Voorwoord dagvoorzitter FSA Congres 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord dagvoorzitter FSA Congres 2003"

Transcriptie

1 Congres Special April 2003 Nummer 3 Voorwoord dagvoorzitter FSA Congres 2003 Het thema van het FSA Congres dit jaar hoeft eigenlijk niet ingeleid te worden. Ook als student en dus te jong om je druk te maken over je oude dag zal het je niet ontgaan zijn dat er grote problemen bestaan in de pensioenwereld. De oorzaak is de slechte verdiensten op de vermogensmarkten, niet alleen die voor eigen vermogen. Dat ook de rente laag is, wordt wel eens over het hoofd gezien. Het is al erg genoeg als je naar de aandelenbeurzen kijkt. Veel minder aandacht wordt ook besteed aan de forse loonontwikkelingen van de laatste jaren. Die kunnen ook funest zijn. Iedere loonsverhoging werkt door in de aanpassing van de lopende pensioenen (indexatie) en op de waarde van de opgebouwde rechten (back service) van mensen die nog werken. Als aan het eind van een hoogconjunctuur fraaie loonstijgingen geëffectueerd worden, omdat men het eindelijk wel wil weten dat het goed gaat, tikken die er fors in. Direct daarna, begon de ellende op de financiële markten. Geen wonder dat dit paniek veroorzaakt. Die paniek hoort eigenlijk bij de kapitaaldekking die zo n kenmerkend onderdeel is van het poldermodel waarin overleg Prof. dr. J.H.R. van de Poel Jan van de Poel is oud-cfo van ABP en momenteel hoogleraar aan de UvA. Hij zal als dagvoorzitter de orde tijdens het FSA Congres handhaven. tussen sociale partners the name of the game is. Dankzij de pensioenen is er solidariteit tussen de generaties en dat kan betekenen dat de werkenden af moeten zien van loonstijging, omdat ze anders die stijging direct door moeten geven aan de gepensioneerden. Dat is niet leuk, maar er zijn ook andere tijden geweest, tijden waarin de kapitaaldekking juist ruimte bood om iets meer aan loonsverbetering te doen. Het behoud van dat systeem van intergenerationele solidariteit is ondertussen behoorlijk belangrijk. Dankzij dat systeem dat een onderdeel is van de periodieke onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden kunnen eenvoudige mensen meeprofiteren van de financiële markten. Dankzij de collectiviteit kan men veel meer risico absorberen dan individueel. Het systeem van collectieve kapitaaldekking is daardoor wel zo n 30% effectiever dan een individueel verzekeringscontract. Er is veel te zeggen om dat systeem door deze moeilijke tijd heen te loodsen en het niet kapot te laten gaan. De bedreigingen van het Nederlandse pensioensysteem zijn velerlei. Om te beginnen de ontwikkelingen op de vermogens en arbeidsmarkten. Maar ook het dalende vertrouwen in dat systeem is een ernstige bedreiging. Als men er geen fiducie meer in heeft, houdt het op te bestaan. Daarom is er een debat gaande over de maatregelen die men zou moeten nemen om het systeem en het vertrouwen dat de deelnemers erin moeten hebben, kan herstellen. Het zou de polder niet zijn als men het zonder uitgebreide discussie eens zou worden over die maatregelen. De bijdrage van Frijns in dit nummer is om deze reden interessant. We beginnen na te denken over wat voor een soort economisch probleem dat eigenlijk is die pensioenen. Theoretisch is het een spel met onzekere uitkomsten, waarbij de spelregels zelf ook ter discussie staan. Deze analyse is overigens niet alleen theoretisch fraai, maar ook praktisch noodzakelijk om enige orde te scheppen in het debat dat nu in de polder woedt. Probleem is alleen dat er op korte termijn niet veel uit die analyse kan komen. Hij is te moeilijk voor de gemiddelde politicus en sociale partner. Veel inspanning zal moeten worden gestoken in de vertaling van de speltheoretische analyse in hapklare brokken. Een andere bedreiging die veel genoemd wordt, is dat de tekorten die nu ontstaan onafwendbaar zullen leiden tot invoering van alternatieve pensioenregelingen die de solidariteit afschaffen. Dat zijn dan de zogenaamde defined contribution regelingen (DC oftewel beschikbare premiestelsel) waarbij de deelnemers periodiek een vast bedrag ter beschikking krijgen dat ze vervolgens gaan beleggen en maar moeten afwachten wat ze er na hun pensionering voor krijgen. Vooral de vakbonden zijn terecht beducht voor de risico s die de mensen dan op hun nek krijgen, maar de werkgevers zien er wel weer brood in omdat ze daardoor meer zekerheid krijgen over de (totale) arbeidskosten. Sommigen denken aan een mengvorm van DB (Defined Benefit, het hui- Fiducie 1

2 Pensioenen dige systeem) en DC. Het geeft wel enige rust die gedachte, maar wat moet je met al die mensen die ervan uit gingen dat hun pensioen een bescherming bood voor inflatierisico? Invoering is derhalve een giga probleem. Dan is er de bedreiging die voortkomt uit de wereld van het toezicht. Er zijn twee bronnen in dit verband. Ten eerste de nieuwe boekhoudregels voor ondernemingen die een grote invloed kunnen hebben op de prestaties van ondernemingen. Dat hadden ze altijd al, zoals bleek bij waardering in geval van fusie en overname, maar nu moeten ondernemingen er informatie over verschaffen in hun periodieke verslaggeving. Nog wel op basis van actuele waarde. Daar hebben veel ondernemingen moeite mee, begrijpelijk, maar even begrijpelijk is dat aandeelhouders er over geïnformeerd willen worden. De toezichthouder PVK krijgt er ook van langs omdat deze te streng zou zijn in het huidige tijdsgewricht. Deze instantie moet volgens de wet toezien op het beleid van pensioenfondsen en verzekeraars en daar zijn ze tot nu toe heel nuchter in geweest, namelijk als er tekorten zijn en die zijn er overduidelijk dan dienen deze te worden aangezuiverd. Maar vroeger zo zeggen de werkgevers en werknemers zijn er ook wel eens moeilijke tijden geweest en dat is vanzelf weer overgegaan. Kan wel zijn, brengt de PVK te berde, maar daarover staat niets in de wet en wie gelooft dat de toekomst rooskleurig zal zijn, moet dan maar investeren in riskante markten, maar niet zonder een volledige dekking van de verplichtingen plus een buffer om die risico s aan te kunnen gaan. Je moet dus eerst gespaard hebben voordat je überhaupt beleggingsrisico s kan aangaan. De commotie heeft ook de beroepsgroep van actuarissen te pakken. Het Actuarieel Genootschap heeft onlangs een nieuw concept toetsingskader laten verschijnen, onder de naam zekerheidsmaat. Dit concept is gebaseerd op de gedachte dat je een hele tijd pensioenen kunt blijven betalen en in de tussentijd gaat beleggen om de gaten te dichten. Eigenlijk zijn er dus geen gaten, zegt deze benadering, want op de lange termijn komt alles wel weer in orde. Daar zit wel iets in, want zo is het in het verleden gegaan, maar wie zegt dat het in de toekomst weer goed gaat? In elk geval zal de jongere generatie het gelag moeten betalen als het fout gaat en dat is niet goed voor het behoud van het systeem. Over de methode van de zekerheidsmaat kan veel gezegd worden, maar het feit dat de sociale partners dit bedacht hebben, in SER-verband, is een tikkeltje verdacht. Die sociale partners willen geen extra premie betalen en de zekerheidsmaat komt ze dus goed uit. De vraag is of de kwestie van de toereikendheid van verzekeraars en pensioenfondsen wel overgelaten kan worden aan sociale partners die zo n groot belang hebben bij lage premies, of dat dit een zaak moet zijn van deskundigen, die niet gelieerd zijn aan politiek en polder. Er moeten dus andere argumenten gebruikt worden dan Congres Special die we tot nu toe hoorden. De vraag is of actuarissen de deskundigheid hebben om een oordeel te kunnen geven over de ontwikkelingen op de financiële markten als je weet dat dit niet in hun opleiding ter sprake is geweest. Kortom, er is veel aan de hand. Een heel andere bedreiging is de politieke discussie die de laatste jaren gevoerd wordt over het uitbreiden van het systeem van collectief sparen en beleggen door het ook in te zetten voor andere zaken dan de oudedagsvoorziening. Dat roept vragen op. Bijvoorbeeld, als het ouderdagsysteem al onder vuur ligt, is er dan nog wel ruimte om er nog meer mee te doen? Een tweede vraag is wat er dan eigenlijk precies met die uitgebreide toepassing moet worden gedaan. Kinderopvang? Studieverlof? Zorgverlof? Zorgverlof is wel een effectieve manier van werken want in de toekomst is er behoefte aan zorg voor al die ouderen. Als dat dan kan worden geregeld door de jongere generaties in natura deze zorg te laten leveren, en daar niet veel voor te betalen omdat ze het geld zelf gespaard hebben, is het ook logisch dat de ouderen daar voor betalen in de vorm van het (gedeeltelijk) ter beschikking stellen van hun rijkdom. Een introductie tot een thema moet nooit veel details behandelen, maar daarin zit in dit geval wel de duivel, om dit Anglicisme even te gebruiken. De FSA is altijd geslaagd in het kiezen van interessante thema s. Dat dreigt ook deze keer weer te lukken. Pensioenen Pensioenen Pensioenen 2 Fiducie - Financiële Studievereniging Amsterdam

3 Pensioenen Congres Special COLOFON Fiducie is het vakspecialistisch magazine van de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA). De FSA is de studievereniging voor studenten die verbonden zijn aan de economische faculteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam of de Universiteit van Amsterdam. De artikelen in Fiducie hebben betrekking op de vakgebieden Financiering, Accountancy, Controlling, Treasury en Beleggingsleer. Redactie & Lay-out Kenneth Glavimans Mark Kundersma Patrick de Lange Stan de Vree Redactieraad prof. dr. A.W.A. Boot prof. dr. J.M.G. Frijns prof. dr. T.L.C.M. Groot prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA Bestuur FSA Mark Kundersma Patrick de Lange Stan de Vree Kenneth Glavimans Samira El Hachioui Jasper Verhoek Abonnementen en advertenties Fiducie verschijnt vier keer per jaar. De abonnementsprijs bedraagt 15,- Euro (exclusief 6% BTW) per jaar. Betalingen op gironummer t.a.v. Financiële Studievereniging Amsterdam. Voor advertenties kan contact worden opgenomen met het bestuur van de FSA FSA Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en andersoortige onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever in deze geen aansprakelijkheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever INHOUD Comité van Aanbeveling FSA Congres 2003 Programma FSA Congres 2003 Sprekers FSA Congres 2003 Gemeenschappelijk eigendom als basis voor een duurzaam pensioenstelsel Prof. dr. J.M.G. Frijns Pensioenfondsen in Nederland zijn hecht verankerd in het institutionele bestel. De legitimering van het collectieve karakter van het pensioen wisselt nogal. Aanvankelijk was het vooral de paternalistische zorggedachte. Daarna verschoof het accent geleidelijk naar solidariteit: verzekeren tegen elders niet te dekken risico s zoals inflatie. In aantocht: De Levensloopregeling Mr. H.J. van Dalen We hebben het tegenwoordig met z n allen druk, druk, druk. Vooral in het spitsuur van het leven is er nauwelijks tijd om even op adem te komen. De zorg voor kleine kinderen moet worden gecombineerd met een drukke baan. Veel werknemers zouden in die periode wel even iets minder willen werken om meer aandacht aan hun gezin te kunnen besteden. Juist in die fase hebben ze daar meestal niet de financiële middelen voor. Dutch Pension developments: Considering supplementary products Drs. H.W.A. Brans This article intends to introduce the basic differences between defined benefit and defined contribution pension schemes, with emphasis on the Dutch situation. Recent market developments have made the discussion on this topic more opportune, since most defined benefit pension schemes currently look at alternatives to service their members without having to make an income promise. Solvabiliteit: een toets voor actuarissen Dr. A.E. van Heerwaarden AAG Niet alleen de pensioenen zelf staan zwaar op de tocht, ook de pensioenrekenmeesters, de actuarissen, vangen de laatste tijd behoorlijk wat wind. Actuarissen blazen hun deuntje mee in het zwartepieten over de pensioentekorten, maar daarnaast kan men lezen over gerommel binnen de eigen gelederen, kritiek van de Pensioen- en Verzekeringskamer, badinerende krantenberichten: de anders zo rustige beroepsgroep is in elk geval in het nieuws. 4 Fiducie - Financiële Studievereniging Amsterdam

4 Congres Special April 2003 Nummer 3 FIDUCIE Pensioenzekerheid dynamisch getoetst Drs. J.H. Tamerus AAG & Drs. D.A. de Jong AAG Het Actuarieel Genootschap (AG), heeft een instrumentarium ontwikkeld dat als aanvulling op de dekkingsgraad de financiële positie van een pensioenfonds vertaalt in de mate van zekerheid van de nominale uitkeringen en de ruimte voor indexering. European Technical Provisions and Investment Rules: A Qualitative and Quantitative Analysis Prof. dr. G. Boender, Prof. dr. T. Steenkamp, Drs. M. Vos RBA The member states of the European Union are discussing proposals for a new EU directive regarding investment-rules for pension-assets. It appears that several member states express the need for quantitative investment-restrictions. Pensions, the Corporate Perspective Drs. J. van Bezooyen In February, rating agency S&P published a list of twelve companies (later reduced to eleven) that were put on CreditWatch as a result of the unfunded/underfunded pension liabilities. A few weeks later ThyssenKrup, the German industrial components manufacturer, was downgraded two notches to non-investment grade status (from BBB to BB). Pan-Europese pensioenfondsen zijn geen money-makers Drs. R.F. Alma & Drs. S.W. Stronkhorst De aankomende EU Pensioen Richtlijn doet het bloed van vele bestuursleden bij multinationals sneller stromen. Deze richtlijn zet namelijk een grote stap in de totstandkoming van een wettelijk kader waarin pensioenfondsen grensoverschrijdend kunnen opereren, hetgeen volgens de algemene opinie grote financiële voordelen met zich mee zal brengen. De (on)houdbaarheid van beschikbare premieregelingen T.H. Burggraaf MPLA Pensioen is verzorging en in die hoedanigheid van belang voor de werkgevers en werknemers. De verzorgingsgedachte die bij de overheid heerste, heerste in vergelijkbare mate bij de sociale partners ADVERTEERDERS ABP Berk De Nederlandse Bank DSM Ernst & Young ING Kempen Capital Management KPMG Mexx Niehe Lancee Optiver PGGM PricewaterhouseCoopers Randstad Holding Roland Berger Shell Tillinghast Towers Perrins www. tillinghast.com Zanders & Partners Financiële Studievereniging Amsterdam Roetersstraat 11 Room E WB Amsterdam Tel. +31 (0) Fiducie 5

5 Pensioenen Congres Special 6 Fiducie - Financiële Studievereniging Amsterdam

6 Congres Special April 2003 Nummer 3 Fiducie 7

7 Pensioenen Congres Special 8 Fiducie - Financiële Studievereniging Amsterdam

8 Congres Special April 2003 Nummer 3 Fiducie 9

9

10

11 Pensioenen Congres Special 12 Fiducie - Financiële Studievereniging Amsterdam

12 Congres Special April 2003 Nummer 3 Gemeenschappelijk eigendom als basis voor een duurzaam pensioenstelsel 1. Inleiding Pensioenfondsen in Nederland zijn hecht verankerd in het institutionele bestel. De legitimering van het collectieve karakter van het pensioen wisselt nogal. Aanvankelijk was het vooral de paternalistische zorggedachte. Daarna verschoof het accent geleidelijk naar solidariteit: verzekeren tegen elders niet te dekken risico s zoals inflatie. Thans ligt het accent meer op de welvaartswinst die een collectief pensioen kan opleveren. Hierover later meer. In deze bijdrage wordt betoogd dat continuïteit en duurzaamheid van het stelsel noodzakelijke voorwaarden zijn voor deze welvaartswinst. Duurzaamheid kan het beste gewaarborgd worden door een vorm van gemeenschappelijke eigendom. Het besturingsmodel voor een pensioenfonds ligt daardoor in hoge mate vast. 2. De toegevoegde waarde van een collectief pensioenfonds De toegevoegde waarde van een collectief pensioenfonds kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Zien we af van niet onbelangrijke voordelen als een gedwongen start met pensioensparen op jonge leeftijd, lage administratiekosten en professioneel vermogensbeheer, dan resteren drie voordelen die meer te maken hebben met inherente manco s van het marktsysteem. De kapitaalmarkten zijn niet compleet: niet alle risico s zijn verzekerbaar. Dit geldt in het bijzonder voor het inflatierisico. Zolang de Staat der Nederlanden weigert indexleningen uit te geven blijft dat zo. Pensioenfondsen verschaffen aan hun uitkeringsgerechtigden deze bescherming tegen inflatie wel, maar alleen door dit te Prof. dr. J.M.G. Frijns Jean Frijns is momenteel werkzaam als lid van de Directieraad en Directeur Vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds ABP. Sinds 1995 is hij tevens als bijzonder hoogleraar Beleggingsleer verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. herverzekeren bij de (volgende) actieve generatie. Het collectief van oude en jonge deelnemers vormt een brede basis voor het dragen van beleggingsrisico s. Daardoor kan meer risico worden genomen dan een individu dit kan over zijn hele levensloop. Extra risico wordt beloond. De toegevoegde waarde van het pensioenfonds zit dus naast het nemen van verantwoorde risico s in het creëren van extra risicodraagvlak. De economie bestaat uit overlappende generaties. Iedere generatie is afhankelijk van een volgende voor het voorzien in zijn levensonderhoud tijdens de oude dag. Pensioenfondsen zijn een instrument waarin overdrachten tussen generaties efficiënt kunnen worden geregeld. De WRR heeft er in het rapport Generatiebewust Beleid op gewezen dat nieuwe generaties steeds opnieuw ertoe moeten worden verleid mee te doen. De aanwezigheid van buffers maakt meedoen aantrekkelijk, de aanwezigheid van tekorten is juist een straf op meedoen. Goed bestuurde pensioenfondsen zorgen dus voor buffers. Dit brengt ons op het vraagstuk van de pensioenfondsbesturing. Het te kiezen besturingsmodel dient zodanig te zijn dat de toegevoegde waarde van een pensioenfonds zoveel mogelijk wordt benut. Dit is geen sinecure doordat pensioenfondsen onderdeel zijn van een economisch spel. Een uitkomst van zo n spel is onzeker: het bereiken van een welvaartsoptimum is niet gegarandeerd. In deze bijdrage ga ik dieper op deze speltheoretische aspecten in. Voordat ik dit doe ga ik kort in op de institutionele omgeving van een pensioenfonds en een aantal structurele ontwikkelingen die het leven van een pensioenfondsbestuurder er niet eenvoudiger op maken. 3. Institutionele omgeving pensioenfonds complex Pensioenfondsen hebben te maken met veel stakeholders die onderling conflicterende belangen hebben. Denk aan werkgever versus deelnemer of aan jong versus oud. Daarnaast hebben pensioenfondsen te lijden onder onvolledige contracten: wie draagt het risico en in het verlengde daarvan wie is de eigenaar van het pensioenfonds. De lange looptijd van de contracten maakt het sluiten van volledige contracten illusoir: ultiem draagt iedereen risico en dus de lasten van de eigenaarsrol. Vooraf dient dan wel helderheid te zijn over de verdeling van de lasten en de lusten. Last but not least: de wet- en regelgeving is onduidelijk en/of inconsistent. De Pensioen- en Spaarfondswet benadrukt afgescheiden vermogen, maar het nieuwe Jaarrekeningenrecht (IAS) erkent dat niet. Dan is er de ongelijke behandeling OPF en BPF onder IAS. En als klap op de vuurpijl komen de stringente solvabiliteitseisen van de Pensioen- en Verzekeringskamer op het verkeerde moment, in een situatie waarin niet duidelijk is hoe die risico s verdeeld moeten worden en wiede ultieme eigenaar van het pensioenfonds is. Fiducie 13

13 Pensioenen Tabel 1: Kenmerken van het WRR-model 4. Structurele ontwikkelingen werken in het nadeel van pensioenfondsen De belangrijkste structurele ontwikkeling waarmee pensioenfondsen te maken hebben zijn de vooruitzichten op lagere rendementen. Dit is het duidelijkst zichtbaar in de trendmatige daling van de reële rente. Oorzaken hiervoor zijn de lagere financieringsbehoefte van overheden, een lagere premie voor het inflatierisico en, meer tijdelijk, de lagere economische groeiverwachting. Deze daling van de reële rente is al een tijdje aan de gang maar is verbloemd door de tijdelijk hoge koerswinsten op aandelen. Nu deze verdampt zijn resteert een financiële uitgangspositie van pensioenfondsen die ronduit mager is te noemen. Van buffers is in vele gevallen geen sprake meer. De vergrijzing vergroot de besturingsproblemen. Er is sprake van een zeer scheve verhouding tussen omvang van de uitstaande verplichtingen en de pensioengrondslag. Deze verhouding is thans al gemiddeld een factor zes en neemt alleen nog toe. Dit betekent dat bijsturing via premies steeds meer een fictie wordt. Deze scheefheid stelt ook grenzen aan het risicodraagvlak van pensioenfondsen. Naarmate de financiële last van tegenvallers steeds meer drukt op een kleinere groep actieven wordt de capaciteit om kapitaalmarktrisico te nemen kleiner. Dit betekent dat de jongere generatie wordt opgezadeld met de potentieel grote koersverliezen op een pensioenvermogen dat vele malen groter is dan hun gezamenlijke inkomen. Van Ewijk en Van de Ven hebben in hun recente advies aan de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde terecht gewezen op dit aspect. Anders gezegd door de toegenomen scheefheid tussen pensioenvermogen en pensioengrondslag neemt het vermogen tot creëren van extra risicodraagvlak af. Op dit punt is er dus verlies aan toegevoegde waarde van een collectief pensioenfonds. Tenzij er nieuwe mechanismen denkbaar zijn om dit risicodraagvlak in stand te houden of zelfs te vergroten. 5. Duurzaamheid vereist nieuwe afspraken over risicodeling en eigendom Financiële duurzaamheid van pensioenfondsen is, gelet op de lange looptijd en de inherente onzekerheden over deze lange horizon, zowel op het gebied van demografische als financiële variabelen, niet vooraf vast te leggen in volledige contracten. Daardoor zijn er tussen de verschillende partijen in het pensioenfonds geen sluitende afspraken over de te betalen en de te ontvangen cashflows te maken. Alle contracten met belanghebbenden hebben in zekere zin het karakter van contingent claims, van voorwaardelijke rechten en verplichtingen. Dat betekent dat er tussen de verschillende groepen belanghebbenden geen duidelijke hiërarchie is aan te brengen zoals bij ondernemingen wel het geval Congres Special is. Daar bestaat een duidelijk onderscheid tussen aandeelhouders en overige kapitaalverschaffers. Kort gezegd, alle deelnemende partijen van het pensioenfonds, werkgevers, werknemers, gepensioneerden dragen ultiem het pensioenfondsrisico en zijn in economische zin mede-eigenaar. Vanuit die grondgedachte zijn vervolgens heldere en expliciete contracten tussen de deelnemende partijen op te stellen hoe de risicoverdeling plaatsvindt c.q. wat hun eigendomspositie is. De afspraken ten aanzien van risicodeling en eigendomsrechten zijn uitkomsten van een coöperatief danwel een non-coöperatief spel. In een coöperatief spel is een vanuit het oogpunt van welvaart optimale oplossing op basis van risicodeling en continuïteit waarschijnlijk. De contouren van zo n oplossing zijn geschetst in het eerdergenoemde WRR-rapport Generatiebewust Beleid, duiden we gemakshalve aan als het WRR-model. In tabel 1 is dit nader uitgewerkt. In een non-coöperatief spel degenereert het pensioenfondscontract tot single ownership. Hierbij neemt één partij de eigendomspositie met alle daaraan verbonden positieve en negatieve risico s over. Dit kan verschillende vormen aannemen. Mogelijke vormen zijn: - de ondernemer draagt het risico en staat via het pensioenfonds garant voor minimum verplichtingen: dit resulteert in een pensioenfonds als verzekeraar van nominale annuïteiten; - overgang van DB naar DC waarbij alle risico bij individuele deelnemer ligt. Deze pensioenfondscontracten laten geen twijfel over eigendomsverhoudingen. Naar verwachting is de prijs hiervoor een lager pensioen. De eerdergenoemde WRR-studie laat zien dat dit verlies tamelijk groot kan zijn. Nieuwe afspraken over risicodeling lijken gelet op de gewijzigde omstandigheden onontkoombaar. Een beschrijving van het proces om tot deze afspraken te komen in een speltheoretisch kader laat zien wat de uitkomsten kunnen zijn. Laten we eerst naar enkele elementaire noties uit de speltheorie kijken. 6. Wat bepaalt de uitkomst van een economisch spel? Kenmerkend voor een economisch spel 14 Fiducie - Financiële Studievereniging Amsterdam

14 Congres Special is de onderlinge afhankelijkheid van economische agenten. Actie leidt tot reactie. Rationele agenten houden dan in hun reactie rekening met de gevolgen van hun beslissing op het gedrag van andere spelers. Die anderen kunnen concurrenten zijn maar ook klanten of de politiek. Voor een pensioenfonds zijn de meest relevante spelers de deelnemers, de sponsors en de toezichthouder c.q. de politiek. Het modelleren van deze afhankelijkheden is ingewikkeld; bij meer dan 2 spelers wordt het al snel zeer onoverzichtelijk. Anders dan bij de klassieke economische modellen waarbij de afhankelijkheid wordt weggedefinieerd, bijvoorbeeld door de assumptie van volledige concurrentie, bestaat er doorgaans niet een eenduidige oplossing voor het economisch spel 1. Voor ons doel kunnen we volstaan met twee zeer elementaire hoofdtypes van economische spelen, namelijk coöperatieve en niet-coöperatieve spelen. In het coöperatieve spel wordt door alle partijen gezocht naar een oplossing die Pareto-optimaal is. Dat wil zeggen dat niemand zijn positie nog kan verbeteren zonder dat iemand anders er schade van lijdt. Het vinden van zo n Pareto-optimale oplossing komt dus neer op het zoeken naar win-win oplossingen. Vervolgens wordt verondersteld dat iedereen er actief aan meewerkt om deze oplossing daadwerkelijk te realiseren. Het niet-coöperatieve spel gaat uit van een minder positief mensbeeld c.q. beeld van het gedrag van instituties. Coöperatieve win-win oplossingen zijn niet duurzaam als het voor een speler mogelijk is zijn positie te verbeteren ook al gaat dat ten koste van de andere spelers. In dit mensbeeld zijn coöperatieve uitkomsten niet zo interessant want ze zijn vrijwel niet te bereiken en indien al bereikt niet duurzaam. Een duurzaam evenwicht wordt pas bereikt als niemand zijn positie nog kan verbeteren zolang de andere partijen niet meebewegen. Zo n evenwicht noemen we een Nash-evenwicht. Niet-coöperatieve spelen eindigen doorgaans in een Nashevenwicht, dat wil zeggen in een situatie, hoe suboptimaal ook, waar geen beweging meer in is te krijgen. De bijdrage van John Nash aan de speltheorie is met name het inzicht geweest dat de setting Tabel 2: Schematische weergave van mogelijke afloop van het spel van het spel de uitkomst bepaalt. Bij een ongelukkig gekozen setting komt het spel al snel terecht in een non-coöperatieve uitkomst die niet welvaartsoptimaal is maar die niettemin vast zit. In wiskundige termen is het spel terechtgekomen in een fixed point. De Nederlandse wiskundige Brouwer wordt beschouwd als grondlegger van het fixed point theorema. John Nash heeft daarvan dankbaar gebruik gemaakt. Een spel kan overigens meer van deze vaste punten c.q. Nash-evenwichten als oplossing kennen. De aandacht bij een economisch spel hoort dus primair uit te gaan naar de setting waarbinnen het gespeeld wordt. Dat bepaalt in hoge mate de uitkomst. 7. Herformulering pensioencontract De PVK heeft door zijn nieuwe solvabiliteitseisen de facto een herformulering van het pensioencontract afgedwongen. Goed is dat de knuppel in het hoenderhok is gegooid. De vraag rijst echter of door de hardhandige interventie een goede setting voor het bereiken van een welvaartsvaste oplossing is gecreëerd. De welvaartsoptimale oplossing hebben we eerder gedefinieerd als het WRR-model. Een nietwelvaartsoptimale, maar wel stabiele oplossing noemen we een Nash-evenwicht. Daarnaast onderscheiden we, uit vele mogelijkheden, twee Nash-oplossingen: April 2003 Nummer 3 Nash-oplossing I: Binnen het pensioenfonds wil niemand het risico dragen. Er wordt daarom gekozen voor herverzekering van het risico op basis van nominale verplichtingen. Het pensioenfonds wordt dan gemanaged als verzekeraar met nominale annuïteiten. Gevolg is dat het te verwachten pensioen laag is. Nash-oplossing II: In deze oplossing wil en kan de onderneming het risico niet (meer) dragen. Dit houdt in het sluiten van het bestaande pensioenfonds en het herverzekeren van bestaande verplichtingen op basis van nominale afspraken. Er wordt vervolgens een nieuw pensioencontract afgesloten voor de nieuwe verplichtingen op basis van Defined Contribution. De PVK en de pensioenfondsen samen bepalen de setting van het spel en daardoor de afloop. Door een te starre opstelling dwingt de PVK de pensioenfondsen tot korte termijn gedrag. We komen dan vanzelf bij de Nash-oplossingen terecht, die niet welvaartsoptimaal zijn. Accepteren pensioenfondsen de korte termijn benadering van de PVK als kader en streven ze binnen het bestaande pensioencontract naar een duurzame oplossing dan is het prijskaartje duur, namelijk zeer hoge premies. Dit is arbeidskostenverhogend en uit dien hoofde economisch ongewenst. Een heel andere spelsituatie ontstaat als de PVK kiest voor een continuïteitsbenadering, terwijl de pensioenfondsen ervoor kiezen een korte termijn-spel te spelen. Het risico van een uitgekleed pensioenfonds met een verder verslechterende financiële positie is dan groot. Voor toekomstige generaties is dat niet fair. Het zet de duurzaamheid van het pensioenfonds op de lange termijn op het spel. Een optimaal resultaat wordt alleen bereikt als beide een continuïteitsbenadering kiezen. Dat is een coöperatief spel. In de volgende paragraaf zullen we nagaan of zo n spel realistisch is? Fiducie 15

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord achtergrond VOOR BELEIDSMEDEWERKERS, bestuurders, POLITICI EN WETENSCHAPPERS jaargang 4 november 2011 nummer 2 Het nieuwe pensioenakkoord Pensioenakkoord en generatie-effecten Eduard Ponds Bijzonder Hoogleraar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Opvattingen van werkenden over aanvullende pensioenen Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, augustus 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is

Nadere informatie

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD?

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 2 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM VP18.book Page 3 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM Publicaties van de Vereniging

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie

Tilburg University. Naar meer Jong en Oud in Collectieve Pensioenen Ponds, Eduard. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Naar meer Jong en Oud in Collectieve Pensioenen Ponds, Eduard. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Naar meer Jong en Oud in Collectieve Pensioenen Ponds, Eduard Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Ponds, E. H. M. (2008). Naar meer Jong

Nadere informatie

Algemeen... 2 Inleiding... 4 Achtergrond aanpassing Witteveenkader... 8

Algemeen... 2 Inleiding... 4 Achtergrond aanpassing Witteveenkader... 8 33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de belasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

vba journaal 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9

vba journaal 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9 vba journaal 2nummer 20e jaargang zomer 2004 Verenigingsnieuws 4 Meten met marktwaarde, kans of bedreiging 7 Inleiding ALM thema nummer 9 11 Terug naar de toekomst 11 Pensioenfonds: een zero-sum game of

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen. Januari 2015

Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen. Januari 2015 Naar een toekomstbestendig tweede-pijlerpensioen Januari 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Adjunct-griffier van de commissie, Weeber. Inhoudsopgave. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Adjunct-griffier van de commissie, Weeber. Inhoudsopgave. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2014-2015 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Commissie Toekomst Pensioenstelsel CTP/0046. 23 januari 2015. ONTWERPADVIES Toekomst Pensioenstelsel

Commissie Toekomst Pensioenstelsel CTP/0046. 23 januari 2015. ONTWERPADVIES Toekomst Pensioenstelsel Commissie Toekomst Pensioenstelsel CTP/0046 23 januari 2015 ONTWERPADVIES Toekomst Pensioenstelsel Dit is een ontwerpadvies. De opvattingen in dit advies zijn die van de commissie van voorbereiding. Dit

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Evaluatie huidige pensioenstelsel

1 Inleiding. 2 Evaluatie huidige pensioenstelsel Samenvatting Het kabinet heeft de aanzet gegeven tot een discussie over mogelijke aanpassingen van het pensioenstelsel, mede vanwege veranderingen op de arbeidsmarkt en in de demografie en toenemende individualisering.

Nadere informatie

ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC

ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC Hoe toekomstbestendig is een collectieve en solidaire premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid met scheiding tussen opbouw- en uitkeringsfase Amsterdam, 24 oktober 2012

Nadere informatie

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief N I EU W EL A N OF BL I NDE M U U R? H ET PENSIOENA K KOOR D I N PER SPEC T I EF Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel

Nadere informatie