NCTD Monitor AUGUSTUS vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland. Nefarma Clinical Trial Database

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCTD Monitor AUGUSTUS 2009. vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland. Nefarma Clinical Trial Database"

Transcriptie

1 NCTD Monitor AUGUSTUS 2009 vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Nefarma Clinical Trial Database

2 NCTD Monitor 2009

3 Inhoudsopgave 5 Samenvatting en conclusies 7 Inleiding 10 Monitor Overall toetsingstijden 14 Toetsingstijden oordelende commissie 16 Toetsingstijden lokale uitvoerbaarheidsverklaring

4

5 Samenvatting en conclusies Klinisch onderzoek in Nederland: een belangrijke factor ter bevordering van gezondheidszorg, wetenschap en werkgelegenheid. Een proces dat op dit moment echter nog niet optimaal verloopt: de toetsingstijden van de beoordeling en goedkeuring van onderzoeksprotocollen overschrijdt nog steeds de tijdslijnen zoals in Europa zijn vastgesteld. In de periode 1 maart februari 2009, die in deze uitgave wordt beschreven, is de overschrijding zelfs een factor 4: 60 vs. 245 dagen, dus 8 maanden in plaats van de voorgestelde 2 maanden. Worden de klokstops niet meegerekend, dan bedraagt de gemiddelde toetsingsduur 226 dagen. In Nederland is de Europese adviestermijn met 30 dagen verlengd, van 60 naar 90 dagen. Na de medische ethische beoordelingstijd zijn 30 dagen extra gereserveerd voor het uitvoeren van de lokale uitvoerbaarheidsverklaring. De METC s (Medische Ethische Toetsingscommissie) overschrijden de gemiddelde tijd van 60 dagen met 2 dagen. Er is een grote spreiding in deze toetsingstijden: 60% valt binnen de 60 dagen, 19% komt boven de 100 dagen uit. De lokale uitvoerbaarheidsverklaringen zijn de vertragendste factoren in het hele toetsingstraject. De gemiddelde duur is het niveau van 2005 ontstegen en bedraagt 82 dagen. Dit is gebaseerd op 234 beoordelingen. Slechts 20% blijft binnen de adviestermijn van 30 dagen. Dit komt omdat de METC bij de lokale uitvoerbaarheidstest de beoordeling van de centraal toetsende commissie nog eens herhaalt. Deze dubbele toetsing zorgt voor vertraging en extra wijzigingen in het protocol. NCTD Monitor 2009 / 5

6 In deze monitor zijn de resultaten verzameld uit de Nefarma Clinical Trial Database (NCTD) van de periode 1 maart 2008 tot 28 februari Het betreft gegevens van 77 sponsored clinical trials. Deze zijn op vrijwillige basis ingevoerd door leden van Nefarma en de ACRON (Association of Clinical Research Organisations in the Netherlands). De NCTD bevat gegevens van de medisch ethische toetsingsprocedures van erkende instanties (METC s of CCMO) en van de lokale uitvoerbaarheidsverklaringen afgegeven door de ziekenhuizen waar de clinical trials worden uitgevoerd. De NCTD-monitor en de database pretenderen niet volledig te zijn: zij signaleren trends. De NCTD bevat 25% van alle door de industrie gesponsorde protocollen. Dit zijn voldoende gegevens om trends waar te kunnen waarnemen. Conclusie De gemiddelde toetsingstijden voor beoordeling van onderzoeksprotocollen van clinical trials overstijgt met 24 dagen nog steeds de in Europa vastgestelde termijn van 60 dagen. Zowel de gemiddelde tijd die nodig is voor een medisch ethische toets, als de lokale uitvoerbaarheidstoets zijn langer dan die van de vorige periode. Deze lange toetsingstijden zorgen ervoor dat Nederland minder aantrekkelijk wordt als onderzoeksland. De resultaten doen een appèl op alle partijen deze lange toetsingstijden te verkorten. Een voorstel van het Dutch Clinical Trial Foundation over de procesvoering van de lokale uitvoerbaarheids toets kan dienen als leidraad. NCTD Monitor 2009 / 6

7 Inleiding Het Nefarma Clinical Trial Database (NCTD)-project is gestart om de innovatieve farmaceutische industrie inzicht te geven in de termijnen voor de beoordelingen van onderzoeksprotocollen van mono- en multicenter clinical trials. Het doel is trends te signaleren en zo met relevante veldpartijen de toetsingsprocedures kwalitatief te verbeteren en versnellen. Immers, de huidige lange beoordelingstermijnen voor onderzoeksprotocollen vertragen het starten van clinical trials. Soms leidt het zelfs tot het stopzetten van trials, als bijvoorbeeld het beoogde aantal patiënten al door andere onderzoeksinstellingen is ingesloten. Dit kan invloed hebben op de positie van Nederland als onderzoeksland ten opzichte van Europese en andere internationale landen. Klinisch onderzoek wordt door vele partijen uitgevoerd en ook de verantwoordelijkheid wordt door vele partijen gedragen. Snelheid en kwaliteit zijn hierin belangrijk: immers hoe sneller en kwalitatief goed trials kunnen worden uitgevoerd, des te eerder zijn de onderzochte geneesmiddelen beschikbaar voor patiënten. Het onderzoeksklimaat wordt door verschillende factoren beïnvloed. Het wetenschappelijke onderzoeksniveau van Nederland is goed. Een andere positieve factor is de goede patiëntenregistratie door ons fijnmazig netwerk van huisartsen. Ondanks deze goede registratie is de gemiddelde snelheid van inclusie van patiënten per centrum echter niet hoog. De wet- en regelgeving, maar ook de beoordeling van erkende instanties, is soms strenger dan in de ons omringende landen. Deze factoren en de lange beoordelingstermijnen van medisch ethische toetsing en lokale uitvoerbaarheidsverklaringen zijn bedreigingen voor Nederland als onderzoeksland. Voor innoverende farmaceutische bedrijven zijn kwaliteit en snelheid van clinical trials van cruciaal belang. NCTD Monitor 2009 / 7

8 Worden er dan geen initiatieven ontplooid? Bij steeds meer betrokken partijen dringt het besef door dat het van belang is dat clinical trials in Nederland uitgevoerd blijven worden. Het verkorten van de beoordelingstermijnen vormt de eerste en grootste uitdaging. De CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) heeft al verschillende verbeteringen doorgevoerd ter versnelling van indiening van protocollen. Binnen de Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF) is een voorstel ontwikkeld om de uitvoering van de lokale uitvoerbaarheidstoets sneller te laten plaatsvinden door deze door een advies commissie lokale uitvoerbaarheid (ACLU) te laten uitvoeren. De METC hoeft deze toets dan niet meer uit te voeren, waardoor de dubbele toetsing ook vervalt. De werkgroep van DCTF blijft actief om verbeteringen in het voorstel door te voeren (zie: Volgend jaar hopen we in de NCTD monitor een positiever beeld te kunnen laten zien. Het behouden van clinical trials in Nederland is van groot belang voor het behouden en stimuleren van de innovatie in Nederland. Initiatieven als TIPharma en het Life Science and Health project zijn voorbeelden van de aandacht voor innovatie. Nefarma wil met deze monitor een bijdrage leveren aan het verbeteren van beoordelingstijden van onderzoeksprotocollen. Door trends te signaleren in tijden van medisch ethische toetsing en lokale uitvoerbaarheid, willen wij met betrokken partijen de tijden terugdringen. NCTD Monitor 2009 / 8

9 NCTD Monitor 2009

10 Monitor 2009 Deze monitor bevat gegevens van 77 studies en 234 beoordelingen van lokale uitvoerbaarheidsverklaringen. In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal protocollen en lokale uitvoerbaarheidsverklaringen toegenomen. Het aantal volledig ingevulde protocollen is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Waarde Er zijn voldoende waarnemingen beschikbaar om voor Nederland als geheel trends aan te geven. Volgens het jaarverslag van de CCMO zijn er in totaal 626 geneesmiddelenonderzoeken uitgevoerd. Hiervan is 62% uitgevoerd door de farmaceutische industrie. Voor het bepalen van de intrinsieke waarde van de NCTDmonitor, is de totale omzet van de leden van Nefarma gezet tegenover de totale omzet van de gehele innovatieve farmaceutische industrie. De omzet van Nefarmaleden is 65% van het totaal. Nefarmaleden hebben dus 254 protocollen ingediend ter goedkeuring. In de NCTD zijn 94 protocollen ingevoerd, waarvan 67 volledig. De NCTD bevat 24% van de totaal in Nederland uitgevoerde clinical trials door de farmaceutische industrie en geeft op basis daarvan een goede schatting van de trends die optreden in toetsingstijden van protocollen. Voor doorlooptijden per oordelende commissie of uitvoerende instelling is het aantal waarnemingen nog te gering om te publiceren. De door ons gewenste (statistische) betrouwbaarheid wordt niet gehaald. NCTD Monitor 2009 / 10

11 Achtergrond In de beveiligde NCTD database worden stappen geregistreerd van de verschillende processen in het goedkeuringstraject. Zo wordt de doorlooptijd van het traject zichtbaar. Sinds 2007 zijn we ook in staat klokstops te registreren. Als een oordelende commissie om aanvullende gegevens vraagt, is het mogelijk deze periode niet mee te rekenen met de gehele toetsingsperiode. Hierdoor krijgen we inzicht in de mate waarin de verschillende actoren betrokken zijn bij de toetsingstijden. Gecombineerd met de nieuwe mogelijkheid om de totale tijd te berekenen, geeft dit inzicht in de tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden alvorens een clinical trial kan worden gestart. De individuele leden van Nefarma en de ACRON voeren de data in van zowel mono- als multicenter-onderzoek. Er vindt geautomatiseerde controle plaats op de invoer, waarna het projectteam op hoofdlijnen de ingevoerde data valideert. Bij onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de invoerder. Zonodig vindt aanpassing van de invoer plaats. Aanleveren van gegevens Dankzij inspanningen van de leden om de gegevens over toetsingstijden zo compleet en snel mogelijk aan te leveren, kunnen wij deze data verzamelen. Nefarma streeft naar een zodanig complete database dat er voldoende krachtige conclusies uit te trekken zijn en we in staat zijn trends te signaleren. NCTD Monitor 2009 / 11

12 Overall toetsingstijden De totale tijd die nodig is om in Nederland een protocol van een clinical trial beoordeeld te krijgen, bedraagt gemiddeld 245 dagen (zie tabel 1). Dit is bijna driemaal zo lang als de officiële tijden die hiervoor staan. De spreiding is erg groot, namelijk drie maanden. Sinds 2007 zijn wij in staat klokstops te registreren. Een klokstop is gedefinieerd als de periode waarin aanvullende informatie aan de indienende partij wordt gevraagd. Op dat moment ligt het beoordelingstraject stil. Nemen we deze periode niet mee, dan toont dit aan hoeveel tijd de commissie nodig heeft voor haar oordeel. Berekening van de toetsingstijden met klokstops, levert een gemiddelde op van 225 dagen (zie tabel 1). Ook dit is veel langer dan de in de wet gestelde tijden, namelijk 60 dagen voor de medisch-ethische toetsing en 30 dagen voor de lokale uitvoerbaarheidstoets. Aangezien niet alle protocollen compleet zijn ingevuld, zijn alleen die protocollen meegenomen waarvan de gegevens wel compleet zijn ingevuld. Dit verklaart het verschil tussen dit aantal en het aantal dat bij de statistiek van medisch-ethische toetsing is gebruikt (zie tabel 2). NCTD Monitor 2009 / 12

13 tabel 1: De overall toetsingstijden (doorlooptijden) inclusief en exclusief klokstops in de periode maart 2008 februari Gemiddelde bruto doorlooptijden (in dagen) Steekproef (n) Standaarddeviatie (sd) (in dagen) Bruto doorlooptijd Netto doorlooptijd Gemiddelde netto doorlooptijden (in dagen) Steekproef (n) Standaarddeviatie (sd) (in dagen) tabel 2: Toetsingstijden (doorlooptijd) van METC-beoordeling inclusief klokstops, in de periode maart februari Gemiddelde bruto doorlooptijden (in dagen) 60 dagen of minder Steekproef (n) doorlooptijd METC beoordeling 63 60% 77 NCTD Monitor 2009 / 13

14 Toetsingstijden oordelende commisie Vergeleken met vorig jaar is de steekproefgrootte licht afgenomen van 83 naar 77. De gemiddelde toetsingstijden zijn na een daling in het voorgaande jaar weer toegenomen tot een gemiddelde van 63 dagen. Hiermee vallen de gemiddelde toetsingstijden net buiten de wettelijk gestelde tijd. In figuur 1 is de spreiding van van de toetsingstijden weergegeven. Veel toetsingstijden liggen onder de 60 dagen. Er zijn 15 protocollen die in meer dan 100 dagen werden beoordeeld. Deze tijden zijn inclusief klokstops. Kijken we naar de verschillende fases van het klinisch onderzoek waarop de protocollen betrekking hebben, dan zien we dat meer dan helft van het aantal studies voor rekening komt van fase III-studies (n=47). aantal figuur 1: 20 Spreiding van de >100 toetsingstijden van METC-beoordelingen, weergegeven in intervallen van 10 dagen. De paarse balken geven het aantal protocollen weer dat binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 60 dagen is beoordeeld. interval (in dagen) NCTD Monitor 2009 / 14

15 tabel 3: De toetsingstijden van METC beoordeling verdeeld naar fase van Fase I Gemiddelde doorlooptijd (in dagen) 50 sd 31 Steekproef (n) 12 het klinisch onderzoek, exclusief amendementen. II III IV Vooral bij fase II en fase IV studies wordt de wettelijk termijn van 60 dagen overstegen. Beoordeling van fase I en III onderzoek valt gemiddeld wel binnen de gestelde termijn (zie tabel 3). In figuur 2 is een overzicht gegeven van de toetsingstijden vanaf figuur 2: gemiddelde dagen Overzicht van de gemiddelde toetsingstijden die nodig zijn voor de METC s voor de medisch ethische goedkeuring van onderzoeksprotocollen vanaf jaartallen NCTD Monitor 2009 / 15

16 Toetsingstijden lokale uitvoerbaarheidsverklaring De toetsingstijden zijn gebaseerd op gegevens van 234 beoordelingen. De toetsingstijden van de lokale uitvoerbaarheidsverklaringen laten een ander beeld zien dan de hiervoor weergegeven medisch ethische toetsing. Voor deze toets is een adviestermijn gegeven van 30 dagen. De gemiddelde tijden zijn bijna driemaal zo lang, namelijk 86 dagen. Maar liefst 80% van alle beoordelingen overstijgt deze adviestermijn. In figuur 3 is te zien dat er naast korte toetsingstijden (20 beoordelingen tussen de 0 en 20 dagen) ook 32 verklaringen zijn die meer dan 150 dagen in beslag nemen. Dit betekent dat 32 verklaringen vijf maal de gestelde adviestermijn overstijgen. Binnen het kader van protocoltoetsing, bepaalt de lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor het grootste deel de duur van de gehele toetsingsprocedure. Verkorting van deze toetsing zal een grote tijdwinst voor het starten van clinical trials betekenen. In figuur 4 is het verloop weergegeven van tijden behorende bij de lokale uitvoerbaarheidsverklaringen. De piek in 2005 waar de gemiddelde tijd 80 dagen bedraagt, is het afgelopen jaar overschreden. NCTD Monitor 2009 / 16

17 figuur 3: aantal Spreiding van de toetsingstijden voor lokale uitvoerbaarheidsverklaringen in de periode maart februari > interval (in dagen) figuur 4: gemiddelde dagen Gemiddelde toetsingstijden (doorlooptijden) die nodig zijn voor het afgeven van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring in de periode jaartallen NCTD Monitor 2009 / 17

18 Disclaimer Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit de NCTD Monitor in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd en/of aan derden openbaargemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nefarma. Nefarma heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel, correct en zorgvuldig is. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de in deze publicatie opgenomen informatie. NCTD-project Projectleider: mw. ir. N.A. Kraaijeveld, senior beleidsadviseur medisch-wetenschappelijke zaken Nefarma, Statistiek en data-analyse: mw. drs. C.J.A. van der Burg, telefoon , Stagiair: Martin van Dommelen, Student VU, Health and Life sciences, management, policy-analysis and entrepreneurship. Secretariaat: mw. E. Boele, telefoon , Nefarma 2009

19

20 Nefarma vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Postbus AP Den Haag +31 (0)

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010 M et een record aantal van 203 inschrijvingen, waarbij bijna alle sleutelpartijen vertegenwoordigd waren, was ook het vierde jaarcongres van de Dutch Clinical Trial Foundation een groot succes. Het congres

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland ataopslag, Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en onitoring 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland e Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren

Nadere informatie

Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade. Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars

Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade. Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderzoeksmethodiek... 4 Benchmark 2014... 5 Best practices... 6 Benchmark hoogte

Nadere informatie

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001 Rapportage 2001 Rapportage 2001 Maart 2003 Colofon Samenstelling drs. B.A. Wiendels mr. A.J. Ruige drs. M. Corvers drs. G.H.P. van der Helm H. Meijeren drs. J.C.M. Theunisse drs. D. Tijam drs. M. Schut

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

ONDERZOEK EVALUATIE WIA

ONDERZOEK EVALUATIE WIA ONDERZOEK EVALUATIE WIA ONDERZOEK EVALUATIE WIA 17 januari 2011 Projectnummer: P10.528 drs. B. Cuelenaere drs. T.J. Veerman m.m.v. drs. V. Thio (ECORYS) dr. F. Reijenga (AStri) drs. C. van der Burg (AStri)

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp. Tiende meting over het jaar 2013 L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en B. Nauta & M. Vlemmings (CBS) Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag 2014 Monitor Wsnp Tiende meting over het jaar 2013 Utrecht/Den Haag

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken w Rapport Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie