Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Gemiva-SVG Groep"

Transcriptie

1 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA

2 WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005

3 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep in vogelvlucht 6 2. Zorgvisie 7 3. Sociaal beleid 9 4. Gedragscode 11 inhoudsopgave 10. Opleidingsbeleid en Educatief Centrum Werkplekruil Verlof Meer of minder werken Kinderopvang Correctie en ontslag Spaarloon Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Voorkomen en bestrijden seksuele intimidatie Klachtenregeling Arbo-beleid Organisatiestructuur Werving en selectie Verzuimbeleid Bedrijfsmaatschappelijk werk Functioneringsgesprekken Fobo Informatie en communicatie Verzekeringen Ondernemingsraad Wie, wat en waar 34 Gemiva-SVG Groep 3

4 3

5 Welkom Je bent in dienst getreden bij de Gemiva-SVG Groep. Daarmee ben je deel uit gaan maken van een organisatie die op veel verschillende manieren en plaatsen ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. Hartelijk welkom! De medewerkers van de Gemiva-SVG Groep - van begeleider tot administrateur - werken op hun eigen plaats en met hun eigen verantwoordelijkheden aan hetzelfde doel: voorwaarden scheppen die ertoe leiden dat mensen met een handicap als volwaardige burgers kunnen leven. Welke functie je ook hebt, je bent een belangrijke schakel in het geheel. Deze informatiebrochure wil je wegwijs maken bij vragen over allerlei werknemerszaken en (sociaal) beleid. We verwijzen regelmatig naar het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid. Deze bundeling van regelingen staat op ons intranet en is op iedere locatie aanwezig. Wanneer je over een van de onderwerpen in dit boekje meer wilt weten, vraag dan je leidinggevende om het regelingenoverzicht of kijk op het intranet. Dit informatieboekje spreekt alleen over zaken die alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep aangaan. In iedere werklocatie zijn specifieke afspraken gemaakt over de manier van werken. Deze afspraken en regels komen aan de orde bij de introductie op de werkplek. Ik hoop dat je je snel bij ons thuis voelt. Ik wens je veel werkplezier en spreek de wens uit dat je dienstverband bij onze organisatie oplevert wat wij er beiden van verwachten. Gerard Gerding voorzitter Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep 5

6 1 De Gemiva-SVG Groep ondersteunt ruim 3000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Dat gebeurt in verschillende vormen in de provincie Zuid-Holland. Wij hebben ruim 2400 mensen in vaste dienst. Daarnaast zijn ongeveer 900 invalkrachten en stagiairs aan onze organisatie verbonden. Zij werken allemaal aan hetzelfde doel: ondersteuning bieden aan mensen met een handicap zodat zij als volwaardige burgers kunnen leven. Cliënten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Dat doen we bij de mensen thuis, op school, in hun bedrijf, of in één van onze locaties. In vogelvlucht Rijnsburg Warmond Oegstgeest Leiderdorp Koudekerk a/d Rijn Voorschoten Den Haag Leiden Zoeterwoude Zoetermeer Moordrecht Alphen aan den Rijn Waddinxveen Gouda Stolwijk Oostvoorne Schiedam Spijkenisse Oud-Beijerland Zwijndrecht Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam Ridderkerk Papendrecht Sliedrecht Schoonhoven Middelharnis Sommelsdijk Strijen Dordrecht s-gravendeel

7 2 Wat wij goed vinden, waar wij onze menskracht en middelen voor inzetten, is dat mensen met een handicap een eigen plek hebben in de samenleving en aan die samenleving deel kunnen nemen; kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ervaringen op te doen en hun vaardigheden te gebruiken; naar vermogen eigen keuzes maken met betrekking tot hun levensomstandigheden en persoonlijke Zorgvisie toekomst; met respect bejegend worden; goede relaties kunnen aangaan, opbouwen en onderhouden met familieleden, vrienden en kennissen; naar behoefte ondersteuning, begeleiding en zorg ontvangen, aansluitend bij hun individuele situatie en persoonlijke mogelijkheden. Mensen met een handicap zijn volwaardige burgers van onze samenleving. Wij vinden dat zij zo normaal mogelijk moeten kunnen deelnemen aan die samenleving. Als zij dat zelf of met de hulp van hun familie, vrienden en kennissen niet kunnen, zijn wij er om hen te ondersteunen. Gemiva-SVG Groep 7

8

9 3 De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad van de Gemiva-SVG Groep hebben hun visie op het sociaal beleid vastgelegd. Op basis van deze visie zijn verschillende uitvoeringsregelingen geformuleerd. Hieronder tref je een samenvatting van de visie op het sociaal beleid aan. Sociaal beleid Zorgbeleid en sociaal beleid Bij de Gemiva-SVG Groep gaan wij uit van: respect voor de eigenheid en (on)mogelijkheden van het individu; een evenwicht tussen draagkracht en draaglast; wederzijdse aanspreekbaarheid op rechten en plichten. Arbeid en arbeidsvoorwaarden voor iedereen door iedereen Medewerkers van de Gemiva-SVG Groep hebben recht op arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden die én concurrerend op de arbeidsmarkt zijn én in evenwicht zijn met de inzet die de Gemiva-SVG Groep van de medewerkers vraagt. De Gemiva-SVG Groep rekent op medewerkers die zich inspannen voor de cliënten, de organisatie en de gestelde doelen. Capaciteit en ontwikkeling De Gemiva-SVG Groep doet een beroep op de capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker en biedt, waar mogelijk, ondersteuning bij het benutten en stimuleren hiervan. Informatie en communicatie De Gemiva-SVG Groep zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte (kunnen) zijn van het algemeen beleid en de strategie. Van de medewerkers verwacht de Gemiva- SVG Groep een actieve opstelling in de communicatie. Zowel bij het verstrekken als verwerven van informatie. Wij hechten aan een kritische, respectvolle en constructieve manier van communiceren. Bejegening Signalen, initiatieven en kritiek van medewerkers neemt de Gemiva-SVG Groep serieus. Dit wordt ook van de medewerkers verwacht; zowel in de onderlinge verhoudingen als in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Gemiva-SVG Groep 9

10 Medezeggenschap De Gemiva-SVG Groep nodigt medewerkers uit om mee te denken. Mede om die reden hecht de Gemiva- SVG Groep belang aan een goed functionerende en duidelijke medezeggenschapsstructuur. Werk en maatschappij Bij het hanteren van het sociaal beleid neemt de Gemiva-SVG Groep nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid inzake arbeidsparticipatie van bijzondere groepen en (re)integratie van arbeidsgehandicapten. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Gemiva-SVG Groep durft medewerkers verantwoordelijkheden en de daarbij passende bevoegdheden te geven, maar spreekt hen ook aan op de manier waarop zij daarmee omgaan. Werk en inkomen De Gemiva-SVG Groep zal al het mogelijke doen om medewerkers een passende arbeidsplaats met werk- en inkomenszekerheid te bieden. Van de medewerkers verwacht de Gemiva-SVG Groep dat zij zich hiervoor maximaal en actief inspannen. Werk en privé De Gemiva-SVG Groep realiseert zich dat de werksituatie slechts één van de sferen is waarin de medewerker als lid van de samenleving participeert. Voor zover het werk dit toelaat, zal de Gemiva-SVG Groep zich ervoor inzetten dat de medewerker het werk en de verplichtingen in de maatschappelijke of de privé-sfeer op een hanteerbare manier kan combineren.

11 4 Gedragscode Samen met de Ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur een gedragscode ontwikkeld en vastgelegd. In deze gedragscode is bepaald hoe wij met elkaar omgaan en welke waarden en normen wij hierbij hanteren. De gedragscode wordt besproken bij je sollicitatie en komt regelmatig terug tijdens werkoverleg of vergaderingen. De gedragscode is een logisch uitvloeisel van de zorgvisie en het Sociaal Beleid van de Gemiva-SVG Groep. De gedragscode vind je op het intranet. Gemiva-SVG Groep 11

12 organisatieschema 5 Organisatiestructuur De Gemiva-SVG Groep is georganiseerd in drie regio s en een sector. De regio s zijn gegroepeerd rond Leiden (regio Noord); Gouda (regio Midden) en Dordrecht (regio Zuid). In deze regio s ondersteunen wij mensen met een verstandelijke handicap. Naast de drie regio s kent de organisatie een sector voor ondersteuning aan mensen met een lichamelijke handicap. De regio s en de sector staan onder leiding van regiomanagers en een sectormanager. Zij geven direct leiding aan clustermanagers. In een cluster is een aantal locaties en projecten ondergebracht. Alle locaties hebben een locatiehoofd. Binnen de locaties en projecten werken allerlei verschillende medewerkers zoals: teamleiders, begeleiders, persoonlijk begeleiders, huishoudelijk medewerkers, enz. Om de werkzaamheden van de medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen, heeft de organisatie diverse ondersteunende diensten, zoals de dienst Administratie en Informatie (A&I); een dienst Personeel, Organisatie en Opleidingen (PO&O) en een dienst Begeleiding, Behandeling en Onderzoek (BBO). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de Gemiva-SVG Groep is in handen van de Raad van Bestuur, die uit drie leden bestaat. Zij verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

13 Raad van Toezicht Ondernemingsraad Raad van Bestuur Groepscliëntenvertegenwoordigersraad* staf Wetenschappelijk Onderzoek staf PR en Voorlichting staf Bouw- en Huisvestingszaken Personeel, Organisatie en Opleiding (PO&O) Secretariaat Administratie en Informatie (A&I) sectormanager lg-sector regiomanager Noord regiomanager Midden regiomanager Zuid BBO BBO BBO BBO clustermanagers clustermanagers clustermanagers clustermanagers locatiehoofden locatiehoofden locatiehoofden locatiehoofden medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers Gemiva-SVG Groep 13

14 6 Met de regeling Werving & Selectie willen wij enerzijds de positie van de sollicitant beschermen en versterken en er anderzijds voor zorgen dat het juiste personeel zo snel mogelijk op de juiste plek komt. Sollicitanten mogen erop rekenen dat ze op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van hun sollicitatie en dat er met de door hen verstrekte informatie vertrouwelijk wordt omgegaan. Afgesproken is dat wij sollicitanten alleen vragen stellen die van belang zijn voor het beoordelen van hun geschiktheid voor de functie en dat zij, bij afwijzing van een sollicitatie, op hun verzoek op de hoogte gesteld worden van de reden hiervoor. Daarnaast is in de regeling vastgelegd binnen welk tijdsbestek een procedure moet zijn afgerond. Medewerkers die in dienst zijn bij de Gemiva-SVG Groep krijgen als eerste de gelegenheid te solliciteren naar vacatures. We maken vacatures bekend door interne vacaturemeldingen op de locaties, informatiebulletins en op prikborden. Vacatures staan ook op intranet en op internet: In het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid kun je de hele regeling Werving & Selectie lezen. Met vragen kun je bij je leidinggevende terecht of kijk op het intranet. Werving en selectie

15 7 Verzuim is een belangrijke oorzaak van hoge werkdruk. Als een collega ziek is, moet in veel gevallen iemand hem of haar vervangen. Dit betekent dat er óf iemand terugkomt van een vrije dag óf dat er iemand anders komt die niet precies weet hoe alles in z n werk gaat. Het verzuimbeleid heeft dan ook een hoge prioriteit in de organisatie. Verantwoordelijk voor het verzuimbeleid is de leidinggevende. Met behulp van de bedrijfsarts en medewerkers Verzuim en Reïntegratie, probeert de leidinggevende zo te handelen dat een spoedige terugkeer naar de werkplek mogelijk is. Het belangrijkste is dat er open over verzuim gecommuniceerd kan worden. Van groot belang is hierbij dat we niet praten over ziekte maar over de reden waarom verzuimd wordt. Het verzuimbeleid is vastgelegd in het zogenaamde verzuimprotocol. In dit protocol zijn de rechten en plichten van medewerkers, leidinggevenden en Arbo-dienst opgenomen. Iedereen die bij de Gemiva-SVG Groep in dienst treedt, krijgt dit verzuimprotocol. Heb je dit niet ontvangen? Kijk dan op intranet of vraag ernaar bij PO&O. Verzuimbeleid Gemiva-SVG Groep 15

16 8 Als medewerker kun je vastlopen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Je kunt op je werk uitgekeken zijn, je kunt problemen hebben met het onderhouden van contacten met collega s of leidinggevende, enzovoort. Ook privéomstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het werk je erg zwaar valt. Het gevolg van dit soort problemen kan zijn dat je niet zo goed meer functioneert, dat Bedrijfsmaatschappelijk werk het bedrijfsmaatschappelijk werk in contact te komen kan van jezelf uitgaan. Je neemt dan contact op met je leidinggevende. Ook een PO&O-consulent kan je voorstellen contact op te nemen met het bedrijfsmaatschappelijk werk. Vanzelfsprekend kan de werkgever je niet dwingen om bij het bedrijfsmaatschappelijk werk aan te kloppen. Wanneer je van het bedrijfsmaatschappelijk werk gebruik maakt, is dit niet vrijblijvend. Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker maak je een analyse van de situatie en bepaal je langs welke weg je naar een oplossing voor je problemen gaat werken. je vaak ziek bent of dat je jezelf in de weg zit. Soms kan het dan goed zijn om over dat soort problemen met een ander, een deskundige, te praten en een oplossing te zoeken. Het bedrijfsmaatschappelijk werk is erop gericht om door middel van kortdurende hulpverlening problemen te verhelderen en oplossingen aan te reiken. Gemiva-SVG heeft een overeenkomst met een bureau voor bedrijfsmaatschappelijk werk. Het initiatief om met

17 9 Functioneringsgesprekken behoren tot de taak van alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep. Het gesprek heeft tot doel om je in staat te stellen je functie zo goed mogelijk te vervullen, nu en in de toekomst. Dat is niet alleen in het belang van de organisatie en de cliënten, maar ook in je eigen belang. Wanneer je regelmatig een functioneringsgesprek hebt, ken je de verwachtingen Functioneringsgesprekken van je leidinggevende met betrekking tot je functioneren en kun je meepraten over hoe je dat functioneren kunt verbeteren. Als je weet waar je aan toe bent en wat de mogelijkheden om aan je functioneren te werken zijn, heb je over het algemeen meer plezier in je werk. Je voert het functioneringsgesprek met je leidinggevende. Basis voor het gesprek is je functiebeschrijving waarin ook de functie-eisen zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat functioneringsgesprekken in een open en eerlijke sfeer verlopen. Jij en je leidinggevende zijn gelijkwaardige gesprekspartners en hebben dezelfde rechten en plichten. Het voeren van functioneringsgesprekken is aan regels gebonden. Deze regels zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling functioneringsgesprekken (intranet). Er is een informatiebrochure over het systeem van functioneringsgesprekken binnen de Gemiva-SVG Groep. Deze brochure kun je aanvragen bij de afdeling PO&O. Loopbaanadvies Wanneer je langer dan vijf jaar in dezelfde functie werkzaam bent, kun je in aanmerking komen voor een loopbaanadvies. Dit is een advies dat gebaseerd is op een aantal testen en opdrachten die je zelf maakt. Om voor een loopbaanadvies in aanmerking te komen, moet dit eerst in een functioneringsgesprek afgesproken zijn. Mobiliteitsbureau Wil je advies over je mogelijkheden om ergens anders binnen de Gemiva-SVG Groep te gaan werken? Of wil je wel eens weten waar je specifieke capaciteiten liggen? Dan kun je contact opnemen met het Mobiliteitsbureau. Meer informatie vind je op het intranet. Gemiva-SVG Groep 17

18 10 Opleidingsbeleid en faciliteiten Educatief Centrum Hierin staat hoe regionale of sectorale opleidingsjaarplannen tot stand komen en hoe je een aanvraag kunt indienen om voor tegemoetkoming in opleidingskosten in aanmerking te komen. Om de opleidingsjaarplannen uit te voeren en medewerkers en leidinggevenden te adviseren over passende opleidingen en cursussen, is er een Educatief Centrum. De medewerkers van het Educatief Centrum vertalen opleidingsvragen naar een concreet aanbod, organiseren cursussen en bijscholingen, geven zelf trainingen of verzorgen begeleidingstrajecten. Er zijn veel ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Dat moet ook, want wij willen blijven aansluiten bij de vragen van onze cliënten. Daarom wil de Gemiva-SVG Groep een lerende organisatie zijn. Dit vraagt om een permanent aanbod van bij- en nascholing dat gebaseerd is op leervragen uit de praktijk. Dit vraagt ook van onze medewerkers de bereidwilligheid zich permanent te verbeteren door scholing. Wij bieden niet alleen deskundigheidsbevordering op basis van ontwikkelingen in de zorg en dienstverlening. Ook ontwikkelingen in een functie of de ontwikkeling van medewerkers maken scholing nodig of wenselijk. Wij vinden het belangrijk dat er goede afspraken zijn over voor wie deskundigheidsbevordering nodig is en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Deze afspraken staan in de uitvoeringsregelingen Opleidingen en Individuele scholing van het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid.

19 11 Werkplekruil is bedoeld om je in de gelegenheid te stellen elders in de organisatie ervaring op te doen zonder dat je gelijk definitief van baan wisselt. Dat kan in dezelfde werksoort zijn als waarin je nu werkt, maar ook in een andere locatie of sector. Ook voor de plaats waar je tijdelijk gaat werken, kan jouw inbreng weer tot nieuwe ideeën of werkwijzen leiden. Werkplekruil is voor de duur van een tot drie maanden. Terugkeer naar je huidige werkplek is natuurlijk gegarandeerd. Wanneer je geïnteresseerd bent in een werkplekruil, praat dan eens met je leidinggevende of meld je bij het mobiliteitsbureau. In het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid is de uitgebreide tekst over werkplekruil te lezen. Werkplekruil Bij je leidinggevende kun je aangeven dat je een tijdje in een andere locatie wilt werken. Dit doe je bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek. Je leidinggevende stelt een duidelijke beschrijving op van de werkzaamheden waarvoor je kunt worden ingezet. Samen kijken jullie welke locaties, diensten of functies voor een werkplekruil in aanmerking komen. Na overleg met de leidinggevenden daar, maken jullie gezamenlijk definitieve afspraken. Gemiva-SVG Groep 19

20 12 Zowel in de CAO als in ons eigen sociaal beleid zijn regelingen opgenomen over verschillende soorten bijzonder verlof. Hierbij gaat het niet om normale verlofsituaties als vakantie, zwangerschap en bevalling. De uitvoeringsregeling Verlof is opgenomen in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid, dat op intranet is in te zien. Verlof In grote lijnen kennen wij vijf bijzondere verlofvormen, namelijk: onbetaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen; betaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen; verlof in verband met het lidmaatschap van werknemersorganisaties; ouderschapsverlof; zorgverlof. Voor het aanvragen en toekennen van bijzonder verlof zijn verschillende regels van kracht. In het algemeen geldt dat je bijzonder verlof aanvraagt bij je leidinggevende.

21 13 Bijna alle medewerkers komen in dienst voor een van tevoren vastgesteld aantal uren per week. Ruim 80% van alle medewerkers werkt in deeltijd. Dat wil zeggen dat zij minder dan 36 uur gemiddeld per week werken. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat je in de loop van de tijd meer of minder uren per week wilt gaan werken. De wet maakt dit mogelijk. Meer of minder werken Wanneer je behoefte hebt om van de mogelijkheid om meer of minder te gaan werken, gebruik te maken, maak je dit kenbaar bij je leidinggevende. Dit doe je minstens vier maanden voor de datum dat je meer of minder wilt gaan werken. Uiterlijk een maand voor die datum krijg je te horen of je verzoek ingewilligd is. Is dit niet het geval, dan krijg je daarvoor de reden te horen. Je hebt het recht om een keer in de twee jaar een verzoek om meer of minder te gaan werken in te dienen. Daarbij moet het om je eigen functie gaan. Er is echter wel een aantal beperkingen. Wanneer je meer wilt gaan werken, moet er bijvoorbeeld wel formatieruimte en voldoende werk zijn. Wanneer je minder wilt gaan werken mag dit bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de continuïteit of de veiligheid van het werk. Het is aan de werkgever om aan te geven waarom je niet meer of minder kunt gaan werken. Gemiva-SVG Groep 21

22 14 Heb je kinderen en wil je gebruik maken van kinderopvang, dan draagt de Gemiva-SVG Groep bij in de kosten. Wij leveren een bijdrage van 16,67%. Als ouder ben je de spil in de kinderopvang. Je zoekt een - erkend - kinderopvangcentrum of gastouderbureau; tekent de overeenkomst met zo'n instelling; ontvangt de factuur en betaalt hem. Vervolgens kun je bij De salarisadministratie keert maandelijks de bijdrage waar je recht op hebt - belastingvrij - uit. Is er een verandering in de kosten en duur van de kinderopvang? Dan moet je dit direct melden bij de afdeling PO&O. Voor meer informatie over kinderopvang kun je terecht bij de afdeling PO&O. Kinderopvang het Rijk en de werkgever een tegemoetkoming in de kosten vragen. Voor de bijdrage van het Rijk moet je je tot de Belastingdienst wenden. Een verzoek om een bijdrage door de Gemiva-SVG Groep richt je aan de afdeling PO&O. Bij dit verzoek voeg je de originele factuur en de erkenning.

23 15 Helaas komt het wel eens voor dat medewerkers ernstig tekortschieten in de manier waarop zij hun werk verrichten. In zulke gevallen is het noodzakelijk medewerkers hierop te wijzen en aan te geven op welke wijze hun functioneren moet verbeteren. Daarbij biedt de organisatie steun in de vorm van begeleiding of scholing. Correctie en ontslag waarschuwing. Na twee maanden volgt een vervolggesprek. Is het functioneren dan nog niet verbeterd, dan stelt de leidinggevende een tweede officiële waarschuwing op en maakt afspraken over hoe het functioneren in de komende maand verbeteren moet. Is het functioneren na die derde maand nog niet voldoende dan draagt de leidinggevende de medewerker voor bij de Raad van Bestuur voor ontslag. De medewerker wordt door een aangetekend schrijven hiervan op de hoogte gesteld. De Raad van Bestuur beslist uiteindelijk over het al dan niet ontbinden van de arbeidsovereenkomst en, zo ja, op welke wijze dit gebeurt. Om de rechten en plichten van alle betrokkenen te waarborgen is er een uitvoeringsregeling Correctie en Ontslag in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid opgenomen. Deze uitvoeringsregeling geeft aan welke stappen de leidinggevende onderneemt wanneer het functioneren van de medewerker onvoldoende is. In een gesprek wordt de medewerker duidelijk gemaakt wat er mis is en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Daarbij heeft de medewerker recht op begeleiding. Een verslag van dit gesprek heeft de vorm van een officiële Gemiva-SVG Groep 23

24 16 Spaarloonregeling Voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep met een vast dienstverband, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de spaarloonregeling. Dit houdt in dat je een bedrag (tot het wettelijk vastgestelde maximum) per maand kunt sparen door dit van je brutoloon op een spaarrekening te laten storten. Je draagt over dat bedrag dus geen loonbelasting en premies af. Het gespaarde bedrag moet wel minimaal vier jaar op de spaarrekening staan voor je het op mag nemen. Hierop zijn echter enkele, wettelijk vastgelegde uitzonderingen. Let op: Ben je niet alleen bij de Gemiva-SVG Groep in dienst, maar ook bij een andere werkgever? Dan kun je alleen via ons aan de spaarloonregeling meedoen als wij ook je loonheffingskorting toepassen. Nadere informatie over de spaarloonregeling kun je krijgen bij de afdeling PO&O.

25 17 De Gemiva-SVG Groep kent een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in dat je bepaalde arbeidsvoorwaarden kunt verruilen voor andere arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld een fiets kopen van je brutoloon. Dat kan je een behoorlijk (belasting)voordeel opleveren. Ook kun je extra vrije dagen kopen of er drie verkopen wanneer je die over Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden hebt. Bij het PGGM kun je een extra pensioen afsluiten door de premie bijvoorbeeld van je brutoloon te betalen. Alles wat je wilt weten over het meerkeuzesysteem staat in de speciale brochure die je kunt aanvragen bij de afdeling PO&O. Gemiva-SVG Groep 25

26 18 Seksuele intimidatie en discriminatie komen overal voor. In de meest ideale situatie geeft iedereen zelf aan waar de grenzen liggen en respecteert men de grenzen van anderen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd zo werkt. Daarom hebben wij binnen de Gemiva-SVG Groep regels opgesteld om seksuele intimidatie en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Onder seksuele intimidatie en discriminatie verstaan wij gedragingen die men als eenzijdig en ongewenst vertrouwenspersonen die de Gemiva-SVG Groep heeft aangesteld. Een formele klacht kun je voorleggen aan de Klachtencommissie Medewerkers. Natuurlijk kun je ook de bedrijfsarts of een medewerker van een meldpunt tegen seksuele intimidatie (Trans Act) inschakelen. Er is ook een brochure over dit onderwerp aan te vragen bij PO&O. Hierin vind je onder andere de namen en contactadressen van de vertrouwenspersonen. Voorkomen en bestrijden seksuele intimidatie en discriminatie ervaart en/of waar dwang aan te pas komt. Het gaat hier niet om de bedoeling van degene die dit gedrag vertoont maar om wat het slachtoffer ervaart. Iedereen die zich seksueel geïntimideerd of gediscrimineerd voelt, kan hierover praten en een klacht indienen. Je kunt daarvoor terecht bij je leidinggevende, de leidinggevende van je leidinggevende of bij een van de

27 19 Gelukkig komt het niet zo vaak voor, maar het kan je gebeuren: een slechte behandeling door je werkgever. In dat geval kun je een beroep doen op de Klachtenregeling Medewerkers. Voordat je een klacht indient, is het van belang dat je de klachtenregeling voor medewerkers goed leest. Je moet namelijk keuzes maken die het verdere verloop gericht worden aan: de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Medewerkers van de Gemiva-SVG Groep t.a.v. Ingrid Schiebroek p/a Blankaartweg AD Zoeterwoude Klachtenregeling werknemers van de procedure kunnen beïnvloeden en je moet je aan bepaalde regels houden. Zo is het de bedoeling dat je eerst zelf in gesprek gaat met degene tegen wie je klacht gericht is. Pas als dit gesprek naar jouw mening onvoldoende heeft opgeleverd, staat een beroep op de klachtenregeling open. Tijdens het indienen en de behandeling van een klacht kun je je laten bijstaan door een zelf te kiezen persoon. De klachtenregeling is opgenomen in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid. Klachten kunnen Gemiva-SVG Groep 27

28 20 Arbo-beleid Iedere vier jaar vindt er op de werkplek een onderzoek plaats naar risico s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Iedere medewerker kan dan aangeven wat hij als bezwarende omstandigheden ziet en eventueel suggesties voor verbeteringen doen. De daaruit voortvloeiende actiepunten worden vastgelegd in het lokale werkplan. Bij de uitvoering van deze actiepunten kunnen allerlei deskundigen worden ingeschakeld. Ieder jaar brengt de arbo-commissie een arbo-jaarplan en arbo-jaarverslag uit. De omstandigheden waaronder je werkzaamheden verricht, vinden wij van groot belang. Niet alleen moet een werkplek veilig zijn, ook moeten er goede werkomstandigheden zijn en moet je kunnen beschikken over de noodzakelijke hulpmiddelen en aanpassingen. Daarom kent de Gemiva-SVG Groep een arbeidsomstandighedenbeleid. Omdat de arbeidsomstandigheden op je eigen werkplek voor jou het belangrijkst zijn, is de verantwoordelijkheid voor het arbo-beleid gelegd bij de leidinggevende. Om de leidinggevende te ondersteunen is er een centrale arbo-commissie en zijn er regionale deskundigheidsteams waar de leidinggevende een beroep op kan doen.

29 21 Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en gebeuren er ongelukken. Natuurlijk moeten wij dat zoveel mogelijk zien te voorkomen. Daarom zijn er allerlei regels en protocollen opgesteld, die aangeven hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden en die eraan bij moeten dragen dat fouten en ongelukken zo min mogelijk voorkomen. Fouten, ongelukken, bijna-ongelukken en bedrijfsongevallen Daarom zijn er op alle werkplekken zogenoemde FOBO-formulieren (Fouten, Ongelukken en Bijna Ongelukken) aanwezig. Wanneer zich iets voordoet dat lijkt op een fout of ongeluk of er iets gebeurt dat bijna verkeerd was gegaan dan moet iedere medewerker een FOBO-formulier invullen. De FOBO-commissie verzamelt de gegevens en onderneemt zonodig actie. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen om fouten en ongelukken te voorkomen. Desondanks komt het voor dat er fouten optreden en dat er ongelukken gebeuren. De Gemiva-SVG Groep vindt het heel belangrijk dat je fouten en ongelukken meldt. Alleen wanneer er bekendheid is over fouten en ongelukken, kunnen wij met elkaar iets doen om die in de toekomst te voorkomen. Gemiva-SVG Groep 29

30 22 Informatie en communicatie In ieder team zijn afspraken over werkoverleg, overdracht en andere vormen van onderlinge communicatie. De manier waarop die communicatie geregeld is, hangt af van de aard van het werk en de omvang van de locatie of dienst. Hoe dat op jouw werkplek geregeld is, hoor je tijdens het inwerken van je leidinggevende. Wil je informatie over een aantal uitgangspunten die hierbij gelden, dan verwijzen we je naar uitvoeringsregeling randvoorwaarden overlegsituaties in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid. Binnen het grote geheel van de Gemiva-SVG Groep zijn diverse middelen voor interne communicatie. De overlegstructuur is er één van. In de hoofdstructuur van de Gemiva-SVG Groep bestaan de volgende overlegvormen: Overleg Raad van Bestuur Overleg Centraal Management Team

31 Overleg Regionaal Management Team (vg-sector) of Sector Overleg (lg-sector) Clusteroverleg Locatie-overleg of teamoverleg Twee keer per maand verschijnt Bulletin, een nieuwsbrief voor alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep. Hierin lees je diverse korte berichten, zoals mededelingen van de Raad van Bestuur, nieuws van de ondernemingsraad, berichten van de afdeling PO&O. Veel locaties geven een eigen nieuwsbrief uit. Die is meestal, naast voor de eigen medewerkers van die locatie, bestemd voor cliënten of hun ouders/vertegenwoordigers. De Gemiva-SVG Groep heeft een eigen tijdschrift: Maggezien. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Alle medewerkers krijgen het tijdschrift. Daarnaast is het (op verzoek) ook bestemd voor cliënten, ouders en vertegenwoordigers. Je ontvangt Maggezien via de locatie waar je werkt. Tenslotte is iedere locatie aangesloten op het intranet van de Gemiva-SVG Groep. Hier zijn belangrijke nieuwsfeiten, Het Bulletin en allerlei regels, protocollen, formulieren en beleidsnotities te vinden. Gemiva-SVG Groep 31

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren De cliëntenraad in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren hersenletsel Ik vind dat de belangen van mensen met een handicap of niet-aangeboren

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht Werkingsgebied : Zijlenbreed Evaluatiedatum : mei 2018 Pagina 1 van 5 1. Inleiding De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2. VOOR WIE IS EEN INTRODUCTIE BEDOELD? 4 3. HOE ZIET DE INTRODUCTIE ERUIT? 5 4. WANNEER MOET DE INTRODUCTIE PLAATSVINDEN? 7 5. WIE VOERT DE

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten. informatie voor medewerkers

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten. informatie voor medewerkers Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten informatie voor medewerkers Een klacht? Blijf er niet mee zitten In deze brochure worden twee verschillende klachtenregelingen beschreven: De klachtenregeling

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

netwerk Het met winst mensen! Zakenvrienden van Gemiva: voor Wat doet de Gemiva-SVG Groep? Profiteren van deskundigheden en vaardigheden

netwerk Het met winst mensen! Zakenvrienden van Gemiva: voor Wat doet de Gemiva-SVG Groep? Profiteren van deskundigheden en vaardigheden Wat doet de Gemiva-SVG Groep? Profiteren van deskundigheden en vaardigheden Profiteren van gebouwen en ruimtes Profiteren van diensten Zakenvrienden van Gemiva: netwerk Het met winst mensen! voor Beste

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie: informatie voor werkgevers Van dubbelzinnige opmerking tot verkrachting: seksuele intimidatie kent veel vormen en komt overal voor,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 11 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bij deze bekend dat zij in hun vergadering van 6 februari 2001 onder nummer 45 hebben vastgesteld: Regeling voorkomen

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in.

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. In de gezellig volle zaal in oranje sfeer van Buurtcentrum De Drempel werd deze

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Bent u niet tevreden? Bij Zideris doen we ons best om goede zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten.

Nadere informatie