases ontlopen elkaar niet veel en vallen redelijk binnen de vastgestelde termijn. NCTD Monitor 2008 / 12 NCTD Monitor 2008 / 13

8 aantal figuur 2: Spreiding van de toetsingstijden van METC beoordelingen, weerge- Toetsingstijden lokale uitvoerbaarheidsverklaring De toetsingstijden zijn gebaseerd op gegevens van 150 beoordelingen. De toetsingstijden 8 geven in intervallen van van de lokale uitvoerbaarheidsverklaringen laten een ander beeld zien dan hiervoor is 6 10 dagen. De groene geschetst. Voor deze toets is een advies aangegeven van 30 dagen. De gemiddelde tijden 4 2 balken geven het aantal protocollen weer dat binnen de wettelijk zijn tweemaal zolang, namelijk 62. Slechts 44% is binnen 30 dagen beoordeeld (tabel 4). Dit is ten opzichte van vorig jaar een kleine verbetering: gemiddeld 68 dagen en 17% goedkeuring binnen 30 dagen. 0 vastgestelde termijn van > dagen is beoordeeld. duur METC beoordeling naar fase (exclusief amendementen) fase I II III IV gemiddelde doorlooptijd (in dagen) sd interval (in dagen) steekproef (n) tabel 3: De toetsingstijden van METC beoordeling, verdeeld naar fase van het klinisch onderzoek, exclusief amendementen. tabel 4: Gemiddelde toetsingstijden (doorlooptijden) voor beoordelen lokale uitvoerbaarheidsverklaring in de periode maart 2007 februari gemiddelde doorlooptijd (in dagen) 30 dagen 30 dagen steekproef (n) doorlooptijd lokale uitvoerbaarheidsverklaring In figuur 3 is te zien dat er zeer korte toetsingstijden zijn voor de beoordeling: 23 van de 62 44% 56% verklaringen tussen 0 tot 10 dagen. Daarnaast zijn er relatief veel verklaringen (20%) die pas na een periode langer dan 100 dagen worden afgegeven, namelijk 30 van de 150. NCTD Monitor 2008 / 14 NCTD Monitor 2008 / 15

9 Binnen het kader van protocoltoetsing, bepaalt de lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor het grootste deel de duur van de gehele toetsingsprocedure. Verkorting van deze toetsing gemiddelde doorlooptijd (in dagen) zal een grote tijdwinst voor het starten van clinical trials betekenen. aantal figuur 3: Spreiding van de toetsingstijden voor lokale uitvoerbaarheidsverklaringen in de periode maart 2007 tot februari De figuur 4: Gemiddelde toetsingstijden (doorlooptijden) die nodig zijn voor het afgeven van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring in de periode jan 06 - feb 07 mrt 07 - feb groene balken geven het periode 5 aantal verklaringen weer >100 dat binnen de adviestermijn van 30 dagen is beoordeeld. interval (in dagen) In figuur 4 is het verloop weergegeven van tijden behorende bij de lokale uitvoerbaarheidsverklaringen. Er is een piek in 2005 waar de gemiddelde tijd 80 dagen bedraagt: in 2007 is deze iets gedaald tot 62 dagen. Dit is echter nog altijd tweemaal zo lang als de adviestijden. NCTD Monitor 2008 / 16 NCTD Monitor 2008 / 17

10 Disclaimer Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit de NCTD Monitor in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd en/of aan derden openbaargemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nefarma. Nefarma heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel, correct en zorgvuldig is. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de in deze publicatie opgenomen informatie. NCTD-project Projectleider: mw. Ir. N.A. Kraaijeveld Beleidsadviseur medisch-wetenschappelijke zaken Nefarma Statistiek en data-analyse: mw. drs. C.J.A. van der Burg telefoon Secretariaat: mw. E. Boele telefoon Nefarma 2008 NCTD Monitor 2008 / 18

11 Nefarma vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Postbus AP Den Haag t +31 (0) f +31 (0) e i

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade. Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars

Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade. Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderzoeksmethodiek... 4 Benchmark 2014... 5 Best practices... 6 Benchmark hoogte

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001 Rapportage 2001 Rapportage 2001 Maart 2003 Colofon Samenstelling drs. B.A. Wiendels mr. A.J. Ruige drs. M. Corvers drs. G.H.P. van der Helm H. Meijeren drs. J.C.M. Theunisse drs. D. Tijam drs. M. Schut

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

ONDERZOEK EVALUATIE WIA

ONDERZOEK EVALUATIE WIA ONDERZOEK EVALUATIE WIA ONDERZOEK EVALUATIE WIA 17 januari 2011 Projectnummer: P10.528 drs. B. Cuelenaere drs. T.J. Veerman m.m.v. drs. V. Thio (ECORYS) dr. F. Reijenga (AStri) drs. C. van der Burg (AStri)

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Vergelijkingssites financiële producten

Vergelijkingssites financiële producten Nederlandse Mededingingsautoriteit Vergelijkingssites financiële producten Een onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingswebsites voor spaarrekeningen en reisverzekeringen Februari 2012 Nederlandse

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013 L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag 2014 Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010 M et een record aantal van 203 inschrijvingen, waarbij bijna alle sleutelpartijen vertegenwoordigd waren, was ook het vierde jaarcongres van de Dutch Clinical Trial Foundation een groot succes. Het congres

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland ataopslag, Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en onitoring 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland e Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 BASISGEGEVENS KINDEROPVANG - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. Gemmeke Amsterdam, september 2007 Regioplan publicatienr. 1501 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie