Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer"

Transcriptie

1 Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling van de winstmarge (alle voorwaarden vervuld : aankoop bij een vorige eigenaar die de btw niet heeft kunnen aftrekken of terugvorderen bij de aankoop van het goed, wederverkoop door een handelaar in deze goederen, enz.). De vraagstellingen betreffen vaak de grenzen van de toepassing van deze bijzondere regeling, en wel in verband met handelingen met in het buitenland gevestigde klanten in het kader van intracommunautaire leveringen en uitvoer buiten de Gemeenschap. De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge is op 1 januari 1995 in werking getreden (aanschrijvingen nr. 1 en 2 van 1995). Een herhaling van de modaliteiten inzake de vaststelling van de verschuldigde btw is vast niet overbodig. Aankopen van de maand januari of het eerste kwartaal + Goederen in voorraad op 1 januari = Aankopen te vergelijken met de verkopen Verkopen van de maand januari of het eerste kwartaal Aankopen te vergelijken met de verkopen = Brutomarge van de maand januari of het eerste kwartaal Positieve brutomarge Wanneer de onder 2.1 vermelde berekening een positieve brutomarge als resultaat geeft, leiden volgende verrichtingen tot de belastbare basis en de verschuldigde btw, voor het tarief van 21% : Brutomarge X 100/121 = rooster 03 van de periodieke aangifte Brutomarge X 21/121 = rooster 54 van de periodieke aangifte. P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli 2. Regeling van belastingheffing over de winstmarge Voor tweedehandse goederen die onder de regeling van de winstmarge zijn geplaatst, verschillen de bestanddelen van de belastingheffing naargelang de brutomarge in het begin, in de loop of op het einde van het jaar wordt bepaald Brutomarge in het begin van het jaar Bij de indiening van de eerste periodieke aangifte van het jaar wordt de brutomarge als volgt bepaald : I N H O U D Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1 Registratie van aannemers, België en EG-Verdrag 5 Voor U geantwoord : «Meerwaardebelasting bij gemengd gebruikte woning» 7 PACIOLI NR. 234 BIBF-IPCF 6 19 AUGUSTUS

2 Wanneer de afrekening betrekking heeft op globale cijfers (totale aankopen van de maand of van het kwartaal, vergeleken met globale verkopen van dezelfde periode), wordt rooster 00 van de aangifte van de maand januari en deze van het eerste kwartaal niet ingevuld. Rooster 00 wordt dan alleen op het einde van het jaar gebruikt (zie ). Alleen wanneer de brutomarge per goed wordt vastgesteld (elke verkoopprijs wordt individueel vergeleken met de overeenstemmende aankoopprijs) moet in rooster 00 voor elk aangiftetijdvak het bedrag van de verkochte aankopen worden ingevuld. In rooster 81 moeten steeds de aankopen van het tijdvak worden ingevuld, ongeacht de brutomarge positief dan wel negatief is Negatieve brutomarge Wanneer de afrekening in het begin van het jaar een negatieve marge uitwijst, wordt deze naar de volgende periode overgedragen en opgeteld bij de aankopen van deze periode (februari of tweede kwartaal naargelang de periodiciteit van de aangifte) om de brutomarge van deze periode te bepalen. In geval van een negatieve marge is er geen btw verschuldigd. Roosters 03 en 54 van de periodieke aangifte worden trouwens niet gebruikt. Hetzelfde geldt voor rooster 00 (zie en ). Wanneer er aanzienlijke voorraden zijn, is een negatieve marge in het begin van het jaar niet abnormaal Brutomarge in de loop van het jaar In de loop van het jaar (handelingen van de maanden februari tot november en deze van het tweede en derde kwartaal) wordt de brutomarge als volgt bepaald : Aankopen van de maand of van het kwartaal + Overgedragen negatieve marge van vorig tijdvak (zie ) = Aankopen te vergelijken met de verkopen Verkopen van de maand of van het kwartaal Aankopen te vergelijken met de verkopen = Brutomarge van de maand of van het kwartaal Positieve brutomarge De maatstaf van heffing en de verschuldigde btw worden berekend zoals sub Negatieve brutomarge Dezelfde regels gelden als sub , met inbegrip van de overdracht van deze negatieve marge om haar op te tellen bij de aankopen van het volgende aangiftetijdvak Brutomarge op het einde van het jaar Voor de handelingen van de maand december of van het vierde kwartaal, volgt de afrekening de chronologie uiteengezet sub en Verkochte aankopen van het jaar rooster 00 van de aangifte De eerste bewerking is de bepaling van de verkochte aankopen betreffende het VOLLEDIGE KALENDERJAAR volgens het volgende schema : Voorraad begin van het jaar + Aankopen van de twaalf maanden of de vier kwartalen Voorraad einde van het jaar = Verkochte aankopen van het jaar Dit bedrag van de verkochte aankopen van het jaar moet worden overgebracht naar rooster 00 van de aangifte van de maand december of het vierde kwartaal, na eventuele aftrek van de overblijvende negatieve marge (zie ) Verkopen van het jaar Hier worden de totale verkopen van de twaalf maanden of van de vier kwartalen in aanmerking genomen Brutomarge van het jaar De brutomarge van het jaar wordt als volgt bepaald : Verkopen van het jaar Verkochte aankopen van het jaar = Brutomarge van het jaar Periodieke aangifte De bedragen die naar de periodieke aangifte van de maand december of van het vierde kwartaal moeten worden overgebracht, worden als volgt berekend : Brutomarge van het jaar Positieve brutomarges aangegeven in de loop van het jaar (roosters ) = Overblijvende brutomarge van het jaar 6 19 AUGUSTUS 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

3 Overblijvende positieve brutomarge van het jaar De maatstaf van heffing die in rooster 03 en de verschuldigde btw die in rooster 54 moeten worden vermeld, worden berekend zoals sub Overblijvende negatieve brutomarge van het jaar Roosters 03 en 54 worden dan niet gebruikt. De negatieve marge van een jaar mag in geen geval naar het volgende jaar worden overgedragen. Met andere woorden moet deze negatieve marge als «verloren» worden beschouwd. 3. Handelingen met andere landen 3.1. Intracommunautaire leveringen In eerste instantie dient ervan uitgegaan te worden dat de goederen onder de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge worden geplaatst, zodra de voorwaarden zijn vervuld. In deze gedachtegang moeten alle aankoopprijzen in de daartoe bestemde registers (aankoopregister en vergelijkingsregister) worden ingeschreven om de brutomarge te bepalen. Zolang de goederen onder de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge blijven, wordt de verschuldigde btw berekend zoals hierboven uiteengezet. Dat geldt ook voor intracommunautaire leveringen, zonder dat we ons, in eerste instantie, moeten bekommeren over de hoedanigheid van de kopers (particulieren, handelaars, andere belastingplichtigen, enz.). Voorbeeld Een in België gevestigde brocanteur verkoopt aan een brocanteur die in Frankrijk is gevestigd en aldaar op behoorlijke wijze houder is van een btw-identificatienummer een siervoorwerp onder de margeregeling. De in België gevestigde brocanteur had het goed, toen hij het aankocht, onder de Belgische margeregeling geplaatst. Hij heeft met deze prijs rekening gehouden voor de toepassing van de bijzondere regeling. Aangezien de verkoop onder de bijzondere regeling geschiedt, wordt, bij de intracommunautaire levering van het goed, de verkregen prijs bij alle andere verkopen onder de winstmargeregeling opgenomen om de brutomarge te bepalen. Met andere woorden is het wel degelijk de Belgische btw die van toepassing blijft. De intracommunautaire levering wordt bijgevolg niet door artikel 39bis van ons Btw-Wetboek vrijgesteld en de handeling moet niet op de intracommunautaire listing worden vermeld. De in Frankrijk gevestigde brocanteur kan het siervoorwerp onder de in zijn land toegepaste margeregeling laten. Hij moet zijn intracommunautaire verwerving dan niet aan de Franse btw onderwerpen. We vermelden nog dat de belasting van tweedehandse goederen onder de winstmargeregeling een communautair stelsel is. Het is normaal in alle lidstaten van toepassing. Een in België gevestigde handelaar heeft evenwel de mogelijkheid om de goederen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge te onttrekken. Daartoe moet hij de formaliteiten in verband met de overgang van de ene regeling naar de andere vervullen, onder meer de negatieve correctie in het aankoopregister bij de overgang naar de normale regeling. We merken nog op dat het mogelijk is om over te gaan van de margeregeling naar de normale regeling, maar dat het normaal verboden is om over te gaan van de normale regeling naar de margeregeling. Om deze reden wordt op tweedehandse goederen meteen de margeregeling toegepast. Wanneer de margeregeling niet wordt toegepast (verplicht wanneer de voorwaarden niet vervuld zijn of bij vrijwillige onttrekking) moet de normale regeling worden toegepast. Dan is de btw verschuldigd over de totale verkoopprijs, zelfs bij verkoop met verlies. De omstandigheid dat bij de aankoop geen aftrek van btw werd gevraagd, is niet relevant. Op intracommunautair gebied komt de toepassing van de normale regeling vooral voor op vraag van de koper (wanneer deze regeling voor de koper voordeliger blijkt, bijvoorbeeld bij de aankoop van personenauto s, wanneer de btw voldaan op de intracommunautaire verwerving door de koper de volledige aftrek van deze belasting in zijn lidstaat mogelijk maakt). Merk op dat intracommunautaire leveringen vereisen dat het verkochte goed de lidstaat van de verkoper, in casu België, verlaat. Bij toepassing van de normale regeling op intracommunautaire leveringen, gebeurt de belastingheffing volgens de volgende modaliteiten : als de koper geen in een andere lidstaat geldig toegekend identificatienummer mededeelt, wordt de verkoop tegen de totale verkoopprijs aan de Belgische btw onderworpen (beschouwd als belasting inbegrepen); als de koper een in een andere lidstaat geldig toegekend identificatienummer mededeelt, is de vrijstelling van artikel 39bis van het Belgisch Btw-Wetboek (vrijgestelde intracommunautaire levering) van toepassing, PACIOLI NR. 234 BIBF-IPCF 6 19 AUGUSTUS

4 met alle verplichtingen die daaruit voortvloeien (indiening van kwartaallisting, enz.). Om geldig aanspraak te hebben op de vrijstelling van de intracommunautaire levering, moet de verkoper aantonen dat : het door de koper medegedeeld btw-nummer geldig werd toegekend in een andere lidstaat; het verkochte goed België fysiek heeft verlaten. De bewijsgegevens zijn identiek als voor alle andere intracommunautaire leveringen. In de praktijk moet het bewijs voortvloeien uit een geheel van gegevens, meer bepaald wanneer de koper het goed in België in bezit komt nemen om het zelf naar zijn land te vervoeren (ontvangstmelding, nummerplaat van het voor het vervoer gebruikte voertuig, fotokopie van de identiteitskaart van de bestuurder, betaling door een buitenlandse instelling, enz.). Voor tweedehandse goederen zijn voor de toepassing van de btw bijgevolg twee afzonderlijke regelingen toepasselijk : enerzijds de margeregeling, indien alle voorwaarden zijn vervuld; anderzijds de normale regeling, wanneer de voorwaarden voor de toepassing van de margeregeling niet zijn vervuld, of wanneer de handelaar beslist heeft het goed aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge te onttrekken Uitvoer Normaal geldt de margeregeling alleen voor intracommunautaire handelingen. Dat betekent dat voor uitvoer buiten de Gemeenschap, het goed aan de margeregeling zou moeten worden onttrokken. Maar om redenen van voorzichtigheid in verband met de douaneformaliteiten, vooral wanneer deze door de koper moeten worden vervuld, beslissen de handelaars soms om het goed onder de margeregeling te laten. Bijgevolg nemen ze niet het risico om de vrijstelling voor uitvoer buiten de Gemeenschap op grond van artikel 39 van het Btw-Wetboek in te roepen, met name om zich te wapenen tegen de mogelijkheid dat de koper niet alle formaliteiten en bewijzen correct zou leveren. Dat standpunt is aanvaardbaar zo lang een positieve of een nulmarge word behaald. Bij verkoop met verlies daarentegen, zal de fiscale administratie het recht hebben om de uitvoer uit de toepassing van de belastingheffing over de winstmarge te sluiten, omdat de belasting onder deze regeling ten belope van het verlies zal worden verminderd. 4. Slotbeschouwingen Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de wijze waarop de brutomarge in het begin van het jaar wordt bepaald. De meeste publicaties over deze aangelegenheid besteden geen aandacht aan deze bijzonderheid en beperken zich tot het uiteenzetten van de bepaling van de marge in de loop en op het einde van het jaar. Ook de aanschrijvingen nr. 1 en nr. 2 schieten trouwens te kort op dat gebied. Het is alleen door het bestuderen van becijferde voorbeelden dat de lezer zal achterhalen hoe de marge in het begin van het jaar wordt bepaald, met name door de voorraad bij de aankopen te voegen. Om praktische redenen kiezen sommige boekhoudprofessionals ervoor om de last van de btw over het volledige jaar te spreiden, wanneer er aanzienlijke voorraden aanwezig zijn. Als ze nauwgezet de voorgeschreven wijze van bepaling van de marge in het begin, in de loop en op het einde van het jaar volgen, bestaat de kans dat deze boekhoudprofessionals met lastige vragen vanwege kun cliënten worden geconfronteerd, vooral wanneer de economische activiteit van laatstgenoemden tijdens het jaar geen belangrijke schommelingen ondergaat. Voorbeeld Geen btw verschuldigd voor het eerste kwartaal (negatieve marge wegens de toevoeging van een aanzienlijke voorraad aan de aankopen van dit eerste kwartaal). Geen of weinig btw verschuldigd (door de toevoeging van de negatieve marge van het eerste kwartaal aan de aankopen van het tweede kwartaal); Normaal bedrag te betalen voor het derde kwartaal (berekend over de aankopen en verkopen van dit kwartaal). Enorm hoog bedrag door de afrekening van het vierde kwartaal (gebaseerd op de aankopen en verkopen van het jaar, met schommeling van de voorraad). De verstrekte uitleg wordt door de handelaars niet altijd goed begrepen. Het is mogelijk dat ze de schuld daarvan op de boekhoudprofessional afwentelen. Daarenboven kunnen de op het einde van het jaar verschuldigde sommen aanleiding geven tot tal van problemen : cashtekort, opnulstelling van de btw-rekeningcourant, boeten en nalatigheidsinterest, enz. Het is alleszins aangewezen om de betrokken cliënten te gelegener tijd vooraf te informeren AUGUSTUS 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

5 Registratie van aannemers, België en EG-Verdrag De wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en de programmawet van 6 juli 1989 bevatten bepalingen ter bestrijding van fraude in de bouwsector. De bepalingen van deze wetten omvatten zowel maatregelen op het stuk van de inkomstenbelastingen, als inzake sociale zekerheidsbijdragen. Verschillende activiteiten worden erin beoogd en houden verband met de bouwsector (cf. art. 1 uitvoeringskb van 26 december 1998 met betrekking tot de registratie van aannemers). De meeste werken zijn dezelfde als deze die onder het begrip «werken in onroerende staat» inzake btw vallen (cf. art. 19, 2 WBTW); er bestaan echter bepaalde verschillen en elke situatie moet afzonderlijk worden bekeken. In elke provincie werd een registratiecommissie opgericht; deze commissies beslissen over de registratieaanvragen die werden ingediend. De registratie als aannemer wordt alleen toegekend aan personen die op het tijdstip waarop de registratiecommissie een beslissing neemt aan bepaalde voorwaarden voldoen, waarop we in deze bijdrage niet verder zullen ingaan. Het registratienummer dat wordt toegekend, bestaat uit het btw-nummer, gevolgd door verschillende codenummers die kenmerkend zijn voor de registratie. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een aannemer in principe niet verplicht om zich te laten registreren. Wanneer een aannemer niet geregistreerd is, is het echter mogelijk dat hij een contractuele verplichting niet kan nakomen of dat hij niet kan voldoen aan bepalingen met betrekking tot een dossier van gunning van openbare aanbesteding of van toekenning van een subsidie. Een particulier die een woning wil laten bouwen of verbouwen, kan alleen een premie aanvragen bij de Staat indien hij een beroep doet op een geregistreerde aannemer. In de praktijk is het voor een niet-geregistreerde aannemer bijna onmogelijk om economisch te overleven : In de eerste plaats is een opdrachtgever die een beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van die niet-geregistreerde aannemer. Vervolgens moet de opdrachtgever op straffe van sancties bedragen van de factuur van de niet-geregistreerde aannemer rechtstreeks inhouden ten voordele van de Staat of onderdelen van de Staat. Wie een beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer moet zijn gegevens (naast andere inlichtingen) meedelen aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) binnen de 15 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Die termijn van 15 dagen gaat in bij het sluiten van de overeenkomst, en niet na de start van de werken, die over het algemeen later plaatsvindt. Hoofdelijke aansprakelijkheid Wie voor het uitvoeren van werken in onroerende staat in België een beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de fiscale en sociale schulden van de aannemer of zijn onderaannemer. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de opdrachtgever van een niet-geregistreerde aannemer verplicht kan worden om de schulden in de plaats van die aannemer te betalen (hij kan deze daarna eventueel op hem verhalen) : op sociaal vlak : de sociale zekerheidsbijdragen, de eventuele verhogingen van die bijdragen en de nalatigheidsinteresten (cf. artikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969); op fiscaal vlak : de inkomstenbelasting (PB of Ven.B.), de voorheffingen, de btw, alsook de verhogingen van die belastingen en de nalatigheidsinteresten. De aansprakelijkheid blijft echter beperkt tot : 50% van de totale prijs van de werken die werden toevertrouwd aan de niet-geregistreerde aannemer (met inbegrip van de prijs van de materialen) voor de sociale schulden (art. 30bis, 3, 7 e lid van de wet van 27 juni 1969); 35% van de totale prijs van de werken voor de fiscale schulden; deze maatregel volgt uit het bepaalde in de artikelen 400 tot 408 van het WIB 1992; ze hebben alleen betrekking op een aannemingsovereenkomst, niet op een verkoopovereenkomst. Inhoudings- en stortingsplicht De wet bepaalt dat een deel van de bedragen die verschuldigd zijn aan een niet-geregistreerde aannemer ingehouden moet worden, en dit ten belope van : 15% van de op sociaal vlak verschuldigde bedragen (exclusief btw) ten gunste van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ); 15% van de op fiscaal vlak verschuldigde bedragen (exclusief btw) ten gunste van het Ontvangkantoor der belastingen. PACIOLI NR. 234 BIBF-IPCF 6 19 AUGUSTUS

6 Deze inhoudingen zijn verplicht, zelfs wanneer vaststaat dat de aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft. Ze moeten op hetzelfde moment gebeuren als de betaling van de factuur aan de aannemer. Opmerkingen : de storting ontheft de opdrachtgever niet van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid; de gestorte bedragen worden echter afgetrokken van het bedrag voor het inhuren van een niet-geregistreerde aannemer; wanneer de opgelegde bedragen niet gestort worden, worden strafmaatregelen toegepast, die zowel onder het belastingrecht als onder het sociaal recht vallen. Deze maatregelen treffen alleen de opdrachtgever. Het gaat (onder meer) om de volgende strafmaatregelen : op sociaal vlak : het in te houden bedrag (= 15%, zie hierboven) wordt vermenigvuldigd met 2; op fiscaal vlak : het in te houden bedrag (= 15%, zie hierboven) wordt vermenigvuldigd met 2. Voorbeeld Veronderstellen we dat een niet-geregistreerde aannemer sociale en fiscale schulden heeft voor een bedrag van 1 000,00 euro. Het bedrag van de factuur voor de werken die voor de heer ENE werden uitgevoerd bedraagt 500 euro. We gaan ervan uit dat de inhoudingsplicht niet werd vervuld. Indien de fiscale en sociale schuld verhaald wordt op de klanten van de niet-geregistreerde aannemer en strafmaatregelen moeten worden toegepast, zal de totale kostprijs van de werken van de heer ENE oplopen tot : de prijs van de uitgevoerde werken 500,00 de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot 50% (op sociaal vlak) 250,00 de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot 35% (op fiscaal vlak) 175,00 strafmaatregel op sociaal vlak (15% 2) 150,00 strafmaatregel op fiscaal vlak (15% 2) 150,00 eventuele geldboetes Dit is een totaal van 1 225,00 Bovendien kan het verlaagd btw-tarief van 6% op bepaalde onroerende goederen (die voor privédoeleinden worden gebruikt) alleen worden toegekend aan geregistreerde aannemers. Arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2006 In het arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2006, dat ruimschoots voortbouwt op de conclusie van de advocaat-generaal (van 6 april 2006) is de Europese Commissie van mening dat een aantal principes van de Belgische wetgeving inzake registratie van aannemers een belemmering vormen van het vrije verkeer van diensten binnen de Unie, op grond van de artikelen 49 en 50 van het EG-Verdrag. Hoewel dit arrest verwijst naar het WIB 1992, zullen er, ons inziens, dezelfde gevolgen uit afgeleid worden voor het sociale luik (en het btw-luik) dat we hierboven hebben toegelicht. Artikel 49 van het Verdrag van Rome bepaalt dat het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie is verzekerd en dat elke discriminatie die, onder meer op nationaliteit is gesteund, moet worden opgeheven. De Commissie verwijt België dat de gevolgen van de niet-registratie als aannemer financieel en fiscaal nadelig zijn (cf. art. 403 WIB 1992 : de opdrachtgever of aannemer moet een bedrag van 15% van de door een nietgeregistreerde dienstverrichter gefactureerde prijs inhouden ten gunste van de Belgische administratie. Dit komt erop neer dat die dienstverrichter de mogelijkheid wordt ontnomen om dadelijk te beschikken over een deel van zijn inkomsten, dat hij slechts na een bijzondere administratieve procedure kan recupereren). Deze verplichting vormt een belemmering van het vrij verrichten van diensten in de Belgische bouwsector. Het Hof herinnert er in zijn arrest van 9 november 2006 aan dat, ook indien deze beperking zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstverrichters en dienstverrichters uit andere lidstaten, ze de werkzaamheden van dienstverrichters uit andere lidstaten die in hun lidstaat van herkomst rechtmatig gelijksoortige diensten verrichten niet mag verbieden, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Deze verplichtingen ontmoedigen de toegang van niet-geregistreerde onderaannemers tot de Belgische bouw-, verbouwings- of afbraakwerken. Daarnaast kan het principe van hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 402 WIB 1992, dat stelt dat de opdrachtgever of de aannemer die een overeenkomst sluit met een dienstverrichter die niet geregistreerd is in België hoofdelijk aansprakelijk is voor alle fiscale schulden van die dienstverrichter die betrekking hebben op voorafgaande belastbare tijdperken, ten belope van 35% van de prijs van de uit te voeren werken, die opdrachtgever of aannemer ontmoedigen om een beroep te doen op een niet-geregistreerde en niet in België gevestigde dienstverrichter die rechtmatig dezelfde diensten verricht in de lidstaat waar hij is gevestigd. Het Hof besluit dat de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid bijgevolg een beperking vormen van het vrij verrichten van diensten. Volgens het Hof kan een dergelijke beperking alleen gerechtvaardigd zijn voor zover zij beantwoordt aan een dwingende reden van algemeen belang, wanneer dat 6 19 AUGUSTUS 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

7 belang niet reeds wordt gewaarborgd door de regels die voor de dienstverrichter gelden in de lidstaat waar hij is gevestigd, en zij geschikt is om de verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen en niet verder gaat dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is. De Belgische regering had aangevoerd dat de betwiste maatregelen gerechtvaardigd waren om dwingende redenen i.v.m. de strijd tegen de fiscale fraude. Het Hof betoogt echter dat de noodzaak van bestrijding van belastingfraude niet kan volstaan als rechtvaardiging voor de toepassing van een maatregel die in strijd is met één van de fundamentele vrijheden van het Verdrag. Het Hof suggereert te voorzien in de uitwisseling van informatie tussen opdrachtgevers, aannemers, dienstverrichters en de Belgische fiscus, waardoor opdrachtgevers en aannemers bijvoorbeeld in staat zouden zijn om kennis te nemen van eventuele belastingschulden van hun medecontractanten, of in een verplichting om de Belgische fiscus in te lichten over elke overeenkomst die wordt gesloten met niet-geregistreerde medecontractanten of elke aan hen verrichte betaling. Ook wat de hoofdelijke aansprakelijkheid betreft, zou het om het ontradende effect ervan te beperken, minder restrictief zijn indien werd voorzien in de mogelijkheid dat de dienstverrichters kunnen bewijzen dat hun fiscale situatie in orde is of indien het de opdrachtgevers en aannemers mogelijk werd gemaakt aan de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontsnappen wanneer zij bepaalde formaliteiten hebben vervuld om zich ervan te vergewissen dat de fiscale situatie van de dienstverrichters waarmee zij een overeenkomst wensen te sluiten, in orde is. Ten slotte besluit het Hof dat het Koninkrijk België niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens de artikelen 49 en 50 van het Verdrag van de Europese Gemeenschappen. De medecontractant van een niet-geregistreerde buitenlandse onderneming is dus voortaan niet meer gehouden om bij elke betaling aan dergelijke onderneming de inhouding en storting voorzien bij artikel 403 WIB 1992 te doen. De bepalingen van artikel 400 e.v. WIB 1992 blijven van toepassing voor medecontractanten van Belgische niet-geregistreerde ondernemingen alsook voor medecontractanten voor niet-geregistreerde ondernemingen buiten de EU. De programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) wijzigt het huidige systeem inzake registratie van aannemers : aannemers zijn niet meer verplicht om zich te laten registreren; de dienstnemer moet evenwel nagaan of er fiscale of RSZ-schulden openstaan alvorens de medecontractant te betalen; registratie blijft nodig voor bepaalde situaties zoals het verminderd btw-tarief van 6% of het verkrijgen van een overheidsopdracht. Stéphane MERCIER Erkend Boekhouder-Fiscalist Voor U geantwoord : «Meerwaardebelasting bij gemengd gebruikte woning» De heer X heeft een woning, die hij samen met zijn echtgenoot bezit, gedurende tien jaar voor 25% beroepsmatig gebruikt. In het kader van de zelfstandige activiteit (geen vennootschap) is dit beroepsgebruik aan 3% afgeschreven. Sinds 2006 is de heer nog slechts zelfstandige in bijberoep en is het beroepsgebruik van de woning verminderd tot 10% en wordt nog 10% afgeschreven. De eigenaars overwegen om deze woning te verkopen. Naar aanleiding van de verkoop zal vermoedelijk een meerwaarde worden gerealiseerd. Wat is het toe te passen belastingregime op de gerealiseerde meerwaarde? Hoe wordt de meerwaarde vastgesteld? Moeten de uitgevoerde verbeteringswerken in aanmerking worden genomen, de belastingtarieven enz.? 1. In de personenbelasting zijn meerwaarden gerealiseerd op een woning in vele gevallen nog belastingvrij indien de overdracht kadert binnen het normaal beheer van privévermogen. De meerwaarden kunnen toch belast worden tengevolge van : een snelle verkoop van de woning (artikel 90, 8 en 10 WIB 1992); een speculatieve verrichting (artikel 90, 1 WIB 1992); een verkoop van een (gedeeltelijk) voor het beroep aangewende woning waarop werd afgeschreven. De woning van de familie X wordt gemengd gebruikt en het beroepsmatig gebruikte deel is ook deels afgeschreven. Het beroepsmatig gebruik is weliswaar afgenomen, maar niet gestopt. Meerwaarden gerealiseerd op (ook gedeeltelijk) beroepsmatig gebruikte activa worden belast als beroepsinkomen. Een gebouw mag gedurende een ganse periode niet beroepsmatig meer gebruikt worden alvorens het bij ver- PACIOLI NR. 234 BIBF-IPCF 6 19 AUGUSTUS

8 koop weer als een privégoed in aanmerking kan worden genomen. In de rechtspraak varieert de minimumperiode van 11 maanden tot enkele jaren Een verkoop door de familie X, in de bovenvermelde situatie, in 2007 zal mogelijks nog tot taxatie leiden op 25% van de meerwaarde, en wellicht zeker 10% (zijnde het beroepsmatig gebruikte gedeelte). Als de verkoop in een later jaar zou plaatsvinden, lijkt ons dat slechts 10% van de meerwaarde als beroepsinkomen belastbaar is. Een volledig belastingvrije verkoop zit er niet echt in zolang er toch een gedeeltelijk beroepsgebruik (en dito afschrijvingskost) is. 2. De verwezenlijkte meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen (artikel 43 WIB 1992) : enerzijds de verkoopprijs van het pand of de ervoor ontvangen vergoeding verminderd met de kosten van vervreemding; en anderzijds de aanschaffingsprijs verminderd met de fiscaal aanvaarde afschrijvingen of aangenomen waardeverminderingen. De kosten van vervreemding zijn onder meer publiciteitskosten, notariskosten, makelaarskosten, erelonen raadgevers, kosten van schatting, enz. Of uitgevoerde aanpassingswerken/verbeteringswerken het bedrag van de meerwaarde beïnvloeden hangt tevens af van het feit of op de betreffende investering is afgeschreven. Ter illustratie van de berekening van de meerwaarde veronderstellen we dat de familie X de woning die zij in 1997 voor ,00 euro heeft aangekocht in het jaar 2007 voor ,00 euro verkoopt. In het jaar 2002 zijn verbeteringswerken uitgevoerd voor ,00 euro. De woning wordt voor 25% beroepsmatig gebruikt. Zowel de woning en de verbeteringswerken zijn aan 3% afgeschreven. Om de verkoop te realiseren heeft de belastingplichtige een beroep gedaan op een makelaar en adviseurs. Hiervoor heeft de belastingplichtige 5 000,00 euro betaald. De meerwaarde zal als volgt berekend worden : Verkoopprijs ,00 verminderd met de kosten van vervreemding (5 000,00) Saldo verkoopprijs ,00 Aankoopprijs + verbeteringswerken ,00 Verminderd met fiscaal aanvaarde afschrijvingen (67 500,00) ( ,00 x 3% x 10 jaar (berekend op aanschafwaarde) x 3% x 5 jaar (berekend op verbeteringswerken)) Saldo boekwaarde ,00 Gerealiseerde meerwaarde : , ,00 = ,00. Aangezien het beroepsgebruik beperkt is tot 25% zal de meerwaarde ten belope van ,00 als beroepsinkomen worden belast. Is het beroepsgebruik gedurende een zekere periode reeds gedaald tot 10% kan de meerwaarde beperkt worden tot 10% Belast, maar aan welk tarief? In principe wordt de bekomen meerwaarde bij de winsten en baten geteld en belast aan het marginaal tarief in de personenbelasting. De meerwaarde kan ook afzonderlijk belast worden aan 16,5% als het betreffend actief voor meer dan vijf jaar (van dag tot dag berekend) beroepsmatig in gebruik is, tenzij samenvoeging voordeliger is. Voor de meerwaarden op materiële vaste activa die langer dan vijf jaar beroepsmatig zijn aangewend kan men onder bepaalde voorwaarden ook opteren voor een uitgestelde gespreide belasting met verplichte wederbelegging. Indien de meerwaarde wordt gerealiseerd ingevolge de volledige en definitieve stopzetting van de beroepswerkzaamheid is een afzonderlijk tarief van 16,5% van toepassing (los van de duurtijd van gebruik). Conclusie Bij een verkoop in 2007 zal een gedeelte (25% of 10% afhankelijk van datum van vervreemding) van de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de woning als beroepsinkomen belastbaar zijn. Het overige gedeelte van de meerwaarde zal belastingvrij gerealiseerd zijn indien de verkoop kadert in het normaal beheer van het privévermogen. Voor de berekening van het bedrag van de meerwaarde willen we erop wijzen dat de kosten van vervreemding vanaf het aanslagjaar 2007 van de verkoopprijs moeten worden afgetrokken. De uitgevoerde verbeteringswerken zullen de meerwaarde beïnvloeden indien op de kostprijs ervan fiscaal aanvaarde afschrijvingen zijn genomen. Pierre COLAERT Tax Partner Baker Tilly Belgium Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Roland SMETS, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http : // Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Maria PLOUMEN, Roland SMETS. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer AUGUSTUS 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Rolnummer 5142. Arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5142. Arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5142 Arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 403, 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008 HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER Infosessie VVSG- juni 2008 DEFERM Jacques Adviseur PRINCEN Patrick Adviseur Inhoud van deze uiteenzetting I. Waarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 11 september 2014 (*) Prejudiciële verwijzing Inkomstenbelasting Wetgeving ter voorkoming van dubbele belasting Belasting van in een andere lidstaat dan de woonstaat

Nadere informatie

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

kunstenaars : fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht

kunstenaars : fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht Onkostenvergoedingen toegekend aan kunstenaars : fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht 1. Inleiding 1.- In onze vorige uiteenzetting, die in de loop van 2006 in dit tijdschrift werd

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie

FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie 1. Definitie Een buitenlandse vennootschap heeft een bijkantoor in België wanneer zij er regelmatig de handelingen verricht die tot haar maatschappelijke activiteit behoren en ze vertegenwoordigd is door

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie