OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

2 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR Profiel 5 2 Kerncijfers Inleiding Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag In Control Statement 10 III. JAARREKENING 2014 OVE GLOBAL SUSTAINABILITY FUND 11 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat 4.4 Risicobeheer en financiële instrumenten Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over IV. OVERIGE GEGEVENS 30 1 Voorstel resultaatbestemming 30 2 Gebeurtenissen na balansdatum 30 3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 31 Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 2

3 3 I. DEFINITIES Accountant: AFM: Onafhankelijk accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR, Amsterdam Stichting Autoriteit Financiële Markten Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam AIFMD: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake Beheerders van Alternatieve Beleggingsinstellingen Asset Owner 1 : Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 2, waarvan de bestuurder (per 1 oktober 2013) SGG Custody B.V. is Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam Beheerder: tot 1 oktober 2013 APG Investment Services N.V. Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam vanaf 1 oktober Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124, 1077 XV Amsterdam Beleggingsadministrateur: Bewaarder: Bewaarneming: BGfo: DNB: Fiscaal adviseur: The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (formele uitbesteding via de Bewaarder) WTC Podium Office, B Toren, Strawinskylaan 337, 1077 XX Amsterdam The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (formele uitbesteding via de Bewaarder) WTC Podium Office, B Toren, Strawinskylaan 337, 1077 XX Amsterdam Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft De Nederlandsche Bank N.V. Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam Meijburg & Co, Belastingadviseurs Laan van Langerhuize 9, 1186 DS Amstelveen Fonds: het vermogen onder de naam OVE Global Sustainability Fund vanaf 1 oktober 2013 (tot 1 oktober 2013 onder de naam APG-Global Sustainability Fund), waarin ter collectieve belegging effecten, gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen, teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen 1 Als gevolg van de inwerkingtreding van de AIFMD is het takenpakket van de asset owner (voorheen bewaarder genoemd) gewijzigd, zie daarvoor de nadere toelichting op pagina 6 en 7. 2 Op 1 oktober 2013 heeft (naast bestuurswijziging) naamswijziging van de Stichting Bewaarneming APG-IS 1 naar Stichting Bewaarneming DCO 1 plaatsgevonden. 3 Op 15 januari 2013 hebben APG Investment Services N.V. (AGP-IS) en Oyens & Van Eeghen N.V. overeenstemming bereikt tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V.. Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 3

4 4 NAV: Netto-activa Oyens & Van Eeghen N.V.: Participanten: Participaties: Prospectus: Raad van Toezicht: de intrinsieke waarde (de Net Asset Value ) van een Participatie vastgesteld conform de Voorwaarden Netto-activa zoals gedefinieerd in RJ 615, in de voorgaande jaarrekeningen aangeduid als Fondsvermogen Oyens & Van Eeghen N.V., 100% belang in Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124, 1077 XV Amsterdam de economisch deelgerechtigden tot (de NAV van) het Fonds de evenredige aanspraken van Participanten in het Fonds het prospectus van het Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd APG Investment Services N.V. Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam De Raad van Toezicht is vastgesteld door APG Investment Services N.V. (APG-IS). Via de Raad van Toezicht houdt APG-IS toezicht tot 15 januari 2016 (3 jaar vanaf aangaan overeenkomst tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V. (zie voetnoot 1)) op de wijze waarop Oyens & Van Eeghen haar verplichtingen als beheerder van o.a. OVE Global Sustainability Fund invult en naleeft. Bij het toezicht van de Raad van Toezicht verschaft Oyens & van Eeghen een overeengekomen rapportage na afloop van een kwartaal, waarna een vergadering tussen partijen plaatsvindt. Transactiedag: (1) een Werkdag waarop uitgifte of inkoop van Participaties in het Fonds plaats kan vinden conform hetgeen bij Uitgifte en inkoop is bepaald, zijnde de eerste Werkdag van iedere maand (2) een Niet-reguliere Transactiedag Uitvoering fondsbeheer: tot 1 oktober 2013 APG Investment Services N.V. Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam vanaf 1 oktober 2013 Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Keizersgracht 617, 1017 DS Amsterdam Wft: Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 4

5 5 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR Profiel Algemeen Het OVE Global Sustainability Fund is een fonds voor gemene rekening met een open-end karakter. Het OVE Global Sustainability Fund heeft de status van fiscale beleggingsinstelling ( Fbi ). Het Fonds is gestart op 1 januari 2003 onder de naam Loyalis FS Global Sustainability Fund. Met ingang van 1 mei 2008 is deze naam gewijzigd in APG-IS Global Sustainability Fund. Met in gang van 1 oktober 2013 is de naam van het Fonds OVE Global Sustainability Fund. De Beheerder is sinds 1 oktober 2013 Oyens & van Eeghen Beheer B.V., een 100% dochter van Oyens & van Eeghen N.V. ( OVE N.V. ). Voor deze datum werd het beheer gevoerd door APG Investment Services N.V. (APG-IS). De verkoop van de vermogensbeheeractiviteiten van APG-IS aan OVE N.V. heeft plaatsgevonden op 15 januari Gedurende de periode van transitie naar juridische overdracht (15 januari tot 1 oktober 2013) heeft uitbesteding van vermogensbeheeractiviteiten aan OVE N.V. en Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. plaatsgevonden. Fonds voor gemene rekening Het Fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Asset Owner en elk van de Participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Asset Owner voor de Participanten worden bewaard. De Participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden Participaties gerechtigd tot het vermogen van het Fonds. De overeenkomst tussen de Beheerder, de Asset Owner en elk van de Participanten vormt geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en creëert ook anderszins geen overeenkomst tussen de Participanten onderling. De verplichting van een Participant om te betalen voor uit te geven Participaties is uitsluitend een verbintenis ten opzichte van de Asset Owner. Deze verplichting is geen inbreng of verbintenis tot inbreng. De Participaties scheppen uitsluitend rechten en verplichtingen van de Participanten ten opzichte van de Beheerder en de Asset Owner en niet ook tussen Participanten onderling. Niet beursgenoteerd Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Open end Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen is het Fonds verplicht om op verzoek op iedere Transactiedag Participaties in het Fonds uit te geven of in te kopen tegen de NAV daarvan op die Transactiedag, plus een opslag (ingeval van uitgifte) of minus een afslag (ingeval van inkoop). Uitgifte en inkoop Toetreding tot het Fonds is mogelijk op iedere Transactiedag. Een verzoek tot uitgifte van Participaties dient de Beheerder uiterlijk twee Werkdagen voorafgaande aan de beoogde Transactiedag te hebben bereikt. Het verzoek dient het bedrag (in de valuta van het Fonds) te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Uittreden uit het Fonds is mogelijk op iedere Transactiedag. Uittreding kan worden aangevraagd door het indienen van een verzoek tot inkoop van Participaties. De Participaties vervallen na inkoop. Een verzoek tot inkoop van Participaties dient: de Beheerder uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de gewenste Transactiedag te hebben bereikt; te luiden in de valuta van het Fonds of in Participaties (tot in maximaal vier decimalen gespecificeerd). Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 5

6 6 Beheerder Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. treedt vanaf 1 oktober 2013 op als de Beheerder. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn: het bepalen van het beleggingsbeleid; het (doen) voeren van de administratie; het juist en tijdig vaststellen van de NAV; het er zorg voor dragen dat het Fonds voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving; het bewaken van het belang van de Participanten. Uitvoering fondsbeheer De Beheerder heeft vanaf 1 oktober 2013 de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan Theodoor Gilissen Bankiers N.V.. Toezicht en monitoring van het beleggingsbeleid vindt door de Beheerder en Oyens & Van Eeghen N.V. plaats. Directie De directie van Oyens & Van Eeghen Beheer B.V., de Beheerder van het Fonds bestaat uit R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. Wft-vergunning De Beheerder (Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.) beschikt vanaf 6 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:67 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). AIFM-richtlijn Per 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) van toepassing geworden in Nederland. Deze richtlijn zorgt voor geharmoniseerd Europees toezicht op beheerders van bepaalde beleggingsinstellingen en moet bijdragen aan grotere financiële stabiliteit en transparantie. De vergunning van Beheerder is per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning en de administratieve organisatie en interne beheersing van Beheerder voldoen aan de AIFMD. Ook is er een AIFMD-bewaarder aangesteld. Deze heeft een onafhankelijke toezichthoudende functie en is door de Autoriteit Financiële Markten als bewaarder goedgekeurd. Bewaarder Als Bewaarder fungeert The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch. Tussen de Beheerder en de Bewaarder van het Fonds en het Fonds is een schriftelijke overeenkomst inzake bewaring gesloten. Op hoofdlijnen bevat deze overeenkomst de volgende elementen: de activa van het Fonds bestaande uit financiële instrumenten worden bij de Bewaarder in bewaring gegeven. De Bewaarder houdt alle financiële instrumenten die kunnen worden geregistreerd op een financiële instrumentenrekening in de boeken van de Bewaarder in bewaarneming op aparte rekeningen op naam van het Fonds. Daarnaast houdt de Bewaarder alle financiële instrumenten in bewaarneming die fysiek aan de Bewaarder kunnen worden geleverd; de Bewaarder voert de aanwijzingen van de Beheerder uit, tenzij deze in strijd zijn met Nederlands recht of het Prospectus; de Bewaarder zorgt ervoor dat de toetreding en uittreding van Participanten gebeuren in overeenstemming met Nederlands recht en met het Prospectus; de Bewaarder zorgt ervoor dat de NAV van het Fonds wordt berekend overeenkomstig Nederlands recht, het Prospectus en de daarvoor geldende procedures; de Bewaarder zorgt ervoor dat de kasstromen van het Fonds naar behoren worden gecontroleerd en in het bijzonder dat alle betalingen door of namens Participanten bij de inschrijving op de Participaties ontvangen zijn en dat alle contanten van het Fonds geboekt worden op kasgeldrekeningen die op naam van het Fonds geopend zijn bij een entiteit zoals beschreven in artikel 18 lid 1 onder a), b) en c) van de Europese Richtlijn 2006/73/EG (een kredietinstelling of een bank waaraan in een derde land een vergunning is verleend) (in beginsel The Bank of New York Mellon N.V ); Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 6

7 7 de Bewaarder vergewist zich ervan dat bij transacties met betrekking tot de activa van het Fonds de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het Fonds; de Bewaarder vergewist zich ervan dat de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen die in overeenstemming is met Nederlands rechten het Prospectus. De Bewaarder kan gebruik maken van de diensten van derden. Asset Owner Met ingang van 22 juli 2014 (in werking treding van de AIFMD) is de taak van de Asset Owner gewijzigd. De functie omvat sindsdien de taak om ten behoeve van de Participanten te fungeren als juridisch eigenaar van het vermogen van het Fonds. Het bestuur van de Asset Owner wordt sinds 1 oktober 2013 gevoerd door SGG Custody B.V. Participanten De Participanten in het Fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden Participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Asset Owner De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Asset Owner wordt beheerst door wat in het Prospectus is opgenomen. Overdraagbaarheid Participaties en fiscaliteit Participaties kunnen worden verkocht aan het Fonds en tevens aan andere Participanten. Participaties zijn voor het overige niet overdraagbaar. Doordat Participaties aan anderen dan het Fonds kunnen worden overgedragen, kwalificeert het Fonds als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb ) en nader uitgewerkt in het daarbij behorende Besluit van 29 april 1970, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 20 december 2007, Stb. 573 ( Besluit beleggingsinstellingen ). Risicobeheer Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij beoordeeld of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders en beleggingsrichtlijnen begeven. Bij het realiseren van de beleggingsdoelstelling kan de beheerder gebruik maken van derivaten, zoals futures, forwards en opties en swaps. Voor een verdere beschrijving van de risico s wordt verwezen naar de algemene toelichting op de jaarrekening (Hoofdstuk III paragraaf 4.4). Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 7

8 8 2 Kerncijfers 2.1 Inleiding Onderstaande cijfers hebben betrekking op de stand ultimo 2014 respectievelijk ultimo 2013, tenzij anders vermeld. Het rendement van het Fonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel, rekening houdend met dividenduitkeringen. De Excess return is meetkundig bepaald en betreft het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de benchmark. De benchmark is opgenomen in de profielbeschrijving. 2.2 Meerjarenoverzicht Aantal geplaatste units Intrinsieke waarde per unit 17,28 14,55 Netto-activa (* 1.000) Bruto fondsrendement % 19,92 22,10 Rendement benchmark % 19,50 21,20 Excess rendement % 0,42 0,90 Bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld Direct resultaat uit beleggingen en overig resultaat Indirect resultaat uit beleggingen (12.276) Kosten (222) (140) (647) (1.115) (1.043) (844) Beleggingsresultaat (6.823) Gemiddeld aantal uitstaande units (* 1.000) gedurende het boekjaar Direct resultaat uit beleggingen en overig resultaat per unit 0,37 0,36 0,40 0,35 0,32 0,30 Indirect resultaat uit beleggingen per unit 2,70 2,42 1,40 (0,66) 2,01 2,30 Kosten per unit (0,08) (0,07) (0,06) (0,06) (0,06) (0,05) Beleggingsresultaat per unit 2,99 2,71 1,74 (0,37) 2,27 2,55 Jaarverslag 2014 OVE Global Sustainability Fund 8

9 3 Beheerdersverslag OVE Global Sustainability Fund Doelstelling en beleggingsprofiel Het OVE Global Sustainability Fund ( GSF ) is een beleggingsfonds dat is opgericht op 1 januari Het GSF is vormgegeven als een fonds voor gemene rekening. Het boekjaar van het GSF komt overeen met het kalenderjaar. De fondsvoorwaarden van het GSF kunnen worden opgevraagd bij de beheerder. De beheerder van het GSF is Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.( Beheer BV ). De bewaarder van het GSF is Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1( SB-DCO 1 ). Het GSF belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen met een bovengemiddelde score op het gebied van milieubeleid, sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering en governancebeleid (de zogenaamde bestin-class-benadering ). Bovendien wordt niet belegd in ondernemingen die handelen in strijd met het VN Global Compact & Non-proliferation Treaty. De beleggingsstrategie van het GSF is gericht op het overtreffen van het lange termijn rendement van de MSCI World Developed Markets Index (de MSCI World Index ) op net total return basis. Beleggingsbeleid Als belegging komen in aanmerking op duurzaamheid beoordeelde ondernemingen die onderdeel uitmaken van de MSCI World Index. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een mondiale best in class duurzaamheidsbenadering per sector, hetgeen leidt tot MSCI ESG IVA Ratings. Een zeer groot deel van de ondernemingen in de MSCI World Index (uitgedrukt in marktgewicht) wordt zo beoordeeld. Door deze methodiek wordt geen enkele sector van het beleggingsuniversum uitgesloten en wordt de portefeuille in zijn geheel altijd door een bovengemiddeld duurzaam karakter gekenmerkt. Het beleggingsproces is gericht op het nastreven van een rendement dat op de langere termijn boven de benchmark ligt als gevolg van de focus op bovengemiddeld duurzame ondernemingen. De op deze wijze geconstrueerde portefeuille voldoet aan strenge eisen op het gebied van risicobeheer. Gedurende 2014 heeft de Beheerder geen gebruik gemaakt van de stemrechten die verbonden waren aan beleggingen van het GSF (2013: idem). Beleggingsresultaat Het GSF behaalde een bruto rendement over 2014 van 20,49% Het netto rendement bedroeg 19,92%. De benchmark behaalde een rendement van 19,50% over De outperformance versus de index is een resultante van de duurzaamheidsfilter in 2014 De tracking error is het hele jaar ruimschoots binnen de limiet gebleven. Het fondsvermogen van het GSF bedroeg per ultimo december ,6 mln. Vooruitzichten Ontwikkelde economieën bevinden zich in een opgaande fase van de economische conjuctuur, aangevoerd door de Verenigde Staten. In combinatie met de aanhoudende rugwind van monetair beleid door de centrale banken van Europa en Japan resulteert dit in een gunstige uitgangssituatie voor aandelen. Wel neemt de de onzekerheid toe door geopolitieke spanningen en de kans op langdurige deflatie in met name Europa, hetgeen niet goed zou zijn voor de winstmarges. Het lange termijn perspectief voor de aandelen vinden we aantrekkelijk vanaf de huidige waarderingsniveau s, echter wij verwachten wel dat de volatiliteit op financiële markten zal toenemen.. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 9

10 3.1 In Control Statement Wij beschikken conform RJ over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor Beleggingsinstelling OVE Global Sustainability Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2014 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 22 april 2015 De Beheerder, Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 10

11 III. JAARREKENING 2014 OVE GLOBAL SUSTAINABILITY FUND OVE GLOBAL SUSTAINABILITY FUND JAARREKENING 2014 (in euro) Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 11

12 1 Balans per 31 december 2014 Na verwerking voorstel resultaatbestemming ACTIVA noot december 31 december EUR EUR Beleggingen Aandelen Vorderingen Geldmiddelen Totaal activa NETTO-ACTIVA EN PASSIVA Netto-activa Fondsvermogen participanten Passiva Overige passiva Totaal netto-activa en passiva Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 12

13 2 Winst- en verliesrekening over 2014 noot januari 1 januari 31 december 31 december EUR EUR Opbrengsten Direct resultaat uit beleggingen Indirect resultaat uit beleggingen: - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen - Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1, Overig resultaat Totaal opbrengsten Kosten Beheerkosten Overige kosten Totale kosten Beleggingsresultaat Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 13

14 3 Kasstroomoverzicht over 2014 Noot januari 1 januari 31 december 31 december Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Bedrijfsresultaat Direct resultaat uit beleggingen: - Gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) van beleggingen - Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) van beleggingen 1,7 ( ) ( ) Aankopen van beleggingen 1 ( ) ( ) Verkopen van beleggingen Mutaties vorderingen 2 (10.788) (62.109) Mutaties overige passiva ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij uitgifte participaties Betaald bij inkoop participaties 4 ( ) - Uitgekeerd dividend 4 ( ) ( ) EUR EUR Netto kasstroom Geldmiddelen begin verslagperiode Geldmiddelen einde verslagperiode Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 14

15 4 Toelichting op de jaarrekening Algemeen Het OVE Global Sustainability Fund (het Fonds ) is een fonds voor gemene rekening met een open-end karakter. Het OVE Global Sustainability Fund heeft de status van Fbi. Tot 1 oktober 2013 was de naam van het fonds APG-IS Global Sustainability Fund. De Beheerder is sinds 1 oktober 2013 Oyens & van Eeghen Beheer B.V. (voorheen APG Investment Services N.V.), een 100% dochter van Oyens & van Eeghen N.V.. Voor deze datum werd het beheer gevoerd door APG Investment Services N.V. (APG-IS). De Beheerder (Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.) beschikt vanaf 6 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:67 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. Het Fonds is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 lid 1 van de Wet financieel toezicht. Op 15 januari 2013 hebben APG Investment Services N.V. (AGP-IS) en Oyens & Van Eeghen N.V. overeenstemming bereikt tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V.. Gedurende de periode van transitie naar juridische overdracht (15 januari tot 1 oktober 2013) heeft uitbesteding van vermogensbeheeractiviteiten aan Oyens & Van Eeghen N.V. en Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. plaatsgevonden. Tot 1 oktober 2013 fungeerde de Asset Owner onder de naam Stichting Bewaarneming APG-IS 1. Vanaf 1 oktober 2013 betreft de naam van de Asset Owner Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. De Beheerder heeft vanaf 1 oktober 2013 de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan Theodoor Gilissen Bankiers N.V.. Toezicht en monitoring van het beleggingsbeleid vindt door de Beheerder (Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.) en Oyens & Van Eeghen N.V. plaats. Vanaf 22 juli 2014 fungeert The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch als Bewaarder, zoals bedoelt in de AIFMD. Stelselwijziging Op 22 december 2014 is de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 615 van kracht geworden voor verslagjaren startend op of na 1 januari De wijzigingen naar aanleiding hiervan zijn in het financieel verslag van het Fonds verwerkt. Deze wijzigingen hebben geen impact gehad op het beleggingsresultaat noch de netto-activa van het Fonds. Toelichting op het kasstroomoverzicht Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de indirecte methode gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Onder geldmiddelen zijn posten begrepen die ter vrije beschikking staan aan de beleggingsinstelling voor beleggingen, onder voorbehoud van eventuele opgenomen margeverplichtingen. Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 15

16 statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van het fonds en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, alsmede de bepalingen in de Wft (inclusief BGfo). De jaarrekening is opgesteld in euro, zijnde de functionele en presentatievaluta van de beleggingsinstelling. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Schattingen en veronderstellingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de Beheerder zich over verschillende zaken een oordeel vormt, zodat terzake schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Verwerking van activa, verplichtingen, baten en/of lasten Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de beleggingsinstelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 16

17 Vreemde valuta De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin het Fonds voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta). Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Beleggingen Algemeen De beleggingen (long en short posities) zijn opgenomen tegen reële waarde, in principe de marktwaarde. Waardeveranderingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Aandelen Aandelen en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum (slotkoers van de laatste beursdag van de verslaggevingsperiode). Derivaten Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). De waardeveranderingen worden direct in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Er vindt geen hedge accounting plaats. De presentatie van de derivaten in de balans is gebaseerd op de verplichting en vorderingen per tegenpartij. Indien een derivatenpositie negatief is, wordt het bedrag onder de schulden verantwoord. Overige beleggingen Overige beleggingen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. Effecten met een beursnotering worden in beginsel gewaardeerd tegen de slotkoers van de laatste beursdag van de verslagperiode. Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vooruitbetaling of nog te ontvangen bedragen. Geldmiddelen Onder de geldmiddelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Geldmiddelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Netto-activa De netto-activa (ofwel: het fondsvermogen) worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorzieningen en achtergestelde schulden, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 17

18 Het Fonds kan Participaties inkopen en uitgeven. Het Fonds is verplicht om op verzoek op iedere Transactiedag van het Fonds Participaties in het Fonds uit te geven of in te kopen tegen de NAV daarvan op die Transactiedag, plus een opslag (ingeval van uitgifte) of minus een afslag (ingeval van inkoop), tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Overige passiva De overige passiva zijn opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De in de winst- en verliesrekening opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardeveranderingen worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. Direct resultaat uit beleggingen Opbrengst uit beleggingen zijn de gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen (zoals dividenden en ontvangen interest) en overige resultaatscomponenten zoals ontvangen class actions. Indirect resultaat uit beleggingen De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengsten (inclusief verkoopkosten) de historische kostprijs in mindering te brengen. De ongerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde per einde boekjaar de balanswaarde aan het begin van het boekjaar in mindering te brengen. Bij verkoop wordt de in het voorgaande boekjaar geboekte ongerealiseerde waardeveranderingen teruggeboekt. De transactiekosten van beleggingen vormen onderdeel van de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Transactiekosten kunnen bestaan uit broker commissies, spreads tussen bied- en laatprijzen, belastingen en dergelijke. De transactiekosten worden ten laste van het resultaat van het Fonds gebracht. De totale transactiekosten kunnen niet bij voorbaat nauwkeurig worden vastgesteld. De totale transactiekosten worden mede bepaald door het gevoerde beleggingsbeleid in enig jaar en het best execution beleid van Oyens & Van Eeghen. In de jaarrekening zullen de totale transactiekosten, voorzover deze herkenbaar zijn, apart worden weergegeven. Overig resultaat Onder overige resultaat wordt verantwoord ontvangen toe- en uittredingsprovisies, ontvangen retrocessies, interest baten op banksaldi en overige opbrengsten. Beheerkosten Onder de beheerkosten wordt verstaan de kosten gemoeid met het beheer van het Fonds. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 18

19 Overige kosten Onder de overige kosten wordt verstaan de kosten gemoeid met de administratie en de bewaring van de beleggingen, de accountant, het toezicht en overige kosten van de beleggingsinstelling. 4.4 Risicobeheer en financiële instrumenten Algemeen Aan het beleggen in een Fonds zijn (financiële) risico s verbonden. Hierna worden risicofactoren vermeld die voor beleggers van betekenis en relevant kunnen zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid dat die risico s zich zullen voordoen. Deze opsomming is niet uitputtend. Er worden geen garanties gegeven dat de diverse beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De waarde van de beleggingen van Fonds kan zowel stijgen als dalen. Als gevolg daarvan kan een Participant mogelijk minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd of deze inleg zelfs geheel verliezen. Risicobeheer Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij gekeken of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders en beleggingsrichtlijnen begeven. Bij het realiseren van de beleggingsdoelstelling kan de beheerder gebruik maken van derivaten, zoals futures, forwards en opties en swaps. De belangrijkste risico s die bij het fonds kunnen worden onderkend, zijn als volgt: Rendementsrisico Het rendement van de belegging in Participaties over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat pas vast op het verkoopmoment van die belegging. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald en er wordt geen rendement gegarandeerd. De waarde van Participaties is onder andere afhankelijk van de beleggingscategorieën en de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt en van de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Het rendementsrisico is het gevolg van waardeschommelingen van de beleggingen en/of fluctuaties van de directe opbrengsten van de beleggingen (voornamelijk dividenden, rente). De waarde van de beleggingen beweegt met koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Alle financiële instrumenten staan bloot aan het risico van koersschommelingen. Die kunnen het gevolg zijn van: algemene risicofactoren (marktrisico) specifieke risicofactoren die alleen gelden voor een individuele belegging (specifieke risico s). De gevolgen van het marktrisico zijn in veel gevallen van grotere invloed op de waardeontwikkeling van gespreide beleggingsportefeuilles dan de gevolgen van specifieke risico s. Zowel marktrisico als specifieke risico s nemen toe door beperking van de spreiding van de beleggingen (concentratie) tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele beleggingen. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 19

20 Marktrisico Onder marktrisico wordt verstaan het risico dat een belegging in waarde daalt of stijgt, niet vanwege specifieke omstandigheden betreffende die belegging, maar doordat de markt waarin wordt belegd als geheel beweegt. Bij een positief sentiment op de beurs voor aandelen zullen de koersen van aandelen stijgen en bij een negatieve stemming zullen ze dalen. Dit sentiment kan door diverse factoren beïnvloed worden zoals het vertrouwen van consumenten in de economie, dreigende veranderingen van de rente, etc. Marktrisico s kunnen verschillen per categorie belegging en deelmarkt binnen een bepaalde categorie. Binnen de categorie aandelen verschillen de marktrisico s per sector (sectorrisico) en per land (landenrisico). Binnen de categorie vastrentende waarden verschillen de marktrisico s per soort debiteur (overheidsobligaties versus bedrijfsobligaties). Specifieke risico s en overige risico s Specifieke risico s hebben betrekking op de risico s dat de ontwikkeling van de koers van een geselecteerde individuele belegging in werkelijkheid in negatieve zin afwijkt van hetgeen ten tijde van de aankoop van de belegging is ingeschat. Dit risico houdt verband met de mate van effectiviteit van effectenresearch, de daarop gebaseerde analyses en met het tijdig nemen en uitvoeren van beleggingsbeslissingen. De specifieke risico s nemen toe naarmate de beleggingen minder zijn gespreid. Overige risico s hebben betrekking op risico s die voortvloeien uit buiten het Fonds gelegen factoren, zoals onder meer wijziging van wetgeving. Systeemrisico Gebeurtenissen in de wereld of activiteiten van één of meer grote partijen in de financiële markten kunnen leiden tot een verstoring van het normale functioneren van die financiële markten. Hierdoor zouden grote verliezen kunnen ontstaan ten gevolge van door die verstoring verwezenlijkte liquiditeitsen tegenpartijrisico s. Valutarisico De waarde van beleggingen in aandelen en vastrentende waarden wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover dit niet beleggingen in euro betreft. Bovenop het marktrisico komt dan het risico dat met betrekking tot de valuta wordt gewonnen of verloren. De waarde van een valuta kan zodanig dalen ten opzichte van de euro dat een positief beleggingsresultaat (meer dan) teniet wordt gedaan. Concentratierisico Het Fonds kan zijn beleggingen concentreren in ondernemingen die opereren in hetzelfde land, dezelfde regio, sector of in dezelfde markt of concentreren in een bepaalde onderneming. Als gevolg hiervan kan de spreiding van de beleggingsportefeuille van het Fonds beperkt zijn. De concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het gevoerde beleggingsbeleid. Voorts kan een concentratierisico zijn veroorzaakt door de omvang en samenstelling van het voor belegging beschikbare beleggingsuniversum. Een kleiner beleggingsuniversum leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum. Het concentratierisico houdt dan in dat bepaalde gebeurtenissen die deze onderneming(en) raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille van het Fonds dan indien de mate van concentratie geringer is. Verder kan het Fonds er voor kiezen om te beleggen in een beperkt aantal beleggingsinstellingen, hetgeen ook een concentratierisico in zich bergt. Jaarverslag 2014 OVE Global Substainability Fund 20

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave I. JAARREKENING 2013 STICHTING BEWAARNEMING FONDSEN 2013 3 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Winst- en verliesrekening over 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2014

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2014 OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 4-7. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015

OVE Rentefonds Europa 4-7. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015 OVE Rentefonds Europa 4-7 HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 5 1. Profiel 5 2. Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2013

OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2013 OVE Rentefonds Europa 4-7 JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2013 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OVE Garantie Fonds JAARVERSLAG 2014

OVE Garantie Fonds JAARVERSLAG 2014 OVE Garantie Fonds JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 6 1 Profiel 6 2 Kerncijfers 9 2.1 Waardeontwikkeling 9 3 Beheerdersverslag 10 3.1

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR

I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR OVE Rentefonds Europa 4-7 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave I. DEFINITIES... 2 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2015... 4 1. Profiel... 4 2. Kerncijfers... 11 2.1 Inleiding... 11 2.2 Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie