AEAM Funds. Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEAM Funds. Prospectus"

Transcriptie

1 AEAM Funds Prospectus 10 oktober 2014

2 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 1. Inleiding 4 2. Doel en beleggingsbeleid; risicoprofiel 5 3. Deelname in AEAM Funds Structuur Fiscale aspecten Waardering van de AEAM Funds Kosten en vergoedingen Verslaglegging en overige informatie Gelieerde partijen Dividendbeleid Uitoefening van stemrecht en Responsible Investing Overige gegevens Namen en adressen van betrokken partijen en adviseurs 32 Bijlagen I Definitielijst II Rendementen III Voorwaarden beheer en bewaring AEAM Funds IV Voorwaarden beheer en bewaring AEGON Basisfondsen V Voorwaarden van beheer en bewaring AEGON Pools VI Overeenkomsten met gelieerde partijen VII Jaarrekeningen

3 Belangrijke informatie De AEAM Funds zijn open fondsen voor gemene rekening met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 6a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb ), of met de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 lid 2 Wet Vpb, dan wel besloten fondsen voor gemene rekening,en fiscaal transparant, tenzij in de AEAM Fund Specificaties anders is bepaald. (Potentiële) Participanten in AEAM Funds wordt er nadrukkelijk op gewezen dat zij zich bij hun beslissing om te investeren in AEAM Funds uitsluitend dienen te baseren op de informatie die in dit prospectus en de AEAM Fund Specificaties is opgenomen. (Potentiële) Participanten in AEAM Funds wordt er tevens nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van de AEAM Fund Specificaties, het Prospectus waarin tevens de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van AEAM Funds, de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de Aegon Basisfondsen en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de Aegon Pools en het laatste gepubliceerde jaarverslag zijn opgenomen. De in het Prospectus en AEAM Fund Specificaties opgenomen gegevens zijn, voor zover aan de Beheerder en haar directeuren redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van het Prospectus en de AEAM Fund Specificaties zou wijzigen. Uitsluitend de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in het prospectus en de AEAM Fund Specificaties. Het Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig financieel instrument anders dan de aangeboden Participaties, noch een aanbod tot koop van enig financieel instrument aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is geoorloofd. De afgifte van het Prospectus en de verkoop op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus vermelde informatie ook op een later tijdstip nog juist is, met dien verstande dat de gegevens in het Prospectus die van wezenlijk belang zijn, zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Met betrekking tot alle in het Prospectus en de AEAM Fund Specificaties genoemde rendementen wordt er op gewezen dat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op het Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Klachtenprocedure Klachten van Participanten die betrekking hebben op de AEAM Funds kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Beheerder, Aegon Investment Management B.V., Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag. 3

4 1. Inleiding De AEAM Funds zijn beleggingsfondsen in de vorm van een fonds voor gemene rekening. De Participaties in AEAM Funds zijn slechts beschikbaar voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De AEAM Funds worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. ( de Beheerder ). Het prospectus is per 22 juli 2014 herzien naar aanleiding van de inwerkintreding en implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in de Nederlandse regelgeving. Voor Participanten en Deelnemers in de AEAM Funds zijn de belangrijkste wijzigingen die verband houden met de inwerkingtreding van deze richtlijn dat de AEAM Funds onder toezicht komen te staan en dat de Beheerder en de AEAM Funds moeten voldoen aan de toepasselijke vereisten van de AIFMD; en dat de bewaarfunctie die voor 22 juli 2014 door Aegon Custody BV werd uitgevoerd, vanaf die datum wordt uitgevoerd door Citibank International plc. De toezichthoudende taken heeft Citibank International plc. uitbesteed aan Citibank N.A.; en dat Aegon Custody B.V, vervult vanaf 22 juli 2014 alleen nog de taak van Juridisch eigenaar. Elk AEAM Fund heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel en kan beleggen in verschillende Basisfondsen, Pools, AEAM Funds en andere (interne of externe) beleggingsinstellingen. Deze informatie is vermeld in de AEAM Fund Specificaties. Een volledig overzicht van de AEAM Funds, alsmede de AEAM Fund Specificaties zijn opvraagbaar bij de Beheerder en beschikbaar op de Website. (Potentiële) Beleggers in de AEAM Funds en Participanten dienen zich ervan bewust te zijn dat beleggen risico s met zich brengt. De waarde van een deelneming kan stijgen, maar ook dalen, waardoor verlies kan worden geleden in die zin dat het niet onmogelijk is dat Participanten hun inleg (gedeeltelijk) kunnen verliezen. 4

5 2. Doel en beleggingsbeleid; Risicoprofiel 2.1 Algemeen Elk AEAM Fund heeft tot doel het, voor rekening en risico van de desbetreffende Participanten, beleggen van vermogen in Financiële instrumenten, van Financiële instrumenten afgeleide producten en andere vermogenswaarden. Dit beleggingsbeleid en de aard van de vermogenswaarden waarin wordt belegd, worden per AEAM Fund, voorafgaand aan de introductie daarvan, nader bepaald in de AEAM Fund Specificaties. De beleggingen van een AEAM Fund kunnen geheel of ten dele bestaan uit deelnemingen in Basisfondsen, Pools (zie onder 2.2 hierna) of andere beleggingsinstellingen. Elk AEAM Fund mag in de met de Beheerder, AEAM Funds of Gelieerde partijen beleggen en direct of indirect in andere beleggingsinstellingen. Het op een AEAM Fund te behalen rendement is onder meer afhankelijk van de fondswaarden waarin wordt belegd. De Beheerder is ten aanzien van alle AEAM Funds vrij in de keuze van de fondswaarden en is gerechtigd tot alle daden van beheer met betrekking tot het Fondsvermogen met inachtneming van het bepaalde in de fondsvoorwaarden en de relevante AEAM Fund Specificaties. Tot het beheer van de AEAM Funds wordt mede gerekend het beleggingsbeleid en het wijzigen daarvan, het uitleenbeleid, het verrichten van beleggingen en al hetgeen daarmee, in de ruimste zin, samenhangt. De Beheerder behoudt zich het recht voor, om in bijzondere (markt)omstandigheden maar alleen in het belang van de Participanten af te wijken van het beleggingsbeleid van een fonds, dit ter uitsluitende beoordeling van de Beheerder, teneinde de Beheerder in staat te stellen in te spelen op de bijzondere (markt)omstandigheden. 2.2 Belegging in Basisfondsen en Pools Een gedeelte van de beleggingen dat door de Beheerder wordt beheerd, is ondergebracht in Basisfondsen en/of Pools. De Basisfondsen en de Pools hebben ofwel de status van besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant ofwel van open fonds voor gemene rekening met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling. In de Basisfondsen vinden de feitelijke beleggingen, door bijvoorbeeld aan- en verkopen van beursgenoteerde aandelen, plaats. In welke Basisfondsen, Pools, AEAM Funds en in welke andere beleggingsinstellingen wordt belegd zal per AEAM Fund afzonderlijk nader worden aangegeven in de desbetreffende AEAM Fund Specificaties. Elk Basisfonds en elke Pool heeft als beheerder Aegon Investment Management B.V.. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEAM Funds, de Aegon Basisfondsen en van de Aegon Pools zijn als bijlage in dit Prospectus opgenomen (Bijlage 3, 4 en 5). Uitbesteding De Beheerder is bevoegd om taken uit te besteden met inachtneming van het bij of krachtens de wet bepaalde. 5

6 Uitbesteding van portfolio management en risk management is alleen toegestaan aan partijen die over een vergunning beschikken om deze activiteiten te mogen uitvoeren en of onder toezicht staan. De Beheerder heeft een uitbestedingsbeleid waarvan het doel is om zeker te stellen dat de uitbestedingsrelaties die worden aangegaan geen risico inhouden voor de Beheerder en tevens voldoen aan passende due diligence beginselen, goedkeuring en monitoring e.e.a. in overeenstemming met de Aegon NV Outsourcing Risk Policy. De belangrijkste beginselen van het uitbestedingsbeleid houden het volgende in: Due diligence beginselen waaronder belangenconflicten Verplichting om de uitbesteding schriftelijk vast te leggen Business continuity Vertrouwelijkheid van gegevens en compliance met regelgeving Beëindiging en exit strategy Toezicht Naleving van uitbesteding De Beheerder hee t in het kader van het beheer van beleggingsfondsen aan de volgende partijen taken gedelegeerd: 1. BlackRock Advisors (UK) Ltd: externe vermogensbeheerder voor bepaalde aandelenfondsen; 2. Aegon USA Investment Management LLC : externe vermogensbeheerder voor bepaalde aandelenportefeuilles; 3. JP Morgan: cash en collateral management services; 4. Citibank International Plc, Dutch branch: bewaartaken; 5. ` Citibank NA: operationele uitvoering van securities lending transacties en fund accounting 6. Aegon Derivatives N.V.: dienstverlening voor cash en collateral management; en 7. Kames Capital: berekening van fund performance en benchmark performance. Securities lending De Beheerder kan voor rekening en risico van het desbetreffende AEAM Fund en/of het desbetreffende Basisfonds en of de desbetreffende Pool Financiële instrumenten in- en uitlenen (securities lending). De securities lending transacties worden vrijwel uitsluitend aangegaan met partijen op basis van standaardcontracten die zijn ontwikkeld door belangenorganisaties. De aan securities lending verbonden risico s (zoals het kredietrisico dat de wederpartij de ingeleende Financiële instrumenten niet of niet tijdig teruglevert om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat de wederpartij faillissement heeft aangevraagd), zullen zoveel mogelijk worden beperkt door enerzijds strenge eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van de betreffende tegenpartij, waarbij er wordt gewerkt met een gelimiteerde lijst van toegestane tegenpartijen en anderzijds het vragen van zekerheden van de partijen aan wie Financiële instrumenten worden uitgeleend. Zekerheid kan onder andere worden verstrekt in de vorm van liquiditeiten, obligaties en aandelen. Voor zover zekerheid wordt ontvangen in de vorm van liquiditeiten heeft de Beheerder de mogelijkheid deze liquiditeiten onder bepaalde restricties te herbeleggen voor rekening en risico van het desbetreffende AEAM Fund en/of het desbetreffende Basisfonds of de desbetreffende Pool. Deze restricties dienen ter beperking van risico en hebben o.a. betrekking op Financiële instrumenten 6

7 waarin belegd mag worden en op het lopen van renterisico. De waarde van het onderpand wordt dagelijks gemonitord. De opbrengsten van de securities lending transacties komen, na aftrek van de met securities lending samenhangende kosten (waaronder een vergoeding aan de Beheerder) ten gunste van het desbetreffende AEAM Fund en/of het desbetreffende Basisfonds of de desbetreffende Pool. In de jaarrekening worden de opbrengsten uit securities lending en de hoogte van de vergoeding aan de Beheerder weergegeven. Maximaal 100% van de effectenportefeuille van een AEAM Fund of Basisfonds of Pool kan worden uitgeleend. Pooling De Bewaarder zal het Fondsvermogen in bewaring geven bij Citibank plc. (Dutch branch) overeenkomstig de Bewaarovereenkomst. Citibank International plc. heeft op haar beurt de bewaartaken uitbesteed aan Citibank N.A. (hierna: de Custodian ). Daartoe zal de Juridisch eigenaar op eigen naam één of meerdere effectenrekeningen openen bij deze Custodian ten behoeve van de AEAM Funds. De Beheerder en de Bewaarder zijn bevoegd om de Custodian instructie te geven om vermogensbestanddelen van de AEAM Funds en/of van de Basisfondsen of Pools waarin het AEAM Fund belegt samen te voegen met vermogensbestanddelen van andere door Aegon groepsmaatschappijen beheerde beleggingsfondsen, beleggingsmaatschappijen behorende tot de Aegon Groep, respectievelijk rechtspersonen of andere separate vermogensbestanddelen onder beheer van Aegon, onder voorwaarde dat te allen tijde uit de administratie van de Custodian zal blijken wat de gerechtigdheid is van het AEAM Fund tot de samengevoegde vermogensbestanddelen. Het samenvoegen van vermogensbestanddelen wordt ook wel pooling genoemd. Pooling vergroot het risico op vermenging van vermogenbestanddelen behorende tot het AEAM Fund met de overige tot de pool behorende vermogensbestanddelen niet. Om pooling in de toekomst mogelijk te maken wordt sinds 1 februari 2008 de berekening van de intrinsieke waarde, de beheervergoeding en de service fee van de AEAM Funds door Citibank Financial Services Ireland Plc uitgevoerd. Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om te poolen, zal de Beheerder dit bekendmaken op de Website van de Beheerder. Voorafgaand aan de introductie van een Basisfonds of Pool stelt de Beheerder voor dat Basisfonds of die Pool een Nadere Beschrijving op, onder meer inhoudende de voor dat Basisfonds of die Pool geldende aanvangsdatum, het beleggingsbeleid, de vermogenswaarden waarin hoofdzakelijk wordt belegd, risicoprofiel alsmede de kostenstructuur. Vanaf de introductie van een Basisfonds of Pool geldt de Nadere Beschrijving daarvan als aanvulling op dit Prospectus en dient die Nadere Beschrijving te worden gelezen in combinatie met dit Prospectus. Vanaf de introductie van een Basisfonds of Pool is de desbetreffende Nadere Beschrijving op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. 2.3 Risicofactoren Beleggen brengt risico s met zich mee. De Beheerder hanteert een op risicotolerantie gehanteerd risicobeheersysteem doo rkwalitatieve en kwamtitatieve limieten te stellen voor de belangrijkste risico indicatoren. 7

8 De onderstaande classificatie van risico s is bedoeld om een overzicht te geven van de risico s die zich voor kunnen doen bij een Participatie in een AEAM Fund. Deze classificatie is niet uitputtend. 1. Marktrisico Het risico als gevolg van ontwikkelingen die direct betrekking hebben op de waarde van een bedrijf of beleggingsinstelling. De waarde van beleggingen kan variëren door veranderde economische, politieke of marktomstandigheden, of door een individuele bedrijfssituatie. 1a. Renterisico Het risico dat de marktwaarde van een investering zal veranderen als gevolg van veranderingen in het absolute niveau van de marktrente, een verandering in de spread tussen twee verschillende rentes (aangeduid als basis risico), een verandering in de vorm van de rente curve of een verandering in enige andere rente verhouding. Bij vastrentende producten heeft een verhoging van de marktrente doorgaans een negatief effect op de marktwaarde. 1b. (Vreemd) Valutarisico Een risico dat ontstaat als gevolg van vorderingen in de wisselkoers tussen twee verschillende valuta. Valutarisico ontstaat wanneer een Subfonds investeert in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of derivaten die gedenomineerd zijn in een andere valuta dan de rapportage valuta. Afhankelijk van de positionering kunnen veranderingen in de wisselkoers tussen twee valuta zowel positieve als negatieve effecten hebben op de marktwaarde van een investering. 1c. Aandelen risico Het risico dat een investering aan waarde inboet als gevolg van de karakteristieken van aandelenmarkten. Deze karakteristieken, of prijzen van aandelen, worden beïnvloed door een veelvoud aan factoren en ontwikkelingen, variërend van bedrijfsspecifiek nieuws tot wereldwijde economische ontwikkelingen. 1d. Inflatierisico Inflatie risico ontstaat als gevolg van veranderingen in de inflatie. Een stijgende inflatie heeft een negatief effect op de waarde van geld. Dit heeft invloed op allerlei instrumenten, vooral instrumenten met vaste coupons. Dit risico kan echter worden verstaan onder het hiervoor beschreven renterisico en algemene marktrisico. Echter, voor de AEAM Funds die actief inspelen op inflatie door in inflatie-gerelateerde instrumenten te beleggen, kan er expliciet inflatie risico bestaan. De mate waarin dit van toepassing is, wordt weergegeven in de AEAM Fund Specificaties. 1e. Grondstoffenrisico Het risico dat een investering in waarde daalt als gevolg van veranderingen in de prijzen van grondstoffen ( commodities ). Voorbeelden van dergelijke grondstoffen zijn katoen, olie en goud. Prijzen van grondstoffen worden beïnvloed door (onder andere) de politiek, wet- en regelgeving, economische ontwikkelingen en het klimaat (seizoenen). 8

9 1f. Concentratierisico Concentratie heeft betrekking op de distributie en diversificatie binnen een portefeuille aan investeringen. Concentratie risico kan bekeken worden op verschillende niveaus, zoals bijvoorbeeld de concentratie van de beleggingen in bepaalde landen, op bepaalde sectoren of bij bepaalde instellingen. Concentratie risico betreft het risico dat de investeerder (grote) verliezen kan leiden als gevolg van een slecht gediversifieerde portefeuille. 1g. Landen risico Landen risico heeft betrekking op de risico s die verbonden zijn aan het doen van transacties met, of houden van investeringen in een bepaald land. Deze risico s kunnen onder andere gerelateerd zijn aan het politieke klimaat, de economische omstandigheden in een bepaald land, de invloed van overheid via regel- en wetgeving, het belastingklimaat, nationalisaties en/of stabiliteit van de vreemde valuta. Een subonderdeel van landen risico is overheidsrisico, wat betrekking heeft op directe investeringen in overheidspapier. 2. Kredietrisico De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardig heid van de uitgevende instellingen (debiteuren). De kredietwaardigheid van een debiteur is de inschatting van de kans dat de rente en het uitgeleende bedrag tijdig zullen worden betaald. De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de debiteuren. 3. Liquiditeitsrisico Het risico van verliezen als gevolg van het niet tijdig tegen een redelijke prijs kunnen aankopen en of verkopen van een positie. Sommige beleggingen, zoals aandelen van kleine bedrijven of niet beursgenoteerde bedrijven, kunnen niet tijdig tegen een redelijke prijs worden verhandeld. Bij een gedwongen verkoop kan dit tot een lage opbrengst leiden. 4. Tegenpartijrisico Een uitgevende instelling of een andere tegenpartij kan in gebreke blijven en de verplichtingen aan het Fonds niet of niet geheel nakomen. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van tegenpartijen met voldoende kredietwaardigheid. 5. Operationeel risico Het risico van verliezen als gevolg van inadequate of falende interne processen, controles, mensen, systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Onder dit risico vallen onder andere bedrijfsrisico, juridisch en compliance risico, belastingrisico, frauderisico, het risico dat op het bedrijf geen of geen adequaat toezicht wordt gehouden, proces en administratierisico, afwikkelingsrisico, systeemrisico, personeelsrisico en faciliteitrisico. 9

10 6. Leverage risico Het leverage risico (hefboomrisico) doet zich voor indien met namens of voor rekening en risico van de Subfondsen geleend geld wordt belegd en kan leiden tot een hefboomeffect (hoe meer er wordt belegd hoe meer marktrisico er wordt gelopen). Het hefboomrisico kan ook voortvloeien uit het gebruik van derivaten. Derivaten zijn complexe instrumenten. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan aanzienlijk stijgen of dalen bij een kleine koersontwikkeling van de waarde van het effect waarop het derivaat betrekking heeft. De per AEAM Fund geldende beperkingen met betrekking tot het gebruik van hefboomfinanciering en derivaten zijn opgenomen in de AEAM Fund Specificaties. De hefboomfinanciering zal niet leiden tot een negatieve participatiewaarde of een bijstortingsverplichting tenzij anders vermeld in de Fund Specificaties. 7. Overige risico s 7a. Risico van securities lending Securities lending betreft het uitlenen van een aandeel, obligatie of derivaat aan een andere investeerder of bedrijf. Het risico verbonden aan securities lending betreft het risico dat de wederpartij de ingeleende financiële instrumenten niet of niet tijdig terug levert. Dit risico zal zoveel mogelijk worden beperkt door enerzijds strenge eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van de betreffende tegenpartij waarbij wordt gewerkt met een gelimiteerde lijst van toegestane tegenpartijen en anderzijds het vragen van zekerheden van de partijen aan wie financiële instrumenten worden uitgeleend. Deze zekerheden kunnen de vorm hebben van cash, obligaties met een hogere kredietwaardigheid dan de uitgeleende stukken, of een zogenaamde letter of credit. 7b. Bewaarnemingrisico Het risico van verliezen van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of de onderbewaarnemer. 7c. Risico opschorting van inkoop en uitgifte Onder omstandigheden zoals opgenomen in artikel 9 en 11 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEAM Funds, kan de uitgifte en inkoop van Participaties worden opgeschort. Participanten lopen het risico dat zij niet altijd op korte termijn Participaties kunnen aan- of verkopen. Voor een nadere omschrijving van het risicoprofiel van een AEAM Fund en de mate waarin de genoemde risico s van toepassing zijn op de AEAM Funds wordt verwezen naar de desbetreffende AEAM Fund Specificaties. De AEAM Fund Specificaties ordenen tevens de risico s en factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de belegging volgens de belangrijkheid ervan. Er worden geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De intrinsieke waarde van elk Subfonds kan zowel stijgen als dalen. Voor een nadere omschrijving van het risicoprofiel van een AEAM Fund wordt verwezen naar de desbetreffende AEAM Fund Specificaties. De AEAM Fund Specificaties ordenen tevens de risico s en factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de belegging volgens de belangrijkheid ervan. 10

11 Er worden geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De intrinsieke waarde van elk AEAM Fund kan zowel stijgen als dalen. De Beheerder mag tijdelijk leningen aangaan ten laste van een AEAM Fund, met dien verstande dat het totale bedrag van de leningen nimmer hoger mag zijn dan 5% van de waarde van het desbetreffende AEAM Fund, tenzij in de AEAM Fund Specificaties anders is bepaald. Tevens hebben onderliggende beleggingsfondsen de mogelijkheid leningen aan te gaan.leningen worden niet aangegaan met het oogmerk om structureel de positie van de AEAM Funds te vergroten. Hefboomfinanciering (leverage) Hefboomfinanciering betekent elke methode waarmee de Beheerder de positie ( exposure ) van een AEAM Fund vergroot door middel van het lenen van geld of effecten, derivatencontracten waarmee een hefboom wordt gevormd of op enige andere wijze. De AEAM Funds beleggen direct of indirect met name in effecten zoals aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten waar geen hefboomwerking uit voortkomt. Er kan echter gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten (derivaten) voor het realiseren van de doelstelling, ter afdekking van risico s en voor efficiënt portefeuillebeheer. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking, waardoor de gevoeligheid van het AEAM Fund voor marktbewegingen wordt vergroot. Hergebruik van de in verband met derivaten en securities lending verkregen zekerheden kan eveneens leiden tot hefboomwerking. Bij berekening van de mate van blootstelling van een Subfonds moet onderscheid worden gemaakt tussen de berekening van blootstelling op basis van de bruto methode en de methode op basis van gedane toezeggingen. Als bijvoorbeeld in indexfutures wordt belegd en er een kaspositie is die gelijk staat aan de totale onderliggende marktwaarde van de futures, komt dit feitelijk overeen aan het direct beleggen in de aandelen die opgenomen zijn in de index en wordt de indexfuture niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de blootstelling op basis van gedane toezeggingen van het AEAM Fund. De mate waarin hefboomfinanciering op basis van deze methode per Subfonds is toegestaan is opgenomen in de AEAM Fund Specificaties. 11

12 3. Deelname in AEAM Funds 3.1 Open end beleggingsfonds Elk AEAM Fund heeft de structuur van een open end beleggingsfonds. Dit betekent dat - behoudens bijzondere omstandigheden elk AEAM Fund bereid is Participaties in te kopen en uit te geven onder bepaalde voorwaarden zoals beschreven in het Prospectus. Participaties in een AEAM Fund dat kwalificeert als een besloten fonds voor gemene rekening kunnen niet worden overgedragen of vervreemd, behalve bij inkoop als bedoeld in paragraaf 3.2. Participaties in een AEAM Fund dat kwalificeert als een open fonds voor gemene rekening kunnen vrijelijk worden overgedragen of vervreemd. De frequentie van uitgifte en inkoop van Participaties van een AEAM Fund wordt beschreven in de desbetreffende AEAM Fund Specificaties. De Beheerder behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen hiervan af te wijken, mits de Participanten in het Fonds hiermee niet worden benadeeld. 3.2 Opschorting uitgifte en inkoop van Participaties Participaties worden op verzoek van de Participanten door het AEAM Fund direct of indirect met inachtneming van de toe/uittredingsfrequentie ingekocht of terugbetaald ten laste van de activa. De inkoop van de Participaties of de terugbetaling van de rechten daarvan kan, voor zover redelijkerwijs voorzienbaar, worden opgeschort in het belang van de Participanten. De opschorting van de inkoop van Participaties en terugbetaling van de Participatie vindt plaats indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan een situatie zijn waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van Participaties in dat AEAM Fund tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten, of van één of van meer groepen Participanten, onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, de liquiditeitspositie van het desbetreffende AEAM Fund, zulke inkoop niet toestaat en bovendien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een voor inkoop benodigde verkoop van tot het desbetreffende AEAM Fund behorende fondswaarden, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is. Participanten zullen worden geïnformeerd indien de toe- en uittredingsmogelijkheden aan beperkingen worden onderworpen of er bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard van de onderliggende beleggingen. 3.3 Uitgifte- en inkoopprijs Participaties De uitgifteprijs van een Participatie in een bepaald AEAM Fund is gelijk aan de waarde van die Participatie, verhoogd met een in de desbetreffende AEAM Fund Specificaties genoemde opslag ter dekking van kosten. De inkoopprijs van een Participatie in een bepaald AEAM Fund is gelijk aan de waarde van die Participatie, verlaagd met een in de desbetreffende AEAM Fund Specificaties genoemde afslag ter dekking van kosten. De waarde van een Participatie in een bepaald AEAM Fund is gelijk aan de waarde van dat AEAM Fund, gedeeld door het aantal Participaties in dat AEAM Fund dat op het moment van vaststelling van de waarde uitstaat; zie voor de waardebepaling voorts paragraaf 6 van dit Prospectus. 12

13 3.4 Markt voor Participaties De AEAM Funds zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt. Voor deelname in de AEAM Funds geldt een minimum- bedrag van toetreding van 25,000,-. Iedere uitbreiding van deelname - behoudens herbelegging van inkomsten uit de Participatie - dient ten minste 5.000,- te bedragen 3.5 Deelname Een verzoek tot deelname in de AEAM Funds wordt gericht aan de Beheerder van de AEAM Funds, behoudens voor zover de Beheerder voor bepaalde Participanten en/of groepen Participanten anders bepaalt. In artikel 18 van de Fondsvoorwaarden is beschreven hoe mededelingen aan Participanten plaatsvinden. 3.6 Voornaamste kenmerken Participaties De mate van economische gerechtigheid in het Fondsvermogen wordt uitgedrukt in Participaties. Elke Participatie geeft recht op een evenredig deel in het Fondsvermogen. De Participaties zijn Participaties op naam waarvoor geen bewijzen worden uitgegeven en hebben de kenmerken als bedoeld in de Fondsvoorwaarden. Alle voor- en nadelen aan het Fonds verbonden zijn ten gunste, onderscheidenlijk ten laste van de Participanten in de verhouding, omschreven in het vorige lid. Het Fondsvermogen wordt ten name van de Juridisch eigenaar, maar voor rekening en risico van de Participanten van het Fonds aan de Bewaarder in bewaring gegeven. Op grond van de Fondsvoorwaarden is de juridische verhouding tussen de Beheerder, de Juridisch eigenaar en de Participanten onderworpen aan Nederlands recht en is de rechter te s-gravenhage bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen uit hoofde van de Fondsvoorwaarden. In de Fondsvoorwaarden is meer uitgebreide informatie te vinden met betrekking tot de aard en voornaamste juridische implicaties van de contractuele verhouding die Participanten aangaan door in het Fonds te beleggen. Onder andere wordt in artikel 14 van de Fondsvoorwaarden de aansprakelijkheid geregeld van de Beheerder en de Bewaarder jegens het Fonds en de Participanten. In het kader van de Bewaarovereenkomst is eveneens Nederlands recht van toepassing op de verhouding tussen de Beheerder, de Juridisch eigenaar en de Bewaarder. De Bewaarovereenkomst bepaalt tevens dat de Nederlandse rechter bevoegd is in geval van geschillen dienaangaande. 3.7 Toetreding Deelnemers en melding fiscale status Indien het AEAM Fund de status van fiscale beleggingsinstelling heeft in de zin van artikel 28 van de Wet Vpb moeten Participaties in een AEAM Fund voor minimaal 75% in handen zijn van natuurlijke personen of lichamen die niet zijn onderworpen aan of vrijgesteld zijn van een belastingheffing naar de winst. Om de fiscale status van fiscale beleggingsinstelling te waarborgen moet voor toetreding tot een AEAM Fund iedere Participant opgave doen van zijn fiscale status en vestigingsplaats aan de Beheerder. De Beheerder kan maatregelen treffen, indien door toe- of uittreding de status van fiscale beleggingsinstelling in gevaar zou kunnen komen. 13

14 3.8 Billijke en gelijke behandeling van Participanten en Deelnemers In de artikelen 5, 6.2, 7.5, 7.6, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.3, 14.2, 17, 18, 19 en 20.3 van de Fondsvoorwaarden is, voor elk relevant aspect van het beheer van het Fonds, informatie opgenomen over de wijze waarop de Beheerder waarborgt dat Participanten en Deelnemers die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden, op gelijke wijze worden behandeld. 14

15 4 Structuur 4.1 De Beheerder De AEAM Funds worden beheerd door Aegon Investment Management B.V., een 100% dochtermaatschappij van Aegon Nederland N.V. De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is gevestigd in Den Haag en heeft haar hoofdkantoor op Aegonplein 50, 2591 TV, Den Haag. De Beheerder is opgericht op 6 november Zij is ingeschreven in het Handelsregister te Den Haag onder nummer Het dagelijks beleid van de Beheerder wordt bepaald door haar directie, bestaande uit H. Eggens, W.J.J. Peters, S.A.C. Russell, R.RS. Santokhi en A.H. Maatman. Genoemde personen vervullen diverse andere functies binnen de Aegon groep. Aan de Beheerder is een vergunning verleend als beheerder zoals bedoeld in de Wft. Op grond van de vergunning mag de Beheerder het beheer voeren over verschillende beleggingsinstellingen waaronder de AEAM Funds. De Beheerder beheert naast de AEAM Funds, ook nog het AEGON Paraplufonds 1 en fondsen die uitsluitend aan entiteiten worden aangeboden die behoren tot de groep Aegon N.V (zgn, AEGON Funds). De AEAM Funds, het AEGON Paraplufonds 1 en de Beheerder zijn onderworpen aan de vergunningseisen krachtens de Wft en staan geregistreerd bij en onder toezicht van de AFM hetgeen blijkt uit de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 1:107 van dewft. Dit register ligt voor eenieder ter inzage bij de AFM te Amsterdam. Een afschrift van de vergunning is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. De AEGON Funds staan niet onder toezicht van de AFM. De Beheerder voldoet aan de eisen omtrent het eigen vermogen zoals die worden gesteld op grond van de Wft. Aanvullend houdt de Beheerder 0,01% van de waarde van het beheerde vermogen van de door haar beheerde beleggingsfondsen met een Wft vergunning als bijkomend eigen vermogen aan ter dekking van aansprakelijkheidsrisico s. De Beheerder heeft tevens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor aansprakelijkheid als gevolg van fouten en omissies met betrekking tot het beheer van de AEAM Funds. Algemene aansprakelijkheid en een aansprakelijkheid voor werknemers wordt gedekt door een separate Nederlandse verzekering. Bestuurders aansprakelijkheid is verzekerd onder het zgn Aegon Global D&O Programme. De verzekeringen zijn overeengekomen met verzekeraars met een hoge rating. Het boekjaar van Aegon Investment Management B.V. is gelijk aan het kalenderjaar. Volgens wet en statuten dient de directie van Aegon Investment Management B.V. binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar een jaarrekening op te maken, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhoudersop grond van bijzondere omstandigheden. 15

16 4.2 De Bewaarder Inleiding De Beheerder heeft Citibank International plc, handelend vanuit zijn Nederlandse bijkantoor, als Bewaarder van de AEAM Funds aangewezen. De Bewaarder is verantwoordelijk voor het toezicht op de AEAM Funds voor zover vereist onder en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Beheerder en het Nederlandse bijkantoor van Citibank International plc hebben een overeenkomst inzake bewaring gesloten (de Bewaarovereenkomst). Belangrijkste taken De hoofdtaken die de Bewaarder in het kader van het bewaren van de beleggingen van de AEAM Funds zal uitvoeren zijn als volgt: (i) het monitoren en controleren van de kasstromen van de AEAM Funds, waaronder de betalingen van en aan toe- en uittredende Participanten; (ii) het in bewaring houden van de activa van de AEAM Funds, waaronder begrepen het vaststellen dat de activa in eigendom zijn verkregen door de AEAM Funds en dat dit is vastgelegd in een administratie; (iii) het vaststellen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van de Participaties in de AEAM Funds in overeenstemming is met de Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving; (iv) het controleren of de (intrinsieke) waarde van de AEAM Funds op een juiste wijze wordt bepaald en het periodiek vaststellen of de procedures inzake het bepalen van de intrinsieke waarde voldoen alsmede het controleren dat de tegenwaarde van transacties met betrekking tot de activa van de AEAM Funds tijdig aan de AEAM Funds wordt overgemaakt; (v) het controleren dat de opbrengsten van de AEAM Funds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en de Fondsvoorwaarden; en (vi) het uitvoeren van instructies van de Beheerder, tenzij deze in strijd zijn met de statuten of toepasselijke wet- en regelgeving. Ontslag van de Bewaarder De Bewaarder kan worden ontslagen door de Beheerder, of ontslag nemen, op bepaalde gronden en onder bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in de Bewaarovereenkomst. Bij een (voorgenomen) ontslag van de Bewaarder zal de Beheerder, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, een opvolger voor de Bewaarder aanwijzen. Aansprakelijkheid van de Bewaarder De Bewaarder is jegens de AEAM Funds, en de Participanten aansprakelijk voor het verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument door de Bewaarder of door een derde aan wie de bewaarneming is overgedragen. De Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen. 16

17 De Bewaarder is jegens de AEAM Funds en de Participanten eveneens aansprakelijk voor alle andere verliezen die zij ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Bewaarovereenkomst met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt. Participanten kunnen de aansprakelijkheid van de Bewaarder indirect inroepen door middel van de Beheerder. Indien de Beheerder niet aan een dergelijk verzoek wil mee werken zijn de Participanten bevoegd om de schadeclaim rechtstreeks bij de Bewaarder in te dienen. Delegatie en belangenconflicten Onder de Bewaarovereenkomst is de Bewaarder bevoegd om bepaalde functies te delegeren. De Beheerder zal de Participanten onverwijld informeren indien een bepaalde functie wordt uitbesteed. In principe laat iedere delegatie de aansprakelijkheid van de Bewaarder onverlet. Echter de Bewaarder kan zich van zijn aansprakelijkheid ontdoen indien de Bewaarovereenkomst dit toelaat en aan alle eisen voor delegatie, zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving is voldaan. Van tijd tot tijd kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de Bewaarder en derden aan wie een functie is uitbesteed. In het geval van een (potentieel) belangenconflict dat kan ontstaan tijdens de normale gang van zaken, zal de Bewaarder zich houden aan de toepasselijke wetgeving. Achtergrond van de Bewaarder Citibank International plc is een naamloze vennootschap (public limited company) ingeschreven in het Engelse Companies House onder registratienummer De Bewaarder beschikt over een bankvergunning in het Verenigd Koninkrijk. De Bewaarder voert zijn taken uit vanuit het Nederlandse bijkantoor dat op 1 februari 1964 is opgericht en gevestigd is aan de Schiphol Boulevard 257, 1118 BH te Schiphol en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken, kantoor Amsterdam, onder registratienummer De Bewaarder staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Prudential Regulation Authority en in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank in het kader van liquiditeit De Juridisch eigenaar van de AEAM Funds is Aegon Custody B.V., eveneens een 100% dochtermaatschappij van Aegon Nederland N.V. De Bewaarder is opgericht op 25 april De Juridisch eigenaar is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd op Aegonplein 50, 2591 TV, Den Haag. Zij is ingeschreven in het Handelsregister te Den Haag onder nummer Het Fondsvermogen van de AEAM Funds wordt gehouden door de Juridisch eigenaar, op eigen naam, maar voor rekening en risico van de AEAM Funds. 17

18 5. Fiscale aspecten 5.1 Algemeen Hieronder staan de hoofdlijnen vermeld van de belangrijkste fiscale aspecten van de AEAM Funds en deelname daarin door in Nederland gevestigde Participanten. De beschrijving is gebaseerd op de wet- en regelgeving en jurisprudentie geldend op het moment van publicatie van dit Prospectus. Participanten wordt aangeraden hun eigen belastingadviseur te raadplegen ter beoordeling van de fiscale gevolgen van het verwerven, aanhouden en vervreemden van Participaties in AEAM Funds in hun specifieke omstandigheden. Vanuit fiscaal oogpunt zijn twee soorten AEAM Funds mogelijk: (i) AEAM Fund onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting en (ii) Fiscaal transparant AEAM Fund. In de AEAM Fund Specificaties zal worden aangegeven wat de fiscale status is van het betreffende AEAM Fund. Hieronder volgt een beschrijving van de fiscale kenmerken van deze AEAM Funds. 5.2 AEAM Fund onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Het AEAM Fund heeft de status van fonds voor gemene rekening in de zin van artikel 2.2 van de Wet Vpb en kwalificeert tevens als een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van die wet, (fiscale beleggingsinstelling) of heeft de status van vrijgestelde beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6a van die wet. AEAM fund met de status van fiscale beleggingsinstelling Als fiscale beleggingsinstelling is een AEAM Fund onderworpen aan vennootschapsbelasting naar een tarief van 0 %. Hiertoe is onder meer vereist dat de voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de Participanten wordt uitgekeerd. Koersresultaten op effecten en winsten en verliezen ter zake van vervreemding van overige beleggingen worden via de zogenaamde herbeleggingsreserve in het vermogen verwerkt en behoeven dientengevolge niet te worden uitgekeerd. Een deel van de aan de herbelegging verbonden kosten moet op de herbeleggingsreserve in mindering worden gebracht. Dividendbelasting Als fonds voor gemene rekening zal een AEAM Fund in beginsel dividendbelasting moeten inhouden op de aan de Participanten uitgekeerde opbrengst van de Participaties naar een tarief van 15%. Uitkeringen uit de herbeleggingsreserve kunnen in beginsel vrij van dividendbelasting plaatsvinden. Als beleggingsinstelling ex artikel 28 Wet Vpb heeft het AEAM Fund ook recht op toepassing van de afdrachtvermindering dividendbelasting. Dit houdt in dat de door het AEAM Fund af te dragen dividendbelasting die is ingehouden op de door haar uitgekeerde winst onder voorwaarden verminderd wordt met de Nederlandse dividendbelasting en de (na verdragstoepassing resulterende) buitenlandse bronheffing, met een maximum van 15% die is ingehouden op uitkeringen aan het AEAM Fund. 18

19 AEAM Fund met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling Een AEAM Fund met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6a van de Wet Vpb is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting en dividendbelasting. 5.3 Fiscaal transparant Fund Het AEAM Fund is een besloten fonds voor gemene rekening en niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting (fiscaal transparant). Alle inkomsten behaald door het AEAM Fund (reguliere inkomsten alsmede vermogenswinsten) met de activa van het AEAM Fund worden voor fiscale doeleinden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten in het AEAM Fund naar rato van diens Participatie. Inkomsten of vermogenswinsten behaald door een Participant met een Participatie worden beschouwd als inkomsten dan wel vermogenswinsten behaald op de activa van het AEAM Fund. Wijzigingen in het relatieve belang van een Participant, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuw toetredende Participant in het AEAM Fund kunnen leiden tot een realisatie van vermogenswinsten voor Nederlandse fiscale doeleinden bij de overige Participanten. 5.4 Belastingheffing van Basisfondsen en Pools Basisfondsen en Pools zijn ofwel besloten fondsen voor gemene rekening en niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting (fiscaal transparant), waardoor de fiscale resultaten rechtstreeks worden toegerekend aan de Participanten, ofwel open fondsen voor gemene rekening en hebben de status van vrijgestelde beleggingsinstelling waardoor het Basisfonds of de Pool is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting en dividendbelasting. De fiscale resultaten worden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten, indien de Basisfondsen of Pools fiscaal transparant zijn. 5.5 Fiscale aspecten voor de Participant Er wordt van uitgegaan dat de Participaties worden gehouden door: feitelijk in Nederland gevestigde en aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen lichamen, (Vennootschapsbelastingplichtige Participanten); en feitelijk in Nederland gevestigde maar niet aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen lichamen (vrijgestelde Participanten) Vennootschapsbelastingplichtige Participanten Het resultaat behaald met de Participaties (dividenden en koersresultaten) vormt een onderdeel van de belastbare winst en wordt belast tegen het nominale vennootschapsbelastingtarief. Dit geldt ook voor de vervreemdingsresultaten behaald bij de overdracht van Participaties. Op Participaties in het AEAM Fund kan de deelnemingsvrijstelling niet worden toegepast door de Participant 19

20 Vrijgestelde Participanten Vrijgestelde Participanten worden niet in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken voor het resultaat dat zij behalen met het aanhouden van Participaties in een AEAM Fund, behoudens voor zover deze Participaties toegerekend moeten worden aan de activiteiten die niet rechtstreeks samenhangen met de vrijgestelde (kern) activiteiten. Dividendbelasting De door het AEAM Fund ten laste van de Participant ingehouden dividendbelasting fungeert als voorheffing voor de vennootschapsbelasting en kan in beginsel verrekend worden met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Vrijgestelde Participanten kunnen onder voorwaarden verzoeken om een teruggaaf van de ten laste van hen ingehouden dividendbelasting. Voor zover het AEAM Fund een afdrachtvermindering dividendbelasting claimt over buitenlandse bronheffingen is deze teruggaaf gelimiteerd. 20

AEAM Funds. Prospectus en Fundspecificaties

AEAM Funds. Prospectus en Fundspecificaties AEAM Funds Prospectus en Fundspecificaties 1 oktober 2015 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 Belangrijke waarschuwing in verband met Amerikaanse regelgeving 3 1. Inleiding 4 2. Doel en

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

AEAM Funds. Prospectus en Fundspecificaties

AEAM Funds. Prospectus en Fundspecificaties AEAM Funds Prospectus en Fundspecificaties 15 december 2015 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 Belangrijke waarschuwing in verband met Amerikaanse regelgeving 3 1. Inleiding 4 2. Doel

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds Dit zijn de door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V herziene Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Funds. Het eerste Fund van

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

AEGON Funds. Prospectus en Fundspecificaties

AEGON Funds. Prospectus en Fundspecificaties AEGON Funds Prospectus en Fundspecificaties 1 oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Beleggingen 5 3. Deelname in AEGON Funds 10 4. Structuur 12 5 Fiscale aspecten 14 6. Waardering van de AEGON Funds 15

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elke AEGON Pool, vastgesteld op 2 mei 2000 door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V.,

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEAM Funds Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEAM Funds, oorspronkelijk vastgesteld op 2 januari 1997 en laatstelijk gewijzigd op 20 september 2013

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het AEGON Paraplufonds I, oorspronkelijk

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AEAM Funds. Prospectus en Fundspecificaties

AEAM Funds. Prospectus en Fundspecificaties AEAM Funds Prospectus en Fundspecificaties 19 april 2016 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 Belangrijke waarschuwing in verband met Amerikaanse regelgeving 3 1. Inleiding 4 2. Doel en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus en Fundspecificaties

AEGON Paraplufonds I. Prospectus en Fundspecificaties AEGON Paraplufonds I Prospectus en Fundspecificaties 28 juni 2017 Belangrijke informatie Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 Belangrijke waarschuwing in verband met Amerikaanse regelgeving

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie