Rede. Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel. C.R. Niessen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rede. Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel. C.R. Niessen"

Transcriptie

1 Rede Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel C.R. Niessen Den Haag, 8 oktober 2010

2 ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.R. (Ron) Niessen als bijzonder hoogleraar De overheid als arbeidsorganisatie (Ien Dales Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam.

3 Rede Mythen en legenden van onder Haagse kaasstolp, deel zoveel

4

5 Rede Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.R. (Ron) Niessen als bijzonder hoogleraar De overheid als arbeidsorganisatie (Ien Dales Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam. C.R. Niessen Den Haag, 8 oktober 2010

6 2010, C.R. Niessen Vormgeving: Mitsgaders Grafische Vormgeving Drukwerk: Jan van Gils ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

7 Mevrouw de Rector, Dames en heren, Inleiding Een te goeder naam en faam bekend staande hoge functionaris uit de rijksdienst schreef ooit eens op zijn weblog over mij, nadat ik op zijn ministerie in een panel had gezeten: Die man is geen vernieuwer. Zelf was hij dat natuurlijk wél, want niet lang daarna liet hij vrijwel alle directeuren op zijn ministerie van functie wisselen, in de zoveelste reorganisatie op dat departement. Ik zou geen vernieuwer zijn? Die man had groot gelijk! Ik behoud mij namelijk het recht voor om moderniteiten en postmoderniteiten te bestrijden, waar dat nodig is en waar ik dat kan. Ik behoud me het recht voor, om anti-cyclische opmerkingen te maken. Een korte terugblik Zo bestreed ik in mijn oratie, bijna tien jaar geleden, de vlucht in regels, in structuren en in verplichte mobiliteit. Naderhand bestreed ik het toepassen van bedrijfsmatige criteria bij de overheid, zoals efficiency, effectiviteit en slagvaardigheid, en stelde daar democratie en rechtsstaat tegenover. Het openbaar bestuur is geen koekjesfabriek, en: Het verschil tussen de overheid en het bedrijfsleven is de moraal ; dat waren de slagzinnen waarmee ik de aandacht op de democratische rechtsstaat wilde vestigen. Ik bestreed het denken in alleen processen, en stelde daar het denken in inhoud tegenover. Om het anders te zeggen: ik bestreed het denken vanuit de vraag: Doen we de dingen goed?, en stelde daartegenover de vraag: Doen we de goede dingen? 1

8 Ik bestreed dat de politiek het primaat heeft, en stelde daar het primaat van het recht tegenover. Ik bestreed generalisme, en stelde daar de waarde van kennis en van specialisme tegenover. De waarde van kennis en van specialisme: in de Nota vernieuwing rijksdienst komt men die waarden ook tegen. Let op het woord vernieuwing In een publicatie van het ministerie van BZK ( Welkom bij de rijksdienst van de toekomst ) kom ik een passage tegen met de inhoud: De rijksdienst van de toekomst is een kennisbedrijf. Verder kom ik daarin zaken tegen, zoals individuele opleidingsbudgetten, studiepunten en aandacht voor cruciale vakmensen (wat ik superspecialisten zou noemen). Men vergelijke dat met wat ik tien jaar geleden in mijn oratie zei. Er zijn momenten van zwakheid, waarin ik denk: Ach, misschien ben ik dan toch ergens wel Maar neen, ik ben geen vernieuwer! Bij integriteitskwesties relativeerde ik de waarde van regels en van nalevings- en handhavingsstrategieën, en stelde daartegenover vorming en opleiding en cultuur. Goed werknemerschap Ik ben geen vernieuwer, neen. Ik redeneerde vanuit klassieke, basale noties van wat men van een ambtenaar als individu mag verwachten: ambtelijk verantwoordelijkheidsbesef. En daarvan zijn de belangrijkste aspecten: democratisch besef, rechtsstatelijk besef en integriteitsbewustzijn. U merkt het: Ien Dales naam wordt het meest geassocieerd met integriteit, maar de Ien Dales Leerstoel gaat om meer dan alleen integriteit. In het vakgebied van de Leerstoel gaat het kort gezegd om de ambtenaar in zijn politiekbestuurlijke omgeving. En daarbij geldt: geen deugdelijk openbaar bestuur zonder deugdelijke ambtenaren. En zo n deugdelijk functionerende ambtenaar kan alleen maar goed blijven functioneren onder deugdelijk leiderschap. Een leiderschap dat aan iedere professional en dat is in mijn ogen iedereen die met toewijding zijn functie vervult ruimte laat. Ruimte voor het inrichten van zijn eigen werk en het ontwikkelen van zijn creatieve vermogens in het werk. Een leiderschap dat iedere professional zó motiveert dat deze beroepstrots ontleent aan zijn eigen functioneren. 2

9 Goed werkgeverschap Een leiderschap met een leider die voldoet aan de norm van goed werkgeverschap. En aan dat laatste moet nog veel aandacht besteed worden. Niet iedere leidinggevende is van die norm doordrongen, laat staan de leidinggevende van de leidinggevende. Laat staan de politieke leidinggevende van de ambtelijke leidinggevenden. Laat staan de volksvertegenwoordigers als de controleurs van de politieke leidinggevenden. De volksvertegenwoordiging is te beschouwen als een Raad van Commissarissen; de commissarissen houden toezicht op de directie en zijn uit dien hoofde ook werkgever en dus gebonden aan de norm van goed werkgeverschap. Ook volksvertegenwoordigers moeten dus ambtenaren motiveren en niet demotiveren. Bureaucrat bashing is dus ook voor volksvertegenwoordigers uit den boze; het bieden van een veilige organisatiecultuur is dus ook voor hen een vereiste. Het vergemakkelijken van het ontslaan van ambtenaren, zoals enkele Tweede Kamerleden beogen, is in strijd met hun plicht om mee te zorgen voor een veilige organisatiecultuur. Het initiatief van deze Tweede Kamerleden is ook dáárom in strijd met de norm van goed werkgeverschap, omdat in het bedrijfsleven deze norm door de rechter ook wel eens is uitgelegd als een verplichting om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen. Welnu, als je de ambtelijke rechtspositie geheel gelijk wilt trekken met die van gewone werknemers, dan moet je ook de norm van goed werkgeverschap lock, stock and barrel aanvaarden, ook op het punt van het zoveel mogelijk voorkomen van ontslag. Anders ben je hypocriet bezig! Verder is het initiatief van deze Tweede Kamerleden overbodig, omdat het iets wil regelen dat al geregeld is: een ambtenaar die echt disfunctioneert, kan meteen ontslagen worden, en krijgt al die jaren dat hij tegen dat ontslag procedeert, geen salaris. Het wetsvoorstel gaat gepaard met een memorie van toelichting die in beginsel slechts de voordelen van verdere normalisering weergeeft en alleen maar de voorstanders daarvan aan het woord laat. Tevergeefs zocht ik in die toelichting naar de namen van notoire tegenstanders van verdere normalisering, zoals een Frits van der Meer, een Gerrit Dijkstra, een Caspar van den Berg, allen van 3

10 de Universiteit Leiden, en een Ron Niessen van de Universiteit van Amsterdam. Wat me in het initiatief het meest tegenstaat is het volgende. Een tijd geleden ruzieden sociale partners in het bedrijfsleven over versoepeling van het civiele ontslagrecht. Zelfs in de meest kapitalistische variant die zijdens de werkgevers uit het bedrijfsleven in de discussie werd ingebracht, was er sprake van de verplichting van werkgevers om vorming en opleiding van hun werknemers te financieren. Dit om hen van werk naar werk te helpen. Geen woord daarover in het initiatiefontwerp en de toelichting zoals ik die onder ogen kreeg. Als je dan van ambtenaren afwil, wees ook dán een goed werkgever, en doe dat op een nette manier! Om al deze redenen focus ik vandaag maar weer eens op het klassieke vraagstuk van de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie. En voor zover u denkt: Hè gèt, neen!, zeg ik: Bear with me, want het is nodig om hieraan aandacht te besteden. Vooral omdat de initiatiefnemers tegenargumenten niet schijnen te kennen. En zonder deze tegenargumenten te kennen loopt de Tweede Kamer weer eens het risico te komen tot non evidence based policy. Of om het betoog van Dijstelblom en Holtslag te parafraseren: als de initiatiefnemers onwelgevallige inzichten buiten de deur houden, dan wordt niet alleen met de rationele onderbouwing van het beleid gebroken, maar ook met het idee dat argumenten voor het beleid publiekelijk ter discussie moeten kunnen staan om tot redelijke afwegingen en geïnformeerd overleg te komen (zie Dijstelblom/Holtslag 2010, blz. 31). Om het u wat aangenamer te maken, behandel ik het vraagstuk in de vorm van een dialoog. Een dialoog tussen een mijnheer A en een mijnheer B. Die A staat voor Abolitionist of Afschaffer; die B voor Behoeder of Bewaker of Beschermer, niet de B van Behoudzuchtig En gedurende die dialoog wordt u gewaar, wat ik bedoel met de titel van mijn afscheidsrede: Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, deel zoveel. De eerste keer dat ik de titel: Mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp gebruikte, was in een essay in het Nederlands 4

11 Juristenblad van 2 december 2005, blz e.v. Daarin zette ik mij af tegen een van de rapporten van de toen bestaande Raad van Economisch Adviseurs (REA) van de Tweede Kamer, waarin vijf gerenommeerde onafhankelijke economen zitting hadden. In dat rapport (Kamerstukken TK 2004/05, , nr. 2) had de REA op basis van buitenlands onderzoek gesteld: Rules breed rules en: Rule-makers breed rules. Een andere onafhankelijke econoom van naam viel de REA bij (zie NRC-Handelsblad van 8 september 2005, blz. 15). Het rapport was natuurlijk bedoeld om het aantal wetgevingsjuristen te verminderen, waardoor er in de opvatting van de REA als vanzelf minder regels zouden komen. In mijn essay toonde ik aan dat het niet de rules of de rule-makers zijn die rules voortbrengen, maar dat Politicians breed policy, and policy breeds rules. Grotere onzin dan ik in het advies van de REA las, ben ik zelden tegengekomen. Het wordt nog erger: Betty Drexhage ontdekte dat het buitenlands rapport waarop de REA zich baseerde, de eindconclusie bevatte: The growth of rules is not, however, exponential. Rules do not produce rules (Drexhage 2006, blz. 125 e.v.). Het laatste beetje geloof in economen verloor ik sindsdien. Die geloofsafval was al begonnen toen menig econoom zich achter Friedman schaarde ( Reaganomics ; Thatcherism ). Ik was nog ouderwets Keynesiaans opgevoed door de toenmalige economieprofessor J.E. Andriessen, die later minister van Economische Zaken werd in het kabinet-marijnen. Ons werd voorgehouden dat the invisible hand die volgens Adam Smith de markt zou regeren, in de praktijk niet werkte. De bankencrisis en de ontluistering van Alan Greenspan, voorzitter van de FED, die moest toegeven dat hij teveel vertrouwd had op marktwerking en zelfregulering bij de banken in de VS, gaven me des te meer aanleiding de beweringen van economen met een korreltje zout te nemen, vooral ook omdat zij elkaar vaak en met veel aplomb tegenspreken. En ik laat mij niet ompraten door Niall Ferguson, geschiedenishoogleraar van Harvard, die meent dat Keynesianen het nog steeds niet begrijpen (NRC-Handelsblad van 7 augustus 2010). Hij spreekt zelfs van beleid dat met succes werd doorgevoerd door de regeringen van Thatcher en Reagan. 5

12 Ik wijs ter ondersteuning van mijn opvatting erop dat zelfs Fukuyama, kampioen van het neo-liberalisme, zich bekeerd heeft tot Keynesiaan (zie het vraaggesprek met hem in NRC-Handelsblad van 11 december 2008). Viavia liet ik de Tweede Kamer weten dat de REA onzin had neergeschreven in zijn rapport. Een tijdje na het rapport van de REA besloot de Tweede Kamer de looptijd van de REA niet te verlengen. Post aut propter? Wie zal het zeggen? En dan nu de dialoog die ik beloofd heb. 6

13 Verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Een dialoog. Wat is het probleem? Waar gaan we het over hebben? Over het streven naar het steeds verder gelijktrekken van de rechtspositie van ambtenaren met die van gewone werknemers. Je bedoelt de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie? Want die rechtspositie is nog niet in alle opzichten gelijk met die van werknemers uit de private sector. Inderdaad: ik bedoel die verdere normalisering. Wat is het probleem en is het probleem urgent? Het probleem is, dat de rechtspositie van ambtenaren dreigt te verslechteren. Er is sprake van een slecht klimaat voor ambtenaren. Het lijkt wel alsof ambtenaren teveel CO2 uitstoten! En het probleem is urgent, omdat op het ogenblik aan alle kanten geprobeerd wordt, de bescherming die ambtenaren hebben tegen gemakkelijk ontslag, op te heffen. En in de politiek is er altijd de wens om de bureaucratie terug te dringen door flink te snijden in het aantal ambtenaren. Dat komt allemaal bij elkaar. Johan Schaberg spreekt in NRC- Handelsblad van de lompe, hardvochtige manier waarop gesproken wordt over mensen en hun functies. Is snijden in het ambtelijk apparaat dan niet effectief? Neen. De politiek kan het effectiefst bezuinigen op de bureaucratie door zelf minder beleid en minder uitvoering te willen. Mag de politiek dan niet méér willen? Bijvoorbeeld meer veiligheid of zo? Dat mág de politiek. Maar als ze dat met hetzelfde aantal amb- 7

14 tenaren willen doen of met minder, dan moet de politiek aanwijzen welke taken dan niet meer worden uitgevoerd, of welke taken door anders te gaan werken met minder mensen kunnen worden uitgevoerd. Ontslagbescherming Maar vind je niet dat ambtenaren een veel betere bescherming tegen ontslag hebben dan gewone werknemers? Is dat gerechtvaardigd? Er zijn Tweede Kamerleden die via een initiatiefvoorstel die betere ontslagbescherming willen opheffen. Jaja. Het initiatiefvoorstel Koser Kaya en Van Hijum. Ik heb een eerste concept gezien. Heel rudimentair! Er wordt vrijwel niets in geregeld. Er wordt alleen plompverloren bepaald dat ambtenaren gewone werknemers zijn. Dat geldt dan niet voor militaire ambtenaren en leden van rechterlijke macht. Er wordt verder niets in geregeld van de consequenties van dat uitgangspunt voor het huidige systeem van rechtsbescherming voor ambtenaren, voor de organisatie van de rechterlijke macht, en voor onder meer de regelingen over ontslag en herplaatsing die in het ARAR en de CAR/ UWO staan. Dat moet de regering dan maar verder regelen, denken de initiatiefnemers. Als hun wetsvoorstel in beide Kamers is aanvaard, moet de regering maar met een invoeringswet komen. Ja, zo kan ik ook wetgeven! Maar even los van jouw kritiek als wetgevingsjurist, vind je het uitgangspunt niet juist? Ik vraag me af, of ambtenaren nou werkelijk zoveel bescherming tegen ontslag hebben, als wel wordt beweerd. Als een werkgever bij de overheid van een bepaalde ambtenaar af wil, dan lukt hem dat in het algemeen. Maar dat kost geld! Dat hangt er vanaf. Als er geen bewijs is, dat de betrokken ambtenaar disfunctioneert, dan gaat dat de werkgever uiteraard geld kosten om hem weg te krijgen. Maar in het bedrijfsleven is dat niet anders, als de werkgever geen dossier heeft opgebouwd. 8

15 Maar een ambtenaar krijgt een hogere ontslagvergoeding, en kan tegen een ontslagbesluit een bezwaarschrift indienen en vervolgens in beroep gaan. Dat soort rechtsbescherming heeft de gewone werknemer niet. Dat is juist. Maar ik beschouw dat als een pleidooi om juist de ontslagbescherming voor gewone werknemers te verbeteren. Een omgekeerde gelijktrekking van rechtsposities zogezegd. Hou toch op! Het gaat erom, dat ambtenaren beter beschermd zijn tegen ontslag dan gewone werknemers. Dank je de koekoek! Ambtenaren lopen veel meer risico, ontslagen te worden uit willekeur, vooral politieke willekeur. Dat is van oudsher het motief om voor ambtenaren een betere ontslagbescherming in het leven te roepen. Bescherming tegen de fluctuaties van de politiek, heette dat. Denk alleen maar aan Bomhoff, die bij zijn aantreden als minister van Volksgezondheid in het kabinet Balkenende I, af wilde van de toenmalige directeur-generaal Van Lieshout. En dat lukte hem ook. Over betere ontslagbescherming gesproken Nou, tóch een betere ontslagbescherming! Want die directeur-generaal kwam niet op straat te staan. Hij werd gewoon opgenomen in het systeem van mobiliteit dat voor alle SG s en DG s geldt: de Topmanagementgroep. Dat was zijn geluk. Maar hoe met een eenvoudige directeur Publieke Werken met wie zijn wethouder niet door één deur kan? Of met de voorlichter die niet meer gelust wordt door zijn gedeputeerde? Of met de secretaresse met wie een nieuwe bestuurder het niet ziet zitten? In dit soort gevallen helpt het, dat betrokkenen een betere ontslagbescherming hebben dan gewone werknemers. Dat wil niet zeggen, dat ze op hun post kunnen blijven. Wel, dat ervoor gezorgd moet worden, dat ze goed wegkomen, hetzij naar een andere functie, hetzij met geld. Maar dat soort ontslagbescherming zou je ook via de CAO kunnen regelen. Dat begrijp ik nou niet. Eerst gooi je iets dat wettelijk geregeld is, overboord. Vervolgens probeer je dat terug te winnen bij de CAOonderhandelingen. Daarbij moet maar worden afgewacht of de ontslagbescherming algemeen en uniform beschikbaar komt voor het overheidspersoneel. En als het je lukt, is het uiteindelijke resultaat dat je toch weer een uitzonderingspositie voor overheidswerk- 9

16 nemers kweekt. En dat, terwijl je juist naar gelijktrekking van de rechtsposities van werknemers streefde. Ik vraag me af, waarom je via de omweg van een CAO iets wil bereiken dat nu al wettelijk geregeld is. Die omweg kies ik, om die ontslagbescherming voor te behouden aan bepaalde categorieën van overheidswerknemers, namelijk voor hen voor wie ontslag uit willekeur een reëel risico is. Ik vraag me af hoe je die categorie wilt gaan onderscheiden. Dat doe je door het te regelen in aparte CAO s voor die categorieën. Wat een omslachtige methode! Het is allemaal al geregeld! Ja, maar doordat die ontslagbescherming onder de huidige regeling algemeen geldt, kost het jaren voordat je van een ambtenaar áf bent. Want hij kan in bezwaar en beroep, en meestal duurt het vier jaar, voordat uiteindelijk de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep, uitspraak heeft gedaan. En al die tijd moet het salaris van die ambtenaar worden doorbetaald. Dat is een argument dat ik ook van mevrouw Koser Kaya hoorde. Het is een van de hardnekkige mythen en legenden van onder de Haagse kaasstolp, dat je een ambtenaar nog jaren moet doorbetalen, als je hem ontslag hebt aangezegd. Als een ambtenaar echt ongeschikt is voor zijn functie, kun je hem ontslaan, en meteen de salarisbetaling stopzetten. Dan kan hij in bezwaar en beroep gaan, maar dat heeft geen zoals dat heet schorsende werking. Dat wil zeggen: het ontslag en het stopzetten van de salarisbetaling wordt niet opgeschort wanneer betrokkene in bezwaar en beroep gaat. Toch zijn overheidswerkgevers huiverig om tot ontslag van een ambtenaar over te gaan. Juist omdat het zolang duurt voordat je van hem af bent. Overheidswerkgevers die ergens huiverig voor zijn, tonen niet de daadkracht die in hun functie vereist is. Ik heb het wel eens ordinair zo gezegd: dat soort huiverige overheidswerkgevers zijn bange schijterds, en die moeten uit dien hoofde ontslagen worden. 10

17 Dit soort opmerkingen leidt af van wat er werkelijk aan de hand is: overheidswerkgevers denken, sterker nog: hebben ervaren dat het moeilijk is om van een ambtenaar af te komen. Tja, als je geen dossier hebt opgebouwd over betrokkene, met allerlei aanwijzingen over diens ongeschiktheid en met diverse slechte beoordelingen, ja, dan krijg je betrokkene moeilijk weg. En het blijkt steeds weer dat er in concrete gevallen geen dossier is over disfunctioneren van de betrokkene. Maar in het bedrijfsleven is dat niet anders! Ook dáár vinden werkgevers het lastig om een dossier op te bouwen en betalen ze maar liever. Nou even los van disfunctioneren. In het bedrijfsleven kent men de ontslaggrond: bedrijfseconomische noodzaak. Is dat niet een prima grond om, als de ambtelijke rechtspositie civielrechtelijk zou zijn, in de huidige barre economische tijden ambtenaren te ontslaan? Hoezo, bedrijfseconomische noodzaak? De overheid kan toch immers niet failliet gaan? Neen, schrijf dan maar meteen als ontslaggrond voor ambtenaren op dat zij naar willekeur kunnen worden ontslagen Of als je dat niet wil, bedenk dan andere ontslaggronden, die niet met bedrijfseconomische noodzaak te maken hebben, maar min of meer toegesneden zijn op het overheidsgebeuren. Het gekke is: die lijst van ontslaggronden bestaat al! Hoef je niks te veranderen! Eigenrisicodragerschap Wat wel anders is bij de overheid: de overheidswerkgever moet de kosten dragen van de WW-uitkering van betrokkene. En ook het bovenwettelijk deel! Ja, het eigenrisicodragerschap van de overheidswerkgever! Dat is inderdaad een van de overwegingen om een ambtenaar dan maar in dienst te houden. Zou dat eigenrisicodragerschap ook afgeschaft moeten worden in het kader van de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie? Ik hoor hier een vraagteken. En terecht! Als je namelijk het eigenrisicodragerschap van de overheidswerkgevers zou afschaffen, dan moet de overheid heel veel geld in de sociale zekerheidsfondsen 11

18 storten, om het risico te verevenen met het risico dat gewone werkgevers lopen. Nou, op een verplichting tot dat soort stortingen zit de minister van Financiën niet te wachten! Onderwijzend personeel Toch blijf ik iets gek vinden. In het onderwijs heb je grote groepen met een ambtelijke rechtspositie, maar ook grote hoeveelheden mensen met een niet-ambtelijke rechtspositie. En hun functies verschillen niet of nauwelijks. Je hoort mij niet zeggen dat de ambtelijke rechtspositie koste-wathet-kost voor iedereen behouden moet blijven. Maar je moet een kosten/batenanalyse maken: is het de moeite waard om de ambtelijke rechtspositie voor onderwijzend personeel, voor zover ze die nog hebben, af te schaffen? Wat kost dat aan tijd en capaciteit om de betrokken regelgeving te wijzigen? Wat voor reorganisaties zijn er nodig? En wat brengt het op? En wat verlies je ermee, bij voorbeeld aan rechtsbescherming? Voor het overgrote deel van het personeel in het hoger beroepsonderwijs geldt, dat zij onder het civiele recht vallen. Maar het eigenrisicodragerschap is voor dat personeel gehandhaafd! Men hoeft bij verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie het eigenrisicodragerschap niet over de gehele linie af te schaffen. In elk geval is wat met het HBOpersoneel is gebeurd een voorbeeld voor ander onderwijzend personeel. Ik zeg toch al, dat voor mij de ambtelijke rechtspositie niet kostewat-het-kost voor iedereen behouden moet blijven. 12

19 Twee systemen in de lucht houden? Maar beantwoord dan deze vraag: waarom zou je voor onderwijzend personeel twee systemen in de lucht houden? Eén systeem; dat is toch veel helderder en transparanter? En goedkoper bovendien? Omdat de kosten om van twee systemen naar één systeem te komen, de zgn. transitiekosten, niet opwegen tegen die voordelen van helderheid en transparantie. Misschien dat voor onderwijzend personeel de kosten van overgang naar één systeem nog overzichtelijk zijn. Maar als het gaat om het totale overheidspersoneel helemaal op nieuwe leest schoeien, dan zijn die transitiekosten gigantisch. De Stichting Economisch Onderzoek Overheid heeft samen met een ander bureau uitgerekend dat de kosten liggen tussen 76 mln. en 245 mln. Dat is afhankelijk van de vraag hoe breed je die overgang wil trekken. En de tijd voor het terugverdienen van de kosten schatten zij op decennia. Waarom zou je twee systemen in de lucht houden? Dat vind ik zo n cerebraal argument! Zouden de transitiekosten niet beperkt kunnen worden, als je militair personeel, politiepersoneel en leden van de rechterlijke macht buiten de verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie zou houden? Militaire ambtenaren en politiepersoneel behoren tot de zwaardmacht van de overheid, en leden van de rechterlijke macht behoren onafhankelijk te zijn. Deze mogen van mij best hun ambtelijke rechtspositie behouden. En misschien moeten we ook voor functionarissen die dichtbij de bestuurders werken, de ambtelijke ontslagbescherming behouden. Want ik zie wel in dat die functionarissen extra risico s lopen. En die risico s zijn niet verdisconteerd in hun salaris. Iemand heeft ooit eens gezegd: Als je overheidspersoneel marktconform gaat behandelen, is de weg open voor een voor hen marktconforme beloning. Je ziet het in andere landen. Afschaffing van de ambtelijke status leidde daar tot duurder overheidspersoneel. Ik vraag me af of dat in Nederland niet ook gaat gebeuren. De Nederlandse samenleving houdt weliswaar niet van duurbetaalde overheidsfunctionarissen, maar of dat vol te houden is? Voorlopig hou ik het erop, dat als ambtenaren echt marktconform beloond willen worden, zij dan maar moeten uittreden en consultant worden, dan wel gebruik maken van de opting out moge- 13

20 lijkheid die het ARAR biedt. Maar ze moeten anderen niet opschepen met hun verlangen naar een marktconforme behandeling door verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Neen, laten we de huidige toestand maar behouden. Dat is voor ambtenaren wel zo veilig. Want je moet een veilige rechtspositie hebben, wil je als ambtenaar goed tegenspel kunnen leveren aan je bestuurder. Oké! Voor een deel van het ambtelijk apparaat behouden we de ambtelijke status. Dat wil zeggen: voor hen die dichtbij de bestuurder functioneren. Dan zit je toch weer twee systemen in de lucht te houden! En ik vraag me af, hoe je die dichtbij -categorie formuleert, en welke criteria je daarvoor hanteert. Staat een secretaris-generaal dichtbij? Maar ook diens secretaresse? De chauffeur van de minister? De persoonlijk woordvoerder van de bestuurder? Nu zit je te difficulteren! Daar komen de regelgevers wel uit. Als je ze nu niet meegeeft wie wel of niet onder het begrip dichtbij de bestuurder vallen, zwemmen de regelgevers in een zee van onwetendheid. Wat ik zei: je zit te difficulteren! Ik kom nog even terug op het toch weer twee systemen in de lucht houden. In totaal gaat het om zo n 30% van het aantal ambtenaren, dichtbij -ambtenaren, militairen, politie en ambtenaren van de rechterlijke macht bij elkaar opgeteld. En voor de overige 70% zou de gehele transitie-machinerie in werking moeten worden gezet. Niet vergeten: dan gaat het niet alleen om wijziging of intrekking van regelingen, maar ook om reorganisaties. B.v. een reorganisatie van de rechterlijke macht omdat niet meer voor iedereen de gang naar de ambtenarenrechter en de Centrale Raad van Beroep openstaat. Bestuursprocesrecht Dat is toch helemaal niet zo erg? Dat hele bestuursprocesrecht uit de Algemene Wet Bestuursrecht past toch niet bij de rechtspositie van de overheidswerknemer. 14

21 Zo n opmerking heb ik wel eens een overheidswerkgever horen maken. Zo n verhaal getuigt van weinig historisch besef. Dat geldt ook voor de opmerking dat het bestuursprocesrecht te rigide is. Veel van de mooie dingen uit het bestuursprocesrecht zijn juist ontwikkeld in het procesrecht voor ambtenaren, dat al sinds 1929 bestaat. Ik denk aan verscheidene van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En het bestuursprocesrecht is toegankelijker en met minder formaliteiten omkleed dan het civiele procesrecht. Geen verplichte procesvertegenwoordiging; het vrijbewijsbeginsel; de zgn. ongelijkheidscompensatie doordat de bestuursrechter niet alleen niet lijdelijk is, maar ook bij voorbeeld bewijs kan opdragen aan de machtiger procespartij: de overheid; bestuursrechters (vooral die in de Centrale Raad van Beroep) die weten hoe het in overheidsdienst toegaat, etc. En dan duurt het lang voordat een ambtenaar helemaal is uitgeprocedeerd. Klopt! Maar dan valt er misschien te denken aan alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals mediation. Iemand heeft ooit eens uitgerekend dat de gemiddelde kosten van een bestuursrechtelijke procedure ,- bedragen, terwijl die van een privaatrechtelijk ontslag slechts ,- zijn. (Die kosten bestaan uit: a) administratieve en juridische kosten; b) improduktiviteitskosten en c) kosten van vergoedingen). Ik ben daar niet kapot van. Als het kostenplaatje al klopt: het kan heel goed zijn dat in het bedrijfsleven een werknemer eerder ophoudt met procederen. Hij moet zijn advocaat betalen en hij heeft waarschijnlijk lang zoveel geld of tijd niet als zijn werkgever, om dóór te blijven procederen. Als het civiele recht van toepassing zou zijn op een ontslagzaak bij de overheid, zou de (overheids)werknemer in optima forma geconfronteerd worden met een machtiger werkgever, die over onuitputtelijke fondsen en zeeën van tijd beschikt, om te blijven procederen. De (overheids)werknemer heeft dat geld en die tijd niet, dus hij zal óf niet procederen, óf al snel ophouden. Nou, dat wordt dan heel goedkoop voor de overheid. Neen, dan heb ik liever de rechtsbescherming via het bestuursprocesrecht. 15

22 Blijf nou even met beide benen op de grond! Wees nou reëel: rechtsbescherming tegen de overheid kost überhaupt veel geld. Ik wíl niet met beide benen op de grond blijven staan. Want het is zoals de oude Chinese wijsgeer zegt: Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt geen meter vooruit. Wat ik wil zeggen, is dit: een staat die een rechtsstaat wil zijn, calculeert nou eenmaal niet de mate van rechtsbescherming in het land. Zou dat wel zo zijn, dan zou de staat al betrekkelijk snel tot de conclusie komen, dat bij voorbeeld de Nationale ombudsman kan worden afgeschaft; dan kost de rechtsbescherming minder! Naar mijn smaak wegen de voordelen van de ontslagbescherming van ambtenaren tegen willekeurig ontslag, op tegen de kosten van deze rechtsbescherming. Een rechtsstaat moet dat ervoor over hebben. Bezwaarschriftenprocedure Nu we het toch hebben over over het bestuursprocesrecht, wil ik opmerken dat ik niet graag de bezwaarschriftprocedure die voor overheidswerknemers openstaat bij een rechtspositioneel geschil, zou willen missen. In sommige CAO s voor gewone werknemers heb je de bedenkingenprocedure. Die lijkt daar een beetje op. Bij verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie zou je de bezwaarschriftprocedure met eventuele veranderingen als die nodig zijn, in de CAO s kunnen opnemen. Dat zou kunnen, maar je moet die opneming bij iedere CAO bevechten, en het is lang niet zeker dat die procedure algemeen beschikbaar komt voor de overheidswerknemers en dat hij uniform is. En dan zit je niet twee, maar ontelbaar vele aparte systemen in de lucht te houden! Nou overdrijf je! 16

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K.

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K. Liber Amicorum Zoals een goed ambtenaar betaamt Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg prof. dr. E. Verhulp mr. dr. R. K. Visser Den Haag, 8 oktober 2010 ter gelegenheid van het afscheid van

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.)

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepstrots Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen aan het werk

Arbeidsverhoudingen aan het werk Arbeidsverhoudingen aan het werk Grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Eigen gegevens, eigen regie?

Eigen gegevens, eigen regie? ? advies over de juridische en organisatorische consequenties van 'eigenaarschap' van persoonsgegevens die binnen de overheid worden verwerkt adviseurs: drs. E.B.M Schoenmakers CMC mr. W.E.H. Sloots mr.dr.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet DE EERSTE OVERHEID VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet Den Haag, juni 2007 0947.1018_Binnenwerk_WT.indd 1 18-05-07 15:20:39 Inhoud VOORWOORD 1. DE GEMEENTE EERST 2. RUIMTE OM TE DOEN: VERSTERKING VAN

Nadere informatie

Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs. Door dr. Harm Klifman

Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs. Door dr. Harm Klifman Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs Door dr. Harm Klifman Inhoud Vertrouwen 4 De ordenende werking van begrippen 6 Sleutelwoorden in governance 8 Goed onderwijsbestuur en de deugd 13 Organisaties

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie