OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014"

Transcriptie

1 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2014

2 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR Profiel 5 2 Kerncijfers Inleiding Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag In Control Statement 10 III. HALFJAARBERICHT 2014 OVE RENTEFONDS EUROPA Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar Kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar Toelichting op de halfjaarcijfers Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Risicobeheer en financiële instrumenten Toelichting op de balans per 30 juni Toelichting op de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar IV. OVERIGE GEGEVENS 28 1 Geen controleverklaring van de onafhankelijke accountant 28 2 Gebeurtenissen na balansdatum 28 Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 2

3 3 I. DEFINITIES Accountant: AFM: Onafhankelijk accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR, Amsterdam Stichting Autoriteit Financiële Markten Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam AIFMD: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake Beheerders van Alternatieve Beleggingsinstellingen Asset Owner 1 : Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 2, waarvan de bestuurder (per 1 oktober 2013) SGG Custody B.V. is Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam Beheerder: tot 1 oktober 2013 APG Investment Services N.V. Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam vanaf 1 oktober Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124, 1077 XV Amsterdam Beleggingsadministrateur: Bewaarder: Bewaarneming: BGfo: DNB: Fiscaal adviseur: The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (formele uitbesteding via de Bewaarder) WTC Podium Office, B Toren, Strawinskylaan 337, 1077 XX Amsterdam The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (formele uitbesteding via de Bewaarder) WTC Podium Office, B Toren, Strawinskylaan 337, 1077 XX Amsterdam Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft De Nederlandsche Bank N.V. Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam KPMG Meijburg & Co, Belastingadviseurs Laan van Langerhuize 9, 1186 DS Amstelveen Fonds: het vermogen onder de naam OVE Rentefonds Europa 1-3 vanaf 1 oktober 2013 (tot 1 oktober 2013 onder de naam APG-IS Rentefonds Europa 1-3), waarin ter collectieve belegging effecten, gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen, teneinde de Unithouders in de opbrengst daarvan te doen delen 1 Als gevolg van de inwerkingtreding van de AIFMD is het takenpakket van de asset owner (voorheen bewaarder genoemd) gewijzigd, zie daarvoor de nadere toelichting op pagina 6 en 7. 2 Op 1 oktober 2013 heeft (naast bestuurswijziging) naamswijziging van de Stichting Bewaarneming APG-IS 1 naar Stichting Bewaarneming DCO 1 plaatsgevonden. 3 Op 15 januari 2013 hebben APG Investment Services N.V. (AGP-IS) en Oyens & Van Eeghen N.V. overeenstemming bereikt tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V.. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 3

4 4 NAV: de intrinsieke waarde (de Net Asset Value ) van een Unitbewijs vastgesteld conform het Prospectus Oyens & Van Eeghen N.V.: Prospectus: Raad van Toezicht: Oyens & Van Eeghen N.V., 100% belang in Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124, 1077 XV Amsterdam het prospectus van het Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd APG Investment Services N.V. Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam De Raad van Toezicht is vastgesteld door APG Investment Services N.V. (APG-IS). Via de Raad van Toezicht houdt APG-IS toezicht tot 15 januari 2016 (3 jaar vanaf aangaan overeenkomst tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V. (zie voetnoot 1)) op de wijze waarop Oyens & Van Eeghen haar verplichtingen als beheerder van o.a. OVE Rentefonds Europa 1-3 invult en naleeft. Bij het toezicht van de Raad van Toezicht verschaft Oyens & van Eeghen een overeengekomen rapportage na afloop van een kwartaal, waarna een vergadering tussen partijen plaatsvindt. Unithouders: Unitbewijzen: Wft: de economisch deelgerechtigden tot (de nettovermogenswaarde van) het Fonds de evenredige aanspraken van Unithouders in het Fonds Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Het prospectus van het OVE Rentefonds Europa 1-3 en de Essentiële Beleggersinformatie staan op de website Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 4

5 5 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR Profiel Algemeen Het OVE Rentefonds Europa 1-3 is een fonds voor gemene rekening met een semi-open-end karakter. Het OVE Rentefonds Europa 1-3 heeft de status van fiscale beleggingsinstelling ( Fbi ). Tot 1 oktober 2013 was de naam van het fonds APG-IS Rentefonds Europa 1-3. De Beheerder is sinds 1 oktober 2013 Oyens & van Eeghen Beheer B.V., een 100% dochter van Oyens & van Eeghen N.V. ( OVE N.V. ). Voor deze datum werd het beheer gevoerd door APG Investment Services N.V. (APG-IS). De verkoop van de vermogensbeheeractiviteiten van APG-IS aan OVE N.V. heeft plaatsgevonden op 15 januari Gedurende de periode van transitie naar juridische overdracht (15 januari tot 1 oktober 2013) heeft uitbesteding van vermogensbeheeractiviteiten aan OVE N.V. en Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. plaatsgevonden. Fonds voor gemene rekening Het OVE Rentefonds Europa 1-3 is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk van de Unithouders. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Unithouders gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Unithouders worden bewaard. De overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk van de Unithouders vormt geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en creëert ook anderszins geen overeenkomst tussen de Unithouders onderling. De verplichting van een Unithouder om te betalen voor uit te geven Unitbewijzen is uitsluitend een verbintenis ten opzichte van de Bewaarder. Deze verplichting is geen inbreng of verbintenis tot inbreng. De Unitbewijzen scheppen uitsluitend rechten en verplichtingen van de Unithouders ten opzichte van de Beheerder en de Bewaarder en niet ook tussen Unithouders onderling. Niet beursgenoteerd Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Toe- en uittreding OVE Rentefonds Europa 1-3 is een fonds voor gemene rekening met een semi-open-end karakter. Toeen uittreding is mogelijk op de eerste werkdag van de maand. De bewaarder heeft het recht in bijzondere omstandigheden medewerking aan overdracht van units op te schorten. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn vermeld in het Prospectus. Een verzoek tot toe- of uittreding van units dient de bewaarder uiterlijk vijf werkdagen, dan wel op een door de bewaarder te bepalen kortere termijn, voorafgaande aan de eerste werkdag van de maand te hebben bereikt. Elke unit geeft recht op een evenredig deel in het eigen vermogen van het Fonds. Beheerder Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. treedt vanaf 1 oktober 2013 op als de Beheerder. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn: het bepalen van het beleggingsbeleid; het (doen) voeren van de administratie; het juist en tijdig vaststellen van de NAV; het er zorg voor dragen dat het Fonds voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving; het bewaken van het belang van de Unithouders. De Beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan Oyens & Van Eeghen N.V. en kan uitbesteding doen naar één of meerdere andere vermogensbeheerders. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 5

6 6 Directie De directie van Oyens & Van Eeghen Beheer B.V., de Beheerder van OVE Rentefonds Europa 1-3 bestaat uit R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. Wft-vergunning De Beheerder (Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.) beschikt vanaf 6 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:67 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. OVE Rentefonds Europa 1-3 is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 lid 1 van de Wet financieel toezicht. AIFM-richtlijn Per 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) van toepassing geworden in Nederland. Deze richtlijn zorgt voor geharmoniseerd Europees toezicht op beheerders van bepaalde beleggingsinstellingen en moet bijdragen aan grotere financiële stabiliteit en transparantie. De vergunning van Beheerder is per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning en de administratieve organisatie en interne beheersing van Beheerder voldoen aan de AIFMD. Ook is er een AIFMD-bewaarder aangesteld. Deze heeft een onafhankelijke toezichthoudende functie en is door de Autoriteit Financiële Markten als bewaarder goedgekeurd. De fondsdocumentatie zal op zeer korte termijn worden aangepast om te voldoen aan in of krachtens de AIFMD gestelde eisen en overige bovengenoemde wijzigingen te reflecteren. Bewaarder Als Bewaarder fungeert The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Bewaarder zijn: het behartigen van de belangen van de Unithouders; het in bewaarneming houden van de activa van het Fonds bestaande uit financiële instrumenten; het er op toezien dat het vermogen van het Fonds wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus is bepaald; het er op toezien dat de uitgaande geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk te betalen bedragen, en dat uittredende Unithouders een correcte vergoeding ontvangen; het er op toezien dat de inkomende geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk te ontvangen bedragen; het controleren of toetredende Unithouders het juiste aantal units ontvangen; het controleren of de waarde van de units wordt berekend overeenkomstig het Prospectus; het controleren of de verkoop, de uitgifte en het royement van units alsmede de terugbetaling daarvan gebeuren in overeenstemming met de wet en het Prospectus; de aanwijzingen van de Beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet of het Prospectus; het controleren of de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen in overeenstemming met de wet en het Prospectus. Indien de Bewaarder constateert dat niet conform het bepaalde in het Prospectus is gehandeld, kan de Bewaarder de Beheerder verzoeken de transactie op kostenneutrale basis voor het Fonds ongedaan te maken. De Bewaarder kan gebruik maken van de diensten van derden. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 6

7 7 Asset Owner Met ingang van 22 juli 2014 (in werking treding van de AIFMD) is de taak van de Asset Owner gewijzigd. De functie omvat sindsdien de taak om ten behoeve van de Unithouders te fungeren als juridisch eigenaar van het vermogen van het Fonds. Het bestuur van de Asset Owner wordt sinds 1 oktober 2013 gevoerd door SGG Custody B.V. Unithouders De Unithouders in het Fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden Unitbewijzen) economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds. Het door de Unithouders bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. In het Prospectus zoals dat op korte termijn gewijzigd zal gelden, zullen Unithouders Participanten worden genoemd en zullen units Participaties worden genoemd. Rechtsverhouding tussen Unithouders, Beheerder en Asset Owner De rechtsverhouding tussen de Unithouders, de Beheerder en de Asset Owner wordt beheerst door wat in Prospectus is opgenomen. Beperkte overdraagbaarheid Unitbewijzen Het Fonds heeft een (beperkt) open karakter: Unitbewijzen kunnen alleen worden verkocht aan het Fonds en aan andere Unithouders. Fiscaliteit Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en heeft de status van Fbi verworven als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit houdt in dat het Fonds onderworpen is aan vennootschapsbelasting tegen het zogenaamde nul-tarief, hetgeen impliceert dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd indien aan de in deze wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden is de verplichting om het jaarlijkse resultaat van het Fonds binnen acht maanden na het einde van het boekjaar uit te keren aan haar Unithouders ( doorstootverplichting ). Een positief saldo van ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen mag, na aftrek van een redelijk aandeel in de kosten die met het beheer van de beleggingen verband houden, worden toegevoegd aan de zogeheten herbeleggingsreserve. Een negatief saldo dient ten laste van de herbeleggingsreserve te komen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat maximaal 45% (tot 1 augustus %) van het totaal aantal Unitbewijzen berust bij lichamen die onderworpen zijn aan een in enige vorm naar de winst geheven belasting. Daarnaast mag geen enkele natuurlijke persoon 25% of meer van het totaal aantal Unitbewijzen houden. Dit houdt in dat door of namens het Fonds toezicht dient te worden gehouden op de verdeling van de Unitbewijzen over de Unithouders. Risicobeheer Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij beoordeeld of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders en beleggingsrichtlijnen begeven. Bij het realiseren van de beleggingsdoelstelling kan de beheerder gebruik maken van derivaten, zoals futures, forwards en opties en swaps. Voor een verdere beschrijving van de risico s wordt verwezen naar de algemene toelichting op het halfjaarbericht (Hoofdstuk III paragraaf 4.4). Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 7

8 8 2 Kerncijfers 2.1 Inleiding Onderstaande cijfers hebben betrekking op de stand medio 2014 respectievelijk ultimo 2013, tenzij anders vermeld. Het rendement van het Fonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel, rekening houdend met dividenduitkeringen. De Excess return is meetkundig bepaald en betreft het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de benchmark. De benchmark is opgenomen in de profielbeschrijving. Algemeen Halfjaar Jaar Jaar Aantal uitstaande participaties Participatie waarde 9,03 8,90 9,16 Fondsvermogen (* 1.000) Bruto fondsrendement % 1,57 0,72 4,00 Rendement benchmark % 1,24 1,83 4,10 Excess rendement % 0,33 (1,11) (0,10) 2.2 Meerjarenoverzicht Bedragen in duizenden euro's Halfjaar Jaar Jaar Jaar Jaar tenzij anders vermeld Opbrengsten Waardeveranderingen beleggingen 72 (704) 336 (3.510) (592) Kosten (73) (108) (83) (159) (203) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (1.120) (beleggingsresultaat) Gemideld aantal uitstaande units (* 1.000) 4.719, , , , ,66 gedurende het boekjaar Opbrengsten per unit 0,14 0,24 0,30 0,35 0,37 Waardeveranderingen beleggingen per unit 0,02 (0,17) 0,09 (0,48) (0,07) kosten per unit (0,02) (0,03) (0,02) (0,02) (0,02) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening per 0,14 0,04 0,36 (0,15) 0,28 unit (beleggingsresultaat) Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 8

9 3 Beheerdersverslag OvE Rentefonds Europa 1-3 Doelstelling en beleggingsprofiel Het OvE Rentefonds Europa 1-3 belegt met name in staatsgaties van eurozone landen en mag tevens beleggen in obligaties uitgegeven door financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid gevestigd in eurozone landen. De gemiddelde looptijd ligt tussen de 1 en 3 jaar, waardoor de rentegevoeligheid laag is. Door de lage rentegevoeligheid en de hoge kredietwaardigheid is dit fonds een aantrekkelijk alternatief voor deposito's. Het fonds kent geen valutarisico, alle beleggingen zijn in euro genoteerd. Doel is om een hoger rendement te behalen dan de benchmark tegen zo laag mogelijke kosten en binnen vooraf strak gedefinieerde risicokaders. De beleggingen van het Fonds kennen minimaal een BBB rating voor solvabiliteitsvrije obligaties en een minimale AA rating voor financiële ondernemingen. De beheerder voert een actief beleggingsbeleid en de samenstelling van de portefeuille wordt aangepast aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macro-economische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de beheerder worden vertaald in duration beleid en en landenallocatie, de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het beleggingsresultaat. Beleggingsbeleid Door de relatief korte looptijden van de obligaties waarin is belegd is de duration van de portefeuille (maatstaf voor de rentegevoeligheid) zeer laag. De rentegevoeligheid van de portefeuille bleef met een duration van rond de 1,8 jaar vergelijkbaar aan de duration van de benchmark. In de landenverdeling wordt sinds eind 2013 een overwogen positie aangehouden in de perifere obligatiemarkten (Ierland, Spanje, Italië). Dit met het oog op de verbetering van de economische fundamentals van deze landen en verwachte van verdere credit rating upgrades. Een tweede reden is de hogere rentevergoeding die deze markten bieden in vergelijking met de zeer sterk gedaalde rentes op staatsobligaties van de eurozone kernlanden en staatsgegarandeerde financials (zoals Leaseplan en BNG). Per eind juni bedroeg de gemiddelde yield (effectief rendement) van de portefeuille nog slechts 0,34%. Beleggingsresultaat Over de verslagperiode (01/01/ /06/2014) werd een bruto beleggingsresultaat behaald van 1,57% (netto 1,42%). Het resultaat van de benchmark (de Barclays index euro staatsobligaties 1-3 jr) bedroeg 1,24%. Het in absolute zin hoge beleggingsresultaat kan worden verklaard door de sterke daling van de kapitaalmarktrente die vooral werd gedreven door de verdere versoepeling van het monetaire beleid van de ECB. De outperformance in vergelijking met de benchmark kan vooral worden verklaard door de overwogen positie in de perifere staatsobligatiemarkten. Door de aanhoudende convergentie van kapitaal-marktrentes lieten de perifere obligatiemarkten in het eerste half jaar van 2014 opnieuw aanmerkelijk hogere resultaten zien dan staatsobligaties van de eurozone kernlanden. Het fondsvermogen van het OvE Rentefonds Europa 1-3 bedroeg ultimo juni ,8 mln. Vooruitzichten In het eerste half jaar van 2014 is de kapitaalmarktrente tegen de verwachting in verder gedaald als gevolg van de toegenomen angst voor deflatie, het stimulerende ECB beleid en de geopolitieke spanningen. Vooruitkijkend lijkt de ruimte voor een verdere rentedaling beperkt. Ondanks de al sterk gedaalde spreads van perifere eurozone landen, blijft het perspectief voor de obligatiemarkten van deze landen relatief gunstig. Dit vanwege de verbeterde economische fundamentals, het soepele ECB beleid en de hiermee samenhangende sterke search for yield Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 9

10 3.1 In Control Statement Wij beschikken conform RJ over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor Beleggingsinstelling OVE Rentefonds Europa 1-3 te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het eerste halfjaar 2014 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 30 december 2014 De Beheerder, Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 10

11 III. HALFJAARBERICHT 2014 OVE RENTEFONDS EUROPA 1-3 OVE RENTEFONDS EUROPA 1-3 HALFJAARCIJFERS 2014 (in euro) Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 11

12 OVE RENTEFONDS EUROPA Balans per 30 juni 2014 Voor verwerking voorstel resultaatbestemming noot juni 31 december ACTIVA EUR EUR Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Onverdeeld resultaat 1e halfjaar Totaal Fondsvermogen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal Passiva Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 12

13 OVE RENTEFONDS EUROPA Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar januari 1 januari 30 juni 30 juni EUR EUR Beleggingsresultaat Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen 1 ( ) (74.739) Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Overige opbrengsten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Beheerkosten Overige kosten Som der lasten Resultaat (22.336) Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 13

14 OVE RENTEFONDS EUROPA Kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar januari 1 januari 30 juni 30 juni Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (22.336) Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Aankopen van beleggingen ( ) ( ) Verkopen van beleggingen Mutaties kortlopende vorderingen (84.361) Mutaties overige schulden en overlopende passiva (79) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij uitgifte participaties Betaald bij inkoop participaties ( ) - Dividend uitgekeerd - ( ) ( ) EUR EUR Netto kasstroom ( ) ( ) Liquide middelen begin verslagperiode (34.409) Liquide middelen einde verslagperiode ( ) Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 14

15 OVE RENTEFONDS EUROPA Toelichting op de halfjaarcijfers Algemeen Het OVE Rentefonds Europa 1-3 (het Fonds ) is een fonds voor gemene rekening met een semi-openend karakter. Het OVE Rentefonds Europa 1-3 heeft de status van Fbi. Tot 1 oktober 2013 was de naam van het fonds APG-IS Rentefonds Europa 1-3. De Beheerder is sinds 1 oktober 2013 Oyens & van Eeghen Beheer B.V., een 100% dochter van Oyens & van Eeghen N.V.. Voor deze datum werd het beheer gevoerd door APG Investment Services N.V. (APG- IS). De Beheerder (Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.) beschikt vanaf 6 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:67 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. OVE Rentefonds Europa 1-3 is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 lid 1 van de Wet financieel toezicht. Op 15 januari 2013 hebben APG Investment Services N.V. (AGP-IS) en Oyens & Van Eeghen N.V. overeenstemming bereikt tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V.. Gedurende de periode van transitie naar juridische overdracht (15 januari tot 1 oktober 2013) heeft uitbesteding van vermogensbeheeractiviteiten aan Oyens & Van Eeghen N.V. en van fondsbeheeractiviteiten aan Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. plaatsgevonden. Tot 1 oktober 2013 fungeerde de Asset Owner onder de naam Stichting Bewaarneming APG-IS 1. Vanaf 1 oktober 2013 betreft de naam van de Asset Owner Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Toelichting op het kasstroomoverzicht Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de indirecte methode gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggings-, investerings- en financieringsactiviteiten. Onder liquide middelen zijn posten begrepen die ter vrije beschikking staan aan de beleggingsinstelling voor beleggingen, onder voorbehoud van eventuele opgenomen margeverplichtingen. 4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, alsmede de bepalingen in de Wft (inclusief BGfo). Het halfjaarbericht is opgesteld in euro, zijnde de functionele en presentatievaluta van de beleggingsinstelling. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 15

16 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. In de balans zijn de vergelijkend cijfers ultimo 2013 opgenomen. In de resultatenrekening zijn in de vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar 2013 opgenomen. Schattingen en veronderstellingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de Beheerder zich over verschillende zaken een oordeel vormt, zodat terzake schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Verwerking van activa, verplichtingen, baten en/of lasten Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de beleggingsinstelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Vreemde valuta De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin het Fonds voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta). Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Beleggingen Algemeen De beleggingen (long en short posities) zijn opgenomen tegen reële waarde, in principe de marktwaarde. Waardeveranderingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Vastrentende waarden De beursgenoteerde vastrentende waarden zijn gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum (slotkoers van de laatste beursdag van de verslaggevingsperiode). Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 16

17 Derivaten Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). De waardeveranderingen worden direct in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Er vindt geen hedge accounting plaats. De presentatie van de derivaten in de balans is gebaseerd op de verplichting en vorderingen per tegenpartij. Indien een derivatenpositie negatief is, wordt het bedrag onder de schulden verantwoord. Overlopende activa Overlopende activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vooruitbetaling of nog te ontvangen bedragen. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Fondsvermogen Het fondsvermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorzieningen en achtergestelde schulden, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Het Fonds kan Unitbewijzen inkopen en uitgeven. Het Fonds is verplicht om op verzoek op iedere transactiedag van het Fonds Unitbewijzen in het Fonds uit te geven of in te kopen tegen de NAV daarvan op die transactiedag, plus een opslag (ingeval van uitgifte) of minus een afslag (ingeval van inkoop), tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 17

18 4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De in de winst- en verliesrekening opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het beleggingsresultaat en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. Beleggingsresultaat Onder beleggingsresultaat worden verantwoord het rendement dat bestaat uit de gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen, de waardeveranderingen van beleggingen, alsmede overige resultaatscomponenten zoals verdiende interest op obligaties. Opbrengsten uit beleggingen Opbrengst uit beleggingen zijn de gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen (zoals dividenden en ontvangen interest) en overige resultaatscomponenten zoals ongerealiseerde interest op obligaties. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengsten (inclusief verkoopkosten) de balanswaarde aan het begin van het boekjaar dan wel de gemiddelde kostprijs gedurende het boekjaar in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde per einde boekjaar de gemiddelde kostprijs (inclusief aankoopkosten) gedurende het boekjaar dan wel de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. De aankoop- en verkoopkosten van beleggingen vormen derhalve onderdeel van de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Transactiekosten kunnen bestaan uit broker commissies, spreads tussen bied- en laatprijzen, belastingen en dergelijke. De transactiekosten worden ten laste van het resultaat van het Fonds gebracht. De totale transactiekosten kunnen niet bij voorbaat nauwkeurig worden vastgesteld. De totale transactiekosten worden mede bepaald door het gevoerde beleggingsbeleid in enig jaar en het best execution beleid van Oyens & Van Eeghen. In de jaarrekening zullen de totale transactiekosten, voorzover deze herkenbaar zijn, apart worden weergegeven. Overige opbrengsten Onder overige opbrengsten worden verantwoord ontvangen toe- en uittredingsprovisies, ontvangen retrocessies, interest baten op banksaldi en overige opbrengsten. Interestlasten Betreft de betaalde en verschuldigde interest aan kredietinstellingen. Beheerkosten Onder de beheerkosten wordt verstaan de kosten gemoeid met het beheer van het Fonds. Overige kosten Onder de overige kosten wordt verstaan de kosten gemoeid met de administratie en de bewaring van de beleggingen, de accountant, het toezicht en overige kosten van de beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 18

19 4.4 Risicobeheer en financiële instrumenten Algemeen Aan het beleggen in een Fonds zijn (financiële) risico s verbonden. Hierna worden risicofactoren vermeld die voor beleggers van betekenis en relevant kunnen zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid dat die risico s zich zullen voordoen. Deze opsomming is niet uitputtend. In het Prospectus worden de risico s vermeld die specifiek zijn voor het Fonds. Er worden geen garanties gegeven dat de diverse beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De waarde van de beleggingen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen. Als gevolg daarvan kan een Unithouder mogelijk minder terugkrijgen dan deze heeft ingelegd of deze inleg zelfs geheel verliezen. Risicobeheer Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij gekeken of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders en beleggingsrichtlijnen begeven. Bij het realiseren van de beleggingsdoelstelling kan de beheerder gebruik maken van derivaten, zoals futures, forwards en opties en swaps. De belangrijkste risico s die bij het Fonds kunnen worden onderkend, zijn de volgende: Rendementsrisico Het rendement van de belegging in Unitbewijzen over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat pas vast op het verkoopmoment van die belegging. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald en er wordt geen rendement gegarandeerd. De waarde van Unitbewijzen in een Fonds is onder andere afhankelijk van de beleggingscategorieën en de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt en van de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Het rendementsrisico is het gevolg van niet voorzienbare waarde schommelingen van de beleggingen en/of niet voorzienbare fluctuaties van de directe opbrengsten van de beleggingen (voornamelijk dividenden, rente). De waarde van de beleggingen beweegt met koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Alle financiële instrumenten staan bloot aan het risico van koersschommelingen. Die kunnen het gevolg zijn van: algemene risicofactoren (marktrisico) specifieke risicofactoren die alleen gelden voor een individuele belegging (specifieke risico s). De gevolgen van marktrisico s zijn in veel gevallen van grotere invloed op de waardeontwikkeling van gespreide beleggingsportefeuilles dan de gevolgen van specifieke risico s. Zowel marktrisico s als specifieke risico s nemen toe door beperking van de spreiding van de beleggingen (concentratie) tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele beleggingen. Marktrisico Onder marktrisico wordt verstaan het risico dat een belegging in waarde daalt of stijgt, niet vanwege specifieke omstandigheden betreffende die belegging, maar doordat de markt waarin wordt belegd als geheel beweegt. Bij een positief sentiment op de beurs voor aandelen zullen de koersen van aandelen stijgen (de koersen van obligaties zullen dan meestal dalen) en bij een negatieve stemming zullen ze dalen (de koersen van obligaties zullen dan meestal stijgen). Dit sentiment kan door diverse factoren beïnvloed worden zoals het vertrouwen van consumenten in de economie, dreigende veranderingen van de rente, etc. Marktrisico s kunnen verschillen per categorie belegging en deelmarkt binnen een bepaalde categorie. Binnen de categorie aandelen verschillen de marktrisico s per sector (sectorrisico) en per land (landenrisico). Binnen de categorie vastrentende waarden verschillen de marktrisico s per soort debiteur (overheidsobligaties versus bedrijfsobligaties). Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 19

20 Specifieke risico s en overige risico s Specifieke risico s hebben betrekking op de risico s dat de ontwikkeling van de koers van een geselecteerde individuele belegging in werkelijkheid in negatieve zin afwijkt van hetgeen ten tijde van de aankoop van de belegging is ingeschat.. Dit risico houdt verband met de mate van effectiviteit van effectenresearch, de daarop gebaseerde analyses en met het tijdig nemen en uitvoeren van beleggingsbeslissingen. De specifieke risico s nemen toe naarmate de beleggingen minder zijn gespreid. Overige risico s hebben betrekking op risico s die voortvloeien uit buiten het Fonds gelegen factoren, zoals onder meer wijziging van wetgeving. Kredietrisico De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende uitgevende instellingen, de debiteuren. Het kredietrisico wordt dan ook wel debiteurenrisico genoemd. Voor de kredietwaardigheid is de door beleggers gemaakte inschatting van de kans op tijdige voldoening van rente-en aflossingsverplichtingen door de debiteur bepalend. De inschatting wordt niet alleen beïnvloed door factoren die gelden voor een bepaald bedrijf, maar ook door factoren die meer specifiek op een bepaalde bedrijfstak van toepassing zijn. Minder gunstige winstvooruitzichten voor een sector kunnen een negatieve invloed hebben op de inschatting van de kredietwaardigheid van alle bedrijven in die sector. Het OVE Rentefonds Europa 1-3 belegt in schuldtitels uitgegeven in euro's, door (lagere) overheden, supranationale overheden en financiële instellingen gevestigd in landen behorende tot de EMU. Deze schuldtitels betreffen obligaties, medium term notes en floating rate notes. Voor het OVE Rentefonds Europa 1-3 geldt dat het debiteurenrisico niet is uitgesloten maar gemitigeerd wordt door de brede spreiding van beleggingen. Renterisico en inflatierisico Het renterisico betreft het risico als gevolg van veranderingen in de kapitaalmarktrente. Met name wanneer een fonds belegt in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de rente op de financiële markten. De ontwikkelingen in de renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van vastrentende waarden dalen en andersom. Een veel gebruikte maatstaf voor de rentegevoeligheid van vastrentende waarden is de duration. Het algemene risico van inflatie houdt in dat de beleggingsopbrengsten worden aangetast door waardevermindering van de munteenheid via inflatie. In het verleden is gebleken dat bij beleggingen in zakelijke waarden (aandelen) de kans dat deze aantasting van de beleggingsopbrengsten op lange termijn wordt gecompenseerd door een hoger beleggingsrendement groter is dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In geval van inflatie zijn de nominale beleggingsopbrengsten van beleggingen in vastrentende waarden hoger dan de beleggingsopbrengsten na aftrek van het effect van inflatie, de zogenoemde reële beleggingsopbrengsten. In de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. Het inflatierisico bij beleggingen in vastrentende waarden houdt dan in dat desbetreffende beleggingsopbrengsten onvoldoende zijn voor compensatie van de werkelijke inflatie. Halfjaarbericht 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 (geen accountantscontrole toegepast) 20

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave I. JAARREKENING 2013 STICHTING BEWAARNEMING FONDSEN 2013 3 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Winst- en verliesrekening over 2013 5

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2014

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2014 OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2013

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2013 OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2013 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 4-7. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015

OVE Rentefonds Europa 4-7. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015 OVE Rentefonds Europa 4-7 HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 5 1. Profiel 5 2. Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR OVE Rentefonds Europa 1-3 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2015... 4 1. Profiel... 4 2. Kerncijfers... 12 2.1 Inleiding... 12 2.2 Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR OVE Rentefonds Europa 4-7 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2015... 4 1. Profiel... 4 2. Kerncijfers... 11 2.1 Inleiding... 11 2.2 Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR OVE Garantie Fonds Halfjaarbericht 2017 Inhoudsopgave I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2017... 4 1. Profiel... 4 2. Kerncijfers... 11 2.1 Waardeontwikkeling... 11

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

OVE Garantie Fonds JAARVERSLAG 2014

OVE Garantie Fonds JAARVERSLAG 2014 OVE Garantie Fonds JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 6 1 Profiel 6 2 Kerncijfers 9 2.1 Waardeontwikkeling 9 3 Beheerdersverslag 10 3.1

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie