PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012"

Transcriptie

1 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 1 I. BOEKHOUDEN: /40 III. PLICHTENLEER: /10 Sub-Totaal: /50 A B C D E 1/37

2 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN Deel I I. BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE /15 JAARREKENING C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDINGSDIENSTEN EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING /5 III. PLICHTENLEER (I) /10 TOTAAL DEEL I : /50 2/37

3 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 1 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel, de Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra alle exemplaren zijn verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 3/37

4 I. BOEKHOUDING./40 Alle journaalposten moeten een datum en een omschrijving bevatten. De rekeningen moeten minstens uit 3 cijfers bestaan. A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 Vraag A. 1. /5 1. Op 20 december N ontvangt de onderneming een levering van 100 eenheden handelsgoederen aan 12 euro het stuk. Wat moet er geboekt worden op 31 december (datum afsluiting), als je weet dat de factuur pas zal toekomen en gedateerd zijn op 2 januari N + 1? 2. Overigens, de inventaris van de stock werd opgesteld op 31 december N : eenheden Prijs per eenheid Marktwaarde Handelsgoederen eenheden moeten tevens gewaardeerd worden aan 50% van de eenheidsprijs wegens kwaliteitsgebreken die vastgesteld werden bij het opmaken van de inventaris Grondstoffen Afgewerkte producten De waarde van de stock op 31 december N-1 bedroeg : Handelsgoederen Grondstoffen Afgewerkte producten Wat moet er geboekt worden op 31 december N? Boekhoudkundige verwerking : levering later gefactureerd 604 Aankoop handelsgoederen (100*12) 444 Te ontvangen facturen 1.200,00 4/37

5 Waardering : - Handelsgoederen : x 12 = ,00 (in correctie op 200 x (12-7 )=5 = 1.000,00 ); - Grondstoffen : x 7 = 9.800,00 (principe van voorzichtigheid : marktwaarde niet van toepassing); - Afgewerkte producten : 500 x 35 = ,00 (principe van voorzichtigheid : marktwaarde niet van toepassing). Variant I 6310 Waardevermindering op voorraden 349 Geboekte waardevermindering op voorraden (12 7) = 5 x , Voorraad 31/12/N 6094 Voorraadwijziging handelsgoederen , Voorraad 01/01/N , Voorraad grondstoffen 31/12/N 9.800, Voorraadwijziging grondstoffen 31/12/N 300 Voorraad grondstoffen (terugname) 01/01/N , Voorraad afgewerkte producten 31/12/N 7130 Voorraadwijziging afgewerkte producten 4.940, Voorraad afgewerkte producten (terugname) 01/01/N ,00 Variant II Boekhoudkundige verwerking : Handelsgoederen ( ) 340 Handelsgoederen aanschaffingswaarde 6094 Voorraadwijziging handelsgoederen ,00 en 6310 Waardevermindering op voorraden 349 Variatie Geboekte waardevermindering op voorraden (12 7) = 5 x , Voorraadwijziging handelsgoederen 340 Handelsgoederen aanschaffingswaarde ,00 5/37

6 en 340 Handelsgoederen aanschaffingswaarde 6094 Voorraadwijziging handelsgoederen ,00 Boekhoudkundige verwerking : Grondstoffen ( ) 6090 Voorraadwijziging grondstoffen 300 Grondstoffen aanschaffingswaarde 600,00 Variatie 6090 Voorraadwijziging grondstoffen 300 Grondstoffen aanschaffingswaarde ,00 en 300 Grondstoffen Aanschaffingswaarde 6090 Voorraadwijziging grondstoffen 9.800,00 Boekhoudkundige verwerking : Afgewerkte producten ( ) 330 Afgewerkte producten 4.940, Voorraadwijziging Gereed product 4.940,00 Variatie 713 Voorraadwijziging Gereed product 330 Afgewerkte producten aanschaffingswaarde ,00 en 330 Afgewerkte producten , Voorraadwijziging Gereed product ,00 6/37

7 Vraag A. 2. /3 Op heeftt u in de boekhouding van uw klant een openstaande vordering ten bedrage van 6.050,00 (21% B.T.W. inbegrepen). Bij het opstellen van de balans per lijkt dat deze klant insolvabel is, het verlies op de vordering wordt op 50% geraamd; - Hoe zult u dit boeken? - En indien de klant in faling gaat op ? - Geef de journaalposten. Op : 407 Dubieuze debiteuren 400 Handelsdebiteuren 6.050, Toevoeging waardevermindering op handelsvorderingen Geboekte ,00 = (6.050,00/1,21) x 50% 2.500, ,00 Bij faling (wanneer de publicatie verschenen is in het Belgisch Staatsblad) 409 Geboekte waardeverminderingen 2.500, Terug te vorderen BTW 1.050, Verlies op schuldvorderingen 407 Dubieuze debiteuren 6.050,00 Vraag A. 3. /7 Een vennootschap besluit een nieuwe personenwagen te kopen bij J. EROULE (concessiehouder). De bestelbon n is getekend op 15 februari Het voertuig wordt geleverd op 25 februari Volgens factuur nr 173 dd. 25/02/2011 bedraagt de kostprijs van het voertuig ,00 BTW inbegrepen. Te gelijkertijd neemt de garagehouder het oude voertuig over voor een bedrag van , ,00 B.T.W. (21% op 50% van de verkoopprijs) en wij maken factuur nr 24 dd. 25/02/2011 aan het adres van de concessiehouder voor deze overname. Dit voertuig was aangeschaft in 2005 voor de som van ,00, BTW inbegrepen en lineair afgeschreven ten belopen van 12,5 % per jaar. De meerwaarde die ontstaat door de overname van het oude voertuig moet fiscaal vrijgesteld worden. De vennootschap heeft een positief fiscaal resultaat en is onderworpen aan het belastingtarief 33,99%. 7/37

8 Met het oog op het betalen van het saldo voor het nieuwe voertuig onderschrijft de onderneming bij de bank BNPP een financiering op 48 maanden en het lastenpercentage is maandelijks 0,20% (Contract nr ). Het niet gefinancierde saldo van de aankoop wordt betaald met chequenr van BNPP bij de garagehouder op 25/02/2011. De eerste maandelijkse vervaldag is 01/03/2011. Geef de journaalposten tot 25/02/2011. Vergeet niet om uw journaalposten te dateren, te nummeren en te omschrijven. Geef ook de diverse berekeningen die u toelaten deze journaalposten te gebruiken. a. Berekening van de meerwaarde op het verkochte voertuig aftrekbare BTW : 50 % Aankoopprijs zonder BTW (27.225/1,21) Geboekt bij de investeringen voor (22.500*1,105) Geboekte Afschrijvingen , ,50 Verkoopprijs zonder BTW ,00 Ontstane meerwaarde b. Berekening van het te financieren bedrag ,50 * 12,5%*6 = ,86 (3.107,81*6) , ,86 = 6.215,64 (residu waarde) 6.215, , ,64 = 3.784,36 (meerwaarde) Aankoopprijs BTW-inclusief nieuw voertuig ,00 Overname BTW-inclusief ,00 Saldo BTW-inclusief ,00 In mindering te brengen Aftrekbare BTW (30.250/1,21=25.000*10,5%) 2.625,00 Te financieren saldo ( ) ,00 c. Financiering Nominaal ,00 Lastenpercentage 0,20 % Duur 48 maanden Intresten ( x 0,20% x 48) 1.591,20 Totale kost ,20 Maandelijks (18.166,20/48) kapitaal en intresten 378,46 Vervalt binnen het jaar 3.784,60 (10 x 378,46 vanaf 01/03/2011 t.e.m. 31/12/2011) Vervalt op meer dan één jaar ,60 8/37

9 Boekingen 1. 15/02/ Verplichtingen tot aankoop 0510 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop Bestelbon nr (30.250/1,21=25.000*1,105=27.625) , /02/ Crediteuren wegens verplichtingen tot , Verplichtingen tot aankoop ,00 Levering van het voertuig 3. 25/02/ of Diverse vorderingen , Klant J Verkoop vaste activa (facturatie) 4510 Te betalen BTW ( x 21%x 50%) 1.050,00 Factuurnr. n /02/ Verkoop vaste activa (Facturatie) , Geboekte afschrijvingen rollend materieel 2410 Rollend materieel 741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa 3.784,36 Meerwaarde op de realisatie van vaste activa 5. 25/02/ Overboeking naar uitgestelde belasting 1.286, Overboeking naar belastingvrije reserves 1320 Belastingvrije reserves (3.784,36 x 66,01% netto) 1682 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa Vrijgestelde meerwaarde (3.784,36 x 33,99% = 1.286,30) 1.286, /02/ Rollend materieel , Terug te vorderen BTW (25.000x10,50%) 4400 Leveranciers ,00 Concessiehouder J. EROULE Factuur nr /02/ Leveranciers , Over te dragen kosten 1740 Financiering > 1 jaar 4240 Financiering > 1 jaar te vervallen binnen het 3.784,60 9/37

10 jaar (10 maanden in het jaar 2011) Financieringscontract n /02/ Leverancier J. Eroule (Aftrekbare B.T.W ,00 niet 5501 Uitgegeven cheques bank BNPP 2.625,00 Cheque n /02/ Leverancier J. Eroule 4160 Diverse vorderingen , Klant J. Eroule 10/37

11 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING Vraag B. 1. /15 /5 Kan u het verschil uitleggen tussen "Goederen in bewerking" en "Bestellingen in uitvoering" op basis van onderstaande gegevens in het geval van een standaardproductie en een specifieke productie. Geef de wettelijke artikelen in dit verband, de boekingen in de boekhouding bij een specifieke productie en de eindejaarsboekingen op 31/12/N Voorziene prijs in het getekende contract op 15/02/N Staat van bewerking van de goederen Resterende kostprijs van de nog uit te voeren werken ,00 excl.btw (voltooiing voorzien op 30/06/N+1) 60% op 31/12/N op basis van de graad van uitvoering van de werken 3.500,00 op 31/12/N op basis van de geschatte nog uit te voeren werken Waardering van de voorraad tegen volledige kostprijs Marktwaarde : ,00 op 31/12/N Bepaling van de kostprijs Kostprijs full cost op 31/12/N vergeleken met de onderhandelde offerteprijs Gemaakte kosten 6.000,00 (10.000*60%) Resterende kostprijs van de nog uit te voeren werken 3.500,00 Volledige kostprijs Voorziene prijs in contract : ,00 Tussentijdse winst op 31/12/N 500, ,00 Ok we overschrijden niet de verkoopprijs voorzien in het contract De goederen in bewerking op rekening 32 bevat een standaardproductie gebaseerd op voorraadniveau, bij het sluiten is het productieproces niet afgerond. Wanneer het product wordt afgewerkt, zal het overgeboekt worden naar rubriek 33 "Gereed Produkt" of "Afgewerkt produkt". Het is niet mogelijk de tussentijdse winst in rekening te nemen. De bestellingen in uitvoering op rekening 37 bevatten specifieke bestellingen die het voorwerp uitmaken van een voorafgaande schatting, hun productieproces is niet standaard, ze worden geactiveerd op specifieke vraag van de klant en houden daarom geen rekening met een vooraf bepaald voorraadniveau om het productieproces te starten. 11/37

12 Het is mogelijk maar niet verplicht om rekening te houden met een winst die redelijk zeker is, afhankelijk van de graad van vooruitgang. KB. 30/01/2001 art. 69 en 70 KB. 30/01/2001 art. 71 en 72 1) Boeking zonder winst in rekening te brengen 370 Bestellingen in uitvoering - AW 717 Bestellingen in uitvoering - AW 6.000,00 2) Boeking bij winstboeking 37, is het mogelijk rekening te houden met een deel van de voorziene winst op 31/12/N 370 Bestellingen in uitvoering - AW 6.000, Bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst 717 Bestellingen in uitvoering - AW 7171 Toegerekende winst 500,00 12/37

13 Vraag B. 2. /4 Een vennootschap gaat een gebouw leasen of kopen. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan dit gebouw op diverse plaatsen in het actief van de balans worden geboekt. Welke concrete omstandigheden bestaan er en geef de corresponderende rekeningnummers? 22-rekening : gebouw wordt aangekocht voor eigen exploitatie 25-rekening : gebouw wordt aangekocht via een leasingcontract 26-rekening : gebouw wordt aangekocht voor ander doeleinden, verhuur 35-rekening : gebouw wordt aangekocht met de bedoeling het te verkopen Vraag B. 3. /6 1. Welke vennootschappen moeten verplicht hun jaarrekening neerleggen volgens het volledig schema? 2. Welke zijn de criteria om als een grote onderneming te worden beschouwd? 3. Indien het eerste boekjaar van een vennootschap over een periode van 15 maanden loopt, moeten deze omvangcriteria pro rata worden toegepast om te bepalen of ze groot of klein is? 1. Betrokken vennootschappen : De grote ondernemingen en de beursgenoteerde ondernemingen. En de kleine ondernemingen met een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen. 2. Omvangcriteria voor vennootschappen (Art 15 1 ste W.Venn.) : Omzet : ,00 BTW excl. Balanstotaal : ,00 Gemiddeld jaarlijks personeelsbestand 50 personen Wordt als een grote onderneming beschouwd : De onderneming die op datum van de afsluiting van het boekjaar meer dan één van de drie criteria overschrijdt voor het laatste en voorlaatste boekjaar. Behalve in geval van een vennootschap die, hoewel zij niet meer dan één criteria overschrijdt, jaarlijks gemiddeld meer dan 100 personeelsleden tewerkstelt. Deze laatste onderneming zal altijd als groot worden aanzien. 3. Aanpassing van de criteria wanneer eerste boekjaar geen 12 maanden bedraagt: (Art 15 1ste 3 W. Venn.) Ja, de omzet moet op volgende wijze worden aangepast: 15maanden/12 maanden * ,00 = ,00 De andere criteria blijven onveranderd 13/37

14 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 Vraag C.1. /3 U ontvangt een nieuwe klant, die niets afweet van boekhouden en waaraan u duidelijk de volgende begrippen dient kenbaar te maken : 1) de balans 2) de resultatenrekening 3) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) & EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization) Wat gaat u deze klant meedelen? 1) De balans vertegenwoordigt de bezittingen en de schulden op een bepaald moment van de onderneming. Het is dus een momentopname van de situatie van de onderneming. 2) De resultatenrekening is het verschil tussen kosten en inkomsten van de vennootschap over een bepaalde periode (men noemt dat ook een verlies en winstrekening). 3) EBIT & EBITDA Earning before Interest an Taxes (EBIT) Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation EBIT : wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. EBITDA: gaat verder dan EBIT en gaat ook nog enkele bijkomende niet cash-elementen uit de resultatenrekening verwijderen (afschrijvingen en waardeverminderingen). CBN : technische nota Vraag C.2. /2 Het nettobedrijfskapitaal kan op twee wijzen gedefinieerd en berekend worden. Duidt in de twee onderstaande figuren het begrip nettobedrijfskapitaal aan volgens de twee berekeningswijzen. Activa Passiva Activa Passiva (uitgebreid) vast Eigen (uitgebreid) vast Eigen (beperkt) vlottend Vreemd lang (beperkt) vlottend Vreemd lang Vreemd kort Vreemd kort 14/37

15 1) Nettobedrijskapitaal= (beperkte) vlottende activa vreemd vermogen op korte termijn (uitgebreid) vast Activa Passiva Eigen (beperkt) vlottend Netto bedrijfskapitaal Vreemd lang Vreemd kort 2) Nettobedrijfskapitaal= permanent vermogen (uitgebreide) vaste activa (uitgebreid) vast Activa Passiva Eigen (beperkt) vlottend Netto bedrijfskapitaal Vreemd lang Vreemd kort 15/37

16 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 Vraag D.1. /3 Een potentiële cliënt informeert bij jou naar de voornaamste voor- en nadelen van een V.O.F. of Comm. V., kleine onderneming volgens art 15 Wetboek Vennootschappen. Wat zal u hem of haar hieromtrent antwoorden? Deze vormen van personenvennootschappen zijn enkel aan te raden wanneer het ondernemingsrisico beperkt is. Deze vennootschapsvorm is bijvoorbeeld interessant bij vrije beroepen die deontologisch toch nooit van de beperkte aansprakelijkheid kunnen genieten. De voornaamste voordelen zijn: Een onderhandse oprichtingsakte is voldoende (geen notariskosten). De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zonder akkoord van de andere vennoten zodat het familiaal karakter gewaarborgd is. Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken. Er is geen minimumkapitaal vereist. De nadelen zijn: De hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van alle vennoten. Het faillissement van een personenvennootschap kan het faillissement van de vennoten tot gevolg hebben (als de vennootschap een commercieel doel heeft). Vraag D.2. /2 Uw cliënt is kandidaat-overnemer van een handelsfonds van een eenmanszaak. 1.Dient men attesten te vragen? 2. zo ja, welke en bij wie? 1. JA. 2. Welke? - B.T.W. - RSZ - Hypotheekbewaring - Belastingen - (Bedrijfs)voorheffing - Sociale bijdragen Bij wie? : overlater of zijn lasthebber 16/37

17 III. PLICHTENLEER (I) /10 E. PLICHTENLEER /10 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wet en/of KB die van toepassing zijn Vraag E.1.../3 U ontvangt een nieuwe cliënt, die ernstige boekhoudkundige en fiscale problemen heeft en dit ten gevolge van een conflict met zijn boekhouder. Volgens de informatie van uw cliënt is de confrater in werkelijkheid een gepensioneerd beheerscontroleur die zijn inkomen, in het zwart, aanvult door boekhoudingen te doen. 1. Hoe gaat u de verklaringen van de cliënt nakijken? 2. Wat zijn gevolgen van de uitoefening van de boekhoudkundige en fiscale activiteiten opgesomd in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 of het voeren van de titel zonder daartoe erkend te zijn bij het BIBF? Uw antwoord dient tevens de wettelijke bron te bevatten. 3. Wat moet deze gepensioneerde doen om zijn situatie ten aanzien van het BIBF te regulariseren, wetende dat hij voorheen nooit erkend was? Geef tevens de wettelijke bron(nen). 1. Nazien of hij is ingeschreven bij één van de Instituten, erkend om boekhouding te doen (boekhouder(-fiscalist BIBF, accountant(-belastngconsulent) IAB, bedrijfsrevisor IBR) door opzoekingen op websites Instituten of contact nemen met de Instituten. 2. Artikel 58 van de Wet van 22 april 1999: gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden, boete van 200 tot of één van die straffen alleen. De rechtbank kan bovendien de definitieve of tijdelijke sluiting van een deel van de lokalen of van alle lokalen die werden gebruikt of de bekendmaking van het vonnis of van een samenvatting ervan in één of meer dagbladen, of op enige andere wijze bevelen 3. Indienen van een stagedossier conform artikel 46 KB en artikel 3 van het Stagereglement. Vraag E.2../3 De heer Bekers is net begonnen als stagiair boekhouder BIBF onder de vorm van een éénmanszaak (natuurlijke persoon). Zijn toekomstige schoonvader is extern belastingconsulent en zijn toekomstige schoonzuster extern accountant. De schoonvader zou graag met de heer B. een professionele samenwerking een concrete juridische vorm willen geven onder de vorm van een BVBA. De heer Bekers is nog niet zo vertrouwd met de regels van het beroep en stelt u, als ervaren stagiair, volgende vragen met het oog op erkenning door het BIBF. 17/37

18 1. Mag ik als stagiair wel werken via een vennootschap? 2. Hoeveel aandelen mogen de schoonvader en schoonzuster hebben? 3. Mogen de schoonvader en schoonzuster beiden zaakvoerder zijn in de vennootschap? 4. Mag de vennootschap onmiddellijk na de oprichting bij de notaris prestaties doen en factureren? U dient in uw antwoord steeds de wettelijke referenties op te nemen. 1. Ja, maar met zijn stagemeester of een lid van het Instituut - art. 2 KB van 15/02/ Zoveel als ze willen, zolang meneer Bekers de meerderheid van de stemrechten heeft, de schoonvader en de schoonzus de minderheid art. 8, 4 KB van 15/02/2005; 3. Ja, op voorwaarde dat de meerderheid van de zaakvoerders aangesloten is bij het B.I.B.F. art. 8, 5 KB van 15/02/2005 ; 4. Nee, zij moet ingeschreven zijn op het tableau van de rechtspersonen door de bevoegde Kamer voor te kunnen uitoefenen art KB van 15/02/2005 Vraag E.3../4 U moet het dossier van een nieuwe cliënt ophalen bij een confrater BIBF die duidelijk weinig coöperatief is. 1. Wat is uw reactie ten aanzien van zowel uw confraters als ten aanzien van uw cliënt? 2. Wat zijn de verplichtingen van uw confrater ten aanzien van zowel uzelf als ten aanzien van zijn ex-cliënt? U dient in uw antwoord steeds de wettelijke referenties op te nemen. : 1. Artikel 17, 1 lid Reglement van Plichtenleer : Vooraleer een opdracht te aanvaarden, moet de boekhouder BIBF die een opdracht van een ander boekhouder BIBF een accountant of bedrijfsrevisor overneemt, de volgende regels in acht nemen: 1 hij moet zijn voorganger per aangetekende brief, in kennis stellen van de overname van de opdracht, zelfs indien de opvolging niet onmiddellijk is gebeurd; 2 indien de voorganger niet werd betaald voor zijn prestaties, dient hij bij de cliënt aan te dringen op de betaling van de honoraria van zijn voorganger 2. Artikel 17, 2 lid Reglement van Plichtenleer De voorganger zal onverwijld alle documenten, eigendom van de cliënt, alsmede deze die kaderen in de wederzijdse hulp en hoffelijkheid ter beschikking stellen van de cliënt of van zijn opvolgende confrater. Hij is gehouden hiervan een gedetailleerde en gedagtekende inventaris in twee exemplaren op te stellen, die door alle betrokken partijen ondertekend wordt. 18/37

19 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 2 II. FISCALITEIT : /35 III. RECHT : /15 Sub-Totaal: /50 F. G H I J K 19/37

20 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN Deel II II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 F. BTW /10 G. PERSONENBELASTING /10 H. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 I. BELASTINGSPROCEDURES /5 III. VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN (II) /15 J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET /10 ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT /5 TOTAAL DEEL II : /50 20/37

21 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 DEEL 2 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : fiscaliteit en vennootschapsrecht en andere rechtstakken ) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel, de Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode, balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra alle exemplaren zijn verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 21/37

22 II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen)./35 F. BTW /10 Vraag F. 1. /4 Is de BTW volledig aftrekbaar (VA), gedeeltelijk aftrekbaar (GA) of niet aftrekbaar bij de volgende aankoopverrichtingen? Kruis het juiste antwoord aan. Verrichtingen VA GA NA 01. Huur van een voertuig type break voor het transport van materialen X 02. Aankoop van 12 flessen wijn van 52,00 /stuk incl. BTW die geschonken worden aan elke X arbeider en bediende van de onderneming (collectief geschenk) 03. Onderhoudscontract van de bestelwagens X 04. Restaurantnota van de bedrijfsleider X 05. Levering van diesel voor de gehuurde break 06. Factuur voor de isolatie van het dak X van de kantoren 07. Ereloonnota van de bedrijfsrevisor X X 08. Verzekeringspremie voor de brandverzekering van de kantoren HIER ZIT GEEN BTW OP!!! 09. Aankoop van een radio die gebruikt wordt door de magazijnier in de X opslagruimte 10. Factuur voor publiciteit op televisie X X 22/37

23 Vraag F. 2. /1,5 Gegevens Een handelaar in nieuwe en tweedehandse voertuigen heeft tijdens het 3 de kwartaal in 2012, de volgende handelingen gesteld (de vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW) : 1)Aankopen tweedehandse voertuigen - aan Belgische particulieren : ,00 - aan Belgische btw-belastingplichtigen 8.750,00 - aan Belgische gehandicapten met een blijvende invaliditeit van tenminste 50%, uitsluitend te wijten aan de onderste ledematen 7.250, ,00 2) Aankopen van nieuwe voertuigen aan de Belgische invoerder van deze wagens N.B. Voor deze aankopen van nieuwe wagens werden er creditnota s ontvangen ten bedrage van , ,00 3) Verkopen van nieuwe voertuigen - aan Belgische belastingplichtigen en particulieren: ,00 - aan Franse particulieren ,00 - aan Belgische gehandicapten met een blijvende invaliditeit van tenminste 50%, uitsluitend te wijten aan de onderste ledematen 9.125,00 - aan Belgische gehandicapten met een blijvende invaliditeit van ten minste 80%, uitsluitend te wijten aan hart- en longproblemen 9.125,00 4) Verkopen van tweedehandse voertuigen,onder de margeregeling, aan Belgische particulieren : , ,00 N.B. Onze handelaar had in het 2 de kwartaal 2012 een positieve marge aangegeven. VRAAG : 1) Welke bijkomende verplichting(en) is/zijn van toepassing op de verkoop aan de Franse particulieren? 2) Dient er een regularisatie te gebeuren is er B.T.W. verschuldigd met betrekking tot de margeregeling? (enkel de verschuldigde B.T.W. m.b.t. de marge) 23/37

24 1) Bijkomende verplichting 1) Bijzondere opgave indienen met betrekking tot de vrijgestelde IC-leveringen (ten bedrage van ,00 ) aan de Franse particulieren 2) Een kopie van de uitgereikte facturen met betrekking tot voornoemde ICleveringen dient samen met de voornoemde opgave meegestuurd worden. 2) Regularisatie Margeregeling De autohandelaar heeft een negatieve marge van: , ,00 = minus 3.000,00 Bijgevolg is geen btw verschuldigd met betrekking tot de margeregeling. Wel wordt de negatieve marge van 3.000,00 overgedragen naar het inkoopregister met betrekking tot het 4 de kwartaal Vraag F. 3. /4,5 1) Een Belgische belastingconsulent (A) heeft voor rekening van een Franse notaris (F) een studie gemaakt over de vennootschapsbelasting in België voor de prijs van ; Vraag: a) Bepaal de plaats van de dienst en in welk land is de BTW verschuldigd; b) Wie is schuldenaar van de BTW; c) Geef de roosters van de Belgische BTW-aangifte van (A) met de passende bedragen en eventuele andere verplichtingen. a) factuur (A) (F) : ( intellectueel werk ) : B2B-context : plaats van de dienst : Frankrijk : 21, 2; b) schuldenaar : BTW te voldoen door medecontractant (F) ( 51, 2, 1 ), c) rooster : 44 : 5.000,00 + IC-lijst met vermelding van de code S 2) Een Belgisch bedrijf (A) verricht een herstelling aan een medisch apparaat voor rekening van een Duitse kliniek (B) gevestigd in Keulen voor de prijs van Het medisch apparaat bevindt zich in de kliniek te Keulen. Zoals in België, zijn in Duitsland de klinieken vrijgesteld van BTW ( door een artikel van het Duits btw-wetboek die het equivalent is van ons artikel 44). 24/37

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

OVERDRACHT HANDELSZAAK

OVERDRACHT HANDELSZAAK OVERDRACHT HANDELSZAAK 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie