Febelfin 1 Standpunt. Vooraf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Febelfin 1 Standpunt. Vooraf"

Transcriptie

1 Aanbevelingen van de bijzondere parlementaire commissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV Dexia Febelfin 1 Standpunt Vooraf Febelfin en haar leden danken de bijzondere opvolgingscommissie financiële crisis, haar voorzitter en haar leden, voor de aangeboden kans om te reageren op de aanbevelingen geformuleerd door de Dexia-commissie. Hierna volgen de sectorale bemerkingen bij de door de Dexia-commissie geformuleerde aanbevelingen. De in de aanbevelingen opgenomen onderwerpen werden onderverdeeld in drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 handelt over het toezicht op Europees en nationaal vlak en de daaraan gelieerde onderwerpen, hoofdstuk 2 gaat dieper in op Europese initiatieven en de Belgische implementatie daarvan, met een focus op de kapitaalsvereisten voor banken zoals voorgesteld in de Capital Requirement Directive (CRD IV), hoofdstuk 3 spitst zich toe op de initiatieven die werden genomen rond governance en de doelstellingen die hierin worden nagestreefd. Onderstaande tekst geeft de krachtlijnen van het huidig denken van Febelfin en zijn leden hierover weer, zonder een exhaustief document te willen vormen. De redactie van deze tekst werd afgesloten op 31 mei De Febelfin directie blijft ter beschikking voor verdere toelichting en overleg. 1 FEBELFIN Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Begin 2012 vertegenwoordigen Febelfin en haar leden 246 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is zowel op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als shared voice van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen. De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening,vertrouwen en transparantie,dynamiek en proactiviteit 0.16

2 2 Inleiding De fundamentele redenen die aanleiding gaven tot de crisis van waren meerderlei en divers, o.a. een fragiel economische systeem dat te veel werd blootgesteld aan risico en algemeen het wereldwijd gevoerde macro-economisch beleid en de onevenwichten die bestonden, een probleem met leverage en liquiditeit en een gebrek aan systeemtoezicht. De Dexia-commissie formuleerde aanbevelingen aangaande een breed scala aan onderwerpen die aan deze fundamentele redenen raken, zij het toegespitst op één specifiek geval met een specifiek business model. Ter inleiding wordt onderstaand, en voorafgaand aan de opmerkingen bij de aanbevelingen, kort een beeld geschetst van het Belgische bancair landschap, de transformatie die de sector heeft aangevat en enkele belangrijke aandachtspunten en de manier waarop de financiële sector de Belgische economie ondersteunt. Vele van de door de Dexia-commissie behandelde onderwerpen vormen tevens het onderwerp van aanbevelingen, regels en wetten die geïmplementeerd zijn, geïmplementeerd worden, of in ontwikkeling zijn, en dit op zowel mondiaal, Europees als nationaal niveau door verschillende actoren, denken we onder andere aan de G20, de Financial Stability Board, het Bazel Comité, de Europese toezichthouders, de nationale toezichthouders, de Europese instellingen en de Federale regering. Transformatie bancaire sector volop aan de gang De Belgische financiële sector heeft de afgelopen jaren een sterke transformatie gekend. Zo werd tussen eind juni 2007 en eind december 2011 het totaal eigen vermogen van de Belgische bancaire sector opgetrokken van 48,5 miljard euro naar 52,8 miljard euro, een stijging van 8,9%, terwijl de bancaire balans drastisch werd afgebouwd met 28,1% en de hefboom (leverage) werd gereduceerd van 31,9x naar 20,7x, dit laatste voornamelijk door het afbouwen van de buitenlandse activiteiten. Deze transformatie gebeurde zonder dat de dienstverlening in het gedrang kwam. Tussen januari 2008 en december 2011 hebben de banken bijna 90 miljard euro extra kredieten aan de Belgische consumenten, bedrijven en overheden verleend om de Belgische economie van de nodige zuurstof te blijven voorzien. De financiële sector heeft haar verantwoordelijkheid genomen en de nodige lessen getrokken uit de crisis van 2008 en neemt haar maatschappelijke en economische rol ter harte. Niet alleen door een constante en kwaliteitsvolle dienstverlening, maar ook door haar constructieve houding ten aanzien van de vele genoemde wet- en regelgevende initiatieven en het oprichten van dialoogplatformen waar men op geïnstitutionaliseerde wijze luistert naar de noden van verschillende stakeholders. Febelfin richtte overlegplatformen op waar de sector luistert naar de noden van en in dialoog treedt met NGO s, ondernemingen en consumenten.

3 3 De financiële sector wil haar maatschappelijke rol ten volle opnemen ten aanzien van de gezinnen, de overheid en de grote bedrijven en de KMO s. Dit via kredietverlening, het ondersteunen van de sectorale tewerkstelling en de daaraan gekoppelde vorming, het inschrijven op Belgisch staatspapier, haar belastingsbijdrages, etc. Volgende stap: uitbouw van een vitaal en duurzaam financieel model Bijzondere aandachtspunten en uitdagingen De sector pleit voor een vitaal en duurzaam financieel model, waarbinnen zij haar kernactiviteiten, het omzetten van deposito s in kredieten en het aanbieden van efficiënt, innovatief en veilig betaalverkeer, kan uitoefenen. Daartoe wil de sector graag in dialoog gaan met de overheden, controle-autoriteiten en de consumenten. Het huidige economische klimaat en de veranderingen door nieuwe, bijkomende maatregelen, regelgeving en wetgeving zet de kernactiviteiten van de sector onder druk. Wij willen dan ook graag wijzen op enkele punten die bijzondere aandacht dienen te krijgen en die een uitdaging vormen bij het streven naar een duurzame en vitale financiële omgeving, zijnde: Bazel III en CRD IV, een gediversifieerd bancair landschap, variabele vergoeding en het vernieuwde toezicht. Deze punten zijn ook rechtstreeks of onrechtstreeks terug te vinden in de aanbevelingen van de Dexia-commissie. Volgende onderwerpen en aanbevelingen van de commissie weerhouden in het bijzonder de aandacht van Febelfin en zullen samen met andere onderwerpen in de navolgende hoofdstukken verder worden toegelicht. Bazel III en CRD IV leggen strengere en geharmoniseerde kapitaal en liquiditeitsvereisten op. Deze doelstellingen worden door de sector ondersteund en aan de beoogde verdubbeling van het eigen vermogen van de banken is reeds ten dele door de Belgische banken tegemoet gekomen. In het CRD IV pakket worden ook verschillende maatregelen betreffende risk management opgenomen. Febelfin en haar leden onderstrepen het belang dat deze maatregelen voor alle marktspelers op gelijke wijze zouden worden toegepast, zij het met respect voor de proportionaliteit. Ook vraagt de sector dat bij het invoeren van de CRD IV-regels een juiste kalibratie, timing en dosering van het kapitaal en liquiditeit wordt gehanteerd. Enkel op deze manier kan economische groei gewaarborgd worden. Febelfin wenst hierbij te verwijzen naar de discussie op Europees niveau over het bieden van een mogelijkheid aan lidstaten om op nationaal niveau kapitaalbuffers op te leggen aan banken die hoger zijn dan Europees vastgelegd door de toezichthouder. Dit dossier toont concreet het belang

4 4 aan van een Europese aanpak met oog voor de bredere macro economische stabiliteit en een geharmoniseerde financiële interne markt. Zo zou het op nationaal niveau invoeren van hogere kapitaalbuffers ongewenste gevolgen meebrengen. Een verzameling van nationale reguleringen bemoeilijkt immers ten stelligste het totaalbeeld voor de toezichthouders, nochtans hoopte men in de nasleep van de crisis in 2008 net dergelijk goed totaalbeeld te bereiken. Het opleggen van hogere kapitaalbuffers heeft eveneens een impact op de leningscapaciteit van de betrokken bank niet enkel in de betrokken lidstaat maar ook daarbuiten, dit werkt dus potentieel marktverstorend. Hogere kapitaalbuffers bij de ene lidstaat kunnen op zichzelf ook hogere kapitaalbuffers uitlokken bij andere lidstaten aangezien men geneigd kan zijn te willen aantonen dat de betrokken nationale financiële sector/instelling veilig is. Het gevolg kan zijn dat klanten overlopen naar de bank met de hoogste buffer overheen de landsgrenzen en er dus een soort van race to the top optreedt. Dit veroorzaakt op zich dan opnieuw een daling in de kredietvoorziening. Natuurlijk pleit Febelfin niet voor onveilige kapitaalbuffers maar wil ze er enkel op wijzen dat het belangrijk is meteen de juiste, veilige en adequate regulering in te voeren en duidelijkheid en uniformiteit te scheppen doorheen de gehele EU en de uniforme Europese bancaire markt. Zoniet treden er een reeks van ongewenste nadelige effecten op waarbij de consument noch de economie altijd bij gebaat is. Een andere dimensie is dan weer de discussie over het splitsen van zaken- en depositobanken. Febelfin en haar leden geloven in het nut van een universele bank, naast de spaarbanken, nichebanken, beursvennootschappen, centres of excellence en andere nichespelers. In België gebeurt 75% van de externe ondernemingsfinancieringen via bankkredieten. Een alternatief, dat op de voorgrond komt indien de splitsing tussen zaken- en depositobanken wordt toegepast, is het Angelsaksisch model waarbij bedrijfsfinanciering grotendeels via de markt verloopt. De vraag dient te worden gesteld of dit strookt met de beoogde doelstellingen in Europa en in België en wat de alternatieven zijn. Betreffende variabele verloning erkent Febelfin het belang van het maatschappelijk debat. De Dexia-commissie beveelt aan om variabele vergoedingen te verbieden aan financiële instellingen die genieten van overheidssteun of staatswaarborgen. Febelfin pleit er voor dat dit debat voor alle financiële instellingen, niet alleen Belgisch maar ook Europees, wordt gevoerd, samen met Europees commissaris Barnier en de Europese controle-autoriteiten. Een toekomstige regeling dient dan ook zowel op maatschappelijk als Europees niveau aanvaardbaar te zijn, alsook vanuit een toekomstgericht perspectief rekening te houden met het belang van het behouden en aantrekken van activiteiten in België. Een Europees level playing field is dan ook noodzakelijk. In een recent uitgevoerde analyse geeft de European Banking Authority (EBA) aan dat er grote vooruitgang is geboekt in de implementatie van de CEBS Guidelines on remuneration policies and

5 5 practices. Daarnaast verwijst EBA ook op de nood aan meer alineëring van de toepassing van het proportionaliteitsprincipe binnen Europa. Betreffende het nieuwe toezichtsmodel, wil de sector een constructieve partner zijn en in een open geest in dialoog treden met de toezichthouders. De sector wijst er wel op dat in een eengemaakte markt dient te worden gewaakt over het level playing field en waarschuwt voor de concurrentieverstorende effecten die bepaalde nationale maatregelen kunnen hebben. De Belgische financiële sector wordt gekenmerkt door haar internationaal en gediversifieerd karakter en de verschillende types van actieve actoren: zowel grote en niet-grote spelers, banken en niet-banken, universele en nichespelers en een aantal belangrijke centres of excellence zoals Euroclear en Swift. Tevens dient er op te worden gewezen dat meer dan 80% van de 106 in België actieve banken haar beslissingscentrum in het buitenland heeft. De sector vraagt dat bij het uittekenen van nieuwe regelgeving hiermee in het bijzonder rekening wordt gehouden en dat de nodige aandacht wordt besteed aan de internationale en Europese context en de ontwikkelingen en oplossingen die in dat kader worden voorgestaan, het hieraan gelinkte principe van level playing field evenals aan de noodzaak tot proportionaliteit. Ook dient men voldoende oog hebben voor de vrije marktwerking binnen België en Europa en voor de noodzaak aan een stabiel kader. Ten slotte zijn ook juiste timing, dosering en kalibratie van essentieel belang.

6 6 I. Toezicht op nationaal en Europees vlak : Febelfin pleit voor een maximaal Europees geharmoniseerd toezicht Nationaal Toezicht Twin Peaks De invoering van het Twin Peaks model in april 2011 beantwoordt aan een aantal concrete noden, en herdefinieert op verregaande wijze het toezicht op de financiële sector in België. Het voorbije jaar is er werk gemaakt van de praktische uitwerking van het nieuwe model. Er is nood aan een toezichtsmodel dat toelaat gepast te reageren op nieuwe situaties. In dit kader is een evaluatie van het model en van het instrumentarium dat ter beschikking staat van de toezichthouders inderdaad aangewezen. Deze toetsing dient te steunen op breed gedragen criteria en methodologie. Dit om te vermijden dat verschillende assessments, al dan niet uitgevoerd door verschillende instanties, zouden leiden tot verschillende conclusies. Dergelijke assessment is voorzien onder het FSAP, het Financial Services Action Plan. Een onafhankelijk toezicht met een adequaat en performant instrumentarium Febelfin pleit ervoor dat de toezichthouders een breed gamma aan performante instrumenten ter beschikking hebben dat het mogelijk maakt op adequate wijze te reageren op verschillende situaties en hen in staat stelt om rekening te houden met situationele factoren alsook met de specifieke kenmerken van het Belgische bancaire landschap en de betrokken actoren, bij het bepalen van de gepaste maatregelen. Wat betreft de aanbeveling die gedaan werd om vertegenwoordigers van FSMA en NBB als permanent vertegenwoordiger op te nemen in de raden van bestuur van systeemrelevante instellingen, vraagt de sector zich af of op deze manier de onafhankelijkheid van de toezichthouder niet in het gedrang komt. De Dexia-commissie wijst evenwel terecht op het belang van het beschikken over de juiste informatie. De sector is dan ook steeds bereid om met de toezichthouders in overleg te treden over hoe de werkrelatie tussen hen beiden, alsook de informatiedoorstroming, kan geoptimaliseerd worden. Op deze manier wil de financiële sector bijdragen tot een duurzaam toezichtsmodel.

7 7 De Nationale Bank van België (NBB) is reeds gestart met het opzetten van een scorecard systeem dat moet toelaten om de risico s van de individuele kredietinstellingen globaal te analyseren. De finale score bestaat hierbij uit een combinatie van een impactscore (= systeemrelevantie) en een risicoscore (= de waarschijnlijkheid dat een probleem zich voordoet). Op basis van deze analyse kan de NBB bijkomende kapitaalvereisten en mogelijke andere correctieve maatregelen en sancties opleggen wanneer noodzakelijk. De aanbeveling dat het Parlement jaarlijks door de toezichthouders wordt geïnformeerd over de gezondheid van de financiële sector als geheel wordt door Febelfin onderschreven. Gezien de marktgevoeligheid van deze informatie, kan het onzer inziens niet de bedoeling zijn dat financiële instellingen op individuele basis worden becommentarieerd. Producttoezicht met aandacht en respect voor het level playing field De Dexia-commissie deed eveneens een aanbeveling rond zogenaamde product bans, dit wil zeggen het verbod of opschorten van de verkoop van bepaalde producten onder specifieke voorwaarden. Hieraangaande verwijzen wij naar het op 1 augustus 2011 in werking getreden Moratorium op de Commercialisering van de Bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten. Dit door de FSMA gelanceerde initiatief streeft na om tot een transparanter en eenvoudiger productaanbod te komen. De doelstellingen van dit initiatief werden ondersteund door Febelfin en haar leden. De vele distributeurs die het Moratorium hebben ondertekend, verbinden zich er toe om geen dergelijke producten in België te commercialiseren die als bijzonder ingewikkeld kunnen worden gekwalificeerd. Febelfin wijst evenwel op de niet te onderschatten impact van maatregelen die op directe wijze ingrijpen in de marktwerking, zoals product bans, en de verstorende effecten die deze kunnen hebben in een eengemaakte EU markt wanneer deze niet op alle spelers in eenzelfde markt actief zijn in dezelfde mate van toepassing zijn. Wat betreft de instelling van keurmerken, bepleit Febelfin het invoeren van een gestandaardiseerde methodologie voor risicoclassificatie. Dergelijke methodologie dient te worden uitgewerkt op Europees niveau en strekt er toe klaarheid te scheppen rond de risico s waaraan de belegger is blootgesteld.

8 8 Markttoezicht Febelfin gelooft, net als de Dexia-commissie, dat naked short selling van bankaandelen kan worden tegengehouden door de regulator. Dit is echter een exclusieve bevoegdheid van de regulator en dient van toepassing te zijn op alle trading venues waar dergelijke aandelen worden verhandeld, i.e. gereguleerde markten en Multilateral Trading Facilities (MTFs). De Belgische instellingen hebben hun volledige steun toegezegd aan de implementatie van de regelgeving rond short selling en rond bepaalde aspecten van credit default swaps. High Frequency Trading (HFT) is een van de domeinen die behandeld worden in de herziening van MiFID (MiFID II) en in MiFIR. Mits enige nuance onderschrijft Febelfin de visie van de heer Markus Ferber, rapporteur in het Europees Parlement voor MiFID II, dat HFT via regelgeving kan worden ontmoedigd. Febelfin onderstreept ook hier het belang dat dergelijke maatregelen worden genomen op een manier die gelijke behandeling van alle marktspelers, in binnen- en buitenland, garandeert. Aangaande de inspanning tot Europese harmonisatie voor de regulering op speculatieve fondsen, kent België in tegenstelling tot verschillende andere Europese landen- reeds geruime tijd productregelgeving voor bepaalde non-ucits (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Vanaf juli 2013 zullen Belgische beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFs) tevens moeten voldoen aan de vereisten van de AIFMD (Alternative Investment Fund Management Directive). Voor de Belgische fondsbeheerders betekent dit een extra laag die wordt toegevoegd aan de reeds bestaande nationale regelgeving die, gezien de beperkte omvang van vele van de betrokken fondsen, reeds als zwaar wordt beschouwd. Europees toezicht In 2011 werd niet alleen het nationale toezicht grondig hervormd, ook op Europees vlak waren er enkele belangrijke veranderingen aangaande het toezicht. De drie European Supervisory Authorities (ESAs) en de European Systemic Risk Board zijn sinds 1 januari 2011 operationeel. De European Banking Authority (EBA) volgt het Committee on European Banking Supervision (CEBS) op, de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) volgt het Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) op en de European Securities and Markets Authority (ESMA) is de opvolger van het Committee of European Securities Regulators (CESR). Precies omdat deze instellingen in samenwerking met de nationale toezichthouders een toezicht kunnen uitoefenen dat het nationale overstijgt, en zo kunnen waken over de eerlijke concurrentie en marktwerking in de volledige eengemaakte markt, pleit Febelfin er voor dat ze voldoende middelen ter beschikking hebben om dit toezicht uit te oefenen.

9 9 Febelfin is er voorstander van dat de supranationale reguleringscolleges bij gekwalificeerde meerderheid een nationale toezichthouder kunnen verplichten om stringentere maatregelen te nemen. Dit in de geest van een streven naar een toezicht dat het nationale niveau overstijgt en de gelijke behandeling van een zo groot als mogelijk aantal marktspelers.

10 10 II. Europese regelgeving en Belgische implementatie Nood aan kalibratie, juiste timing, dosering en inachtname proportionaliteit Op verschillende beleidsniveaus is een breed spectrum aan maatregelen uitgewerkt en vaak reeds geïmplementeerd. Febelfin pleit er voor dat nieuwe initiatieven steeds rekening houden met bestaande wet- en regelgeving, alsook met initiatieven in de pijplijn en met de noodzaak tot het nastreven en bewerkstelligen van een level playing field op nationaal en internationaal vlak. De wereldwijde financieel economische crisis die in volle hevigheid losbarstte in 2008 was mede het gevolg van de liquiditeitsproblemen die de banksector ondervond door het gebrek aan onderling vertrouwen op de interbancaire en financiële markten. Tegelijk bleken een aantal banken onvoldoende kapitaal aan te houden. Febelfin verwelkomt dat deze problematiek ook aandacht heeft gekregen in de evaluatie en aanbevelingen van de Dexia-commissie. Aanvullend en in reactie, wenst Febelfin enkele punten verder toe te lichten en constructieve opmerkingen te formuleren. CRD IV: een Europees geharmoniseerde aanpak van kapitaals- en liquiditeitsvereisten en risicomanagement Op Europees en internationaal niveau zijn verschillende initiatieven genomen met betrekking tot prudentieel toezicht, en het instrumentarium specifiek van toepassing op systeemrelevante instellingen. Deze initiatieven werden onder andere gelanceerd door de G20, de Financial Stability Board (FSB) en werden tevens opgenomen in het CRD IV pakket. Globaal genomen kan men stellen dat het CRD IV pakket dat Bazel III omzet in Europees recht voorziet in een serie aan maatregelen die een beter toezicht op de solvabiliteit, liquiditeit en leverage-ratio verzekeren. Heel wat van deze maatregelen zullen bovendien direct toepasbaar worden in België. Additionele nationale regulering is hiertoe dus niet vereist. De sector onderschrijft de doelstellingen van Bazel III en de omzetting er van in Europese regelgeving via CRD IV. Wel benadrukt Febelfin dat het van het grootste belang is dat de toepassing van CRD IV gefaseerd en gekalibreerd gebeurt, met inachtname van de proportionaliteit. Enkel op deze manier kan een dergelijke belangrijke structurele verandering haar doelstellingen halen.

11 11 De Dexia-Commissie formuleerde de aanbeveling om het uitkeren van dividenden te verbieden wanneer bepaalde criteria niet worden gehaald. Dergelijke maatregel zit thans verpakt in de nieuwe eigen vermogensverplichtingen in het CRD IV pakket. Wat betreft de aanbeveling tot het opnemen van solvabiliteits- en liquiditeitsparameters in de stresstests - zoals uitgevoerd door de EBA - zou Febelfin graag op het volgende wijzen: het CRD IV pakket voert inzake liquiditeit twee ratio s in met name de Net Stable Fund Ratio (NSFR) en de liquidity coverage ratio (LCR). Deze ratio s zullen ongetwijfeld ook worden opgenomen in de volgende methodologie van de EBA stresstesten. Deposito s zijn een belangrijke pijler in het kapitaal van vele banken. Wat de stabiliteit van de deposito s betreft, onderschrijft Febelfin een systeem dat aanmoedigt om deposito s aan te houden tot vervaldatum. De sector wijst er op dat de toegekende intrestvoeten steeds afhankelijk zijn van de referentie-intrestvoeten, en dat eventuele aanpassingen aan de bestaande systemen hiermee steeds rekening moeten houden. De Dexia-commissie stelt eveneens voor op nationaal niveau een maximale leverage-ratio in te voeren. Febelfin wenst erop te wijzen dat ook zulke maatregelen reeds voorwerp uitmaken van het CRD IV pakket en dat de Belgische banksector Europees tot de voorlopers hoort. De Belgische banksector noteerde een deleveraging van 36,7% tussen 2007 en Eventuele bijkomende nationale initiatieven op dit vlak dienen dan ook te worden afgetoetst aan de Europese regelgeving, alsook aan de praktijk. Meer algemeen en gelet op de impact van de nieuwe kapitaals- en liquiditeitsvereisten overeenkomstig het CRD IV pakket en de indirecte effecten ervan op de reële economie, wenst Febelfin te onderstrepen dat bij invoeringsperiode, kalibratie en dosering van de verschillende maatregelen voldoende rekening moet worden gehouden met deze mogelijke effecten. Credit Rating Agencies: Meer transparantie, meer concurrentie, meer accountability en minder afhankelijkheid Betreffende Credit Rating Agencies (CRAs) steunt Febelfin de door de Europese Commissie naar voren geschoven doelstellingen om de afhankelijkheid van ratings te verlagen en de transparantie en concurrentie te vergroten. Dit standpunt stemt tevens overeen met de aanbeveling gedaan door de Dexia-commissie. De financiële sector verwelkomde dan ook de verschillende verordeningen (Regulation 1060/2009; Regulation 513/2011; Delegated Regulation 272/2012) en het in november 2011 gelanceerde nieuwe voorstel met betrekking tot regulering van CRAs.

12 12 Vandaag hebben ratingbureaus een disproportionele impact op de financiële markten en op de diverse stakeholders. Financiële instellingen worden niet enkel geconfronteerd met ratings in hun rol als uitgevende instelling van financiële effecten, ratings worden tevens gebruikt om kapitaalsvereisten te berekenen waaraan financiële instellingen moeten voldoen. Wat meer accountability betreft, is het één van de doelstellingen van het commissievoorstel, dat momenteel wordt besproken in het Europees Parlement en de Raad, om de burgerlijke aansprakelijkheid van de ratingbureaus te vergroten. De Europese commissie stelt namelijk voor (art 35bis) om een ratingbureau wettelijk aansprakelijk te maken wanneer het, opzettelijk of met grove nalatigheid, de verordening inzake ratingbureaus schendt waardoor schade wordt berokkend aan een belegger die op een rating van dat ratingbureau heeft vertrouwd, mits de betrokken schending invloed had op de rating. Febelfin gaat akkoord om meer verantwoordelijkheid toe te schrijven aan de ratingbureaus, al moet er wel op toegezien worden dat de ratingbureaus de aansprakelijkheid niet ongeoorloofd doorschuiven naar andere stakeholders. Het voorstel dat op dit moment wordt besproken in de Raad en het Europees Parlement formuleert eveneens strengere regels om belangenvermenging tegen te gaan en belangenconflicten te vermijden. Het Commissievoorstel zou ook een verbetering betekenen wat betreft de onafhankelijkheid van de ratings, aangezien uitgevende instellingen worden verplicht periodiek van ratingbureau te veranderen (roulatieprincipe); alsook worden de onafhankelijkheidseisen inzake de eigendomsstructuur van de ratingbureaus versterkt. Ring fencing: nood aan een weloverwogen Europese aanpak De aanbevelingen van de Dexia-commissie verwijzen eveneens naar de studie welke de NBB zal uitbrengen rond de opsplitsing tussen zakenbanken en depositobanken. Febelfin wacht de conclusies van deze studie af, alsook de conclusies van de Liikanen groep op Europees niveau. De splitsing tussen depositobanken en zakenbanken dient te worden bekeken vanuit de Belgische situatie, die specifiek is omwille van het beperkt aantal marktenzalen en de hoge graad van externe financiering van ondernemingen via bankkredieten. Ongeveer 75% van de Belgische ondernemingen financiert zich via bankkredieten. Dat dit cijfers hoog ligt, hoeft niet te verbazen, gezien ons economisch model dat steunt op KMO s, die geen of moeilijk toegang hebben tot de financiële markten. De vraag dient te worden gesteld of het wenselijk is om te evolueren naar een Angelsaksisch model, waarbij de financiering grotendeels via de markt zou verlopen. Febelfin en haar leden geloven dat er andere mogelijkheden zijn om de marktrisico s die banken lopen te beperken dan door een splitsing van zakenbanken en commerciële banken. In dit verband moet er tevens op gewezen worden dat op Europees niveau er spoedig wetgevend initiatief mag verwacht worden met

13 13 betrekking tot crisis management, dat een pakket maatregelen zal invoeren die van toepassing zullen worden in acute crisis situaties. Tenslotte wil Febelfin erop wijzen dat de financiële crisis niet is veroorzaakt door een specifiek bankmodel maar door een veelheid van factoren. Hiervoor zijn zoals bovenstaand aangehaald heel wat wetgevende initiatieven genomen die het toezicht versterken en het systeemrisico verkleinen. Daarnaast mag ook niet voorbij gegaan worden aan de kostvoordelen verbonden aan universele bankmodellen, die klant en economie ten goede komen. Ook mag niet uit het oog verloren worden dat de Belgische economie sterk exportgericht is en dat het niet de bedoeling kan zijn dat niet-belgische banken deze financieren. Niet toevallig gaf Minister Vanackere op de ECOFIN van 2 mei 2012 mee dat een lage risicoweging voor exportkredieten noodzakelijk is om de kostprijs hiervan voor KMO s niet te verhogen. Vanuit deze optiek en gezien dat België gekenmerkt wordt door een open economie en bancair landschap pleit Febelfin ervoor het debat ten gronde op Europees niveau te voeren alvorens beslissingen worden genomen op nationaal niveau. Living Wills Een van de onderwerpen die door zowel de FSB, de Europese Commissie en de Belgische wetgever worden bekeken, zijn de living wills of resolution plans. In navolging van de G20 en de Financial Stability Board werd in de Senaat in december 2010 een wetsvoorstel gelanceerd rond de mogelijke invoering van een zogenaamd living will in België ( Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiële instellingen om een financieel noodplan op te stellen ). Dit thema werd ook opgenomen in de aanbevelingen van de Dexia-commissie. De Europese Commissie zal een voorstel tot invoering van een living will publiceren op 6 juni 2012 binnen het crisis management package. Op 15 mei 2012 lanceerde EBA een discussion paper welke tot doel heeft input te vergaren rond hoe dergelijk recovery plan voor de banksector eruit zou moeten zien. Beide initiatieven wijzen er dus op dat de EU hierrond bepaalde realisaties wil zien tot stand komen, zij het dat de termijn op dit ogenblik voor de sector nog niet helemaal duidelijk is. De sector steunt principieel initiatieven in het kader van living will om proactief systemische risico s in te dijken, maar is van oordeel dat de uitkomst van de Europese initiatieven dient te worden afgewacht vooraleer verdere initiatieven op nationaal niveau worden genomen.

14 14 III. Governance en overheidsrol Governance: Blijvend belangrijk topic waarin de sector al stappen heeft gezet De Dexia-commissie deed verschillende aanbevelingen rond Governance, onder andere over de samenstelling van de Raden van Bestuur, remuneratiepolitiek, risicobeheer en de rol van aandeelhouders. Vooreerst dient te worden aangestipt dat de crisis van 2008 en de daarop volgende gebeurtenissen de financiële sector ten gronde hebben veranderd. Onder andere wat governance betreft hebben de financiële instellingen individueel en de sector als geheel de interne processen ten gronde geëvalueerd en een eerste reeks van aanpassingen en veranderingen zijn gebeurd, met een versterking van de governance als gevolg. De sector heeft dus niet gewacht om al bepaalde lessen te trekken. Eveneens dient te worden verwezen naar het Europese Groenboek rond Corporate Governance, waartoe de financiële sector op constructieve wijze wil bijdragen. Op nationaal niveau werd in de sectorale cao van 14 februari 2011 opgenomen dat financiële instellingen bijkomende informatie zullen verstrekken aan de vertegenwoordigers van hun werknemers en verwijzen we ook naar de Codes Daems en Buysse die door de sector worden opgevolgd. De NBB werkt tevens aan een consultatie over dit onderwerp, waaraan de financiële sector constructief en in een open geest wenst bij te dragen. Febelfin en haar leden onderschrijven dan ook algemeen de doelstellingen die de Dexia-commissie formuleert in haar aanbevelingen met het oog op het verzekeren van de nodige expertise en de ethiek van bestuurders. De sector wil haar rol als maatschappelijke actor vervullen en is steeds bereid om steunend op best practices bijkomende governance initiatieven te bespreken. Wel vraagt de sector dat daarbij wordt gekeken naar de bestaande regels en codes en de reeds in voege zijnde mechanismes. Raden van Bestuur: diversiteit en onafhankelijkheid Wat de samenstelling van de besluitvormingsorganen van financiële instellingen betreft, onderschrijft Febelfin de aanbeveling rond het toepassen van fit and proper criteria voor bestuurders. Dergelijke criteria zijn reeds van toepassing op kredietinstellingen. Voor wat bijvoorbeeld geregistreerde Compliance Officers betreft, is er reeds een reglement in voege dat stipuleert dat de

15 15 uitoefening van de functie verbonden is aan bepaalde kennisvereisten. Deze kennisvereisten zullen vanaf najaar 2012 worden getoetst via een door Febelfin Academy en FSMA uitgewerkt programma. De financiële sector zal niet nalaten te evalueren hoe de doelstellingen van dergelijke fit and proper tests het best kunnen worden bereikt. Tevens zal Febelfin in naam van haar leden deelnemen aan de door de European Banking Authority gelanceerde consultatie Draft Guidelines for assessing the suitability of members of the management body and key functions holders of a credit institution. Deze draft guidelines beslaan onder andere het profiel, de ervaring en de vereiste kwaliteiten van bestuurders van kredietinstellingen. De financiële sector streeft diversiteit in de samenstelling van de raden van bestuur na. Wel dient bij het samenstellen van de raden van bestuur terdege rekening te worden gehouden met de specifieke activiteiten van het bankbedrijf. Daarom hebben de Belgische financiële instellingen dan ook mensen met een gedegen kennis van zaken als onafhankelijk bestuurder opgenomen. Onder andere academici, bedrijfsrevisoren en advocaten onderlegd in onder andere financieel recht garanderen een onafhankelijke en op kennis van de financiële sector gestoelde visie binnen de raad van bestuur. Aangaande het double/triple hat principe, waar de commissie vraagt dat de toezichthouder duidelijke richtlijnen uitvaardigt in verband met de combinatie van diverse mandaten binnen de raad van bestuur alsook in voorkomend geval binnen de bankengroep, pleit de sector voor enige nuance. Het combineren van functies leidt niet per definitie tot belangenconflicten en heeft in bepaalde gevallen als positief gevolg dat een transversaal en globaal beeld van de business kan worden gevormd in hoofde van bepaalde personeelsleden of bestuurders. Risicobeheer Febelfin wenst er op te wijzen dat het intern risico management onderdeel uitmaakt van CRD IV. Tevens wil de sector benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor verhoogde investeringen hierin moet toekomen aan elke individuele financiële instelling. Febelfin kan de aanbeveling van bijkomende aandacht van de toezichthouders voor de juridische structuren van instellingen onderschrijven. Ook de aanbevelingen die voorzien in een aanwezigheid van het hoofd risk management bij de raad van bestuur en in een driemaandelijkse rapportage van het risicocomité aan de raad van bestuur, worden door Febelfin gesteund.

16 16 Actief aandeelhouderschap Wat het aandeelhouderschap betreft, onderschrijft Febelfin dat de regels van good governance dienen te worden gevolgd door alle aandeelhouders en hun vertegenwoordigers. Febelfin onderstreept ook het belang van een actief aandeelhouderschap, waarbij alle vertegenwoordigers op actieve en constructieve wijze bijdragen tot de discussie, met de bedoeling om tot een voor de instelling optimale beslissing te komen. Gelieerd aan het aandeelhouderschap, formuleerde de Dexia-commissie de aanbeveling om de artikelen 629 en 630 van het Wetboek van vennootschappen zo aan te passen dat het verboden wordt kapitaalsverhogingen door te voeren door geld te lenen aan de aandeelhouders van een entiteit die tot de perimeter van de groep behoort. Hierbij is het volgens de sector van belang dit in een breder juridisch kader te bekijken en toe te passen op zo n manier dat de juridische complexiteit niet verder toeneemt. Overheidsrol Het is uiteraard aan de overheid om te bepalen of haar aandeelhouderschap in financiële instellingen op lange termijn wenselijk is. De Europese Commissie legde alvast een maximale termijn op waarbinnen de instellingen die staatssteun hebben ontvangen deze dienen terug te betalen. Wanneer een financiële instelling de haar toegekende staatssteun vervroegd wil terugbetalen, en de participatie van de overheid wil overnemen, dient zij daartoe in de mogelijkheid te worden gesteld op voorwaarde dat terugbetaling kan gebeuren op een manier die de kapitaalsbasis van de instelling niet in gevaar brengt.

17 17 IV. Conclusies De financiële sector is een sector in transformatie. Na de crisis van 2008/2009 zijn er lessen getrokken, heeft de sector geluisterd en heeft hij zich aangepast. De leverage ratio werd naar sterk ingekrompen, de liquiditeit en solvabiliteit werden verstevigd en de bancaire balans werd ingekrompen. Dit alles zonder dat dienst- en kredietverlening in het gedrang kwamen. Daarnaast hebben de Belgische financiële instellingen zich ook steeds constructief opgesteld ten aanzien van het nieuwe toezichtsmodel en de vele nieuwe regel- en wetgevende initiatieven. De sector wil samen met haar toezichthouders, regel- en wetgevers en andere stakeholders bouwen aan een vitaal en duurzaam financieel model. Hierrond, en in reactie op de aanbevelingen van de Dexia-commissie, heeft Febelfin in naam van haar leden verschillende aandachtspunten geformuleerd. Gelet op het internationaal en gediversifieerd karakter, de verschillende types van spelers actief op de Belgische financiële scène (grote en niet-grote spelers, banken en niet-banken, universele en nichespelers en een aantal belangrijke centres of excellence zoals Euroclear en Swift) pleit de Belgische financiële sector voor een maximale harmonisatie van de regelgeving op Europees niveau met in acht name van een juiste kalibratie en timing en met de passende aandacht voor proportionaliteit. Voor Febelfin dienen alle nationale initiatieven getoetst te worden aan het vele wetgevende en reglementerend werk dat reeds op Europees niveau wordt behandeld en is goedgekeurd. Daarbij moet er eveneens rekening gehouden worden met de specificiteit van het Belgisch financiële landschap en de evolutie die vandaag plaatsvindt. Febelfin pleit hierbij voor een redelijke inloopperiode en dosering van de maatregelen die de geleidelijke transformatie van de banksector mogelijk maakt parallel aan het behoud van een aanvaardbare rentabiliteit. Op deze manier kan samen met de overheden en de toezichthouders gewerkt worden aan een duurzaam en vitaal financieel systeem.

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin 27 januari 2011 Fifo Mechelen Status Belgische bank- en financiële sector Agenda regelgeving

Nadere informatie

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst Persbericht Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst Brussel, 28 oktober 2011 In het tweede trimester van 2011 werd er voor bijna 127 miljard euro

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Sterke groei van renovatiekredieten

Sterke groei van renovatiekredieten Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Sterke groei van renovatiekredieten Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011 Brussel, 27 juli 2011 In het tweede trimester van 2011 werden

Nadere informatie

Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd.

Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Persinfo Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Een eerste verandering voor de klant is de

Nadere informatie

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester

Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester Persbericht Volume nieuwe kredieten aan ondernemingen stijgt aanzienlijk in 3de trimester Brussel, 20 december 2010 Het volume aan nieuwe kredieten aan ondernemingen blijft in het derde trimester toenemen.

Nadere informatie

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

Voorontwerp van wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector

Voorontwerp van wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector Voorontwerp van wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector Wat aan dit ontwerp voorafging Wereldwijde financiële crisis bracht zwakheden aan het licht In de bankensector

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Uitdagingen voor de FSMA

Uitdagingen voor de FSMA Jean-Paul Servais Voorzitter Financieel Forum Antwerpen 16/01/2012 Context Lessen van de crisis: belang van een stabiele financiële sector Evoluties in de internationale en nationale normen van prudentiële

Nadere informatie

Het nieuwe toezicht op de financiële sector. Brussel, 28 september 2011. Freddy Van den Spiegel Professor VUB Economisch Adviseur BNP Paribas Fortis

Het nieuwe toezicht op de financiële sector. Brussel, 28 september 2011. Freddy Van den Spiegel Professor VUB Economisch Adviseur BNP Paribas Fortis Het nieuwe toezicht op de financiële sector Brussel, 28 september 2011. Freddy Van den Spiegel Professor VUB Economisch Adviseur BNP Paribas Fortis 1 1 Het nieuwe toezicht op de financiële sector. Het

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector. Bankenwet - Minister van Financiën Koen Geens

Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector. Bankenwet - Minister van Financiën Koen Geens Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector Bankenwet - Minister van Financiën Koen Geens Overzicht Wat voorafging Europese achtergrond Doelstellingen: stabiliteit

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Licht herstel gedurende het tweede trimester van 2011. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende

Nadere informatie

De Nationale Bank van België als AML/CFT-Toezichthouder

De Nationale Bank van België als AML/CFT-Toezichthouder De Nationale Bank van België als AML/CFT-Toezichthouder Antwerpen, 12 oktober 2017 Arthur Van Damme, lid van de groep AML/CFT-toezicht Nationale Bank van België Overzicht: NBB als AML/CFT-toezichthouder

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Basel III. nota. info

Basel III. nota. info info nota Basel III Basel Committee on Banking Supervision Wat? Het Baselcomité werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van 10 centrale banken, waaronder de Belgische. Aanleiding was het faillissement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Zware terugval in het derde trimester. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste

Nadere informatie

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt 4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET 1/5 EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET SOORTEN CUMULBEPERKINGEN STRUCTUUR ARTIKEL 62 De wettelijke cumulbeperkingen, zoals geformuleerd in artikel 62 van de wet van 25 april

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Prof. Eddy Wymeersch. Financieel Forum O.Vl.

Prof. Eddy Wymeersch. Financieel Forum O.Vl. Prof. Eddy Wymeersch De crisis heeft verschillende landen tot institutionele hervormingen aangezet VK: Splitsing van de FSA: prudentieel naar Bank of England Duitsland: nog onbeslist, na initiële aankondiging

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Mario Draghi Voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico s Het doet mij veel

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Een financiële sector in transformatie

Een financiële sector in transformatie Een financiële sector in transformatie Belgisch Financieel Forum - Leuven 28 januari 2010 Uitdagingen en engagementen Panel Moderator Presentatie Panelleden Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst Stefaan Decraene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Finance Update 8 november 2011 Hoeveel regels wilt u hebben? Drs. H.J. Geels, CIP

Finance Update 8 november 2011 Hoeveel regels wilt u hebben? Drs. H.J. Geels, CIP Finance Update 8 november 2011 Hoeveel regels Drs. H.J. Geels, CIP 1. Waar hebben we het over: welke regels? 2. Waarom nu? 3. Wat voor gevolgen hebben die regels? Zijn ze productief? 4. Kan het anders?

Nadere informatie

N Verzekeringen A Brussel, 18 juni 2013 MH/SL/AS 705-2013 ADVIES. over

N Verzekeringen A Brussel, 18 juni 2013 MH/SL/AS 705-2013 ADVIES. over N Verzekeringen A Brussel, 18 juni 2013 MH/SL/AS 705-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN WET I TOT VERSTERKING VAN DE BESCHERMING VAN DE AFNEMERS VAN FINANCIELE PRODUCTEN EN DIENSTEN ALSOOK VAN DE BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Openbare raadpleging

Openbare raadpleging Openbare raadpleging over de ontwerpgids van de ECB voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid Vragen en antwoorden 1 Waartoe dient de gids? Het doel van de gids is om inzicht te geven in

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman

Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Belgian Finance Club, 18 november 2013 Luc Coene Gouverneur Overzicht van de presentatie Marktindicatoren Ingrijpende herstructurering van

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB

Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB VAN ANALYSE NAAR ACTIE Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB 1 Inleiding Dit document geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de uitvoering van het in augustus 2010 gepubliceerde

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER De bescherming van de consument van financiële diensten Leuven, 7 oktober 2009 Marcia DE WACHTER Een enquête van Ivox midden februari 2009 88,6 % heeft geen vertrouwen meer in de aandelenbeurzen 41,5 %

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Evaluating Solvency II. Fred Treur Verbond van Verzekeraars 15 september 2017

Evaluating Solvency II. Fred Treur Verbond van Verzekeraars 15 september 2017 Evaluating Solvency II Fred Treur Verbond van Verzekeraars 15 september 2017 Inhoud Inleiding Wat was het doel van Solvency II? Is het doel bereikt? Conclusies 2 Inhoud Inleiding Wat was het doel van Solvency

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Duurzame overheidsopdrachten A05 Brussel, 16 december 2008 MH/MG/LC A D V I E S over HET VOORONTWERP TOT FEDERAAL ACTIEPLAN DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Prof. dr. Stijn Goeminne, Universiteit Gent, Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 MiFID II Hans Wolters, AFM Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 Overzicht 1. Aanleiding MIFID II 2. Proces besluitvorming 3. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 4. Level

Nadere informatie

DE RENTABILITEIT VAN DE BANKEN ONDER DE LOEP

DE RENTABILITEIT VAN DE BANKEN ONDER DE LOEP DE RENTABILITEIT VAN DE BANKEN ONDER DE LOEP Freddy Van Den Spiegel Professor - VUB - Vlerick - Febelfin Academy RENTABILITEIT VAN BANKEN ONDER DE LOEP Specificiteit van bankbalans en V&W EEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie