ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt"

Transcriptie

1 ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt

2

3 ABCDE Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt A.J. Alkemade, SEH arts KNMG

4 2010 A.J. Alkemade Cover: MaxSlenterArts, Eindhoven Drukwerk: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Samensteller en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN NUR 876 ABCDE training & consult Postbus CA Nootdorp

5 Inhoud 1. ABCDE-methodiek 1 2. Airway 8 3. Breathing Circulatie Disability Exposure Samenvatting ABCDE Wervelkolom-trauma De benauwde patiënt Thoraxtrauma De patiënt in shock Buik/bekkentrauma De suffe patiënt De koude patiënt Praktische vaardigheden Zuurstoftoediening Immobilisatie wervelkolom Luchtweg maneuvres Mayo/guedel Masker en ballon beademing Intubatie Larynxmasker Spoedconiotomie Decompressie spanningspneumothorax Intraossale toegang Beoordeling bloedgas Beoordeling X-Thorax ECG beoordeling 115

6

7 1 ABCDE methodiek De traditionele benadering van een patiënt begint met een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek, gevolgd door gericht aanvullend onderzoek en uiteindelijk het stellen van een diagnose. Dit is een goede en beproefde manier voor de benadering en behandeling van een stabiele patiënt. De meeste ziekten ontwikkelen zich aanvankelijk volgens een uniek patroon, waardoor het stellen van een diagnose ook mogelijk en zinvol is. Alle ernstige ziektebeelden eindigen echter onafhankelijk van de onderliggende diagnose in een common final pathway. Hierbij treden fysiologische veranderingen in de ademhaling, circulatie en het bewustzijn op die uiteindelijk leiden tot stoornissen in de vitale functies en de dood. Soms is één blik voldoende om een (dreigend) instabiele patiënt te herkennen, vaak blijkt het toch niet direct duidelijk te zijn dat een patiënt ernstig ziek is. Oorzaken hiervoor zijn vaak de (relatieve) onervarenheid van de dokter en het gebrek aan systematiek in de benadering van een acute patiënt waardoor problemen over het hoofd worden gezien of minder ernstig worden ingeschat. Ook kan op een spoedeisende hulp waar 1

8 geen 24/7 pediatrie aanwezig is ineens een ernstig ziek kind door de ouders binnengebracht worden. Van de aanwezige dokter zal dan toch verwacht worden dat deze het kind stabiliseert. Bewezen is dat vroegtijdige herkenning en stabilisatie van instabiele patiënten belangrijk is om morbiditeit en mortaliteit te voorkómen. De initiële benadering van een patiënt op de spoedeisende hulp (SEH) zal snel en efficiënt moeten verlopen, zodat de vitale functies zo snel mogelijk gestabiliseerd kunnen worden. De traditionele benadering neemt bij een respiratoir, hemodynamisch of neurologisch instabiele patiënt te veel tijd in beslag waardoor irreversibele gezondheidsschade kan optreden. Op de spoedeisende hulp presenteren patiënten zich over het algemeen met een symptoom, niet met een diagnose. De initiële beoordeling en stabilisatie van een patiënt moet dus uitgaan van symptomen of klinische problemen en niet van oorzaken of diagnoses. Een traditionele anamnese is op de SEH soms niet uitvoerbaar, bijvoorbeeld als de patiënt een verlaagd bewustzijn heeft. Een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek zijn vaak niet essentieel voor het starten van een symptoomgerichte behandeling. Het ontbreken van een (al dan niet definitieve) diagnose mag dus ook niet leiden tot uitstel van noodzakelijke tijdige behandeling. Om de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg op de spoedeisende hulp te garanderen is het essentieel om alle patiënten op een gestructureerde manier te benaderen, en hierbij een duidelijke prioritering 2

9 in het oog te houden: treat first what kills first. De meest gebruikte en internationaal geaccepteerde methode hierbij is het ABCDE concept. De ABCDE-methodiek is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld in de Verenigde Staten om de traumazorg in de kleinere ziekenhuizen op een acceptabel niveau te brengen. In 1995 is het concept van de advanced trauma life support (ATLS ) cursus ook in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels is het ABCDE concept de basis van een aantal andere internationaal geaccrediteerde cursussen (zoals ALS, advanced life support en APLS, advanced pediatric life support) en het vakgebied van de Spoedeisende Geneeskunde. De ABCDE-methode bestaat uit twee fases: 1. de primary assessment omvat de stabilisatie van de vitale functies van de patiënt 2. de secondary assessment omvat de meer traditionele benadering met de bedoeling een diagnose te stellen en verdere behandeling in te zetten Primary assessment Het doel van de primary assessment is het snel beoordelen, herkennen en behandelen van direct levensbedreigende afwijkingen. In principe zal elke arts en verpleegkundige deze beoordeling al onbewust en intuïtief maken, elke keer als men een patiënt benaderd. Echter, dit is weinig sensitief: lang niet altijd zal met deze onbewuste methode een (dreigend) instabiele patiënt herkend worden. Het is van belang om deze beoordeling bij elke acuut zieke of gewonde patiënt expliciet en op een systematische manier te maken, zodat geen aanwijzingen over het hoofd gezien worden. In de 3

10 primary assessment wordt een strikte hiërarchische volgorde aangehouden, met als doel de meest levensbedreigende problemen meteen te onderkennen en te behandelen. Daarbij gaat de luchtweg (A, airway) vóór de ademhaling (B, breathing) en de circulatie (C). Daarna komen het bewustzijn (D, disability) en omgeving (E, exposure) aan de orde. Bij de beoordeling komt steeds de vraag aan de orde: Is deze functie instabiel, bedreigd of stabiel?. In deze eerste fase worden al belangrijke beslissingen met betrekking tot medisch beleid genomen op basis van soms minimale informatie, aangezien gegevens over voorgeschiedenis, medicatiegebruik en verloop van de klachten nog niet bekend zijn. Na (en deels tijdens) de stabilisatie komen een aantal handelingen (ook wel adjuncts genoemd) aan de orde die van belang zijn voor het verdere beleid. Hieronder vallen bijvoorbeeld het maken van een ECG of röntgenfoto s en het afnemen van bloed. Als de stabiliserende behandeling ingezet is, vangt de secondary assessment aan. Secondary assessment De secondary assessment vangt pas aan als de patiënt gestabiliseerd is, en verloopt volgens een meer traditionele benadering. Het doel is de klinische problemen te inventariseren en uiteindelijk een diagnose te stellen. Hierbij komt het gericht uitvragen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek van top tot teen en gericht aanvullend onderzoek aan de orde. In deze fase wordt ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van pijn en de toediening van adequate pijnstilling. Nota bene: de beoordeling van een (acute) buik is geen contra-indicaties voor pijnstilling. 4

11 Reassessment Door deze twee fases heen loopt een ander belangrijk uitgangspunt van de ABCDE-methode: de reassessment. Dit wil zeggen dat frequent de toestand van de patiënt wordt herbeoordeeld via de structuur van de primary assessment. Het doel is om een klinische verslechtering (of verbetering) tijdig te ontdekken. Er zijn een aantal punten in de opvang waarop een reassessment verricht wordt: ná elke interventie om het effect te beoordelen op het moment dat de opvang vast loopt vóór de overgang naar de vóórdat de arts de behandelkamer verlaat bij de overdracht aan een andere arts 5

12 Samenvatting hoofdstuk 1 De ABCDE methode is een veilige en bruikbare methode voor de initiële beoordeling en behandeling van elke acuut zieke of gewonde patiënt. Er zijn twee fases: de primary assessment waarbij de vitale functies beoordeeld en gestabiliseerd worden, en de secondary assessment waarbij een meer traditionele benadering gevolgd wordt om tot een probleemdefinitie en diagnose te komen. Reassessment moet frequent uitgevoerd worden om klinische veranderingen te bemerken. 6

13 7

14 2 De A van Airway Het veilig stellen van de luchtweg heeft de hoogste prioriteit bij de beoordeling en stabilisatie van patiënten van alle leeftijden en in alle situaties. Bij een totale obstructie van de luchtweg zullen de zuurstofreserves van de patiënt slechts voldoende zijn voor enkele ogenblikken. Artsen en verpleegkundigen die patiënten in een acute situatie behandelen moeten dus bekwaam zijn in het herkennen, vrijmaken en -houden van een bedreigde luchtweg. Indien een luchtwegobstructie niet behandeld wordt, treedt hypoxemie in het bloed en dus hypoxie in de hersenen en het hart op. Dit leidt tot morbiditeit en mortaliteit. Overweeg altijd of er nekletsel zou kunnen zijn, en of de CWK geïmmobiliseerd dient te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de patiënt onderaan de trap is gevonden, bij een collaps met hoofdwond of een verdrinking na een duik in ondiep water. Tijdens het vrijmaken van de luchtweg kunnen namelijk handelingen toegepast worden die bij nekletsel een dwarslaesie tot gevolg kunnen hebben. Bij een verdenking op nekletsel kunnen in de primary assessment manuele stabilisatietechnieken toegepast worden. Belangrijk is wel dat de luchtweg prioriteit blijft houden boven de wervelkolom. 8

15 Primary assessment luchtweg Het onderzoek van de luchtweg berust op observatie: kijken en luisteren. Dit kan al starten tijdens de overdracht van de ambulance en het aansluiten aan de monitor. Bij elke ernstig zieke of gewonde patiënt moeten de vitale functies gemeten worden, en wordt een non-rebreather masker (NRM) met een hoge inspiratoire zuurstof concentratie aangebracht. Bij elke (mogelijk) instabiele patiënt: Zuurstof l met NRB masker Saturatiemeter Bloeddrukmanchet Ritmebewaking (3 kanalen) Overweeg een nekkraag Kijk naar de kleur van de patiënt en de aanwezigheid van cyanose. Beoordeel de beweging van de thoraxwand: is er beweging aanwezig en is die gerelateerd aan de inademing of de uitademing? Bij een totale obstructie kan de borstkas paradoxaal intrekken bij poging tot inademing. Spreek de patiënt aan zonder direct een uitgebreide anamnese af te nemen, hierbij kan de stem en het vermogen een hele zin te spreken direct beoordeeld worden. Heesheid en afonie wijzen op oedeem van de glottis 9

16 en dus op een bedreigde/geobstrueerde ademweg. Een patiënt die met een heldere stem spreekt heeft een intacte ademweg. Luister (zonder stethoscoop) naar de ademhaling. Bij een volledige obstructie is er geen ademgeruis aan de mond hoorbaar. Bedenk dat een apneu veroorzaakt kan worden door zowel een afgesloten luchtweg als door afwezigheid van ademhaling. Bij een gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen treden vaak luidruchtige geluiden op bij de ademhaling, zoals rochelen (secreties), snurken (verslapping larynxmusculatuur), kraaien (laryngospasme), piepen (bronchospasme) of gieren (inspiratoire stridor, hoge luchtweg obstructie) op. Als laatste wordt de mond geïnspecteerd op de aanwezigheid van losse elementen zoals tanden, kauwgom, oedeem, bloed of secreet. Een kunstgebit dat goed past en intact is, laat men het beste in situ zodat de contour van de mond gevuld is tijdens eventueel beademen met masker en ballon. Stabiliserende acties luchtweg Overweeg om laagdrempelig een specialist op het gebied van de luchtweg in te schakelen. Afhankelijk van de klinische situatie en de afspraken binnen het ziekenhuis kan dit een anesthesioloog, KNO-arts of intensivist zijn. 10

17 Immobiliseer de nek als nekletsel niet uitgesloten is. Tijdens de primary assessment kan het best direct het hoofd manueel gefixeerd worden en zo spoedig mogelijk een nekkraag en headblocks aangelegd worden (zie 15.2). Immobilisatie is alleen toepasbaar als de patiënt coöperatief is. Als de patiënt in verzet treedt moet een keuze gemaakt worden tussen alleen manueel fixeren, sedatie en immobilisatie of geheel afzien van immobilisatie. De uitkomst van deze keuze zal afhangen van de toestand van de patiënt en de kans op nekletsel. Als intubatie geïndiceerd is, moet tijdens de intubatie zélf het hoofd weer manueel gefixeerd worden. Indien mogelijk kan in de secondary assessment de nek rustig onderzocht worden, en aanvullend onderzoek verricht worden. Uitzuigen van secreties in de mond/ keelholte is soms voldoende om de luchtweg vrij te maken. Gebruik hierbij in principe een starre zuigcanule ( Yankauer, figuur 2) vanwege het gemakkelijke gebruik en de grotere opening. Wees bedacht dat uitzuigen kan lijden tot braken, en als men te diep (in de larynx) komt met de zuigcanule kan een vagale reactie met bradycardie of laryngospasme optreden. Figuur 2. Yankauer zuigcanule Vooral bij kinderen is het van belang bedacht te zijn op een corpus alienum bij luchtwegobstructie of reanimatiesituatie. Door Figuur 3. Magill tang 11

18 middel van laryngoscopie kunnen de farynx en de larynx tot aan de glottis (stembanden) geïnspecteerd erd worden. Met hulp van een Magill tang (figuur 3) kan het corpus alienum soms verwijderd worden. Ook kan de Heimlich manoeuvre uitgevoerd worden. Schakel laagdrempelig een KNO-arts en/of anesthesioloog in. Door middel van een aantal simpele handgrepen kan in geval van een A-probleem op basis van een D-probleem (bv. bewustzijnsdaling bij een intoxicatie of post-ictaal beeld, zie figuur 4) de luchtweg vrijgemaakt worden. Deze handgrepen zijn de chin lift, head tilt en jaw thrust (zie 15.3). Figuur 4. Obstructie van de luchtweg door verslapping van de larynxmusculatuur. Bij een patiënt die verdacht wordt van nekletsel wordt de head tilt niet uitgevoerd in verband met het risico op het ontstaan van een dwarslaesie. De jaw thrust en de chin lift kunnen dan overigens wel uitgevoerd worden. Een correct ingebrachte mayo tube (ook wel Guedel) kan bij een bewustzijnsdaling voorkomen dat de tongbasis de larynx obstrueert (zie 15.4). Stabiele zijligging (figuur 5) is een goede houding voor een patiënt met een A-probleem op basis van bewustzijnsdaling, waarbij geen andere 12

19 Figuur 5. Stabiele zijligging ernstige problemen (cave nekletsel) zijn vastgesteld. Voor de uitvoer van de primary en secondary assessment is het echter praktischer om de patiënt op de rug te laten liggen. Als de diagnose duidelijk is en de toestand van de patiënt het toelaat, kan tijdens een periode van observatie stabiele zijligging gebruikt worden. Als het met bovengenoemde handelingen niet lukt om een vrije ademweg te verkrijgen of te behouden, dan is intubatie meestal noodzakelijk (zie 15.6). In de reanimatiesetting is het vaak mogelijk om zonder medicatie (sedatie en verslapping) te intuberen, de situatie is dan zo nijpend dat ook een minder ervaren arts mag intuberen. Als de patiënt echter nog bij bewustzijn is en medicatie dus noodzakelijk zal zijn bij de intubatie, laat dan de handeling over aan een ervaren arts (anesthesioloog, intensivist). De indicaties voor spoed-intubatie zijn over het algemeen: 1. falen van de luchtweg (inclusief verhoogd aspiratierisico) 2. falen van ventilatie of oxygenatie ondanks ondersteuning 3. verwachte klinische verslechtering 13

20 Een spoedconiotomie moet overwogen worden bij een geobstrueerde ademweg op basis van een corpus alienum boven de glottis of aangezichtsletsel waarbij intubatie niet lukt. Gebruik het liefst een speciale canule (bv. Quicktrach ) omdat die een grote diameter hebben en dus een hogere flow toelaten (zie 15.8). Een alternatief is de chirurgische cricothyroidotomie, echter alléén bij patiënten > 12 jaar en door getraind personeel (ICC chirurgie). 14

21 Samenvatting hoofdstuk 2 AIRWAY beoordeling Kleur Thoraxbeweging Ademgeluid Stemgeluid Mondholte Cyanose? Apneu? Toegevoegde geluiden? Afwijkend stemgeluid? Corpus alienum? AIRWAY stabiliserende acties Altijd zuurstof 15 L/min NRM 15.1 Overweeg immobilisatie CWK 15.2 Uitzuigen Luchtweg manoeuvres 15.3 Mayo tube 15.4 Corpus alienum manueel verwijderen, Heimlich manoeuvre of laryngoscoop en Magill tang Overweeg noodzaak intubatie 15.6 Spoedconiotomie 15.8 Stabiele zijligging figuur 5 15

22 3 De B van breathing Een probleem met de ademhaling kan bestaan uit een probleem met de oxygenatie of de ventilatie. Oorzaken kunnen echter ook buiten de thorax liggen, een apneu kan bijvoorbeeld door een larynxobstructie veroorzaakt worden, en hypoventilatie kan door pijn, metabole en neurologische aandoeningen veroorzaakt worden. Indien een probleem met de ademhaling niet behandeld wordt, treedt hypoxemie in het bloed en dus hypoxie in de hersenen en het hart op. Dit leidt uiteindelijk tot de final common pathway. De eerste en meest belangrijke handeling bij de stabilisatie van een acuut zieke of gewonde patiënt is dan ook altijd het toedienen van een hoge concentratie zuurstof, óók als de patiënt een saturatie van 100% heeft, of bekend is met ernstig COPD. De ratio achter deze actie is drieledig: 1. Bij een ernstige zieke patiënt kan de toestand snel veranderen, en als er ineens een ademstilstand optreed is er in ieder geval een hoge concentratie zuurstof in de lucht die nog in de longen aanwezig is. Dan daalt de saturatie minder snel en is er dus meer tijd om te reageren. Bij 16

23 een gezonde volwassene zou de apneu-tijd tot desaturatie met hoge oxygenatie op kunnen lopen tot ongeveer 7 minuten (zie figuur 6). 2. De totale hoeveelheid zuurstof die door het bloed getransporteerd wordt bestaat uit Hb-gebonden O 2 (gemeten met de saturatie) én opgelost O2 (gemeten als PaO 2 ). In een gezonde volwassene die kamerlucht inademt wordt slechts ongeveer 1,5% van de zuurstof in de opgeloste vorm vervoerd, echter in geval van een anemie of een COintoxicatie zal dit percentage al hoger uitvallen. Het toedienen van een hoge concentratie zuurstof kan dit percentage doen stijgen, waardoor de totale hoeveelheid getransporteerd O 2 toeneemt en hypoxie zoveel mogelijk voorkomen of behandeld wordt. 3. Slechts een klein percentage van de patiënten die bekend zijn met COPD hebben een hypoxic drive, dat wil zeggen dat de ademprikkel niet door een verhoogd CO 2 maar door een verlaagd O 2 wordt aangestuurd. Deze patiënten kunnen reageren met ademdepressie op de toediening van een hoge concentraties zuurstof. In het acute moment is hypoxie echter schadelijker dan hypercapnie door een verminderde ademprikkel. De angst voor het wegvallen van de hypoxic drive mag dus geen reden zijn om een patiënt die respiratoir insufficiënt is zuurstof te onthouden in het acute moment. Ook een COPD patiënt krijgt dus een hoge concentratie zuurstof om te proberen de saturatie boven de 90% (8 kpa/60 mmhg) te houden. Bij dit soort patiënten dient wel de ademfrequentie, de saturatie en het bewustzijnsniveau continu gemonitord te worden. In of na de secondary assessment kan met de uitgebreidere gegevens over de 17

24 patiënt en de uitslagen van een (herhaalde) bloedgasanalyse een beslissing genomen worden over de optimale zuurstoftoediening bij deze patiënt. Gezond kind Zieke patiënt Gezonde volwassene Obese patiënt Tijd (min) Figuur 6. Tijd tot desaturatie door apneu bij een maximaal geoxygeneerde patiënt. Primary assessment ademhaling Het onderzoek van de ademhaling bestaat uit observatie, palpitatie, percussie, auscultatie en meetwaarden. Voorafgaand aan de beoordeling van de ademhaling moet de luchtweg beoordeeld zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling om bij de beoordeling van de ademhaling iets over de ADEMARBEID (ademfrequentie, uitputting, hulpademhalingsspieren) en het ADEMEFFECT (saturatie, bewustzijn, kleur) te kunnen zeggen. 18

25 Observeer eerst: wat is de indruk van de patiënt? Kijk naar: houding, uitputting, gebruik van hulpademhalingsspieren, is er sprake van intrekkingen of neusvleugelen? Kan de patiënt een hele zin spreken zonder naar lucht te happen? Beoordeel de kleur van de huid van de patiënt. Cyanose is een blauwpaarse verkleuring van de huid door een verlaagde zuurstofspanning van het bloed. Bij centrale cyanose kleuren de lippen en de mond blauw (figuur 7) door aanvoer van hypoxaemisch bloed, waarvan de oorzaak meestal in hart of longen gelegen is. De zuurstofsaturatie is meestal kleiner dan 85%. Perifere cyanose (figuur 8) ontstaat door een trage perifere circulatie, waardoor de zuurstofextractie uit het bloed verhoogd is. De oorzaak ligt meestal in shock, koude of perifere obstructie. Beoordeel ook de symmetrie van de thoraxexcursies, bij asymmetrische thoraxbewegingen denk aan spanningspneumothorax, corpus alienum in een hoofdbronchus of multipele ribfracturen. Figuur 7. Centrale cyanose Figuur 8. Perifere cyanose 19

26 De ademfrequentie is een ondergewaardeerde vitale functie. De gemeten ademfrequentie op de monitor is erg gevoelig voor storing bij bewegen en hoesten, de enige betrouwbare meting is het zelf tellen. De normale ademhalingsfrequentie is afhankelijk van de leeftijd, bij volwassenen ligt het tussen de 12 en 20 maal per minuut, bij kinderen hoger. Daarna moet door palpatie in de suprasternale ruimte beoordeeld worden of de trachea in de midline zit, en niet naar lateraal verschoven is zoals bij een spanningspneumothorax. Kijk gelijk ook naar uitgezette halsvenen, die op een spanningspneumothorax, longembolie of harttamponade kunnen duiden. Percussie is zinvol om asymmetrische of afwijkende percussietonen te ontdekken, welke op de aanwezigheid van vocht, bv pleuravocht (demping) of lucht, bv pneumothorax ( hypersonore percussie) te beoordelen. Dit heeft echter alleen zin als er weinig omgevingsgeluid is. Bij de auscultatie wordt de aanwezigheid en symmetrie van het ademgeruis beoordeeld, en de aanwezigheid van bijgeluiden zoals crepitaties en piepen. De arteriële zuurstofsaturatie wordt gemeten in de periferie (vinger/teen/oor) door de absorptie van twee verschillende golflengtes rood licht te meten. Deze methode is onbetrouwbaar bij lage weefselperfusie, koude omgeving, CO-intoxicatie, nagellak, rillen/insulten 20

27 en lage saturatie (<60%). De saturatie geeft géén informatie over de ventilatie of de afgifte van zuurstof aan de weefsels. Een normale saturatie is > 95%, probeer bij de opvang van een acuut zieke of gewonde patiënt de zuurstofsaturatie altijd boven de 90% te houden. De vorm van de zuurstofsaturatiecurve (figuur 9) bepaalt dat onder een kritische grens van 90% de zuurstofsaturatie snel kan dalen. % saturatie PaO2 (kpa) Figuur 9. De zuurstofdissociatiecurve Stabiliserende acties ademhaling Overweeg om laagdrempelig een specialist op het gebied van de ademhaling in te schakelen. Afhankelijk van de klinische situatie en de afspraken binnen het ziekenhuis kan dit een anesthesioloog, longarts of intensivist zijn. 21

28 Elke ernstig zieke of gewonde patiënt heeft bij het begin van de beoordeling recht op toediening van hoge concentratie zuurstof, óók als hij (nog) een goede saturatie heeft of bekend is met (ernstig) COPD. Indien de saturatie niet op een acceptabel niveau gebracht kan worden met zuurstoftherapie, moet de noodzaak van beademing overwogen worden. Houdt bij patiënten zonder COPD de saturatie zo dicht mogelijk tegen de 100%, en bij een COPD-patiënt boven de 90%. Aanwijzingen voor een spanningspneumothorax zijn bijvoorbeeld dyspnoe, tachypnoe en hypotensie bij een deviatie van de trachea naar de gezonde zijde. Er dient dan direct gehandeld te worden, in principe zonder eerst een X thorax te maken. De hoge druk in de aangedane thoraxhelft dient opgeheven te worden door naalddecompressie, dwz. door een directe verbinding met de buitenlucht te maken door middel het inbrengen van een infuuscanule door de thoraxwand (zie 15.9). Wheezing is een aanwijzing voor bronchoconstrictie en moet behandeld worden met salbutamol (5 mg) en ipratropiumbromide (0,5 mg) verneveling. Crepitaties zijn een aanwijzing voor longoedeem en dienen bij een systolische bloeddruk boven 100 mmhg behandeld te worden met furosemide mg IV (zie voor behandeling astma cardiale 9.5). 22

29 Samenvatting hoofdstuk 3 BREATHING beoordeling Kleur Indruk Ademfrequentie Thoraxbeweging Tracheastand Halsvenen Ademgeruis Saturatie Cyanose? Uitputting? Hulpademhalingsspieren? Hypo/hyperventilatie? Symmetrisch/asymmetrisch? Deviatie? Stuwing? Afwezig/crepitaties/wheezing? <90%? BREATHING stabiliserende acties Altijd zuurstof 15 L/min NRM 15.1 Spanningspneumothorax: naalddecompressie 15.9 Wheezing: vernevelen salbutamol/atrovent. Overweeg beademing met masker & ballon 15.5 Overweeg intubatie 15.6 en ventilatie. 23

30 4 De C van circulation Een probleem met de circulatie kan bestaan uit een probleem met de pompfunctie van het hart of de vulling van de vaten. Indien een probleem met de circulatie niet behandeld wordt, treedt verminderde perfusie en hypoxie in de weefsels (hersenen, nieren en hart) op. Dit leidt uiteindelijk tot de final common pathway. Voordat een lage bloeddruk optreedt zijn er vaak al aanwijzingen voor een bedreiging van de circulatie, bijvoorbeeld een hoge polsfrequentie, een verlaagde polsdruk en een daling van de urineoutput. De bloeddruk (mean arterial pressure, MAP) is afhankelijk van het hartminuut volume (cardiac output, CO) en de totale perifere vaatweerstand (systemic periferal resistance, SVR). Het hartminuutvolume zelf is weer afhankelijk van het slagvolume (SV) en de hartfrequentie (heart rate, HR). 24

31 Figuur 10. Factoren die van invloed zijn op de bloeddruk De preload is de vullingsdruk van het Bloeddruk verlagend hart (linker ventrikel einddiastolische lagere hartfrequentie druk, LVEDP) en vooral afhankelijk van verminderde contractiliteit het bloedvolume (centraal veneuze verminderd bloedvolume druk, CVD) en de klepfunctie (zie figuur klepproblemen 10). Door een groter bloedvolume in de ventrikel worden de hartvezels meer vasodilatatie uitgerekt en volgens de wet van Frank- parasympathische activatie Starling (figuur 11) heeft dat een positief effect op de CO. Er is echter een maximum aan verbonden, waarboven verhoogde preload leidt tot een verminderde slagkracht. Bij het gebruik van inotropica zal de slagkracht 25

32 vergroten waardoor het hartminuut volume toeneemt. Het gebruik van negatief inotrope medicatie of een slecht functionerende linker ventrikel (LV) zal het tegengestelde effect hebben. De afterload is afhankelijk van de aortaklepfunctie, de arteriële bloeddruk en de perifere vaatweerstand. Het vegetatief zenuwstelsel reguleert de hartfrequentie en de perifere vaatweerstand, deze laatste is ook afhankelijk van hormonale invloeden. Inotropica Cardiac output Normaal Slechte LV Figuur 11. Frank-Starling curve. Linker ventrikel eind diastolische druk Primary assessment circulatie De beoordeling van de circulatie bestaat uit observatie, palpitatie, auscultatie en meetwaarden. 26

33 Observeer de patiënt: maakt de patiënt een zieke indruk, hoe is het bewustzijn, is er hevig uitwendig bloedverlies? Kijk naar de huidskleur (bleek, rood, of blauw). Beoordeel de centraal veneuze druk aan de hand van de v. jugularis en tel de ademfrequentie. Palpeer de centrale en perifere pulsaties op symmetrie, kracht, regelmaat en frequentie. Beoordeel de temperatuur perifeer op gevoel (koud/warm). De capillaire refill wordt beoordeeld door met een vingertop twee seconden druk te geven op het sternum, en dan te tellen hoe lang het duurt tot de lokale bleekheid verdwenen is. Normaal duurt dat maximaal 2 seconden. Een vertraagde capillary refill is een teken van systemische vasoconstrictie en een vroeg teken van shock. Ausculteer het hart voor een nieuwe souffle als uiting van een acuut klepvitium, extra tonen bij een galopritme, of zachte tonen bij een harttamponade. Meet de bloeddruk met behulp van een sphygnomanometer of een automatische bloeddrukmeter. Gebruik hierbij een manchet waarvan de breedte in verhouding is met de armomvang van de patiënt, zodat een correcte meting verkregen wordt. Beoordeel ook de polsdruk (= het verschil tussen systolische en diastolische bloeddruk), deze ligt normaal rond 40 mmhg. Een lage polsdruk is een vroeg teken van problemen met de circulatie. Sluit ook de hartritme monitor (3 afleidingen) aan. 27

34 Stabiliserende acties circulatie Overweeg om laagdrempelig een specialist op het gebied van de circulatie in te schakelen. Afhankelijk van de klinische situatie en de afspraken binnen het ziekenhuis kan dit een intensivist, cardioloog of chirurg zijn. Hoewel de onderliggende oorzaken zeer divers zijn, wordt de behandeling van (dreigende) shock gekenmerkt door overeenkomsten. In het geval van hypovolemie op basis van een bloeding betekent het ook dat de zuurstoftransportcapaciteit van het bloed aangetast is. De optimalisatie van de zuurstoftoevoer aan de weefsels staat centraal bij de stabilisatie. Over het algemeen betekent dit dat er wordt ingegrepen op de arteriële zuurstofsaturatie en het hartminuutvolume. Een patiënt in shock dient dus altijd zuurstoftherapie te krijgen ( 15.1). Als er geen centrale pulsaties voelbaar zijn en er zijn geen tekenen van leven (spreken, bewegen, normale ademhaling) dan moet Basic Life Support worden gestart. Begin met hartmassage en beademing in een verhouding van 30:2, roep om hulp en volg verder het lokale protocol. Eén van de prioriteiten is het verkrijgen van intraveneuze toegang in een groot bloedvat, bij voorkeur in de elleboogsplooi. Echter ook de v. jugularis externa kan een goede locatie zijn. Prik het liefst zo snel mogelijk een tweede infuus en vergeet niet gelijk bloed af te nemen voor laboratoriumonderzoek. In het geval van een (dreigende) circulatoire 28

Hoofdstuk 9. Het kind in shock

Hoofdstuk 9. Het kind in shock Hoofdstuk 9 Het kind in shock Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je over De oorzaken van shock bij zuigelingen en kinderen De pathofysiologie van shock Hoe kinderen met shock te beoordelen De reanimatie

Nadere informatie

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K

L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K L e i t t e x t 2 C E R E B R A L E I N F E C T I E S E N V E R H O O G D E I N T R A C R A N I Ë L E D R U K Rik Bobbink Leerling IC-verpleegkundige April 2012 - september 2013 Afkortingen gebruikt in

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals 68 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de

Nadere informatie

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde.

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde. EERSTE HULP DOOR POLITIE Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde Met dank aan: Docenten Politieacademie Foto-omslag: Harro Meijnen Alle

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

Handboek Triage voor de Praktijkverpleegkundige.

Handboek Triage voor de Praktijkverpleegkundige. Handboek Triage voor de Praktijkverpleegkundige. Amsterdam, november 2014 Handboek Voorwoord Door de Leergang Praktijkverpleegkundigen in het Verpleeghuis (LPV) 2006 is in samenwerking met een docent een

Nadere informatie

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz BOERHAAVE SYMPOSIUM Prinses Beatrix Fonds symposium neuromusculaire ziekten Acute zorg en chronische problemen bij neuromusculaire aandoeningen Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs

Nadere informatie

REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER

REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER REANIMATIE VAN VOLWASSENEN DOOR DE HULPVERLENER- AMBULANCIER Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de reanimatie van volwassenen door de hulpverlener-ambulancier. Deze richtlijn is een integratie

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

Inhoud. deel i spoedeisende zorg 33. Redactie en lijst van auteurs 26. Voorwoord 31

Inhoud. deel i spoedeisende zorg 33. Redactie en lijst van auteurs 26. Voorwoord 31 Inhoud Redactie en lijst van auteurs 26 Voorwoord 31 deel i spoedeisende zorg 33 1 Het acuut zieke kind 35 C.M.P. Buysse, E.N. de Jager, M. de Hoog 1.1 Inleiding 3 5 1.2 A = airway (luchtwegen) 35 1.3

Nadere informatie

Klinisch redeneren: sepsis

Klinisch redeneren: sepsis Hoe een tampon een sepsis kan veroorzaken Klinisch redeneren: sepsis tekst: Marc Bakker, Alexia Hageman fotografie: Frank Muller Bij klinisch redeneren draait het om adequaat inspringen op complexe klinische

Nadere informatie

Anamnese Samenvatting

Anamnese Samenvatting Anamnese Samenvatting In dit hoofdstuk wordt besproken: de anamnese bij patiënten die qua klachten mogelijk cardiovasculaire afwijkingen hebben. De anamnese en daarmee de volgorde en prioriteit van de

Nadere informatie

RICHTLIJN ACUTE TRAUMATISCHE WERVELLETSELS OPVANG, DIAGNOSTIEK, CLASSIFICATIE EN BEHANDELING

RICHTLIJN ACUTE TRAUMATISCHE WERVELLETSELS OPVANG, DIAGNOSTIEK, CLASSIFICATIE EN BEHANDELING RICHTLIJN ACUTE TRAUMATISCHE WERVELLETSELS OPVANG, DIAGNOSTIEK, CLASSIFICATIE EN BEHANDELING Initiatief: Nederlandse Orthopaedische Vereniging MET METHODOLOGISCHE ONDERSTEUNING VAN: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren in

Nadere informatie

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén Foetale bewaking Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén info@neoventa.com www.neoventa.com Voorwoord Dit educatieve materiaal, getiteld Foetale bewaking is ontwikkeld om verloskundigen en artsen te

Nadere informatie

Spoedeisende Eerste Hulp

Spoedeisende Eerste Hulp Spoedeisende Eerste Hulp Basisopleiding BHV Spoedeisende Eerste Hulp 1. reanimatie 3. overige Spoedeisende Eerste Hulp Selecteer een hoofdstuk naar keuze 2. gebruik AED SEH Reanimatie 1. Eerste Hulpbenadering

Nadere informatie

Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten

Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten E.A.M. Kienhorst Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten Auteur: E.A.M. Kienhorst Adres: Ina Boudier-Bakkerlaan 81 3582 XA Utrecht Telefoonnummer:

Nadere informatie

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Multi-orgaanfalen Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Inhoud Definitie en uitleg van multi-orgaanfalen 3 Algemeen 3 Pathofysiologie van multi-orgaanfalen 3 Verschijnselen

Nadere informatie

Het complete praktijkboek

Het complete praktijkboek Het complete praktijkboek Inhoud Van buik- naar rugligging 35 Deel A Algemeen 1 Het menselijk lichaam 6 Cellen, weefsels en organen 6 Orgaanstelsels 7 Zintuigen 8 2 Verband- en hulpmiddelen 10 Verbandmiddelen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/19473

Nadere informatie

FINANCIERING De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

FINANCIERING De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) Richtlijn Subarachnoïdale Bloeding (SAB) Diagnostiek en behandeling van een subarachnoïdale bloeding ten gevolge van een gebarsten cerebraal aneurysma INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE

MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE V 1.3 P.M. de Grood 05-03-2008 1 U1U UAlgemene U2U UBeperkingen U3U UI U4U UDe INHOUDSOPGAVE medische eisenu... 3 van het bewijs van medische

Nadere informatie

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas Anesthesie bij Morbide Obesitas en Bariatrische ingrepen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Colofon ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas 2013 Nederlandse

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op] 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen

Specialistische reanimatie van kinderen Specialistische reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen specialistische reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation

Nadere informatie