HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014"

Transcriptie

1 HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

2 INHOUD 1 INLEIDING Algemeen Doelstelling Directie Wft-vergunning AIFM-richtlijn 1 2 HALFJAARCIJFERS 2014 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar Toelichting en grondslagen op de halfjaarcijfers Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op het halfjaarbericht Financiële instrumenten en risico s 12 3 OVERIGE GEGEVENS Geen controleverklaring van de onafhankelijke accountant Gebeurtenissen na balansdatum 13

3 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. ( de vennootschap ) is op 3 januari 2005 opgericht. Het adres van de vennootschap is Zuidplein 124 te Amsterdam. De vennootschap is een 100% dochter van Oyens & Van Eeghen N.V. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam onder nummer Doelstelling De statutaire doelstelling van de vennootschap luidt als volgt: Het optreden als beheerder van, respectievelijk het voeren van de directie over beleggingsinstellingen, alsmede het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 1.3 Directie De directie van de vennootschap bestaat uit de heren R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. 1.4 Wft-vergunning De vennootschap beschikt vanaf 5 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Sindsdien zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden van de vennootschap als beheerder van fondsen de volgende: het bepalen van het beleggingsbeleid; het (doen) voeren van de administratie van de fondsen; het juist en tijdig vaststellen van de net asset value (NAV); het er zorg voor dragen dat fondsen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; het bewaken van het belang van de participanten en unithouders. De vennootschap heeft de uitvoering van het beheer van de fondsen uitbesteed aan Oyens & Van Eeghen N.V. 1.5 AIFM-richtlijn Per 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) van toepassing geworden in Nederland. Deze richtlijn zorgt voor geharmoniseerd Europees toezicht op beheerders van bepaalde beleggingsinstellingen en moet bijdragen aan grotere financiële stabiliteit en transparantie. De vergunning van de vennootschap is per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning en de administratieve organisatie en interne beheersing van Beheerder voldoen aan de AIFMD. Ook is er een AIFMD-bewaarder aangesteld. Deze heeft een onafhankelijke toezichthoudende functie en is door de Autoriteit Financiële Markten als bewaarder goedgekeurd. geen accountantscontrole toegepast 1

4 2 HALFJAARCIJFERS 2014 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. 2.1 Balans per 30 juni 2014 voor resultaatbestemming juni 31 december ACTIVA Ref. Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa O&E Paraplufonds Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves (39.616) (42.641) Resultaat 1e halfjaar 2014 (9.327) Kortlopende schulden Oyens & Van Eeghen N.V Overlopende passiva Totaal Passiva geen accountantscontrole toegepast 2

5 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. 2.2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar januari - 1 januari - 30 juni 30 juni Ref. Bruto marge Bruto provisiebaten Directe kosten ( ) ( ) Bruto marge Bedrijfslasten Afschrijving immateriële vaste activa Algemene kosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat (9.025) (6.000) Financiële baten en lasten Rentebaten en -lasten 10 (302) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (9.327) (3.564) Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - - Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen (9.327) (3.564) geen accountantscontrole toegepast 3

6 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. 2.3 Toelichting en grondslagen op de halfjaarcijfers Algemeen Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. ( de vennootschap ) is op 3 januari 2005 opgericht. De vennootschap is een 100% dochter van Oyens & Van Eeghen N.V. De activiteiten van de vennootschap bestaan hoofdzakelijk uit het optreden als beheerder van en voeren van directie over beleggingsinstellingen. De vennootschap beschikt vanaf 5 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). De volgende fondsen vallen onder de werking van deze vergunning en zijn ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 lid 1 van de Wft: O&E Paraplufonds (oprichting sinds 5 april 2012), bestaande uit de volgende Strategies (subfondsen): O&E Fixed Income Strategy 1 O&E Fixed Income Strategy Multi Asset 1 O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy O&E Fixed Income Strategy I (opgeheven per 28 mei 2014) 1 O&E Commodity Strategy (liquidatie op 11 maart 2014) OVE Rentefonds 1-3 (vanaf 1 oktober 2013) 2 OVE Rentefonds 4-7 (vanaf 1 oktober 2013) 2 De vennootschap heeft tevens de volgende fondsen in beheer die per 30 juni 2014 niet onder de werking van artikel 1:107 lid 1 van de Wft vallen, te weten: OVE Garantiefonds (vanaf 1 juli 2013) 2 OVE Global Sustainability Fund (vanaf 1 oktober 2013) 2 OVE Flex Fund Euro Credits (vanaf 1 december 2013) 2 3 OVE Flex Fund Euro Treasuries (vanaf 1 december 2013) 2 4 OVE Flex Fund Equities Europe (vanaf 1 december 2013) 2 3 OVE Flex Fund Listed Real Estate Europe (vanaf 1 december 2013) 2 3 Directie De directie van de vennootschap bestaat uit de heren R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. Het streven is om een nieuwe, derde bestuurder aan te wijzen in Inrichtingseisen halfjaarbericht Op grond van de daarvoor geldende criteria is de vennootschap aan te merken als een kleine rechtspersoon. Ten aanzien van de inrichting van het halfjaarbericht bestaan vrijstellingen voor deze rechtspersonen, waarvan waar van toepassing gebruik is gemaakt. 1 Per 28 mei 2014 is O&E Fixed Income Strategy I opgeheven, de Strategie is pro rata overgegaan naar respectievelijk O&E Fixed Income Strategy (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy II) en O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy III). 2 Vanaf 15 januari 2013 hebben APG Investment Services N.V. (AGP-IS) en Oyens & Van Eeghen N.V. overeenstemming bereikt tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V.. 3 Per 31 juli 2014 zijn OVE Flex Fund Credits, OVE Flex Fund Equities Europe en OVE Flex Fund Listed Real Estate Europe afgewikkeld. 4 Per 1 augustus 2014 is het fonds OVE Flex Fund Euro Treasuries samengevoegd met het fonds OVE Rentefonds 4-7. geen accountantscontrole toegepast 4

7 Consolidatie en groepsmaatschappij Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. heeft het kapitaal van de Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 ( Stichting ) ter beschikking gesteld. De Stichting heeft op haar beurt 100% van de aandelen in de vennootschap Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. ( Bewaarder B.V. ) in bezit. De jaarrekeningen van de Stichting en de Bewaarder B.V. zullen worden geconsolideerd in de groep van Oyens & van Eeghen N.V., de moedermaatschappij van de vennootschap. Op basis van vrijstelling van (tussen)consolidatie volgens artikel 408 Titel 9 boek 2 van het Burgerlijke Wetboek worden zowel de Stichting als de Bewaarder B.V. niet geconsolideerd op het niveau van Oyens & van Eeghen Beheer B.V. Oyens & Van Eeghen N.V. publiceert geen halfjaarcijfers. Vergelijking met voorgaand jaar De waarderingsgrondslagen en de grondslagen van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het vorige verslagjaar ongewijzigd gebleven. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van het halfjaarbericht te kunnen toepassen, is het nodig dat de Directie van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de halfjaarbericht opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende halfjaarbericht posten. Groepsverhoudingen en verbonden partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Oyens & Van Eeghen N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Transacties met verbonden partijen In het eerste halfjaar 2014 zijn geen bijzondere transacties met groepsmaatschappijen aangegaan. Naast de moedermaatschappij Oyens & Van Eeghen N.V. zijn als groepsmaatschappijen aan te merken: Oyens & Van Eeghen Custody B.V. te Amsterdam Oyens & Van Eeghen Investment Management B.V. te Amsterdam Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1, te Amsterdam Stichting Bewaarneming Producten DCO 2, te Amsterdam Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. te Amsterdam De vennootschap heeft het beheer van de Fondsen uitbesteed aan Oyens & Van Eeghen N.V. geen accountantscontrole toegepast 5

8 Latente belastingvorderingen Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vreemde valuta De posten in het halfjaarbericht worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta). Het halfjaarbericht is opgesteld in euro s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de vennootschap. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in het halfjaarbericht verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa (geactiveerde oprichtingskosten) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving van 20% per jaar. Deelneming in groepsmaatschappij Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, in overeenstemming met de geconsolideerde cijfers. Voor de grondslagen van de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de geconsolideerde cijfers. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. geen accountantscontrole toegepast 6

9 Overlopende activa Overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de reële waarde van de vooruitbetaling of nog te ontvangen bedrag. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit een banktegoed met een looptijd korter dan 12 maanden, dat vrij opneembaar is. Het banktegoed wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. Wettelijke reserve (eigen vermogen) Er is ten laste van de Overige reserves een wettelijke reserve gevormd voor immateriële vaste activa in het kader van oprichtingskosten. Vrijval van deze wettelijke reserve geschiedt naarmate de geactiveerde kosten worden afgeschreven of afgewaardeerd en op dezelfde wijze als de vorming ervan heeft plaatsgevonden. Overige schulden De schulden zijn opgenomen tegen reële waarde en benadert de geamortiseerde kostprijs. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn opgenomen tegen de reële waarde en benadert de geamortiseerde kostprijs van de vooruitontvangen en nog te betalen bedragen Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over de verslagperiode. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in de verslagperiode waarin zij zijn gerealiseerd. geen accountantscontrole toegepast 7

10 Bruto marge De bruto marge betreft het saldo van de aan het Fonds (O&E Fixed Income Strategy; voorheen: O&E Fixed Income Strategy I-B en II) in rekening gebrachte provisiebaten, verminderd met de door Oyens & Van Eeghen N.V. terzake aan de vennootschap in rekening gebrachte beheerfees. De provisiebaten en beheerfees worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben respectievelijk waarin de dienst is verleend. Algemene kosten Onder algemene kosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde diensten zijn toe te rekenen. Rentebaten en -lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. De vennootschapsbelasting wordt per entiteit afzonderlijk berekend, rekening houdend met locale tarieven en faciliteiten Toelichting op het halfjaarbericht 2014 Hieronder volgt een nadere toelichting van balansposten en winst- en verliesrekeningposten met bijbehorende referenties en overige informatie. 1) Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa zijn de geactiveerde oprichtingskosten van de nieuwe fondsen verantwoord. Het verloop gedurende het jaar is als volgt: januari - 1 januari - 30 juni 31 december Stand 1 januari Verkrijgingsprijs (2013) Afschrijving verslagperiode (3.025) (1.250) Stand 30 juni resp. 31 december Overeenkomstig artikel 373 lid 4 boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek heeft de vennootschap ter grootte van de boekwaarde van deze post een wettelijke reserve gevormd (zie noot 5). geen accountantscontrole toegepast 8

11 2) Deelneming in groepsmaatschappij Per 1 oktober heeft de vennootschap een deelneming in een groepsmaatschappij, te weten: Stichting Bewaarneming Fondsen DCO I ( Stichting ), een in Amsterdam gevestigde Stichting, waarvan SGG Custody B.V. de bestuurder is. De Stichting is overgenomen van APG-IS en is opgericht op 8 juli 1999 en heette tot 1 oktober 2013 Stichting Bewaarneming APG-IS. De vennootschap heeft in oktober 2013 een kapitaalstorting van gedaan. Het eigen vermogen van deze Stichting voldoet aan de minimum kapitaaleisen voor een bewaarder uit hoofde van artikel 3:53 van de Wft. In juni 2014 is additioneel een bedrag van gestort in het kapitaal van de Stichting. Met dit bedrag heeft de Stichting een 100% belang verworven in de vennootschap Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. ( Bewaarder BV ). Bewaarder BV is juridische eigenaar, bewaarder van O&E Paraplufonds (oprichting sinds 5 april 2012), bestaande uit de volgende Strategies (subfondsen): O&E Fixed Income Strategy O&E Fixed Income Strategy Multi Asset O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy O&E Fixed Income Strategy I (opgeheven per 28 mei 2014) O&E Commodity Strategy (liquidatie op 11 maart 2014) Doelstelling van de Stichting is om op te treden als bewaarder van beleggingsinstellingen (zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht). Fondsen waarvoor de Stichting als bewaarder optreedt, zijn: OVE Rentefonds 1-3 OVE Rentefonds 4-7 OVE Garantiefonds OVE Global Sustainability Fund Het verloop van de deelneming in de groepsmaatschappij gedurende de verslagperiode is als volgt: januari - 1 januari - 30 juni 31 december Stand 1 januari Verkrijgingsprijs Aandeel in resultaat verslagperiode - (61) Stand 30 juni resp. 31 december geen accountantscontrole toegepast 9

12 3) Vorderingen overlopende activa Hieronder zijn de nog te in rekening te brengen beheervergoedingen aan de fondsen onder beheer verantwoord: juni 31 december Beheerfee O&E Paraplufonds Beheerfee en doorbelaste kosten overige fondsen Overlopende activa Deze vorderingen uit hoofde van de beheerfee en doorbelaste kosten zijn inmiddels volledig afgewikkeld. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Voor deze vorderingen zijn geen nadere bepalingen gesteld omtrent zekerheden, aflossing en rente. 4) Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 5) Eigen vermogen De mutaties in het eigen vermogen gedurende het eerste halfjaar 2014 zijn als volgt: Het verloop gedurende het verslagjaar luidt als volgt: Geplaatst kapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal halfjaar 2014 Totaal jaar 2013 Stand per 1 januari (42.641) Mutatie wettelijke reserve - - (3.025) Resultaat verslagperiode (9.327) (9.327) (5.000) Stand per 30 juni resp. 31 december (39.616) (9.327) Het geplaatst kapitaal bestaat uit 18 aandelen van nominaal Alle aandelen zijn in handen van Oyens & Van Eeghen N.V. te Amsterdam, tevens hoofd van de groep. Het eigen vermogen voldoet aan de minimale kaptaaleisen voor de beheerder van beleggingsinstellingen ( ) van artikel 3:53 van de Wft per 30 juni In 2013 is ten laste van de algemene reserve een wettelijke reserve gevormd voor de in dit boekjaar geactiveerde oprichtingskosten. Vrijval van deze wettelijke reserve geschiedt naarmate de geactiveerde kosten worden afgeschreven of afgewaardeerd en op dezelfde wijze als de vorming ervan heeft plaatsgevonden. geen accountantscontrole toegepast 10

13 6) Schulden Oyens & Van Eeghen N.V. Hieronder is de rekening-courant positie met de 100% aandeelhouder verantwoord. Deze rekeningcourant positie heeft een looptijd korte dan 1 jaar. 7) Overlopende passiva Dit betreffen de per balansdatum nog te betalen bedragen, alle posten met een looptijd korter dan 1 jaar. Het overgrote deel van de nog te betalen bedragen hebben betrekking op doorbelaste kosten die zijn opgenomen onder overige vorderingen en overlopende activa. 8) Bruto-marge De bruto-provisie baten bestaan uit de beheervergoedingen van de onder beheer zijnde fondsen. Deze beheervergoeding wordt door Oyens & Van Eeghen N.V. geheel doorbelast, waardoor de brutomarge nihil bedraagt. 9) Algemene kosten Hieronder zijn de kosten verantwoord van de controle van de jaarrekening door de externe accountant, alsmede de bank- en overige kosten. 10) Rentebaten en lasten De rentebaten en lasten bestaan uit een saldo van rentebaten, die zijn ontstaan uit rekeningcourant saldi met gelieerde partijen en bankkosten inzake de bankrekeningen, die zijn verantwoord onder liquide middelen. Fiscale eenheid De vennootschap behoort sedert 22 januari 2010, tezamen met Oyens & Van Eeghen Investment Management B.V., tot de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van de moedermaatschappij Oyens & Van Eeghen N.V. Elke entiteit is (mede) hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vennootschapsbelasting schuld van de fiscale eenheid, over de jaren dat zij tot de fiscale eenheid heeft behoord. Per 1 juli 2014 vormt de vennootschap met haar moedermaatschappij Oyens & Van Eeghen N.V. tevens voor de omzetbelasting een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Niet in de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen Over het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar 2014 ad negatief is geen actieve belastinglatentie opgenomen. De fiscaal te verrekenen verliezen over de jaren 2010 tot en met 2013 bedragen in totaal circa De totale uitgestelde belastingvordering over deze compensabele verliezen tegen vpb-tarief van 2013, zijnde 20% over eerste 200k en 25% over het restant, bedraagt derhalve ca Personeel Gedurende het eerste halfjaar 2014 waren geen werknemers in dienst van de vennootschap (jaar 2013: 0). geen accountantscontrole toegepast 11

14 2.3.5 Financiële instrumenten en risico s Medio 2014 hield de vennootschap liquiditeiten aan bij de moedermaatschappij. De vennootschap heeft geen prijs- en liquiditeitsrisico gelopen en loopt een beperkt kredietrisico als gevolg van het houden van uitstaande vorderingen. Om een goede interne beheersing te realiseren zijn door de vennootschap interne controle maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen worden vanuit risicoperspectief op opzet, bestaan en werking getoetst door medewerkers financiën, risicomanagement en compliance van Oyens & Van Eeghen N.V., waarbij de directie een toezichthoudende functie uitoefent. Voorts wordt door middel van een assessment inzicht verkregen in de belangrijkste risico s. Voor alle geïdentificeerde risico s zijn acties en beheersmaatregelen gedefinieerd. Door opvolging te geven aan de gedefinieerde acties wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de beheersing van de veelal operationele risico s. Amsterdam, 30 december 2014 De directie: R. van Wechem, CFA, CAI drs. J.H.N. Hoogenraad geen accountantscontrole toegepast 12

15 3 OVERIGE GEGEVENS 3.1 Geen controleverklaring van de onafhankelijke accountant De cijfers in dit halfjaarbericht zijn niet door de onafhankelijke accountant gecontroleerd. 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum In augustus 2014 heeft een agio-storting plaatsgevonden door de 100% aandeelhouder Oyens en van Eeghen N.V. voor een bedrag van geen accountantscontrole toegepast 13

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Financieel halfjaarverslag 2009 Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Inhoud Directieverslag... 3 Jaarrekening... 4 Balans per 30 juni 2009... 5 Winst- en -verliesrekening over eesrte halfjaar 2009...

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag 2010. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam

Financieel halfjaarverslag 2010. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Financieel halfjaarverslag 2010 Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Inhoud Directieverslag... 3 Jaarrekening... 5 Balans per 30 juni 2010... 6 Winst- en -verliesrekening over eerste halfjaar 2010...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie