Rede. Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel. C.R. Niessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rede. Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel. C.R. Niessen"

Transcriptie

1 Rede Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel C.R. Niessen Den Haag, 8 oktober 2010

2 ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.R. (Ron) Niessen als bijzonder hoogleraar De overheid als arbeidsorganisatie (Ien Dales Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam.

3 Rede Mythen en legenden van onder Haagse kaasstolp, deel zoveel

4

5 Rede Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.R. (Ron) Niessen als bijzonder hoogleraar De overheid als arbeidsorganisatie (Ien Dales Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam. C.R. Niessen Den Haag, 8 oktober 2010

6 2010, C.R. Niessen Vormgeving: Mitsgaders Grafische Vormgeving Drukwerk: Jan van Gils ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

7 Mevrouw de Rector, Dames en heren, Inleiding Een te goeder naam en faam bekend staande hoge functionaris uit de rijksdienst schreef ooit eens op zijn weblog over mij, nadat ik op zijn ministerie in een panel had gezeten: Die man is geen vernieuwer. Zelf was hij dat natuurlijk wél, want niet lang daarna liet hij vrijwel alle directeuren op zijn ministerie van functie wisselen, in de zoveelste reorganisatie op dat departement. Ik zou geen vernieuwer zijn? Die man had groot gelijk! Ik behoud mij namelijk het recht voor om moderniteiten en postmoderniteiten te bestrijden, waar dat nodig is en waar ik dat kan. Ik behoud me het recht voor, om anti-cyclische opmerkingen te maken. Een korte terugblik Zo bestreed ik in mijn oratie, bijna tien jaar geleden, de vlucht in regels, in structuren en in verplichte mobiliteit. Naderhand bestreed ik het toepassen van bedrijfsmatige criteria bij de overheid, zoals efficiency, effectiviteit en slagvaardigheid, en stelde daar democratie en rechtsstaat tegenover. Het openbaar bestuur is geen koekjesfabriek, en: Het verschil tussen de overheid en het bedrijfsleven is de moraal ; dat waren de slagzinnen waarmee ik de aandacht op de democratische rechtsstaat wilde vestigen. Ik bestreed het denken in alleen processen, en stelde daar het denken in inhoud tegenover. Om het anders te zeggen: ik bestreed het denken vanuit de vraag: Doen we de dingen goed?, en stelde daartegenover de vraag: Doen we de goede dingen? 1

8 Ik bestreed dat de politiek het primaat heeft, en stelde daar het primaat van het recht tegenover. Ik bestreed generalisme, en stelde daar de waarde van kennis en van specialisme tegenover. De waarde van kennis en van specialisme: in de Nota vernieuwing rijksdienst komt men die waarden ook tegen. Let op het woord vernieuwing In een publicatie van het ministerie van BZK ( Welkom bij de rijksdienst van de toekomst ) kom ik een passage tegen met de inhoud: De rijksdienst van de toekomst is een kennisbedrijf. Verder kom ik daarin zaken tegen, zoals individuele opleidingsbudgetten, studiepunten en aandacht voor cruciale vakmensen (wat ik superspecialisten zou noemen). Men vergelijke dat met wat ik tien jaar geleden in mijn oratie zei. Er zijn momenten van zwakheid, waarin ik denk: Ach, misschien ben ik dan toch ergens wel Maar neen, ik ben geen vernieuwer! Bij integriteitskwesties relativeerde ik de waarde van regels en van nalevings- en handhavingsstrategieën, en stelde daartegenover vorming en opleiding en cultuur. Goed werknemerschap Ik ben geen vernieuwer, neen. Ik redeneerde vanuit klassieke, basale noties van wat men van een ambtenaar als individu mag verwachten: ambtelijk verantwoordelijkheidsbesef. En daarvan zijn de belangrijkste aspecten: democratisch besef, rechtsstatelijk besef en integriteitsbewustzijn. U merkt het: Ien Dales naam wordt het meest geassocieerd met integriteit, maar de Ien Dales Leerstoel gaat om meer dan alleen integriteit. In het vakgebied van de Leerstoel gaat het kort gezegd om de ambtenaar in zijn politiekbestuurlijke omgeving. En daarbij geldt: geen deugdelijk openbaar bestuur zonder deugdelijke ambtenaren. En zo n deugdelijk functionerende ambtenaar kan alleen maar goed blijven functioneren onder deugdelijk leiderschap. Een leiderschap dat aan iedere professional en dat is in mijn ogen iedereen die met toewijding zijn functie vervult ruimte laat. Ruimte voor het inrichten van zijn eigen werk en het ontwikkelen van zijn creatieve vermogens in het werk. Een leiderschap dat iedere professional zó motiveert dat deze beroepstrots ontleent aan zijn eigen functioneren. 2

9 Goed werkgeverschap Een leiderschap met een leider die voldoet aan de norm van goed werkgeverschap. En aan dat laatste moet nog veel aandacht besteed worden. Niet iedere leidinggevende is van die norm doordrongen, laat staan de leidinggevende van de leidinggevende. Laat staan de politieke leidinggevende van de ambtelijke leidinggevenden. Laat staan de volksvertegenwoordigers als de controleurs van de politieke leidinggevenden. De volksvertegenwoordiging is te beschouwen als een Raad van Commissarissen; de commissarissen houden toezicht op de directie en zijn uit dien hoofde ook werkgever en dus gebonden aan de norm van goed werkgeverschap. Ook volksvertegenwoordigers moeten dus ambtenaren motiveren en niet demotiveren. Bureaucrat bashing is dus ook voor volksvertegenwoordigers uit den boze; het bieden van een veilige organisatiecultuur is dus ook voor hen een vereiste. Het vergemakkelijken van het ontslaan van ambtenaren, zoals enkele Tweede Kamerleden beogen, is in strijd met hun plicht om mee te zorgen voor een veilige organisatiecultuur. Het initiatief van deze Tweede Kamerleden is ook dáárom in strijd met de norm van goed werkgeverschap, omdat in het bedrijfsleven deze norm door de rechter ook wel eens is uitgelegd als een verplichting om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen. Welnu, als je de ambtelijke rechtspositie geheel gelijk wilt trekken met die van gewone werknemers, dan moet je ook de norm van goed werkgeverschap lock, stock and barrel aanvaarden, ook op het punt van het zoveel mogelijk voorkomen van ontslag. Anders ben je hypocriet bezig! Verder is het initiatief van deze Tweede Kamerleden overbodig, omdat het iets wil regelen dat al geregeld is: een ambtenaar die echt disfunctioneert, kan meteen ontslagen worden, en krijgt al die jaren dat hij tegen dat ontslag procedeert, geen salaris. Het wetsvoorstel gaat gepaard met een memorie van toelichting die in beginsel slechts de voordelen van verdere normalisering weergeeft en alleen maar de voorstanders daarvan aan het woord laat. Tevergeefs zocht ik in die toelichting naar de namen van notoire tegenstanders van verdere normalisering, zoals een Frits van der Meer, een Gerrit Dijkstra, een Caspar van den Berg, allen van 3

10 de Universiteit Leiden, en een Ron Niessen van de Universiteit van Amsterdam. Wat me in het initiatief het meest tegenstaat is het volgende. Een tijd geleden ruzieden sociale partners in het bedrijfsleven over versoepeling van het civiele ontslagrecht. Zelfs in de meest kapitalistische variant die zijdens de werkgevers uit het bedrijfsleven in de discussie werd ingebracht, was er sprake van de verplichting van werkgevers om vorming en opleiding van hun werknemers te financieren. Dit om hen van werk naar werk te helpen. Geen woord daarover in het initiatiefontwerp en de toelichting zoals ik die onder ogen kreeg. Als je dan van ambtenaren afwil, wees ook dán een goed werkgever, en doe dat op een nette manier! Om al deze redenen focus ik vandaag maar weer eens op het klassieke vraagstuk van de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie. En voor zover u denkt: Hè gèt, neen!, zeg ik: Bear with me, want het is nodig om hieraan aandacht te besteden. Vooral omdat de initiatiefnemers tegenargumenten niet schijnen te kennen. En zonder deze tegenargumenten te kennen loopt de Tweede Kamer weer eens het risico te komen tot non evidence based policy. Of om het betoog van Dijstelblom en Holtslag te parafraseren: als de initiatiefnemers onwelgevallige inzichten buiten de deur houden, dan wordt niet alleen met de rationele onderbouwing van het beleid gebroken, maar ook met het idee dat argumenten voor het beleid publiekelijk ter discussie moeten kunnen staan om tot redelijke afwegingen en geïnformeerd overleg te komen (zie Dijstelblom/Holtslag 2010, blz. 31). Om het u wat aangenamer te maken, behandel ik het vraagstuk in de vorm van een dialoog. Een dialoog tussen een mijnheer A en een mijnheer B. Die A staat voor Abolitionist of Afschaffer; die B voor Behoeder of Bewaker of Beschermer, niet de B van Behoudzuchtig En gedurende die dialoog wordt u gewaar, wat ik bedoel met de titel van mijn afscheidsrede: Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel. De eerste keer dat ik de titel: Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp gebruikte, was in een essay in het Nederlands 4

11 Juristenblad van 2 december 2005, blz e.v. Daarin zette ik mij af tegen een van de rapporten van de toen bestaande Raad van Economisch Adviseurs (REA) van de Tweede Kamer, waarin vijf gerenommeerde onafhankelijke economen zitting hadden. In dat rapport (Kamerstukken TK 2004/05, , nr. 2) had de REA op basis van buitenlands onderzoek gesteld: Rules breed rules en: Rule-makers breed rules. Een andere onafhankelijke econoom van naam viel de REA bij (zie NRC-Handelsblad van 8 september 2005, blz. 15). Het rapport was natuurlijk bedoeld om het aantal wetgevingsjuristen te verminderen, waardoor er in de opvatting van de REA als vanzelf minder regels zouden komen. In mijn essay toonde ik aan dat het niet de rules of de rule-makers zijn die rules voortbrengen, maar dat Politicians breed policy, and policy breeds rules. Grotere onzin dan ik in het advies van de REA las, ben ik zelden tegengekomen. Het wordt nog erger: Betty Drexhage ontdekte dat het buitenlands rapport waarop de REA zich baseerde, de eindconclusie bevatte: The growth of rules is not, however, exponential. Rules do not produce rules (Drexhage 2006, blz. 125 e.v.). Het laatste beetje geloof in economen verloor ik sindsdien. Die geloofsafval was al begonnen toen menig econoom zich achter Friedman schaarde ( Reaganomics ; Thatcherism ). Ik was nog ouderwets Keynesiaans opgevoed door de toenmalige economieprofessor J.E. Andriessen, die later minister van Economische Zaken werd in het kabinet-marijnen. Ons werd voorgehouden dat the invisible hand die volgens Adam Smith de markt zou regeren, in de praktijk niet werkte. De bankencrisis en de ontluistering van Alan Greenspan, voorzitter van de FED, die moest toegeven dat hij teveel vertrouwd had op marktwerking en zelfregulering bij de banken in de VS, gaven me des te meer aanleiding de beweringen van economen met een korreltje zout te nemen, vooral ook omdat zij elkaar vaak en met veel aplomb tegenspreken. En ik laat mij niet ompraten door Niall Ferguson, geschiedenishoogleraar van Harvard, die meent dat Keynesianen het nog steeds niet begrijpen (NRC-Handelsblad van 7 augustus 2010). Hij spreekt zelfs van beleid dat met succes werd doorgevoerd door de regeringen van Thatcher en Reagan. 5

12 Ik wijs ter ondersteuning van mijn opvatting erop dat zelfs Fukuyama, kampioen van het neo-liberalisme, zich bekeerd heeft tot Keynesiaan (zie het vraaggesprek met hem in NRC-Handelsblad van 11 december 2008). Viavia liet ik de Tweede Kamer weten dat de REA onzin had neergeschreven in zijn rapport. Een tijdje na het rapport van de REA besloot de Tweede Kamer de looptijd van de REA niet te verlengen. Post aut propter? Wie zal het zeggen? En dan nu de dialoog die ik beloofd heb. 6

13 Verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Een dialoog. Wat is het probleem? Waar gaan we het over hebben? Over het streven naar het steeds verder gelijktrekken van de rechtspositie van ambtenaren met die van gewone werknemers. Je bedoelt de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie? Want die rechtspositie is nog niet in alle opzichten gelijk met die van werknemers uit de private sector. Inderdaad: ik bedoel die verdere normalisering. Wat is het probleem en is het probleem urgent? Het probleem is, dat de rechtspositie van ambtenaren dreigt te verslechteren. Er is sprake van een slecht klimaat voor ambtenaren. Het lijkt wel alsof ambtenaren teveel CO2 uitstoten! En het probleem is urgent, omdat op het ogenblik aan alle kanten geprobeerd wordt, de bescherming die ambtenaren hebben tegen gemakkelijk ontslag, op te heffen. En in de politiek is er altijd de wens om de bureaucratie terug te dringen door flink te snijden in het aantal ambtenaren. Dat komt allemaal bij elkaar. Johan Schaberg spreekt in NRC- Handelsblad van de lompe, hardvochtige manier waarop gesproken wordt over mensen en hun functies. Is snijden in het ambtelijk apparaat dan niet effectief? Neen. De politiek kan het effectiefst bezuinigen op de bureaucratie door zelf minder beleid en minder uitvoering te willen. Mag de politiek dan niet méér willen? Bijvoorbeeld meer veiligheid of zo? Dat mág de politiek. Maar als ze dat met hetzelfde aantal amb- 7

14 tenaren willen doen of met minder, dan moet de politiek aanwijzen welke taken dan niet meer worden uitgevoerd, of welke taken door anders te gaan werken met minder mensen kunnen worden uitgevoerd. Ontslagbescherming Maar vind je niet dat ambtenaren een veel betere bescherming tegen ontslag hebben dan gewone werknemers? Is dat gerechtvaardigd? Er zijn Tweede Kamerleden die via een initiatiefvoorstel die betere ontslagbescherming willen opheffen. Jaja. Het initiatiefvoorstel Koser Kaya en Van Hijum. Ik heb een eerste concept gezien. Heel rudimentair! Er wordt vrijwel niets in geregeld. Er wordt alleen plompverloren bepaald dat ambtenaren gewone werknemers zijn. Dat geldt dan niet voor militaire ambtenaren en leden van rechterlijke macht. Er wordt verder niets in geregeld van de consequenties van dat uitgangspunt voor het huidige systeem van rechtsbescherming voor ambtenaren, voor de organisatie van de rechterlijke macht, en voor onder meer de regelingen over ontslag en herplaatsing die in het ARAR en de CAR/ UWO staan. Dat moet de regering dan maar verder regelen, denken de initiatiefnemers. Als hun wetsvoorstel in beide Kamers is aanvaard, moet de regering maar met een invoeringswet komen. Ja, zo kan ik ook wetgeven! Maar even los van jouw kritiek als wetgevingsjurist, vind je het uitgangspunt niet juist? Ik vraag me af, of ambtenaren nou werkelijk zoveel bescherming tegen ontslag hebben, als wel wordt beweerd. Als een werkgever bij de overheid van een bepaalde ambtenaar af wil, dan lukt hem dat in het algemeen. Maar dat kost geld! Dat hangt er vanaf. Als er geen bewijs is, dat de betrokken ambtenaar disfunctioneert, dan gaat dat de werkgever uiteraard geld kosten om hem weg te krijgen. Maar in het bedrijfsleven is dat niet anders, als de werkgever geen dossier heeft opgebouwd. 8

15 Maar een ambtenaar krijgt een hogere ontslagvergoeding, en kan tegen een ontslagbesluit een bezwaarschrift indienen en vervolgens in beroep gaan. Dat soort rechtsbescherming heeft de gewone werknemer niet. Dat is juist. Maar ik beschouw dat als een pleidooi om juist de ontslagbescherming voor gewone werknemers te verbeteren. Een omgekeerde gelijktrekking van rechtsposities zogezegd. Hou toch op! Het gaat erom, dat ambtenaren beter beschermd zijn tegen ontslag dan gewone werknemers. Dank je de koekoek! Ambtenaren lopen veel meer risico, ontslagen te worden uit willekeur, vooral politieke willekeur. Dat is van oudsher het motief om voor ambtenaren een betere ontslagbescherming in het leven te roepen. Bescherming tegen de fluctuaties van de politiek, heette dat. Denk alleen maar aan Bomhoff, die bij zijn aantreden als minister van Volksgezondheid in het kabinet Balkenende I, af wilde van de toenmalige directeur-generaal Van Lieshout. En dat lukte hem ook. Over betere ontslagbescherming gesproken Nou, tóch een betere ontslagbescherming! Want die directeur-generaal kwam niet op straat te staan. Hij werd gewoon opgenomen in het systeem van mobiliteit dat voor alle SG s en DG s geldt: de Topmanagementgroep. Dat was zijn geluk. Maar hoe met een eenvoudige directeur Publieke Werken met wie zijn wethouder niet door één deur kan? Of met de voorlichter die niet meer gelust wordt door zijn gedeputeerde? Of met de secretaresse met wie een nieuwe bestuurder het niet ziet zitten? In dit soort gevallen helpt het, dat betrokkenen een betere ontslagbescherming hebben dan gewone werknemers. Dat wil niet zeggen, dat ze op hun post kunnen blijven. Wel, dat ervoor gezorgd moet worden, dat ze goed wegkomen, hetzij naar een andere functie, hetzij met geld. Maar dat soort ontslagbescherming zou je ook via de CAO kunnen regelen. Dat begrijp ik nou niet. Eerst gooi je iets dat wettelijk geregeld is, overboord. Vervolgens probeer je dat terug te winnen bij de CAOonderhandelingen. Daarbij moet maar worden afgewacht of de ontslagbescherming algemeen en uniform beschikbaar komt voor het overheidspersoneel. En als het je lukt, is het uiteindelijke resultaat dat je toch weer een uitzonderingspositie voor overheidswerk- 9

16 nemers kweekt. En dat, terwijl je juist naar gelijktrekking van de rechtsposities van werknemers streefde. Ik vraag me af, waarom je via de omweg van een CAO iets wil bereiken dat nu al wettelijk geregeld is. Die omweg kies ik, om die ontslagbescherming voor te behouden aan bepaalde categorieën van overheidswerknemers, namelijk voor hen voor wie ontslag uit willekeur een reëel risico is. Ik vraag me af hoe je die categorie wilt gaan onderscheiden. Dat doe je door het te regelen in aparte CAO s voor die categorieën. Wat een omslachtige methode! Het is allemaal al geregeld! Ja, maar doordat die ontslagbescherming onder de huidige regeling algemeen geldt, kost het jaren voordat je van een ambtenaar áf bent. Want hij kan in bezwaar en beroep, en meestal duurt het vier jaar, voordat uiteindelijk de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep, uitspraak heeft gedaan. En al die tijd moet het salaris van die ambtenaar worden doorbetaald. Dat is een argument dat ik ook van mevrouw Koser Kaya hoorde. Het is een van de hardnekkige mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, dat je een ambtenaar nog jaren moet doorbetalen, als je hem ontslag hebt aangezegd. Als een ambtenaar echt ongeschikt is voor zijn functie, kun je hem ontslaan, en meteen de salarisbetaling stopzetten. Dan kan hij in bezwaar en beroep gaan, maar dat heeft geen zoals dat heet schorsende werking. Dat wil zeggen: het ontslag en het stopzetten van de salarisbetaling wordt niet opgeschort wanneer betrokkene in bezwaar en beroep gaat. Toch zijn overheidswerkgevers huiverig om tot ontslag van een ambtenaar over te gaan. Juist omdat het zolang duurt voordat je van hem af bent. Overheidswerkgevers die ergens huiverig voor zijn, tonen niet de daadkracht die in hun functie vereist is. Ik heb het wel eens ordinair zo gezegd: dat soort huiverige overheidswerkgevers zijn bange schijterds, en die moeten uit dien hoofde ontslagen worden. 10

17 Dit soort opmerkingen leidt af van wat er werkelijk aan de hand is: overheidswerkgevers denken, sterker nog: hebben ervaren dat het moeilijk is om van een ambtenaar af te komen. Tja, als je geen dossier hebt opgebouwd over betrokkene, met allerlei aanwijzingen over diens ongeschiktheid en met diverse slechte beoordelingen, ja, dan krijg je betrokkene moeilijk weg. En het blijkt steeds weer dat er in concrete gevallen geen dossier is over disfunctioneren van de betrokkene. Maar in het bedrijfsleven is dat niet anders! Ook dáár vinden werkgevers het lastig om een dossier op te bouwen en betalen ze maar liever. Nou even los van disfunctioneren. In het bedrijfsleven kent men de ontslaggrond: bedrijfseconomische noodzaak. Is dat niet een prima grond om, als de ambtelijke rechtspositie civielrechtelijk zou zijn, in de huidige barre economische tijden ambtenaren te ontslaan? Hoezo, bedrijfseconomische noodzaak? De overheid kan toch immers niet failliet gaan? Neen, schrijf dan maar meteen als ontslaggrond voor ambtenaren op dat zij naar willekeur kunnen worden ontslagen Of als je dat niet wil, bedenk dan andere ontslaggronden, die niet met bedrijfseconomische noodzaak te maken hebben, maar min of meer toegesneden zijn op het overheidsgebeuren. Het gekke is: die lijst van ontslaggronden bestaat al! Hoef je niks te veranderen! Eigenrisicodragerschap Wat wel anders is bij de overheid: de overheidswerkgever moet de kosten dragen van de WW-uitkering van betrokkene. En ook het bovenwettelijk deel! Ja, het eigenrisicodragerschap van de overheidswerkgever! Dat is inderdaad een van de overwegingen om een ambtenaar dan maar in dienst te houden. Zou dat eigenrisicodragerschap ook afgeschaft moeten worden in het kader van de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie? Ik hoor hier een vraagteken. En terecht! Als je namelijk het eigenrisicodragerschap van de overheidswerkgevers zou afschaffen, dan moet de overheid heel veel geld in de sociale zekerheidsfondsen 11

18 storten, om het risico te verevenen met het risico dat gewone werkgevers lopen. Nou, op een verplichting tot dat soort stortingen zit de minister van Financiën niet te wachten! Onderwijzend personeel Toch blijf ik iets gek vinden. In het onderwijs heb je grote groepen met een ambtelijke rechtspositie, maar ook grote hoeveelheden mensen met een niet-ambtelijke rechtspositie. En hun functies verschillen niet of nauwelijks. Je hoort mij niet zeggen dat de ambtelijke rechtspositie koste-wathet-kost voor iedereen behouden moet blijven. Maar je moet een kosten/batenanalyse maken: is het de moeite waard om de ambtelijke rechtspositie voor onderwijzend personeel, voor zover ze die nog hebben, af te schaffen? Wat kost dat aan tijd en capaciteit om de betrokken regelgeving te wijzigen? Wat voor reorganisaties zijn er nodig? En wat brengt het op? En wat verlies je ermee, bij voorbeeld aan rechtsbescherming? Voor het overgrote deel van het personeel in het hoger beroepsonderwijs geldt, dat zij onder het civiele recht vallen. Maar het eigenrisicodragerschap is voor dat personeel gehandhaafd! Men hoeft bij verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie het eigenrisicodragerschap niet over de gehele linie af te schaffen. In elk geval is wat met het HBOpersoneel is gebeurd een voorbeeld voor ander onderwijzend personeel. Ik zeg toch al, dat voor mij de ambtelijke rechtspositie niet kostewat-het-kost voor iedereen behouden moet blijven. 12

19 Twee systemen in de lucht houden? Maar beantwoord dan deze vraag: waarom zou je voor onderwijzend personeel twee systemen in de lucht houden? Eén systeem; dat is toch veel helderder en transparanter? En goedkoper bovendien? Omdat de kosten om van twee systemen naar één systeem te komen, de zgn. transitiekosten, niet opwegen tegen die voordelen van helderheid en transparantie. Misschien dat voor onderwijzend personeel de kosten van overgang naar één systeem nog overzichtelijk zijn. Maar als het gaat om het totale overheidspersoneel helemaal op nieuwe leest schoeien, dan zijn die transitiekosten gigantisch. De Stichting Economisch Onderzoek Overheid heeft samen met een ander bureau uitgerekend dat de kosten liggen tussen 76 mln. en 245 mln. Dat is afhankelijk van de vraag hoe breed je die overgang wil trekken. En de tijd voor het terugverdienen van de kosten schatten zij op decennia. Waarom zou je twee systemen in de lucht houden? Dat vind ik zo n cerebraal argument! Zouden de transitiekosten niet beperkt kunnen worden, als je militair personeel, politiepersoneel en leden van de rechterlijke macht buiten de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie zou houden? Militaire ambtenaren en politiepersoneel behoren tot de zwaardmacht van de overheid, en leden van de rechterlijke macht behoren onafhankelijk te zijn. Deze mogen van mij best hun ambtelijke rechtspositie behouden. En misschien moeten we ook voor functionarissen die dichtbij de bestuurders werken, de ambtelijke ontslagbescherming behouden. Want ik zie wel in dat die functionarissen extra risico s lopen. En die risico s zijn niet verdisconteerd in hun salaris. Iemand heeft ooit eens gezegd: Als je overheidspersoneel marktconform gaat behandelen, is de weg open voor een voor hen marktconforme beloning. Je ziet het in andere landen. Afschaffing van de ambtelijke status leidde daar tot duurder overheidspersoneel. Ik vraag me af of dat in Nederland niet ook gaat gebeuren. De Nederlandse samenleving houdt weliswaar niet van duurbetaalde overheidsfunctionarissen, maar of dat vol te houden is? Voorlopig hou ik het erop, dat als ambtenaren echt marktconform beloond willen worden, zij dan maar moeten uittreden en consultant worden, dan wel gebruik maken van de opting out moge- 13

20 lijkheid die het ARAR biedt. Maar ze moeten anderen niet opschepen met hun verlangen naar een marktconforme behandeling door verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Neen, laten we de huidige toestand maar behouden. Dat is voor ambtenaren wel zo veilig. Want je moet een veilige rechtspositie hebben, wil je als ambtenaar goed tegenspel kunnen leveren aan je bestuurder. Oké! Voor een deel van het ambtelijk apparaat behouden we de ambtelijke status. Dat wil zeggen: voor hen die dichtbij de bestuurder functioneren. Dan zit je toch weer twee systemen in de lucht te houden! En ik vraag me af, hoe je die dichtbij -categorie formuleert, en welke criteria je daarvoor hanteert. Staat een secretaris-generaal dichtbij? Maar ook diens secretaresse? De chauffeur van de minister? De persoonlijk woordvoerder van de bestuurder? Nu zit je te difficulteren! Daar komen de regelgevers wel uit. Als je ze nu niet meegeeft wie wel of niet onder het begrip dichtbij de bestuurder vallen, zwemmen de regelgevers in een zee van onwetendheid. Wat ik zei: je zit te difficulteren! Ik kom nog even terug op het toch weer twee systemen in de lucht houden. In totaal gaat het om zo n 30% van het aantal ambtenaren, dichtbij -ambtenaren, militairen, politie en ambtenaren van de rechterlijke macht bij elkaar opgeteld. En voor de overige 70% zou de gehele transitie-machinerie in werking moeten worden gezet. Niet vergeten: dan gaat het niet alleen om wijziging of intrekking van regelingen, maar ook om reorganisaties. B.v. een reorganisatie van de rechterlijke macht omdat niet meer voor iedereen de gang naar de ambtenarenrechter en de Centrale Raad van Beroep openstaat. Bestuursprocesrecht Dat is toch helemaal niet zo erg? Dat hele bestuursprocesrecht uit de Algemene Wet Bestuursrecht past toch niet bij de rechtspositie van de overheidswerknemer. 14

21 Zo n opmerking heb ik wel eens een overheidswerkgever horen maken. Zo n verhaal getuigt van weinig historisch besef. Dat geldt ook voor de opmerking dat het bestuursprocesrecht te rigide is. Veel van de mooie dingen uit het bestuursprocesrecht zijn juist ontwikkeld in het procesrecht voor ambtenaren, dat al sinds 1929 bestaat. Ik denk aan verscheidene van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En het bestuursprocesrecht is toegankelijker en met minder formaliteiten omkleed dan het civiele procesrecht. Geen verplichte procesvertegenwoordiging; het vrijbewijsbeginsel; de zgn. ongelijkheidscompensatie doordat de bestuursrechter niet alleen niet lijdelijk is, maar ook bij voorbeeld bewijs kan opdragen aan de machtiger procespartij: de overheid; bestuursrechters (vooral die in de Centrale Raad van Beroep) die weten hoe het in overheidsdienst toegaat, etc. En dan duurt het lang voordat een ambtenaar helemaal is uitgeprocedeerd. Klopt! Maar dan valt er misschien te denken aan alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals mediation. Iemand heeft ooit eens uitgerekend dat de gemiddelde kosten van een bestuursrechtelijke procedure ,- bedragen, terwijl die van een privaatrechtelijk ontslag slechts ,- zijn. (Die kosten bestaan uit: a) administratieve en juridische kosten; b) improduktiviteitskosten en c) kosten van vergoedingen). Ik ben daar niet kapot van. Als het kostenplaatje al klopt: het kan heel goed zijn dat in het bedrijfsleven een werknemer eerder ophoudt met procederen. Hij moet zijn advocaat betalen en hij heeft waarschijnlijk lang zoveel geld of tijd niet als zijn werkgever, om dóór te blijven procederen. Als het civiele recht van toepassing zou zijn op een ontslagzaak bij de overheid, zou de (overheids)werknemer in optima forma geconfronteerd worden met een machtiger werkgever, die over onuitputtelijke fondsen en zeeën van tijd beschikt, om te blijven procederen. De (overheids)werknemer heeft dat geld en die tijd niet, dus hij zal óf niet procederen, óf al snel ophouden. Nou, dat wordt dan heel goedkoop voor de overheid. Neen, dan heb ik liever de rechtsbescherming via het bestuursprocesrecht. 15

22 Blijf nou even met beide benen op de grond! Wees nou reëel: rechtsbescherming tegen de overheid kost überhaupt veel geld. Ik wíl niet met beide benen op de grond blijven staan. Want het is zoals de oude Chinese wijsgeer zegt: Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt geen meter vooruit. Wat ik wil zeggen, is dit: een staat die een rechtsstaat wil zijn, calculeert nou eenmaal niet de mate van rechtsbescherming in het land. Zou dat wel zo zijn, dan zou de staat al betrekkelijk snel tot de conclusie komen, dat bij voorbeeld de Nationale ombudsman kan worden afgeschaft; dan kost de rechtsbescherming minder! Naar mijn smaak wegen de voordelen van de ontslagbescherming van ambtenaren tegen willekeurig ontslag, op tegen de kosten van deze rechtsbescherming. Een rechtsstaat moet dat ervoor over hebben. Bezwaarschriftenprocedure Nu we het toch hebben over over het bestuursprocesrecht, wil ik opmerken dat ik niet graag de bezwaarschriftprocedure die voor overheidswerknemers openstaat bij een rechtspositioneel geschil, zou willen missen. In sommige CAO s voor gewone werknemers heb je de bedenkingenprocedure. Die lijkt daar een beetje op. Bij verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie zou je de bezwaarschriftprocedure met eventuele veranderingen als die nodig zijn, in de CAO s kunnen opnemen. Dat zou kunnen, maar je moet die opneming bij iedere CAO bevechten, en het is lang niet zeker dat die procedure algemeen beschikbaar komt voor de overheidswerknemers en dat hij uniform is. En dan zit je niet twee, maar ontelbaar vele aparte systemen in de lucht te houden! Nou overdrijf je! 16

Column van Ron Niessen, uitgesproken op het congres De ambtenaar. van de toekomst op 31 januari 2008, Kurhaus te Den Haag

Column van Ron Niessen, uitgesproken op het congres De ambtenaar. van de toekomst op 31 januari 2008, Kurhaus te Den Haag Trotse ambtenaren in de toekomst! Column van Ron Niessen, uitgesproken op het congres De ambtenaar van de toekomst op 31 januari 2008, Kurhaus te Den Haag De regering is trots op haar ambtenaren. Zo luidt

Nadere informatie

DE MINISTER HEEFT GESPROKEN. IS DAARMEE DE KOUS AF? Inleiding bij het jubileum van het Tijdschrift voor Amtenarenrecht op 12 december 2008

DE MINISTER HEEFT GESPROKEN. IS DAARMEE DE KOUS AF? Inleiding bij het jubileum van het Tijdschrift voor Amtenarenrecht op 12 december 2008 DE MINISTER HEEFT GESPROKEN. IS DAARMEE DE KOUS AF? Inleiding bij het jubileum van het Tijdschrift voor Amtenarenrecht op 12 december 2008 prof. mr. C.R. Niessen Een drogredenering Laatst hoorde ik een

Nadere informatie

Lijst van afkortingen 15

Lijst van afkortingen 15 Voorwoord 13 Lijst van afkortingen 15 1 Inleiding 19 1.1 Arbeidsverhoudingen bij de overheid 19 1.2 Overheidswerkgevers, ambtenarencentrales en vakorganisaties in de overheidssector 23 1.3 Een afzonderlijke

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2 BINDINGNCF 21 januari 2014 Worden ambtenaren gewone werknemers? Email: mijnncf@ncf.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vrijdag vanaf 9.30 uur tot en met 13.30 uur Adres: Strevelsweg

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Dossieropbouw en ontslag. De praktijkgids voor leidinggevenden

Dossieropbouw en ontslag. De praktijkgids voor leidinggevenden Dossieropbouw en ontslag De praktijkgids voor leidinggevenden Dossieropbouw en ontslag De praktijkgids voor leidinggevenden Margit Eijsenga Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Eijsenga & Arbeidsrecht Ontwerp

Nadere informatie

CCOOP CMHF AC. Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG

CCOOP CMHF AC. Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG Aan: Eerste Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de commissie BZK/AZ Postbus 20017 2513 AA DEN HAAG Betreft: Initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren Den Haag, 14 maart 2014 Geachte woordvoerder,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke Status

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke Status Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke Status Advies nummer 17 's-gravenhage, 16 december 1998 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Ambtelijke

Nadere informatie

Ambtelijke status: nuttig, noodzakelijk of overbodig?

Ambtelijke status: nuttig, noodzakelijk of overbodig? Ambtelijke status: nuttig, noodzakelijk of overbodig? paul van der heijden Prof. mr. P.F. van der Heijden is rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Daarnaast

Nadere informatie

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden Editie 2017 / 2018 DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden MARGIT EIJSENGA Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Het Arbeidsrechtkantoor

Nadere informatie

DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG

DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden Volgens het nieuwe ontslagrecht MARGIT EIJSENGA Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Het Arbeidsrechtkantoor Ontwerp en vormgeving: Sanna Terpstra,

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies nummer 23 's-gravenhage, 17 maart 2000 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Overzicht actualiteiten arbeidsrecht 1. Wijzigingen verlofregelingen per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 2. Flexibel werken 3. Wet Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: meer arbeidsconflicten?

Wet Werk en Zekerheid: meer arbeidsconflicten? Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Wet Werk en Zekerheid: meer arbeidsconflicten? mr. Astrid Zuidinga, AWVN Advocaten Mediationcongres 26 november 2015 Wat is een (arbeids)conflict? Con-flict (het;

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014. 33695 Faillissementsrecht Nr. 9 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2015 Bijgaand bied ik u het onderzoek

Nadere informatie

Normalisering rechtspositie ambtenaren. 27 oktober 2014 Juridische tweedaagse

Normalisering rechtspositie ambtenaren. 27 oktober 2014 Juridische tweedaagse Normalisering rechtspositie ambtenaren. 27 oktober 2014 Juridische tweedaagse Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Wat ging er aan vooraf Essentie wetsvoorstel Nieuwe ambtenarenwet Gevolgen

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

De Grote Overheid InkoopTest

De Grote Overheid InkoopTest De Grote Overheid InkoopTest Door : M.m.v : Drs. Marc J. Brugman A.N. Eissens J.M. De Vries Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten

Nadere informatie

Dilemmics. Morele Oordeelsvorming. Werkboek. voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dilemmics. Morele Oordeelsvorming. Werkboek. voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Dilemmics Morele Oordeelsvorming Werkboek voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013 Werkboek Morele Oordeelsvorming 1 2014. Dilemmics. Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden.

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Normalisering rechtspositie

Normalisering rechtspositie 11 Aan de orde is de behandeling van: - het voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees 106796 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking gegrond omdat de werkgever een onjuiste afvloeiingssystematiek hanteert; BVE in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De staatssecretaris van Defensie, J. van Houwelingen. De belangenverenigingen van militairen toegelaten tot het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen.

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar

Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen Corine de Hont/Corné vd Sande T 4266943/7014 F Uw kenmerk Onderwerp Bijzondere (rechts)positie van de ambtenaar

Nadere informatie

Januari 2012 - Advies voor vaktherapeuten bij dreigend banenverlies

Januari 2012 - Advies voor vaktherapeuten bij dreigend banenverlies Advies voor vaktherapeuten bij dreigend banenverlies Léon Stoffels (NVPMT) en Marijn Roefs-Batelaan (NVvMT) in samenwerking met de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) Bij de FVB komen regelmatig

Nadere informatie

Arbeidsmobiliteit: Wat juristen weten (en willen) Zestig Jaar SER Evert Verhulp UvA/Hsi

Arbeidsmobiliteit: Wat juristen weten (en willen) Zestig Jaar SER Evert Verhulp UvA/Hsi Arbeidsmobiliteit: Wat juristen weten (en willen) Zestig Jaar SER Evert Verhulp UvA/Hsi Wat juristen zouden willen weten Arbeidsmobiliteit = ontslagrecht? Ongeveer 1 op 9 baanwisselingen is onvrijwillig.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Werk en Zekerheid 33 818 Het nieuwe ontslagrecht per 1 januari en 1 juli 2015 Er was eens Welke problemen zijn reëel? Duaal stelsel: ontbinding kan altijd (gewichtige redenen, art. 7:685) en is snelweg

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 31 Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

De Grote Overheid Inkooptest

De Grote Overheid Inkooptest Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten aan derden? De kordaat optredende regelaar met een instelling dat snelle en acceptabele resultaten

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties NPB, ACP, VMHP en ANPV, welke zijn vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

SCO. Geachte heer Tönissen,

SCO. Geachte heer Tönissen, SCO Aan de D66-fractie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de heer Wim Tönissen, persoonlijk medewerker van Fatma Koser Kaya Per mail: w.tonissen@tweedekamer.nl Datum Behandeld door 22 juli

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning nummer 35 van 2013 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren en Regeling procedures en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 november 2014) 1 Heeft u kennisgenomen van berichten dat gemeenten, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers

Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers Een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs B.B.B. Lanting Universitair

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling ambtseed of belofte Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 21 maart 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 14,

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Team Arbeidsrecht. www.dehaanlaw.nl

Team Arbeidsrecht. www.dehaanlaw.nl Team Arbeidsrecht www.dehaanlaw.nl Team Arbeidsrecht Het arbeidsrecht, dat het geheel van de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsverhouding regelt, is actueel en continue in

Nadere informatie

specifiek voorstellen te doen om de positie van klokkenluiders in het arbeidsrecht te versterken. Pagina 1 van 5

specifiek voorstellen te doen om de positie van klokkenluiders in het arbeidsrecht te versterken. Pagina 1 van 5 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Postbus 556 2501 CN DEN HAAG APS AAR Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel t.a.v. de heer J.W. Dieten verslag hoorzitting d.d. 29-01-2015 bijlage(n)

de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel t.a.v. de heer J.W. Dieten verslag hoorzitting d.d. 29-01-2015 bijlage(n) Aan: Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid t.a.v. mevrouw S. Pijpstra en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel t.a.v. de heer J.W. Dieten verslag hoorzitting d.d. 29-01-2015 bijlage(n) AAC.99

Nadere informatie

Het nieuwe arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht Het nieuwe arbeidsrecht 2 Wet Werk en Zekerheid 3 De Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231);

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231); Convenant afstemming en afbakening taken en bevoegdheden medezeggenschap (de vijf sectorale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad) en georganiseerd overleg (de commissie voor Georganiseerd Overleg)

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ALBEDALEERSTOEL. Arbeidsverhoudingen 2007

VERSLAG VAN DE ALBEDALEERSTOEL. Arbeidsverhoudingen 2007 VERSLAG VAN DE ALBEDALEERSTOEL Arbeidsverhoudingen 2007 Prof.mr. L.C.J.Sprengers Leiden, februari 2008 2 Inleiding Sinds november 2002 is de Albeda-leerstoel ondergebracht bij de universiteit Leiden. De

Nadere informatie

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013-11 Nummer 1497766 Wijziging rechtspositionele regelingen Op 14 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit met kenmerk 1478577 ingestemd met

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie