Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009-2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen...5 Hoofdstuk 2: Personeelssamenstelling en functies...13 Hoofdstuk 3: Activiteiten op de polikliniek...23 Hoofdstuk 4: Activiteiten in de kliniek...29 Hoofdstuk 5: kwaliteit van zorg...40 Hoofdstuk 6: Wetenschappelijke activiteiten...52 Hoofdstuk 7: Professionele functies en activiteiten...69 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 1

3 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 2

4 Inleiding Jaarverslag 2009 en 2010 Dit jaarverslag van de jaren 2009 en 2010 biedt u een overzicht van de activiteiten van de Urologen Vennootschap Centraal Nederland, uitgevoerd op de verschillende locaties van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Kenmerkend voor deze jaren was de grote dynamiek, veroorzaakt door de organisatorische verschuivingen. In 2009 werd de fusie van de maatschappen urologie werkzaam in de drie ziekenhuizen een feit. Hiermee werd geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen waarin concentratie en differentiatie een rol spelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarmee werd een vervolg gegeven aan de samenwerking die al enkele jaren bestond in het gezamenlijk doen van weekenddiensten en aan de intentie deze samenwerking te versterken. Op 1 januari 2009 werd de overeenkomst getekend en kon vorm worden gegeven aan de interne organisatie om de ambities van de vennootschap verder gestalte te geven. Een missie en een eigen visie werden opgesteld. Om de herkenbaarheid van de vennootschap te bevorderen werd een eigentijds logo ontwikkeld. Met de Raden van Bestuur van de verschillende ziekenhuizen is nauw overleg gestart over de ontwikkeling van een portfolio dat passend zou zijn binnen de ziekenhuisstrategieën. Daarnaast vonden op ziekenhuisniveau diverse ontwikkelingen plaats die bepalend waren voor de ontwikkeling van de urologische activiteiten. Zo werd begin 2009 de fusie tussen het en het Mesos Medisch Centrum een feit. De lateralisatie (het concentreren van hoogrisicozorg op locatie Nieuwegein en laagrisicozorg op locatie Oudenrijn) en het EPD werden geïntroduceerd en volledig geïmplementeerd. Een extra uitdaging was om in al deze organisatorische veranderingen de continuïteit en de kwaliteit van de opleiding (die voorbereid werd op het moderne, competentiegerichte opleiden) te waarborgen. Door middel van roosters werd een optimale verdeling van werkzaamheden gerealiseerd. De mankracht werd ingezet op specifieke expertise en uitwisseling over de locaties vond plaats rekening houdend met maximaal gebruik van beschikbare faciliteiten en supervisie. De dagelijkse patiëntenoverdracht werd georganiseerd door middel van videoconferencing tussen de locaties Nieuwegein en Oudenrijn. De maatschap van het werd in maart 2009 gecompleteerd met de toelating van dr. H.H.E. (Harm) van Melick. Met zijn komst worden de wetenschappelijke taken uitgebreid en krijgt de functionele urologie een impuls door uitbreiding van bekkenbodemzorg en de introductie van neuromodulatie. In het Diakonessenhuis werd de maatschap in januari uitgebreid met dr. J.R (Roan) Spermon. Samen met zijn komst werd de basisurologie in het Diakonessenhuis naar een hoger plan getild. Onder andere laparoscopische urologie en behandelingen met laser werden geïntroduceerd. De thuliumlaser wordt succesvol ingezet bij BPH en de laserbehandeling bij stenen in combinatie met de flexibele ureterorenoscopie. Een aanpassing in de ondersteuning op de SEH zorgde voor de nodige dynamiek. Eind 2010 werd ook in het Diakonessenhuis het EPD geïntroduceerd en in korte tijd volledig geïmplementeerd. Dit ging gepaard met grote verschuivingen en aanpassingen van de roosters die voor niemand onopgemerkt voorbij gingen. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis werd de maatschap uitgebreid met een waarnemer in de persoon van prof. dr. T. (Tom) Boon. Hij werd in augustus opgevolgd door S. (Sandrine) van Selm die als chef de clinique werd aangesteld. De maatschap urologie was hierdoor beter ingesteld op het groeiende patiëntenaanbod. Eind 2009 moest afscheid genomen worden van dr. H.H.J. (Herman) Leliefeld die de laatste 3 jaar van zijn carrière hét gezicht gaf aan de urologie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Per 1 januari 2010 traden J.J.H. (Jack) Beck en S. (Sandrine) van Selm toe tot de Urologen Vennootschap en kregen zij een toelating in het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 3

5 Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Met deze toetreding werd stevig gebouwd aan de urologische profilering in Woerden. Steenbehandelingen met flexibele URS en laser en botoxbehandelingen bij overactieve blaasactiviteit werden geïntroduceerd. De kinderurologie kwam in de lift en alle voorbereidingen werden getroffen om de laparoscopische urologie te introduceren. De basis urologische behandelingen werden zo naar een hoger niveau getild. De organisatorische aanpassing zorgden voor de nodige dynamiek. De klinische zorg voor de urologische patiënten werd verhuisd naar een andere verpleegafdeling. Veel activiteiten stonden in het teken van de kwaliteit van zorg. Zo werd in 2009 in het gestart met een multidisciplinaire specifieke urologische oncologiebespreking. Door middel van videoconferencing werd het mogelijk deze bespreking over alle locaties te houden, inclusief de afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht. Onze activiteiten konden alleen goed uitgevoerd worden door de inzet van veel bevlogen medewerkers op poliklinieken, secretariaten en in de klinieken. De vele veranderingen vroegen vaak het uiterste van al onze medewerkers. Vanaf deze plaats daarvoor een woord van grote dank. Het is onze primaire taak om optimale patiëntenzorg aan te bieden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan opleiding, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk werk in studies en trials. Ook hierover vindt u meer terug in dit verslag, evenals over de individuele lidmaatschappen en functies op medisch specialistisch gebied. Wij zijn trots op onze resultaten die wij u met genoegen presenteren. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 4

6 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen De historie van de vorming van de Urologen Vennootschap Centraal Nederland (UVCN): Sinds de jaren 90 wordt de urologie in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis verzorgd door twee urologen uit het die daar een beperkte toelating hebben. Sinds begin 2001 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de urologen uit het te Nieuwegein en de urologen uit het Mesos Medisch Centrum. Op 1 januari 2005 wordt de Urologen Maatschap Centraal Nederland gevormd, op dat moment bestaande uit de urologen werkzaam in het te Nieuwegein, het Mesos Medisch Centrum in Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. In 2006 wordt een intentieverklaring getekend over intensieve samenwerking tussen. de Urologen Maatschap Centraal Nederland en de urologen van het Diakonessenhuis, nadat lange tijd wordt samengewerkt in de weekenddiensten. Op 1 januari 2009 wordt de Urologen Vennootschap Centraal Nederland (UVCN) een feit. De Urologen Maatschap Centraal Nederland fuseerde met de Urologen Maatschap van het Diakonessenhuis te Utrecht en werd daarmee een regionale maatschap (ook wel brugmaatschap genoemd) die werkzaam is in het, het Diakonessenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Ondertekening Overeenkomst Urologen Vennootschap Centraal Nederland, 2009 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 5

7 Eind 2009 neemt de vennootschap afscheid van Herman Leliefeld. Jaarverslag 2009 en 2010 Afscheid Herman Leliefeld Begin januari wordt een nieuwe overeenkomst getekend bij de toetreding van Jack Beck en Sandrine van Selm. Ondertekening Overeenkomst Urologen Vennootschap Centraal Nederland, 2010 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 6

8 De (interne) organisatie van de Urologen Vennootschap Centraal Nederland De UVCN formuleert de volgende missie en visie: Jaarverslag 2009 en 2010 De missie van de Urologen Vennootschap is zorg te dragen voor het totale palet aan kwalitatief hoogwaardige urologische zorg voor de patiënten uit onze gehele regio. Dat impliceert een aanbod van: goede urologische zorg kwaliteit van zorg continue innovatie en ontwikkeling Vanuit de visie als autonome organisatie: urologische zorg dichtbij huis aan te bieden vraaggericht zorg aan te bieden moderne geneeskunde te bedrijven samen te werken met de ziekenhuisorganisaties als facilitator Georganiseerd vanuit drie pijlers: Patiëntenzorg Opleiding, Onderwijs en Onderzoek Interne Organisatie Deze missie en visie vormen de basis van de ontwikkelingen die gestalte gekregen hebben en nog gaan krijgen. Elk van de pijlers wordt getrokken door één van de vennoten, die op hun beurt weer ondersteund worden door andere vennoten in verschillende, op maat samengestelde, commissies en werkgroepen. De UVCN is georganiseerd in onderstaand organigram. Voorzitter vennootschap Manager vennootschap penningmeester Voorzitter Diakonessenhuis Voorzitter St. Antonius ziekenhuis Voorzitter Zuwe Hofpoort Ziekenhuis lokale urologen lokale urologen lokale urologen De lokale voorzitters vormen samen met de vennootschapsvoorzitter het dagelijks bestuur van de UVCN. De UVCN vergadert 2 maandelijks. Op de agenda van elke vergadering komen verschillende onderdelen van de 3 pijlers van de vennootschap aan de orde. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 7

9 De UVCN werkt in volledige gezamenlijke praktijkvoering met gelijke verdeling van werklast, honorarium en kosten. Ten behoeve van de herkenbaarheid wordt in 2009 een eigen logo ontwikkeld en wordt in 2010 gestart met het ontwikkelen van een eigen website die in 2011 de lucht in gaat. In 2009 werkte 6,75 FTE uroloog in het (Giesbers, Gisolf, Van der Linden, Meijer, Van Melick, Onaca en Vijverberg), 4 FTE uroloog in het Diakonessenhuis (Van Dalen, Hoekstra, van Rhijn en Spermon) en 2 FTE uroloog in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis (Giesbers en Leliefeld, aangevuld met Boon (wnd.) en Van Selm (cdc)). In 2010 werkte 6,75 FTE uroloog in het (Giesbers, Gisolf, Van der Linden, Meijer, Van Melick, Onaca en Vijverberg met volledige toelating en Beck en Van Selm met buitengewone toelating), 4 FTE uroloog in het Diakonessenhuis (Van Dalen, Hoekstra, Van Rhijn en Spermon in volledige toelating en alle andere vennoten in buitengewone toelating) en 2 FTE uroloog in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis (Beck, Giesbers en Van Selm) Over de vennootschapsvorming heeft vanaf het begin uitvoerig communicatie plaatsgevonden met de Raden van Bestuur en de stafbesturen van alle drie de ziekenhuizen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het beschikbaar stellen van alle faciliteiten voor alle urologen in het en in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Met het Diakonessenhuis is in 2010 een separate overeenkomst afgesloten waardoor alle vennoten een buitengewoon staflidmaatschap hebben ontvangen. De urologen uit het Diakonessenhuis en uit het Zuwe Hofpoort ziekenhuis die regelmatig in het meewerken, zijn toegelaten als buitengewoon staflid van het. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 8

10 Patiëntenzorg binnen de Urologen Vennootschap Centraal Nederland: Binnen de UVCN is sprake van een breed aanbod aan uiteenlopende pathologie dat wordt gediagnosticeerd en behandeld. Deze diversiteit werd aangegrepen om een aanvang te maken met de differentiatie in behandeling zodat op deelgebieden (veelal technisch georiënteerd) hoogwaardige kwaliteit van zorg aangeboden kan worden. De grote patiëntenstroom staat garant voor het opbouwen van voldoende ervaring, juist ook in minder voorkomende en ingewikkelde pathologie. Hierbij moet gedacht worden aan de grote oncologische chirurgie, de geavanceerde technologie bij diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van de lagere urinewegen en de steeds verder ontwikkelende laparoscopische technieken. Dit patiëntenaanbod maakt het mogelijk om verregaand te differentiëren op termijn. De eerste stappen daartoe zijn gezet en hebben geresulteerd in onderstaand overzicht: Specialistische urologische behandelingen indeling op basis van technieken onderdeel Aanpsreekp team behandellocatie '10-'12 endo urologie complexe steenbehandelingen Spermon Meijer, Hoekstra, v.d. Linden, Vijverberg, Beck innovaties op 1 locatie, daarna uitbreiden PNL: Diak / Antonius (?) minimaal invasieve urologie laparoscopie Onaca Meijer, van Melick, Spermon, van Selm Antonius/Diak/ Zuwe robot assisted chirurgie Onaca van Melick, Vijverberg Antonius cryo Vijverberg Onaca, van Melick Antonius open urologie grote open chirurgie Gisolf v. Rhijn, Giesbers, Hoekstra, v.d. Linden, v. Dalen Antonius / Diak bricker Antonius / Diak neoblaas Diak reconstructieve chirurgie urethrachirurgie v.d. Linden v. Dalen Antonius vaso vasostomie Giesbers Beck Zuwe / Diak prothesiologie penisprothesen Beck Giesbers Zuwe testisprothesen Beck Giesbers Zuwe slings v. Dalen v.d. Linden, v. Melick Diak / Antonius(?) sphincterprothesen Beck Giesbers Zuwe innovaties PDD Vijverberg start op 1 locatie, daarna uitbreiden neuromodulatie van Melick Antonius laser prostatectomieën Hoekstra Diakteam start in Diak, daarna uitbreiden kinderurologie van Selm Onaca Zuwe/Antonius/ Diak (aantallen?) basisurologie: scrotale chirurgie iedereen opp. blaastumoren infra vesicale obstructie steenbehandeling algemeen kinderurologie algemeen In overleg met de Raden van Bestuur wordt dit overzicht verder uitgewerkt. Alle vennoten hebben scholingen en congressen bijgewoond om de eigen kennis en deskundigheid te vergroten. In hoofdstuk 6 wordt dit gedetailleerd beschreven. Ook worden diverse professionele functies uitgeoefend binnen de vennootschap, binnen de ziekenhuizen, binnen de beroepsvereniging en andere gremia. Elke vennoot heeft zich gecommitteerd aan het bijhouden van een eigen portfolio ten behoeve van de ontwikkeling van zichzelf en van de vennootschap. Elke vennoot heeft ingestemd met het afnemen van de IFMS voor eind St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 9

11 Het functioneren van de vennootschap is eind 2010 getoetst door het invullen van de quick scan voor maatschappen. De resultaten zijn in de Heidag van 2011 besproken en in plannen omgezet. In het kader van de kwaliteit van zorg is meegewerkt aan diverse projecten. In de verschillende ziekenhuislocaties is geparticipeerd in werkgroepen die betrekking hadden op de patiëntveiligheid. In de MIC-werkgroepen van elk van de ziekenhuizen is geparticipeerd en tijdens de laparoscopische ingrepen worden de critical points vastgelegd. Ten behoeve van de NIAZ-accreditatie is geparticipeerd in het opstellen van zorgpaden. In elk van de ziekenhuizen zijn voorbereidingen getroffen voor ZorgDomein en in samenwerking met huisartsen is afgesproken op welke wijze de overgang van eerste naar tweedelijns zorg efficiënt en effectief kan verlopen. De indicatoren voor de IGZ en Zichtbare Zorg zijn ingevuld. Vergelijking van de resultaten leverde inzicht en verbeteringen op en hebben geleid tot aanpassingen aan de hand van de best practice resultaten. Gezamenlijk werd een standpunt opgesteld om te voorkomen dat een wildgroei ontstaat aan het invullen van lijstjes waarin de ziekenhuisinformatiesystemen niet voorzien. Uiteindelijk leverde de benchmark van Agis/Achmea een eerste plaats op in behandeling van blaascarcinoom en werden preferred providerships binnengehaald voor de steenchirurgie en voor bekkenbodembehandelingen. Over het inzichtelijk maken van resultaten van behandelingen is nagedacht. Eind 2010 zijn de eerste stappen gezet en zijn de resultaten van alle TVT- en TOT-behandelingen van de laatste 3 jaar in kaart gebracht. In 2009 is het Zuwe Hofpoort ziekenhuis gestart met een digitale complicatieregistratie wat als voorbeeld is gepresenteerd in de rest van het ziekenhuis. Bij de implementatie van het EPD in het bleek dat de ingevoerde complicaties niet terug te vinden waren. Begin 2010 is ook in het een digitaal complicatieregistratiesysteem geïmplementeerd. Korte tijd later kon het goed functionerende digitale complicatieregistratiesysteem uit het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, dankzij de medewering van de ICT-afdelingen van beide ziekenhuizen, ook succesvol worden toegepast in het Diakonessenhuis. In één van de vennootschapsvergaderingen werd een complicatiebespreking gehouden. Met de complete groep werd een complicatie grondig geanalyseerd en is onderzocht waar mogelijke verbeterpunten liggen waar iedereen zijn lering uit kan doen. De klachten en incidentmeldingen met betrekking tot de urologische zorg in elk van de ziekenhuizen zijn geanalyseerd. In hoofdstuk 5 vindt u deze terug. Het behandelportfolio werd in elk van de ziekenhuizen uitgebreid. In het werd gestart met de percutane cryobehandeling van niertumoren in samenwerking met de radiologen. Inmiddels werken we met eigen apparatuur en is sprake van een gestandaardiseerde procedure met goede resultaten. In samenwerking met gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten, continentieverpleegkundigen en de MDL-artsen werd een multidisciplinair bekkenbodemcentrum ingericht waar vrouwen met urine incontinentie binnen een dagdeel met een diagnose en behandelplan naar huis gaan. In 2010 werd de eerste neuromodulator geïmplanteerd. De urethrachirurgie werd verder uitgebouwd, gebruikmakend van wangslijmvlies. in samenwerking met de kaakchirurgen. In samenwerking met de vaat- en thoraxchirurgen werden patiënten met een niertumor met (uitgebreide) vena cava-ingroei succesvol behandeld. De eerste laparoscopische cystectomieën werden met succes uitgevoerd met goede postoperatieve resultaten. In overleg met de Raad van Bestuur werd toestemming verkregen om de PCA3 test bij een beperkte groep van patiënten uit te voeren. De resultaten van deze diagnostiek worden in onderzoekssetting geanalyseerd. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 10

12 Vanwege de goede resultaten met de flexibele ureterorenoscopen, werd het aantal scopen fors uitgebreid wat een grote toename in flexibele URS-sen mogelijk maakte. Ook werd de eerste gecombineerde PNL/URS uitgevoerd. De vasectomie wordt, in navolging van het Diakonessenhuis, in single visit aangeboden. In 2009 werd een start gemaakt met de urologische polikliniek op locatie Houten. In 2010 werd gestart met een avondpolikliniek om daarmee tegemoet te komen aan de wens van een aantal patiënten. In het Diakonessenhuis werd de laparoscopische urologie geïntroduceerd in samenwerking met de ervaren laparoscopisten van het. Inmiddels worden twee dagdelen per maand ingevuld met laparoscopische chirurgie. Na een lange tijd van voorbereidingen werd de keuze gemaakt voor de aanschaf van een thulliumlaser voor de behandeling van BPH. De eerste resultaten zijn bekend en worden geanalyseerd en in 2011 gepresenteerd. Dankzij de aanschaf van de holmiumlaser kon de flexibele URS met laser gestart worden en meteen fors groeien. Ook in het Diakonessenhuis werd een start gemaakt met de gecombineerde PNL/URS-behandeling. Ook in het Diakonessenhuis werd een afspraak gemaakt met de Raad van Bestuur om bij een selecte groep patiënten de PCA3 test uit te voeren. In het Diakonessenhuis werd in 2009 al succesvol gestart met een avondpoli. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis werd in 2009 de eerste penisprothese geïmplanteerd. Verder is geïnvesteerd in OK-apparatuur. De aanschaf van flexibele scopen en een holmiumlaser maken de flexibele URS met laserbehandeling mogelijk. De kinderurologie is verder ontwikkeld, de voorbereidingen zijn (zowel qua instrumentarium als in de opbouw van expertise) getroffen om de klepresecties uit te kunnen voeren. En in 2010 werden alle voorbereidingen getroffen om in 2011 te starten met de laparoscopische urologie. Op de polikliniek werd gestart met de botoxbehandeling bij overactieve blaasfunctie. Ook in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis wordt gestart met een avondpoli en met het aanbieden van de vasectomie in single visit. Het aantal functionarissen om professionele urologische zorg te kunnen geven is op de verschillende locaties uitgebreid. In het werd een ANIOS-plek gecreëerd om de continuïteit van de afdelingszorg te waarborgen. De functie van urologisch oncologieverpleegkundige is stevig ingeburgerd. Inmiddels is het zorgpad prostaatcarcinoom afgerond. In het Diakonessenhuis is de opleiding tot Physician Assistant met goed gevolg afgerond door Natascha de Goeij die de praktijkondersteuning gestalte geeft. Intussen heeft zij een eigen LUTS-spreekuur waarin one stop shopping diagnostiek wordt bepaald. Ook in het Diakonessenhuis is een urologisch oncologieverpleegkundige gestart ter ondersteuning in de specifieke oncologische urologische zorg. In 2009 werd in het St. Antonius een specifiek urologische, multidisciplinaire oncologiebespreking geïntroduceerd, waarin urologen, oncologen, radiotherapeuten en zo nodig ook radiologen en pathologen participeren. Via videoconferencing is een overleg over de verschillende ziekenhuizen en locaties mogelijk. Sinds 2010 participeren ook de urologen uit het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in dit overleg. Dit past volledig in het organiseren van de oncologische zorg binnen het Zuwe Hofpoort ziekenhuis conform de IKMN-eisen. Last but not least: de waardering voor de urologische zorg is veelal hoog. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis is één van de officiële complimenten, die gegeven is in 2009, gescoord door een uroloog. In het patiënttevredenheidsonderzoek van het scoorde de urologie zowel in 2009 als in 2010 één van de hoogste scores van het ziekenhuis met een landelijk bovengemiddeld loyaliteitscijfer. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 11

13 Opleiding, Onderwijs en Onderzoek binnen de Urologen Vennootschap Centraal Nederland Jaarverslag 2009 en 2010 Ook hoog was de waardering voor de opleiding. Ondanks de hectiek door de implementatie van de lateralisatie en het EPD, wordt de opleidingsgroep van het door één van de AIOS genomineerd voor de opleidingsprijs 2009 van de KNMG. De D-rect vragenlijst die eind 2010 werd ingevuld door de beide AIOS, liet een buitengewoon goede score zien: slechts 5 van de 50 vragen scoorden onder de 4 (van maximaal 5) punten. De lateralisatie maakte het noodzakelijk dat ook de Assistenten in Opleiding (AIOS) over de locaties gingen werken, hiervoor werd begin 2009 een erkenning afgegeven door de MSRC. Een dagelijkse patiënten overdracht tussen de beide locaties waar klinische activiteiten plaatsvonden, werd georganiseerd door middel van videoconferencing, waardoor de urologen en A(N)IOS van beide locaties elkaar kunnen zien en met elkaar kunnen communiceren. Op locatie Oudenrijn werd voor het waarborgen van de continuïteit in de klinische zorg een ANIOS plek gecreëerd en succesvol ingevuld. De ANIOSsen die ervaring opdeden in de urologische zorg binnen de UVCN, scoorden goed. Zowel in 2009 als in 2010 werd een ANIOS die werkzaam was voor de vennootschap aangenomen voor de vervolgopleiding tot uroloog. In samenwerking met de Antonius Academie en de opleiders van het werd gebouwd aan een professionalisering van de COC. Dit hing samen met de op handen staande veranderingen in de opleiding. Alle voorbereidingen werden getroffen om per 1 januari 2011 het competentiegerichte opleiden vorm te geven. Een lokaal opleidingsplan werd geschreven met de te behalen onderwijsonderdelen en de klinische settings waarin die behaald kunnen worden. De opleidingsgroep heeft een proefvisitatie laten uitvoeren. Dat gaf een goed zicht op waar de werkpunten lagen om klaar te zijn voor het nieuwe opleiden. Deze zijn vol verve opgepakt. Zowel in 2009 als in 2010 werd een refereeravond georganiseerd. Het programma is terug te vinden in hoofdstuk 6. Behalve onderwijs aan de A(N)IOS werd er ook onderwijs verzorgd aan de polimedewerkers, de medewerkers van de verpleegafdelingen en aan de medewerkers van de SEH in de verschillende ziekenhuizen. Verschillende malen is op verzoek onderwijs gegeven aan (verpleeg)huisartsen. Daarnaast is er geparticipeerd in onderzoek, dat heeft geleid tot publicaties en tot het houden van voordrachten. In hoofdstuk 6 vindt u daarvan een overzicht. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 12

14 Hoofdstuk 2: Personeelssamenstelling en functies De urologische activiteiten in het konden plaatsvinden door de inzet van de volgende mensen, weergegeven naar functie en werkplaats: Medische staf: A.A.G.M. (Noud) Giesbers K.W.H. (Karel) Gisolf E.F.H. (Ellen) van der Linden A.M. (Aswin) Meijer Dr. H.H.E. (Harm) van Melick (per 1 maart 2009) M.G. (Mircea) Onaca Dr. P.L.M. (Peter) Vijverberg J.J.H. (Jack) Beck, buitengewoon staflid (per 1 januari 2010) S. (Sandrine) van Selm, buitengewoon staflid (per 1 januari 2010) Assistenten: Mirjam Schotman, AIOS (1 januari 30 april 2009) Sander van Leeuwen, AIOS (tot 31 december 2009) Jacob Brandenburg, AIOS Sven Nadorp, AIOS (vanaf 1 januari 2010) Marique Sorel, ANIOS (tot 1 november 2010) Jeroen Schols, ANIOS (van 1 september 2009 tot 1 november 2010) Carolien Houwert, ANIOS (vanaf 1 november 2010) Jana Rampelmann, ANIOS (vanaf 1 november 2010) Verschillende (keuze) co-assistenten Maatschapmanager: Antoinette Brandwijk Secretariaat: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per NJ Bartels-Dijken secretaresse K Eversen-Overweg secretaresse SMJ Mosmuller-Bloemen medisch secretaresse MA Oostveen medisch secretaresse Poliklinieken: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per DC Peek - Bazen Administratief medew C de Bie Oncologie CM de Coo - v Blokland Adminstratief medew M Huijgen - vd Bor Doktersassistente MP Fokker - Los SC Bleij Doktersassistente O v Beers - v Dongen NEE Gosman - Enkelaar IP Cats - Evers Receptioniste/telefoniste St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 13

15 CM v Duivendijk - Gerwig NM Horsman - Gielen GH vd Heiden Administrayief mederw VEM Veen - vd Horst ALM Herweijer - vd Hurk Administratief medew M Breman - Kurvink Doktersassistente MC v Leeuwen Verpleegkundig consulent CMWHT Schuller - vd Linden JH Nieuwenhuis - de Rooij E Sprong Urologie A de Bruijn - Stigter Oncologie JET Dekkers - Veenendaal Doktersassistente HV de Bree - Viehoff MF vd Vinne Urologie T Vleugel Urologie TH v Bladeren - Vochteloo M Voskuil Doktersassistente YAM Meerveld - W elsing Receptioniste/telefoniste AMSF Rijken - v W esting EJ Haan - vd Zeijden PS Boeldak - Windster Stage overgie p HTM de Bruijn HJ Korver-Schreurs W Vis En: alle medewerkers van locatie Houten de urologische oncologieverpleegkundige, eerst Anita de Bruijn, later Cynthia de Bie de continentieverpleegkundigen: Marjan Spelt en Elly Tieland Verpleegafdelingen: Afdeling H3: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Baas, EJM 2010 Beijnum, MCW van Leerling verpleegkundige (Aanv opleiding urologie/oncologie/co 2010 Bekker, T.J Benschop, GI Leerling verpleegkundige 2010 Berg, PW van den 2010 ontslag Berg, SA van den Zorgassistente Blij, N Bloos, CJ Bos, ML Bosch, EJM Bosman - Jongejan, AJM Burg, S.P. van den Urologiescholing UMC gevolgd Burgers, Frans 2010 Dikkenberg - van de Kleij, IME van de Diks - Sturkenboom, JGM Doorn, P van Leerling verpleegkundige 2009 Drent, SC Leerling verpleegkundige 2010 Duijn, AG van dec-10 Dupont, GAM 2009 Erven - Schaap, JM van St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 14

16 Esser, SC Es, A.H. van Erven - Schaap, JM van Esser, SC Froon, EM 2010 Fulpen, HJ van Goossens - Wirahayuni, K Heijkamp, CC Zorgassistente Herwig, IW Hoeven, FMD van Horst, IE van der Trainee Houten, S.M. van Leerling verpleegkundige 2010 Huibregtse bimmel, J.K.H. Militair 2010 Jahani Abi, S Jansen, J Leerling verpleegkundige 2009 Jong - Boomsma, I de 2010 Kesteren, MG van Kimmel - de Mol, D Klein, G. Leerling verpleegkundige 2010 Korpershoek - Zeijpveld, J 2010 Krikke - Miltenburg, MC Kruijf - Mandersloot, NW de Lavieren van, Ellen 2010 Leur, J. van Meijers - Kock, WC Zorgassistente Mes, LC Leerling verpleegkundige 2010 Molhoek, JA Trainee 2010 Nelissen - Kroon, B Nimwegen, BA van Noordermeer, KC Leerling verpleegkundige 2009 Os, GCJ van Pad, L van t Poelstra - Pauw, CT Polman - Noordanus, C Ramaker, L 2010 Samsom, DJ Leerling verpleegkundige 2010 Scharenberg, J.B. Schoormans - Hamoen, GJW Schoutens, S. Schraauwers, L Leerling verpleegkundige 2010 Seeleman - de Haan, AM Urologiescholing UMC gevolgd Sopjes, R Spriensma - Bergmans, PMT 2010 Stigter, MH Thijssen, H Urologiescholing UMC gevolgd Tilleman - d Korte, GAM Ton, Marieke 2010 Valster, KJ Verkooijen, AMC Stagiaire Vlooswijk, EWM Vos - van Maarseveen, BGM Vries, JF de 2010 Warmerdam - Hullegien, CM Wijngaarden, AM van Wildeboer - Blom, W Wit, JAM de With de, Marjolein 2010 Woude - Hulleman, MS van der St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 15

17 Verpleegafdeling 4: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per JJ Hendriks - Apperlo G Bakker Stage alg. en a A Baltali Stagiaire verpleegkunde PW Zilver - vd Berg Afdelingssecretaresse B Boer H Verhoeks Stage alg. en a N de Bruijn MAG Copier S Kahler Leerling verpleegkundige M Gerritsen Leerling verpleegkundige AM vd Zee NA de Jager Stagiaire v.o.v MP Boston K von Briskorn LJ v Brummen AAE v Dam AM Dekker FPJ Drissen Leerling verpleegkundige MJ v Eijk Leerling verpleegkundige EM Froon MMJ Brekelmans - v Ginkel CH de Bruyn - v Goor H Rooymans - Groenendijk Zorgcoördinator GT Hendriksen H de Jong SJ van der Kieft YI Heikoop - Kronenberg CP Jakob - Lado Leerling verpleegkundige WLC Lissenberg BB Domanski - Marzec A Matthijse MK v Scharrenburg - Meester Zorgcoördinator ID Neutel C Nijst Afdelingssecretaresse WHPM Okken Afdelingssecretaresse MGA Rutjes - v Oostrom AH Rengers KW Saat Stage v.o.v. Fu T Schaars AC Schell C Ubbels Ziekenzorgende AS Visser SH Wagemans L de W it K Zevenhoven Leerling verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 16

18 OK: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Bianca Agterberg operatie assistent specialismecoördinator Margo van Uffelen operatie assistent specialismedeskundige Astrid Smits operatie assistent specialismedeskundige Jantine Vogel operatie assistent specialismedeskundige Milou Verrips operatie assistent specialismedeskundige, gedetacheerd en alle andere medewerkers van de OK. En verder: alle medewerkers van de ICU alle medewerkers van de dagbehandelingsafdelingen alle medewerkers van de SEH alle medewerkers van de andere afdelingen waar urologische patiënten soms verpleegd werden. de stoma verpleegkundigen alle anderen die nog niet genoemd zijn en wel een bijdrage geleverd hebben aan de urologische zorg en al hun leidinggevenden die ervoor zorgden dat deze mensen de zorg konden leveren. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 17

19 De urologische activiteiten van het Diakonessenhuis konden plaatsvinden door de inzet van de volgende mensen, weergegeven naar functie en werkplek: Medische staf: K.C. (Karin) van Dalen I.M. (Ipe) Hoekstra A.G. (Aart) van Rhijn Dr. R.S. (Roan) Spermon Physician Assistant: Natascha de Goeij Verschillende co-assistenten Maatschapmanager: Antoinette Brandwijk Secretariaat: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Enkelaar - Kruiger, Hanneke Medisch secretaresse B Sluijk, Sylvana Mdw.Decentr.Opn.&Operatiepl Damme, Marjan Medisch secretaresse A Witkamp - Bronsveld, Heleen Mdw.Decentr.Opn.&Operatiepl Ruiter, Marika Medisch secretaresse B Poliklinieken: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Haan - van Kemenade, Yvonne Basis uro scholing Oosterman - van der Marel, Ingrid Basis uro scholing Groenhuijzen - van den Brink, Margriet Basis uro scholing Sanderse - Eversen, Margareth Basis uro scholing Ruiter, Marika Basis uro scholing Vos - van der Meer, Monique Basis uro scholing Botter - Schouten, Doenja Basis uro scholing Swanink - Berends, Sacha Doktersassistent B Kievits - Lampe, Marijke Basis uro scholing Cameron, M Houkes, W flex buro Urologische oncologieverpleegkundige: Margriet Groenhuijzen Continentieverpleegkundige: Margareth Sanderse Verpleegafdelingen: Afdeling 1 C/D: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Andre, Carolien Teamhoofd Basis uro scholing Belahmar - Alfring, Mieneke Blom, Emma Boomars - de Wolf, W ilma Bosch, Marijke van den Basis uro scholing St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 18

20 Bouwhuizen - van Ingen, Sandra Verplegende Basis uro scholing Dekker, Corry Verplegende Flierman, Elske Goedemans, Anita Voedingsassistent Goes, Ingrid Graaff - Sijtsma, Emmy van der Hendriksen, Margriet Basis uro scholing Hilbrink - de Groot, Linda Hoeven - Tak, Astrid van der Afdelingsassistent Hoorn, Jessica Idema - Bouwman, Sandra Kloppenburg, Geraldine Leerling verpleegkundige Kortenoeven, Carolien Basis uro scholing Kuipers - Lissenburg, Margo Voedingsassistent Kusljic - van Ede, Suzanne Basis uro scholing Lakhdim, Nadia Afdelingsassistent Leeuwis - Kramer, Els verpleegafdeling Marchal, Marlies Leerling verpleegkundige Marinus, Stefanie Molen - de Beer, Joke van der Basis uro scholing Moredjo, Sonja Afdelingsassistent Munnik, Esther de Nederend, Melissa Os, Stini van verpleegafdeling Post - van Os, Bea van der Basis uro scholing Protzman - Temminck, Sonja Roode, Marloes de Rossum, Nancy van Ruiter - Zuidema, Susanne de Saarberg - Bos, Jolanda Spruijt, Mandy Tietema, Hildegard Tigelaar, Manon Timmerman - van Olmen, Marieke Valkengoed, Aline van Voorend, Muk Ingrid van de Wal Werf, Anneke van der Wijk - Gijzen, Karin van en alle andere medewerkers van de verpleegafdeling. Afdeling A4: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Bouman, Ineke Brake te, Janneke Burken van, Ellen Buys, Tineke Dimitrovic, Ramiza Hiensch. Cora Keijmel, Janneke Landskroon. Berber Malgo, Alline Rooswinkel, Nancy Kernebeek van, Petra St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 19

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 AFDELING NEUROLOGIE

JAARVERSLAG 2010 AFDELING NEUROLOGIE JAARVERSLAG 2010 AFDELING NEUROLOGIE JAARVERSLAG AFDELING NEUROLOGIE/KNF VUmc 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Patiëntenzorg... 4 Klinische zorgeenheid... 4 Poliklinische zorgeenheid... 10 Klinische Neurofysiologie...

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis

Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Rotterdam, juni 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Profiel MCRZ 1 Kerngegevens 6 2 Regiovisie 12 3 Speerpunten 13 4 Nieuwbouw 14 5 Medische staf 16 Deel B Inzet

Nadere informatie

JaarVerslag 2014. Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag 2014. Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2014 Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Jaarverslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 6 2. Algemene informatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2010 Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6 2007 JaarVerslag Inhoudsopgave Voorwoord 3 Maatschappelijk verslag 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2013 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1 Operatiekamers 5 1.2 Verloskamers 7 1.3 Polikliniek Anesthesiologie 7 1.4 Anesthesiesessies 7 1.5 Mobiel Medisch Team 7 1.6 Bonaire

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Onderwijs Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Bij dit jaarverslag. Bezuinigingen is het sleutelwoord voor het huidige kabinet. Daarbij wordt de gezondheidszorg

Bij dit jaarverslag. Bezuinigingen is het sleutelwoord voor het huidige kabinet. Daarbij wordt de gezondheidszorg Jaarverslag 2010 Bij dit jaarverslag In de vijver van het zorglandschap verandert het HagaZiekenhuis van een lelijk eendje in een prachtige zwaan. Een eendje dat weliswaar goede patiëntenzorg biedt, getuige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Taakherschikking in het hart van de zorg

Taakherschikking in het hart van de zorg Taakherschikking in het hart van de zorg Consensusdocument allied professionals binnen de cardiologie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Taakherschikking in het hart van de zorg NVVC, Werkgroep Allied

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie