EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN, voorheen gevestigd te (1093 GG) Amsterdam aan de Eerste Van Swindenstraat 64 E, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : F.13/14/76 Datum uitspraak : 4 februari 2014 Uitgesproken op Curator Rechter-commissaris : eigen aangifte : mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , : mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming Omzetgegevens : slagerij : niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 5 Datum verslag : 17 maart 2014 Verslagperiode : 4 februari maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : 63,1 uren Bestede uren totaal : 63,1 uren Saldo faillissementsrekening : EUR 5.890,06 ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De vennootschap onder firma v.o.f. Slagerij van Swinden werd sinds 15 oktober 1995 gedreven door de vennoten André van der Linden en Johanna Adriana Wilhelmina Orsel. De curator is niet bekend met een vennootschapscontract en begrijpt het zo dat beiden vennoten hun kennis en arbeid hebben ingebracht. Uit de handelsregister volgt voorts dat de bevoegdheid van de vennoten is beperkt tot een bedrag van EUR 2.268,90 (GLD 5.000). 1.2 Winst en verlies Niet bekend. De jaarcijfers zijn niet door de boekhouder opgemaakt. De heer Van der Linden heeft verklaard niet over de boekhoudgegevens te beschikken. 1.3 Balanstotaal Niet bekend. De jaarcijfers zijn niet door de boekhouder opgemaakt. De heer Van der Linden heeft verklaard niet over de boekhoudgegevens te beschikken. 1.3 Lopende procedures 1.4 Verzekeringen V.O.F. Slagerij Van Swinden hield een zogenaamde Bedrijven Compact Polis bij Interpolis, waartoe in ieder geval een autoverzekering en een rechtsbijstandsverzekering toe behoorde. De verzekering is per 18 februari 2014 opgezegd. 1.5 Huur V.O.F. Slagerij Van Swinden huurde een winkelruimte te (1093 GG) Amsterdam aan het adres Eerste Van Swindenstraat 64 E. De eigenaar van de ruimte, de gemeente Amsterdam, verhuurde ruimte sinds 12 juli 2004 aan de v.o.f. Sinds medio 2011 werd er geen huur meer betaald. De huurovereenkomst is bij vonnis van de kantonrechter van 11 december 2013 ontbonden. Het gehuurde is vervolgens op 28 januari 2014 ontruimd. 1.6 Oorzaak faillissement Door de ontruiming van de winkelruimte op 28 januari 2014 was de feitelijke exploitatie van de onderneming niet meer mogelijk. De week daarop is op eigen aangifte het faillissement uitgesproken. De onderneming kende al geruime tijd (ernstige) liquiditeitsproblemen. Diverse leveranciers werden al zeer geruime tijd onbetaald gelaten Eén leverancier heeft de aanzienlijke achterstand in 2009 omgezet in een lening. De verhuurder werd sinds medio 2011 onbetaald gelaten. Sinds begin 2011 zijn er ernstige achterstanden ontstaan bij de betalingen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst nam niet langer genoegen met de non-betaling en heeft medio 2013 beslag gelegd op de voertuigen van vennoten. Vervolgens is op 28 november 2013 beslag gelegd op de inventaris van de winkel. De executieverkoop stond op 12 februari 2014 gepland. Door de ontruiming van de winkel hebben de vennoten op 29 januari 2014 de eigen aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma alsmede van de vennoten in privé ingediend. De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek

3 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren er vijf medewerkers in dienst van de vennootschap. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Vijf medewerkers. 2.3 Datum ontslagaanzegging De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris, bij brief van 5 februari 2014, aan de medewerkers het ontslag aangezegd. Op 10 februari 2014 heeft het UWV in het kader van de loongarantieregeling een intake gehouden. 3. ACTIVA ONDERNEMING Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De gehuurde winkelruimte aan de Eerste Van Swindenstraat is voor datum faillissement in opdracht van de verhuurder ontruimd. De destijds aanwezige inventaris bevindt zich in een opslag. Een aantal aard- en nagelvaste zaken (koelingen en toonbank) zijn in de winkelruimte achtergebleven. Ten behoeve van de door de Belastingdienst geïnitieerde executieveiling van de inventaris is een kavellijst opgesteld. Uit deze kavellijst volgt dat de inventaris voorts bestaat uit diverse slagerijmachines en -benodigdheden. De heer Van der Linden heeft kort vóór datum faillissement schriftelijk afstand gedaan van de inventaris. De curator heeft de rechtmatigheid van deze rechtshandeling in onderzoek. Voorts onderzoekt de curator de mogelijkheid van vereffening. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage Nog niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Op 28 november 2013 heeft de fiscus executoriaal beslag gelegd op de roerende zaken, waaronder de inventaris van de winkel aan de Eerste van Swindenstraat. De curator behartigt de belangen van de fiscus als bevoorrechte schuldeiser in dit faillissement. Volgens opgave bedraagt de vordering van fiscus uit hoofde van omzetbelasting en loonheffing circa EUR De curator heeft het eventuele bodemvoorrecht en de reikwijdte daarvan in onderzoek. Voorraden / onderhanden werkmvv 3.9 Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring bestond er geen voorraad meer. De bij de ontruiming van de winkelruimte aanwezige voorraad, onder meer bestaande uit vlees, vleeswaren en vleeskruiden,

4 is in opdracht van de verhuurder, gemeente Amsterdam, vernietigd. De heer Van der Linden heeft kort vóór datum faillissement schriftelijk afstand gedaan van de voorraad. De curator heeft de rechtmatigheid van deze rechtshandeling in onderzoek Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Het afgedragen kasgeld, EUR 4.053,95, is op de faillissementsrekening gestort. De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa Verkoopopbrengst 4. DEBITEUREN ONDERNEMING 4.1 Omvang debiteuren Uit opgaven van de vennoten volgt dat nog EUR 1.836,11 van één debiteur diende te worden ontvangen. Dit bedrag is reeds bijgeschreven op de faillissementsrekening. 4.2 Opbrengst EUR 1.836, Boedelbijdrage 5. BANK / ZEKERHEDEN ONDERNEMING 5.1 Vordering van bank(en) V.O.F. Slagerij Van Swinden bankierde bij ING Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. ING Bank heeft een vordering van EUR ,21 uit hoofde van een verleende kredietfaciliteit. Daarnaast heeft Rabobank een vordering van EUR 6.483,17 uit hoofde van een verleend krediet in rekening-courant. 5.2 Leasecontracten De curator is niet bekend met het bestaan van leaseovereenkomsten. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank pretendeert een pandrecht (eerste in rang) op de inventaris van de vennootschap. ING Bank pretendeert een (tweede) pandrecht op de inventaris, voorraden, debiteuren en goodwill. Egbert Kruiswijk Vleesproducten B.V. pretendeert een (derde) recht van pand op de inventaris, voorraden en goodwill van de onderneming. 5.4 Separatistenpositie Zie onder

5 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator is niet bekend met crediteuren die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten De curator is niet bekend met crediteuren die zich beroepen op een retentierecht. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN De exploitatie van de onderneming was ten tijde van het faillissement reeds gestaakt. De huurovereenkomst ter zake van de winkelruimte is per 13 december 2013 ontbonden en het gehuurde was op het moment van faillietverklaring ontruimd. Voortzetting dan wel een doorstart van de activiteiten was daardoor niet mogelijk. Daarbij speelt ook dat verhuurder, gemeente Amsterdam, niet lijkt mee te willen werken aan de verhuur danwel doorstart. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Is de boekhouding aan de curator overhandigd? Ja Nee 7.2 Zo nee, is aangifte gedaan ex art. 340 lid 3 Sr.? Ja Nee 7.3 Paulianeus handelen? Ja Nee In onderzoek Zo ja, toelichting: De heer Van der Linden heeft schriftelijk afstand van de inventaris en voorraad van de slagerij. De curator heeft de rechtmatigheid van deze rechtshandeling in onderzoek. 8. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator en kosten: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus EUR , Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend

6 8.4 Andere preferente crediteuren ING Bank N.V.: EUR ,21 Rabobank Amsterdam: EUR 6.483, Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben zes concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Opheffing wegens gebrek aan baten. Met de huidige stand van het faillissement volgt geen uitkering aan de concurrente crediteuren. 9. PROCEDURES 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Een termijn van afwikkeling is bij het schrijven van dit verslag nog niet te bepalen Plan van aanpak Inventariseren van de crediteuren, rechtmatighedenonderzoek, eventueel afwikkeling verkoop activa 10.3 Indiening volgend verslag Over drie maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 17 maart M.J. Tops, curator

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie