Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten."

Transcriptie

1 ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. EUN: Educatieve Uitgeverij Nederland B.V. Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen EUN en de Afnemer waarbij EUN zich verplicht aan de Afnemer een of meer Producten te leveren tegen betaling door de Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e mail). Product(en): alle door EUN vervaardigde producten waaronder boeken, elektronische uitgaven en alle overige (educatieve) materialen uitgegeven onder de naam en/of het merk EUN. Website: de website van EUN: ARTIKEL 2 Toepasselijkheid 1. Op alle offertes en aanbiedingen van EUN en op alle door EUN gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid Door het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt de Afnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. EUN wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. 3. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van de Afnemer zal EUN een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden. 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EUN en de Afnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e mail). 5. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal EUN een regeling treffen naar redelijkheid. 6. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EUN en de Afnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende

2 bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. ARTIKEL 3 Overeenkomst 1. Alle offertes en aanbiedingen van EUN zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 (dertig) dagen geldig tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. 2. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling bij EUN en de schriftelijke aanvaarding daarvan door EUN. 3. De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EUN. EUN kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. ARTIKEL 4 Koop op afstand 1. Indien en voor zover de Afnemer een particulier is, heeft de Afnemer gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand, het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn van 7 dagen gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Product. 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 4 lid 1, dient de Afnemer het ontvangen Product zo spoedig mogelijk in een deugdelijke verpakking, en voorzien van originele verzenddocumenten, aan EUN terug te zenden. EUN is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Afnemer. Het terugzenden is voor risico van de Afnemer. ARTIKEL 5 Prijzen en tarieven 1. De levering van het Product vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door EUN gehanteerde prijzen en tarieven zoals weergegeven op de Website. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Afnemer is overeengekomen of anders is aangegeven, zijn alle door EUN gehanteerde prijzen inclusief omzetbelasting en exclusief administratie, transport of verzendkosten. 3. EUN is gerechtigd de prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden behoudens anders luidende afspraak vanaf het moment waarop deze door EUN worden ingevoerd. ARTIKEL 6 Betaling 1. De betaling van facturen dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. 2. Indien de Afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt EUN hem dit schriftelijk mee door middel van een herinneringsbrief. Indien de Afnemer niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3 3. De Afnemer is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 4. Indien de Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die EUN moet maken om het aan EUN toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Afnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag. 5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EUN is het de Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens EUN te verrekenen met enige vordering van de Afnemer op EUN, uit welke hoofde dan ook. 6. In geval van niet of niet tijdige betaling door de Afnemer dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de Afnemer rustende verplichting, is EUN gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van EUN om van de Afnemer nakoming te verlangen en/of vergoeding van de door de niet nakoming geleden schade en gemaakte kosten te vorderen. ARTIKEL 7 Levering en leveringstermijnen 1. De door of namens EUN opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om haar tegenprestatie op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst in stand blijft. In het geval de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst in stand blijft, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Afnemer overigens gerechtigd is tot schadevergoeding. 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de Producten plaats aan het daartoe door de Afnemer opgegeven afleveradres. 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten berust bij EUN tot het moment van bezorging. 4. De Afnemer is verplicht de Producten direct bij de levering dan wel na de mededeling dat de Producten ter beschikking van de Afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt ook voor deelleveringen. 5. Indien de Producten als gevolg van niet tijdige in ontvangstneming door de Afnemer, geheel of gedeeltelijk door EUN dienen te worden teruggenomen en/of te worden opgeslagen, dan zullen de kosten voor vervoer, opslag, alsmede die van verzekering van de opgeslagen Producten aan de Afnemer in rekening worden gebracht. ARTIKEL 8 Klachten en retourzendingen 1. De Afnemer is verplicht de Producten direct bij aflevering te inspecteren. Dit geldt ook voor deelleveringen. De Afnemer dient klachten over Producten binnen tien werkdagen na ontvangst

4 van de Producten schriftelijk, en met een duidelijke omschrijving van de klachten, aan EUN mee te delen. 2. De Afnemer is uitsluitend gerechtigd een Product aan EUN retour te zenden indien het Product niet door de Afnemer was besteld of de Afnemer het Product met beschadiging heeft ontvangen. 3. Indien de Afnemer een Product aan EUN retour zendt, is de Afnemer verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient Afnemer bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het Product zal EUN, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde, (onbeschadigde) Product leveren. ARTIKEL 9 Overmacht 1. EUN is niet aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die EUN niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van EUN noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van EUN komt. 2. In geval van tijdelijke overmacht bij EUN, waaronder begrepen de situatie dat een door de Afnemer besteld Product niet voorradig is, is EUN gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de termijn, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. 3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop EUN of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van Producten onmogelijk maakt, is EUN respectievelijk de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 4. In geval van overmacht bij EUN kan de Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van EUN vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 Burgerlijk Wetboek. ARTIKEL 10 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door EUN geleverde Producten blijven eigendom van EUN totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met EUN gesloten Overeenkomst is nagekomen. 2. De Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag (willen doen) leggen dan wel andere rechten willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, is de Afnemer verplicht EUN daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 4. De door EUN geleverde Producten die ingevolge dit artikel 10 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud van EUN vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

5 5. Voor het geval dat EUN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan EUN of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten van EUN zich bevinden en die Producten mee terug te nemen. ARTIKEL 11 Aansprakelijkheid EUN 1. De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product geeft de Afnemer nooit enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens EUN. 2. De totale aansprakelijkheid van EUN wegens toerekenbare tekortkoming onder de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat Product bedongen prijs (excl. omzetbelasting). 3. Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan EUR Aansprakelijkheid van EUN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11 lid 2 en artikel 11 lid 3 is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van EUN of door haar ingeschakelde derden. 5. Buiten de in artikel 11 lid 2 en artikel 11 lid 3 genoemde gevallen rust op EUN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 11 lid 2 en artikel 11 lid 3 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EUN of van door haar ingeschakelde derden. 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan EUN meedeelt. ARTIKEL 12 Beëindiging van de Overeenkomst 1. Onverminderd het elders in dit verband in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, heeft EUN het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien: (i) (ii) de Afnemer ernstig tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen de ingebrekestelling bepaalde termijn is nagekomen; de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan haar surseance van betaling is verleend, en in andere gevallen waarin zij het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen is verloren, ongeacht de status van de rechterlijke uitspraak en ongeacht een eventueel aan schuldeisers aangeboden akkoord; of

6 (iii) de Afnemer een Product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het Product heeft geschonden. EUN heeft deze bevoegdheid zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, en zonder te zijn gehouden tot een nadere ingebrekestelling of enige schadeloosstelling. 2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door de Afnemer aan EUN verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. ARTIKEL 13 Vertrouwelijkheid EUN, zijn personeel en/of voor EUN werkzame personen zullen de door de Afnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. EUN conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. ARTIKEL 14 Intellectuele eigendomsrechten 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door EUN aan Afnemer geleverde Producten, komen uitsluitend toe aan EUN. Onder EUN wordt voor de toepassing van dit artikelartikel 14 mede begrepen een derde van wie EUN met betrekking tot de Producten, rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen. 2. De Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van EUR 2.500, voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd EUN overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht. 3. Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EUN enige door EUN aan Afnemer geleverd Product (i) geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, (ii) openbaar te maken of te wijzigen, (iii) over te nemen in enig dag, nieuws of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio of televisieprogramma. 4. Indien de Afnemer ervan op de hoogte raakt dat derden inbreuk maken op de in artikel 14 lid 1 bedoelde rechten, is de Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan EUN te mee te delen. De Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van EUN op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien EUN naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal de Afnemer daaraan op kosten van EUN alle door EUN gevraagde medewerking verlenen. ARTIKEL 15 Persoonsgegevens EUN verwerkt de door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van EUN. De Afnemer garandeert dat de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verstrekt aan EUN zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door EUN. De privacy

7 policy is beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van de Afnemer zal EUN een kopie van de privacy policy kosteloos toezenden. ARTIKEL 16 Wijziging van de Algemene Voorwaarden 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door EUN worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. ARTIKEL 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle Overeenkomsten en door EUN geleverde diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie