Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg"

Transcriptie

1 Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

2 INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december en 8 2. Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting op de balans per 31 december t/m Toelichting op de winst- en verliesrekening t/m 19 OVERIGE GEGEVENS 1. Bepalingen inzake winstbestemming Resultaatverwerking Controleverklaring 22 t/m 25 BIJLAGEN Fiscale winstberekening 27

3 JAARVERSLAG

4 pagina 4 Directieverslag ZIB Investments Beheer BV over het jaar 2014 Algemeen ZIB Investments Beheer BV is opgericht op 6 april De vennootschap houdt kantoor te Middelburg en beschikt over een internetsite: In de eerste jaren na oprichting zijn fondsen uitgegeven onder de Wtb en Wte. In april 2007 is een vergunning verkregen als Beheerder zoals bedoeld in Artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Met de inwerkingtreding van de AIFMD (Alternative Investments Fund Managers Directive) per 22 juli 2013 is de bestaande Wft-vergunning na het overgangsjaar, per 22 juli 2014 van rechtswege overgegaan in een AIFMD-vergunning. ZIB heeft op 31 december 2014 het beheer over zeventien vastgoedfondsen. Dit zijn allen closed-end fondsen die uitgegeven zijn voor 22 juli Deze fondsen vallen buiten het toezicht in het kader van de AIFMD. Gang van zaken gedurende het boekjaar In 2014 zijn geen nieuwe fondsen uitgegeven. Het jaar 2014 is afgerond met een resultaat voor vennootschapsbelasting van ruim Ten opzichte van 2013 zijn de opbrengsten lager, als gevolg van het uitblijven van inkomsten uit de plaatsing van nieuwe fondsen. De algemene kosten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. De gerealiseerde rentebaten zijn in lijn met Ten opzichte van de begroting van 2014 is het resultaat ruim hoger uitgekomen, als gevolg van lagere kosten. De mutatie in de materiële vaste activa betreft de aanschaf van een nieuwe frankeermachine alsmede twee nieuwe computers. Personeel en variabele beloning Op jaareinde waren er 4,25 fte in dienst. ZIB kent haar medewerkers jaarlijks een variabele beloning toe. Deze toekenning is mede gerelateerd aan de langetermijndoelstellingen van de onderneming. Er is sprake van een passend maximum van gemiddeld 20% voor de verhouding tussen de variabele beloning en het vaste salaris. Daarmee gaat ZIB verder dan hetgeen is voorgeschreven in de recent aangenomen regelgeving. De variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individu, zijn of haar bedrijfsonderdeel en die van ZIB Investments Beheer BV als geheel op basis van vooraf vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria. Naast financiële prestatiecriteria vormen ook niet-financiële prestatiecriteria een belangrijk onderdeel van de individuele beoordeling. In het beloningsbeleid van ZIB worden de prestatiecriteria zoveel mogelijk geobjectiveerd. Rapportage Voor iedere beleggingsinstelling die onder het beheer van ZIB staat, zijn in 2014 jaarvergaderingen gehouden waarin tevens de jaarrekeningen voor de fondsen zijn vastgesteld. Tevens is voldaan aan alle rapportage-eisen zoals die voortkomen uit wet- en regelgeving. Er heeft gedurende het verslagjaar geen bezoek plaatsgevonden van de toezichthouders AFM en DNB. Wel heeft ZIB in juni, conform verzoek van de AFM, de vragenlijst ingevuld met specifieke vragen voor de omzetting van de vergunning ten behoeve van de uitvoering van AIFM-richtlijn en het actualiseren van de publieke registers van AFM. Verder is in augustus voldaan aan het informatieverzoek van de AFM betreffende EMIR (European Market Infrastructure Regulation).

5 pagina 5 Stand van zaken per balansdatum De balans van ZIB laat per 31 december 2014 een goede en gezonde verhouding zien ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit. Het merendeel van de verstrekte leningen is kortlopend opvraagbaar zodat de liquiditeitspositie sterk is te noemen. Verdere grote mutaties, anders dan eerder in dit verslag besproken, zijn niet van toepassing. Toekomstparagraaf Er is nog steeds sprake van grote terughoudendheid bij banken ten aanzien van nieuwe onroerendgoedfinancieringen. Dit maakt initiëring van nieuwe fondsen onzeker. Wij volgen de ontwikkelingen en kansen in de markt nauwgezet om hierop te kunnen inspelen. In verband met de inwerkingtreding van nieuwe wet- en regelgeving (AIFMD) zal in 2015 extra aandacht worden besteed aan de inrichting van de administratieve organistatie en de rapportageverplichtingen. Er worden in 2015 slechts bescheiden investeringen in materiële vaste activa verwacht. De directie: H.J. van Koeveringe Y.J. Abdoun Middelburg, 27 maart 2015

6 JAARREKENING

7 pagina 7 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA 31 december december 2013 Materiële vaste activa Software/Inventaris Financiële vaste activa Lening u/g Achtergestelde lening VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Lening Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Banken TOTAAL

8 pagina 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) PASSIVA 31 december december 2013 EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL

9 pagina 9 2. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 Opbrengsten Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Brutobedrijfsresultaat Brutomarge Kosten Lonen en Salarissen Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Overige bedrijfskosten Afschrijvingskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten Saldo financieel resultaat Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

10 pagina KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor afschrijvingen op: Materiële vaste activa Verandering in het werkkapitaal Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten Belastingen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in: Materiële vaste activa Financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgekeerd interim-dividend Mutatie liquide middelen Liquide middelen Saldo per 1 januari Mutatie liquide middelen Saldo per 31 december

11 pagina TOELICHTING ALGEMEEN 4.1 Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening De onderneming, gevestigd te Grenadierweg 13 te Middelburg is een besloten vennootschap. Voor het aandelenbezit wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen onder 5.3. De voornaamste activiteiten van de onderneming bestaan uit de oprichting en het beheer van beleggingsfondsen in vastgoed. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van acitva en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen. In 2012 heeft een fusie plaatsgevonden met Proventus BV, waarbij de vennootschap heeft opgetreden als verkrijgende vennootschap en Proventus BV als verdwijnende vennootschap. Daartoe heeft de vennootschap ter financiering nieuwe aandelen uitgegeven, en is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en het nieuw uitgegeven kapitaal opgenomen als agioreserve. Gelijktijdig met de fusie heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de naam van de vennootschap gewijzigd is in ZIB Investments Beheer BV en tevens de statuten zijn aangepast conform de laatste wetgeving. Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De investeringen in vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Er wordt afgeschreven in 3 of 5 jaar. Financiële vaste activa Verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden verstrekte leningen en overige vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waarderverminderingsverliezen.

12 pagina 12 Vorderingen en kortlopende schulden Vorderingen en kortlopende schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden vorderingen en kortlopende schulden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op bsis van de effectieve rentemethode. Indien het effect van waardering tegen geamortiseerde kostprijs immaterieel is, worden vorderingen en kortlopende schulden gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag voor incourantheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. 4.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling Resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Belastingen Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. 4.4 Grondslagen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cashflow, die bestaat uit het resultaat na belastingen vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd. Uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

13 pagina TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Vaste activa Materiële vaste activa 2014 Software/Inventaris Stand per 1 januari: Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 december: Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Financiële vaste activa Op 22 maart 2011 is een deelname verkregen in de vordering die Euro Investors GmbH heeft op Cochem Golf Beheer BV. Het betreft 50% in de totale achtergestelde vordering van Het samengestelde rentepercentage op de vordering is 9,1% per jaar. Rentebetalingen en aflossingen op de vordering zullen niet eerder kunnen plaatsvinden dan nadat ZIB Cochem CV is opgeheven en door ZIB Cochem Beheer BV/Cochem Golf Beheer BV haar bancaire financiering in zijn geheel is afgelost. De gecumuleerde rente wordt vanwege het achtergestelde karakter van de lening niet toegevoegd aan het leningbedrag. Op 9 juli 2013 is een achtergestelde lening verstrekt aan ZIB Hotel Arcen Spa CV (het Fonds) van Deze lening loopt tot en met 30 juni 2032 en de samengestelde interestvergoeding bedraagt 6% op jaarbasis. Rentebetalingen en aflossingen zullen plaatsvinden na inkoop van alle participaties in het Fonds en/of bij herfinanciering (na toestemming van de vergadering van Vennoten). Het gecumuleerde bedrag bedraagt per 31 december 2014: ZIB Investments Beheer BV is initiatiefnemer en beheerder van zowel ZIB Cochem CV als ZIB Hotel Arcen Spa CV. 5.2 Vlottende activa Lening Dit betreft een lening, verstrekt aan ZIM Holding BV op 30 november 2011 voor een bedrag van Op 21 december 2011 is nogmaals verstrekt. De totale lening bedraagt per 31 december 2014 aldus De leningen zijn aangegaan voor de periode van één jaar en zijn stilzwijgend verlengd. Op aangeven van de schuldeiser kunnen ze te allen tijde worden opgeëist met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Er is een jaarlijkse rente van 6% overeengekomen.

14 pagina 14 Handelsdebiteuren Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Voouitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde diensten Te ontvangen rente Vooruitbetaald voorschot pensioen Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen Mehrwertsteuer Vooruitbetaalde verzekeringspremies Liquide middelen Kas Rabobank rek.nummer Rabobank rek.nummer Rabobank rek.nummer Spaarrekeningnummer betreft een verpanding van spaargelden ten behoeve van Ouddorp Vastgoed CV. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

15 pagina Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal per 31 december 2014 bestaat uit: H.J. van Koeveringe Beheer BV aandelen ad nominaal 0,01 Recogida BV aandelen ad nominaal 0,01 Jimar BV aandelen ad nominaal 0,01 Lateralis BV aandelen ad nominaal 0,01 Secundus BV aandelen ad nominaal 0,01 Primus BV aandelen ad nominaal 0,01 Zilverput Investments BV aandelen ad nominaal 0,01 J.F. Maljers aandelen ad nominaal 0,01 A.C. Maljers aandelen ad nominaal 0,01 H.J. Knulst aandelen ad nominaal 0,01 Totaal Het verloop van het aandelenkapitaal is als volgt weer te geven: Gewone aandelen Stand per 1 januari Stand per 31 december Het maatschappelijk kapitaal bedraagt , verdeeld in gewone aandelen van 0,01. Hiervan zijn gewone aandelen geplaatst en volgestort. Agioreserve Aangezien de uitgifteprijs van 0,07 hoger lag dan de nominale waarde ontstaat er een agioreserve. De totale waarde van de uitgifte ter verkrijging van de aandelen Proventus BV was Hiervan bedraagt de nominale waarde , zodat derhalve de agioreserve bedraagt. Overige reserves De overige reserves hebben betrekking op de ingehouden winsten. In het verslagjaar zijn de volgende mutaties opgetreden: Stand per 1 januari Bij: resultaat boekjaar Af: interim dividenduitkering verslagjaar Stand per 31 december Resultaat boekjaar Het resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt De directie stelt voor een bedrag van uit te keren als dividend. Dit bedrag is reeds als interim dividend uitgekeerd. Het restant zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

16 pagina Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld- en vrije dagen Reservering winstdeling management Reservering accountantskosten Vooruitontvangen beheervergoedingen Overige schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voor het gebouw wordt huur betaald. Hiervoor is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd tot 1 april De huurprijs wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig art. 9.1 t/m 9.4 van de "algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte". De jaarlijkse verplichting bedraagt circa Er is een leaseovereenkomst afgesloten met een contractduur van 48 maanden. De overeenkomst heeft een looptijd tot 8 augustus De leaseprijs is 850,31 per maand. Voor het kopieerapparaat is een copyrent-overeenkomst afgesloten met Toshiba. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 december 2012 en heeft een looptijd van 60 maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa

17 pagina TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Algemeen Netto-omzet Beheervergoedingen CV's Bestandvergoeding CV's De netto-omzet is gedaald met 2,03% (2013: +2,55%) ten opzichte van het voorgaande boekjaar. 6.2 Overige bedrijfsopbrengsten Plaatsingsvergoeding ZIB Hotel Arcen Spa CV Emissievergoeding ZIB Hotel Arcen Spa CV Marketingvergoeding ZIB Hotel Arcen Spa CV Personeelskosten Lonen en salarissen Doorbelaste kosten Sociale lasten Pensioenen Managementkosten Winstdeling management Overige personeelskosten

18 pagina Overige bedrijfskosten Kosten onroerende zaken Huisvestingskosten Kantoorkosten Abonnementen/Afdrachten/Verzekeringen Kosten AFM/DNB Overige kantoorkosten Algemene kosten Accountantskosten Advieskosten Kosten 15-jarig jubileum Kosten public relations/sponsoring Kosten niet aftrekbare BTW Overige algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten Afschrijvingskosten Afschrijving Financieel resultaat Rentebaten Rentebaten Rente achtergestelde lening ZIB Hotel Arcen Spa CV Rente belastingdienst

19 pagina Belastingen op resultaat Vennootschapsbelasting lopend jaar Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2014 waren er gemiddeld 4,25 fte in dienst, op basis van fte (2013: 4,4 fte). 6.9 Bezoldigingen bestuurders De bestuurders hebben gedurende het boekjaar geen bezoldigingen ontvangen Kosten externe accountant In 2014 zijn de totale kosten voor diensten geleverd door BDO Audit & Assurance BV circa 6.650, dit bedrag is geheel audit gerelateerd. Middelburg, 27 maart 2015 De directie, H.J. van Koeveringe Y.J. Abdoun

20 OVERIGE GEGEVENS

21 pagina 21 OVERIGE GEGEVENS 1. Bepalingen inzake winstbestemming Hoofdstuk 11 van de statuten van de vennootschap vermeldt de volgende winstverdeling: HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN Artikel Winst en uitkeringen 1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. 2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uikering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 3. Bij de berekening van de winstdeling tellen aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Artikel Tussentijdse uitkeringen De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing. 2. Resultaatverwerking De directie stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend ad uit te keren en het restant van het resultaat 2014 toe te voegen aan de overige reserves. Dit bedrag is reeds al interim dividend uitgekeerd en als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

22 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering en de directie van ZIB Investments Beheer B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van ZIB Investments Beheer B.V. te Middelburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ZIB Investments Beheer B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 22 AA

23 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 27 maart 2015 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, w.g. A.P. van Veen RA 23

24 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering en de directie van ZIB Investments Beheer B.V. Wij hebben ingevolge artikel 41 lid 1 onder n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, in het kader van de vergunning van ZIB Investments Beheer B.V. te Middelburg om op te treden als een beheerder van een beleggingsinstelling, het eigen vermogen per 31 december 2014 in de bijgaande balans gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de bijgaande balans in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de balans mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het voldoen van het eigen vermogen aan de gestelde eisen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen in bijgaande balans voldoet aan de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toezicht. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de balans. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat het eigen vermogen in de balans een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de balans door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het eigen vermogen in de balans. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel voldoet het eigen vermogen van ZIB Investments Beheer B.V. per 31 december 2014 in de bijgaande balans aan de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toezicht. 24 AA

25 Beperking in gebruik en verspreidingskring De balans van ZIB Investments Beheer B.V. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor het bestuur van de entiteit, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank N.V. en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Amstelveen, 27 maart 2015 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, w.g. A.P. van Veen RA 25

26 BIJLAGEN

27 pagina 27 Bijlage Fiscale winstberekening Resultaat na belastingen volgens de winst- en verliesrekening Bij: belastingen op resultaat Bij: beperkt aftrekbare kosten, normbedrag Af: investeringsaftrek 28% x = /- Belastbaar bedrag Verschuldigde vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting % van % van Verschuldigde vennootschapsbelasting per 31 december

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com

JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com JAARVERSLAG vereniging HZPC 2011 2012 Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com colleges Bestuur J.P. Lindenbergh, voorzitter Wehe den Hoorn G. Koolhaas,

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie