Algemene voorwaarden van Evolution Internet Fund GmbH voor het internetportaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Evolution Internet Fund GmbH voor het internetportaal www.travador.nl"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van Evolution Internet Fund GmbH voor het internetportaal Geachte klant, Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van EVOLUTION INTERNET FUND GMBH, Flößergasse 2, München (hierna EIF/travador.nl genoemd) voor het internetportaal Lees deze voor uw boeking aandachtig door, aangezien ze belangrijke informatie bevatten over de relatie tussen u (hierna genoemd klant ) en ons: Preambule EIF is de exploitant van de internetsite en bemiddelt hier in reisdiensten. Op dit internetportaal worden verschillende reisdiensten van meerdere touroperators aangeboden. De hierna volgende bemiddelingsvoorwaarden gelden uitsluitend voor de bemiddelingsdiensten van EIF/travador.nl voor pakketreizen, (alleen) vlucht, (alleen) hotel, huurauto's en stedentrips en reisverzekeringen op het internetportaal 1. Inhoud en afsluiting van de overeenkomst 1.1. Tussen de klant en EIF/travador.nl komt een agentuurovereenkomst tot stand voor de bemiddeling van reisdiensten. De klant geeft EIF/travador.nl opdracht te bemiddelen bij het afsluiten van pakketreizen, (alleen) hotel, huurauto's, stedentrips en/of reisverzekeringen bij touroperators. EIF/travador.nl treedt alleen op als bemiddelaar voor de aangeboden diensten en organiseert zelf geen reizen De aanbiedingen van EIF/travador.nl op zijn geen bindende overeenkomsten van EIF/travador.nl of de touroperator. Door de invoer van de persoonlijke gegevens en het verzenden van het online boekingsformulier aan EIF/travador.nl geeft de klant een bindende opdracht aan de betreffende touroperator en geeft op hetzelfde moment opdracht aan EIF/travador.nl voor de bemiddeling De door EIF/travador.nl bemiddelde overeenkomst tussen de klant en de touroperator komt pas tot stand na boekingsbevestiging, ongeacht de vorm. Dit houdt in dat ook mondelinge of telefonische bevestigingen voor de klant juridisch bindend zijn. De klant ontvangt de boekingsbevestiging per e- mail op het door hem aangegeven adres. De klant is verplicht de gegevens in de boekingsbevestiging voor de door hem gewenste reisdienst direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te controleren op juistheid. Indien de gegevens niet correct zijn, moet hij zich direct na ontvangst van de boekingsbevestiging melden bij EIF/travador.nl via het telefoonnummer +31 (0) of per aan en de juiste gegevens doorgeven De overeenkomst komt uiterlijk tot stand op het moment dat de touroperator de factuur verstuurt De rechten en plichten voor zowel klant als EIF/travador.nl zijn, in zoverre niet wettelijk vastgelegd, vastgelegd in de individuele overeenkomst, deze reisvoorwaarden en de geldende wettelijke voorschriften De rechten en plichten tussen de klant en de touroperator zijn uitsluitend vastgelegd in de reisen algemene voorwaarden van de touroperator. Hierin kunnen de betalingsvoorwaarden, bepalingen over vervaldatum, aansprakelijkheid, annuleren, omboeken en terugbetalingen staan beschreven, net als andere beperkingen voor of verplichtingen van de klant. De klant kan voor boeking kennis nemen

2 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden op de website en dient deze te accepteren voor boeking. 2. Tips, informatie 2.1. Informatie over de reisdiensten waarin EIF/travador.nl bemiddelt berust op de informatie van de touroperator. De informatie van EIF/travador.nl is geen garantie of toezegging met betrekking tot juistheid, volledigheid en actualiteit Informatie van EIF/travador.nl is gebaseerd op de informatie die op het moment van uitwisseling bekend was. EIF/travador.nl is voor wat betreft de gegeven tips en informatie binnen de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor de zorgvuldige keuze van informatiebronnen en het correct weergeven van de aangeleverde tips en informatie aan de klanten. 3. Betaling 3.1. De reissom wordt direct aan de betreffende touroperator betaald. Hiervoor worden de benodigde gegevens doorgestuurd naar de touroperator. EIF/travador.nl kan in individuele gevallen gerechtigd zijn in opdracht van de touroperator alle betalingen, ook annuleringskosten en andere betalingen aan de touroperator, direct te innen De betaling dient direct na het afsluiten van de overeenkomst (ontvangst boekingsbevestiging) te worden voldaan. Het bedrag is afhankelijk van de geboekte diensten die te vinden zijn in de boekingsbevestiging Indien de betaling niet minimaal zeven dagen voor vertrek binnen is bij de touroperator of de overeengekomen begunstigde, ondanks dat de geboekte diensten conform overeenkomst ter beschikking staan en de klant geen contractueel of wettelijk retentierecht toestaat, heeft EIF/travador.nl het recht, na een aanmaning met een betalingstermijn, namens en met volmacht van de touroperator terug te treden uit de overeenkomst en de klant namens de touroperator annuleringskosten in rekening te brengen conform de bij de boeking aangegeven annuleringsvoorwaarden Bij op korte termijn geboekte reizen (boeking vanaf zeven dagen voor reisaanvang) dient direct te worden betaald (ideal, PayPal of creditcard). 4. Herroepingsrecht, omboeken en annuleren 4.1. Wij wijzen erop dat bij overeenkomsten voor bemiddelde reisdiensten anders dan pakketreizen, tegenover de dienstverlener in binnen- en buitenland, met name hotels, geen wettelijk herroepingsrecht bestaat. Voor alle door EIF/travador.nl bemiddelde overeenkomsten anders dan pakketreizen, geldt voor alle touroperators een wettelijk herroepingsrecht, terug te vinden in de betreffende algemene voorwaarden. De herroeping kan uitsluitend aan EIF/travador.nl als vertegenwoordiger van de touroperator worden gericht. Wij raden u aan de herroeping in schriftvorm aan ons te richten Verder zijn alle veranderingen aan de geboekte dienst (met name omboekingen, naamsveranderingen en annuleringen) alleen mogelijk door het annuleren van de dienst en deze opnieuw te boeken. EIF/travador.nl verlangt geen kosten voor herroeping of omboeken met betrekking tot de reisbemiddeling. Relevant zijn de kosten die vermeld staan in de algemene voorwaarden van de betreffende touroperator. De hoogte hiervan wordt aan de hand van de reissom vastgesteld, waarbij niet-genoten diensten alsmede hetgeen door de inzet van de diensten gewoonlijk had kunnen worden verdiend, in mindering wordt gebracht.

3 4.3. Het staat de klant vrij aan te tonen dat de touroperator of EIF/travador.nl geen of aanzienlijk minder schade lijdt dan de forfaitaire vergoeding. Indien de klant een dergelijk bewijs kan leveren, is hij slechts verplicht het lagere bedrag te betalen Het staat de touroperator vrij in plaats van een forfaitaire vergoeding een concreet berekende schadevergoeding te berekenen. In dit geval dient hij de klant een uitgewerkte berekening te overleggen. 5. Reisbescheiden 5.1. De klant krijgt de reisbescheiden per of post toegestuurd Bij het boeken van een huurauto krijgt de klant het voucher ofwel per post, fax of toegestuurd, of de klant ontvangt het reserveringsnummer dat hij dan bij de betreffende verhuurfirma kan overleggen Indien met de klant is overeengekomen dat de reisbescheiden per koerier worden verstuurd, draagt de klant alle hierdoor ontstane kosten Bij het afsluiten van een reisverzekering ontvangt de klant een verzekeringsnummer en de verzekeringsvoorwaarden per . Deze vertegenwoordigen de volledige verzekeringsdocumenten Het is in het eigenbelang van de klant alle documenten direct na ontvangst te controleren op juistheid en bij inconsistentie EIF/travador.nl direct hiervan in kennis te stellen om schade te vermijden. 6. Niet gebruikte diensten 6.1. Indien de klant contractuele diensten die hem conform contract toestaan, in het bijzonder als gevolg van een vertraagde aankomst en/of vroeger vertrek vanwege ziekte of andere, niet de touroperator of EIF/travador.nl aan te rekenen redenen, niet of niet volledig gebruikt, dan heeft de klant geen recht op restitutie De touroperator betaalt de klant echter die bedragen terug, die deze gewoonlijk door een andere bezetting van het object verlangt De klant wordt erop gewezen dat kosten die ontstaan door onvrijwillige beëindiging van het oponthoud alleen worden gedekt door een annuleringsverzekering en niet door de gewone reisverzekering. Een dergelijke annuleringsverzekering is niet bij de prijs voor het vakantieverblijf inbegrepen. Wij raden de klant aan een dergelijke verzekering af te sluiten. 7. Plichten van EIF/travador.nl, aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid 7.1. De contractuele verplichting van EIF/travador.nl is beperkt tot de bemiddeling van de door de klant geboekte diensten. EIF/travador.nl is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de diensten. EIF/travador.nl is als reisbemiddelaar aansprakelijk voor de bemiddeling, boekingsafwikkeling, het verzenden van de reisbescheiden en de incasso, mits deze door EIF/travador.nl wordt uitgevoerd, met betrachting van de zorgvuldigheid van een oplettend koopman De aansprakelijkheid is beperkt tot de redelijkerwijs te verwachten schade, echter met uitzondering van schending van leven, lichaam of gezondheid, in zoverre de schade niet op opzet of grove nalatigheid berust en geen betrekking heeft op verplichtingen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het contract en waarop de contractpartner redelijkerwijs mag vertrouwen.

4 Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor vorderingen volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet en andere wettelijke vastgestelde garanties EIF/travador.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de reisdienst op het tijdstip van boeking EIF/travador.nl zijn niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht wordt verstaan aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, oorlog, onlusten, vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen, brand, overstromingen, stroomuitval, ongelukken, stakingen en gelijksoortige collectieve acties die de te leveren prestaties beïnvloeden. 8. Inreis- en gezondheidsbepalingen 8.1. Informatie van EIF/travador.nl over de inreis- en gezondheidsbepalingen richten zich op de stand op het moment van boeken. Met betrekking tot de inreisbepalingen wordt er daarbij in principe vanuit gegaan dat de klant en de door hem vertegenwoordigde medereizigers de Nederlandse nationaliteit bezitten, tenzij een andere nationaliteit duidelijk herkenbaar is of uitdrukkelijk is meegedeeld aan EIF/travador.nl. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van voor de reis geldende paspoort-, visa-, douane- en gezondheidsvoorschriften van de betreffende transit- en bestemmingsgebieden. EIF/travador.nl is niet aansprakelijk in de incidentele gevallen waarin het de visa en overige reisbescheiden verzorgt, voor de tijdige verstrekking en beschikbaarheid van deze reisbescheiden, tenzij de vertraging is veroorzaakt door nalatigheid van EIF/travador.nl Wij adviseren de klant nadrukkelijk zich tijdig te informeren over de mogelijkheden voor vaccinatie en overige voorzorgsmaatregelen, met name over het gevaar op trombose bij langere vluchten en eventueel gezondheidsinformatie op te vragen bij een arts. 9. Verzekeringen EIF/travador.nl raadt dringend aan een aanvullende verzekering voor medische kosten af te sluiten. Daarnaast raden wij aan een reisverzekering af te sluiten, of minimaal een annuleringsverzekering en/of verzekering voor voortijdige reisbeëindiging. 10. Verplichtingen van de klant De klant is verplicht alle reisbescheiden te controleren op volledigheid en gebreken in de bemiddeling van EIF/travador.nl direct te melden en EIF/travador.nl de mogelijkheid te bieden de situatie op te lossen Wij wijzen de klant erop dat de algemene voorwaarden van de touroperator bijzondere verplichtingen voor de klant kan bevatten. 11. Verjaring De vorderingen van de klant tegen EIF/travador.nl voortvloeiende uit de bemiddelingsovereenkomst verjaren na één jaar, tenzij het schending van leven, lichaam of gezondheid betreft of schade die terug te voeren is op grove nalatigheid in het uitvoeren van haar plichten door EIF/travador.nl of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van EIF/travador.nl De verjaringstermijn gaat in aan het einde van het jaar nadat de aanspraak is ontstaan en de klant op de hoogte had kunnen zijn van de feiten en de schuldenaar hiervan kennis had kunnen nemen of melding is gedaan van grove nalatigheid.

5 12. Gegevensbescherming Informatie over hoe EIF/travador.nl omgaat met persoonsgebonden gegevens vindt u in onze privacyverklaring op https://www.travador.nl/seiten/datenschutz. Gegevens worden alleen in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan derden. De klant geeft expliciet toestemming dat EIF/travador.nl voor dit doel gegevens ook aan derden in het buitenland mag doorgeven. 13. Slotbepalingen Op de overeenkomst tussen EIF/travador.nl en de klant is het Duitse recht van toepassing Plaats van uitvoering is de vestigingsplaats van de reisbemiddelaar (EIF/travador.nl). Rechterlijke stappen van de klant tegen EIF/travador.nl zijn uitsluitend mogelijk in de vestigingsplaats van de reisbemiddelaar. Rechterlijke stappen van de reisbemiddelaar tegen de klant zijn alleen mogelijk in de verblijfplaats van de klant Indien partijen handelaren, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke lichamen zijn of indien de klant geen bevoegde rechterlijke instantie in het binnenland heeft of indien de partij tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevraagd na het afsluiten van de overeenkomst zijn verblijfplaats of gebruikelijke locatie heeft verplaatst naar een locatie buiten de reikwijdte van deze rechtbank of geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is, geldt München, Duitsland als bevoegde rechterlijke macht. Travador.nl Evolution Internet Fund GmbH Flößergasse München Versie 1 juni 2015

Algemene voorwaarden voor boekingen van reizen via www.lidlreizen.nl

Algemene voorwaarden voor boekingen van reizen via www.lidlreizen.nl Algemene voorwaarden voor boekingen van reizen via www.lidlreizen.nl I. Inleiding Deze voorwaarden hebben betrekking op de activiteit van de Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, 74172 Neckarsulm

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Rubrik

Algemene reisvoorwaarden Rubrik Rubrik 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst a) Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Balci Reizen

Algemene voorwaarden Balci Reizen Algemene voorwaarden Balci Reizen Onze organisatie is lid van IATA (nr 57-212363) en erkend agent van Turkish Airlines. BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN Balci Reizen kan een reservering voor u maken.wij

Nadere informatie

Reisvoorwaarden TUI Wolters. geldig voor reizen in het seizoen 2011/12 Internet. 1. Aanmelding, bevestiging. 2. Betaling. Beste vakantiegast,

Reisvoorwaarden TUI Wolters. geldig voor reizen in het seizoen 2011/12 Internet. 1. Aanmelding, bevestiging. 2. Betaling. Beste vakantiegast, Reisvoorwaarden TUI Wolters geldig voor reizen in het seizoen 2011/12 Internet Beste vakantiegast, We vragen uw aandacht voor de onderstaande reisvoorwaarden. Met uw boeking accepteert u namelijk deze

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf.

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. BudgetAir.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne Algemene Voorwaarden In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. Jij mag op ieder moment stoppen, zonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG

Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG 1 Algemeen (1) De huur van exclusieve webservers of virtuele servers, leveringen, diensten en aanbiedingen van Thomas Krenn AG vinden uitsluitend

Nadere informatie

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden KEY Administratie en Boekhouden Kantoor Abraham Blankaartsingel 151 3813PA Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K. Amersfoort: 59492724 Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V.

Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V. Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Jixons BV te Amstelveen, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gowide

Algemene voorwaarden Gowide Algemene voorwaarden Gowide Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Gowide te Varsseveld, Kamer van Koophandel 58637966 en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst Algemene voorwaarden Intercms. Versie 20141012 Artikel 1. De!nities 1. Leverancier: Intercms., gevestigd te Kloosterhof 2, 6061CT Posterholt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Er bestaat onderscheid in drie verschillende SLA s, waaruit u kunt kiezen. SLA Small Er wordt service verleend aan de klant omtrent: - Websites (PHP/HTML/CSS) + Website content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede (AS 159-11) Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 060535660000 Artikel

Nadere informatie