Professionele organisatie 94

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionele organisatie 94"

Transcriptie

1 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs. Marian Kat-de Jong (IVA)

2 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs. Marian Kat-de Jong (IVA)

3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Uum, M.S.J. van, Kat-de Jong, M.P. (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek. Uum, M.S.J. van, Kat-de Jong, M.P. Eindhoven/Tilburg: Eindhoven School of Education/ IVA beleidsonderzoek en advies. ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave: Eindhoven School of Education / IVA beleidsonderzoek en advies Postbus 513, 5600 MB Eindhoven / Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoon: / www. esoe. nl / www. iva. nl Copyright Eindhoven School of Education / IVA beleidsonderzoek en advies, 2011 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar stelt aan de LPC ten behoeve van Kortlopend Onderwijsonderzoek dat uitgevoerd wordt op verzoek van het onderwijsveld. 2

4 Inhoud Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Onderwijs in techniek: het kader Inleiding Attitudeverandering: wat weten we al? Wat weten we nog niet over attitudeverandering? Componenten die van invloed zijn op attitude 13 3 Onderzoeksvragen Inleiding Uitwerking onderzoeksvragen 17 4 Werkwijze Inleiding Interviews Vragenlijst 20 5 Bevindingen uit de interviews Inleiding Geïnterviewden Resultaten 28 6 Bevindingen uit de vragenlijst Inleiding Respondenten Onderwijs in techniek op scholen van respondenten Houding ten aanzien van techniek De rol van activiteiten en initiatieven op het gebied van onderwijs in techniek Componenten die van invloed kunnen zijn op de houding Aanbevelingen om de houding van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek te verbeteren 57 7 Conclusies en aanbevelingen Inleiding De professionele houding aanzien van (onderwijs in) techniek Activiteiten en initiatieven op het gebied van onderwijs in techniek 62 3

5 7.4 Componenten die van invloed kunnen zijn op de houding ten aanzien van onderwijs in techniek 63 8 Geraadpleegde literatuur 67 Bijlage 1 Interviewleidraad telefonische interviews 69 Bijlage 2 Schriftelijke vragenlijst 77 Bijlage 3 Tabel 1: Houding t.a.v. techniek 107 Bijlage 4 Tabellen 2-4: Houding t.a.v. onderwijs in techniek 109 Bijlage 5 Tabellen 5-15: Bekendheid en gebruik activiteiten 113 Bijlage 6 Tabellen 16 en 17: Invloed activiteiten op houding leraren 125 Bijlage 7 Tabellen 18 en 19: Oordeel over kennis en vaardigheden 129 Bijlage 8 Tabellen 20 en 22: Rol directie en coördinator bij implementatie onderwijs in techniek 131 Bijlage 9 Tabellen 23-25: Bronnen voor onderwijs in techniek 135 Bijlage 10 Tabel 26: Rapportcijfer onderwijs in techniek 139 4

6 Woord vooraf Voor u ligt een bescheiden boekwerk, het resultaat van een klein jaar aan onderzoek naar de houding van leerkrachten ten aanzien van techniek en het onderwijs daarin. Het onderzoek is uitgevoerd door de Eindhoven School of Education, samen met IVA beleidsonderzoek en advies, en is mogelijk gemaakt door het Kortlopend Onderwijsonderzoek. De hoofdaanvrager van het onderzoek was Vonk, vereniging voor techniek in het primair onderwijs, en mede-aanvrager was Techniektalent.nu. De vraag die Vonk ons voorlegde is erg relevant: al jaren wordt van alles gedaan om techniek een betere plaats in het onderwijs te geven. Kosten noch moeite zijn gespaard om leraren te enthousiasmeren en te scholen, om materialen te ontwikkelen en om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs in techniek. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? Hoe denkt de gemiddelde leraar over onderwijs in techniek? Is hij of zij het belangrijker gaan vinden, gemakkelijker, en leuker? En wat kunnen wij en andere externe aanbieders doen om leraren in hun behoeften te ondersteunen? Dit onderzoeksverslag beschrijft hoe wij met deze vragen aan de slag zijn gegaan. Na enkele interviews construeerden we een (uiteindelijk toch behoorlijk lange) vragenlijst waarmee we de meningen van directeuren en leraren in het hele land hebben verzameld. Onze bevindingen hebben we hier beschreven, kort en bondig voor de lezer die overzicht wil krijgen, en met de mogelijkheid om dieper te graven voor wie echt wil weten hoe het zit. In de bijlage staan de instrumenten die we hebben gebruikt, zodat anderen op dit onderzoek kunnen voortborduren. Want hoewel we veel hebben geleerd, vragen zullen er altijd blijven. Graag bedanken we alle mensen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, als respondent, als kritische tegenlezer, als expert of als opdrachtgever. We hopen dat we jullie bijdragen recht hebben gedaan. Veel leesplezier, Martina van Uum Marian Kat-de Jong 5

7

8 Samenvatting In dit onderzoek staat de houding van leraren en directeuren in het primair onderwijs ten aanzien van onderwijs in techniek centraal. Een vrij nieuw vakgebied als onderwijs in techniek heeft namelijk alleen kans van slagen als leraren en directeuren er voldoende positief tegenover staan. Onderwijs in techniek is in Nederland sinds 1998 een onderdeel van de kerndoelen van het primair onderwijs. Bovendien is er via verschillende beleidsmaatregelen gewerkt aan zowel de kwaliteit van de lessen als het vergroten van aandeel van onderwijs in techniek in het primair onderwijs. Maar hoe staat het er nu voor? In dit onderzoek is de vraag aan de orde wat de houding is van leraren en directeuren in het primair onderwijs ten aanzien van onderwijs in techniek en op welke wijze deze te beïnvloeden is. Nagegaan is welke opvattingen leraren en directeuren hebben ten aanzien van techniek in het algemeen en van onderwijs in techniek in het bijzonder. Ook is onderzocht welke invloed activiteiten en initiatieven hebben op de houding van leraren en in welke mate andere componenten een rol spelen bij (het invoeren van) onderwijs in techniek. Het uiteindelijke doel is het komen tot aanbevelingen om de houding van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek positief te beïnvloeden. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van interviews en een online vragenlijst. De interviews zijn gebruikt om de vragenlijst te construeren en zijn afgenomen bij drie directeuren en drie leraren die ook techniekcoördinator zijn. De vragenlijst is digitaal afgenomen bij 17 directeuren die ook techniekcoördinator zijn en 154 directeuren dat niet zijn, 62 leraren die techniekcoördinator zijn en 255 leraren die dat niet zijn. In het onderzoek zijn telkens deze vier groepen onderscheiden. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat de houding ten aanzien van techniek in het algemeen en van onderwijs in techniek voor alle groepen respondenten minimaal in redelijke mate positief is. (Onderwijs in) techniek wordt belangrijk, niet te moeilijk en in redelijke mate leuk gevonden. Respondenten hebben voldoende vertrouwen in hun eigen technische vaardigheden en zijn redelijk bereid om tijd en moeite te investeren in onderwijs in techniek. Leraren die geen techniekcoördinator zijn, behalen wel lagere gemiddelde scores dan leraren die wel techniekcoördinator zijn. De houding ten aanzien van (onderwijs in) techniek hoeft dan ook geen belemmering te vormen bij het 7

9 geven van onderwijs in techniek. Zowel directeuren als leraren zijn echter veel minder van plan om meer onderwijs in techniek te (laten) geven of (leraren) er zich verder in te laten professionaliseren. Met de houding zit het dus wel goed, met het gedrag nog niet. Techniekcoördinatoren (directeur of leraar) maken op school vaker gebruik van (externe) activiteiten en initiatieven ten aanzien van onderwijs in techniek. Het populairst zijn materialen voor onderwijs in techniek, bedrijfsbezoeken, gastlessen/science shows en excursies. Van de verschillende activiteiten die in dit onderzoek aan de orde komen, blijken eenmalige trainingen en meerdaagse professionaliseringstrajecten het meest van (positieve) invloed op de houding (en met name ook het gedrag) van leraren en directeuren. Hier wordt echter minder vaak aan deelgenomen. Een paradox: leraren hebben baat bij professionalisering, zowel qua houding als qua gedrag, maar maken hiervan het minst gebruik en zijn bovendien niet voornemens zich verder te professionaliseren op onderwijs in techniek. Techniekcoördinatoren dichten zichzelf en hun collega s meer kennis en vaardigheden toe dan leraren die geen techniekcoördinator zijn. Die vinden onderwijs in techniek ook moeilijker en hebben minder zelfvertrouwen. Een tweede argument waarom professionalisering voor deze groep belangrijk is. Ook succeservaringen, het zelf uitvoeren van onderwijs in techniek, zorgt voor een positieve invloed op de houding van leraren. Betaalbare activiteiten kunnen hier zeker in belangrijke mate aan bijdragen. De techniekcoördinator speelt wel een belangrijke rol in de school, maar ook een kwetsbare. Op scholen zonder techniekcoördinator komen sommige taken ten aanzien van onderwijs in techniek te vervallen of zijn nooit ergens belegd. Tijd, geld en ruimte voor onderwijs in techniek zijn er te weinig, beargumenteert men. Maar het is de vraag of dat de oorzaak is voor het niet kiezen voor meer onderwijs en professionalisering in techniek, of het gevolg daarvan. 8

10 1 Inleiding In Nederland zijn vanaf 1993 diverse grootschalige projecten voor de stimulering, verbreding en invoering van techniek in het primair onderwijs (PO) uitgevoerd. Vanaf 1998 is techniek als verplicht onderdeel opgenomen in de kerndoelen voor het primair onderwijs. Ondanks een aantal scholen dat zich hiervoor sterk en enthousiast inzet, zijn voor techniek in het PO toch niet die vorderingen gemaakt die gewenst zijn en verwacht mogen worden. Nog steeds is sprake van een meer ad-hoc dan geïntegreerde en meer incidentele dan longitudinale aanpak in het PO. Structurele aandacht voor techniek in het curriculum voor leerlingen, in alle groepen van het basisonderwijs, ontbreekt. Als reden daarvoor benoemt men vaak een afhoudende houding en een weinig flexibel handelingsrepertoire van leraren wat betreft techniek gerelateerde thema s in de les. De vraag of en hoe deze positief te beïnvloeden is wordt zeer veelvormig gedefinieerd, aangepakt en opgelost door de vele partijen die zich met stimulering en invoering bezig houden, waaronder de aanvrager van dit onderzoek, de vereniging voor techniek in het primair onderwijs, VONK. Veel van het bestaande onderzoek dat deze positieve beïnvloeding behandelt, richt zich op de attitudes van leraren ten aanzien van en opvattingen over techniek in het basisonderwijs. De vraag welke interventies en initiatieven (landelijk en lokaal) bij leraren bekend zijn en welk effect deze interventies en initiatieven hebben op de opvattingen en attitudes hebben is niet (of op zeer kleine schaal en op specifieke organisaties gericht) onderzocht. Ook is vrij weinig bekend ten aanzien van hoe schoolleidingen en techniekcoördinatoren aankijken tegen techniekonderwijs op hun school en hun rol daarbij en welk beeld zij hebben van de attitudes en lespraktijk van hun (collega) leraren. Met dit onderzoek hebben we in aanvulling op het bestaande onderzoek geprobeerd op die vragen een antwoord te geven. Het doel dat daarbij voor ogen stond was het doen van concrete voorstellen om leraren nog beter te bereiken en te ondersteunen ten aanzien van het vormgeven en uitvoeren van onderwijs in techniek. 9

11

12 2 Onderwijs in techniek: het kader 2.1 Inleiding Er is op het gebied van de houding van leraren ten aanzien van onderwijs in (wetenschap en) techniek 1 al veel onderzoek uitgevoerd. Veel van deze onderzoeken behandelen de houding (of attitude) van leraren en hoe deze zich ontwikkelt. Voordat we onze onderzoeksopzet toelichten, zetten we in dit hoofdstuk bondig uiteen wat al bekend is over deze attitude ten aanzien van onderwijs in techniek. Vervolgens gaan we in op wat nog niet bekend is en waar de focus ligt van dit onderzoek. Tot slot zetten we uiteen welke kennis we daarbij gebruiken. 2.2 Attitudeverandering: wat weten we al? Walma van der Molen, De Lange & Kok (2009) onderscheiden binnen het begrip attitude drie verschillende componenten: cognitieve, affectieve en gedragsmatige attitude. De cognitieve attitude ten aanzien van techniek bestaat uit opvattingen van techniek (denkbeelden, bijvoorbeeld techniek gaat over computers en fietsen ) en opvattingen over techniek (beeldvorming, bijvoorbeeld techniek is heel moeilijk en alleen voor jongens ). De affectieve attitude bestaat uit gevoelens die iemand heeft bij een onderwerp (in dit geval techniek), zoals techniek is leuk. De gedragsmatige component bestaat uit gedrag(sintenties) als ik wil me verder professionaliseren in onderwijs in techniek. Vaak wordt ook aandacht besteed aan het zelfvertrouwen (of self-efficacy, een term die meer inhoudt dan alleen zelfvertrouwen maar eerder een maat is van het vertrouwen dat iemand heeft in het met goed gevolg kunnen uitvoeren van een activiteit) (Rohaan, Taconis & Jochems, 2008). Hoe staat het met de attitude van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek? Niet zo best, volgens sommigen. In zijn lezing ter installatie van het lectoraat Science en techniekeducatie in het primair onderwijs (Fontys Pabo Limburg) vat Van Keulen (2009) de uitkomsten van onderzoek naar attitudes en opvattingen als volgt samen 1 NB: In dit onderzoek hebben we op verzoek van de aanvrager VONK uitsluitend gesproken over onderwijs in techniek. We beschouwen dit als verschillend van techniekonderwijs, of technisch onderwijs, dat niet binnen het algemeen vormend of basisonderwijs wordt verzorgd, maar in opleidingen die specifiek op de technische beroepspraktijk zijn geënt. 11

13 (p22): Veel onderzoek, ook internationaal, laat zien dat leraren geen positieve attitude hebben wat betreft wetenschap en techniek. Het beeld is dat leraren en pabostudenten hierover weinig kennis hebben, het ook niet leuk vinden, en hun eigen bekwaamheid om erin les te geven laag inschatten. Maar er zijn ook andere geluiden. Recent onderzoek in de regio Eindhoven (zie Van Cuijck, Van Keulen & Jochems, 2009) laat een ander beeld zien, namelijk een van meer belangstelling en hoger zelfvertrouwen. Van Cuijck en collega s concluderen uit interviews onder leraren dat leraren positief staan tegenover onderwijs in techniek, vooral vanwege enthousiasme bij leerlingen. Zij noemen echter ook een aantal knelpunten waar leraren tegenaan lopen, of die een rol spelen bij hun terughoudendheid ten aanzien van onderwijs in techniek. Er is dus wel degelijk een kentering zichtbaar, er zijn steeds meer leraren die positiever staan tegenover onderwijs in techniek. Datzelfde is zichtbaar op de lerarenopleidingen, steeds meer pabo s besteden structureel aandacht aan onderwijs in techniek, zo concluderen Kat en Van der Neut (2010). In 2010 voerden zij een monitor uit naar de stand van zaken betreffende het aandeel wetenschap en techniek in het curriculum van de pabo, waarin aan techniekcoördinatoren, docenten en studenten is gevraagd wat hun opvatting was over wetenschap en techniek en welke rol het in het onderwijs zou moeten hebben (bijvoorbeeld: geïntegreerd met andere vakken of juist apart). De resultaten zijn vergeleken met de situatie van vijf jaar eerder (Vermaas et al. 2005), en wijzen erop dat er een verdubbeling heeft plaatsgevonden van het aantal pabo s dat er expliciet een visie op onderwijs in (wetenschap en) techniek op na houdt. Techniek heeft ook vaker een vaste plaats in het curriculum van de pabo, al is men onzeker over het competentieniveau van pabo-docenten op dit vlak. Er is in die vijf jaar dus wel aan de weg getimmerd, maar heeft deze groeiende aandacht voor techniek ook al zijn weerslag op de praktijk gekregen? 2.3 Wat weten we nog niet over attitudeverandering? Veel van de bestaande onderzoeken worden uitgevoerd in de context van een specifieke activiteit of stimuleringsmaatregel, en zodoende bevinden zich onder de respondenten verhoudingsgewijs wellicht meer voorlopende leraren, leraren die zich meer aangetrokken voelen tot techniek(onderwijs) dan veel van hun collega s. In dit onderzoek zijn daarom niet alleen deze voorlopers betrokken, maar ook hun (wellicht wat meer terughoudende) collega s. 12

14 Opvallend is tevens dat weinig onderzoeken zich richten op het relatieve belang van techniek ten opzichte van andere vakken (taal, rekenen, wereldoriëntatie, etc.), dan wel de verbinding aan of integratie met deze vakken. Ook valt op dat de onderzoeken zich sterk richten op leraren en dat de rol van schoolleiders en techniekcoördinatoren onderbelicht blijft. Het valt te verwachten dat de attitude en het gedrag van leraren ten aanzien van techniek niet alleen afhankelijk is van externe activiteiten, maar ook van het beleid van de school en de rol van de schoolleider en de techniekcoördinator. Tot slot is het zo dat in onderzoeken alleen wordt gekeken naar wat er binnen de school door leraren zelf wordt ondernomen wanneer het gaat over onderwijs in techniek. Juist het domein techniek leent zich echter voor externe inbreng in de klas, in de vorm van gastlessen, workshops, bedrijfsbezoeken of een bezoek aan een Science Center als NEMO. In de afgelopen jaren zijn talloze initiatieven ontplooid waarmee allerlei organisaties hun diensten op meer of minder professionele wijze aanbieden aan scholen. Systematische gegevens zijn hierover niet beschikbaar. Kortom: het gaat er in het hier beschreven onderzoek om te achterhalen wat de houding is van leraren en schoolleiders ten aanzien van onderwijs in techniek, welke activiteiten, initiatieven en andere componenten (bijvoorbeeld de rol van de directie of techniekcoördinator) van invloed zijn op het positief beïnvloeden van deze houding en om tot aanbevelingen te komen om dit te bewerkstelligen. 2.4 Componenten die van invloed zijn op attitude In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kennis over verschillende componenten die van invloed zouden kunnen zijn op de houding van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek. Sommige liggen voor de hand, zoals de inschatting van eigen kennis en vaardigheden op het gebied van (onderwijs in) techniek. Maar we beschouwen de invoering van onderwijs in techniek op school ook als een innovatie van het onderwijs: het gaat immers niet alleen om het behandelen van nieuwe inhouden, maar ook om het veranderen van de wijze waarop het onderwijs wordt voorbereid en uitgevoerd (bijvoorbeeld als het gaat om onderzoekend en ontdekkend leren). Hoe met deze innovatie wordt omgegaan, is naar verwachting ook van invloed op de houding en het gedrag van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek. In deze paragraaf komen deze componenten aan bod. In hoofdstuk 3 gaan we in op de onderzoeksvragen van dit onderzoek en in hoofdstuk 4 (werkwijze) wordt de constructie van de vragenlijst in meer detail beschreven. 13

15 2.4.1 Kennis en vaardigheden Naast attitude zijn ook kennis en vaardigheden van belang bij het geven van onderwijs in techniek. Hier wordt een onderscheid gemaakt naar kennis van en over techniek en kennis ten behoeve van het onderwijzen van techniek. Immers, het feit dat een leraar zelf kennis heeft van constructies, overbrengingen of de ontwerpcyclus, houdt nog niet in dat hij of zij het ook goed kan inbedden in het onderwijs. Rohaan, Taconis & Jochems (2008) maken hierbij het onderscheid tussen Subject Matter Knowledge (kennis van en kennis over techniek) en Pedagogical Content Knowledge. Deze PCK heeft als elementen kennis over het concept van techniek zoals dat bij leerlingen bestaat en kennis over pre- en misconcepties van leerlingen gerelateerd aan techniek, kennis van pedagogische benaderingen en onderwijsstrategieën ten aanzien van techniek en kennis over de essentie en het doel van onderwijs in techniek. In dit onderzoek komt de inschatting van zowel de eigen kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs in techniek aan bod als die van collega-leraren Initiatieven voor onderwijs in techniek van buiten de school In Nederland wordt veel georganiseerd en geïnvesteerd in het bevorderen van (vaak wetenschaps- en) techniekeducatie op basisscholen. Het gaat daarbij aan de ene kant om grote overheidsprogramma s zoals Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB1 en VTB2), gefinancierd door het Platform Bèta Techniek. Aan de andere kant zijn er ook veel kleine en grote initiatieven die aan scholen worden aangeboden. Daarbij valt te denken aan zaken als lespakketten en projecten van de Stuurgroep Techniek (jaren 90), deelname aan clubs zoals Technika 10, Vereniging VONK, Ontdekhoek, Ontdekplek, Bastec. Maar ook kan men denken aan initiatieven vanuit de technische bedrijvensector of daarmee geassocieerde organisaties, of vanuit technische vervolgopleidingen. Voorbeelden daarvan zijn landelijke en regionale wedstrijden, projecten zoals OTIB (TechEd.nl, themaboekjes over toepassingen van techniek in en rond school zoals musical etc), C3 (Survivalgids voor leraren) en Bureau TOP (Techniekcoach). Deze activiteiten zijn overigens vaak gericht op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld meisjes). Al deze initiatieven proberen niet alleen de leerlingen, maar ook de leraren te verleiden tot interesse in techniek. Er is geen eerder integraal onderzoek uitgevoerd naar de diversiteit en het bereik van deze initiatieven, maar duidelijk is dat het er veel zijn en dat de diversiteit groot is. 14

16 Er is weinig onderzoek naar de effectiviteit van op zich staande techniekactiviteiten in het basisonderwijs, een eerste poging is gedaan door Kat, Den Boer, De Graauw en Sentjens (2010) die de attitude van leerlingen voor en na deelname aan een activiteit ( De Uitvinders ) hebben gemeten. Daaruit bleek dat de rol van de leraar erg belangrijk is voor de invloed die activiteiten als deze hebben op de attitude van de leerlingen. Pakt de leraar het goed aan (opdrachten bijvoorbeeld niet volgens een kookboek afwerken, maar leerlingen zelf veel laten ontdekken zonder dat de uitkomst vast staat), dan ontwikkelt de leerling vaker een breder beeld van techniek en houdt deze er vaker minder stereotype denkbeelden op na. Dit onderzoek krijgt op het moment een vervolg. In dit onderzoek wordt leraren gevraagd naar hun mening over verschillende activiteiten en initiatieven, waarbij met name wordt ingegaan op de invloed van deze activiteiten en initiatieven op hun houding en gedrag Grenzen en grenservaringen Voor leraren die niet gewend zijn onderwijs in techniek te geven, en zich niet voldoende zeker voelen om dat te doen, is er heel wat nodig om hen over de streep te krijgen. De directie kan maar tot op zekere hoogte opleggen wat er in de klas moet gebeuren, en bovendien is de meest wenselijke situatie natuurlijk dat een leraar intrinsiek is gemotiveerd om onderwijs in techniek te geven. Maar wat maakt nu dat een leraar bereid is om over zijn of haar bezwaren heen te stappen en zich te laten overtuigen van het belang van onderwijs in techniek? Den Boer (2009) noemt dit grenservaringen: ervaringen die de wereld even op zijn kop zetten en leiden tot een daadwerkelijk nieuw inzicht en daaruit voortvloeiend mogelijk nieuw gedrag. Zo n grenservaring kan van alles zijn, van een bezoek aan een bedrijf, het ontvangen van een goede lessuggestie van een collega tot iets dat misschien wel helemaal niet in de klas of het onderwijs plaatsvindt, maar thuis, zoals het kijken naar een film of tv-programma. Een grenservaring leidt niet automatisch tot veranderd gedrag, daarvoor is het nodig dat enerzijds de emotie achter de ervaring wordt herkend en erkend (dit vind ik bijzonder, dit raakt mij) en dat anderzijds de emotie aan een concept wordt gekoppeld (wat me raakt aan onderwijs in techniek is het enthousiasme van leerlingen). Voor deze laatste stap kan contact met een ander (bijvoorbeeld een techniekcoördinator) die de ervaring benoemt en doorvraagt naar de emotie van belang zijn. 15

17 In dit onderzoek wordt kort gevraagd naar ervaringen van leraren en collega s die ervoor hebben gezorgd dat hun houding ten aanzien van onderwijs in techniek veranderde Implementatie van innovaties In de afgelopen jaren is er een groeiende aandacht geweest voor het aanbieden van techniek in het basisonderwijs. In zekere zin kan dit beschouwd worden als het nastreven van een innovatie in het onderwijs, temeer omdat het doel ervan niet (alleen) is om meer onderwijs in het vak techniek te bewerkstelligen, maar dat daar meer dan eens ook het streven naar een andere onderwijsstrategie in de vorm van ontwerpend en onderzoekend leren aan toegevoegd werd. Ely (1990) en Fullan (2007) noemen belangrijke voorwaarden voor het realiseren van innovaties in het onderwijs: ontevredenheid over de status quo; voldoende kennis en vaardigheden; beschikbaarheid van bronnen (resources); beschikbaarheid van tijd; beloningen of prikkels; mogelijkheid tot deelname; commitment; leiderschap; gedeeld begrip (van het belang van de innovatie); een combinatie van een aanpak van bovenaf èn van onderaf. Specifiek bij het invoeren van onderwijs in techniek benoemen Van Cuijck, Van Keulen & Jochems (2009) een aantal mogelijke knelpunten: tekort aan materiaal (zowel lesmateriaal/methode als gebruiks- en verbruiksmateriaal); gebrek aan tijd (hoge werkdruk, programma te overladen); gebrek aan hulp van ouders; gebrek aan eigen kennis; gebrek aan ruimte die voor techniek ter beschikking staat ontbreken van een vakleraar techniek. In dit onderzoek wordt gevraagd of aan de hierboven genoemde voorwaarden voor het implementeren van innovaties wordt voldaan en in hoeverre er rekening gehouden wordt met mogelijke knelpunten bij het invoeren van onderwijs in techniek. 16

18 3 Onderzoeksvragen 3.1 Inleiding De onderzoeksvraag zoals de aanvrager VONK deze in eerste instantie heeft geformuleerd luidde: Wat is de houding van leraren (S)BO ten aanzien van onderwijs in techniek/technologie in het primair onderwijs en op welke wijze is deze te beïnvloeden? Wat is daarvoor de meest succesvolle invalshoek c. q. aanpak volgens de leraren en hun schoolleiders? 3.2 Uitwerking onderzoeksvragen In navolging op het bovenstaande, en na overleg met de opdrachtgever, heeft dit tot de volgende, meer specifieke onderzoeksvragen geleid: 1) Welke opvatting over hun attitude ten aanzien van techniek/technologie en onderwijs in techniek dichten leraren, techniekcoördinatoren en directeuren in het (speciaal) basisonderwijs zichzelf en hun collega s toe? 2) In hoeverre zijn leraren en directeuren (speciaal) basisonderwijs bekend met bestaande activiteiten en initiatieven ter ontplooiing en bevordering van (attitudes ten aanzien van) onderwijs in techniek? In hoeverre maken zij gebruik of hebben zij gebruik gemaakt van deze activiteiten? In hoeverre hebben deze activiteiten en initiatieven volgens hen effect (gehad)? 3) In hoeverre hebben andere componenten invloed op de attitude van leraren en directeuren ten aanzien van onderwijs in techniek, bijvoorbeeld componenten met betrekking tot het succesvol implementeren van een innovatie invloed? 4) Welke aanbevelingen hebben leraren en schoolleiders van het (speciaal) basisonderwijs ten aanzien van het bevorderen van positieve attitudes van (collega) leraren ten opzichte van het onderwijs in techniek? Welke mogelijkheden en knelpunten zien zij in dat opzicht? 17

19

20 4 Werkwijze 4.1 Inleiding Om gegevens te verkrijgen waarmee de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden, zijn vervolgens een interviewleidraad en een vragenlijst opgesteld en afgenomen bij respondenten van basisscholen. 4.2 Interviews Om te komen tot een goede vragenlijst die grootschalig zou kunnen worden afgenomen bij leraren en directeuren in het primair onderwijs, zijn interviews gehouden met directeuren en techniekcoördinatoren van verschillende scholen. De informatie uit de interviews is gebruikt om de vragenlijst aan te scherpen. Respondenten Respondenten zijn geworven via eigen netwerken. In totaal zijn er zes interviews afgenomen, waarvan drie met directeuren en drie met techniekcoördinatoren (een profiel van elke respondent is opgenomen in hoofdstuk 5). Hierbij is bewust rekening gehouden met het al dan niet technisch georiënteerde karakter van de school en is bewust contact gezocht met scholen die wel en niet deel hebben genomen aan het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB). De interviews zijn telefonisch afgenomen, met uitzondering van één face-to-face gesprek. De tijdsduur varieerde van ongeveer een half uur tot anderhalf uur (afhankelijk van het aantal voorbeelden dat geïnterviewden gaven). Interviewleidraad Er is een semi-gestructureerde interviewleidraad opgesteld op basis van het eerder beschreven theoretisch kader. De interviewleidraad bestaat voor een groot deel uit open vragen, zodat de geïnterviewden de gang van zaken op hun school kunnen beschrijven. Daarnaast zijn er een aantal gesloten vragen opgesteld om na te gaan of bepaalde zaken wel of niet op school aanwezig zijn/gebruikelijk zijn. In het interview is eerst gevraagd naar algemene informatie over de geïnterviewde en de school waarop hij/zij werkzaam is. Daarna is gevraagd naar de houding (of 19

21 attitude) van de geïnterviewde (als basisschoolleraar of directeur) en de houding van zijn/haar collega s ten aanzien van onderwijs in techniek. Vervolgens werd ingegaan op activiteiten en initiatieven op het gebied van onderwijs in techniek die door landelijke en regionale organisaties verzorgd worden, zoals bedrijfsbezoeken, wedstrijden, lesmethodes en materialen voor onderwijs in techniek, excursies naar musea e. d. en workshops voor leraren. Componenten die van invloed kunnen zijn op de houding van geïnterviewden ten aanzien van onderwijs in techniek zijn nagegaan via het vragen naar grenservaringen. Ook is gevraagd naar kenmerken van het implementeren van de onderwijsinnovatie. Bijvoorbeeld naar de rol van de directie bij het invoeren van onderwijs in techniek en de mate waarin leraren hierbij betrokken zijn. Tenslotte is gevraagd naar aanbevelingen om de attitude van leraren voor onderwijs in techniek positief te beinvloeden. 4.3 Vragenlijst Op basis van het theoretisch kader, de interviewleidraad en de verkregen kwalitatieve informatie in de interviews is een vragenlijst samengesteld. De vragenlijst bevat dezelfde secties of onderdelen als de interviewleidraad. De subvragen per onderdeel zijn meer uitgebreid en vaker gesloten van aard dan in de interviewleidraad. Respondenten Respondenten zijn geworven via een onderzoeksbureau en via een oproep door VONK aan het eigen ledenbestand. In totaal zijn er 492 respondenten geworven waarvan 318 leraren en 174 directeuren. Hiervan zijn via de oproep onder de eigen leden door VONK 55 respondenten verkregen waarvan 47 leraren en 8 directeuren basisonderwijs. Er hebben iets meer vrouwen (59%) deelgenomen aan de vragenlijst dan mannen (41%). De meeste respondenten zijn werkzaam binnen het regulier basisonderwijs (96%). De respondenten zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over het aantal jaar dat ze werkzaam zijn in het basisonderwijs: respondenten werken maximaal 10 jaar (21%), 11 tot en met 20 jaar (23%), 21 tot en met 30 jaar (20%), 31 tot en met 40 jaar (30%) of meer dan 40 jaar (6%) in het basisonderwijs. 20

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 80 Grenzen aan de pedagogische taak van de docent Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie Wiel Veugelers

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Onder redactie van: Chantal Kessels Jeannette J.M. Geldens Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie