PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012"

Transcriptie

1 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 1 I. BOEKHOUDEN: /40 III. PLICHTENLEER: /10 Sub-Totaal: /50 A B C D E 1/37

2 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN Deel I I. BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE /15 JAARREKENING C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDINGSDIENSTEN EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING /5 III. PLICHTENLEER (I) /10 TOTAAL DEEL I : /50 2/37

3 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 1 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel, de Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra alle exemplaren zijn verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 3/37

4 I. BOEKHOUDING./40 Alle journaalposten moeten een datum en een omschrijving bevatten. De rekeningen moeten minstens uit 3 cijfers bestaan. A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 Vraag A. 1. /5 1. Op 20 december N ontvangt de onderneming een levering van 100 eenheden handelsgoederen aan 12 euro het stuk. Wat moet er geboekt worden op 31 december (datum afsluiting), als je weet dat de factuur pas zal toekomen en gedateerd zijn op 2 januari N + 1? 2. Overigens, de inventaris van de stock werd opgesteld op 31 december N : eenheden Prijs per eenheid Marktwaarde Handelsgoederen eenheden moeten tevens gewaardeerd worden aan 50% van de eenheidsprijs wegens kwaliteitsgebreken die vastgesteld werden bij het opmaken van de inventaris Grondstoffen Afgewerkte producten De waarde van de stock op 31 december N-1 bedroeg : Handelsgoederen Grondstoffen Afgewerkte producten Wat moet er geboekt worden op 31 december N? Boekhoudkundige verwerking : levering later gefactureerd 604 Aankoop handelsgoederen (100*12) 444 Te ontvangen facturen 1.200,00 4/37

5 Waardering : - Handelsgoederen : x 12 = ,00 (in correctie op 200 x (12-7 )=5 = 1.000,00 ); - Grondstoffen : x 7 = 9.800,00 (principe van voorzichtigheid : marktwaarde niet van toepassing); - Afgewerkte producten : 500 x 35 = ,00 (principe van voorzichtigheid : marktwaarde niet van toepassing). Variant I 6310 Waardevermindering op voorraden 349 Geboekte waardevermindering op voorraden (12 7) = 5 x , Voorraad 31/12/N 6094 Voorraadwijziging handelsgoederen , Voorraad 01/01/N , Voorraad grondstoffen 31/12/N 9.800, Voorraadwijziging grondstoffen 31/12/N 300 Voorraad grondstoffen (terugname) 01/01/N , Voorraad afgewerkte producten 31/12/N 7130 Voorraadwijziging afgewerkte producten 4.940, Voorraad afgewerkte producten (terugname) 01/01/N ,00 Variant II Boekhoudkundige verwerking : Handelsgoederen ( ) 340 Handelsgoederen aanschaffingswaarde 6094 Voorraadwijziging handelsgoederen ,00 en 6310 Waardevermindering op voorraden 349 Variatie Geboekte waardevermindering op voorraden (12 7) = 5 x , Voorraadwijziging handelsgoederen 340 Handelsgoederen aanschaffingswaarde ,00 5/37

6 en 340 Handelsgoederen aanschaffingswaarde 6094 Voorraadwijziging handelsgoederen ,00 Boekhoudkundige verwerking : Grondstoffen ( ) 6090 Voorraadwijziging grondstoffen 300 Grondstoffen aanschaffingswaarde 600,00 Variatie 6090 Voorraadwijziging grondstoffen 300 Grondstoffen aanschaffingswaarde ,00 en 300 Grondstoffen Aanschaffingswaarde 6090 Voorraadwijziging grondstoffen 9.800,00 Boekhoudkundige verwerking : Afgewerkte producten ( ) 330 Afgewerkte producten 4.940, Voorraadwijziging Gereed product 4.940,00 Variatie 713 Voorraadwijziging Gereed product 330 Afgewerkte producten aanschaffingswaarde ,00 en 330 Afgewerkte producten , Voorraadwijziging Gereed product ,00 6/37

7 Vraag A. 2. /3 Op heeftt u in de boekhouding van uw klant een openstaande vordering ten bedrage van 6.050,00 (21% B.T.W. inbegrepen). Bij het opstellen van de balans per lijkt dat deze klant insolvabel is, het verlies op de vordering wordt op 50% geraamd; - Hoe zult u dit boeken? - En indien de klant in faling gaat op ? - Geef de journaalposten. Op : 407 Dubieuze debiteuren 400 Handelsdebiteuren 6.050, Toevoeging waardevermindering op handelsvorderingen Geboekte ,00 = (6.050,00/1,21) x 50% 2.500, ,00 Bij faling (wanneer de publicatie verschenen is in het Belgisch Staatsblad) 409 Geboekte waardeverminderingen 2.500, Terug te vorderen BTW 1.050, Verlies op schuldvorderingen 407 Dubieuze debiteuren 6.050,00 Vraag A. 3. /7 Een vennootschap besluit een nieuwe personenwagen te kopen bij J. EROULE (concessiehouder). De bestelbon n is getekend op 15 februari Het voertuig wordt geleverd op 25 februari Volgens factuur nr 173 dd. 25/02/2011 bedraagt de kostprijs van het voertuig ,00 BTW inbegrepen. Te gelijkertijd neemt de garagehouder het oude voertuig over voor een bedrag van , ,00 B.T.W. (21% op 50% van de verkoopprijs) en wij maken factuur nr 24 dd. 25/02/2011 aan het adres van de concessiehouder voor deze overname. Dit voertuig was aangeschaft in 2005 voor de som van ,00, BTW inbegrepen en lineair afgeschreven ten belopen van 12,5 % per jaar. De meerwaarde die ontstaat door de overname van het oude voertuig moet fiscaal vrijgesteld worden. De vennootschap heeft een positief fiscaal resultaat en is onderworpen aan het belastingtarief 33,99%. 7/37

8 Met het oog op het betalen van het saldo voor het nieuwe voertuig onderschrijft de onderneming bij de bank BNPP een financiering op 48 maanden en het lastenpercentage is maandelijks 0,20% (Contract nr ). Het niet gefinancierde saldo van de aankoop wordt betaald met chequenr van BNPP bij de garagehouder op 25/02/2011. De eerste maandelijkse vervaldag is 01/03/2011. Geef de journaalposten tot 25/02/2011. Vergeet niet om uw journaalposten te dateren, te nummeren en te omschrijven. Geef ook de diverse berekeningen die u toelaten deze journaalposten te gebruiken. a. Berekening van de meerwaarde op het verkochte voertuig aftrekbare BTW : 50 % Aankoopprijs zonder BTW (27.225/1,21) Geboekt bij de investeringen voor (22.500*1,105) Geboekte Afschrijvingen , ,50 Verkoopprijs zonder BTW ,00 Ontstane meerwaarde b. Berekening van het te financieren bedrag ,50 * 12,5%*6 = ,86 (3.107,81*6) , ,86 = 6.215,64 (residu waarde) 6.215, , ,64 = 3.784,36 (meerwaarde) Aankoopprijs BTW-inclusief nieuw voertuig ,00 Overname BTW-inclusief ,00 Saldo BTW-inclusief ,00 In mindering te brengen Aftrekbare BTW (30.250/1,21=25.000*10,5%) 2.625,00 Te financieren saldo ( ) ,00 c. Financiering Nominaal ,00 Lastenpercentage 0,20 % Duur 48 maanden Intresten ( x 0,20% x 48) 1.591,20 Totale kost ,20 Maandelijks (18.166,20/48) kapitaal en intresten 378,46 Vervalt binnen het jaar 3.784,60 (10 x 378,46 vanaf 01/03/2011 t.e.m. 31/12/2011) Vervalt op meer dan één jaar ,60 8/37

9 Boekingen 1. 15/02/ Verplichtingen tot aankoop 0510 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop Bestelbon nr (30.250/1,21=25.000*1,105=27.625) , /02/ Crediteuren wegens verplichtingen tot , Verplichtingen tot aankoop ,00 Levering van het voertuig 3. 25/02/ of Diverse vorderingen , Klant J Verkoop vaste activa (facturatie) 4510 Te betalen BTW ( x 21%x 50%) 1.050,00 Factuurnr. n /02/ Verkoop vaste activa (Facturatie) , Geboekte afschrijvingen rollend materieel 2410 Rollend materieel 741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa 3.784,36 Meerwaarde op de realisatie van vaste activa 5. 25/02/ Overboeking naar uitgestelde belasting 1.286, Overboeking naar belastingvrije reserves 1320 Belastingvrije reserves (3.784,36 x 66,01% netto) 1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa Vrijgestelde meerwaarde (3.784,36 x 33,99% = 1.286,30) 1.286, /02/ Rollend materieel , Terug te vorderen BTW (25.000x10,50%) 4400 Leveranciers ,00 Concessiehouder J. EROULE Factuur nr /02/ Leveranciers , Over te dragen kosten 1740 Financiering > 1 jaar 4240 Financiering > 1 jaar te vervallen binnen het 3.784,60 9/37

10 jaar (10 maanden in het jaar 2011) Financieringscontract n /02/ Leverancier J. Eroule (Aftrekbare B.T.W ,00 niet 5501 Uitgegeven cheques bank BNPP 2.625,00 Cheque n /02/ Leverancier J. Eroule 4160 Diverse vorderingen , Klant J. Eroule 10/37

11 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING Vraag B. 1. /15 /5 Kan u het verschil uitleggen tussen "Goederen in bewerking" en "Bestellingen in uitvoering" op basis van onderstaande gegevens in het geval van een standaardproductie en een specifieke productie. Geef de wettelijke artikelen in dit verband, de boekingen in de boekhouding bij een specifieke productie en de eindejaarsboekingen op 31/12/N Voorziene prijs in het getekende contract op 15/02/N Staat van bewerking van de goederen Resterende kostprijs van de nog uit te voeren werken ,00 excl.btw (voltooiing voorzien op 30/06/N+1) 60% op 31/12/N op basis van de graad van uitvoering van de werken 3.500,00 op 31/12/N op basis van de geschatte nog uit te voeren werken Waardering van de voorraad tegen volledige kostprijs Marktwaarde : ,00 op 31/12/N Bepaling van de kostprijs Kostprijs full cost op 31/12/N vergeleken met de onderhandelde offerteprijs Gemaakte kosten 6.000,00 (10.000*60%) Resterende kostprijs van de nog uit te voeren werken 3.500,00 Volledige kostprijs Voorziene prijs in contract : ,00 Tussentijdse winst op 31/12/N 500, ,00 Ok we overschrijden niet de verkoopprijs voorzien in het contract De goederen in bewerking op rekening 32 bevat een standaardproductie gebaseerd op voorraadniveau, bij het sluiten is het productieproces niet afgerond. Wanneer het product wordt afgewerkt, zal het overgeboekt worden naar rubriek 33 "Gereed Produkt" of "Afgewerkt produkt". Het is niet mogelijk de tussentijdse winst in rekening te nemen. De bestellingen in uitvoering op rekening 37 bevatten specifieke bestellingen die het voorwerp uitmaken van een voorafgaande schatting, hun productieproces is niet standaard, ze worden geactiveerd op specifieke vraag van de klant en houden daarom geen rekening met een vooraf bepaald voorraadniveau om het productieproces te starten. 11/37

12 Het is mogelijk maar niet verplicht om rekening te houden met een winst die redelijk zeker is, afhankelijk van de graad van vooruitgang. KB. 30/01/2001 art. 69 en 70 KB. 30/01/2001 art. 71 en 72 1) Boeking zonder winst in rekening te brengen 370 Bestellingen in uitvoering - AW 717 Bestellingen in uitvoering - AW 6.000,00 2) Boeking bij winstboeking 37, is het mogelijk rekening te houden met een deel van de voorziene winst op 31/12/N 370 Bestellingen in uitvoering - AW 6.000, Bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst 717 Bestellingen in uitvoering - AW 7171 Toegerekende winst 500,00 12/37

13 Vraag B. 2. /4 Een vennootschap gaat een gebouw leasen of kopen. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan dit gebouw op diverse plaatsen in het actief van de balans worden geboekt. Welke concrete omstandigheden bestaan er en geef de corresponderende rekeningnummers? 22-rekening : gebouw wordt aangekocht voor eigen exploitatie 25-rekening : gebouw wordt aangekocht via een leasingcontract 26-rekening : gebouw wordt aangekocht voor ander doeleinden, verhuur 35-rekening : gebouw wordt aangekocht met de bedoeling het te verkopen Vraag B. 3. /6 1. Welke vennootschappen moeten verplicht hun jaarrekening neerleggen volgens het volledig schema? 2. Welke zijn de criteria om als een grote onderneming te worden beschouwd? 3. Indien het eerste boekjaar van een vennootschap over een periode van 15 maanden loopt, moeten deze omvangcriteria pro rata worden toegepast om te bepalen of ze groot of klein is? 1. Betrokken vennootschappen : De grote ondernemingen en de beursgenoteerde ondernemingen. En de kleine ondernemingen met een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen. 2. Omvangcriteria voor vennootschappen (Art 15 1 ste W.Venn.) : Omzet : ,00 BTW excl. Balanstotaal : ,00 Gemiddeld jaarlijks personeelsbestand 50 personen Wordt als een grote onderneming beschouwd : De onderneming die op datum van de afsluiting van het boekjaar meer dan één van de drie criteria overschrijdt voor het laatste en voorlaatste boekjaar. Behalve in geval van een vennootschap die, hoewel zij niet meer dan één criteria overschrijdt, jaarlijks gemiddeld meer dan 100 personeelsleden tewerkstelt. Deze laatste onderneming zal altijd als groot worden aanzien. 3. Aanpassing van de criteria wanneer eerste boekjaar geen 12 maanden bedraagt: (Art 15 1ste 3 W. Venn.) Ja, de omzet moet op volgende wijze worden aangepast: 15maanden/12 maanden * ,00 = ,00 De andere criteria blijven onveranderd 13/37

14 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 Vraag C.1. /3 U ontvangt een nieuwe klant, die niets afweet van boekhouden en waaraan u duidelijk de volgende begrippen dient kenbaar te maken : 1) de balans 2) de resultatenrekening 3) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) & EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization) Wat gaat u deze klant meedelen? 1) De balans vertegenwoordigt de bezittingen en de schulden op een bepaald moment van de onderneming. Het is dus een momentopname van de situatie van de onderneming. 2) De resultatenrekening is het verschil tussen kosten en inkomsten van de vennootschap over een bepaalde periode (men noemt dat ook een verlies en winstrekening). 3) EBIT & EBITDA Earning before Interest an Taxes (EBIT) Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation EBIT : wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. EBITDA: gaat verder dan EBIT en gaat ook nog enkele bijkomende niet cash-elementen uit de resultatenrekening verwijderen (afschrijvingen en waardeverminderingen). CBN : technische nota Vraag C.2. /2 Het nettobedrijfskapitaal kan op twee wijzen gedefinieerd en berekend worden. Duidt in de twee onderstaande figuren het begrip nettobedrijfskapitaal aan volgens de twee berekeningswijzen. Activa Passiva Activa Passiva (uitgebreid) vast Eigen (uitgebreid) vast Eigen (beperkt) vlottend Vreemd lang (beperkt) vlottend Vreemd lang Vreemd kort Vreemd kort 14/37

15 1) Nettobedrijskapitaal= (beperkte) vlottende activa vreemd vermogen op korte termijn (uitgebreid) vast Activa Passiva Eigen (beperkt) vlottend Netto bedrijfskapitaal Vreemd lang Vreemd kort 2) Nettobedrijfskapitaal= permanent vermogen (uitgebreide) vaste activa (uitgebreid) vast Activa Passiva Eigen (beperkt) vlottend Netto bedrijfskapitaal Vreemd lang Vreemd kort 15/37

16 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 Vraag D.1. /3 Een potentiële cliënt informeert bij jou naar de voornaamste voor- en nadelen van een V.O.F. of Comm. V., kleine onderneming volgens art 15 Wetboek Vennootschappen. Wat zal u hem of haar hieromtrent antwoorden? Deze vormen van personenvennootschappen zijn enkel aan te raden wanneer het ondernemingsrisico beperkt is. Deze vennootschapsvorm is bijvoorbeeld interessant bij vrije beroepen die deontologisch toch nooit van de beperkte aansprakelijkheid kunnen genieten. De voornaamste voordelen zijn: Een onderhandse oprichtingsakte is voldoende (geen notariskosten). De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zonder akkoord van de andere vennoten zodat het familiaal karakter gewaarborgd is. Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken. Er is geen minimumkapitaal vereist. De nadelen zijn: De hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van alle vennoten. Het faillissement van een personenvennootschap kan het faillissement van de vennoten tot gevolg hebben (als de vennootschap een commercieel doel heeft). Vraag D.2. /2 Uw cliënt is kandidaat-overnemer van een handelsfonds van een eenmanszaak. 1.Dient men attesten te vragen? 2. zo ja, welke en bij wie? 1. JA. 2. Welke? - B.T.W. - RSZ - Hypotheekbewaring - Belastingen - (Bedrijfs)voorheffing - Sociale bijdragen Bij wie? : overlater of zijn lasthebber 16/37

17 III. PLICHTENLEER (I) /10 E. PLICHTENLEER /10 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wet en/of KB die van toepassing zijn Vraag E.1.../3 U ontvangt een nieuwe cliënt, die ernstige boekhoudkundige en fiscale problemen heeft en dit ten gevolge van een conflict met zijn boekhouder. Volgens de informatie van uw cliënt is de confrater in werkelijkheid een gepensioneerd beheerscontroleur die zijn inkomen, in het zwart, aanvult door boekhoudingen te doen. 1. Hoe gaat u de verklaringen van de cliënt nakijken? 2. Wat zijn gevolgen van de uitoefening van de boekhoudkundige en fiscale activiteiten opgesomd in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 of het voeren van de titel zonder daartoe erkend te zijn bij het BIBF? Uw antwoord dient tevens de wettelijke bron te bevatten. 3. Wat moet deze gepensioneerde doen om zijn situatie ten aanzien van het BIBF te regulariseren, wetende dat hij voorheen nooit erkend was? Geef tevens de wettelijke bron(nen). 1. Nazien of hij is ingeschreven bij één van de Instituten, erkend om boekhouding te doen (boekhouder(-fiscalist BIBF, accountant(-belastngconsulent) IAB, bedrijfsrevisor IBR) door opzoekingen op websites Instituten of contact nemen met de Instituten. 2. Artikel 58 van de Wet van 22 april 1999: gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden, boete van 200 tot of één van die straffen alleen. De rechtbank kan bovendien de definitieve of tijdelijke sluiting van een deel van de lokalen of van alle lokalen die werden gebruikt of de bekendmaking van het vonnis of van een samenvatting ervan in één of meer dagbladen, of op enige andere wijze bevelen 3. Indienen van een stagedossier conform artikel 46 KB en artikel 3 van het Stagereglement. Vraag E.2../3 De heer Bekers is net begonnen als stagiair boekhouder BIBF onder de vorm van een éénmanszaak (natuurlijke persoon). Zijn toekomstige schoonvader is extern belastingconsulent en zijn toekomstige schoonzuster extern accountant. De schoonvader zou graag met de heer B. een professionele samenwerking een concrete juridische vorm willen geven onder de vorm van een BVBA. De heer Bekers is nog niet zo vertrouwd met de regels van het beroep en stelt u, als ervaren stagiair, volgende vragen met het oog op erkenning door het BIBF. 17/37

18 1. Mag ik als stagiair wel werken via een vennootschap? 2. Hoeveel aandelen mogen de schoonvader en schoonzuster hebben? 3. Mogen de schoonvader en schoonzuster beiden zaakvoerder zijn in de vennootschap? 4. Mag de vennootschap onmiddellijk na de oprichting bij de notaris prestaties doen en factureren? U dient in uw antwoord steeds de wettelijke referenties op te nemen. 1. Ja, maar met zijn stagemeester of een lid van het Instituut - art. 2 KB van 15/02/ Zoveel als ze willen, zolang meneer Bekers de meerderheid van de stemrechten heeft, de schoonvader en de schoonzus de minderheid art. 8, 4 KB van 15/02/2005; 3. Ja, op voorwaarde dat de meerderheid van de zaakvoerders aangesloten is bij het B.I.B.F. art. 8, 5 KB van 15/02/2005 ; 4. Nee, zij moet ingeschreven zijn op het tableau van de rechtspersonen door de bevoegde Kamer voor te kunnen uitoefenen art KB van 15/02/2005 Vraag E.3../4 U moet het dossier van een nieuwe cliënt ophalen bij een confrater BIBF die duidelijk weinig coöperatief is. 1. Wat is uw reactie ten aanzien van zowel uw confraters als ten aanzien van uw cliënt? 2. Wat zijn de verplichtingen van uw confrater ten aanzien van zowel uzelf als ten aanzien van zijn ex-cliënt? U dient in uw antwoord steeds de wettelijke referenties op te nemen. : 1. Artikel 17, 1 lid Reglement van Plichtenleer : Vooraleer een opdracht te aanvaarden, moet de boekhouder BIBF die een opdracht van een ander boekhouder BIBF een accountant of bedrijfsrevisor overneemt, de volgende regels in acht nemen: 1 hij moet zijn voorganger per aangetekende brief, in kennis stellen van de overname van de opdracht, zelfs indien de opvolging niet onmiddellijk is gebeurd; 2 indien de voorganger niet werd betaald voor zijn prestaties, dient hij bij de cliënt aan te dringen op de betaling van de honoraria van zijn voorganger 2. Artikel 17, 2 lid Reglement van Plichtenleer De voorganger zal onverwijld alle documenten, eigendom van de cliënt, alsmede deze die kaderen in de wederzijdse hulp en hoffelijkheid ter beschikking stellen van de cliënt of van zijn opvolgende confrater. Hij is gehouden hiervan een gedetailleerde en gedagtekende inventaris in twee exemplaren op te stellen, die door alle betrokken partijen ondertekend wordt. 18/37

19 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 2 II. FISCALITEIT : /35 III. RECHT : /15 Sub-Totaal: /50 F. G H I J K 19/37

20 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN Deel II II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 F. BTW /10 G. PERSONENBELASTING /10 H. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 I. BELASTINGSPROCEDURES /5 III. VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN (II) /15 J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET /10 ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT /5 TOTAAL DEEL II : /50 20/37

21 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 2 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : fiscaliteit en vennootschapsrecht en andere rechtstakken ) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel, de Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode, balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra alle exemplaren zijn verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 21/37

22 II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen)./35 F. BTW /10 Vraag F. 1. /4 Is de BTW volledig aftrekbaar (VA), gedeeltelijk aftrekbaar (GA) of niet aftrekbaar bij de volgende aankoopverrichtingen? Kruis het juiste antwoord aan. Verrichtingen VA GA NA 01. Huur van een voertuig type break voor het transport van materialen X 02. Aankoop van 12 flessen wijn van 52,00 /stuk incl. BTW die geschonken worden aan elke X arbeider en bediende van de onderneming (collectief geschenk) 03. Onderhoudscontract van de bestelwagens X 04. Restaurantnota van de bedrijfsleider X 05. Levering van diesel voor de gehuurde break 06. Factuur voor de isolatie van het dak X van de kantoren 07. Ereloonnota van de bedrijfsrevisor X X 08. Verzekeringspremie voor de brandverzekering van de kantoren HIER ZIT GEEN BTW OP!!! 09. Aankoop van een radio die gebruikt wordt door de magazijnier in de X opslagruimte 10. Factuur voor publiciteit op televisie X X 22/37

23 Vraag F. 2. /1,5 Gegevens Een handelaar in nieuwe en tweedehandse voertuigen heeft tijdens het 3 de kwartaal in 2012, de volgende handelingen gesteld (de vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW) : 1)Aankopen tweedehandse voertuigen - aan Belgische particulieren : ,00 - aan Belgische btw-belastingplichtigen 8.750,00 - aan Belgische gehandicapten met een blijvende invaliditeit van tenminste 50%, uitsluitend te wijten aan de onderste ledematen 7.250, ,00 2) Aankopen van nieuwe voertuigen aan de Belgische invoerder van deze wagens N.B. Voor deze aankopen van nieuwe wagens werden er creditnota s ontvangen ten bedrage van , ,00 3) Verkopen van nieuwe voertuigen - aan Belgische belastingplichtigen en particulieren: ,00 - aan Franse particulieren ,00 - aan Belgische gehandicapten met een blijvende invaliditeit van tenminste 50%, uitsluitend te wijten aan de onderste ledematen 9.125,00 - aan Belgische gehandicapten met een blijvende invaliditeit van ten minste 80%, uitsluitend te wijten aan hart- en longproblemen 9.125,00 4) Verkopen van tweedehandse voertuigen,onder de margeregeling, aan Belgische particulieren : , ,00 N.B. Onze handelaar had in het 2 de kwartaal 2012 een positieve marge aangegeven. VRAAG : 1) Welke bijkomende verplichting(en) is/zijn van toepassing op de verkoop aan de Franse particulieren? 2) Dient er een regularisatie te gebeuren is er B.T.W. verschuldigd met betrekking tot de margeregeling? (enkel de verschuldigde B.T.W. m.b.t. de marge) 23/37

24 1) Bijkomende verplichting 1) Bijzondere opgave indienen met betrekking tot de vrijgestelde IC-leveringen (ten bedrage van ,00 ) aan de Franse particulieren 2) Een kopie van de uitgereikte facturen met betrekking tot voornoemde ICleveringen dient samen met de voornoemde opgave meegestuurd worden. 2) Regularisatie Margeregeling De autohandelaar heeft een negatieve marge van: , ,00 = minus 3.000,00 Bijgevolg is geen btw verschuldigd met betrekking tot de margeregeling. Wel wordt de negatieve marge van 3.000,00 overgedragen naar het inkoopregister met betrekking tot het 4 de kwartaal Vraag F. 3. /4,5 1) Een Belgische belastingconsulent (A) heeft voor rekening van een Franse notaris (F) een studie gemaakt over de vennootschapsbelasting in België voor de prijs van ; Vraag: a) Bepaal de plaats van de dienst en in welk land is de BTW verschuldigd; b) Wie is schuldenaar van de BTW; c) Geef de roosters van de Belgische BTW-aangifte van (A) met de passende bedragen en eventuele andere verplichtingen. a) factuur (A) (F) : ( intellectueel werk ) : B2B-context : plaats van de dienst : Frankrijk : 21, 2; b) schuldenaar : BTW te voldoen door medecontractant (F) ( 51, 2, 1 ), c) rooster : 44 : 5.000,00 + IC-lijst met vermelding van de code S 2) Een Belgisch bedrijf (A) verricht een herstelling aan een medisch apparaat voor rekening van een Duitse kliniek (B) gevestigd in Keulen voor de prijs van Het medisch apparaat bevindt zich in de kliniek te Keulen. Zoals in België, zijn in Duitsland de klinieken vrijgesteld van BTW ( door een artikel van het Duits btw-wetboek die het equivalent is van ons artikel 44). 24/37

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard)

Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) Oefening vennootschapsbelasting AJ 2017 (boekjaar te paard) BVBA TESTA ( BALANS VAN 30-06-2017 NA RESULTAATVERWERKING) ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 476.405,00 462.495,00 Materiële

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 20 MEI 2017

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 20 MEI 2017 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie