Verwerking commentaar op concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel Versie 6 juli 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerking commentaar op concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel Versie 6 juli 2010"

Transcriptie

1 Verwerking commentaar op concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel Versie 6 juli 2010 Inleiding Op basis van de commentaarronde van de concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel zijn er zijn er negen inhoudelijke reacties vanuit zeven verschillende verenigingen binnengekomen. Tijdens de werkgroepvergadering van 19 mei 2010 zijn alle commentaren besproken en zijn besluiten genomen over wijzigingen als gevolg van het commentaar. In dit document is een overzicht opgenomen van alle commentaren en is weergegeven op welke wijze het commentaar is verwerkt. De reacties zijn gebundeld in vier categorieën: (a) algemeen (b) inhoudelijk, (c) tekstueel, (d) overig. A. Algemeen Uit commentaar van de VSG dat er een andere verwachting was ten aanzien van de inhoud van de richtlijn. De verwachting was dat er een gedetailleerde en allesomvattende richtlijn opgeleverd zou worden. Voor de ontwikkeling van de richtlijn is echter uitgegaan van analyse van de belangrijkste knelpunten in de praktijk. Op basis daarvan is een beperkt aantal uitgangsvragen geformuleerd die in de richtlijn zijn uitgewerkt. We hebben in de inleiding van de richtlijn een paragraaf toegevoegd waarin deze werkwijze is benadrukt, om te voorkomen dat bij de lezer een verkeerde verwachting geschept wordt. B. Inhoudelijk 1. Terminologie loopt nog door elkaar: lateraal inversieletsel, acuut inversieletsel, acuut lateraal enkelligament letsel, acute laterale ligament letsel, acuut enkelletsel (PW). Er is gekozen voor acuut lateraal enkelbandletsel. Wijzigingen zijn door de hele richtlijn doorgevoerd. 2. Zorgpad is op sommige punten nog onduidelijk door gebruik van verschillende terminologie bij de benoeming van disciplines verschillende terminologie gebruikt. Het zorgpad is aangepast. Terminologie voor de verschillende disciplines is eenduidig doorgevoerd over de hele richtlijn. 3. Oefentherapie zou deel uit moeten maken van behandeling (hst 6) en niet (alleen) van preventie (hst 7). (VSG, RvR) De onderdelen behandeling en preventie zijn gesplitst. Behandeling is toegevoegd aan hoofdstuk Verwijzing naar Van Os, moet Van Rijn zijn. Daarnaast is beschrijving van subgroepanalyse op basis van de gerefereerde studie niet correct (RvR) Is gecorrigeerd 5. Predisponerende factoren verder uitwerken: eerder letsel, spelpositie bij veldsport, overgewicht, gesuggereerde referenties toevoegen? (EV, WS, VSG) Er is een nieuwe literatuur search gedaan en de predisponerende factoren zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. 1

2 6. Heeft het schema Zorgpad een toegevoegd waarde? (RG) Het Zorgpad is veder vereenvoudigd, maar wel gehandhaafd. Het geeft een schematisch overzicht over diagnostiek, behandeling en follow-up, en biedt aanknopingspunten voor onderlinge verwijzing tussen disciplines. 7. Restklachten variëren van 5-33% (Van Rijn). Kan die variatie worden verklaard? (RG) Er is een paragraaf in hoofdstuk 3 toegevoegd waarin de restklachten (op basis van de studie van Van Rijn) zijn toegelicht. 8. Incidentie en prevalentie nog eens bekijken, mede in relatie met cijfers over chronische klachten? In de inleiding, bij prognostische factoren en bij sporthervatting is informatie gegeven over incidentie en prevalentie. De cijfers hierover zijn niet altijd eenduidig, en geprobeerd is zo specifiek mogelijk de bronnen weer te geven. 9. Waar is aanbeveling over kortdurende gipsimmobilisatie of vergelijkbare rigide ondersteuning op gebaseerd? (RG) Deze aanbeveling is gebaseerd op een Cochrane review van Kerkhoffs et al., waarin de studie van Lamb is opgenomen die laat zien dat kortdurende gipsimmobilisatie effectief is. De tekst is hierop aangepast. 10. Niet alle patiënten hoeven oefentherapie te krijgen (RG) Effecten van oefentherapie voor sporten en niet sporters zijn zo specifiek mogelijk weergegeven. Aanbevelingen voor oefentherapie spitst zich toe op sporters en bij ernstige letsels, waarbij oefeningen zoveel mogelijk thuis en/of in de postsituatie worden uitgevoerd 11. Hst. Sporthervatting niet zelfstandig te lezen vanwege verwijzing naar andere richtlijn. Onderbouwing beschrijven? (RG) Voor dit hoofdstuk wordt bewust en expliciet verwezen naar de VSG richtlijn die vooral de sportspecifieke aspecten van enkelletsel behandelt. 12. Gebruik veterbrace specifiek aanbevelen? (WS) De keuze is aan de gebruiker. Zowel een veterbrace als een semirigide brace kunnen gebruikt worden. 13. Inleidend hoofdstuk met definitie, ontstaansmechanismen, ernst van letsel, mechanische stabiliteit etc? (VSG) In de richtlijn worden bovengenoemde factoren beperkt besproken. De richtlijn leent zich niet voor gedetailleerde uitwerking. 14. Anatomische en functioneel herstel gedetailleerd beschrijven bij prognostische factoren, studies naar niet-natuurlijk beloop worden gemist? (VSG) In de richtlijn worden bovengenoemde factoren beperkt besproken. De richtlijn leent zich niet voor gedetailleerde uitwerking. 15. Kennislacunes / aanbevelingen verder onderzoek? (VSG) In de definitieve versie is een aparte paragraaf opgenomen met lacunes en aanbevelingen voor verder onderzoek. 2

3 16. Doelstellingen richtlijn: doelstellingen, methoden en middelen worden verward (VSG) De richtlijn is een ondersteuningsinstrument voor zorgverleners en patiënten. De beschreven doelstellingen zijn hier specifiek op gericht 17. Methoden van implementatie van de patiëntenversie? (VSG) Het project voorziet niet in de verdere implementatie van de patiëntenversie. 18. Uitgesteld onderzoek na 5-7 dagen of 4-7 dagen? (VSG) In de richtlijn wordt uitgegaan van uitgesteld onderzoek na 4-7 dagen. Dit is in de hele richtlijn doorgevoerd. 19. Waarom bij diagnostiek geen indeling in distorsie, ruptuur, ossale afwijkingen conform VSG richtlijn? (VSG) Deze indeling komt als zodanig wel terug in de richtlijn op verschillende plekken, maar is vooraf niet zodanig als uitgangspunt gehanteerd. 20. Waarom alleen ijs en compressie en niet RICE zoals VSG richtlijn? (VSG) Bij behandeling met ijs en compressie is RICE specifiek benoemd. 21. Conclusies t.a.v. compressie tussen VSG richtlijn en Richtlijn Enkelletsel verschillen: geen duidelijk effect vs. tegenstrijdige resultaten. De conclusies van beide richtlijnen komen ongeveer overeen, in iets andere bewoording. De richtlijn is op dit punt niet gewijzigd. 22. Nadere definitie functionele behandeling? (VSG) Definitie is opgenomen 23. Conclusies chirurgische behandeling verschillen: VSG niveau 1 met bewijs voor chirurgie vs. niveau 2 met onvoldoende bewijs voor definitieve uitspraak) (VSG) In de richtlijn is uitgegaan van niveaus van bewijs zoals gehanteerd door het CBO: een systematische review betekent nog niet dat de conclusie niveau 1 is, dit is afhankelijk van de kwaliteit van de originele studies binnen deze review. De richtlijn is hier niet op aangepast. 24. Hoofdstuk over preventie veel specifieker uitwerken. (VSG) Dit valt niet binnen de scope van de richtlijn. 25. Organisatie van zorg niet gebaseerd op evidentie, maar op compromissen in belangenbehartiging. Aanbevelingen voor verder onderzoek ontbreken. (VSG) Ontbreken van evidentie voor organisatie van zorg is specifiek benoemd. Aanbevelingen voor verder onderzoek is in aparte paragraaf uitgewerkt. 26. Positie (sport)fysiotherapeut in diagnostisch proces? (VSG) De richtlijn geeft richting aan welke zorgverleners bij welk deel van de zorgverlening zijn betrokken. De richtlijn heeft niet als doel om zorgverleners ten opzichte van elkaar te positioneren. 3

4 27. Positie sportarts in eerste lijn is in strijd met beleid VSG? (VSG) Aangepast in de tekst: sportarts is als tweedelijns discipline weergegeven 28. Betrekken van GVO vakgroepen, Consumentenbond, Consument & Veiligheid bij implementatie Dit valt buiten de scope van de richtlijn C. Tekstuele voorstellen: - Hoe zit het met overlap tussen sportende en werkende populatie? (NVAB) Is verwerkt in de inleiding van het hoofdstuk over werkhervatting: aanbevelingen uit andere delen van de richtlijn zijn ook van toepassing op de werkende populatie - Aangeven van praktische uitvoering van de RICE regel (NVAB) Verwerkt - Onderbouwing van de ruimte voor chirurgische behandeling bij topsporters (NVAB) Verwerkt - Training van coördinatie en balans ook bij werkende populatie (NVAB) Is verwerkt in de inleiding van het hoofdstuk over werkhervatting: aanbevelingen uit andere delen van de richtlijn zijn ook van toepassing op de werkende populatie - Aanbevelen van brace moet semi-rigide enkelsteun zijn? (pag 65/66) (NVAB) Er is bewust geen aanbeveling gegeven over het type brace. Dit is mede afhankelijk van de werksituatie en voorkeur van de werknemer. - Aard van het enkelletsel uitdrukken in distorsie, partiële of totale ruptuur (pag 65/66) (NVAB) Ruptuur is toegevoegd aan de aanbeveling - Aanbeveling over verstoring propriocepcis bij sporters zou ook moeten gelden voor werkende populatie (pag 68) (NVAB) Is verwerkt in de inleiding van het hoofdstuk over werkhervatting: aanbevelingen uit andere delen van de richtlijn zijn ook van toepassing op de werkende populatie - Verklaring geven in de tekst waarom cryotherapie toch wordt aanbevolen ondanks gebrek aan evidentie (TL) Is aangepast onder vermelding van initiële pijndemping - Aandacht voor implementatie van een brace in de praktijk. Hoe wordt deze verstrekt en vergoed? (TL) Er is geen specifieke aandacht besteed aan de verstrekking en vergoeding - Aandacht voor niet declarabel zijn van aanleggen van tape door fysiotherapeut (TL) Aanleggen van tape wordt gezien als een verrichting. - Overwegingen bij manuele mobilisaties zijn niet goed onderbouwd (TL) Is verwerkt doortoevoeging van overweging van het belang van beweeglijkheid op lange termijn - Wat is de onderbouwing voor het afbouwen van het gebruik van een brace? (TL) Er is geen ondersteuning vanuit de literatuur voor het ongelimiteerd doordragen van een brace. De werkgroep heeft de afweging gemaakt om afbouw van het gebruik aan te bevelen. - Ottawa Ankle Rules toegankelijker beschrijven (JJ) Verwerkt - Routing van sportveld naar eerste lijn of SEH: sportmasseur benoemen (JJ) Verwerkt - Samenvoeging hst 2 en 3: predisponerende en prognostische factoren? (VSG) 4

5 Niet gedaan omdat ze als verschillende uitgangsvragen herkenbaar naast elkaar bestaan Onderbrengen van hst 4 (OAR) bij hst 5 (diagnostiek)? Niet gedaan omdat ze als verschillende uitgangsvragen herkenbaar naast elkaar bestaan - Hst 10: titel Enkelletsel en Sport De titel is gekozen op basis van de geformuleerde uitgangsvraag - Verwijzing naar Consument & Veiligheid naar 50% eigen zorgpad Verwerkt - Doelgroep: ook de patient (VSG) De patiëntenversie is specifiek gericht op de patiënt als doelgroep - Pg 22: typefout: (0,3%) is (RG) Verwerkt - Pg 29: volgorde sensitiviteit en specificiteit omkeren (RG) Verwerkt - Verschil tussen kopjes bij pag : acuut lateraal enkelligament letsel Verwerkt - Zware werkomstandigheden veranderen in fysiek belastende werkzaamheden (pag 50) (NVAB) Verwerkt - Bij ontslag.. gegeven moet zijn meegegeven (pag 61) (NVAB) Verwerkt D. Overig - Commentaar van een van de referenten (traumachirurg) is terug te voeren op de richtlijn van de VSG die in dezelfde periode voor commentaar is uitgezet: oververtegenwoordiging van sportartsen, SLHT als test voor functioneel herstel. - De Functiescore is te specifiek als meetinstrument voor deze multidisciplinaire richtlijn. - Referentie voor gebruik OAR in de eerste lijn is ondertussen in press. - Consumentenbond is niet specifiek geconsulteerd. De patiëntenvereniging SPO heeft actief deelgenomen in de werkgroep. 5

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel Multidisciplinaire Expertgroep VSG acute inversietrauma van de enkel Colofon Richtlijn acute inversietrauma van de enkel ISBN 978-90-75959-05-5 2010, Vereniging

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0

september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0 Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 1 Initiatief Koninklijk

Nadere informatie

Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking Deel 2: Achtergrond, doel

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

CQ-index Rughernia: meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten

CQ-index Rughernia: meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten CQ-index Rughernia: meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten E. Kinds L. Koopman M. Triemstra J. Rademakers ISBN 978-90-6905-959-4 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Hersenletsel en Arbeids participatie

Hersenletsel en Arbeids participatie Multidisciplinaire Richtlijn voor Beoordelen, Behandelen en Begeleiden Niet-Aangeboren Hersenletsel en Arbeids participatie Multidisciplinaire Richtlijn voor Beoordelen, Behandelen en Begeleiden Niet-Aangeboren

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Doelmatigheid in richtlijnen. 1. Inleiding. 2. Definities en uitgangspunten

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Doelmatigheid in richtlijnen. 1. Inleiding. 2. Definities en uitgangspunten Kennisbank richtlijnontwikkeling Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen Tool Doelmatigheid in richtlijnen Inhoud 1. Inleiding 2. Definities en uitgangspunten 3. Doel van deze tool

Nadere informatie

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL

RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL RICHTLIJN OPVANG VAN PATIËNTEN MET LICHT TRAUMATISCH HOOFD/HERSENLETSEL Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Neurologie Met ondersteuning van: CBO Aan deze richtlijn werd meegewerkt door: Landelijk

Nadere informatie

RICHTLIJN OSAS BIJ KINDEREN

RICHTLIJN OSAS BIJ KINDEREN RICHTLIJN OSAS BIJ KINDEREN Mei 2013 Initiatief: Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied Organisatie: CBO Mandaterende Verenigingen / Instanties: Apneu Vereniging

Nadere informatie

Variatie in Richtlijnen wat is het probleem?

Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Teun Zuiderent-Jerak Sonja Jerak-Zuiderent Hester van de Bovenkamp Siok Swan Tan LeonaHakkaart-van Roijen Werner

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14 Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch proces 7 I.I Verwijzing en aanmelding 7 I.II Anamnese 7 I.III Analyse ter formulering van de onderzoeksdoelstellingen 8 I.IV Onderzoek 8 I.V

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS Rapport Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten: kortdurende conservatieve interventies complementaire en alternatieve interventies injectie- en denervatietechnieken Op 25 maart 2011 vastgesteld

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts Informatieverstrekking Huisarts INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 2 1.1 De samenwerking tussen fysiotherapeut en huisarts 1.2 Andere verwijzers 1.3 Wat is een KNGF-Richtlijn? 1.4 Richtlijnen in het kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk 1 INLEIDING SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk behorend bij nieuwsbrief 9, november 2007 Het rapport Monitor Kraamzorg geeft de resultaten

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie