Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Gemiva-SVG Groep"

Transcriptie

1 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA

2 WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005

3 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep in vogelvlucht 6 2. Zorgvisie 7 3. Sociaal beleid 9 4. Gedragscode 11 inhoudsopgave 10. Opleidingsbeleid en Educatief Centrum Werkplekruil Verlof Meer of minder werken Kinderopvang Correctie en ontslag Spaarloon Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Voorkomen en bestrijden seksuele intimidatie Klachtenregeling Arbo-beleid Organisatiestructuur Werving en selectie Verzuimbeleid Bedrijfsmaatschappelijk werk Functioneringsgesprekken Fobo Informatie en communicatie Verzekeringen Ondernemingsraad Wie, wat en waar 34 Gemiva-SVG Groep 3

4 3

5 Welkom Je bent in dienst getreden bij de Gemiva-SVG Groep. Daarmee ben je deel uit gaan maken van een organisatie die op veel verschillende manieren en plaatsen ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. Hartelijk welkom! De medewerkers van de Gemiva-SVG Groep - van begeleider tot administrateur - werken op hun eigen plaats en met hun eigen verantwoordelijkheden aan hetzelfde doel: voorwaarden scheppen die ertoe leiden dat mensen met een handicap als volwaardige burgers kunnen leven. Welke functie je ook hebt, je bent een belangrijke schakel in het geheel. Deze informatiebrochure wil je wegwijs maken bij vragen over allerlei werknemerszaken en (sociaal) beleid. We verwijzen regelmatig naar het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid. Deze bundeling van regelingen staat op ons intranet en is op iedere locatie aanwezig. Wanneer je over een van de onderwerpen in dit boekje meer wilt weten, vraag dan je leidinggevende om het regelingenoverzicht of kijk op het intranet. Dit informatieboekje spreekt alleen over zaken die alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep aangaan. In iedere werklocatie zijn specifieke afspraken gemaakt over de manier van werken. Deze afspraken en regels komen aan de orde bij de introductie op de werkplek. Ik hoop dat je je snel bij ons thuis voelt. Ik wens je veel werkplezier en spreek de wens uit dat je dienstverband bij onze organisatie oplevert wat wij er beiden van verwachten. Gerard Gerding voorzitter Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep 5

6 1 De Gemiva-SVG Groep ondersteunt ruim 3000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Dat gebeurt in verschillende vormen in de provincie Zuid-Holland. Wij hebben ruim 2400 mensen in vaste dienst. Daarnaast zijn ongeveer 900 invalkrachten en stagiairs aan onze organisatie verbonden. Zij werken allemaal aan hetzelfde doel: ondersteuning bieden aan mensen met een handicap zodat zij als volwaardige burgers kunnen leven. Cliënten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Dat doen we bij de mensen thuis, op school, in hun bedrijf, of in één van onze locaties. In vogelvlucht Rijnsburg Warmond Oegstgeest Leiderdorp Koudekerk a/d Rijn Voorschoten Den Haag Leiden Zoeterwoude Zoetermeer Moordrecht Alphen aan den Rijn Waddinxveen Gouda Stolwijk Oostvoorne Schiedam Spijkenisse Oud-Beijerland Zwijndrecht Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam Ridderkerk Papendrecht Sliedrecht Schoonhoven Middelharnis Sommelsdijk Strijen Dordrecht s-gravendeel

7 2 Wat wij goed vinden, waar wij onze menskracht en middelen voor inzetten, is dat mensen met een handicap een eigen plek hebben in de samenleving en aan die samenleving deel kunnen nemen; kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ervaringen op te doen en hun vaardigheden te gebruiken; naar vermogen eigen keuzes maken met betrekking tot hun levensomstandigheden en persoonlijke Zorgvisie toekomst; met respect bejegend worden; goede relaties kunnen aangaan, opbouwen en onderhouden met familieleden, vrienden en kennissen; naar behoefte ondersteuning, begeleiding en zorg ontvangen, aansluitend bij hun individuele situatie en persoonlijke mogelijkheden. Mensen met een handicap zijn volwaardige burgers van onze samenleving. Wij vinden dat zij zo normaal mogelijk moeten kunnen deelnemen aan die samenleving. Als zij dat zelf of met de hulp van hun familie, vrienden en kennissen niet kunnen, zijn wij er om hen te ondersteunen. Gemiva-SVG Groep 7

8

9 3 De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad van de Gemiva-SVG Groep hebben hun visie op het sociaal beleid vastgelegd. Op basis van deze visie zijn verschillende uitvoeringsregelingen geformuleerd. Hieronder tref je een samenvatting van de visie op het sociaal beleid aan. Sociaal beleid Zorgbeleid en sociaal beleid Bij de Gemiva-SVG Groep gaan wij uit van: respect voor de eigenheid en (on)mogelijkheden van het individu; een evenwicht tussen draagkracht en draaglast; wederzijdse aanspreekbaarheid op rechten en plichten. Arbeid en arbeidsvoorwaarden voor iedereen door iedereen Medewerkers van de Gemiva-SVG Groep hebben recht op arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden die én concurrerend op de arbeidsmarkt zijn én in evenwicht zijn met de inzet die de Gemiva-SVG Groep van de medewerkers vraagt. De Gemiva-SVG Groep rekent op medewerkers die zich inspannen voor de cliënten, de organisatie en de gestelde doelen. Capaciteit en ontwikkeling De Gemiva-SVG Groep doet een beroep op de capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker en biedt, waar mogelijk, ondersteuning bij het benutten en stimuleren hiervan. Informatie en communicatie De Gemiva-SVG Groep zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte (kunnen) zijn van het algemeen beleid en de strategie. Van de medewerkers verwacht de Gemiva- SVG Groep een actieve opstelling in de communicatie. Zowel bij het verstrekken als verwerven van informatie. Wij hechten aan een kritische, respectvolle en constructieve manier van communiceren. Bejegening Signalen, initiatieven en kritiek van medewerkers neemt de Gemiva-SVG Groep serieus. Dit wordt ook van de medewerkers verwacht; zowel in de onderlinge verhoudingen als in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Gemiva-SVG Groep 9

10 Medezeggenschap De Gemiva-SVG Groep nodigt medewerkers uit om mee te denken. Mede om die reden hecht de Gemiva- SVG Groep belang aan een goed functionerende en duidelijke medezeggenschapsstructuur. Werk en maatschappij Bij het hanteren van het sociaal beleid neemt de Gemiva-SVG Groep nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid inzake arbeidsparticipatie van bijzondere groepen en (re)integratie van arbeidsgehandicapten. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Gemiva-SVG Groep durft medewerkers verantwoordelijkheden en de daarbij passende bevoegdheden te geven, maar spreekt hen ook aan op de manier waarop zij daarmee omgaan. Werk en inkomen De Gemiva-SVG Groep zal al het mogelijke doen om medewerkers een passende arbeidsplaats met werk- en inkomenszekerheid te bieden. Van de medewerkers verwacht de Gemiva-SVG Groep dat zij zich hiervoor maximaal en actief inspannen. Werk en privé De Gemiva-SVG Groep realiseert zich dat de werksituatie slechts één van de sferen is waarin de medewerker als lid van de samenleving participeert. Voor zover het werk dit toelaat, zal de Gemiva-SVG Groep zich ervoor inzetten dat de medewerker het werk en de verplichtingen in de maatschappelijke of de privé-sfeer op een hanteerbare manier kan combineren.

11 4 Gedragscode Samen met de Ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur een gedragscode ontwikkeld en vastgelegd. In deze gedragscode is bepaald hoe wij met elkaar omgaan en welke waarden en normen wij hierbij hanteren. De gedragscode wordt besproken bij je sollicitatie en komt regelmatig terug tijdens werkoverleg of vergaderingen. De gedragscode is een logisch uitvloeisel van de zorgvisie en het Sociaal Beleid van de Gemiva-SVG Groep. De gedragscode vind je op het intranet. Gemiva-SVG Groep 11

12 organisatieschema 5 Organisatiestructuur De Gemiva-SVG Groep is georganiseerd in drie regio s en een sector. De regio s zijn gegroepeerd rond Leiden (regio Noord); Gouda (regio Midden) en Dordrecht (regio Zuid). In deze regio s ondersteunen wij mensen met een verstandelijke handicap. Naast de drie regio s kent de organisatie een sector voor ondersteuning aan mensen met een lichamelijke handicap. De regio s en de sector staan onder leiding van regiomanagers en een sectormanager. Zij geven direct leiding aan clustermanagers. In een cluster is een aantal locaties en projecten ondergebracht. Alle locaties hebben een locatiehoofd. Binnen de locaties en projecten werken allerlei verschillende medewerkers zoals: teamleiders, begeleiders, persoonlijk begeleiders, huishoudelijk medewerkers, enz. Om de werkzaamheden van de medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen, heeft de organisatie diverse ondersteunende diensten, zoals de dienst Administratie en Informatie (A&I); een dienst Personeel, Organisatie en Opleidingen (PO&O) en een dienst Begeleiding, Behandeling en Onderzoek (BBO). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de Gemiva-SVG Groep is in handen van de Raad van Bestuur, die uit drie leden bestaat. Zij verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

13 Raad van Toezicht Ondernemingsraad Raad van Bestuur Groepscliëntenvertegenwoordigersraad* staf Wetenschappelijk Onderzoek staf PR en Voorlichting staf Bouw- en Huisvestingszaken Personeel, Organisatie en Opleiding (PO&O) Secretariaat Administratie en Informatie (A&I) sectormanager lg-sector regiomanager Noord regiomanager Midden regiomanager Zuid BBO BBO BBO BBO clustermanagers clustermanagers clustermanagers clustermanagers locatiehoofden locatiehoofden locatiehoofden locatiehoofden medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers Gemiva-SVG Groep 13

14 6 Met de regeling Werving & Selectie willen wij enerzijds de positie van de sollicitant beschermen en versterken en er anderzijds voor zorgen dat het juiste personeel zo snel mogelijk op de juiste plek komt. Sollicitanten mogen erop rekenen dat ze op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van hun sollicitatie en dat er met de door hen verstrekte informatie vertrouwelijk wordt omgegaan. Afgesproken is dat wij sollicitanten alleen vragen stellen die van belang zijn voor het beoordelen van hun geschiktheid voor de functie en dat zij, bij afwijzing van een sollicitatie, op hun verzoek op de hoogte gesteld worden van de reden hiervoor. Daarnaast is in de regeling vastgelegd binnen welk tijdsbestek een procedure moet zijn afgerond. Medewerkers die in dienst zijn bij de Gemiva-SVG Groep krijgen als eerste de gelegenheid te solliciteren naar vacatures. We maken vacatures bekend door interne vacaturemeldingen op de locaties, informatiebulletins en op prikborden. Vacatures staan ook op intranet en op internet: In het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid kun je de hele regeling Werving & Selectie lezen. Met vragen kun je bij je leidinggevende terecht of kijk op het intranet. Werving en selectie

15 7 Verzuim is een belangrijke oorzaak van hoge werkdruk. Als een collega ziek is, moet in veel gevallen iemand hem of haar vervangen. Dit betekent dat er óf iemand terugkomt van een vrije dag óf dat er iemand anders komt die niet precies weet hoe alles in z n werk gaat. Het verzuimbeleid heeft dan ook een hoge prioriteit in de organisatie. Verantwoordelijk voor het verzuimbeleid is de leidinggevende. Met behulp van de bedrijfsarts en medewerkers Verzuim en Reïntegratie, probeert de leidinggevende zo te handelen dat een spoedige terugkeer naar de werkplek mogelijk is. Het belangrijkste is dat er open over verzuim gecommuniceerd kan worden. Van groot belang is hierbij dat we niet praten over ziekte maar over de reden waarom verzuimd wordt. Het verzuimbeleid is vastgelegd in het zogenaamde verzuimprotocol. In dit protocol zijn de rechten en plichten van medewerkers, leidinggevenden en Arbo-dienst opgenomen. Iedereen die bij de Gemiva-SVG Groep in dienst treedt, krijgt dit verzuimprotocol. Heb je dit niet ontvangen? Kijk dan op intranet of vraag ernaar bij PO&O. Verzuimbeleid Gemiva-SVG Groep 15

16 8 Als medewerker kun je vastlopen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Je kunt op je werk uitgekeken zijn, je kunt problemen hebben met het onderhouden van contacten met collega s of leidinggevende, enzovoort. Ook privéomstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het werk je erg zwaar valt. Het gevolg van dit soort problemen kan zijn dat je niet zo goed meer functioneert, dat Bedrijfsmaatschappelijk werk het bedrijfsmaatschappelijk werk in contact te komen kan van jezelf uitgaan. Je neemt dan contact op met je leidinggevende. Ook een PO&O-consulent kan je voorstellen contact op te nemen met het bedrijfsmaatschappelijk werk. Vanzelfsprekend kan de werkgever je niet dwingen om bij het bedrijfsmaatschappelijk werk aan te kloppen. Wanneer je van het bedrijfsmaatschappelijk werk gebruik maakt, is dit niet vrijblijvend. Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker maak je een analyse van de situatie en bepaal je langs welke weg je naar een oplossing voor je problemen gaat werken. je vaak ziek bent of dat je jezelf in de weg zit. Soms kan het dan goed zijn om over dat soort problemen met een ander, een deskundige, te praten en een oplossing te zoeken. Het bedrijfsmaatschappelijk werk is erop gericht om door middel van kortdurende hulpverlening problemen te verhelderen en oplossingen aan te reiken. Gemiva-SVG heeft een overeenkomst met een bureau voor bedrijfsmaatschappelijk werk. Het initiatief om met

17 9 Functioneringsgesprekken behoren tot de taak van alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep. Het gesprek heeft tot doel om je in staat te stellen je functie zo goed mogelijk te vervullen, nu en in de toekomst. Dat is niet alleen in het belang van de organisatie en de cliënten, maar ook in je eigen belang. Wanneer je regelmatig een functioneringsgesprek hebt, ken je de verwachtingen Functioneringsgesprekken van je leidinggevende met betrekking tot je functioneren en kun je meepraten over hoe je dat functioneren kunt verbeteren. Als je weet waar je aan toe bent en wat de mogelijkheden om aan je functioneren te werken zijn, heb je over het algemeen meer plezier in je werk. Je voert het functioneringsgesprek met je leidinggevende. Basis voor het gesprek is je functiebeschrijving waarin ook de functie-eisen zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat functioneringsgesprekken in een open en eerlijke sfeer verlopen. Jij en je leidinggevende zijn gelijkwaardige gesprekspartners en hebben dezelfde rechten en plichten. Het voeren van functioneringsgesprekken is aan regels gebonden. Deze regels zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling functioneringsgesprekken (intranet). Er is een informatiebrochure over het systeem van functioneringsgesprekken binnen de Gemiva-SVG Groep. Deze brochure kun je aanvragen bij de afdeling PO&O. Loopbaanadvies Wanneer je langer dan vijf jaar in dezelfde functie werkzaam bent, kun je in aanmerking komen voor een loopbaanadvies. Dit is een advies dat gebaseerd is op een aantal testen en opdrachten die je zelf maakt. Om voor een loopbaanadvies in aanmerking te komen, moet dit eerst in een functioneringsgesprek afgesproken zijn. Mobiliteitsbureau Wil je advies over je mogelijkheden om ergens anders binnen de Gemiva-SVG Groep te gaan werken? Of wil je wel eens weten waar je specifieke capaciteiten liggen? Dan kun je contact opnemen met het Mobiliteitsbureau. Meer informatie vind je op het intranet. Gemiva-SVG Groep 17

18 10 Opleidingsbeleid en faciliteiten Educatief Centrum Hierin staat hoe regionale of sectorale opleidingsjaarplannen tot stand komen en hoe je een aanvraag kunt indienen om voor tegemoetkoming in opleidingskosten in aanmerking te komen. Om de opleidingsjaarplannen uit te voeren en medewerkers en leidinggevenden te adviseren over passende opleidingen en cursussen, is er een Educatief Centrum. De medewerkers van het Educatief Centrum vertalen opleidingsvragen naar een concreet aanbod, organiseren cursussen en bijscholingen, geven zelf trainingen of verzorgen begeleidingstrajecten. Er zijn veel ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Dat moet ook, want wij willen blijven aansluiten bij de vragen van onze cliënten. Daarom wil de Gemiva-SVG Groep een lerende organisatie zijn. Dit vraagt om een permanent aanbod van bij- en nascholing dat gebaseerd is op leervragen uit de praktijk. Dit vraagt ook van onze medewerkers de bereidwilligheid zich permanent te verbeteren door scholing. Wij bieden niet alleen deskundigheidsbevordering op basis van ontwikkelingen in de zorg en dienstverlening. Ook ontwikkelingen in een functie of de ontwikkeling van medewerkers maken scholing nodig of wenselijk. Wij vinden het belangrijk dat er goede afspraken zijn over voor wie deskundigheidsbevordering nodig is en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Deze afspraken staan in de uitvoeringsregelingen Opleidingen en Individuele scholing van het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid.

19 11 Werkplekruil is bedoeld om je in de gelegenheid te stellen elders in de organisatie ervaring op te doen zonder dat je gelijk definitief van baan wisselt. Dat kan in dezelfde werksoort zijn als waarin je nu werkt, maar ook in een andere locatie of sector. Ook voor de plaats waar je tijdelijk gaat werken, kan jouw inbreng weer tot nieuwe ideeën of werkwijzen leiden. Werkplekruil is voor de duur van een tot drie maanden. Terugkeer naar je huidige werkplek is natuurlijk gegarandeerd. Wanneer je geïnteresseerd bent in een werkplekruil, praat dan eens met je leidinggevende of meld je bij het mobiliteitsbureau. In het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid is de uitgebreide tekst over werkplekruil te lezen. Werkplekruil Bij je leidinggevende kun je aangeven dat je een tijdje in een andere locatie wilt werken. Dit doe je bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek. Je leidinggevende stelt een duidelijke beschrijving op van de werkzaamheden waarvoor je kunt worden ingezet. Samen kijken jullie welke locaties, diensten of functies voor een werkplekruil in aanmerking komen. Na overleg met de leidinggevenden daar, maken jullie gezamenlijk definitieve afspraken. Gemiva-SVG Groep 19

20 12 Zowel in de CAO als in ons eigen sociaal beleid zijn regelingen opgenomen over verschillende soorten bijzonder verlof. Hierbij gaat het niet om normale verlofsituaties als vakantie, zwangerschap en bevalling. De uitvoeringsregeling Verlof is opgenomen in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid, dat op intranet is in te zien. Verlof In grote lijnen kennen wij vijf bijzondere verlofvormen, namelijk: onbetaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen; betaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen; verlof in verband met het lidmaatschap van werknemersorganisaties; ouderschapsverlof; zorgverlof. Voor het aanvragen en toekennen van bijzonder verlof zijn verschillende regels van kracht. In het algemeen geldt dat je bijzonder verlof aanvraagt bij je leidinggevende.

21 13 Bijna alle medewerkers komen in dienst voor een van tevoren vastgesteld aantal uren per week. Ruim 80% van alle medewerkers werkt in deeltijd. Dat wil zeggen dat zij minder dan 36 uur gemiddeld per week werken. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat je in de loop van de tijd meer of minder uren per week wilt gaan werken. De wet maakt dit mogelijk. Meer of minder werken Wanneer je behoefte hebt om van de mogelijkheid om meer of minder te gaan werken, gebruik te maken, maak je dit kenbaar bij je leidinggevende. Dit doe je minstens vier maanden voor de datum dat je meer of minder wilt gaan werken. Uiterlijk een maand voor die datum krijg je te horen of je verzoek ingewilligd is. Is dit niet het geval, dan krijg je daarvoor de reden te horen. Je hebt het recht om een keer in de twee jaar een verzoek om meer of minder te gaan werken in te dienen. Daarbij moet het om je eigen functie gaan. Er is echter wel een aantal beperkingen. Wanneer je meer wilt gaan werken, moet er bijvoorbeeld wel formatieruimte en voldoende werk zijn. Wanneer je minder wilt gaan werken mag dit bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de continuïteit of de veiligheid van het werk. Het is aan de werkgever om aan te geven waarom je niet meer of minder kunt gaan werken. Gemiva-SVG Groep 21

22 14 Heb je kinderen en wil je gebruik maken van kinderopvang, dan draagt de Gemiva-SVG Groep bij in de kosten. Wij leveren een bijdrage van 16,67%. Als ouder ben je de spil in de kinderopvang. Je zoekt een - erkend - kinderopvangcentrum of gastouderbureau; tekent de overeenkomst met zo'n instelling; ontvangt de factuur en betaalt hem. Vervolgens kun je bij De salarisadministratie keert maandelijks de bijdrage waar je recht op hebt - belastingvrij - uit. Is er een verandering in de kosten en duur van de kinderopvang? Dan moet je dit direct melden bij de afdeling PO&O. Voor meer informatie over kinderopvang kun je terecht bij de afdeling PO&O. Kinderopvang het Rijk en de werkgever een tegemoetkoming in de kosten vragen. Voor de bijdrage van het Rijk moet je je tot de Belastingdienst wenden. Een verzoek om een bijdrage door de Gemiva-SVG Groep richt je aan de afdeling PO&O. Bij dit verzoek voeg je de originele factuur en de erkenning.

23 15 Helaas komt het wel eens voor dat medewerkers ernstig tekortschieten in de manier waarop zij hun werk verrichten. In zulke gevallen is het noodzakelijk medewerkers hierop te wijzen en aan te geven op welke wijze hun functioneren moet verbeteren. Daarbij biedt de organisatie steun in de vorm van begeleiding of scholing. Correctie en ontslag waarschuwing. Na twee maanden volgt een vervolggesprek. Is het functioneren dan nog niet verbeterd, dan stelt de leidinggevende een tweede officiële waarschuwing op en maakt afspraken over hoe het functioneren in de komende maand verbeteren moet. Is het functioneren na die derde maand nog niet voldoende dan draagt de leidinggevende de medewerker voor bij de Raad van Bestuur voor ontslag. De medewerker wordt door een aangetekend schrijven hiervan op de hoogte gesteld. De Raad van Bestuur beslist uiteindelijk over het al dan niet ontbinden van de arbeidsovereenkomst en, zo ja, op welke wijze dit gebeurt. Om de rechten en plichten van alle betrokkenen te waarborgen is er een uitvoeringsregeling Correctie en Ontslag in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid opgenomen. Deze uitvoeringsregeling geeft aan welke stappen de leidinggevende onderneemt wanneer het functioneren van de medewerker onvoldoende is. In een gesprek wordt de medewerker duidelijk gemaakt wat er mis is en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Daarbij heeft de medewerker recht op begeleiding. Een verslag van dit gesprek heeft de vorm van een officiële Gemiva-SVG Groep 23

24 16 Spaarloonregeling Voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep met een vast dienstverband, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de spaarloonregeling. Dit houdt in dat je een bedrag (tot het wettelijk vastgestelde maximum) per maand kunt sparen door dit van je brutoloon op een spaarrekening te laten storten. Je draagt over dat bedrag dus geen loonbelasting en premies af. Het gespaarde bedrag moet wel minimaal vier jaar op de spaarrekening staan voor je het op mag nemen. Hierop zijn echter enkele, wettelijk vastgelegde uitzonderingen. Let op: Ben je niet alleen bij de Gemiva-SVG Groep in dienst, maar ook bij een andere werkgever? Dan kun je alleen via ons aan de spaarloonregeling meedoen als wij ook je loonheffingskorting toepassen. Nadere informatie over de spaarloonregeling kun je krijgen bij de afdeling PO&O.

25 17 De Gemiva-SVG Groep kent een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in dat je bepaalde arbeidsvoorwaarden kunt verruilen voor andere arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld een fiets kopen van je brutoloon. Dat kan je een behoorlijk (belasting)voordeel opleveren. Ook kun je extra vrije dagen kopen of er drie verkopen wanneer je die over Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden hebt. Bij het PGGM kun je een extra pensioen afsluiten door de premie bijvoorbeeld van je brutoloon te betalen. Alles wat je wilt weten over het meerkeuzesysteem staat in de speciale brochure die je kunt aanvragen bij de afdeling PO&O. Gemiva-SVG Groep 25

26 18 Seksuele intimidatie en discriminatie komen overal voor. In de meest ideale situatie geeft iedereen zelf aan waar de grenzen liggen en respecteert men de grenzen van anderen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd zo werkt. Daarom hebben wij binnen de Gemiva-SVG Groep regels opgesteld om seksuele intimidatie en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Onder seksuele intimidatie en discriminatie verstaan wij gedragingen die men als eenzijdig en ongewenst vertrouwenspersonen die de Gemiva-SVG Groep heeft aangesteld. Een formele klacht kun je voorleggen aan de Klachtencommissie Medewerkers. Natuurlijk kun je ook de bedrijfsarts of een medewerker van een meldpunt tegen seksuele intimidatie (Trans Act) inschakelen. Er is ook een brochure over dit onderwerp aan te vragen bij PO&O. Hierin vind je onder andere de namen en contactadressen van de vertrouwenspersonen. Voorkomen en bestrijden seksuele intimidatie en discriminatie ervaart en/of waar dwang aan te pas komt. Het gaat hier niet om de bedoeling van degene die dit gedrag vertoont maar om wat het slachtoffer ervaart. Iedereen die zich seksueel geïntimideerd of gediscrimineerd voelt, kan hierover praten en een klacht indienen. Je kunt daarvoor terecht bij je leidinggevende, de leidinggevende van je leidinggevende of bij een van de

27 19 Gelukkig komt het niet zo vaak voor, maar het kan je gebeuren: een slechte behandeling door je werkgever. In dat geval kun je een beroep doen op de Klachtenregeling Medewerkers. Voordat je een klacht indient, is het van belang dat je de klachtenregeling voor medewerkers goed leest. Je moet namelijk keuzes maken die het verdere verloop gericht worden aan: de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Medewerkers van de Gemiva-SVG Groep t.a.v. Ingrid Schiebroek p/a Blankaartweg AD Zoeterwoude Klachtenregeling werknemers van de procedure kunnen beïnvloeden en je moet je aan bepaalde regels houden. Zo is het de bedoeling dat je eerst zelf in gesprek gaat met degene tegen wie je klacht gericht is. Pas als dit gesprek naar jouw mening onvoldoende heeft opgeleverd, staat een beroep op de klachtenregeling open. Tijdens het indienen en de behandeling van een klacht kun je je laten bijstaan door een zelf te kiezen persoon. De klachtenregeling is opgenomen in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid. Klachten kunnen Gemiva-SVG Groep 27

28 20 Arbo-beleid Iedere vier jaar vindt er op de werkplek een onderzoek plaats naar risico s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Iedere medewerker kan dan aangeven wat hij als bezwarende omstandigheden ziet en eventueel suggesties voor verbeteringen doen. De daaruit voortvloeiende actiepunten worden vastgelegd in het lokale werkplan. Bij de uitvoering van deze actiepunten kunnen allerlei deskundigen worden ingeschakeld. Ieder jaar brengt de arbo-commissie een arbo-jaarplan en arbo-jaarverslag uit. De omstandigheden waaronder je werkzaamheden verricht, vinden wij van groot belang. Niet alleen moet een werkplek veilig zijn, ook moeten er goede werkomstandigheden zijn en moet je kunnen beschikken over de noodzakelijke hulpmiddelen en aanpassingen. Daarom kent de Gemiva-SVG Groep een arbeidsomstandighedenbeleid. Omdat de arbeidsomstandigheden op je eigen werkplek voor jou het belangrijkst zijn, is de verantwoordelijkheid voor het arbo-beleid gelegd bij de leidinggevende. Om de leidinggevende te ondersteunen is er een centrale arbo-commissie en zijn er regionale deskundigheidsteams waar de leidinggevende een beroep op kan doen.

29 21 Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en gebeuren er ongelukken. Natuurlijk moeten wij dat zoveel mogelijk zien te voorkomen. Daarom zijn er allerlei regels en protocollen opgesteld, die aangeven hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden en die eraan bij moeten dragen dat fouten en ongelukken zo min mogelijk voorkomen. Fouten, ongelukken, bijna-ongelukken en bedrijfsongevallen Daarom zijn er op alle werkplekken zogenoemde FOBO-formulieren (Fouten, Ongelukken en Bijna Ongelukken) aanwezig. Wanneer zich iets voordoet dat lijkt op een fout of ongeluk of er iets gebeurt dat bijna verkeerd was gegaan dan moet iedere medewerker een FOBO-formulier invullen. De FOBO-commissie verzamelt de gegevens en onderneemt zonodig actie. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen om fouten en ongelukken te voorkomen. Desondanks komt het voor dat er fouten optreden en dat er ongelukken gebeuren. De Gemiva-SVG Groep vindt het heel belangrijk dat je fouten en ongelukken meldt. Alleen wanneer er bekendheid is over fouten en ongelukken, kunnen wij met elkaar iets doen om die in de toekomst te voorkomen. Gemiva-SVG Groep 29

30 22 Informatie en communicatie In ieder team zijn afspraken over werkoverleg, overdracht en andere vormen van onderlinge communicatie. De manier waarop die communicatie geregeld is, hangt af van de aard van het werk en de omvang van de locatie of dienst. Hoe dat op jouw werkplek geregeld is, hoor je tijdens het inwerken van je leidinggevende. Wil je informatie over een aantal uitgangspunten die hierbij gelden, dan verwijzen we je naar uitvoeringsregeling randvoorwaarden overlegsituaties in het Regelingenoverzicht Sociaal Beleid. Binnen het grote geheel van de Gemiva-SVG Groep zijn diverse middelen voor interne communicatie. De overlegstructuur is er één van. In de hoofdstructuur van de Gemiva-SVG Groep bestaan de volgende overlegvormen: Overleg Raad van Bestuur Overleg Centraal Management Team

31 Overleg Regionaal Management Team (vg-sector) of Sector Overleg (lg-sector) Clusteroverleg Locatie-overleg of teamoverleg Twee keer per maand verschijnt Bulletin, een nieuwsbrief voor alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep. Hierin lees je diverse korte berichten, zoals mededelingen van de Raad van Bestuur, nieuws van de ondernemingsraad, berichten van de afdeling PO&O. Veel locaties geven een eigen nieuwsbrief uit. Die is meestal, naast voor de eigen medewerkers van die locatie, bestemd voor cliënten of hun ouders/vertegenwoordigers. De Gemiva-SVG Groep heeft een eigen tijdschrift: Maggezien. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Alle medewerkers krijgen het tijdschrift. Daarnaast is het (op verzoek) ook bestemd voor cliënten, ouders en vertegenwoordigers. Je ontvangt Maggezien via de locatie waar je werkt. Tenslotte is iedere locatie aangesloten op het intranet van de Gemiva-SVG Groep. Hier zijn belangrijke nieuwsfeiten, Het Bulletin en allerlei regels, protocollen, formulieren en beleidsnotities te vinden. Gemiva-SVG Groep 31

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid

Op weg naar zelfstandigheid Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid 2 3 Overzicht onderwerpen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei! Voorwoord

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie