MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX"

Transcriptie

1 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX Halfjaarbericht per 30 juni 2014

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Balans per 30 juni Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni Toelichting op de balans per 30 juni Toelichting op de winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni Bijlagen 2

3 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Het resultaat over het eerste halfjaar2014 bedraagt 123 per participate, Het exploitatieresultaat bedraagt negatief 36, het resultaat uit de verkoop van woningen bedraagt positief 159. Het verkoopresultaat over 2014 is bepaald op basis van de realiseerbare waarde (= de taxatiewaarde per 31 december 2013). Zoals u in ons schrijven van 13 oktober 2013 en 21 augustus 2014 reeds bent geinformeerd, is per 22 juli 2013 de nieuwe Europese regelgeving voor fondsmanagers van kracht geworden, de zogeheten Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Uit de nieuwe regelgeving vioeit onder andere een verplichting tot het aanstellen van een extra Bewaarder voort. Het aanstellen van een AIFMD Bewaarder brengt voor de Maatschappen extra kosten met zich mee. In de begroting voor de maatschappen voor dit jaar is met die extra kosten rekening gehouden. De nieuwe AIFMD regels kennen een (beperkt) aantal uitzonderingen. Zo is het voor beheerders van bestaande fondsen, die geen nieuwe beleggingen doen en geen nieuwe beleggers werven, mogelijk een vrijstelling te krijgen van de nieuwe eisen. Stichting Woningmaatschap XXXIX voldoet aan dit criterium. In goed overleg met het bestuur van de Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen is besloten van deze vrijstelling gebruik te maken en de in 2006 verleende vergunning niet om te laten zetten naar een AIFMD vergunning, maar deze te laten intrekken. De extra kosten, die deze nieuwe aanpak met zich mee zou brengen, worden hiermee derhalve bespaard. Op 27 mei 2011 is een vennoot-rechtspersoon ontbonden. Het heeft bijna drie jaar geduurd voordat deze ontbinding kon worden afgewikkeld. Vereffenaar kon maar niet de juiste stukken overleggen. Uiteindelijk is er via de afdeling Juridische Zaken van Staalbankiers tot een oplossing gekomen. De intrinsieke waarde per 31 december 2010 bedroeg Stichting Woningmaatschap XXXIX heeft, conform de Maatschapakte, niet op deze basis uitbetaald, omdat de vereffenaar de Maatschap niet "onverwijld in kennis heeft gesteld van het besluit tot ontbinding". Als gevolg hiervan is het aantal participanten en het aantal participaties met respectievelijk een en twee afgenomen. Ontwikkelingen woningmarkt 2014 De woningmarkt heeft eindelijk een aantal positieve maanden kunnen noteren. Het herstel is pril maar wel degelijk aanwezig. Ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar nam het aantal verkopen substantieel toe met 41% en de prijzen met 1,7% voor een gemiddelde woning van (bron NVM). Met name in de kernen van de grote steden wordt de positieve stemming herkend, maar de regionale verschillen zijn echter groot en lang niet overal is het herstel ingezet. De aantal woningverkopen is nog altijd fors lager dan voor de crisis. De gemiddelde woning in het aanbod staat nog altijd 402 dagen te koop en dat is nog altijd meer dan een jaar geleden. Er is ook een aanbod van woningen die moeilijk verkoopbaar is als gevolg van een te hoge vraagprijs van 20% boven de geschatte marktwaarde (bron NVM). De restschuld problematiek is de belangrijkste reden om de vraagprijs zo hoog te houden. Indirect kunnen ook een aantal woningen van de Woningmaatschap hieronder behoren, omdat de geschatte marktwaarde beneden de kostprijs ligt. Individuele verkopen net boven of onder de kostprijs'is een moeilijke keuze, maar kan wel worden onderbouwd door calculaties. Het management kiest dan op basis van deze uitkomsten voor doorverhuur of verkoop van de leeggekomen woningen. Het Stichtingsbestuur houdt toezicht op deze keuze. We zullen aan het eind van het jaar de balans opmaken of we kunnen spreken van een succesvol jaar. Verlenging Maatschap Woningmaatschap XXXIX Op 29 juni 2014 was het (statutaire) einde van de maatschapperiode. Op 15 april 2014 heeft een extra Vergadering van Vennoten van Woningmaatschap XXXIX plaatsgevonden. In deze vergadering heeft rechtsgeldige besluitvorming plaatsgevonden inzake verlenging van de Maatschapperiode.

4 Onderstaand de belangrijkste punten inzake de verlenging: De looptijd van de Maatschap is verlengd tot uiterlijk 30 juni De definitieve liquidatiedatum wordt afhankelijk gesteld van een verbeterde marktsituatie dan wel van het niet verkrijgen van een herfinanciering voor de (het) beoogde (deel van de) looptijd. De Beheerderzal hieromtrent nauw contact onderhouden met het Bestuur van de stichting, Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen, alsmede met het Bestuur van de Maatschap. Het Stichtingsbestuur zal toezicht houden op de Beheerder tijdens de periode van verlenging. Staalbankiers heeft alsnog verklaard onder voorwaarden de volledige financiering te willen verstrekken gedurende de veriengde looptijd van de Maatschap. Over de voorwaarden wordt in September 2014 nog overleg gevoerd tussen de Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen, vertegenwoordigers van het Maatschapbestuur en Staalbankiers. De beheerder hoopt u in november 2014 in het eerstvolgende kwartaalbericht nader te kunnen berichten. Financiering In de Jaarvergadering van Vennoten, gehouden op 15 april 2014, is besloten om de beschikbare liquiditeit over het boekjaar 2013 ad te gebruiken voor aflossing van de lening. Onder inhouding van een buffer voor toekomstige exploitatie-uitgaven is hiertoe reeds een bedrag van extra afgelost. Per 30 juni 2014 eindigde de looptijd van de financiering. Vooruitlopend op het overleg tussen de Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen, het Maatschapbestuur en Staalbankiers omtrent de voorwaarden bij de verlenging van de financiering tot en met 30 juni 2019, heeft Staalbankiers de huidige financiering onder goedkeuring van het Stichtingsbestuur onder dezelfde condities verlengd tot 1 oktober2014. De financier heeft ook afgezien van het in rekening brengen van de afsluitprovisie. In de begroting was hiertoe een bedrag van opgenomen. Per 30 juni 2014 bedraagt de hypothecaire lening Per 30 juni 2014 bedraagt de Loan-To-Value (LTV) van de Maatschap 99,9% (op basis van de waardetaxatie per 31 december 2013). Mede als gevolg van de extra aflossing is de LTV met circa 1,6% afgenomen. Exploitatie Het exploitatieresultaat over het eerste halfjaar is afgesloten met een negatief saldo van Per balansdatum is een bedrag van aan huur te vorderen. Hiervan zijn 22 huurvorderingen ad overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Er zijn geen vorderingen als oninbaar afgeboekt. Het totaal van alle afgeboekte huurvorderingen sinds de start van de Maatschap bedraagt In het eerste halfjaar 2014 is in totaal een bedrag van uitgegeven aan regulier klachtonderhoud. Voor groot onderhoud werd in totaal een bedrag van uitgegeven. Dit betreft kosten voor het verhuurgereed maken van een elftal woningen. Met betrekking tot de appartementencomplexen worden bijdragen aan de betreffende Verenigingen van Eigenaars betaald. Aan eigenaarlasten is over het eerste halfjaar 2014 in totaal circa betaald. Dit betreft o.a. kosten van klein onderhoud, reservering voor groot onderhoud, verzekeringspremies en overige kosten. Voorts is er bij diverse complexen ter versterking van de onderhoudsreserve een extra bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars betaald van in totaal Verder is er in een woning te Sittard (project 10) de keuken en badkamer gerenoveerd. De totale kosten hiervan bedroegen Wegens het waardeverhogende karakter van deze werkzaamheden zijn de kosten hiervan geactiveerd onder "onroerend goed in exploitatie". 4

5 Leegstand/Verhuur In de bijlage treft u een overzicht aan met betrekking tot de leegstaande en leegkomende woningen per 30 juni Tevens is een overzicht van de verhuurde woningen opgenomen. Verkopen In de vastgestelde begroting 2014 is uitgegaan van de verkoop van tien woningen. Gerealiseerd zijn drie verkochte woningen in de verslagperiode. In de bijlage treft u een specificatie van de geeffectueerde verkopen aan. In onderstaande tabel zijn de verkopen gespecificeerd: Aantal woningen verkocht Locatie Aantal Aantal woningen woningen aangekocht per Amstelveen Amsterdam Zuidoost Apeldoorn Dordrecht Driebergen Haarlem 's-hertogenbosch Schiedam Verspreid bezit Totaal Verwacht resultaat 2014 Alle tot en met 22 juli 2014 bekende gegevens hebben wij verwerkt in het te verwachten resultaat Exploitatieresultaat Met ingang van 1 juli 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de niet-geliberaliseerde sector in werking getreden. De liberalisatiegrens per 1 januari 2014 bedraagt 699,48. Hierbij gelden er hogere percentages voor de maximale huurverhoging voorde hogere en middeninkomens. Het kabinetwil hiermee doorstroming van deze groepen stimuleren en het scheefhuren tegengaan. Voor 2014 betekent dit een huurverhoging van maximaal: Inflatie plus 1,5% voor huishoudinkomens tot ; Inflatie plus 2,0% voor middeninkomens. Dit zijn huishoudinkomens van tot ; Inflatie plus 4,0% voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudinkomens boven De inflatie over 2013 was 2,5%. De huurverhoging per 1 juli 2014 voor Woningmaatschap XXXIX bedroeg circa op jaarbasis, ofwel een huurverhoging van gemiddeld 3,8%. Voorts is in 2013 ook de nieuwe verhuurderheffing in werking getreden. Op 2 juli 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verhuurderheffing, die een heffing voor verhuurders introduceert. De heffing voor 2014 is fors verhoogd naar0,381% (over 2013 was het tarief 0,014%) over de WOZ-waarde van de woningen die in de nietgeliberaliseerde sector vallen. 5

6 De verhuurderheffing dient uiterlijk 30 September te zijn betaald en zal naar verwachting circa bedragen. De helft van deze kosten is reeds in het resultaat per 30 juni 2014 opgenomen. De begroting over 2014 geeft een negatief exploitatieresultaat van weer. Het boekjaar 2014 zal naar verwachting worden afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van Als gevolg van het grote aantal huuropzeggingen en de voortdurende spanning op de woningmarkt, zullen de kosten van de huurderving als gevolg van leegstand fors hoger uitvallen dan begroot. Daarentegen zullen de hypotheekkosten als gevolg van het lage Euribor-tarief fors lager uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Zoals onder Algemeen is vermeld, is de Woningmaatschap onder het gekozen AlFMD-regime onder andere vrijgesteld van het aanstellen van een extra Bewaarder. De begrote kosten hiertoe ad zullen derhalve vrijvallen. Met betrekking tot diverse appartementencomplexen is in het tweede halfjaar 2014 nog rekening gehouden met extra bijdragen van circa aan de Verenigingen van Eigenaars ter versterking van de onderhoudsreserve. In de diverse complexen dient echter de besluitvorming dienaangaande nog plaats te vinden. Voorts zal in het tweede halfjaar 2014 naar verwachting groot onderhoud, bestaande uit houtrotreparaties en buitenschilderwerk, uitgevoerd worden aan een negental woningen te Amstelveen. De financiele consequentie van deze werkzaamheden zal circa bedragen. Beide gemelde uitgaven zijn in de goedgekeurde begroting 2014 opgenomen. Voorts heeft de financier afgezien van het in rekening brengen van de afsluitprovisie. In de begroting was hiertoe een bedrag van opgenomen LeegstandA/erhuur Ter beperking van de leegstand zijn in 2014 in totaal 21 woningen verhuurd. De huurprijzen zijn gemiddeld circa 5,3% hoger vastgesteld dan de laatst bekende huur. Per 30 juni 2014 werden nog zestien woningen en de ruimte van het kinderdagverblijf te Schiedam te koop en te huur aangeboden. Voorts is van een zestiental woningen de huur opgezegd. Wij verwachten in het tweede halfjaar 2014 nog zestien woningen te verhuren. Verkoopresultaat In 2014 zit de woningmarkt voor deze woningen nog steeds op slot. Het aantal te koop staande woningen is nog steeds fors te noemen. Ondanks de zeer moeilijke verkoopmarkt is de beheerder er, mede dankzij aanvullende opknapwerkzaamheden, in geslaagd om in de verslagperiode in totaal drie woningen te verkopen. Wij verwijzen u naar het verkoopoverzicht voor de woningen die zijn geleverd en/of waarvoor de koopakte inmiddels is ondertekend na 30 juni. Het totaal aantal verkochte woningen bedraagt tot en met 22 juli 2014: zes. Wij verwachten in 2014 nog vier woningen te verkopen. Uitkering Op basis van het te verwachten resultaat zou het mogelijk zijn over het boekjaar 2014 een bedrag van 305 uit te keren. Dit bedrag bestaat uit 564 exploitatie- en verkoopresultaat, welke is gebaseerd op de realiseerbare waarde. Voor de bepaling van het voor uitkering beschikbare bedrag dient dit resultaat te worden verminderd met 259. Dit betreft de aflossingsverplichting (80% van de kostprijs van de verkopen) boven de realiseerbare waarde. Op grond van de hoge LTV geeft de financier geen toestemming tot het doen van een (interim-)uitkering aan de participanten.

7 Het voorstel van de beheerder luidt: Verwacht resultaat 2014 Beqroot 2014 Exploitatieresultaat (43) (49) Verkoopresultaat Aflossingsverplichting boven de realiseerbare waarde (259) (185) Reservering (305) (323) Totaal - ~ Onderstaand treft u de uitkeringstabel aan (in euro's): Begindatum : 29 juni 2007 Einddatum : uiterlijk 30 juni 2019 Exploitatie-/ Extra aflossing/ Inleg eigen verkoop Inkoop Reservering geld resultaat participatie LTV Totaal Rendement*) Inleq (25.000) (25.000) Uitkerinqen 2007 (8 maanden) 240 (143) ,6% ,2% (127) ,9% ,6% (89) ,4% (102) (116) ,5% (291) - 1,2% 2014 **) 393 (88) - (305) - -0,4% (21.331) 238 (214) (146) (21.453) *) Rendement op jaarbasis, op basis van nominale inleg per 1 januari. **) Verwachte uitkering 2014 op basis van het te verwachten resultaat 2014 (niet door maatschapvergadering vastgestelde uitkering). ***) Over boekjaar 2014 is het verkoopresultaat bepaald o.b.v. de realiseerbare waarde i.p.v. de historische kostprijs Den Haag, augustus 2014 Staalbankiers N.V. J.G.P. Hage mr. P.J. Keller MRE FRICS 7

8 2. BALANS PER 30 JUNI 2014 *) (in euro's) Noot Activa Beleqqingen Onroerend goed in exploitatie 4.1) Vorderingen Debiteuren en overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Eiqen vermogen Maatschapkapitaal Uitkeringsrekening vennoten Totaal eigen vermogen 4.2) ( ) (10.022) ( ) ( ) Schulden op lange termijn Hypothecaire lening Schulden OP korte termijn Hypothecaire lening Crediteuren en overige schulden Totaal passiva *) De cijfers zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. 8

9 3. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2014 (in euro's) Noot Realisatie Begroting 2014 Verwacht resultaat 2014 Aantallen Aantal participates Beginstand woningen Te verkopen/verkochte woningen Eindstand woningen Opbrenqsten uit belegginqen Theoretische huuropbrengsten Huurderving als gevolg van leegstand Afgeboekte huurvorderingen Huuropbrengsten Exploitatiekosten 5.1) (75.950) ( ) ( ) - (10.000) (10.300) ( ) ( ) ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Verkoopopbrengst Kostprijs Vrijval herwaardering verkopen ( ) ( ) ( ) Verkoopkosten Winstdeling Staalbankiers Verkoopresultaat (22.636) (53.400) (77.620) (99) - (750) Som der bedrijfsopbrengsten Bedriifslasten/Bedrijfsopbrengsten Interest kosten Interest opbrengsten Algemene kosten Som der bedrijfslasten ( ) ( ) ( ) (28.550) ( ) (57.100) ( ) ( ) ( ) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

10 Verwacht Realisatie Begroting resultaat Resultaat per participatie (op basis van realiseerbare waarde) Exploitatieresultaat Verkoopresultaat Resultaat per participatie (36) (49) (43) Resultaat per participatie (op basis van historische kostprijs) Exploitatieresultaat Verkoopresultaat Resultaat per participatie Resultaat per participatie op jaarbasis (36) (49) (43) (2) (14) (45) (38) (63) (88) -0,4% -0,3% -0,4% 10

11 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI Onroerend goed in exploitatie * De samenstelling van de portefeuille is als volgt: Aantal woningen Woningen Amstelveen Amsterdam Zuidoost Apeldoorn Dordrecht Driebergen Haarlem 's-hertogenbosch Schiedam Verspreid bezit Commerciele ruimte Amersfoort Verkopen : 1 Oorspronkelijke Realiseerbare Realiseerbare kostprijs waarde Verkopen/ waarde Investerinq Woningen Amstelveen 3.214, Amsterdam Zuidoost Apeldoorn Dordrecht Driebergen Haarlem 's-hertogenbosch Schiedam Verspreid bezit Investering 2014 Project (4.857) Commerciele ruimte Amersfoort Totaal * De waardering van het onroerend goed in exploitatie is gebaseerd op de per 31 december 2013 lagere realiseerbare waarde. Dit betreft de waarde bij complexgewijze verkoop in verhuurde staat. 11

12 5. TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI Exploitatiekosten De specificatie van de exploitatiekosten is als volgt: Realisatie Begroting 2014 Verwacht resultaat 2014 Klachtonderhoud Groot onderhoud Leegstandkosten/servicekosten eigenaar VvE eigenaarlasten Beheervergoeding Onroerendezaakbelasting/waterschapslasten Verhuurderheffing Verhuurcourtage Reclame- en promotiekosten Juridische kosten Administratiekosten Verzekeringen

13 o.b.v realiseerbare waarde o.b.v aanschafwaarde Plaats Adres Leegwaarde prospectus Netto opbrengst Realiseerbare waarde Winstdeling Staalbankiers leveringsdatum Verkoopopbrengst Verkoopkosten Verkoopwinst Aanschafwaarde Verkoopwinst Verkoopwinst per participatie Haarlem Mr. Jan Gerritszlaan 75 * Haarlem Mr. Jan Gerritszlaan 67/1 * Maaskade 32-A * 8-mei mei mei (798) 890 (1.470) (1) 1 (2) Totaal t/m 30 juni (1.379) (2) Jan Dammassestraat 67 * Nijmegen Pater Brugmanstraat 40 * Amstelveen Populierenlaan jul-U 4-aug okt (1.814) (11.978) (2) (16) 4 Totaal na 30 juni 2014 ** (10.769) (14) Totaal generaal (12.148) (16) * Deze woning is, na verkregen toestemming van het Stichtingsbestuur, verkocht onder de leegwaarde, zoals vermeld in het prospectus. ** Van de getekende koopakte(s) is mogelijk de termijn voor het inroepen van de ontbindende voorwaarde nog niet verstreken. WONINGMAATSCHAP XXXIX / Halfjaarbericht 2014

14 Leegstands- Verhuur- Huur bij Laatst bekende Nieuwe Plaats Adres datum datum aanvang WM huur huurprijs Apeldoorn Waltersingel 20-A 1-jun-14 1-aug Apeldoorn Moeflonstraat 25 1-jun-14 1-aug Amhem Thorbeckestraat apr mrt Arnhem Thorbeckestraat mei mei Kerkrade Bleijerheiderstraat okt feb Leiden Obrechtstraat 22 1-mrt jul Rosmalen Jan Heijmanslaan 51 1-mei-14 1-aug Schalkeroord okt jan Jan Dammassestraat 50 1-jan-14 1-feb Schalkeroord feb-14 1-mrt Jan Dammassestraat 16 1-jan-14 1-apr Schalkeroord mrt-14 1-mei Jan Dammassestraat 20 1-mei mei Jan Dammassestraat 8 1-jun jul Van Wijngaardenlaan apr jul Van Wijngaardenlaan jul-14 8-aug Schiedam Burg. Gijsenlaan 4 1-mrt mrt Schiedam Burg. Stulemeijerlaan 16 1-mrt jun Schiedam Burg. Stulemeijerlaan 31 1-jul jul Sittard Engelenkampstraat aug jul Tilburg DJ Jittastraat apr-14 1-mei WONINGMAATSCHAP XXXIX / Halfjaarbericht 2014

15 BiJLAGE: LEEGSTANDSOVERZICHT Woningen Garages, parkeerplaatsen Plaats Adres Leegstands datum Plaats Adres Leegstandsdatum Amstelveen Dr. Allard Piersonstraat 12 1-jun-14 Amsterdam Groesbeekdreef jan-14 Amhem Jansbuitensingel sep-14 Dordrecht Dordrecht Haringvlietstraat 115 Haringvlietstraat mei-14 1-mei-14 Driebergen Jagersdreef jul-14 Apeldoorn Apeldoorn Waltersingel, garage 17 Waltersingel, garage 21 1-jun-13 1-jun-13 Nijmegen Malvert 62-15, garage 1-sep-14 Roermond Hambeek garage 10 1-feb-12 Jan Dammassestraat, pp F Hinkelenoord, garage 21 1-jan-14 1-jul-14 Eindhoven Winkelcentrum Woensel 32 1-jul-14 Groningen Groningen Vondellaan 23 Vondellaan 37 1-jun-14 1-okt-14 Leiden Obrechtstraat 30 1-apr-14 Nijmegen Malvert jun-14 Papendrecht Staringlaan jul-14 Roermond Hambeek 82 1-jul-14 Schiedam Schiedam Schiedam Schiedam Sittard Sittard Sittard Sittard Sittard Sittard De Ruyterstraat 4-D Schalkeroord 407 Schalkeroord 399 Jan Dammassestraat 25 Jan Dammassestraat 15 Heij'mansstraat 10 Burg. Gijsenlaan 3 Burg. Gijsenlaan 7 t/m 10 (kinderdagverblijf) Burg. Stulemeijerlaan 27 Burg. Stulemeijerlaan 3 Willem van Gelre-Gulikstraat 61 Engelenkampstraat 33 Willem van Gelre-Gulikstraat 46 Willem van Gelre-Gulikstraat 57 Keizer Karel-V-straat 45 Willem van Gelre-Gulikstraat 60 1-feb-14 1-jun-14 1-jul-14 1-aug-14 1-sep-14 1-sep-14 1-sep-11 1-jan mei-10 1-sep-14 8-nov dec-13 1-jan-14 1-jan-14 1-mei-14 1-okt-14 Tilburg DJ Jittastraat 79 1-aug-14 Venlo Laaghuissingel sep-14 Vlaardingen Veerplein 81 1-sep-14 Zutphen Stationsplein jul-14 WONINGMAATSCHAP XXXIX / Halfjaarbericht 2014

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI Halfjaarbericht per 30 juni 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Balans per 30 juni 2014 8 3. Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari t/m

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI. Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI. Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Balans per 31 mei 2011 8 3. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX JAARVERSLAG 2012 MET FISCALE OPGAVE

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX JAARVERSLAG 2012 MET FISCALE OPGAVE MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX JAARVERSLAG 2012 MET FISCALE OPGAVE WONINGMAATSCHAP XXXIX / 2012 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Mededeling van het stichtingsbestuur 9 Jaarrekening

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX JAARVERSLAG 2013 MET FISCALE OPGAVE

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX JAARVERSLAG 2013 MET FISCALE OPGAVE MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXIX JAARVERSLAG 2013 MET FISCALE OPGAVE WONINGMAATSCHAP XXXIX / 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Mededeling van het stichtingsbestuur 14 Jaarrekening

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII JAARVERSLAG 2013 MET FISCALE OPGAVE

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII JAARVERSLAG 2013 MET FISCALE OPGAVE MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII JAARVERSLAG 2013 MET FISCALE OPGAVE INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Mededeling van het stichtingsbestuur 14 Jaarrekening 2013 3. Balans per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V.

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. ANNEXUM DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. HALFJAARBERICHT 2015 Beherend Vennoot Dutchveste Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII JAARVERSLAG 2011 MET FISCALE OPGAVE

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII JAARVERSLAG 2011 MET FISCALE OPGAVE MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII JAARVERSLAG 2011 MET FISCALE OPGAVE INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Mededeling van het stichtingsbestuur 7 Jaarrekening 2011 3. Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Den Haag. Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI

Den Haag. Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI Almere Den Haag Groningen Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI 1 Nijmegen Zwolle Kaatsheuvel Beleggen in een aantrekkelijke portefeuille Nederlandse woningen Via Woningmaatschap XLI kunt u direct

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2017 Renpart Retail XI C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI JAARVERSLAG 2011 MET FISCALE OPGAVE

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI JAARVERSLAG 2011 MET FISCALE OPGAVE MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI JAARVERSLAG 2011 MET FISCALE OPGAVE WONINGMAATSCHAP XLI / 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Mededeling van het stichtingsbestuur 8 Jaarrekening 2011

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Exploitatie rekening 2016 4 Toelichting op de Exploitatie rekening 5 Balans per 31 december 2016 6 Toelichting op enkele balansposten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie