Hogeschool-Universiteit Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool-Universiteit Brussel"

Transcriptie

1 Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat Brussel Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding Handelswetenschappen Analyse van de markt van deejayafspeelapparatuur onder invloed van de evolutie naar digitale muziek Masterproef aangeboden door Alexander Synhaeve tot het behalen van de graad van Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting: Bedrijfsmanagement en ondernemerschap Promotor: Prof. Dr. Annabel Sels Academiejaar I

2 Analyse van de markt van deejay-afspeelapparatuur onder invloed van de evolutie naar digitale muziek Samenvatting 1. Probleemstelling en onderzoeksvraag De komst van digitale muziek heeft de voorbije jaren een grote verschuiving veroorzaakt in de muziekindustrie. Zo is het zwaartepunt verschoven van analoog naar digitaal. Fysieke muziekdragers als vinyl en cd kennen een dalende vraag, digitale muziekbestanden kennen daarentegen een enorme groei. Onze hoofdonderzoeksvraag luidt dan ook Is de markt van de dj-afspeelapparatuur gewijzigd onder invloed van de evolutie naar digitale muziek? Om dit na te gaan werd in een eerste luik onderzocht met welke geluidsdragers de verschillende soorten deejays van start zijn gegaan en wat hun motivering hierbij was. Tevens gingen we het hedendaagse gebruik na. Eventuele verandering van muziekdragers ten opzichte van het beginpunt werd naar beweegredenen geanalyseerd. In een tweede luik werden de diverse bedrijfstakken van dj-apparatuur met bijhorende marktspelers geïnventariseerd. Er werd nagegaan op welke wijze er gedifferentieerd wordt en wat de actuele prijszettingen en positioneringen zijn. Om de marktstructuur en eventuele wijzigingen na te gaan werden de verschillende segmenten doorheen de jaren geanalyseerd. Daarbij aansluitend werd het evoluerend aankoopgedrag van deejays en hun bijhorende beweegredenen in kaart gebracht. Tot slot werd dieper ingegaan op een aantal elementen van het concurrentieproces op deze specifieke markt. 2. Onderzoeksmethode Om een inzage te krijgen in de vraagzijde van de markt werd een kwantitatief onderzoek opgezet door middel van een online vragenlijst. De bekomen primaire gegevens onderbouwen de perceptie van de vraagzijde in het onderzoek. Dit werd aangevuld met informatie bekomen door het actief volgen van secundaire informatiebronnen als djcommunities en fora. Verder werd beroep gedaan op persoonlijke contacten tijdens djoptredens en beurzen voor dj s. Markteconomische informatie werd verzameld aan de hand van wetenschappelijke literatuur. a. Verantwoording onderzoeksmethode Om de vraagzijde te bestuderen werd verkennend te werk gegaan: persoonlijke inzichten en ervaringen werden gebundeld met deze van bevriende dj s om de vragen op te stellen. Er werd geopteerd voor een online vragenlijst aangezien deze de mogelijkheid gaf de geschikte doelgroep op een directe manier te bereiken. De enquête werd gevoerd op diverse dj-commmunites en fora die zich specifiek richten op deejays. Hierbij wordt er vanuit gegaan een representatieve steekproef te realiseren gezien rechtstreeks en exclusief onze doelgroep wordt bereikt. Echter is hier geen absolute zekerheid over omdat er geen verzamelboek bestaat met alle dj s, alsook geen overkoepelende organisatie om na te gaan wat de omvang van de dj-gemeenschap is. I

3 b. Verzameling en verwerking van de gegevens Voor de gegevensverzameling werd beroep gedaan op een gratis online enquête tool (enquetemaken.be). Deze wijze biedt het voordeel dat de verschillende soorten vraagtypes reeds gedefinieerd zijn en er vanaf de dj-communities rechtstreeks naar verwezen kon worden. De vragenlijsten werden aan de hand van deze tool online opgeslagen, om later opgeroepen te worden voor verdere verwerking in SPSS in combinatie met Excel. De enquête bestond uit vier onderdelen: profiel van de consument, bepaling gebruik medium, bepaling budgetgegevens en bepaling gebruik dj-afspeelapparatuur Er werd vooral gebruik gemaakt van gestandaardiseerde gesloten vragen, om menings- en gedragsvariabelen na te gaan. Waar een dieper inzicht vereist was, werd geopteerd voor open vragen. Waar motiveringen werden nagevraagd, werd gebruik gemaakt van een Likertschaal. Verder kwamen ook nog rangschikkingen aan bod. Het streefdoel was 200 respondenten te bereiken. De enquête werd in maart gelanceerd en na enkele weken werden al 210 respondenten bereikt. Bij het hercoderen bleken een zevental enquêtes ongeldig, gezien ze onvolledig of verkeerd ingevuld werden. Uiteindelijk werden er 203 respondenten overgehouden voor de kwantitatieve analyse. 3. Bevindingen en besluiten Uit het onderzoek komt een duidelijke marktwijziging naar voor. Deze kent zijn oorsprong in de evolutie van de muziekdrager, gezien de afspeelapparatuur afhankelijk is van de gebruikte muziekdrager. Er blijkt duidelijk dat de vraag naar de muziekdragers geëvolueerd is van een dominante vinylvoorkeur naar een voorkeur voor digitale muziekbestanden, gezien de lage kostprijs, het ruime aanbod alsook het gebruiksgemak. Aansluitend hierop is een nieuwe bedrijfstak ontstaan, waarbij dergelijke digitale muziekbestanden rechtstreeks gebruikt en gemanipuleerd worden, zonder eerst te kopiëren naar cd. Hierdoor betekent deze nieuwe bedrijfstak een bedreiging op technologisch vlak voor de traditionele marktspelers. Een onderdeel van deze nieuwe bedrijfstak integreert het gebruik van de cd-spelers en platenspelers. De overstap voor dj s naar deze nieuwe technologie kan bijgevolg zonder verlies van het gebruikersgevoel gebeuren. Oudere apparatuur kent hierdoor een langere gebruiksduur, en vormt bijgevolg een bedreiging voor de vervangingsmarkt, welke belangrijk is voor de traditionele marktspelers. Indien de traditionele marktspelers hun marktaandeel willen behouden en aantrekkelijk blijven, zit er niets anders op dan mee te concurreren op technologisch vlak, en digitale bestanden elektronisch op te slaan. We kunnen als algemeen besluit stellen dat de digitalisering een technologische strijd heeft ontketend op de markt van dj-afspeelapparatuur. II

4 Voorwoord III

5 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Overzicht van grafieken en tabellen Begrippenlijst Lijst van gebruikte afkortingen Hoofdstuk 1: Inleiding Het onderzoek De onderzoeksvraag Kadering van de analyse van de markt Kwantitatieve analyse De methode De vragenlijst Profiel van de respondent Hoofdstuk 2: Analyse van de geluidsdrager De evolutie Fonografie Analoge techniek Digitale Techniek Consumentengedrag Motivering keuze muziekdrager Motivering verandering van medium Besluit motivering Grootte en groei van de digitale markt Prijszetting Grootte Groei Kwantitatieve gegevens over aankoopgedrag Budgetbesteding Budgetsamenstelling Muziekaankopen Hoofdstuk 3: Marktanalyse dj-afspeelapparatuur De markt Marktvorm Bedrijfstakken De marktspelers Strategische marktsegmentaties Bedrijfstak van de platenspeler Evolutie Productassortiment en prijszetting Segmentselectie spelers Spelerspositionering IV

6 2.5 Visie consument Bedrijfstak van de cd-speler Evolutie Productassortiment en prijszetting Segmentselectie spelers Spelerpositionering Visie consument Bedrijfstak van de digitale systemen Evolutie digitale systemen Timecode-systemen als nieuwe bedrijfstak Segmentselectie spelers Visie consument Consumentengedrag Beslissingsproces keuze apparatuur van de consument Consumentengedrag en technologische ontwikkeling Consumentenkeuze apparatuur Waardering van de merken Rangschikking van de merken Besluit Algemeen besluit evolutie van de vraag Hoofdstuk 4: Concurrentieanalyse Algemeen Componenten van het concurrentieproces Interne concurrentie Bedreiging nieuwkomers Substituten Onderhandelingsmacht afnemers Onderhandelingsmacht leveranciers Besluit: Recente prijswijziging afspeelapparatuur Hoofdstuk 5: De toekomst Apparatuur met video-toepassing Pioneer DVJ-X Serato Video SL Algemeen besluit Referentielijst BIJLAGEN Bijlage 1: vragenlijst naar dj-gemeenschap, maart v Bijlage 2: Overzicht producenten... xi Focus tak platenspelers... xi Focus tak cd-spelers... xi Tak platenspelers én cd-spelers... xii V

7 Overzicht van grafieken en tabellen Figuur 1: Verdeling soort deejay per beginperiode Figuur 2: Besteding aan muziek in Belgie Figuur 3: Top 5 eigenschappen van muziekbestanden op het internet Figuur 4: Beginperiode type medium door respondenten Figuur 5: Motivatie keuze vinyl Figuur 6: Motivatie keuze cd Figuur 7: Motivatie keuze digitaal Figuur 8: Vergelijking motivatie keuze cd en vinyl Figuur 9: Motivatie verandering van vinyl naar cd Figuur 10: Motivatie verandering van cd naar digitaal Figuur 11: Motivatie verandering van vinyl naar digitaal Figuur 12: Motivatie verandering van cd naar vinyl Figuur 13: Vergelijking kostprijs digitale muziek versus cd Figuur 14: Omzet muziekindustrie, met % aandeel digitaal Figuur 15: Maandelijkse budgetbesteding aan muziek om te dj en Figuur 16: Budgetsemenstelling per soort dj Figuur 17: Aankoop media per verkoopskanaal en soort dj Figuur 18: Visie consument op segmentering platenspelers Figuur 19: Visie consument segmentering cd-spelers Figuur 20: Visie consument segmentering timecode-systemen Figuur 21: Evolutie procentueel aantal gebruikers per medium Figuur 22: Aankoop apparatuur Figuur 23: Evolutie % aantal gebruikers per type dj-afspeelapparatuur Figuur 24: Begin gebruik dj-afspeelapparatuur Figuur 25: Huidig gebruik dj-afspeelapparatuur Figuur 26: Verklaring keuze platenspeler Figuur 27: Verklaring keuze cd-speler Figuur 28: Top 5 rangschikking volgens waardering "de standaard" Figuur 29: Top 5 rangschikking volgens waardering "prijs - kwaliteit" Figuur 30: Top 5 rangschikking volgens waardering "gevoel" Figuur 31: Top 5 rangschikking volgens waardering "eigenschappen" Tabel 1: Belangrijkheid muziek Tabel 2: Drijfveren digitale groei (gebaseerd op de "digital music reports van IFPI) Tabel 3: Digitale evolutie over 5 jaar (bron: IFPI, 2008) Tabel 4: Segmentering Platenspelers Tabel 5: Segmentering dubbele cd-speler Tabel 6: Segmentering table-top cd-spelers VI

8 Begrippenlijst Bittorents: een systeem om "peer-to-peer" gegevens uit te wisselen, dat gebruik maakt van een centrale locatie (de tracker) die de downloads coördineert maar zelf geen bestanden levert. Het downloaden gebeurt decentraal en bestaat uit het uitwisselen van stukken van bestanden tussen alle gebruikers die op dat moment meedoen aan het up- en downloaden. Zo'n gecoördineerde groep wordt "torrent" genoemd. Dubbele cd-speler: afspeelapparatuur waarbij binnen één fysisch toestel twee cd s tegelijk kunnen afgespeeld worden. Firmware: sofware die in hardware geprogrammeerd is. Het is de besturingssoftware voor elektronica en ingebedde computersystemen waar een processor aanwezig is, zoals dit het geval is bij bepaalde dj-afspeelapparatuur. Midi: een acroniem, dat staat voor "Musical Instrument Digital Interface". Het is een digitaal systeem waarmee elektronische (muziek)instrumenten in real-time muzikale informatie kunnen uitwisselen. Midi-controller: een gebruikersinterface waarmee midi-boodschappen kunnen worden gegenereerd en verzonden. Meestal is dit een digitaal muziekinstrument. Pitch-fader: een regelaar die de afspeelsnelheid van een muziekdrager in positieve of negatieve zin kan beïnvloeden. Platter: de draagplaat van een platenspeler waarop de vinyl wordt gelegd bij het afspelen. Stream ripping: stream is afkomstig van streaming media. Dit is de verzamelterm voor de technologie om audio en video rechtstreeks via computernetwerken, zoals internet, te distribueren. "Ripping" duidt op het kopiëren van deze audio en video bestanden naar een computer. "Stream ripping" is bijgevolg de handeling van online gedistribueerde audio en video te kopiëren naar de harde schijf van de computer. Table-top cd-speler: cd-speler met bovenaan een equivalent van een platter van een platenspeler, waardoor het gebruikersgevoel analoog is als bij een platenspeler. Third-party software: software afkomstig van onafhankelijke producenten. Timecode-systeem: een systeem waarbij op een tijdcode-vinyl of cd een digitale ruis staat. Deze ruis wordt doorgegeven aan de software aan de hand van een bijhorende externe geluidskaart en deze bepaalt de exacte plaats van de naald op de vinyl, of de lens op de cd. Op deze manier weet de software dus waar je als gebruiker de naald gezet hebt en waar hij zijn positie moet in nemen in het nummer dat je wilt afspelen. Vinyl-feel: het manipulatiegevoel dat ervaren wordt bij het afspelen van een vinylplaat. VST: een afkorting van "Virtual Studio Technology". Het is een standaard voor virtuele muziekinstrumenten (VSTi). Deze virtuele muziekinstrumenten zijn een softwarematige kopie van fysieke muziekinstrumenten. Webblog: een website waarop regelmatig soms meermaals per dag nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. Wie een webblog bezoekt, treft VII

9 dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel "blogger" genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van zijn weblog. Dit kan zowel om foto s, video of audio gaan. VIII

10 Lijst van gebruikte afkortingen Cd = compact disc Dj = disc jockey Dvd = digital versatile disc of digital video disc IFPI = the International Federation of the Phonographic Industry LP = long playing record Md = minidisk MP3 = Motion Picture Experts Group, Layer 3 MPEG 3 Pc = personal computer VJ = video jockey Wav = abbreviation of wave. Sound, by Microsoft Technologies for computer peripherals IX

11 Hoofdstuk 1: Inleiding 1 Het onderzoek 1.1 De onderzoeksvraag Muziek is voor velen niet uit het leven weg te denken. Mensen die er dagelijks mee bezig zijn kunnen niet omheen de evolutie naar digitale muziek. Sinds enkele jaren is de digitalisering geëvolueerd tot het discussieonderwerp bij uitstek binnen de muziekindustrie, gespecialiseerde tijdschriften en internetfora. Persoonlijk ben ik al zes jaar actief binnen de muziekindustrie, als deejay, en heb dit fenomeen dan ook op de voet gevolgd. Het digitale muziekformaat is een erg belangrijk element geworden op de markt van dj-apparatuur en heeft een onomkeerbare technologische evolutie teweeggebracht. Het aangeboden assortiment is aanzienlijk uitgebreid alsook de investeringen in marketing gericht op deejays. Tegenwoordig kan elk geïnteresseerde zelf deejay worden, terwijl velen er vroeger enkel konden van dromen. Naar aanleiding hiervan wil ik me verdiepen in de markt van de djafspeelapparatuur, en de evolutie die hiertoe heeft bijgedragen. Concreet wil dit onderzoek een antwoord geven op volgende hoofdonderzoeksvraag: Is de markt van de dj-afspeelapparatuur gewijzigd onder invloed van de evolutie naar digitale muziek? Hierbij staan de bedrijfstakken en segmenteringen van de markt centraal. Bij deze hoofdonderzoeksvraag komen ondermeer volgende subvragen naar voor: - wat is de motivering van de consument een bepaalde muziekdrager te verkiezen? - waarom zijn deejays overgeschakeld van muziekdrager doorheen de tijd? - wat is de marktvorm van de markt van dj-afspeelapparatuur? - welke bedrijfstakken kunnen we onderscheiden? - wat zijn de spelers binnen elke bedrijfstak? - hoe positioneren deze spelers zich? - welke visie houdt de consument na op deze positionering? - wat is het beslissingsproces van de consument bij de keuze van dj-afspeelapparatuur? - wat is de motivering van de consument om te kiezen voor bepaalde afspeelapparatuur? - welke merken bezitten het beste imago betreffende industriestandaard, prijs/kwaliteit, gevoel en eigenschappen? - welke componenten van het concurrentieproces komen in deze specifieke industrie sterk naar voor? 1.2 Kadering van de analyse van de markt Bij een marktanalyse komen zowel de aanbodzijde als de vraagzijde aan bod. Wat betreft de aanbodzijde richten wij ons voornamelijk op de opsplitsing van de markt in meerdere bedrijfstakken, en de diverse elementen die hierbij aan bod komen

12 Concrete gegevens over de marktverdeling tussen de diverse spelers, en de absolute omzet hebben we binnen het bestek van dit onderzoek niet kunnen achterhalen. Direct contact met producenten was onmogelijk gezien het overgrote deel van de producenten hun hoofdzetel zich in een ander continent bevindt en de poging tot contact met hun Europese vertegenwoordigers onbeantwoord bleef. Zo werd de focus eerder op verkooppunten gelegd. Maar ook daar verliep het contact erg moeizaam. Bij enkele verkooppunten mocht ik langskomen, maar bleek dat de zaakvoerder uiteindelijk geen tijd hadden. Dit belemmerde het onderzoek des te meer. Na enig zoekwerk kreeg ik een afspraak met de heer Koen Bekaert, zaakvoerder van Bekafun, een speciaalzaak voor deejays gevestigd te Izegem. Cijfermateriaal werd niet vrijgegeven, maar een gesprek met de zaakvoerder gaf me inzage in de aanbodzijde van de markt. Dit gecombineerd met de informatie die ik op het internet heb gevonden op de officiële websites van de producenten vormt de gegevensverzameling van de aanbodzijde. Om een inzage te krijgen op de vraagzijde van de markt werd gebruik gemaakt van een kwantitatieve analyse die in het volgende onderdeel beschreven wordt. Om een inzage te krijgen in de vraagzijde werd beroep gedaan op een kwantitatieve analyse, aan de hand van een online vragenlijst. Deze primaire gegevens onderbouwen de perceptie van de vraagzijde in dit onderzoek. Deze werd aangevuld met mijn jarenlange ervaring als deejay en kennis die doorheen de jaren tot stand kwam door het actief volgen van dj-nieuwssites, webblogs en dj-communities. 2 Kwantitatieve analyse 2.1 De methode Om de vraagzijde na te gaan werd beslist geen hypothesen te stellen, maar verkennend te werk te gaan. Daarbij bundelde ik mijn eigen inzichten en ervaringen samen met die van enkele bevriende dj s om een vragenlijst op te stellen. De vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1. Er werd gekozen voor een online vragenlijst gezien dit me de mogelijkheid gaf om een concrete doelgroep te bereiken, zodat de kans om vervormde antwoorden te krijgen beperkt was. De online vragenlijst richt zich specifiek op deejays die gebruik maken van hardware djafspeelapparatuur. Dit houdt in dat ze gebruik maken van een platenspeler en/of een cdspeler. Ook het gebruik van timecode-systemen werd onderzocht. Gezien deze aangestuurd worden door vinyl en/of cd, is ook hier het gebruik van een platen- of cd-speler vanzelfsprekend. Het streefdoel hierbij was 200 respondenten te bereiken. De enquête werd in maart gelanceerd en na enkele weken werden al 210 respondenten bereikt. Bij het hercoderen werden een 7 tal enquêtes als ongeldig beschouwd, gezien ze onvolledig of verkeerd ingevuld werden. Uiteindelijk hield ik 203 bruikbare exemplaren over. De enquête werd gevoerd op alle mogelijke dj-communities en fora (zoals het muziek subforum van 9lives, DJ2DJ, DB, Partyguide en AboutDJ). Deze communities en fora richten zich specifiek op deejays, wat het mogelijk maakte op een directe manier de juiste doelgroep te bereiken, en er duidelijk interesse en motivatie is om deel te nemen aan dergelijke enquêtes. We gaan ervan uit dat we een representatieve steekproef realiseren gezien de enquête rechtstreeks de doelgroep bereikt. Absolute zekerheid is hier niet over, omdat er geen verzamelboek met alle dj s bestaat, alsook geen overkoepelende organisatie

13 Voor het openbaar stellen van de vragenlijst werd gebruik gemaakt van een gratis online enquête tool (enquetemaken.be). Deze biedt het voordeel dat de verschillende soorten vraagtypes al geïmplementeerd zijn en er vanaf de dj-communities rechtstreeks naar verwezen kan worden. De vragenlijsten worden opgeslagen, om later de resultaten naar Excel of SPSS te exporteren. Er werd vooral gebruik gemaakt van gestandaardiseerde gesloten vragen, zodat de vragen op eenzelfde wijze geïnterpreteerd zouden worden door de respondenten. Waar een dieper inzicht vereist was, werd gebruik gemaakt van open vragen. Daarnaast komen vooral mening- en gedragsvariabelen naar voor. Het opzet van de vragenlijst is vooral motiveringen na gaan waarom bepaalde muziekdragers en apparatuur verkozen worden. Bij de motivering wordt gebruik gemaakt van beoordelingsvragen aan de hand van een Likert-schaal gaande van verwaarloosbaar tot zeer belangrijk. 2.2 De vragenlijst De vragen kunnen in volgende onderdelen opgesplitst worden: Profiel van de respondent: Het geslacht, land van herkomst, beginjaar en soort deejay wordt nagegaan. Belangrijk is het onderscheid tussen bedroomdeejay (ik draai vooral thuis), de semi-professionele deejay (het draaien is een bijverdienste) en de professionele deejay (het draaien is mijn hoofdinkomen). Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 3 punt Deze onderverdeling wordt gebruikt omdat het gedrag per soort kan verschillen. Bepaling gebruik medium: Enerzijds bepalen we het medium waarmee de respondent begonnen is. Er kan gekozen worden tussen de drie media die in deze enquête bestudeerd worden: vinyl, cd of digitaal. Hierbij werd gebruik gemaakt van lijstvragen met meerdere antwoordmogelijkheden, gezien de verschillende media gecombineerd kunnen worden. De hierop volgende vraag gaat de motivering na waarom de respondent een bepaald medium verkiest boven een ander. In deze vraag komen acht determinanten naar voor, die in hoofdstuk 2 punt 2.1 nauwkeurig beschreven worden. Deze determinanten zijn gekozen op basis van wederkerigheid op internetfora en dj-communities waarbij in verschillende topics gediscussieerd werd over de verschillende muziekmedia. Anderzijds bepalen we in het volgend deel met welk medium er nu gedraaid wordt. De doelstelling van deze vraag is na te gaan of de respondent ten opzichte van zijn beginpunt veranderd is van medium. Indien dit het geval is, wensen wij te weten waarom hij precies veranderd is. Deze motiveringen worden besproken in hoofdstuk 2 punt 2.2. Bepaling budgetgegevens: Het volgende deel spitst zich toe op het budget. Enerzijds wordt nagegaan wat de consument precies doet met zijn budget. Zo gaan we na waar muziek aangekocht wordt en indien op webshops welke dit zijn. Er wordt ook ingegaan op hoeveel geld er maandelijks gemiddeld gespendeerd wordt aan muziek. Anderzijds wordt de samenstelling van het budget per soort deejay nagegaan. Bepaling gebruik dj-afspeelapparatuur: - 3 -

14 Enerzijds gaan we, net zoals bij de muziekdrager, na met welke dj-afspeelapparatuur de respondent begonnen is. Cd-spelers worden opgesplitst in table-top cd-spelers en dubbele cd-spelers. Timecodesystemen worden opgesplitst in cd-aangestuurd en vinyl-aangestuurd. Indien timecodesysteem aangevinkt, wordt gevraagd deze te specificeren. Daarna volgt de open vraag merk en type te specificeren van de gebruikte apparatuur. Gezien de vele spelers op de markt is deze vraag open. De antwoorden hierop worden per merk en per soort afspeelapparatuur gecodeerd, wat ons in staat stelt procentueel te bepalen welke merken per dj-soort voorkomen. Ook in dit onderdeel bevragen we waar de apparatuur gekocht is en indien dit nieuw of tweedehands gebeurde. Daarna volgt de motivering waarom desbetreffende apparatuur gekozen is. Anderzijds gaan we ook na welke apparatuur hedendaags gebruikt wordt. Zo gaan we na of er een evolutie plaatsgevonden heeft in het bezit van apparatuur. Indien dit het geval is, wordt met een open vraag nagegaan waarom precies. Gezien de determinanten tot overschakelen van apparatuur niet zo eenduidig zijn als bij de muziekdrager, werd geopteerd voor een open vraag. Zo wordt inzage verkregen in de motivering waarom deejays veranderen van apparatuur. Net als bij de bepaling van het mediumgebruik, werd hier geopteerd voor lijstvragen met meerdere antwoordmogelijkheden, gezien zowel platenspelers als cd-spelers gecombineerd kunnen worden. Bepaling ervaren segmentcategorisering: Als laatste onderdeel bepalen we in welke segmentcategorie de consument de merken plaats. Hier werd gebruik gemaakt van categorievragen, waar slechts één antwoord kan worden gekozen uit een gegeven lijst. Tevens vragen we om een top 5 te vormen van de merkimago s. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen de verschillende bedrijfstakken. Op basis hiervan stellen we een rangschikking van de diverse merken op. Om deze rangschikkingen na te gaan werden rangordevragen toegepast, gezien de respondent de merken in een bepaalde volgorde moet plaatsen. Bij het coderen en analyseren van de brongegevens werd vooral gebruik gemaakt van SPSS in combinatie met Excel. In de volgende hoofdstukken worden deze antwoorden geanalyseerd. 3 Profiel van de respondent In eerste instantie bleek de respons op de enquête vooral te komen van bedroomdeejays en semi-professionele deejays. Om toch ook de professionele deejays in rekening te brengen, heb ik een beroep gedaan op iemand die professioneel bezig is met deejay en. Deze heeft mijn enquête doorgezonden naar zijn collega s, en hen ook gevraagd deze verder te sturen. Via deze weg heb ik 6% professionele deejays als respondenten weten te bereiken. De overige respondenten zijn 38% bedroomdeejays en 56% semi-professionele deejays. Hiervan zijn maar liefst 99% mannelijk. Hieruit komt duidelijk naar voor dat de dj-wereld vooral gedomineerd wordt door mannen

15 Volgende diagrammen geven de verdeling weer van de aantallen per soort deejay die in een bepaalde periode van start zijn gegaan. Figuur 1: Verdeling soort deejay per beginperiode We kunnen hieruit duidelijk afleiden dat het aantal beginnende deejays gestegen is doorheen de tijd. Dit bevestigt de stelling dat het deejay en aan populariteit is toegenomen zoals aangehaald in de inleiding

16 Hoofdstuk 2: Analyse van de geluidsdrager 1 De evolutie Voor we de markt van de afspeelapparatuur bestuderen, is het belangrijk de markt van de geluidsdrager te schetsen. De geluidsdrager en de dj-afspeelapparatuur zijn namelijk complementaire goederen. Hierbij kunnen we stellen dat de evolutie van de geluidsdrager de afspeelapparatuur doorheen de jaren beïnvloedt. Tabel 1: Belangrijkheid muziek Als we een algemene studie over de amusementsector (Public Opinion Survey, 2007) raadplegen, merken we dat muziek op de eerste plaats genoteerd staat. De tweede plaats wordt ingenomen door tv kijken, gevolgd door een bezoek aan de cinema. Muziek is een amusementsvorm die bij velen dagelijks voorkomt. Dit heeft als gevolg dat de markt van de geluidsdragers een immense omvang heeft. Figuur 2: Besteding aan muziek in Belgie - 6 -

17 Volgens de meest recente cijfers van de Belgian Entertainment Association gaven alle Belgen samen in 2008 ongeveer 166,8 miljoen euro uit aan muziek (Public Opinion Survey, 2007). Dit betekent een daling van 8,7% ten opzichte van Maar door te experimenteren met nieuwe businessmodellen, onder meer gebaseerd op advertentie-inkomsten (bv. Dailymotion en Youtube) en inkomstenverdeling (bv come with music en playnow arena ), genereert de muziekindustrie nieuwe inkomsten. De digitale muziekmarkt kent echter wel een opmars ten opzichte van Zo is die maar liefst met 26% gestegen. De legale online muziek wint aan terrein en is gestegen tot een omzet van 11,5 miljoen euro in Het aandeel van de verkoop van digitale muziek in 2008 stijgt naar 6,5% en wint terrein tegenover 2007 (4,7%). Cd en dvd blijven wel meer dan 90% van het muziekverkopen uitmaken. In volgende onderdelen wordt een bondige weergave gegeven van de geschiedenis van de verschillende muziekmedia, gaande van fonografie tot de hedendaagse digitale techniek. 1.1 Fonografie De muziekindustrie heeft een enorme ontwikkeling ondergaan sinds Thomas Alva Edison de fonografie uitvond in 1877 (Historiek Net, 2008). Fonografie is het neerschrijven van klanken op een drager. Voorheen kon men enkel muziek live beluisteren, zonder dat muziek vastgelegd werd op een bepaalde drager. Het is duidelijk dat de fonograaf beschouwd kan worden als de belangrijkste doorbraak binnen de muziekindustrie. Kort hierna ontstond een heuse fonogramindustrie. Deze industrie ontwikkelde zich verder waardoor geluidsdragers commercieel verhandeld konden worden als fonogram (De Meyer G. & Trappeniers A., 1999). Een fonogram staat voor elke analoge of digitale vastlegging van geluid, behalve de video (i.e. beeld en geluid). Het gaat hier vooral over het vastgelegde geluid, en niet over de geluidsdrager zelf of het materiaal waaruit de geluidsdrager wordt gemaakt. Zo is een blanco cassette geen fonogram, gezien er hierop nog geen geluid vastgelegd is (De Meyer G. & Trappeniers A., 1999). De grammofoonplaat, compact disc en de muziekcassette zijn voorbeelden van geluidsdragers die een fonogram inhouden. In het volgende onderdeel gaan we de oorsprong van laatstgenoemde geluidsdragers na. 1.2 Analoge techniek Met deze techniek worden de geluiden analoog opgenomen op de geluidsdrager. Hierbij is het opgenomen signaal een afspiegeling van het origineel, dat op een grammofoonplaat of op een magnetische band kan worden vastgelegd. Onder deze categorie vallen de grammofoonplaat, ook wel gekend onder de naam vinyl, en de cassette (De Meyer G. & Trappeniers A., 1999) Vinyl/LP/Singles - 7 -

18 In 1887 ontwierp Emile Berliner de fonograaf (ook wel grammofoon genoemd), een toestel om geluiden weer te geven die op schijven vastgelegd zijn (Grammofoon, 2008). De geluidsdrager, de grammofoonplaat, is een cirkelvormige plaat waarin de geluidstrillingen als groeven in de plaat worden vastgelegd (About inventors, 2008). Deze geluidsdrager kon op grote schaal geperst worden. Vanaf 1905 werden grammofoonplaten in de handel gebracht die langs twee kanten afspeelbaar waren. Later, in 1948 werd de eerste long playing record (LP) in vinyl op de markt gebracht door Columbia Records. Deze had een afspeelsnelheid van 33 1/3 toeren per minuut en werd vervaardigd uit polyvinylchloride (een petroleumderivaat) waaraan zwarte kleurstof wordt toegevoegd. In 1950 werd het formaat van de 45-toeren draaiende single voor de populaire muziek aanvaard en gebruikt. Dit is hedendaags nog altijd één van de gebruikte geluidsdragers die dj s hanteren. De meest gebruikte naam hiervoor is vinyl Audiocassette In 1963 werd de audiocassette geïntroduceerd door Philips en commercieel op de markt gebracht (Retrothing, 2008). Deze geluidsdrager bestaat uit een spoelbandsysteem waarbij men de mogelijkheid kreeg om op te nemen, en dus om te kopiëren op een gemakkelijk te hanteren geluidsdrager. In eerste instantie werd deze geluidsdrager gebruikt voor dicteerdoeleinden. Dankzij het gebruiksgemak en de kopieermogelijkheid, kende de audiocassette een groot succes. In 1979 kreeg de muziekindustrie hierdoor een eerste internationale daling in de grammofoonplatenverkoop (Wikipedia Encyclopedia, 2008). 1.3 Digitale Techniek Met deze techniek wordt het signaal van de originele opname eerst in gelijke intervallen gesneden door middel van sampling. Sampling houdt in dat in principe elk geluid kan worden opgenomen of ontleend door er een staal van te nemen. Deze "samples" worden binair gecodeerd tot een digitaal signaal dat verder gebruikt wordt in het productieproces. Dergelijk verkregen signaal noemt men een puls code modulation signaal (PCM) en dit is de internationaal ingeburgerde vorm voor analoog/digitaal conversie met een resolutie van 16 bits. Binnen de digitale techniek onderscheiden we de compact disc, de minidisk en het geluidsdrageronafhankelijk digitaal formaat, zoals de MP3 (De Meyer G. & Trappeniers A., 1999) Compact Disk (cd) In 1981 werd de eerste digitale geluidsdrager of compact disc (cd) geïntroduceerd door Philips en Sony. Op deze geluidsdrager zijn de geluidstrillingen digitaal opgeslagen op een zilverkleurige plaat met een diameter van 12 cm, en met een speelduur van maximaal 74 minuten. De cd zou een eind maken aan de bestaande crisis in de muziekindustrie door de dalende grammofoonplaatverkoop. Dankzij de betere kwaliteit en mindere fragiliteit brak de cd in 1985 commercieel door. Voor dj s was vooral de compactheid een bijzonder groot voordeel tegenover het vinyl. De overige unique selling points van de cd zijn: duurzaamheid, volmaaktheid van geluid en mobiliteit (Sedycias, 2008). Met de opkomst van de cd ontstond twijfel binnen de muziekindustrie. Men vreesde namelijk dat deze compacte geluidsdrager de vinyl teniet zou doen. In deze zin was dit ook de realiteit. Echter kon hiermee de crisis van de slechte grammofoonplaatverkoop opgevangen worden. De gewone muziekluisteraar stapte inderdaad stilaan over naar cd, maar dj s alsook audiofielen bleven vasthouden bij de vinyl. Zij stonden namelijk erg sceptisch tegenover de - 8 -

19 digitale drager aangezien analoog effectief warmer klinkt. Tot de laatste jaren bleven dj s en verzamelaars investeren in vinyl. De algemene verkoop ging achteruit, maar speciaalzaken bleven overeind dankzij hen (Sedycias, 2008) Minidisk In 1992 werd een nieuwe digitale geluidsdrager op de markt gebracht door Sony, de minidisk (MD) (Sony, 2008). Dit was bedoeld als de vervanger van de analoge cassette. Het grote voordeel van deze drager was de schokbestendigheid en opneembaarheid. Hierdoor was de MD vooral gericht op de markt van draagbare spelers. Echter bleef het succes van de minidisk uit. Aangezien dj s geen gebruik maken van de MD, kunnen we deze geluidsdrager buiten beschouwing laten Digitale muziekbestanden Met de komst van het internet begon een tweede groot hoofdstuk in de geschiedenis van de muziekindustrie: universele digitale formaten, onafhankelijk van een specifieke bijhorende drager. De bestanden die op een muziek-cd staan zijn digitale bestanden, in een universeel erkend formaat. Met de evolutie van de computer die een geluidskaart bevat, alsook cd-station en de geschikte software, werd het mogelijk deze bestanden zowel op te slaan als af te spelen op de computer. Naast afspelen kreeg men ook de mogelijkheid deze te kopiëren en te delen met anderen. Dit laatste werd massaal gedaan op internet, vaak zonder toestemming van de producenten. Dit evolueerde in een grootse illegale stroom op peer-to-peer -netwerken, nieuwsgroepen en warez-fora. Deze universele digitale bestanden treffen we in verschillende types. Het meest bekende type is zonder twijfel het MP3-formaat (MPEG Audio Layer-3). Kenmerkend is de kleinere bestandsgrootte zonder er sprake is van hoorbaar kwaliteitsverlies. In 1999 wordt de eerste MP3 gedistribueerd door een bedrijf dat de naam SubPop draagt (About inventors, 2008). Andere bestandstypes zijn ondermeer CDA, WMA en AAC. Uit onderzoek naar de attractiviteit van het internet voor het muziekaanbod komt naar voor waarom muziekbestanden een zodanig groot succes zijn. Volgend staafdiagram geeft dit weer: - 9 -

20 Figuur 3: Top 5 eigenschappen van muziekbestanden op het internet Op de eerste plaats treffen we het vinden van gezochte muziek. Een uiterst belangrijk element voor dj s gezien de eerst stap tot het dj en het aanleggen van een muziekcollectie is. Om je als dj te onderscheiden van collega s wordt er vaak op zoek gegaan naar exclusieve nummers. Met de gedaalde platenverkoop is het duidelijk dat niet alles meer op vinyl verschijnt. Dan is er slechts één weg om dat gezochte nummer te bemachtigen: het internet. Ook de tweede factor sluit hierbij aan: de variëteit. Het aanbod op internet is uitermate groot. Een verklaring hiervoor is dat het voor platenmaatschappijen veel makkelijker en goedkoper is een muzieknummer digitaal uit te brengen dan op cd of vinyl. De derde plaats wordt ingenomen door de prijs. Gemiddeld kost een legaal MP3-bestand 99 eurocent. Tegenover de cd- of vinylprijzen is het duidelijk dat dit erg goedkoop is. Het biedt daarenboven het voordeel dat je je eigen cd kan samenstellen en je niet verplicht bent een volledig album aan te schaffen. Op de vierde plaats worden we geconfronteerd met het illegale aanbod dat gepaard gaat met het digitale MP3-formaat. Ongeveer 25 procent van de respondenten haalt de gratis beschikbaarheid van muziek aan. Als laatste haalt men aan dat je via het internet muziek vooraf kan beluisteren, vooraleer over te gaan tot de aankoop ervan. Dit is erg handig gezien je zo de mogelijkheid hebt nieuwe muziek alsook de kwaliteit te kennen alvorens ze effectief aan te kopen. 2 Consumentengedrag Onder consumenten gedrag verstaan we al het gedrag dat een consument vertoont bij het zoeken naar, het kopen, gebruiken/verbruiken, evalueren en zich ontdoen van producten, diensten en ideeën. Consumentengedrag begint dus al voordat de consument aan het eigenlijke consumeren toekomt, en gaat nog door als de eigenlijke consumptie al achter de rug is. In sommige gevallen is er niet eens sprake van consumeren, terwijl er wel degelijk sprake is van consumentengedrag. Bijvoorbeeld als de consument, na enige twijfel, afziet van een aankoop. Consumentengedrag hoeft ook niet altijd een bewuste activiteit te zijn, of veel denkwerk te vergen. Consumentengedrag is niet altijd zichtbaar. Ook onzichtbaar gedrag zoals het nadenken over een product behoort tot het consumentengedrag. (Nederstigt A. & Poiesz T., 2003) 2.1 Motivering keuze muziekdrager In dit onderdeel bespreken we de motivering van deejays om met een bepaald medium te starten. Er wordt in de vragenlijst gebruik gemaakt van een Likert-schaal, gaande van verwaarloosbaar tot zeer belangrijk. Ook niet van toepassing werd in rekening gebracht. Voor we deze motiveringen per medium nagaan, staan we eerst even stil bij het beginjaar waarin de respondenten het desbetreffende medium zijn beginnen te gebruiken

Korte geschiedenis van de weergave van geluid

Korte geschiedenis van de weergave van geluid Korte geschiedenis van de weergave van geluid Rond het jaar 1860 wordt geluid voor het eerst met succes opgeslagen. De Fransman Léon Scott slaagt erin, geluidstrillingen met een naald in een laag roet

Nadere informatie

Hoe komt u aan MP3- bestanden? Wat is MP3? Zelf MP3's maken.

Hoe komt u aan MP3- bestanden? Wat is MP3? Zelf MP3's maken. Wat is MP3? MP3 is een format voor computerbestanden, vergelijkbaar met andere bekende formaten, zoals "doc" voor Worddocumenten. Het MP3-format werd ontwikkeld door het Frauenhofer Institut, met als doel

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Muziek en mediabestanden

Muziek en mediabestanden Muziek en mediabestanden Instructie aanleveren muziek en mediabestanden Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Voorwoord Geachte lezer, De muziek en andere

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Muziek downloaden MP3 WMA Liedjes of albums? Collectie Waar?

Muziek downloaden MP3 WMA Liedjes of albums? Collectie Waar? Muziek downloaden Muziek downloaden kan op verschillende manieren en bij verschillende diensten. Op deze pagina leggen we uit wat de mogelijkheden zijn. Formaten Verschillende download diensten bieden

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Gegevens. Doelstellingen Elektronica. verwerven. opslaan. bewerken doorsturen. weergeven. Analoog signaal : snelheidsmeting. KHLim - dep.

Gegevens. Doelstellingen Elektronica. verwerven. opslaan. bewerken doorsturen. weergeven. Analoog signaal : snelheidsmeting. KHLim - dep. Gegevens verwerven Doelstellingen Elektronica opslaan» elektrische vorm» magnetische vorm» mechanische vorm bewerken doorsturen» elektrisch (temperatuur, druk, geluid, beeld, )» optisch» elektromagnetische

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Muziek downloaden. PVGE Computerclub 5 JANUARI 2012

Muziek downloaden. PVGE Computerclub 5 JANUARI 2012 PVGE Computerclub 5 JANUARI 2012 Muziek downloaden kan op verschillende manieren en bij verschillende diensten. In deze presentatie proberen we uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Formaten Verschillende

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Met bandje vraagt veel minder rekenkracht van de PC (Zowel in DV=Avials HD= MPEG2). HDV1=1280x720p HDV2=1440x1080i. Een bandje moet vanaf de camera via Firewire(ook

Nadere informatie

Audio Domotica. Bjorn Berkvens! Maurice Appelhof! Thom Snippe

Audio Domotica. Bjorn Berkvens! Maurice Appelhof! Thom Snippe 1 Audio Domotica Bjorn Berkvens! Maurice Appelhof! Thom Snippe 2 1857: Fonautograaf 1850 1860 1870 1880 1890 1900 3 1878: Fonograaf 1857: Fonautograaf 1850 1860 1870 1880 1890 1900 4 1886: Grafofoon 1878:

Nadere informatie

Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld

Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld Met een virtual reality bril op loopt de respondent door de virtuele supermarkt. Ze loopt door de verschillende gangpaden, kijkt naar alle

Nadere informatie

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Het einde van de tape Kostprijs Betrouwbaarheid Compressie De ideale oplossing Gratis kan ook Het einde van de tape Sinds

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

2. Uw muziek beheren in de bibliotheek

2. Uw muziek beheren in de bibliotheek 29 2. Uw muziek beheren in de bibliotheek U heeft nu een aantal nummers in uw itunes-bibliotheek staan. In de bibliotheek kunt u allerlei informatie over deze nummers opslaan. Deze informatie kunt u handmatig

Nadere informatie

Opbouw Module Sound Engineering 01 Versie 0.7

Opbouw Module Sound Engineering 01 Versie 0.7 Opbouw Module Sound Engineering 01 Versie 0.7 Versiebeheer lesopbouw: Omschrijving wijziging versienr. Datum Concept lesopbouw 0.5 11-04- 2006 Versie nummer Beschrijving wijziging Datum 0.2 -in 5 blokken

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden

7. Muziek-cd s branden 205 7. Muziek-cd s branden De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het werken met geluidsbestanden. Ook het verzamelen van muziekbestanden vanaf internet is heel populair. Het branden

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 13 september 2012 CIM Radio Golf 2012-2 Op 23 augustus 2012 verscheen golf 2012-2 van de CIM radiostudie. De studie dekt het radio luisteren van het tweede trimester van 2012. Structuur van de studie:

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

Onderzoek doelgroep en gebruiker. Ruben Werdmuller von Elgg JDE-B05

Onderzoek doelgroep en gebruiker. Ruben Werdmuller von Elgg JDE-B05 De verkoop van platenspelers is de afgelopen jaar flink opgelopen. Uit onderzoek van Computerworld is het volgende gebleken: De verkoop van LP s steeg met 14% van 2006 op 2007 en met maar liefst 39% van

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand

AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand 1 VERGOEDING VOOR HET KOPIËREN VOOR EIGEN GEBRUIK VAN GELUIDS- EN AUDIOVISUELE WERKEN AANGIFTEFORMULIER* Voor de handelingen van de maand.. *dit formulier is van toepassing vanaf 1 februari 2010 Inhoudstafel

Nadere informatie

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend?

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Rapport Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Voor: Online Breedband B.V. Door: Synovate Synovate Inhoud Samenvatting 3 Onderzoeksopzet 5 Belangrijkste resultaten 6 - Internetgebruik

Nadere informatie

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Tendensen in bedrijfsopleidingen 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Inhoud Inleiding: wie zijn wij? Onderzoeksmethodologie & Definities Top 4 Vaststellingen in bedrijfsopleidingen Top 4 Tendensen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 Hoe staan Belgen tegenover reclame in de verschillende media? Valt ze altijd in de smaak, wordt ze creatief, informatief, doeltreffend bevonden?

Nadere informatie

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003 Lekenpraatje Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen 6 november 2003 Meneer de rector, hooggeachte commissie, highly learned opponent, dames en heren. Zoals

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Mixtape Collaborations http://www.facebook.com/groups/mixtapecollaborations

Mixtape Collaborations http://www.facebook.com/groups/mixtapecollaborations Leuven, woensdag 9 mei 2012 Betreft: Antwoord op de email van SABAM met betrekking tot de DJ licentie. Mixtape Collaborations (feitelijke vereniging) is met haar 1600 leden (waarvan gemiddeld 350 actieve

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Formatteren Formatteren is het beschrijfbaar maken van een opslagmedium (b.v. een USB-stick). Vrijwel altijd is het opslagmedium al geformatteerd als

Formatteren Formatteren is het beschrijfbaar maken van een opslagmedium (b.v. een USB-stick). Vrijwel altijd is het opslagmedium al geformatteerd als Formatteren Formatteren is het beschrijfbaar maken van een opslagmedium (b.v. een USB-stick). Vrijwel altijd is het opslagmedium al geformatteerd als je het koopt en staat het op de verpakking, maar je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2 Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-11-2010 Inhoudsopgave Wat gaan we doen?...3 Wat hebben we nodig?...3 Downloaden van het programma:...3 Het programma registreren

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Geheugenkaartjes. 19 december 2014

Geheugenkaartjes. 19 december 2014 Geheugenkaartjes 19 december 2014 Inhoud Inleiding Geheugenkaartjes bij opname Geheugenkaartjes bij montage Geheugenkaartjes voor opslag en transport 2 Inleiding Video-opslag is technologie die nog steeds

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 4 juni 01 CIM Radio Golf 01-1 Op 4 mei jongstleden verscheen golf 01-1 van de CIM radiostudie. De golf dekt het radioluisteren in het eerste trimester van 01. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Rapport Nederlandstalige Muziek

Rapport Nederlandstalige Muziek Rapport Nederlandstalige Muziek 11 september 2015 1 INLEIDING Buma Cultuur, dat het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in het buitenland ondersteunt en promoot, heeft TNS Nipo onderzoek

Nadere informatie

4. Muziek. In dit hoofdstuk leert u:

4. Muziek. In dit hoofdstuk leert u: 81 4. Muziek Op een Windows 10-computer kunt u muziek afspelen met Windows Media Player. Behalve het afspelen van muziek, kunt u met dit programma ook muziek van cd s naar uw computer kopiëren. De muziek

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Enquête resultaten uitgebreid website

Enquête resultaten uitgebreid website Enquête resultaten uitgebreid website Vanaf mei tot en met september 2013 hebben 4000 mensen de Lumière enquête ingevuld. Uit alle respons kwam erg waardevolle informatie die we u niet willen onthouden.

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

Youth Today: hoe communiceer je best naar jongeren toe?

Youth Today: hoe communiceer je best naar jongeren toe? Youth Today: hoe communiceer je best naar jongeren toe? Wat betekent het om jong te zijn in 2015? Waarin verschillen de jongeren van vandaag met die van het vorige decennium? Één constante: jongeren leven

Nadere informatie

Aankoopgids DVD. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen.

Aankoopgids DVD. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. Aankoopgids DVD Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. Hoe kiest u HET juiste DVD-toestel? De dvd heeft de plaats van video ingenomen

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015

Adrem Flash. E-newsletter 11 september 2015 Adrem Flash ONMEDIA Op 20 augustus 2015 verscheen Golf 2015-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2015. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT PERSBERICHT 30 september 2017 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

Nadere informatie

------------------------------ Een overzicht van alle eisen en wensen is onderaan dit document te vinden ------------------------------

------------------------------ Een overzicht van alle eisen en wensen is onderaan dit document te vinden ------------------------------ Notulen VPRO briefing :: 23-09-2004 _ 13.30u 15.00u :: MultiVilla Aanwezig: Namens de HKU: Joost Burger, Joost Blatter, Merijn Vogelsang, Nick van Loo, Martijn Reintjes, Dudu Puetes, Paul Keurentjes Namens

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

Chapman Events (Michael Chapman) (order ID 61627-7851) EventMonitor. Q2 2013.

Chapman Events (Michael Chapman) (order ID 61627-7851) EventMonitor. Q2 2013. EventMonitor. Q2 2013. Over EventMonitor EventMonitor is de eerste barometer voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het is een representatieve benchmark voor organisatoren, evenementenbureaus,

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

NEDERLANDS BEGRIJPEND LEZEN

NEDERLANDS BEGRIJPEND LEZEN TUSSENTIJDSE TOETS 2 NEDERLANDS BEGRIJPEND LEZEN 0 TUSSENTIJDSE TOETS Deze toets gaat over alle vaardigheden die je tot nu toe hebt opgedaan. Maak deze toets zelfstandig. De toets wordt besproken tijdens

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

21 oktober 2015. Geheugenkaartjes

21 oktober 2015. Geheugenkaartjes 21 oktober 2015 Geheugenkaartjes Inhoud Inleiding Geheugenkaartjes bij opname Geheugenkaartjes bij montage Geheugenkaartjes voor opslag en transport 2 Inleiding Video-opslag is technologie die nog steeds

Nadere informatie

Mogelijkheden om muziek van internet te halen om te gebruiken bij de montage van films.

Mogelijkheden om muziek van internet te halen om te gebruiken bij de montage van films. Mogelijkheden om muziek van internet te halen om te gebruiken bij de montage van films. 1. Downloaden van een Torrent Site 2. Kopen in de itunes Store 3. Muziek gebruiken uit de YouTube Audio Bibliotheek

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie