ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014"

Transcriptie

1 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 < 1 >

2 Inhoud Verslag van de directie 3 Halfjaarcijfers Balans per 30 juni Winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar Toelichting op de halfjaarcijfers Toelichting op de balans 11 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 13 Overige gegevens 16 Beoordelingsverklaring 17 Bijlage: adressen en personalia 18 < 2 >

3 Verslag van de directie Verslag van de directie ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) heeft ten doel de directie, het beheer en de administratie van een of meer beleggingsinstellingen te voeren. ABB, statutair gevestigd te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 153, is een 100%-deelneming van ASN Bank N.V. te Den Haag. ABB voert de directie over ASN Beleggingsfondsen N.V., ASN Venture Capital Fonds N.V. en, tot 22 juli 2014, van Energiefonds Overijssel I B.V. Daarnaast treedt ABB op als directie van de pools van de ASN Beleggingsfondsen en als beheerder van het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. AIFMD en de situatie na 22 juli 2014 In 2013 is de richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive, kortweg AIFMD, in werking getreden. De AIFMD stelt meer gedetailleerde eisen aan het beheer van beleggingsinstellingen. De Nederlandse wetgever heeft deze Europese regels vertaald in wetgeving in Nederland. Deze eisen voor het beheer hebben onder andere betrekking op het risicomanagement, uitbesteding en beloningsbeleid. Bovendien moeten beleggingsinstellingen een bewaarder hebben die de uitvoering van het fondsbeheer uitgebreid controleert. De nieuwe regels zijn in werking getreden per 22 juli 2013, waarbij een overgangsperiode van een jaar gold. ABB heeft gebruikgemaakt van het overgangsjaar en moest uiterlijk op 22 juli 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Om dit te kunnen realiseren heeft de ASN Bank, als moedermaatschappij van ABB, twee alternatieven tegen elkaar afgewogen. Het eerste alternatief was dat ABB zelf het beheer van de ASN Beleggingsfondsen zou uitvoeren volgens de regels van de AIFMD. Dat zou een wijziging in organisatiestructuur en uitbreiding van de schaalgrootte en beschikbare expertise van ABB betekenen. Dit past echter niet in het streven van de ASN Bank om de organisatiestructuur eenvoudig te houden en zelf vooral de functies uit te voeren die belangrijk zijn voor haar duurzame missie, en andere activiteiten zoveel mogelijk uit te besteden. Het andere alternatief waartoe de ASN Bank heeft besloten is als uitvoerende fondsbeheerder een professionele partij aan te stellen die al beschikt over de nodige expertise en capaciteit. Dat waarborgt de continuïteit van het beheer. ABB werkt al jarenlang intensief samen met ACTIAM N.V. (ACTIAM), voorheen SNS Asset Management N.V. ACTIAM voerde reeds de administratie van de ASN Beleggingsfondsen en een deel van het portefeuille beheer naar tevredenheid van ABB. Daarom, en uit oogpunt van efficiëntie, heeft ABB op 22 juli 2014 ACTIAM aangesteld als AIF-beheerder van de ASN Beleggingsfondsen. ABB blijft de statutaire directie van ASN Beleggingsfondsen N.V. en ASN Venture Capital Fonds N.V. voeren, en het beheer van het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds. Dat houdt in dat ABB het beleggingsbeleid vaststelt en, waar van toepassing, het beleggingsuniversum van de fondsen bepaalt op basis van duurzame selectiecriteria. ABB is verantwoordelijk voor de aanstelling en monitoring van ACTIAM als AIF-beheerder. Het fondsbeheer en de uitvoering van het beleggingsbeleid komen in handen van ACTIAM. Per 22 juli 2014 is KAS Trust & Depositary Services B.V. aangesteld als bewaarder voor de ASN Beleggingsfondsen. Via een contractovername is het beheer van Energiefonds Overijsel I B.V. per 22 juli 2014 om niet overgedragen aan ASN Bank N.V. Ontwikkeling van de resultaten De wereldeconomie begon het jaar met een gezonde groei. Vooral de Amerikaanse economie oogde robuust. Dat was een belangrijke reden voor het stelsel van Amerikaanse banken, de Federal Reserve (Fed), het ruime monetaire beleid geleidelijk aan af te gaan bouwen (ook wel tapering genoemd). Ook het beeld in de eurozone was aanvankelijk gunstig. De onrust in de Oekraïne en spanningen in Rusland drukten het optimisme. De aandelenbeurzen en obligatiemarkten presteerden het eerste halfjaar goed. Deze ontwikkelingen hadden een positieve invloed op het fondsvermogen onder beheer van ABB. Rendement De winst van ABB over de eerste helft van 2014 bedroeg 1,8 miljoen (eerste helft van ,1 miljoen). < 3 >

4 Verslag van de directie De baten zijn nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2013, en bedragen 11 miljoen. (eerste helft van ,8 miljoen). De baten zijn iets gedaald doordat de beheervergoeding lager is door het wegvallen van de distributievergoeding, maar de stijging van fondsvermogen zorgde ervoor dat de daling beperkt bleef. De totale lasten over het eerste halfjaar bedroegen 8,6 miljoen. In dezelfde periode over 2013 bedroegen de lasten 8,9 miljoen. Ondanks de stijging van het fondsvermogen zijn de lasten iets gedaald over de eerste zes maanden van het jaar door het afschaffen van de distributievergoeding per 1 januari Rendement van de fondsen onder beheer van ABB Alle fondsen onder beheer van ABB behaalden in de eerste helft van 2014 positieve rendementen. De aandelenbeurzen presteerden wereldwijd goed. De aandelenfondsen behaalden dan ook positieve resultaten: het ASN Duurzaam Aandelenfonds 5,64%, het ASN Milieu & Waterfonds 7,87% en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 2,45%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds was 6,66%. Dit rendement was vooral te danken aan de daling van het algemene renteniveau. Het ASN Duurzaam Mixfonds kwam uit op een rendement van 6,35%. Het ASN Groenprojectenfonds behaalde een rendement van 2,77%. Doordat de kapitaalmarktrente daalde, nam de marktwaarde van de leningen toe. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 2,71%. De positieve herwaarderingen van de deelnemingen droegen bij aan het positieve resultaat. Bij het ASN-Novib Microkredietfonds nam het fondsvermogen licht toe. De uitstroom was groter dan de instroom, maar dankzij het positieve resultaat en de her belegging van het dividend nam het fondsvermogen toch toe. Het fondsvermogen van het ASN Groenprojectenfonds nam af, voornamelijk vanwege uitstroom van beleggers. Het ASN Groenprojectenfonds is een fiscaal gefaciliteerd fonds. Particuliere beleggers hebben mogelijk een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% over Tegen einde 2013 trok het ASN Groenprojectenfonds veel nieuw geld aan, waardoor het vereiste percentage groene beleggingen in het fonds onder druk kwam te staan. ABB besloot het fonds op 18 december 2013 tijdelijk te sluiten voor nieuwe instroom. Het fonds is op 22 januari 2014 weer opengesteld. In het eerste halfjaar van 2014 was er uitstroom uit het ASN Groenprojectenfonds. Energiefonds Overijssel Eind 2012 werd Energiefonds Overijssel opgericht, waarvan ABB de beheerder is. Op 17 januari 2013 ging het fonds van start. Sinds deze datum kunnen onder nemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties bij het fonds terecht om participaties, leningen en garanties aan te vragen. In de eerste helft van 2014 is één nieuwe lening ( 550 duizend) verstrekt en zijn drie participaties (in totaal voor 1,9 miljoen) genomen. Per 22 juli 2014 heeft ASN Bank N.V. de beheervergunning van ABB overgenomen. Alle baten en lasten die voortvloeien uit het beheer van Energiefonds Overijssel worden vanaf die datum verwerkt in het resultaat van de ASN Bank in plaats van dat van ABB. Fondsvermogen De inkomsten van ABB zijn gerelateerd aan het fondsvermogen van de fondsen onder beheer van ABB. Dat geldt eveneens voor de kosten van beheer en administratie. Van het ASN-Novib Microkredietfonds ontvangt ABB ook een vergoeding over uitstaande beleggingen. Het totale vermogen in de ASN Beleggingsfondsen nam in eerste helft van 2014 toe met 177 miljoen tot miljoen. De positieve koersresultaten droegen bij aan deze groei. Bovendien stroomde er in de verslagperiode nieuw geld in de fondsen. Afschaffen distributievergoedingen Vanaf 1 januari 2014 keert ABB geen distributievergoeding meer uit aan beleggingsondernemingen voor de ASN Beleggingsfondsen. De meeste distributeurs van de fondsen brengen voortaan rechtstreeks een distributievergoeding bij beleggers in rekening. Als gevolg hiervan heeft ABB voor alle fondsen de fondskosten herzien die het bij de fondsen in rekening brengt. Dit leidde tot een wijziging van de fondskosten voor bijna alle fondsen. De wijziging is ingegaan op 1 januari < 4 >

5 Verslag van de directie Fonds Fondskosten (TKP)* in 2013 in % Fondskosten per 1 januari 2014 in % ASN Duurzaam Aandelenfonds 1,25 0,85 ASN Duurzaam Obligatiefonds 0,95 0,55 ASN Duurzaam Mixfonds 1,10 0,70 ASN Milieu & Waterfonds 1,75 1,35 ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 1,75 1,55 ASN-Novib Microkredietfonds 2,50** 2,30 ASN Groenprojectenfonds 1,00 1,00 * Per 1 januari 2014 is de term totalekostenpercentage (TKP) vervangen door fondskosten. ** Voor het ASN-Novib Microkredietfonds gold een maximumpercentage van 2,50%. In- en uitstroom Na enkele goede beursjaren is de interesse van Nederlanders voor beleggen weer langzaam aangetrokken. Beleggers zijn wel voorzichtiger geworden: ze beleggen minder rechtstreeks in aandelen en obligaties, maar kiezen steeds meer voor beleggingsfondsen. Dat is terug te zien in de groei van de ASN Beleggingsfondsen: er was in het eerste halfjaar van 2014 sprake van instroom in de fondsen, behalve in het ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds. Bij ASN-Novib Microkredietfonds speelt waarschijnlijk een rol dat de status van sociaal-ethisch fonds sinds 1 januari 2013 is opgeheven, waarmee ook het fiscale voordeel voor beleggers verviel. Het effect hiervan ijlt nog steeds na. Bij het ASN Groenprojectenfonds was de uitstroom vooral in januari, na een forse instroom aan het einde van Fund Governance ABB hanteert een gedragscode bij het voeren van het fondsbeheer, de Fund Governance Principles (verder Principles ). Deze Principles zijn gebaseerd op de Principles of Fund Governance die zijn geformuleerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). Deze Principles zijn een gedragscode voor fondsbeheerders. Zij hebben tot doel waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de Principles worden de richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken en de naleving hiervan beschreven. De richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken geven een nadere uitwerking aan het beginsel om belangenconflicten tegen te gaan en te handelen in het belang van fondsbeleggers. De Principles waarborgen de naleving van deze richtlijnen bij de organisatie van de beheerder. De gedragscode van DUFAS is afgestemd met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Meer informatie over het toezicht op ABB vindt u op de website van ABB, bereikbaar via: asnbank.nl/beleggen > Over de beheerder > Toezicht. Vanaf 22 juli 2014 is ACTIAM verantwoordelijk voor de uitvoering van het fonds beheer. Zie voor meer informatie de paragraaf over AIFMD. ABB heeft zijn vermogensbeheertaken uitbesteed aan verschillende (externe) vermogens- en projectbeheerders. ABB hecht veel waarde aan de kwaliteit van de uitvoering van taken die het uitbesteedt. Het is van groot belang te kunnen vaststellen dat deze partijen hun interne bedrijfsvoering op orde hebben, deze beheersen en controleren. Een belangrijke maatregel waarmee ABB dit monitort is dat het periodiek toereikende in control -verklaringen ontvangt van de partijen waaraan het taken uitbesteedt. Voorts leggen de vermogensbeheerders in periodieke overleggen verantwoording af over het beleggingsbeleid dat zij voeren. Tevens ontvangt ABB rapportages met beleggingsinformatie en risico-indicatoren. Hieruit zijn in de eerste helft van 2014 geen bijzonderheden naar voren gekomen. Vanaf 22 juli 2014 is ACTIAM verantwoordelijk voor de uitbesteding aan de vermogensbeheerders en de projectbeheerder. Risicobeheer De inrichting van het risicobeheer moet waarborgen dat risico s zoveel mogelijk beperkt zijn door een beheerste, integere bedrijfsvoering. Ook moet de inrichting van het risicobeheer waarborgen dat de instelling (de beheerder zelf en de beleggingsinstellingen die hij beheert) adequaat kan optreden bij eventuele incidenten. De doelstelling van het risicobeheerbeleid van ABB is waarborgen dat de belangrijkste risico s die het beheer van beleggingsinstellingen beïnvloeden, worden geïdentificeerd en inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan ABB passende beheersmaatregelen treffen en de effectiviteit van deze maatregelen bewaken. Het doel van risicobeheer is drieledig, namelijk: een beheerste, integere bedrijfsvoering; naleving van wet- en regelgeving; en handelen in het belang van beleggers. < 5 >

6 Verslag van de directie Het risicobeheer van het fondsbeheer dat ABB voert, is gebaseerd op het three lines of defense-model. Dit houdt in dat er drie verdedigingslinies te onderscheiden zijn. De eerste linie is management control, de tweede risk management & compliance en de derde wordt gevormd door internal audit. Hierbij maakt ABB mede gebruik van staforganen van SNS REAAL N.V. Financiële risico s ABB heeft over de eerste zes maanden van 2014 nauwelijks prijs-, krediet- of liquiditeitsrisico s gelopen, met uitzondering van het risico ter zake van de liquide middelen die het aanhoudt op een rekening-courant bij de ASN Bank en SNS Bank. ABB accepteert dit risico. ABB heeft in de eerste helft van 2014 alleen gebruikgemaakt van de financiële instrumenten die in de toelichting zijn vermeld. geworden. Gunstig is dat de investeringsgroei van de grond komt, hoewel dit zeker voor een deel een inhaaleffect is na een lange periode van lagere investeringen. Een kanttekening bij het herstel is dat recent enkele leidende indicatoren voor de eurozone naar beneden lijken af te buigen. Per saldo zijn er echter nog genoeg gunstige ont wikkelingen om aan te nemen dat de groei langzaam verder zal aantrekken. Duitsland is de sterkste economie van de eurozone. Met een sterkere importgroei wordt het land steeds meer een trekker voor andere landen in de eurozone. Na een lange periode van groeivertraging lijkt de Chinese groei te stabiliseren. Misschien wint de economie zelfs tijdelijk wat aan vaart onder invloed van een klein stimuleringspakket. Wel nemen het risico van financiële ongelukken toe nu de huizenprijzen een daling lijken te hebben ingezet. Distributierisico s De ASN Beleggingsfondsen waarvan ABB de beheerder is, worden via verschillende distributiepartijen verkocht. De distributie van de ASN Beleggingsfondsen vindt plaats via de ASN Bank, via ondernemingen die onderdeel zijn van SNS REAAL en via derde partijen. Deze laatste zijn andere banken en financiële instellingen. ABB keert per 1 januari 2014 geen distributievergoedingen meer uit aan de aanbieders van de fondsen. Het risico van distributie betekent dat ABB voor het aanbod van de fondsen afhankelijk is van de distributie. Voor ABB is dit risico beperkt doordat de fondsen via verschillende partijen worden gedistribueerd. De ASN Bank neemt het grootste deel voor haar rekening. Vooruitzichten Algemene marktvooruitzichten De wereldeconomie verkeert in een opgaande conjunctuurfase. De Verenigde Staten zijn hierbij leidend. Die economie wint recent aan momentum. Nu de banengroei aanhoudt en de loongroei wat sterker wordt, blijven de Amerikanen hun bestedingen naar verwachting opvoeren en de opwaartse spiraal gaande houden. De economie van de eurozone is nog aan het herstellen. Het ondernemersvertrouwen staat al langer op een hoog niveau. Recenter zijn ook consumenten positiever Vooruitzichten ABB Wij verwachten dat de oplevende belangstelling van beleggers voor beleggingsfondsen ook in de tweede helft van 2014 een positieve invloed heeft op de groei van onze aandelen- en obligatiefondsen. Ook de redelijk positieve vooruitzichten voor de economie dragen bij aan die verwachting. Economische trends hebben minder invloed op het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. Wij verwachten dat het aantal participaties in het ASN Groenprojectenfonds stabiel zal blijven of licht zal stijgen. Het vervallen van de fiscale faciliteiten voor het ASN-Novib Microkredietfonds per 1 januari 2013 heeft helaas geleid tot uitstroom. Deze uitstroom werd gecompenseerd door de herbelegging van dividend. We verwachten dat de uitstroom uit het ASN-Novib Microkredietfonds zich in het tweede halfjaar van 2014 voortzet. Door de verwachte toename van het vermogen onder beheer zullen de inkomsten uit beheer in 2014 toenemen. Een toename van het beheerde vermogen zal ook leiden tot een toename van de kosten voor beheer en administratie, aangezien deze ook worden berekend op basis van het fondsvermogen. Vanaf 22 juli voert de ASN Bank het beheer voor Energiefonds Overijssel. ABB zal derhalve vanaf die datum geen inkomsten uit het beheer van Energiefonds Overijssel meer ontvangen. < 6 >

7 Verslag van de directie Doordat de distributievergoedingen in de fondsen zijn afgeschaft, zullen de daaraan gerelateerde kosten afnemen. Daar staat tegenover dat de inkomsten voor de fondsen dalen door de verlaging van de fondskosten. We verwachten dat dit per saldo een negatief effect heeft op de winst van ABB over Wij voorzien dat de invoering van de nieuwe AIFM-richtlijn een negatieve impact heeft op de winst van ABB doordat de werkzaamheden en daarmee de kosten toenemen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door of via ACTIAM. Den Haag, 29 augustus 2014 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. B.J. Blom D. Griffioen ASN Bank N.V., vertegenwoordigd door Directeur Directeur E.Ph. Goudswaard J.E. Jansen Algemeen directeur Directeur < 7 >

8 Halfjaarcijfers 2014 Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 In duizenden euro s Ref.* 30 juni december 2013 Vlottende activa Vorderingen A Liquide middelen B Winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar 2014 In duizenden euro s Ref t/m t/m Baten Ontvangen beheervergoedingen E Rentebaten F Totaal activa Totaal baten Eigen vermogen Geplaatst kapitaal C Agioreserve Overige reserves Onverdeelde winst Totaal eigen vermogen Lasten Betaalde vergoedingen G Doorbelaste kosten ASN Bank H Overige bedrijfskosten I Totaal lasten Kortlopende schulden D Totaal passiva * De referenties in de balans en de winst-en-verliesrekening verwijzen naar de toelichtingen op de desbetreffende posten. U vindt deze in de toelichting op de balans en de toelichting op de winst-en-verliesrekening. Resultaat voor belastingen Belastingen J Nettoresultaat < 8 >

9 Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 Algemeen ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. ( ABB ) is statutair gevestigd en houdt kantoor in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 153. ABB is een 100%-deelneming van ASN Bank N.V. te Den Haag. ASN Bank N.V. is een volledige dochter van SNS Bank N.V., onderdeel van SNS REAAL N.V. Door nationalisatie is de Nederlandse staat sinds 1 februari 2013 de enige aandeelhouder van SNS REAAL N.V. Deze nationalisatie heeft geen invloed op ABB. ABB voert directie over en is beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V., voert de directie over ASN Venture Capital Fonds N.V., en is beheerder van het ASN Groenprojectenfonds en het ASN Novib-Microkredietfonds. Daarnaast was ABB tot 22 juli 2014 beheerder van Energiefonds Overijssel. ABB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het halfjaarbericht is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zoals geldend per 22 juli In 2013 is de richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive, kortweg AIFMD, in werking getreden. AIFMD stelt meer gedetailleerde eisen aan het beheer van beleggingsfondsen. De Nederlandse wetgever heeft deze Europese regels vertaald in wetgeving in Nederland. Deze eisen voor het beheer hebben onder andere betrekking op het risicomanagement, uitbesteding en beloningsbeleid. Bovendien moeten beleggingsinstellingen een bewaarder hebben die de uitvoering van het fondsbeheer uitgebreid controleert. De nieuwe regels zijn in werking getreden. ABB heeft gebruikgemaakt van het overgangsjaar, zodat het uiterlijk op 22 juli 2014 aan de nieuwe regels moest voldoen. ABB heeft per 22 juli 2014 ACTIAM N.V. (ACTIAM), voorheen SNS Asset Management N.V., aangesteld als AIF-beheerder van de ASN Beleggingsfondsen. De belangrijkste werkzaamheden van de AIF-beheerder zijn portefeuille- en risicobeheer. Per 22 juli 2014 is KAS Trust & Depositary Services B.V aangesteld als bewaarder voor de ASN Beleggingsfondsen. Het beheer van Energiefonds Overijsel I B.V. is per 22 juli 2014 overgedragen aan ASN Bank N.V. De financiële gegevens van ABB zijn opgenomen in de geconsolideerde halfjaarcijfers van SNS Bank N.V. Het halfjaarbericht van SNS Bank N.V. is beschikbaar op de website ABB maakt bij het opstellen van het halfjaarbericht gebruik van de vrijstelling die in RJ wordt geboden om geen kasstroomoverzicht op te nemen. Op onderdelen zijn in dit halfjaarbericht bewoordingen gehanteerd die afwijken van de het Besluit modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Tenzij anders is aangegeven, zijn de bedragen vermeld in duizenden euro s. Het halfjaarbericht is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De cijfers over 2013 zijn opnieuw gerubriceerd om de vergelijking met de cijfers van 2014 mogelijk te maken. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien, en de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, en de omvang van het bedrag ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economische potentieel heeft plaatsgevonden die samenhangt met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economische potentieel heeft plaatsgevonden die samenhangt met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. < 9 >

10 Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 Als een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Het halfjaarbericht wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Belastingen Belastingen omvatten de winstbelastingen en latente belastingen die over de verslagperiode verschuldigd en verrekenbaar zijn. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor zover zij betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen. In dat geval wordt de belasting in het eigen vermogen verwerkt. De belasting die over het boekjaar verschuldigd en verrekenbaar is, is de belasting die naar verwachting betaald moet worden over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de belasting die over voorgaande jaren verschuldigd was. De opstelling van het halfjaarbericht vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. < 10 >

11 Toelichting op de balans Toelichting op de balans Vlottende activa (C) Eigen vermogen (A) Vorderingen In duizenden euro s Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal vermogen In duizenden euro s 30 juni december 2013 Te ontvangen beheervergoedingen Overige vorderingen Lopende rente spaarrekening Stand per 31 december Overboeking nettoresultaat Nettoresultaat Dividenduitkering Stand per 31 december De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De overige vorderingen betreffen voornamelijk vorderingen op Energiefonds Overijssel. Deze zijn in juli 2014 betaald. Overboeking nettoresultaat Nettoresultaat t/m 30 juni Dividenduitkering Stand per 30 juni (B) Liquide middelen In duizenden euro s 30 juni december 2013 Direct opvraagbare banktegoeden aangehouden bij de ASN Bank Direct opvraagbare banktegoeden aangehouden bij SNS Bank Direct opvraagbare banktegoeden aangehouden bij overige banken Het maatschappelijke kapitaal van bestaat uit tweehonderd aandelen van 453,78. Hiervan zijn negentig aandelen geplaatst en volgestort. Ingevolge artikel 48 lid 1c van het Besluit Prudentiële Regels Wft dient de beheerder te beschikken over een minimumbedrag aan eigen vermogen van De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van ABB. < 11 >

12 Toelichting op de balans (D) Kortlopende schulden In duizenden euro s 30 juni december 2013 Vennootschapsbelasting Vermogensbeheervergoeding en administratiekosten Schulden aan groepsmaatschappijen Overlopende passiva Crediteuren Vennootschapsbelasting: dit betreft de vennootschapsbelasting die nog moet worden afgedragen over het boekjaar Vermogensbeheervergoeding en administratiekosten: dit betreft de vergoedingen voor vermogensbeheer en administratieve dienstverlening over juni 2014 die nog aan ACTIAM N.V. en externe partijen betaald moeten worden. Schulden aan groepsmaatschappijen: dit zijn enerzijds doorbelaste kosten van de ASN Bank, namelijk kosten over juni 2014 die nog aan ASN Bank N.V. betaald moeten worden, en anderzijds nog te verrekenen met moedermaatschappij ; de betaling van facturen loopt om administratieve redenen via de moedermaatschappij. In juli 2014 is het volledige openstaande bedrag afgerekend. Overlopende passiva: dit zijn accountantskosten ad 101 duizend (2013: 79 duizend) en overige kosten ad 380 duizend (2013: 89 duizend) die nog betaald moeten worden. De openstaande schulden aan crediteuren zijn in juli 2014 betaald. De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. < 12 >

13 Toelichting op de winst-en-verliesrekening Toelichting op de winst-en-verliesrekening Baten (E) Ontvangen beheervergoedingen In duizenden euro s t/m t/m ASN Duurzaam Aandelenfonds ASN Duurzaam Obligatiefonds ASN Duurzaam Mixfonds ASN Milieu & Waterfonds ASN Duurzaam Small & Midcapfonds ASN Groenprojectenfonds ASN-Novib Microkredietfonds Energiefonds Overijssel Per 1 januari 2014 zijn de beheervergoedingen (fondskosten) voor de meeste ASN Beleggingsfondsen verlaagd. De vergoeding voor het ASN Groenprojectenfonds is niet gewijzigd. Dankzij de groei van het beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen was de totale beheervergoeding voor deze fondsen slechts licht minder dan in het eerste halfjaar van Dankzij de forse groei van het ASN Milieu & Waterfonds en van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds zijn de beheervergoedingen voor deze fondsen zelfs hoger dan vorig jaar. Voor Energiefonds Overijssel is een beheervergoeding op jaarbasis vastgesteld. In 2014 is deze vergoeding lager dan in (F) Rentebaten In duizenden euro s t/m t/m Rente spaarrekening Lasten (G) Betaalde vergoedingen In duizenden euro s t/m t/m Vermogensbeheer Administratieve dienstverlening * Distributievergoedingen * Dit cijfer is anders dan in het halfjaarbericht 2013 omdat er een herrubricering heeft plaatsgevonden. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers aangepast. Het vermogensbeheer van de ASN Beleggingsfondsen is uitbesteed aan partijen die hiervoor een vergoeding ontvangen. De stijging werd veroorzaakt door de toename van het gemiddelde fondsvermogen van de ASN Beleggingsfondsen. De administratie van de beleggingsinstellingen die ABB beheert, is uitbesteed aan ACTIAM. De administratie van het ASN-Novib Microkredietfonds is tot 1 juni 2014 verzorgd door ASN Bank Controlling. Per 1 juni 2014 is ook deze administratie uitbesteed aan ACTIAM. De stijging van de administratiekosten is deels toe te schrijven aan kosten voor de administratie van het ASN-Novib Microkredietfonds en Energiefonds Overijssel ( 108 duizend) en aan de groei van het fondsvermogen ( 77 duizend). De rest van de stijging wordt veroorzaakt door de extra werkzaamheden van ACTIAM als gevolg van de invoering van AIFMD. < 13 >

14 Toelichting op de winst-en-verliesrekening De distributievergoedingen zijn bedragen die zijn betaald of verschuldigd aan externe partijen of interne partijen die onderdeel zijn van SNS REAAL N.V. Tot 1 januari 2014 betaalde ABB aan distributiepartners een vergoeding over het vermogen dat de klanten van deze partners aanhouden in de ASN Beleggingsfondsen. Per 1 januari 2014 zijn de vergoedingen aan distributiepartners afgeschaft. De post distributievergoedingen ad 21 duizend is een correctie op de vergoedingen die zijn berekend in (H) Doorbelaste kosten ASN Bank N.V. In duizenden euro s t/m t/m Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste kantoor- en overige kosten * Doorbelaste marketingkosten * * Deze cijfers zijn anders dan in het halfjaarbericht 2013 omdat er een herrubricering heeft plaatsgevonden. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers aangepast. De onderneming vormt samen met haar moedermaatschappij SNS Bank N.V. een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle vennootschappen die bij de fiscale eenheid zijn betrokken. De winstbelasting wordt berekend over het resultaat voor belasting dat in het halfjaarbericht wordt verantwoord, rekening houdend met winstbestanddelen die eventueel van belasting zijn vrijgesteld. Werknemers De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. Beloning directie De directie van de vennootschap ontvangt geen beloning in de zin van artikel 2:383 burgerlijk Wetboek ten laste van de vennootschap. Verbonden partijen Identiteit van verbonden partijen Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. (I) Overige bedrijfskosten In duizenden euro s t/m t/m Accountantskosten Overige adviseurs Overige algemene kosten 52 42* * Dit cijfer is anders dan in het halfjaarbericht 2013 omdat er een herrubricering heeft plaatsgevonden. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers aangepast. ABB onderhoudt in het kader van zijn gewone bedrijfsvoering verschillende soorten normale zakelijke relaties met verbonden ondernemingen en partijen tegen marktconforme tarieven, vooral op het gebied van vermogensbeheer, financiële administratie en bancaire activiteiten. Diverse directieleden van ABB bekleden tevens directiefuncties bij andere bedrijfsonderdelen van SNS REAAL N.V., namelijk: E.Ph. Goudswaard: directielid van ASN Bank N.V. J.E. Jansen: directielid van ASN Bank N.V. (J) Belastingen Transacties met verbonden partijen ABB heeft het vermogensbeheer en de administratie van de beleggingsinstellingen die het beheert, (gedeeltelijk) uitbesteed aan ACTIAM N.V. Dit is een volledige dochter van SNS REAAL, de uiteindelijke moedermaatschappij. In de overeenkomst met ACTIAM N.V. zijn onder andere bepalingen opgenomen over de prestatie normen, wederzijdse informatieverschaffing, de (formele) opzegtermijn en de vergoeding. < 14 >

15 Toelichting op de winst-en-verliesrekening Transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden op marktconforme voorwaarden. Deze transacties hebben betrekking op: vanuit ASN Bank N.V. doorbelaste kosten ( 2,7 miljoen); betaalde beheer- en administratievergoeding aan ACTIAM N.V. ( 1,2 miljoen); betaalde beheervergoeding aan ASN Bank N.V. inzake het beheer van leningen van het ASN Groenprojectenfonds ( 0,3 miljoen) en inzake werkzaamheden voor Energiefonds Overijssel ( 0,4 miljoen); Niet in de balans opgenomen verplichtingen Fiscale eenheid ABB vormt samen met zijn moedermaatschappij ASN Bank N.V. een fiscale eenheid met SNS Bank N.V. voor de heffing van vennootschapsbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle vennootschappen die bij de fiscale eenheid zijn betrokken. Den Haag, 29 augustus 2014 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. B.J. Blom D. Griffioen ASN Bank N.V, vertegenwoordigd door Directeur Directeur E.Ph. Goudswaard J.E. Jansen Algemeen directeur Directeur < 15 >

16 Overige gegevens Overige gegevens Winstbestemming De winstbestemming is geregeld in artikel 12 van de statuten. Dit artikel luidt: De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventueel andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden De winst blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats. Resultaatverwerking De winst over het eerste halfjaar van het boekjaar 2014 ad 1,8 miljoen is verantwoord als onverdeeld resultaat, als onderdeel van het eigen vermogen. Gebeurtenissen na balansdatum Vanaf 22 juli 2014 heeft ABB ACTIAM N.V. aangesteld als AIF-beheerder van de ASN Beleggingsfondsen. Dit halfjaarbericht gaat uit van de situatie die tot en met 30 juni 2014 bestond. Voorts is via een contractovername het beheer van Energiefonds Overijsel I B.V. per 22 juli 2014 om niet overgedragen aan ASN Bank N.V. < 16 >

17 Beoordelingsverklaring Beoordelingsverklaring Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Opdracht Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2014 van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. te Den Haag bestaande uit de balans per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 met de toelichting beoordeeld. De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394 Tussentijdse berichten. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2014 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394, Tussentijdse berichten. Utrecht, 29 augustus 2014 KPMG Accountants N.V. G.J. Hoeve RA Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410 Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af. < 17 >

18 Bijlage: adressen en personalia Bijlage: adressen en personalia Directie ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Bas-Jan Blom Diane Griffioen en directie ASN Bank N.V., vertegenwoordigd door: Ewoud Goudswaard Jeroen Jansen ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Bezuidenhoutseweg AG Den Haag Postbus AM Den Haag Handelsregister KvK Den Haag nr ASN Bank Postbus AM Den Haag Telefoon Fax Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern < 18 >

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarverslag naar inhoudsopgave naar personalia

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarverslag naar inhoudsopgave naar personalia ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarverslag 2011 naar inhoudsopgave naar personalia Inhoud Verslag van de directie 3 Balans 5 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 < 1 > Inhoud Verslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 7 Winst-en-verliesrekening over 2013 7 Toelichting behorende bij

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2013. naar inhoudsopgave naar personalia

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2013. naar inhoudsopgave naar personalia ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2013 naar inhoudsopgave naar personalia Inhoud Verslag van de directie Verslag van de directie 2 Halfjaarcijfers 2013 6 Balans per 30 juni 2013 6

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2012

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2012 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2012 ASN BELEGGINGSFONDSEN naar inhoudsopgave naar personalia Inhoud Verslag van de Directie Verslag van de directie 2 Balans 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011

Halfjaarbericht 2011 Halfjaarbericht 2011 Halfjaarbericht 2011 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Handelsregister KvK Eindhoven nr. 16071618 Inhoud Algemeen 3 Verslag

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2014

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2014 < 1 > Inhoud Verslag van de directie 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2014 8 Winst-en-verliesrekening over 2014 8 Toelichting behorende bij

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Postbus RA Utrecht

Jaarverslag SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Postbus RA Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Handelsregister KvK Eindhoven nr. 16071618 Inhoud Algemeen 3 Verslag van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark PT s-hertogenbosch Postbus DZ s-hertogenbosch

Jaarverslag SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark PT s-hertogenbosch Postbus DZ s-hertogenbosch Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120 5216 PT s-hertogenbosch Postbus 70053 5201 DZ s-hertogenbosch Handelsregister KvK Eindhoven nr. 16071618 Inhoud Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Halfjaarbericht 2013 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl ACCOUNTANT KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Halfjaarbericht 2014 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACTIAM N.V. * Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: http://www.actiam.nl/nl/producten-en-diensten/de-beheerder Handelsregister KvK Eindhoven

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2015

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2015 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Jaarverslag 2015 vorige pagina < 1 > volgende pagina Inhoud 1 Verslag van de directie 3 2 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen

Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 1 Jaarrekening 3 Balans per 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 4 Toelichting

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Jaarverslag 2013 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl Handelsregister KvK Eindhoven nr. 16071618

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2011

Holland Immo Group Beheer B.V. Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 3 Winst-en-verliesrekening over 2011 4 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie