HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014"

Transcriptie

1 HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

2 INHOUD 1 INLEIDING Algemeen Doelstelling Directie Wft-vergunning AIFM-richtlijn 1 2 HALFJAARCIJFERS 2014 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar Toelichting en grondslagen op de halfjaarcijfers Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op het halfjaarbericht Financiële instrumenten en risico s 12 3 OVERIGE GEGEVENS Geen controleverklaring van de onafhankelijke accountant Gebeurtenissen na balansdatum 13

3 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. ( de vennootschap ) is op 3 januari 2005 opgericht. Het adres van de vennootschap is Zuidplein 124 te Amsterdam. De vennootschap is een 100% dochter van Oyens & Van Eeghen N.V. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam onder nummer Doelstelling De statutaire doelstelling van de vennootschap luidt als volgt: Het optreden als beheerder van, respectievelijk het voeren van de directie over beleggingsinstellingen, alsmede het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 1.3 Directie De directie van de vennootschap bestaat uit de heren R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. 1.4 Wft-vergunning De vennootschap beschikt vanaf 5 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Sindsdien zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden van de vennootschap als beheerder van fondsen de volgende: het bepalen van het beleggingsbeleid; het (doen) voeren van de administratie van de fondsen; het juist en tijdig vaststellen van de net asset value (NAV); het er zorg voor dragen dat fondsen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; het bewaken van het belang van de participanten en unithouders. De vennootschap heeft de uitvoering van het beheer van de fondsen uitbesteed aan Oyens & Van Eeghen N.V. 1.5 AIFM-richtlijn Per 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) van toepassing geworden in Nederland. Deze richtlijn zorgt voor geharmoniseerd Europees toezicht op beheerders van bepaalde beleggingsinstellingen en moet bijdragen aan grotere financiële stabiliteit en transparantie. De vergunning van de vennootschap is per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning en de administratieve organisatie en interne beheersing van Beheerder voldoen aan de AIFMD. Ook is er een AIFMD-bewaarder aangesteld. Deze heeft een onafhankelijke toezichthoudende functie en is door de Autoriteit Financiële Markten als bewaarder goedgekeurd. geen accountantscontrole toegepast 1

4 2 HALFJAARCIJFERS 2014 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. 2.1 Balans per 30 juni 2014 voor resultaatbestemming juni 31 december ACTIVA Ref. Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa O&E Paraplufonds Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves (39.616) (42.641) Resultaat 1e halfjaar 2014 (9.327) Kortlopende schulden Oyens & Van Eeghen N.V Overlopende passiva Totaal Passiva geen accountantscontrole toegepast 2

5 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. 2.2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar januari - 1 januari - 30 juni 30 juni Ref. Bruto marge Bruto provisiebaten Directe kosten ( ) ( ) Bruto marge Bedrijfslasten Afschrijving immateriële vaste activa Algemene kosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat (9.025) (6.000) Financiële baten en lasten Rentebaten en -lasten 10 (302) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (9.327) (3.564) Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - - Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen (9.327) (3.564) geen accountantscontrole toegepast 3

6 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER B.V. 2.3 Toelichting en grondslagen op de halfjaarcijfers Algemeen Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. ( de vennootschap ) is op 3 januari 2005 opgericht. De vennootschap is een 100% dochter van Oyens & Van Eeghen N.V. De activiteiten van de vennootschap bestaan hoofdzakelijk uit het optreden als beheerder van en voeren van directie over beleggingsinstellingen. De vennootschap beschikt vanaf 5 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft (Wet op het financieel toezicht). De volgende fondsen vallen onder de werking van deze vergunning en zijn ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 lid 1 van de Wft: O&E Paraplufonds (oprichting sinds 5 april 2012), bestaande uit de volgende Strategies (subfondsen): O&E Fixed Income Strategy 1 O&E Fixed Income Strategy Multi Asset 1 O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy O&E Fixed Income Strategy I (opgeheven per 28 mei 2014) 1 O&E Commodity Strategy (liquidatie op 11 maart 2014) OVE Rentefonds 1-3 (vanaf 1 oktober 2013) 2 OVE Rentefonds 4-7 (vanaf 1 oktober 2013) 2 De vennootschap heeft tevens de volgende fondsen in beheer die per 30 juni 2014 niet onder de werking van artikel 1:107 lid 1 van de Wft vallen, te weten: OVE Garantiefonds (vanaf 1 juli 2013) 2 OVE Global Sustainability Fund (vanaf 1 oktober 2013) 2 OVE Flex Fund Euro Credits (vanaf 1 december 2013) 2 3 OVE Flex Fund Euro Treasuries (vanaf 1 december 2013) 2 4 OVE Flex Fund Equities Europe (vanaf 1 december 2013) 2 3 OVE Flex Fund Listed Real Estate Europe (vanaf 1 december 2013) 2 3 Directie De directie van de vennootschap bestaat uit de heren R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. Het streven is om een nieuwe, derde bestuurder aan te wijzen in Inrichtingseisen halfjaarbericht Op grond van de daarvoor geldende criteria is de vennootschap aan te merken als een kleine rechtspersoon. Ten aanzien van de inrichting van het halfjaarbericht bestaan vrijstellingen voor deze rechtspersonen, waarvan waar van toepassing gebruik is gemaakt. 1 Per 28 mei 2014 is O&E Fixed Income Strategy I opgeheven, de Strategie is pro rata overgegaan naar respectievelijk O&E Fixed Income Strategy (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy II) en O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy III). 2 Vanaf 15 januari 2013 hebben APG Investment Services N.V. (AGP-IS) en Oyens & Van Eeghen N.V. overeenstemming bereikt tot verkoop van de activiteiten van APG-IS verband houdende met het vermogensbeheer van niet-pensioenfondscliënten aan Oyens & Van Eeghen N.V.. 3 Per 31 juli 2014 zijn OVE Flex Fund Credits, OVE Flex Fund Equities Europe en OVE Flex Fund Listed Real Estate Europe afgewikkeld. 4 Per 1 augustus 2014 is het fonds OVE Flex Fund Euro Treasuries samengevoegd met het fonds OVE Rentefonds 4-7. geen accountantscontrole toegepast 4

7 Consolidatie en groepsmaatschappij Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. heeft het kapitaal van de Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 ( Stichting ) ter beschikking gesteld. De Stichting heeft op haar beurt 100% van de aandelen in de vennootschap Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. ( Bewaarder B.V. ) in bezit. De jaarrekeningen van de Stichting en de Bewaarder B.V. zullen worden geconsolideerd in de groep van Oyens & van Eeghen N.V., de moedermaatschappij van de vennootschap. Op basis van vrijstelling van (tussen)consolidatie volgens artikel 408 Titel 9 boek 2 van het Burgerlijke Wetboek worden zowel de Stichting als de Bewaarder B.V. niet geconsolideerd op het niveau van Oyens & van Eeghen Beheer B.V. Oyens & Van Eeghen N.V. publiceert geen halfjaarcijfers. Vergelijking met voorgaand jaar De waarderingsgrondslagen en de grondslagen van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het vorige verslagjaar ongewijzigd gebleven. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van het halfjaarbericht te kunnen toepassen, is het nodig dat de Directie van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de halfjaarbericht opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende halfjaarbericht posten. Groepsverhoudingen en verbonden partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Oyens & Van Eeghen N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Transacties met verbonden partijen In het eerste halfjaar 2014 zijn geen bijzondere transacties met groepsmaatschappijen aangegaan. Naast de moedermaatschappij Oyens & Van Eeghen N.V. zijn als groepsmaatschappijen aan te merken: Oyens & Van Eeghen Custody B.V. te Amsterdam Oyens & Van Eeghen Investment Management B.V. te Amsterdam Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1, te Amsterdam Stichting Bewaarneming Producten DCO 2, te Amsterdam Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. te Amsterdam De vennootschap heeft het beheer van de Fondsen uitbesteed aan Oyens & Van Eeghen N.V. geen accountantscontrole toegepast 5

8 Latente belastingvorderingen Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vreemde valuta De posten in het halfjaarbericht worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta). Het halfjaarbericht is opgesteld in euro s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de vennootschap. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in het halfjaarbericht verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa (geactiveerde oprichtingskosten) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving van 20% per jaar. Deelneming in groepsmaatschappij Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, in overeenstemming met de geconsolideerde cijfers. Voor de grondslagen van de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de geconsolideerde cijfers. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. geen accountantscontrole toegepast 6

9 Overlopende activa Overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de reële waarde van de vooruitbetaling of nog te ontvangen bedrag. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit een banktegoed met een looptijd korter dan 12 maanden, dat vrij opneembaar is. Het banktegoed wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. Wettelijke reserve (eigen vermogen) Er is ten laste van de Overige reserves een wettelijke reserve gevormd voor immateriële vaste activa in het kader van oprichtingskosten. Vrijval van deze wettelijke reserve geschiedt naarmate de geactiveerde kosten worden afgeschreven of afgewaardeerd en op dezelfde wijze als de vorming ervan heeft plaatsgevonden. Overige schulden De schulden zijn opgenomen tegen reële waarde en benadert de geamortiseerde kostprijs. Overlopende passiva De overlopende passiva zijn opgenomen tegen de reële waarde en benadert de geamortiseerde kostprijs van de vooruitontvangen en nog te betalen bedragen Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over de verslagperiode. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in de verslagperiode waarin zij zijn gerealiseerd. geen accountantscontrole toegepast 7

10 Bruto marge De bruto marge betreft het saldo van de aan het Fonds (O&E Fixed Income Strategy; voorheen: O&E Fixed Income Strategy I-B en II) in rekening gebrachte provisiebaten, verminderd met de door Oyens & Van Eeghen N.V. terzake aan de vennootschap in rekening gebrachte beheerfees. De provisiebaten en beheerfees worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben respectievelijk waarin de dienst is verleend. Algemene kosten Onder algemene kosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde diensten zijn toe te rekenen. Rentebaten en -lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. De vennootschapsbelasting wordt per entiteit afzonderlijk berekend, rekening houdend met locale tarieven en faciliteiten Toelichting op het halfjaarbericht 2014 Hieronder volgt een nadere toelichting van balansposten en winst- en verliesrekeningposten met bijbehorende referenties en overige informatie. 1) Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa zijn de geactiveerde oprichtingskosten van de nieuwe fondsen verantwoord. Het verloop gedurende het jaar is als volgt: januari - 1 januari - 30 juni 31 december Stand 1 januari Verkrijgingsprijs (2013) Afschrijving verslagperiode (3.025) (1.250) Stand 30 juni resp. 31 december Overeenkomstig artikel 373 lid 4 boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek heeft de vennootschap ter grootte van de boekwaarde van deze post een wettelijke reserve gevormd (zie noot 5). geen accountantscontrole toegepast 8

11 2) Deelneming in groepsmaatschappij Per 1 oktober heeft de vennootschap een deelneming in een groepsmaatschappij, te weten: Stichting Bewaarneming Fondsen DCO I ( Stichting ), een in Amsterdam gevestigde Stichting, waarvan SGG Custody B.V. de bestuurder is. De Stichting is overgenomen van APG-IS en is opgericht op 8 juli 1999 en heette tot 1 oktober 2013 Stichting Bewaarneming APG-IS. De vennootschap heeft in oktober 2013 een kapitaalstorting van gedaan. Het eigen vermogen van deze Stichting voldoet aan de minimum kapitaaleisen voor een bewaarder uit hoofde van artikel 3:53 van de Wft. In juni 2014 is additioneel een bedrag van gestort in het kapitaal van de Stichting. Met dit bedrag heeft de Stichting een 100% belang verworven in de vennootschap Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. ( Bewaarder BV ). Bewaarder BV is juridische eigenaar, bewaarder van O&E Paraplufonds (oprichting sinds 5 april 2012), bestaande uit de volgende Strategies (subfondsen): O&E Fixed Income Strategy O&E Fixed Income Strategy Multi Asset O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy O&E Fixed Income Strategy I (opgeheven per 28 mei 2014) O&E Commodity Strategy (liquidatie op 11 maart 2014) Doelstelling van de Stichting is om op te treden als bewaarder van beleggingsinstellingen (zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht). Fondsen waarvoor de Stichting als bewaarder optreedt, zijn: OVE Rentefonds 1-3 OVE Rentefonds 4-7 OVE Garantiefonds OVE Global Sustainability Fund Het verloop van de deelneming in de groepsmaatschappij gedurende de verslagperiode is als volgt: januari - 1 januari - 30 juni 31 december Stand 1 januari Verkrijgingsprijs Aandeel in resultaat verslagperiode - (61) Stand 30 juni resp. 31 december geen accountantscontrole toegepast 9

12 3) Vorderingen overlopende activa Hieronder zijn de nog te in rekening te brengen beheervergoedingen aan de fondsen onder beheer verantwoord: juni 31 december Beheerfee O&E Paraplufonds Beheerfee en doorbelaste kosten overige fondsen Overlopende activa Deze vorderingen uit hoofde van de beheerfee en doorbelaste kosten zijn inmiddels volledig afgewikkeld. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Voor deze vorderingen zijn geen nadere bepalingen gesteld omtrent zekerheden, aflossing en rente. 4) Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 5) Eigen vermogen De mutaties in het eigen vermogen gedurende het eerste halfjaar 2014 zijn als volgt: Het verloop gedurende het verslagjaar luidt als volgt: Geplaatst kapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal halfjaar 2014 Totaal jaar 2013 Stand per 1 januari (42.641) Mutatie wettelijke reserve - - (3.025) Resultaat verslagperiode (9.327) (9.327) (5.000) Stand per 30 juni resp. 31 december (39.616) (9.327) Het geplaatst kapitaal bestaat uit 18 aandelen van nominaal Alle aandelen zijn in handen van Oyens & Van Eeghen N.V. te Amsterdam, tevens hoofd van de groep. Het eigen vermogen voldoet aan de minimale kaptaaleisen voor de beheerder van beleggingsinstellingen ( ) van artikel 3:53 van de Wft per 30 juni In 2013 is ten laste van de algemene reserve een wettelijke reserve gevormd voor de in dit boekjaar geactiveerde oprichtingskosten. Vrijval van deze wettelijke reserve geschiedt naarmate de geactiveerde kosten worden afgeschreven of afgewaardeerd en op dezelfde wijze als de vorming ervan heeft plaatsgevonden. geen accountantscontrole toegepast 10

13 6) Schulden Oyens & Van Eeghen N.V. Hieronder is de rekening-courant positie met de 100% aandeelhouder verantwoord. Deze rekeningcourant positie heeft een looptijd korte dan 1 jaar. 7) Overlopende passiva Dit betreffen de per balansdatum nog te betalen bedragen, alle posten met een looptijd korter dan 1 jaar. Het overgrote deel van de nog te betalen bedragen hebben betrekking op doorbelaste kosten die zijn opgenomen onder overige vorderingen en overlopende activa. 8) Bruto-marge De bruto-provisie baten bestaan uit de beheervergoedingen van de onder beheer zijnde fondsen. Deze beheervergoeding wordt door Oyens & Van Eeghen N.V. geheel doorbelast, waardoor de brutomarge nihil bedraagt. 9) Algemene kosten Hieronder zijn de kosten verantwoord van de controle van de jaarrekening door de externe accountant, alsmede de bank- en overige kosten. 10) Rentebaten en lasten De rentebaten en lasten bestaan uit een saldo van rentebaten, die zijn ontstaan uit rekeningcourant saldi met gelieerde partijen en bankkosten inzake de bankrekeningen, die zijn verantwoord onder liquide middelen. Fiscale eenheid De vennootschap behoort sedert 22 januari 2010, tezamen met Oyens & Van Eeghen Investment Management B.V., tot de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van de moedermaatschappij Oyens & Van Eeghen N.V. Elke entiteit is (mede) hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vennootschapsbelasting schuld van de fiscale eenheid, over de jaren dat zij tot de fiscale eenheid heeft behoord. Per 1 juli 2014 vormt de vennootschap met haar moedermaatschappij Oyens & Van Eeghen N.V. tevens voor de omzetbelasting een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Niet in de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen Over het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar 2014 ad negatief is geen actieve belastinglatentie opgenomen. De fiscaal te verrekenen verliezen over de jaren 2010 tot en met 2013 bedragen in totaal circa De totale uitgestelde belastingvordering over deze compensabele verliezen tegen vpb-tarief van 2013, zijnde 20% over eerste 200k en 25% over het restant, bedraagt derhalve ca Personeel Gedurende het eerste halfjaar 2014 waren geen werknemers in dienst van de vennootschap (jaar 2013: 0). geen accountantscontrole toegepast 11

14 2.3.5 Financiële instrumenten en risico s Medio 2014 hield de vennootschap liquiditeiten aan bij de moedermaatschappij. De vennootschap heeft geen prijs- en liquiditeitsrisico gelopen en loopt een beperkt kredietrisico als gevolg van het houden van uitstaande vorderingen. Om een goede interne beheersing te realiseren zijn door de vennootschap interne controle maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen worden vanuit risicoperspectief op opzet, bestaan en werking getoetst door medewerkers financiën, risicomanagement en compliance van Oyens & Van Eeghen N.V., waarbij de directie een toezichthoudende functie uitoefent. Voorts wordt door middel van een assessment inzicht verkregen in de belangrijkste risico s. Voor alle geïdentificeerde risico s zijn acties en beheersmaatregelen gedefinieerd. Door opvolging te geven aan de gedefinieerde acties wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de beheersing van de veelal operationele risico s. Amsterdam, 30 december 2014 De directie: R. van Wechem, CFA, CAI drs. J.H.N. Hoogenraad geen accountantscontrole toegepast 12

15 3 OVERIGE GEGEVENS 3.1 Geen controleverklaring van de onafhankelijke accountant De cijfers in dit halfjaarbericht zijn niet door de onafhankelijke accountant gecontroleerd. 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum In augustus 2014 heeft een agio-storting plaatsgevonden door de 100% aandeelhouder Oyens en van Eeghen N.V. voor een bedrag van geen accountantscontrole toegepast 13

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2013. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 JAARREKENING 2013 OYENS & VAN EEGHEN BEHEER 1 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Winst- en verliesrekening over 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015

HALFJAARBERICHT januari 30 juni 2015 HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5

Nadere informatie

Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2017

Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2017 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2017 1 januari tot en met 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 AIFM-richtlijn

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2016

Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2016 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2016 1 januari tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 AIFM-richtlijn

Nadere informatie

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave I. JAARREKENING 2013 STICHTING BEWAARNEMING FONDSEN 2013 3 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Winst- en verliesrekening over 2013 5

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 juni 2015. JAARVERSLAG 2014. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 juni 2015. JAARVERSLAG 2014. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 juni 2015. JAARVERSLAG 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers gevestigd te Apeldoorn Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 30 juni 2017 3 Winst-en-verliesrekening t/m 30 juni2017 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Halfjaarverslag. Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Halfjaarverslag Brand New Day Vermogensopbouw N.V. 2014 Inhoud Halfjaarverslag 2014 Balans per 30 juni 2014 2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 3 Toelichting

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Halfjaarverslag Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Halfjaarverslag Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Halfjaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Inhoud Halfjaarverslag 2013 Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie