Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming SDS identificatie EU-10-4 (Rev. 1) 1.1 Productidentificatie Electrodes voor Flux Cored Arc Lassen Productnaam: Electrodes voor Flux Cored Arc Welding. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Toepassing van de stof / van de bereiding Soldeer proces. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant/leverancier: Producent, buiten de EU: Kobe Steel, Ltd., Welding Business 100-1, Miyamae Fujisawa JAPAN Vertegenwoordiger in de EU: Kobelco Welding of Europe BV Eisterweg PN Heerlen The Netherlands Tel.: Fax: Verdere informatie verkrijgbaar via: 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Tel: (8:30-17:00, Ma.-Vrij.) 2 Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 GHS08 gezondheidsgevaar Resp. Sens. 1 Carc. 2 STOT RE 1 H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG T; Vergiftig R48/23: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Xn; Schadelijk R20/21/22-40: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Xn; Sensibiliserend (Vervolg op blz. 2)

2 Bladzijde: 2/10 R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. (Vervolg van blz. 1) R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie. Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming. 2.2 Etiketteringselementen Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. Gevarenpictogrammen GHS08 Signaalwoord Gevaar Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: nickel powder (particle diameter < 1 mm) kobalt Gevarenaanduidingen H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 2.3 Andere gevaren Vermijd contact met de ogen of de inademing van stof van het product. Contact met de huid is normaal gesproken niet gevaarlijk maar moet worden vermeden om mogelijke allergische reactie te voorkomen. Als dit product wordt gebruikt in het lasproces dan zijn de meest significante gevaren: elektrische shock, dampen, gassen, straling, spetters, slak en hitte. Shock: Elektrische shock kan dodelijk zijn. Dampen: Blootstelling aan lasdampen kan resulteren in de volgende symptomen: duizeligheid, misselijkheid, droogheid en irritatie van de neus,keel en ogen. Chronische blootstelling aan lasdampen kan de longfunctie aantasten. Gassen: Gassen kunnen gas vergiftiging veroorzaken. Straling: Lasstraling kan de ogen en de huid ernstig beschadigen. Spetters, slak en hitte: Spetters en slak kunnen de ogen beschadigen. Spetters, slak, gesmolten metaal, lasstraling en hete lassen kunnen brandwonden en brandgevaar veroorzaken. Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling PBT: Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet beoordeelt als PBT. (Vervolg op blz. 3)

3 Bladzijde: 3/10 (Vervolg van blz. 2) zpzb: Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet beoordeelt als zpzb. * 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels Beschrijving: Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. Gevaarlijke inhoudstoffen: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: nikkel T R48/23; Xn R40; Xi R43 R52/53 Carc. Cat. 3 Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 chroom stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt kobalt Xn R42/43 R53 Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 mangaan Xn R48 mangaandioxide Xn R20/22 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 ceriumtrifluoride stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt natriumfluoride T R25; Xi R36/38 R32 Acute Tox. 3, H301; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 alkalihexafluorsilikaten (K) T R23/24/25 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 koper stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt vanadium stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk Eerstehulpmaatregelen 40-60% 8-25% 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie: Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk. Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts consulteren. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen. (Vervolg op blz. 4) 3% 3%

4 Bladzijde: 4/10 (Vervolg van blz. 3) Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waternevel. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel gebruiken. Standaard beschermende uitrusting voor brandweerlieden. 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Niet nodig. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Mechanisch opnemen. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslag: Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen. Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Binnenverpakking: plastic zak Buitenverpakking: kartonnendoos Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Binnen opslaan en voorkom luchtvochtigheid. Niet opslaan direct op de grond of naast een muur. Houd uit de buurt van chemische stoffen, zoals zuren, die kunnen leiden tot chemische reacties. 7.3 Specifiek eindgebruik Las proces 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. (Vervolg op blz. 5)

5 Bladzijde: 5/10 (Vervolg van blz. 4) 8.1 Controleparameters Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: chroom BGW Lange termijn waarde: 0,5 mg/m³ MAK Lange termijn waarde: 0,5 mg/m³ kobalt MAK Lange termijn waarde: 0,02 mg/m³ stof en rook (als Co) mangaan BGW Korte termijn waarde: 3 mg/m³ Lange termijn waarde: 1 mg/m³ ceriumtrifluoride BGW Korte termijn waarde: 3,5 mg/m³ als F MAK Korte termijn waarde: 2 mg/m³ als F natriumfluoride BGW Korte termijn waarde: 3,5 mg/m³ als F MAK Korte termijn waarde: 2 mg/m³ als F koper MAK Lange termijn waarde: 0,1 mg/m³ koper en anorganische verbindingen (als Cu) vanadium BGW Lange termijn waarde: 0,5 mg/m³ MAK metaal Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling van dit veiligheidsinformatieblad geldig waren. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Ademhalingsbescherming: Gebruik damp masker of respirator met luchttoevoer en bij het lassen in besloten ruimten of waar plaatselijke afzuiging of ventilatie niet de blootstelling onder TLV houdt. Houd het hoofd uit de rook en gassen. Handbescherming: Veiligheidshandschoenen Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Op grond van ontbrekende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. (Vervolg op blz. 6)

6 Bladzijde: 6/10 Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. Oogbescherming: Niet noodzakelijk. (Vervolg van blz. 5) 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene gegevens Voorkomen: Vorm: Vaste stof Elektrode Kleur: Grijs Reuk: Geurloos Geurdrempelwaarde: ph-waarde: Niet bruikbaar. Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: Kookpunt/kookpuntbereik: Vlampunt: Niet van toepassing. Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Ontstekingstemperatuur: Ontledingstemperatuur: Zelfonsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf. Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. Ontploffingsgrenzen: Onderste: Bovenste: Dampspanning: Niet bruikbaar. Dichtheid: Relatieve dichtheid Dampdichtheid Niet bruikbaar. Verdampingssnelheid Niet bruikbaar. Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: Niet oplosbaar. Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Viscositeit Dynamisch: Kinematisch: Niet bruikbaar. Niet bruikbaar. Oplosmiddelgehalte: Organisch oplosmiddel: 0,0 % VOS (EG) 0,00 % 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Contact met chemische zuren kan leiden tot gas vorming Chemische stabiliteit Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift Mogelijke gevaarlijke reacties Reacties met zuren, alkaliën en oxydatiemiddelen. (Vervolg op blz. 7)

7 Bladzijde: 7/10 (Vervolg van blz. 6) 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen additionele relevante informatie beschikbaar Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Vermijdt contact met: sterke zuren, basen en sterke oxiderende stoffen Gevaarlijke ontledingsproducten: Gevaarlijke ontledingsproducten omvat die van de vervluchtiging, reactie of oxidatie van de stoffen uit deel 2 en die van het basismetaal en coating. Mangaan heeft, in sommige landen, een lage blootstellinggrens die gemakkelijk kan worden overschreden. Gasvormige producten zouden redelijkerwijs koolstof, stikstofoxiden en ozon kunnen zijn. Redelijkerwijs zoude damp van dit product bestanddelen bevatten als; oxiden van metalen zoals: Rook analyse (gew.%): Fe: < 20 Mn: < 15 F: < 15 Cr: < 15 Ni: < 10 Pb: - 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Inademing van lasrook en gassen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. De samenstelling en hoeveelheid van beide zijn afhankelijk van het te bewerken materiaal, de werkwijze, procedures en hulpstoffen. Acute toxiciteit: Beschikbare gegevens: Overmatige blootstelling aan de gassen, dampen en stof kunnen onder andere irritatie van de ogen, longen, neus en keel veroorzaken. Sommige giftige gassen geassocieerd met het lassen kunnen longoedeem, stikken, en de dood veroorzaken. Bij acute blootstelling kan de volgende symptomen optreden: tranende ogen, neus en keel, hoofdpijn, duizeligheid, moeilijkheden met ademhalen, hoesten of pijn op de borst. Blootstelling aan het fluoride ion kan hypocalciëmie-calciumgebrek in het bloed veroorzaken, dat kan leiden tot spierkrampen en ontstekingen en necrose van de slijmvliezen. Indelingsrelevante LD/LC50-waarden: kobalt Oraal LD mg/kg (Rat) mangaan Oraal LD mg/kg (Rat) Primaire aandoening: op de huid: Geen prikkelend effect. aan het oog: Geen prikkelend effect. Overgevoeligheid: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Subacute tot chronische toxiciteit: Nikkel is verdacht kankerverwekkend. Lange termijn overmatige blootstelling aan nikkel dampen kan ook leiden tot longfibrose en oedeem. Overmatige blootstelling aan lucht verontreinigingen kunnen leiden tot de ophoping in de longen, een aandoening die kan worden gezien als dichte gebieden op de thoraxfoto. De ernst van de verandering is evenredig met de lengte van de blootstelling. De veranderingen kunnen veroorzaakt worden door niet werkgerelateerde factoren als roken, etc. Langdurige blootstelling aan lassen en aanverwante processen, gassen, stof en dampen kunnen bijdragen aan longirritatie of pneumoconiose. Chroom verbindingen hebben een corrosieve werking op de huid en slijmvliezen en vormen letsels op de blootgestelde huid en het neustussenschot. Schade aan de lever en allergische huiduitslag zijn ook gemeld. Overmatige blootstelling aan mangaan verbindingen kunnen het centrale zenuwstelsel beïnvloeden, de symptomen daarvan zijn futloosheid, slaperigheid, spierzwakte, emotionele stoornissen en spastische bewegingen. Het effect van mangaan op het zenuwstelsel is onomkeerbaar. (Vervolg op blz. 8)

8 Bladzijde: 8/10 (Vervolg van blz. 7) Inademing van teveel ijzer oxide rook gedurende een lange tijd kan leiden tot siderosis, ook wel "ijzeren pigmentatie" van de longen, die kan worden gezien op een röntgenfoto van de borstkas, maar veroorzaakt weinig of geen handicap. Chronische te hoge blootstelling aan ijzer (> mg Fe per dag) kan leiden tot pathologische afzetting van ijzer in de lichaamsweefsels, symptomen hiervan zijn fibrose van de alvleesklier, diabetes mellitus en levercirrose. Langdurige blootstelling via de luchtwegen aan concentraties kristallijn kwarts boven de geldende grenswaarde kan leiden tot silicose (optreden van verbindweefseling in de luchtwegen) en wordt in verband gebracht met een aantal andere aandoeningen (o.a. bronchitis, emphyseem). Roken kan het effect versterken. Chronische fluoride absorptie kan leiden tot ossale fluor sis, verhoogde radiografische dichtheid van de botten en vlekken van de tanden. Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) eenmalige blootstelling: Niet van toepassing. Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) herhaalde blootstelling: Niet van toepassing. CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting) Nikkel is verdacht kankerverwekkend. Lange termijn overmatige blootstelling aan nikkel dampen kan ook leiden tot longfibrose en oedeem. Chroom (in sommige vormen) is verdacht carcinogeen. Kristallijn silica is door het IARC (International Agency for Research on Cancer) geclassificeerd als een carcinogeen voor de mens (Groep I). Lasrook (niet elders genoemd) is mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Carc Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Aquatische toxiciteit: Geen additionele relevante informatie beschikbaar Persistentie en afbreekbaarheid Geen additionele relevante informatie beschikbaar Bioaccumulatie Geen additionele relevante informatie beschikbaar Mobiliteit in de bodem Niet mobiel. Verdere ecologische informatie: Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid () 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling PBT: Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet beoordeelt als PBT. zpzb: Voldoet niet aan de specifieke criteria uiteengezet in ANNEX XIII van Verordening 1907/2006 en de stof wordt daardoor niet beoordeelt als zpzb Andere schadelijke effecten Geen additionele relevante informatie beschikbaar. 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. Niet gereinigde verpakkingen: Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens geldende wet-en regelgeving. 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 VN-nummer ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing (Vervolg op blz. 9)

9 Bladzijde: 9/ Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing 14.3 Transportgevarenklasse(n) ADR, ADN, IMDG, IATA klasse Niet van toepassing 14.4 Verpakkingsgroep: ADR, IMDG, IATA Niet van toepassing 14.5 Milieugevaren: Marine pollutant: Neen 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code VN "Model Regulation": - Niet van toepassing. (Vervolg van blz. 8) 15 Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Waarschuwing tekst op het etiket: WAARSCHUWING: Bescherm uzelf en anderen. Lees en begrijp deze informatie. ROOK EN GAS kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. BOOGSTRALEN kunnen letsel aan ogen en huid veroorzaken. ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn. Lees en begrijp voor gebruik de instructies van de fabrikant, veiligheidsinformatieblad, en de veilige werkwijze van uw werkgever. Houd uw hoofd uit de rook. Gebruik een gepaste ventilatie, afzuiging op de boog, of beide, om rook en gassen uit de ademzone en de algemene ruimte te houden. Draag de juiste oog, oor, en lichaamsbescherming Raak geen vrijliggende elektrische onderdelen. SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst. SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst. NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid mangaan mangaandioxide 3 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling mangaan mangaandioxide 3 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst. Nationale voorschriften: Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid () 10: Saneringsinspanning A 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. (Vervolg op blz. 10)

10 Bladzijde: 10/10 (Vervolg van blz. 9) 16 Overige informatie Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Echter, deze informatie is geen garantie voor producteigenschappen en bevestigd geen contractuele overeenkomst. Relevante zinnen H301 Giftig bij inslikken. H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H331 Giftig bij inademing. H332 Schadelijk bij inademing. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond. R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. R25 Vergiftig bij opname door de mond. R32 Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren. R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R48 Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. R48/23 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Afkortingen en acroniemen: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organization NOEC: No Observed Effect Concentration IC50: Inhibition Concentration, 50 percent ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 090409 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 000590 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 287200, 287400, 287900-050 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 286300, 286500 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Telefoonnummer 0031 (0)53-434 43 43 Fax nummer 0031

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie