Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen ).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015)."

Transcriptie

1 Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen ). Art. 1 Organisatie Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen (verder PC genoemd) organiseert jaarlijks een competitie Beker van West-Vlaanderen (met rechtstreekse uitschakeling behalve voor de voorrondes seniors heren) voor senior- en jeugdploegen. Het tornooi is toegankelijk voor clubs uit West-Vlaanderen of die in West-Vlaanderen aantreden, gratis en via inschrijving vrijwillig, die aangesloten zijn bij de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) en die aantreden in volgende afdelingen : Heren seniors : provinciale afdelingen (zie ook art. 14). Dames seniors : landelijke en provinciale afdelingen Jeugd : alle afdelingen met uitzondering van juniors dames en microben. Alle ploegen bij de seniors, die in de competitie inschrijven, kunnen deelnemen. (opgelet: VCD 253 van toepassing) Alle jeugdploegen kunnen deelnemen, volgens categorie en geslacht en zolang dit niet strijdig is met het Huishoudelijk Reglement. Jeugdreeksen die in de competitie gemengd spelen, doen dit ook in de beker. Clubs kunnen in dezelfde jeugdreeks meerdere ploegen inschrijven, mits de toepassing van een gelijkaardige regel als beschreven in artikel VCD 253. Indien een club inschrijft met meerdere ploegen binnen dezelfde jeugdcategorie krijgen deze ploegen een letter als extensie te beginnen met de A, vb. Cadetten A, Cadetten B enz. Wanneer een club inschrijft met minder ploegen dan werden ingeschreven in de seniors-competitie, dan zal ploeg A verondersteld worden te behoren tot de afdeling van de hoogst gekwalificeerde ploeg van deze club, ploeg B tot de afdeling van de op één na hoogst gekwalificeerde ploeg, enz.... Ten laatste op 1 september moet elke club, die deelneemt aan de beker met meer dan 1 ploeg in eenzelfde jeugdcategorie, een lijst aan het PC voorleggen (door middel van een Excel-file) ; waarop alle namen staan van de spelers die voor elke jeugdploeg zullen uitkomen in dit bekertornooi. Uitzondering hierop : indien dergelijke ploeg een wedstrijd voor die datum speelt, dan moeten de lijsten voor alle jeugdploegen van die club binnen zijn ten minste 1 week voor aanvang van die wedstrijd. Voor alle spelers, die naderhand toegevoegd worden aan de spelerslijst, zowel wanneer het gaat over spelers van de overeenkomende jeugdcategorie, als wanneer het gaat over spelers uit lagere jeugdreeksen die een hogere leeftijdscategorie aanvullen (zolang dit niet strijdig is met het Huishoudelijk Reglement) geldt dat deze spelers toegevoegd moeten zijn aan de lijst, uiterlijk één week voor de volgende bekerwedstrijd ingepland staat. Het is echter ten strengste verboden om : Spelers die aan een andere ploeg (dus binnen eenzelfde jeugdcategorie toegewezen werden), op te stellen Spelers op meerdere lijsten in te schrijven van dezelfde jeugdcategorie Deze lijst kan ten allen tijde opgevraagd worden bij de secretaris van het PC. De scheidsrechters zullen voor aanvang toezien op de correcte toepassing van deze regel.

2 Tegen alle ploegen van dezelfde jeugdreeks, van een club die het reglement niet respecteren, zal een forfaitnederlaag uitgesproken worden. Bij forfait (geven of krijgen) is de ploeg waartegen het forfait geldt, automatisch uitgeschakeld. Art. 2 Algemene reglementering Alle reglementering van het bekertornooi volgt volledig het op dat moment geldende huishoudelijk reglement van de reguliere competitie en de FIBA-regelgeving, tenzij het bekerreglement hiervan expliciet afwijkt. In dat geval zal de afwijking behandeld worden in één van onderstaande artikels. Art. 3 Plaatsing van de wedstrijden De wedstrijden worden betwist in het door het PC vastgelegde weekend. In onderling akkoord kunnen de clubs beslissen van dit weekend af te wijken, mits zij de voorziene sperperiode respecteren. De sperperiode is een tijdvak met datums voor en na het vastgelegde weekend. Het onderling akkoord tussen beide clubs is steeds noodzakelijk bij het inplannen tijdens de sperperiode. De algemene regel is als volgt : de wedstrijd wordt gespeeld in het voorziene weekend. Indien een ploeg in dat voorziene weekend zowel in een landelijke bekercompetitie als in een provinciale bekercompetitie speelt, dan zal de landelijke bekerwedstrijd op zaterdag gespeeld worden en de provinciale bekerwedstrijd op zondag gespeeld worden, tenzij alle clubs het eens zijn om dit om te wisselen (dat betekent dat zowel de tegenstander in de landelijke beker, als in de provinciale beker akkoord moet zijn). De bezochte club deelt via mail aan de secretaris van het PC en aan de secretaris van de bezoekende club datum en uur alsook de ligging van de zaal mee. De bezoekende ploeg moet binnen de 7 dagen reageren en altijd voor de uiterste datum van mededelen, indien deze datum niet past, door middel van een mail aan de secretaris van het PC. Als er geen reactie komt, is de match definitief gepland en vervallen alle voorrangsregels van de provinciale -, landelijke competitie en beker. Indien het voorziene weekend niet past, zoeken beide clubs in onderling akkoord naar een datum, die binnen de sperperiode ligt en wel past. Indien er daar een akkoord gevonden wordt, dan deelt de bezochte club via mail aan de secretaris van het PC en aan de secretaris van de bezoekende club datum en uur alsook de ligging van de zaal mee en voegt het onderling akkoord hieraan toe. Wordt er geen akkoord gevonden, noch op het voorziene weekend, noch binnen de sperperiode, dan deelt de bezochte club dit mee via mail aan de secretaris van het PC en aan de secretaris van de bezoekende club. Hiervoor krijgen de clubs tijd tot 14 dagen na de vorige ronde. Indien er geen akkoord bereikt is tegen de uiterste datum van meedelen, dan zal het PC de wedstrijd plaatsen. De wedstrijd wordt dan gepland in het voorziene bekerweekend, of tijdens de week die dit weekend voorafgaat. Wanneer een door het PC geplaatste wedstrijd uiteindelijk toch niet doorgaat, dan zal dit beschouwd worden als het niet respecteren van het reglement. Art. 4 Wedstrijdkalender De wedstrijdkalender van het tornooi wordt voor iedere ronde door het PC opgemaakt. Een club die voor een derde opeenvolgende keer als bezoekende club wordt uitgeloot, wordt automatisch thuisclub in deze ronde, behalve als beide clubs zich in dezelfde situatie bevinden. In dat geval blijft de loting behouden.

3 Alle wedstrijddata en uren (volgende rondes e.d.) zullen door het PC tijdig beschikbaar gesteld worden via de website De clubs zorgen voor het invullen van de uitslagen (ook die van de poulewedstrijden!). We verwijzen tevens naar het speelschema waarop alle vastgelegde data voor het volledige seizoen te vinden zijn, van bij de aanvang van het tornooi. Ook dit speelschema is te vinden op bovengenoemde website. Art. 5 Toekenning winnaar wedstrijd Het tornooi wordt betwist door middel van rechtstreekse uitschakeling. Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd wordt telkens een verlenging van vijf minuten gespeeld en herhaald, tot er een winnaar is. Dit geldt ook voor de poulewedstrijden. De pijl wordt verder gehanteerd, ook in de verlengingen. De ploeg met de hoogste score na de reguliere speeltijd of na verlengingen is dus de winnaar. Onderstaande paragraaf van dit artikel geldt enkel voor de seniors : Bij wedstrijden tussen clubs van verschillende afdelingen wordt, vóór iedere wedstrijd een voorgift van vijf punten per afdeling toegekend en dit voor de volledige duur van het bekertornooi, vanaf de eerste poulewedstrijd tot en met inbegrip van de finales. Art. 6 Wedstrijdbladen en resultaten De resultaten van de wedstrijden dienen na afloop van de wedstrijd meegedeeld te worden via Extranet. Wie thuisclub is voor de volgende ronde moet tevens via mail het aanvangsuur aan de secretaris van het PC meedelen. De wedstrijdbladen moeten qua timing opgestuurd worden conform het competitiereglement naar de door het PC aangestelde medewerker, waarnaartoe ook de wedstrijdbladen van de competitie gestuurd worden. Art. 7 Kosten wedstrijden Voor iedere bekerwedstrijd zijn de verplaatsingskosten ten laste van de bezoekende club. De kosten van de organisatie met inbegrip van scheidsrechterskosten (inclusief de verplaatsingskosten van de scheidsrechters) zijn ten laste van de thuisclub. Scheidsrechterskosten : de gangbare provinciale tarieven zijn van toepassing. Art. 8 Boeten De TTB is van toepassing. Bij een forfait tijdens de finale zal de bijkomende boete van euro via de VBL doorgestort worden naar de medeorganisatoren van de bekerfinales.

4 Art. 9 Bevoegdheid en rechtspleging Alle wedstrijden in het kader van de beker van West-Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid en rechtspleging (zie echter ook art. 10) van de VBL. Alle wedstrijden (dus ook benjaminswedstrijden) worden geleid door scheidsrechters aangeduid door de provinciale (jeugd-)aanduider (convocateur). Art. 10 Geschillen Alle administratieve geschillen zullen beslist worden door het PC. Voor geschillen tijdens het finale weekend zullen alle beslissingen, nodig voor een goede voortzetting van het tornooi, ter plaatse genomen worden door de aanwezige leden van het PC. De normale rechtsgang is van kracht bij beroep. Dit werkt tijdens de finaledag(en) evenwel niet opschortend. Art. 11 Organisatie finales De finales worden door het PC ingericht. Alle clubs uit de provincie West-Vlaanderen of die in West-Vlaanderen aantreden, aangesloten bij de VBL, kunnen zich kandidaat stellen voor de medeorganisatie van de finales. De voorwaarden voor het stellen van een kandidatuur worden via een draaiboek aan de clubs ter kennis gesteld. Dit draaiboek zal voorhanden zijn op hoger genoemde website. De toekenning aan een club voor de medeorganisatie wordt enkel en alleen bepaald door het PC. Tijdens het weekend waarin de finales georganiseerd worden, zal het PC geen toelating geven aan andere initiatieven, die op hetzelfde moment doorgaan, waaronder niet beperkend : tornooien of oefenwedstrijden, etc... Art. 12 Geselecteerde spelers Indien een bekerwedstrijd en een wedstrijd van de provinciale selecties dient gespeeld te worden op dezelfde dag (met uitzondering van de finales van de beker) mag de club van de geselecteerde speler of speelster deze wedstrijd (kosteloos) verplaatsen of toch laten plaatsvinden maar dan zonder de geselecteerden. Indien de club de bekerwedstrijd toch speelt met de geselecteerde speler of speelster, wordt deze wedstrijd verloren verklaard. Art. 13 Overige bepalingen Elke bepaling, die afwijkt van het competitiereglement en niet voorzien is in onderhavig reglement, zal beslecht worden door het PC. Hiertegen is enkel verhaal mogelijk, via de normale rechtsgang. Door in te schrijven verklaren de clubs zich akkoord met dit reglement. Art. 14 Praktische organisatie Bekertornooi Heren Seniors In navolging met de Beker van Vlaanderen en met de bedoeling de speelmogelijkheden te verruimen, wordt het bekertornooi vanaf het seizoen ten dele via een geleide loting georganiseerd, aangevuld met een poule-systeem in de voorronden. De organisatie van deze loting komt geheel en al toe aan het PC, die waar nodig de nodige aanpassingen kan aanbrengen om te komen tot poules van 5 ploegen. Een eerste luik van de geleide loting bestaat hierin dat de ploegen, die het komende seizoen zullen aantreden in eerste provinciale, vrijgesteld zijn van de voorrondes. Zij zijn automatisch geplaatst zijn voor de 16 e finales. Daarin zullen alle ploegen uit eerste provinciale hun wedstrijd afwerken op verplaatsing. Alle overige ploegen die in dit tornooi inschrijven, worden in poules ingedeeld. We noemen dit de voorrondes.

5 Een tweede luik van de geleide loting is de vorming van deze poules. De ploegen uit tweede provinciale worden zoveel mogelijk verdeeld over alle te vormen poules. Vervolgens worden de ploegen uit derde provinciale toegevoegd enzovoort... tot alle ingeschreven ploegen in een poule ingedeeld zijn, met de beperking dat een poule maar één ploeg van eenzelfde club mag bevatten. De poules staan in de volgorde waarin ze geloot worden. Er worden poules gecreëerd, bestaand uit (bij voorkeur) vijf ploegen. Indien op basis van het aantal inschrijvingen dit mathematisch niet mogelijk is worden 1 of meerdere poules aangevuld met een bye. In de voorrondes (poulewedstrijden) worden er geen heen- en terugwedstrijden gespeeld, zodat elke ploeg (in een reeks met vijf) telkens twee thuis- en twee uitwedstrijden zal spelen. De wedstrijden worden gespeeld zoals ze geloot worden. Ook bij het plaatsen van de poulewedstrijden is steeds het akkoord van beide ploegen vereist. Kalenderwijzigingen volgen het gewone reglement. De winnaar van elke poule (zoals beschreven in VCD 268) krijgt een plaats in de 16e finales. Vervolgens wordt er aangevuld met de tweedes uit de poules en dit startend met poule 1, daarna poule 2,... enz. Het einddoel is te komen tot een totaal van 32 ploegen voor de 16e finales. In de (theoretische) mogelijkheid dat er onvoldoende tweedes zijn, kan er desnoods volgens een gelijkaardig principe aangevuld worden met de derdes, vierdes, etc... Voor poulewedstrijden die tegen de uiterste voorzien datum niet worden gespeeld, krijgen beide ploegen 0 punten voor deze wedstrijd(en) in de poulerangschikking.

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN SPELREGELS voor - 12 JARIGEN Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN INHOUD 1. Spelregels Benjamins 2 2. Spelregels Prémicroben en microben. 4 3. Spelregels Peanuts... 7 BIJLAGE: Wedstrijdblad

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Te Gent op datum van 15 maart 2015, werd volgende document opgemaakt. Het VRG Kiescomité 2014-2015, alhier vertegenwoordigd door:

Te Gent op datum van 15 maart 2015, werd volgende document opgemaakt. Het VRG Kiescomité 2014-2015, alhier vertegenwoordigd door: Kiesreglement 2014-2015 Te Gent op datum van 15 maart 2015, werd volgende document opgemaakt. Het VRG Kiescomité 2014-2015, alhier vertegenwoordigd door: 1. Morgan Bechet (voorzitter) 2. Ward Van Leemputte

Nadere informatie

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 -

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 - FIDE-Regels voor het Schaakspel Officiële Nederlandse vertaling KNSB april 2014-1 - Inhoud pagina Inleiding 3 Voorwoord 3 Basisspelregels Artikel 1: Aard en doel van het schaakspel 4 Artikel 2: De beginopstelling

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

Hoe organiseer je een peanutshappening? 1

Hoe organiseer je een peanutshappening? 1 Hoe organiseer je een peanutshappening? 1 HOE ORGANISEER JE EEN PEANUTS HAPPENING? 1. Ga na hoeveel ploegen je kan ontvangen Hoe lang heb je de sporthal ter beschikking? De algemene regel is om een Peanutstornooi

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Artikel 1 AVA 2013: Offerte Lid 1: een offerte kan nu zowel schriftelijk als elektronisch worden uitgebracht (voorheen alleen schriftelijk); Lid 2 sub e: In de offerte

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie