NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ( AVA ) VAN DIM VASTGOED N.V. ( DIM of de Vennootschap )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ( AVA ) VAN DIM VASTGOED N.V. ( DIM of de Vennootschap )"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ( AVA ) VAN DIM VASTGOED N.V. ( DIM of de Vennootschap ) gehouden op donderdag 26 juni 2014 om CET, ten kantore van de Vennootschap, Weena , 3012 NJ Rotterdam PRESENTIE DIM Vastgoed N.V. Raad van Commissarissen De heer Van Rees De heer Blaauboer Directie De heer T.C. Koster De heer W.O.C.M. van Twuijver voorzitter RvC en voorzitter van de AvA ( voorzitter ) commissaris directeur directeur Overige aanwezigen namens de Vennootschap Mevrouw. J. Pek secretaris Aandeelhouders Southeast U.S. Holdings B.V., vertegenwoordigd door mevrouw J.C. Pek (gevolmachtigde) Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ), vertegenwoordigd door de heer G. Koster. Multiquest N.V., vertegenwoordigd door de heer G. Koster (gevolmachtigde). De heer M.L. Wyler., vertegenwoordigd door de heer G. Koster (gevolmachtigde). De heer A.J.J. Broenink Overige aanwezigen Geen. 1. Opening vergadering De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van DIM Vastgoed N.V. Hij stelt zichzelf en de heer Blaauboer als leden van de Raad van Commissarissen voor. De heer Caputo, medecommissaris, is desgewenst telefonisch bereikbaar ten behoeve van deze vergadering. Namens de directie van de Vennootschap zijn ter vergadering aanwezig de heren Koster en Van Twuijver. De heer Gallagher, ook directeur van de Vennootschap, is ook desgewenst telefonisch bereikbaar voor de vergadering. Verder aanwezig is mevrouw Pek, secretaris van de vennootschap. De vergadering wordt genotuleerd onder verantwoordelijkheid van mevrouw Pek. Tevens wordt een audioregistratie verzorgd. Gelet op het feit dat alle ter vergadering aanwezigen Nederlands spreken wordt de vergadering in het Nederlands gehouden. 1

2 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen is de oproepingsadvertentie tijdig gepubliceerd op 11 juni 2014 in het Financieel Dagblad. Op dezelfde dag zijn ook de agenda en de daarop betrekking hebbende stukken gepubliceerd en beschikbaar gesteld via de website van de vennootschap. Het totale geplaatste kapitaal bedraagt aandelen en even zoveel stemmen. Aanwezig op de vergadering zijn vijf aandeelhouders. Het aantal vertegenwoordigde aandelen bedraagt ; het percentage van het aanwezige geplaatste kapitaal bedraagt 98,76%. Southeast US Holdings BV houdt hiervan aandelen, hetgeen 99,2% van de aanwezige stemmen representeert. 2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het boekjaar 2013 De voorzitter gaat over tot het verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het boekjaar Verwezen wordt naar pagina s 5 t/m 9 van het jaarverslag. De heer Broenink vraagt wat er nog gaande is; hij is verbaasd dat DIM Vastgoed nog bestaat. De voorzitter licht de status toe; de heer Broenink is niet bekend met de lopende uitkoopprocedure. De heer T. Koster voegt hieraan toe dat het lot van de heer Broenink als aandeelhouder van DIM in handen ligt van de Ondernemingskamer, er is verder feitelijk geen belang meer bij de onderneming zelf. De heer G. Koster van de VEB stelt vast dat de strategie van de vennootschap niet verder wordt toegelicht in het directieverslag. Dit is toch wel belangrijke informatie voor de minderheidsaandeelhouders. Is de strategie verkoop van de panden op termijn? De voorzitter geeft aan dat het geen toeval is dat de resterende projecten tot op heden nog niet verkocht zijn. De heer G. Koster merkt op dat Brawley Commons na jaareinde verkocht is tegens een prijs die lager is dan de hypothecaire restschuld, hij vraag zich af waarom. De heer T. Koster licht toe dat dit een moeizaam project is, met daardoor een lage prijs. Met betrekking tot de strategie van de vennootschap licht hij verder toe. Grootaandeelhouder Equity One ( E1 ) heeft er geen belang bij om via een Nederlandse vennootschap Amerikaans vastgoed aan te houden dus het logische belang van E1 is om alle aandelen te verwerven. Het is niet de bedoeling van de vennootschap om een beleggingsinstelling te zijn. Het probleem van E1 moet nu opgelost worden. Het is overigens heel normaal dat na een openbaar bod de grootaandeelhouder actie onderneemt. De heer G. Koster is van mening dat dit niet inhoudt dat de vennootschap projecten tegen dumpprijzen op de markt kan gooien. De heer T. Koster benadrukt nogmaals dat het beleid van de vennootschap mede in het licht van het probleem van E1 wordt bepaald. Dit betekent natuurlijk niet dat iemand Brawley Commons heeft willen dumpen, of daar enig belang bij zou hebben, immers het belang van E1 in alle verliezen is meer dan 98%. Het is uiteindelijk met veel moeite gelukt het project te verkopen, weliswaar onder het niveau van de restschuld, maar dat is het risico van de financiers. E1 heeft een groter belang bij de opbrengst voor het vastgoed dan de minderheidsaandeelhouders. De verkoopprijs is laag omdat het een moeizaam project was en is, dat is de enige reden. De voorzitter voegt hieraan toe dat het project al heel lang in portefeuille was en dat de omstandigheden op de betreffende locatie in de loop van de tijd sterk zijn veranderd in ongunstige zin. Brawley Commons liet al jaren een slechte performance zien en het ging steeds slechter. De anchor tenant is al jaren geleden vertrokken, die betaalde nog wel huur maar de unit stond leeg (een zogeheten dark unit ). Dit probleem is sinds jaren intensief aan de orde geweest in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. De heer G. Koster vraag hoe de andere drie projecten draaien. De voorzitter antwoordt dat die het naar behoren doen. In verband met fiscaliteit wordt op dit moment niet verder geherstructureerd in de DIM-portefeuille. De heer G. Koster stelt vast dat terugkijkend de verkoop van het grote deel van de portefeuille op het dieptepunt van de markt was. Hoe kijken directie en RvC hier nu tegen aan? De heer T. Koster geeft aan dat je altijd moet kijken naar de specifieke omstandigheden en ook naar de A/B/C segmenteringen en wat de verwachtingen voor de specifieke projecten zijn. De heer G. Koster 2

3 concludeert uit dit antwoord dat de directie dus achteraf geen ander inzicht over de juistheid van de verkoop heeft. De voorzitter benadrukt de specifieke omstandigheden in de regio Atlanta. Er waren problemen met grote leegstanden in deze nieuwe ontwikkelingen. Bij de verbetering van de omstandigheden zien we toch meer trek naar locaties dichter bij de stad, dus die verbetering geldt niet voor de projecten die destijds van DIM waren. De heer Blaauboer voegt toe dat dit de operationele kant van de zaak betreft. Het financieringsstuk wat echter nog veel prangender. We keken tegen een enorm financieringsprobleem aan, de projecten waren met een hoge LTV gefinancierd. De heer Broenink constateert dat DIM dus ook zonder de overname door E1 in de problemen was gekomen. De heer T. Koster verwijst hierop nog eens naar het voorstel wat destijds in maart 2007 door de directie aan de aandeelhouders is gedaan. Voorgesteld werd toen om de gehele portefeuille te verkopen. De voorzitter meldt dat van de 17 in 2011 verkochte projecten er ondertussen 4 door de koper zijn teruggegeven aan de financier. De opbrengsten waren aanzienlijk lager dan wat er in 2011 door Blackstone voor werd betaald. De heer G. Koster constateert dat desondanks toch het eigen vermogen van DIM is gestegen. Hij vraagt wat er met het geld gaat gebeuren, er staat nu US$12 miljoen cash in de boeken. De voorzitter geeft aan dat dit geld op deposito staat en dat daar niets mee verdiend wordt. De heer Blaauboer kijkt in dit licht nog eens terug op de historie van het conflict tussen Homburg en E1. De directie had toen een potentiele koper voor de gehele portefeuille tegen een aanzienlijke winst, dit is tegengehouden door de aandeelhoudersvergadering, maar dat is water onder de brug. De directie voegt toe dat de NAV na het nemen van verliezen door reguliere inkomsten altijd weer oploopt. 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (blz. 11 t/m 37 van het jaarverslag) De voorzitter gaat over tot de jaarrekening 2013, welke gevonden kan worden op de pagina s 11 t/m 37 van het jaarverslag De accountantsverklaring van Ernst & Young gedateerd 25 april 2014 is te vinden op blz. 39 en 40. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de jaarrekening. De voorzitter gaat over tot stemming over agendapunt 3. De VEB, Multiquest NV en de heer Wyler stemmen (vertegenwoordigd door de heer G. Koster) tegen. De heer Koster licht zijn stem toe: omdat er geen claim op de directie is opgenomen op de balans van DIM geeft de jaarrekening over 2013 geen getrouw beeld. De heer Broenink stemt in navolging van de VEB tegen. Southeast US Holdings BV stemt via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek voor. De voorzitter stelt vast dat, overeenkomstig artikel 33.5 van de statuten van de Vennootschap, de aandeelhouders bij meerderheid akkoord gaan met het vaststellen van de jaarrekening over Met verwijzing naar de toelichting op agendapunt 3 geldt deze vaststelling voor zover nodig tevens als goedkeuring en aanvaarding van een afwijking van de termijn in artikel 29.2 van de statuten. 4. Vaststelling van de verdeling van het resultaat over 2013 (p. 38 van het jaarverslag) De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt, de vaststelling van de verdeling van het resultaat over Er is sprake van een winst over het boekjaar 2013 ad $ (volgens de geconsolideerde IFRS jaarrekening). Zoals is aangegeven op pagina 38 van het jaarverslag heeft de directie besloten om het resultaat aan de Overige reserves toe te voegen, met inachtneming van de vereiste dotatie aan de wettelijke herwaarderingsreserve, en geen dividend uit te keren over het boekjaar Als gevolg van deze verdeling van het resultaat zullen de Overige reserves in de 3

4 geconsolideerde IFRS jaarrekening $ negatief bedragen, waarin begrepen een (niet uitkeerbare) herwaarderingsreserve ad $ (positief). Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verdeling van het resultaat. De voorzitter gaat over tot stemming over agendapunt 4. De VEB, Multiquest NV en de heer Wyler (vertegenwoordigd door de heer G. Koster) onthouden zich van stemmen, zo ook de heer Broenink. Southeast US Holdings BV stemt via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek voor. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders bij meerderheid akkoord gaan met het vaststellen van de winstverdeling over Decharge van de leden van de directie voor 2013 Voorgesteld wordt aan de leden van de directie decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2013, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening over 2013 of anderszins bekend is gemaakt aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De heer G. Koster geeft aan dat hij namens de VEB en Multiquest/Wyler tegen decharge zal stemmen, met als argument dat de belangen van de minderheid niet zijn meegenomen in het besluitvormingsproces. De aandeelhouders worden niet correct van informatie voorzien. De heer Koster verwijst naar de vorige AvA en naar hoe er op die vergadering met de heer Wyler is omgegaan, die was naar zijn zeggen keurig op tijd, dat wordt dan door de directie ontkend en hij wordt vervolgens niet toegelaten tijdens de vergadering. Dan is er nog de aanpassing van de statuten, wat nu op de agenda staat. De hele corporate governance gaat in een keer overboord, dat is ook geen voorbeeld van zorgvuldig handelen. De heer Blaauboer memoreert dat de heer Wyler vorig jaar toch echt niet op tijd was, hij heeft duidelijk de deurbel na tien over vier horen gaan. De heer T. Koster ontkent een onjuiste behandeling van de heer Wyler en geeft aan dat de directie geen informatie ontzegt aan de minderheidsaandeelhouders, deze aandeelhouders hebben net als altijd recht op alle informatie voor zover relevant. De voorzitter is het ook oneens met een bewering als dat directie of commissarissen vragen niet naar behoren zouden beantwoorden; in tegendeel, vragen van de minderheidsaandeelhouders worden altijd genereus beantwoord. De voorzitter gaat over tot stemming over agendapunt 5. De VEB, Multiquest NV en de heer Wyler stemmen (vertegenwoordigd door de heer G. Koster) tegen. Southeast US Holdings BV, via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek, en de heer Broenink stemmen voor. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders bij meerderheid decharge verlenen aan de directie. 6. Decharge van de leden van de raad van commissarissen Voorgesteld wordt aan de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2013, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening over 2013 of anderszins bekend is gemaakt aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De heer G. Koster geeft aan met dezelfde motivatie als bij agendapunt 5 op dezelfde wijze te zullen stemmen. De VEB, Multiquest NV en de heer Wyler stemmen (vertegenwoordigd door de heer G. Koster) tegen. Southeast US Holdings BV, via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek, en de heer Broenink stemmen voor. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders bij meerderheid decharge verlenen aan de leden van de raad van commissarissen. 4

5 7. Wijziging van de statuten De voorzitter licht toe dat in het licht van de aankomende nieuwe Nederlandse wetgeving ter implementatie van het Europese Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) de Vennootschap heeft besloten om een aanvraag in te dienen om de Wft vergunning in te trekken. Op 11 april 2014 is deze aanvraag door toezichthouder AFM ingewilligd en is de vergunning inderdaad ingetrokken. DIM is nu niet langer AFM-gereguleerd en de statuten kunnen derhalve vereenvoudigd worden. De directie heeft het initiatief genomen om de bepalingen van de statuten aan te passen om daarmee de raad van commissarissen op te heffen. Daarnaast zijn er een aantal andere voorgestelde wijzigingen met als doel de kosten voor de Vennootschap te verlagen. Onder deze overige wijzigingen vinden we onder andere het laten vervallen van de bepalingen ten aanzien van de prioriteitsaandelen en het laten vervallen van de hoedanigheid beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ( bmvk ) in de zin van artikel 2:76a BW. Voor de concrete tekst van de wijzigingsvoorstellen verwijst de voorzitter naar de concept akte van statutenwijziging zoals die is opgesteld door de notaris, en die als bijlage bij de agenda voor deze Algemene vergadering van Aandeelhouders is gevoegd. Hier worden de huidige en de voorgestelde nieuwe statuten artikelsgewijs met elkaar vergeleken. Voor de volledigheid voegt de voorzitter hier nog aan toe dat het voorstel tot wijziging van de statuten mede behelst het voorstel om aan eenieder van de directie, de secretaris van de Vennootschap, en elke (kandidaat)notaris of andere notariaatsmedewerker van Allen & Overy LLP advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, de bevoegdheid te verlenen om de akte van statutenwijziging te doen passeren. De heer G. Koster vraagt namens de VEB waarom besloten is de vergunning in te trekken, had dit alleen te maken met kostenoverwegingen? De heer T. Koster legt uit wat de AIFMD voor consequenties zou gaan hebben voor DIM. Voor extern beheerde beleggingsinstellingen (zoals DIM) wordt het heel moeilijk om de vereisten na te komen. Je moet straks wezenlijke aspecten zoals risico management zelf uitvoeren en bijvoorbeeld ook een aparte bewaarder aanwijzen. DIM is niet van plan om aan deze eisen te gaan voldoen en kan er ook niet aan voldoen. DIM is niet actief als beleggingsinstelling die participaties aanbiedt; DIM is niet meer beursgenoteerd. DIM gaat ook niet meer investeren. Dit alles overwegende restte er maar één conclusie DIM gaat geen AIFMD vergunning verkrijgen. AFM is het eens met deze zienswijze. Naast deze overwegingen speelt natuurlijk ook de overweging van de kostenbesparingen. Dit is tevens het argument om er geen RvC meer op na te houden. DIM is geen gereguleerde beleggingsmaatschappij meer. Het belang van de minderheidsaandeelhouders ligt in de handen van de Ondernemingskamer. Zonder vergunning is het niet meer mogelijk om een bmvk te zijn, dus ook vanuit dat oogpunt was al een statutenwijziging noodzakelijk. De heer G. Koster is van mening dat het intrekken van de vergunning niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat de RvC ophoudt te bestaan. De heer T. Koster stelt dat over het opheffen van de RvC de directie het voorstel heeft gedaan, de RvC heeft dit goedgekeurd en de AvA moet hierover nu het besluit nemen. De heer G. Koster hecht toch veel belang aan checks and balances. Straks is met het vertrek van de RvC en de onafhankelijke directie de onderneming helemaal leeg, dat is zeer bijzonder, dat zien we als VEB niet bij andere uitkoopprocedures. De heer Koster ziet niet hoe hier de rechten van de minderheid worden beschermd. De voorzitter geeft aan dat deze bescherming toch echt bij de Ondernemingskamer ligt. Hij heeft ook een praktisch punt. Stel dat de RvC het niet eens was geweest met haar opheffing, dan had er een AvA gehouden kunnen worden waarop deze vraag geagendeerd zou worden en dan zou de opheffing, met E1 die meer dan 95% van de stemmen heeft, toch wel een feit worden, nu een aandeelhouder in beginsel het recht heeft het eigen aandeelhoudersbelang na te streven. De RvC heeft altijd gestaan voor het respecteren van de rechten van de minderheid en heeft hier het maximale voor gedaan. 5

6 De heer T. Koster vindt dit een gepast moment om een woord van dank namens de directie richting de RvC uit te spreken. De aandeelhouders mogen heel blij zijn met de rol van deze twee onafhankelijke commissarissen, die hebben altijd alle belangen in ogenschouw genomen en hebben heel correct en rechtvaardig gehandeld. De heren Van Rees en Blaauboer hebben gezorgd voor een verhoging van het openbaar bod door E1. Bij dit bod heeft E1 overigens duidelijk aangegeven wat de plannen voor de toekomst waren en wat de risico s waren voor de aandeelhouders die niet op het bod wensten in te gaan. Dit alles is een normale gang van zaken en E1 streeft gerechtvaardigde belangen na. De heer G. Koster wijst erop dat de Ondernemingskamer de waarde van de aandelen zal bepalen per de datum van het arrest. Met het opheffen van de RvC is er totaal geen controle meer. Wie verzekert de minderheidsaandeelhouders dat DIM straks goed is voor zijn geld? Hoe denkt de directie dat de rechten van de minderheid nu nog worden gewaarborgd? De heer T. Koster loopt nog eens de gang van zaken van de procedure bij de Ondernemingskamer door. Uiteindelijk is het toch de VEB zelf die het niet handig heeft aangepakt. Achteraf gezien moet toch ook de VEB het er mee eens zijn dat de hele uitkoop veel beter gelijk afgehandeld had kunnen worden. De heer G. Koster is het hier niet mee eens, het is toch echt DIM zelf die voor de langzame variant van de uitkoop heeft gekozen. Dit wordt door de heer T. Koster betwist, DIM is slechts zijdelings partij in de uitkoopprocedure. Het is grootaandeelhouder Southeast US Holdings die met haar adviseurs heeft gekozen voor de vorm van de procedure. De voorzitter stelt voor om over te gaan tot stemming over het agendapunt. De VEB/Multiquest/Wyler stemmen bij monde van de heer G. Koster tegen, met als toelichting dat in de concept statuten geen plaats meer is voor behoorlijke corporate governance. De RvC wordt ontbonden terwijl de procedure nog loopt, er is geen accountant meer die de jaarrekening controleert. De heer Broenink stemt ook tegen. Southeast US Holdings BV, via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek, stemt voor. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders bij meerderheid goedkeuring verlenen aan het voorstel tot statutenwijziging. De heer T. Koster voegt toe dat dit ook inhoudt het verlenen van goedkeuring aan de notaris en secretaris van de Vennootschap om de akte van statutenwijziging te doen passeren. De voorzitter gaat vervolgens over tot agendapunt 7b, het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het lopende boekjaar. De VEB/Multiquest/Wyler stemmen bij monde van de heer G. Koster tegen, met als toelichting dat de leden van de RvC geen medewerking aan de statutenwijziging hadden moeten verlenen. De heer Broenink stemt ook tegen. Southeast US Holdings BV, via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek, stemt voor. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders bij meerderheid goedkeuring verlenen aan het verlenen van decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het lopende boekjaar. 8. Samenstelling van de directie a) Aftreden van de heren T.C. Koster en W.O.C.M. van Twuijver als directeur van de Vennootschap per de datum van statutenwijziging, onder verlening van decharge b) Benoeming van de heer T. Caputo tot directeur van de Vennootschap per de datum van statutenwijziging De voorzitter licht toe dat een Dutch resident director niet meer nodig is nu DIM geen vergunning meer heeft. Het voorstel is daarom om de heer Caputo, nu de RvC ontbonden wordt, waar hij sinds mei 2009 lid van was, als directeur te benoemen, naast de heer Gallagher. De voorzitter kent de heer Caputo al uit de jaren 90 en kwalificeert hem als zeer deskundig. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de samenstelling van de directie en de voorzitter gaat over tot stemming over de punten 8a) en 8b). De VEB/Multiquest/Wyler stemmen bij monde van de heer G. Koster tegen het benoemen van de heer Caputo en tegen het verlenen van decharge aan de heren Koster en Van Twuijver. De heer 6

7 Broenink stemt ook tegen. Southeast US Holdings BV, via haar gevolmachtigde, mevrouw Pek, stemt voor. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders bij meerderheid goedkeuring verlenen aan het aftreden van de heren Koster en Van Twuijver onder verlening van decharge en aan het benoemen van de heer Caputo tot directeur van de Vennootschap, alles per de datum van statutenwijziging. 9. Rondvraag De voorzitter constateert dat er geen punten zijn voor de rondvraag. 10. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de algemene vergadering van aandeelhouders om uur. 7

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 18 mei 2015, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De President Commissaris, de heer mr. P.R. Zwart, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom.

De President Commissaris, de heer mr. P.R. Zwart, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom. Verslag van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden op dinsdag 26 juni 2012, ten kantore van de vennootschap, op het adres Pietermaai 15 te Willemstad Curaçao.

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 juli 2009 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd:

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: STEMRESULTATEN Van de twee en twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014

Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Pagina 1 CONCEPT Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Aanwezig Jhr.drs. R.W.F. van Tets, commissaris (voorzitter) Mr. J.H. Schraven,

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie