Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9 REACTIE VENNOOTSCHAP OP ADVIES THE IBUS COMPANY INZAKE VERBETERD RENDEMENT VENNOOTSCHAP In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA") van Groothandelsgebouwen N.V. (verder "GHG" of "vennootschap") die gehouden is op 12 april 2013 is door enkele aandeelhouders gevraagd een aantal onderwerpen met betrekking tot de exploitatie van de vennootschap te onderzoeken en hierover te adviseren met als doel te komen tot adviezen voor een verbeterd rendement voor de vennootschap. Op basis van de onderstaande onderzoeksopdracht is de opdracht door GHG na een uitvraag aan een viertal partijen - verstrekt aan IBUS Asset Management B.V. te Amstelveen ( IBUS ). 1) Onderzoek op welke wijze de huurbaten van de vennootschap kunnen worden vergroot door vergroting van de huuropbrengsten per m² door verhoging van huurprijzen van kantoren, winkels en overige ruimten. Hierbij dient met name aandacht te worden besteed aan het positieve effect op de huurprijzen bij een verbetering van de positionering en uitstraling van het Groot Handelsgebouw en een betere uitstraling van de centrale toegangshal van het gebouw (A-Hal). Ook dient onderzocht te worden of er een positief effect op de huurprijzen valt te verwachten, en zo ja van welke omvang, indien in het gebouw kwalitatief goede en gevarieerde (betere) horeca is gevestigd. Eveneens dient te worden onderzocht welk positief effect op de huurprijzen/huurbaten mag worden verwacht als gevolg van het binnen het gebouw aanwezig zijn van kinderopvang, persoonlijke verzorging, hotel en food retail (bijvoorbeeld AH/AH to go formule); 2) Onderzoek op welke wijze de marketing strategie en communicatie kan worden verbeterd, welke strategie kan leiden tot een verbeterde uitstraling en positionering van het gebouw. Welk positief effect zou hiervan mogen worden verwacht op de huurbaten/gemiddelde huurprijzen en is er een inschatting te maken van de met de uitvoering van deze strategie gemoeide kosten; 3) Onderzoek op welke wijze de huurbaten van de vennootschap kunnen worden vergroot door vergroting van het aantal verhuurbare m² in het gebouw; 4) Onderzoek op welke wijze de huurbaten van de vennootschap kunnen worden vergroot door de verbetering van de bezettingsgraad van het gebouw; 5) Onderzoek op welke wijze de parkeeropbrengsten van de vennootschap kunnen worden vergroot door verhoging van de opbrengst per parkeerplaats; 6) Onderzoek op welke wijze de parkeeropbrengsten van de vennootschap kunnen worden vergroot door vergroting van het aantal parkeerplaatsen; 7) Onderzoek op welke wijze de inkomsten van de vennootschap kunnen worden verhoogd door het doorberekenen aan de huurders van meer servicekosten; 8) Onderzoek op welke wijze en in welke mate de (beheer)kosten van de vennootschap kunnen worden gereduceerd. Daarbij dient te worden aangegeven of verwacht kan worden dat een besparing ten laste gaat van het dienstenpakket en/of leidt tot hogere kosten/lagere baten in andere kosten/opbrengstcategorieën. Betrek bij dit punt eveneens een eenvoudiger organisatiestructuur zoals een eenhoofdige directie en een in samenstelling zo beperkt mogelijke Raad van Commissarissen (RvC); 9) Wat is de omvang van de investeringen die noodzakelijk zijn om bovengenoemde doelen te bereiken. Dit mag een globale raming zijn. De eindrapportage is op 3 februari 2014 door IBUS afgerond. Op verzoek van GHG heeft IBUS een samenvatting van het advies samengesteld ten behoeve van de informatie aan de aandeelhouders. De adviezen die IBUS heeft uitgebracht hebben wij in onderstaande reactie onderverdeeld in adviezen met betrekking tot het gebouw en adviezen die betrekking hebben op de vennootschap. 1

10 De belangrijkste adviezen met betrekking tot het gebouw zijn: - Gebouw moet aantrekkelijker worden voor toekomstige huurder. Dit wordt vorm gegeven door realisatie van een Central Box met atrium; - Er moeten meer en betere voorzieningen komen in het gebouw om het gebouw voor een huurder aantrekkelijker te maken; - Grootschalige investering ad 28 miljoen noodzakelijk voor behoud/verhoging huurwaarde door realisatie Central Box en liften; - Onderzoek naar mogelijkheden vestiging hotel en realisatie (woning) appartementen in het gebouw. De belangrijkste adviezen met betrekking tot de vennootschap zijn: - Versterken commerciële functie door aanstelling commercieel directeur; - Uitbesteden totaal beheer aan asset manager dan wel in ieder geval uitbesteden technisch beheer en financieel beheer; - Voeren van een strategische discussie over de toekomst van de vennootschap; - Inhouding/tijdelijke verlaging dividend ten behoeve van investeringen; - Beëindiging beursnotering Euronext, overgang naar NPEX (Nederlandsche Participatie Exchange); - Beëindiging certificering, opheffen Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen ( StAk ); - Geen uitbreiding vastgoedportefeuille maar fondsstrategie; - Geen Fiscale Belegging Instelling ( FBI ) status; De conclusies van het advies zijn dat er zowel voor het gebouw als de vennootschap een strategisch plan en lange termijnvisie moet worden gemaakt. Wij zijn het daar mee eens en wij zijn inmiddels doende deze visies te ontwikkelen. In dat kader formuleren wij hieronder enkele vragen aan aandeelhouders die wij graag met u bespreken. Deze visies moeten wat ons betreft in 2014 worden afgerond en zullen aan een (B)AVA worden voorgelegd. Hieronder behandelen wij de onderwerpen zoals boven genoemd: DE ADVIEZEN MET BETREKKING TOT HET (GROOT HANDELS-) GEBOUW Gebouw moet aantrekkelijker worden voor toekomstige huurder. Dit wordt vorm gegeven door realisatie van een Central Box met atrium. Dat het gebouw aantrekkelijker moet worden gemaakt onderschrijven wij volledig. Daar zijn acties ook op gericht: Meer en betere horeca, meer ontmoetingsplekken in het gebouw voor huurders (en bezoekers), renovatie en uitbreiding van de centrale entree. Hoe om te gaan met de overige entrees?, verbetering van de bewegwijzering, renovatie van Kriterion en daarna teruggeven aan de stad, zodat daar weer een gevarieerde programmatische invulling is die ook buiten kantoortijden/-dagen meer leven brengt. Dat de routing in het gebouw ongelukkig is onderschrijven wij ook. Of een investering van ca. 28 miljoen voor verbetering hiervan verantwoord en haalbaar is betwijfelen wij vooralsnog en moet verder worden onderzocht. 2

11 Er moeten meer en betere voorzieningen komen in het gebouw om het gebouw voor een huurder aantrekkelijker te maken. De vennootschap is het met deze opvatting van IBUS eens. In het vorige punt is aangegeven welke acties moeten worden genomen. Grootschalige investering geraamd op ca. 28 miljoen noodzakelijk voor behoud/verhoging huurwaarde door realisatie Central Box en liften. Zoals gezegd zijn wij nog niet zo ver dat van de (schaars) beschikbare middelen het verantwoord is circa 25 miljoen te besteden aan de realisatie van een Central Box. Indien wordt overwogen zeer ingrijpende aanpassingen aan het gebouw te doen, dus feitelijk een grootschalige renovatie, dan dienen alle knelpunten in een dergelijke renovatie te worden opgelost zoals daar zijn: onvoldoende klimaatsituatie, vervangen elektrische bekabeling in algemene gebieden, verticaal verkeer verbeteren (vergroting liftschachten), klimatisering algemene gebieden, modernisering/verbeteren uitstraling algemene gebieden (met name gangen). Een dergelijke renovatie zal gevolgen hebben voor de bestaande huurders en op de middellange termijn van rechtsstreekse invloed zijn op de lopende huurinkomsten. Met een en ander zal naar verwachting een hogere investering benodigd zijn. Tegen de achtergrond van de niet betere financiële performance zoals deze blijkt uit het door IBUS opgestelde Financieel model en de doelstelling van het onderzoek uit te komen op verbetering van de huidige performance is onze vraag aan aandeelhouders hoe zij hier tegenaan kijken. Onderzoek naar mogelijkheden vestiging hotel en realisatie (woning) appartementen in het gebouw. Dient meegenomen te worden in de visie op het gebouw en moet nader worden onderzocht. Ingeval er kansen zijn voor een hotel dient dit bij voorkeur nabij de horeca te worden gesitueerd. Dat zal op deze plek de beste kansen bieden. Monumentstatus. Alle voorgestelde bouwkundige maatregelen dienen te worden getoetst aan de mogelijkheden en beperkingen als gevolg van de monumentstatus van het gebouw. DE ADVIEZEN MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP Versterken commerciële functie door aanstelling commercieel directeur. De directie en de Raad van Commissarissen ( RvC ) zijn het eens met het advies dat de commerciële functie op korte termijn wordt versterkt. Of dat een commercieel directeur moet zijn zal de RvC nader bezien. Inhoudelijk profiel en de verantwoordelijkheden van deze functionaris zullen worden opgesteld. Vanzelfsprekend zal direct aan de RvC kunnen worden gerapporteerd. Uitbesteden totaal beheer aan asset manager dan wel in ieder geval uitbesteden technisch beheer en financieel beheer. Indien de conclusie in de toekomstvisie wordt dat de portefeuille van GHG niet wordt uitgebreid is het uitbesteden van het (gedeeltelijk of totale) beheer aan een asset manager een reële optie. Indien wordt besloten GHG verkooprijp te maken is extern (en eenvoudig te beëindigen) beheer beter en waarde verhogend (mits de kwaliteit van het beheer tenminste gelijk is). Ingeval de vennootschap zich zou moeten kwalificeren als AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) instelling is de 3

12 noodzaak om het totaal beheer van het fonds onder te brengen bij een externe (AIFMD gekwalificeerde) fondsmanager dringender. Voeren van een strategische discussie over de toekomst van de vennootschap. Is aan te bevelen en zoals eerder gezegd zal daar ook een visie voor worden opgesteld. IBUS merkt in dit verband op dat GHG de markt voor de kleine kantoorgebruikers moet domineren. Dit betekent niet dat grotere gebruikers per definitie moeten worden uitgesloten. GHG dient een bedrijfsverzamelgebouw te blijven. Wij merken daarbij het volgende op. De bezetting ultimo 2013 is hoog (88,6%). Het beleid van behoud van de huidige huurders dient te worden gecontinueerd. De verdeling ultimo 2013 tussen kleinere huurders en grotere huurders is dat er 86 huurders zijn die een unit van < 250 m² huren (verhuurd metrage aan deze huurders: m²) en 64 huurders die > 250 m² huren (verhuurd metrage aan deze huurders: m²) Wij zijn het eens dat GHG er is voor de kleinere gebruiker en de grotere niet schuwt of groeiers wegjaagt. De algemene ontwikkeling van kantoorgebruik en dus toekomstige vraag is zeer dynamisch. Die ontwikkeling volgen wij steeds op de voet. Voorbeeld: In nieuwe ontwikkelingen als The Office Operators (TOO) wordt geïnvesteerd in een joint venture (Groot Handelsgebouw Business Center B.V.) en deze joint venture is door GHG financieel geaccommodeerd. Het aanbod en nieuwe ontwikkelingen naar meer m² nemen ook in Rotterdam Central District gebied ( RCD ) toe. De concurrentie is hevig en dat zal naar verwachting de komende jaren niet anders zijn. Wij wijzen er op dat in het RCD van de in totaal circa m² beschikbare kantoorruimte (inclusief Hofpleinlocaties) ongeveer een derde deel van deze ruimte in aanbod staat. Vanzelfsprekend streeft GHG steeds naar maximale opbrengsten in deze volatiele markt. De onderzoeksvraag is derhalve meer verschoven naar op welke wijze kan GHG zijn huidige positie en performance ook in de toekomst behouden. IBUS adviseert in het kader van de strategische discussie ten aanzien van de aandeelhoudersstructuur dat (citaat IBUS) GHG beter presteert met een kleiner aantal aandeelhouders die betrokken zijn bij het gebouw en de toekomstvisie onderschrijven, bereid zijn in de toekomst te investeren middels een al dan niet tijdelijk lager dividend cq. bereid zijn dit te schrappen alsmede (citaat IBUS) Is een grootaandeelhouder bereid een bod te doen op de uitstaande aandelen/certificaten dan wel moet gezocht worden naar een externe nieuwe partij (private equity investeerder)? Onze vraag is: Wat is hierover de opvatting van aandeelhouders? Inhouding / tijdelijke verlaging dividend t.b.v. investeringen. Het huidige dividend dat GHG uitkeert is redelijk bescheiden. Door een (volledig) keuzedividend voor te stellen kan de keuze worden gelaten aan de individuele aandeelhouder. Thans is er geen (aanvaardbare) noodzaak om geen dividend in contanten uit te keren. Indien wordt besloten tot het uitvoeren van een grootschalige renovatie kan dat anders worden (zie hierboven). Beëindiging beursnotering, overgang naar NPEX. Wordt een onderdeel van de lange termijnvisie van de vennootschap. In het verleden is er reeds door de vennootschap een extern advies gevraagd aan Stibbe. Conclusie was toen dat beëindiging van de beursnotering feitelijk slechts alleen haalbaar is indien aan aandeelhouders een exit wordt geboden 4

13 en één aandeelhouder of meerdere samenwerkende aandeelhouders > 95 % van de aandelen bezit(ten). Overgang naar NPEX zonder exit mogelijkheid wordt alleen door Euronext akkoord bevonden, indien een grote meerderheid (> 95 %) van de aandeelhouders zich daar voorstander van toont en de belangen van minderheidsaandeelhouders zich daar niet tegen verzetten. In het verleden is door een aanzienlijke minderheid van aandeelhouders aangegeven dat zij zich comfortabel voelen met een notering aan Euronext. De overgang naar NPEX levert overigens slechts een beperkte besparing op (conform advies IBUS ,-- per jaar). Beëindiging certificering, opheffen StAk. Deze discussie is in 2013 uitvoerig in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevoerd. Uit deze discussie kwam naar voren dat indien blijkt dat > 75 % van de aandeelhouders opheffing van de certificering wenst de vennootschap hiertoe een voorstel zal doen. De jaarlijkse besparing van de opheffing StAk is (in normale omstandigheden) ca ,-- en geen ,-- zoals in de samenvatting van IBUS is vermeld. IBUS adviseert dat een lid van de RvC geen deel meer uitmaakt van het bestuur van de StAk. Inmiddels heeft de RvC aan de StAk medegedeeld dat zij geen lid van de RvC meer afvaardigt als lid van het StAk bestuur. De statuten van de StAk zijn inmiddels hiertoe aangepast. Geen uitbreiding vastgoedportefeuille maar fondsstrategie. IBUS is van mening dat het draagvlak van GHG beter kan worden versterkt door GHG onder te brengen in een fonds (onder management). Op deze wijze kan ook (zonder eigen acquisitie) van synergie/ervaringen tussen gebouwen en van schaalvoordelen worden geprofiteerd. GHG is het er mee eens dat indien het gebouw wordt beheerd in een vastgoedfonds dat er toe leidt dat van synergie- en schaalvoordelen in het fonds kan worden geprofiteerd. Geen FBI status. De discussie over de FBI status heeft enige tijd geleden al plaatsgevonden. In het jaarverslag van de vennootschap over het boekjaar 2012 is vastgesteld dat de vennootschap zich niet kwalificeert voor de FBI status en het opstarten van deze discussie pas weer zinnig is zodra de vennootschap zich wel kwalificeert. Aangezien dit vooralsnog niet aan de orde is, is de discussie over dit onderwerp niet relevant. 5

Bijlage bij agendapunt 4 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. d.d. 4 december 2014

Bijlage bij agendapunt 4 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. d.d. 4 december 2014 Bijlage bij agendapunt 4 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. d.d. 4 december 2014 Strategisch plan Vennootschap (Groothandelsgebouwen N.V.) Inleiding In vervolg op het

Nadere informatie

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 159 28 januari 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001 Jaarverslag 2001 1 2 Inhoudsopgave kantoorgebouw aan de Dr. van Deenweg te Zwolle Algemene gegevens 3 Algemene gegevens 3 Financiële kerngegevens 5 Profiel 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Actief beleggen in Europese vastgoedondernemingen Het copyright op dit Prospectus berust bij ActivInvestor

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Regelgeving De meeste beheerders geven aan wat voor het fonds de gevolgen zijn van nieuwe regelgeving. Uitbesteding Risico

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V.

ActivInvestor Real Estate N.V. PROSPECTUS ActivInvestor Real Estate N.V. VIERDE OPENBARE EMISSIE Minimale afname van 10 Certificaten tegen een prijs van 1.350 per Certificaat De nieuw uit te geven Certificaten zijn gerechtigd tot het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Exit advies ABN AMRO. 1 van 56

Exit advies ABN AMRO. 1 van 56 Exit advies -1- -1-1 van 56 mei 2015 Inhoud 4 1. 4. 10 1.2 10 Parlementaire behandeling exit advies 23 augustus 2013 13 2.1 Behaalde resultaten en strategie 13 2.2 Interne gereedheid 16 2.3 Prijsverwachting

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Retail Property Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007 Aantal objecten 64 75 66 65 83 Acquisities en investeringen

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder,

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder, Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). De Nederlandse economie vertoonde in 2013 eindelijk tekenen van herstel.

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie