ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014"

Transcriptie

1 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 < 1 >

2 Inhoud Verslag van de directie 3 Halfjaarcijfers Balans per 30 juni Winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar Toelichting op de halfjaarcijfers Toelichting op de balans 11 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 13 Overige gegevens 16 Beoordelingsverklaring 17 Bijlage: adressen en personalia 18 < 2 >

3 Verslag van de directie Verslag van de directie ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) heeft ten doel de directie, het beheer en de administratie van een of meer beleggingsinstellingen te voeren. ABB, statutair gevestigd te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 153, is een 100%-deelneming van ASN Bank N.V. te Den Haag. ABB voert de directie over ASN Beleggingsfondsen N.V., ASN Venture Capital Fonds N.V. en, tot 22 juli 2014, van Energiefonds Overijssel I B.V. Daarnaast treedt ABB op als directie van de pools van de ASN Beleggingsfondsen en als beheerder van het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. AIFMD en de situatie na 22 juli 2014 In 2013 is de richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive, kortweg AIFMD, in werking getreden. De AIFMD stelt meer gedetailleerde eisen aan het beheer van beleggingsinstellingen. De Nederlandse wetgever heeft deze Europese regels vertaald in wetgeving in Nederland. Deze eisen voor het beheer hebben onder andere betrekking op het risicomanagement, uitbesteding en beloningsbeleid. Bovendien moeten beleggingsinstellingen een bewaarder hebben die de uitvoering van het fondsbeheer uitgebreid controleert. De nieuwe regels zijn in werking getreden per 22 juli 2013, waarbij een overgangsperiode van een jaar gold. ABB heeft gebruikgemaakt van het overgangsjaar en moest uiterlijk op 22 juli 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Om dit te kunnen realiseren heeft de ASN Bank, als moedermaatschappij van ABB, twee alternatieven tegen elkaar afgewogen. Het eerste alternatief was dat ABB zelf het beheer van de ASN Beleggingsfondsen zou uitvoeren volgens de regels van de AIFMD. Dat zou een wijziging in organisatiestructuur en uitbreiding van de schaalgrootte en beschikbare expertise van ABB betekenen. Dit past echter niet in het streven van de ASN Bank om de organisatiestructuur eenvoudig te houden en zelf vooral de functies uit te voeren die belangrijk zijn voor haar duurzame missie, en andere activiteiten zoveel mogelijk uit te besteden. Het andere alternatief waartoe de ASN Bank heeft besloten is als uitvoerende fondsbeheerder een professionele partij aan te stellen die al beschikt over de nodige expertise en capaciteit. Dat waarborgt de continuïteit van het beheer. ABB werkt al jarenlang intensief samen met ACTIAM N.V. (ACTIAM), voorheen SNS Asset Management N.V. ACTIAM voerde reeds de administratie van de ASN Beleggingsfondsen en een deel van het portefeuille beheer naar tevredenheid van ABB. Daarom, en uit oogpunt van efficiëntie, heeft ABB op 22 juli 2014 ACTIAM aangesteld als AIF-beheerder van de ASN Beleggingsfondsen. ABB blijft de statutaire directie van ASN Beleggingsfondsen N.V. en ASN Venture Capital Fonds N.V. voeren, en het beheer van het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds. Dat houdt in dat ABB het beleggingsbeleid vaststelt en, waar van toepassing, het beleggingsuniversum van de fondsen bepaalt op basis van duurzame selectiecriteria. ABB is verantwoordelijk voor de aanstelling en monitoring van ACTIAM als AIF-beheerder. Het fondsbeheer en de uitvoering van het beleggingsbeleid komen in handen van ACTIAM. Per 22 juli 2014 is KAS Trust & Depositary Services B.V. aangesteld als bewaarder voor de ASN Beleggingsfondsen. Via een contractovername is het beheer van Energiefonds Overijsel I B.V. per 22 juli 2014 om niet overgedragen aan ASN Bank N.V. Ontwikkeling van de resultaten De wereldeconomie begon het jaar met een gezonde groei. Vooral de Amerikaanse economie oogde robuust. Dat was een belangrijke reden voor het stelsel van Amerikaanse banken, de Federal Reserve (Fed), het ruime monetaire beleid geleidelijk aan af te gaan bouwen (ook wel tapering genoemd). Ook het beeld in de eurozone was aanvankelijk gunstig. De onrust in de Oekraïne en spanningen in Rusland drukten het optimisme. De aandelenbeurzen en obligatiemarkten presteerden het eerste halfjaar goed. Deze ontwikkelingen hadden een positieve invloed op het fondsvermogen onder beheer van ABB. Rendement De winst van ABB over de eerste helft van 2014 bedroeg 1,8 miljoen (eerste helft van ,1 miljoen). < 3 >

4 Verslag van de directie De baten zijn nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2013, en bedragen 11 miljoen. (eerste helft van ,8 miljoen). De baten zijn iets gedaald doordat de beheervergoeding lager is door het wegvallen van de distributievergoeding, maar de stijging van fondsvermogen zorgde ervoor dat de daling beperkt bleef. De totale lasten over het eerste halfjaar bedroegen 8,6 miljoen. In dezelfde periode over 2013 bedroegen de lasten 8,9 miljoen. Ondanks de stijging van het fondsvermogen zijn de lasten iets gedaald over de eerste zes maanden van het jaar door het afschaffen van de distributievergoeding per 1 januari Rendement van de fondsen onder beheer van ABB Alle fondsen onder beheer van ABB behaalden in de eerste helft van 2014 positieve rendementen. De aandelenbeurzen presteerden wereldwijd goed. De aandelenfondsen behaalden dan ook positieve resultaten: het ASN Duurzaam Aandelenfonds 5,64%, het ASN Milieu & Waterfonds 7,87% en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 2,45%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds was 6,66%. Dit rendement was vooral te danken aan de daling van het algemene renteniveau. Het ASN Duurzaam Mixfonds kwam uit op een rendement van 6,35%. Het ASN Groenprojectenfonds behaalde een rendement van 2,77%. Doordat de kapitaalmarktrente daalde, nam de marktwaarde van de leningen toe. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 2,71%. De positieve herwaarderingen van de deelnemingen droegen bij aan het positieve resultaat. Bij het ASN-Novib Microkredietfonds nam het fondsvermogen licht toe. De uitstroom was groter dan de instroom, maar dankzij het positieve resultaat en de her belegging van het dividend nam het fondsvermogen toch toe. Het fondsvermogen van het ASN Groenprojectenfonds nam af, voornamelijk vanwege uitstroom van beleggers. Het ASN Groenprojectenfonds is een fiscaal gefaciliteerd fonds. Particuliere beleggers hebben mogelijk een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% over Tegen einde 2013 trok het ASN Groenprojectenfonds veel nieuw geld aan, waardoor het vereiste percentage groene beleggingen in het fonds onder druk kwam te staan. ABB besloot het fonds op 18 december 2013 tijdelijk te sluiten voor nieuwe instroom. Het fonds is op 22 januari 2014 weer opengesteld. In het eerste halfjaar van 2014 was er uitstroom uit het ASN Groenprojectenfonds. Energiefonds Overijssel Eind 2012 werd Energiefonds Overijssel opgericht, waarvan ABB de beheerder is. Op 17 januari 2013 ging het fonds van start. Sinds deze datum kunnen onder nemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties bij het fonds terecht om participaties, leningen en garanties aan te vragen. In de eerste helft van 2014 is één nieuwe lening ( 550 duizend) verstrekt en zijn drie participaties (in totaal voor 1,9 miljoen) genomen. Per 22 juli 2014 heeft ASN Bank N.V. de beheervergunning van ABB overgenomen. Alle baten en lasten die voortvloeien uit het beheer van Energiefonds Overijssel worden vanaf die datum verwerkt in het resultaat van de ASN Bank in plaats van dat van ABB. Fondsvermogen De inkomsten van ABB zijn gerelateerd aan het fondsvermogen van de fondsen onder beheer van ABB. Dat geldt eveneens voor de kosten van beheer en administratie. Van het ASN-Novib Microkredietfonds ontvangt ABB ook een vergoeding over uitstaande beleggingen. Het totale vermogen in de ASN Beleggingsfondsen nam in eerste helft van 2014 toe met 177 miljoen tot miljoen. De positieve koersresultaten droegen bij aan deze groei. Bovendien stroomde er in de verslagperiode nieuw geld in de fondsen. Afschaffen distributievergoedingen Vanaf 1 januari 2014 keert ABB geen distributievergoeding meer uit aan beleggingsondernemingen voor de ASN Beleggingsfondsen. De meeste distributeurs van de fondsen brengen voortaan rechtstreeks een distributievergoeding bij beleggers in rekening. Als gevolg hiervan heeft ABB voor alle fondsen de fondskosten herzien die het bij de fondsen in rekening brengt. Dit leidde tot een wijziging van de fondskosten voor bijna alle fondsen. De wijziging is ingegaan op 1 januari < 4 >

5 Verslag van de directie Fonds Fondskosten (TKP)* in 2013 in % Fondskosten per 1 januari 2014 in % ASN Duurzaam Aandelenfonds 1,25 0,85 ASN Duurzaam Obligatiefonds 0,95 0,55 ASN Duurzaam Mixfonds 1,10 0,70 ASN Milieu & Waterfonds 1,75 1,35 ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 1,75 1,55 ASN-Novib Microkredietfonds 2,50** 2,30 ASN Groenprojectenfonds 1,00 1,00 * Per 1 januari 2014 is de term totalekostenpercentage (TKP) vervangen door fondskosten. ** Voor het ASN-Novib Microkredietfonds gold een maximumpercentage van 2,50%. In- en uitstroom Na enkele goede beursjaren is de interesse van Nederlanders voor beleggen weer langzaam aangetrokken. Beleggers zijn wel voorzichtiger geworden: ze beleggen minder rechtstreeks in aandelen en obligaties, maar kiezen steeds meer voor beleggingsfondsen. Dat is terug te zien in de groei van de ASN Beleggingsfondsen: er was in het eerste halfjaar van 2014 sprake van instroom in de fondsen, behalve in het ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds. Bij ASN-Novib Microkredietfonds speelt waarschijnlijk een rol dat de status van sociaal-ethisch fonds sinds 1 januari 2013 is opgeheven, waarmee ook het fiscale voordeel voor beleggers verviel. Het effect hiervan ijlt nog steeds na. Bij het ASN Groenprojectenfonds was de uitstroom vooral in januari, na een forse instroom aan het einde van Fund Governance ABB hanteert een gedragscode bij het voeren van het fondsbeheer, de Fund Governance Principles (verder Principles ). Deze Principles zijn gebaseerd op de Principles of Fund Governance die zijn geformuleerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). Deze Principles zijn een gedragscode voor fondsbeheerders. Zij hebben tot doel waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de Principles worden de richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken en de naleving hiervan beschreven. De richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken geven een nadere uitwerking aan het beginsel om belangenconflicten tegen te gaan en te handelen in het belang van fondsbeleggers. De Principles waarborgen de naleving van deze richtlijnen bij de organisatie van de beheerder. De gedragscode van DUFAS is afgestemd met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Meer informatie over het toezicht op ABB vindt u op de website van ABB, bereikbaar via: asnbank.nl/beleggen > Over de beheerder > Toezicht. Vanaf 22 juli 2014 is ACTIAM verantwoordelijk voor de uitvoering van het fonds beheer. Zie voor meer informatie de paragraaf over AIFMD. ABB heeft zijn vermogensbeheertaken uitbesteed aan verschillende (externe) vermogens- en projectbeheerders. ABB hecht veel waarde aan de kwaliteit van de uitvoering van taken die het uitbesteedt. Het is van groot belang te kunnen vaststellen dat deze partijen hun interne bedrijfsvoering op orde hebben, deze beheersen en controleren. Een belangrijke maatregel waarmee ABB dit monitort is dat het periodiek toereikende in control -verklaringen ontvangt van de partijen waaraan het taken uitbesteedt. Voorts leggen de vermogensbeheerders in periodieke overleggen verantwoording af over het beleggingsbeleid dat zij voeren. Tevens ontvangt ABB rapportages met beleggingsinformatie en risico-indicatoren. Hieruit zijn in de eerste helft van 2014 geen bijzonderheden naar voren gekomen. Vanaf 22 juli 2014 is ACTIAM verantwoordelijk voor de uitbesteding aan de vermogensbeheerders en de projectbeheerder. Risicobeheer De inrichting van het risicobeheer moet waarborgen dat risico s zoveel mogelijk beperkt zijn door een beheerste, integere bedrijfsvoering. Ook moet de inrichting van het risicobeheer waarborgen dat de instelling (de beheerder zelf en de beleggingsinstellingen die hij beheert) adequaat kan optreden bij eventuele incidenten. De doelstelling van het risicobeheerbeleid van ABB is waarborgen dat de belangrijkste risico s die het beheer van beleggingsinstellingen beïnvloeden, worden geïdentificeerd en inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan ABB passende beheersmaatregelen treffen en de effectiviteit van deze maatregelen bewaken. Het doel van risicobeheer is drieledig, namelijk: een beheerste, integere bedrijfsvoering; naleving van wet- en regelgeving; en handelen in het belang van beleggers. < 5 >

6 Verslag van de directie Het risicobeheer van het fondsbeheer dat ABB voert, is gebaseerd op het three lines of defense-model. Dit houdt in dat er drie verdedigingslinies te onderscheiden zijn. De eerste linie is management control, de tweede risk management & compliance en de derde wordt gevormd door internal audit. Hierbij maakt ABB mede gebruik van staforganen van SNS REAAL N.V. Financiële risico s ABB heeft over de eerste zes maanden van 2014 nauwelijks prijs-, krediet- of liquiditeitsrisico s gelopen, met uitzondering van het risico ter zake van de liquide middelen die het aanhoudt op een rekening-courant bij de ASN Bank en SNS Bank. ABB accepteert dit risico. ABB heeft in de eerste helft van 2014 alleen gebruikgemaakt van de financiële instrumenten die in de toelichting zijn vermeld. geworden. Gunstig is dat de investeringsgroei van de grond komt, hoewel dit zeker voor een deel een inhaaleffect is na een lange periode van lagere investeringen. Een kanttekening bij het herstel is dat recent enkele leidende indicatoren voor de eurozone naar beneden lijken af te buigen. Per saldo zijn er echter nog genoeg gunstige ont wikkelingen om aan te nemen dat de groei langzaam verder zal aantrekken. Duitsland is de sterkste economie van de eurozone. Met een sterkere importgroei wordt het land steeds meer een trekker voor andere landen in de eurozone. Na een lange periode van groeivertraging lijkt de Chinese groei te stabiliseren. Misschien wint de economie zelfs tijdelijk wat aan vaart onder invloed van een klein stimuleringspakket. Wel nemen het risico van financiële ongelukken toe nu de huizenprijzen een daling lijken te hebben ingezet. Distributierisico s De ASN Beleggingsfondsen waarvan ABB de beheerder is, worden via verschillende distributiepartijen verkocht. De distributie van de ASN Beleggingsfondsen vindt plaats via de ASN Bank, via ondernemingen die onderdeel zijn van SNS REAAL en via derde partijen. Deze laatste zijn andere banken en financiële instellingen. ABB keert per 1 januari 2014 geen distributievergoedingen meer uit aan de aanbieders van de fondsen. Het risico van distributie betekent dat ABB voor het aanbod van de fondsen afhankelijk is van de distributie. Voor ABB is dit risico beperkt doordat de fondsen via verschillende partijen worden gedistribueerd. De ASN Bank neemt het grootste deel voor haar rekening. Vooruitzichten Algemene marktvooruitzichten De wereldeconomie verkeert in een opgaande conjunctuurfase. De Verenigde Staten zijn hierbij leidend. Die economie wint recent aan momentum. Nu de banengroei aanhoudt en de loongroei wat sterker wordt, blijven de Amerikanen hun bestedingen naar verwachting opvoeren en de opwaartse spiraal gaande houden. De economie van de eurozone is nog aan het herstellen. Het ondernemersvertrouwen staat al langer op een hoog niveau. Recenter zijn ook consumenten positiever Vooruitzichten ABB Wij verwachten dat de oplevende belangstelling van beleggers voor beleggingsfondsen ook in de tweede helft van 2014 een positieve invloed heeft op de groei van onze aandelen- en obligatiefondsen. Ook de redelijk positieve vooruitzichten voor de economie dragen bij aan die verwachting. Economische trends hebben minder invloed op het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. Wij verwachten dat het aantal participaties in het ASN Groenprojectenfonds stabiel zal blijven of licht zal stijgen. Het vervallen van de fiscale faciliteiten voor het ASN-Novib Microkredietfonds per 1 januari 2013 heeft helaas geleid tot uitstroom. Deze uitstroom werd gecompenseerd door de herbelegging van dividend. We verwachten dat de uitstroom uit het ASN-Novib Microkredietfonds zich in het tweede halfjaar van 2014 voortzet. Door de verwachte toename van het vermogen onder beheer zullen de inkomsten uit beheer in 2014 toenemen. Een toename van het beheerde vermogen zal ook leiden tot een toename van de kosten voor beheer en administratie, aangezien deze ook worden berekend op basis van het fondsvermogen. Vanaf 22 juli voert de ASN Bank het beheer voor Energiefonds Overijssel. ABB zal derhalve vanaf die datum geen inkomsten uit het beheer van Energiefonds Overijssel meer ontvangen. < 6 >

7 Verslag van de directie Doordat de distributievergoedingen in de fondsen zijn afgeschaft, zullen de daaraan gerelateerde kosten afnemen. Daar staat tegenover dat de inkomsten voor de fondsen dalen door de verlaging van de fondskosten. We verwachten dat dit per saldo een negatief effect heeft op de winst van ABB over Wij voorzien dat de invoering van de nieuwe AIFM-richtlijn een negatieve impact heeft op de winst van ABB doordat de werkzaamheden en daarmee de kosten toenemen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door of via ACTIAM. Den Haag, 29 augustus 2014 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. B.J. Blom D. Griffioen ASN Bank N.V., vertegenwoordigd door Directeur Directeur E.Ph. Goudswaard J.E. Jansen Algemeen directeur Directeur < 7 >

8 Halfjaarcijfers 2014 Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 In duizenden euro s Ref.* 30 juni december 2013 Vlottende activa Vorderingen A Liquide middelen B Winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar 2014 In duizenden euro s Ref t/m t/m Baten Ontvangen beheervergoedingen E Rentebaten F Totaal activa Totaal baten Eigen vermogen Geplaatst kapitaal C Agioreserve Overige reserves Onverdeelde winst Totaal eigen vermogen Lasten Betaalde vergoedingen G Doorbelaste kosten ASN Bank H Overige bedrijfskosten I Totaal lasten Kortlopende schulden D Totaal passiva * De referenties in de balans en de winst-en-verliesrekening verwijzen naar de toelichtingen op de desbetreffende posten. U vindt deze in de toelichting op de balans en de toelichting op de winst-en-verliesrekening. Resultaat voor belastingen Belastingen J Nettoresultaat < 8 >

9 Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 Algemeen ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. ( ABB ) is statutair gevestigd en houdt kantoor in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 153. ABB is een 100%-deelneming van ASN Bank N.V. te Den Haag. ASN Bank N.V. is een volledige dochter van SNS Bank N.V., onderdeel van SNS REAAL N.V. Door nationalisatie is de Nederlandse staat sinds 1 februari 2013 de enige aandeelhouder van SNS REAAL N.V. Deze nationalisatie heeft geen invloed op ABB. ABB voert directie over en is beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V., voert de directie over ASN Venture Capital Fonds N.V., en is beheerder van het ASN Groenprojectenfonds en het ASN Novib-Microkredietfonds. Daarnaast was ABB tot 22 juli 2014 beheerder van Energiefonds Overijssel. ABB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het halfjaarbericht is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zoals geldend per 22 juli In 2013 is de richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive, kortweg AIFMD, in werking getreden. AIFMD stelt meer gedetailleerde eisen aan het beheer van beleggingsfondsen. De Nederlandse wetgever heeft deze Europese regels vertaald in wetgeving in Nederland. Deze eisen voor het beheer hebben onder andere betrekking op het risicomanagement, uitbesteding en beloningsbeleid. Bovendien moeten beleggingsinstellingen een bewaarder hebben die de uitvoering van het fondsbeheer uitgebreid controleert. De nieuwe regels zijn in werking getreden. ABB heeft gebruikgemaakt van het overgangsjaar, zodat het uiterlijk op 22 juli 2014 aan de nieuwe regels moest voldoen. ABB heeft per 22 juli 2014 ACTIAM N.V. (ACTIAM), voorheen SNS Asset Management N.V., aangesteld als AIF-beheerder van de ASN Beleggingsfondsen. De belangrijkste werkzaamheden van de AIF-beheerder zijn portefeuille- en risicobeheer. Per 22 juli 2014 is KAS Trust & Depositary Services B.V aangesteld als bewaarder voor de ASN Beleggingsfondsen. Het beheer van Energiefonds Overijsel I B.V. is per 22 juli 2014 overgedragen aan ASN Bank N.V. De financiële gegevens van ABB zijn opgenomen in de geconsolideerde halfjaarcijfers van SNS Bank N.V. Het halfjaarbericht van SNS Bank N.V. is beschikbaar op de website ABB maakt bij het opstellen van het halfjaarbericht gebruik van de vrijstelling die in RJ wordt geboden om geen kasstroomoverzicht op te nemen. Op onderdelen zijn in dit halfjaarbericht bewoordingen gehanteerd die afwijken van de het Besluit modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Tenzij anders is aangegeven, zijn de bedragen vermeld in duizenden euro s. Het halfjaarbericht is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De cijfers over 2013 zijn opnieuw gerubriceerd om de vergelijking met de cijfers van 2014 mogelijk te maken. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien, en de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, en de omvang van het bedrag ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economische potentieel heeft plaatsgevonden die samenhangt met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economische potentieel heeft plaatsgevonden die samenhangt met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. < 9 >

10 Toelichting op de halfjaarcijfers 2014 Als een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Het halfjaarbericht wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Belastingen Belastingen omvatten de winstbelastingen en latente belastingen die over de verslagperiode verschuldigd en verrekenbaar zijn. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor zover zij betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen. In dat geval wordt de belasting in het eigen vermogen verwerkt. De belasting die over het boekjaar verschuldigd en verrekenbaar is, is de belasting die naar verwachting betaald moet worden over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de belasting die over voorgaande jaren verschuldigd was. De opstelling van het halfjaarbericht vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. < 10 >

11 Toelichting op de balans Toelichting op de balans Vlottende activa (C) Eigen vermogen (A) Vorderingen In duizenden euro s Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal vermogen In duizenden euro s 30 juni december 2013 Te ontvangen beheervergoedingen Overige vorderingen Lopende rente spaarrekening Stand per 31 december Overboeking nettoresultaat Nettoresultaat Dividenduitkering Stand per 31 december De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De overige vorderingen betreffen voornamelijk vorderingen op Energiefonds Overijssel. Deze zijn in juli 2014 betaald. Overboeking nettoresultaat Nettoresultaat t/m 30 juni Dividenduitkering Stand per 30 juni (B) Liquide middelen In duizenden euro s 30 juni december 2013 Direct opvraagbare banktegoeden aangehouden bij de ASN Bank Direct opvraagbare banktegoeden aangehouden bij SNS Bank Direct opvraagbare banktegoeden aangehouden bij overige banken Het maatschappelijke kapitaal van bestaat uit tweehonderd aandelen van 453,78. Hiervan zijn negentig aandelen geplaatst en volgestort. Ingevolge artikel 48 lid 1c van het Besluit Prudentiële Regels Wft dient de beheerder te beschikken over een minimumbedrag aan eigen vermogen van De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van ABB. < 11 >

12 Toelichting op de balans (D) Kortlopende schulden In duizenden euro s 30 juni december 2013 Vennootschapsbelasting Vermogensbeheervergoeding en administratiekosten Schulden aan groepsmaatschappijen Overlopende passiva Crediteuren Vennootschapsbelasting: dit betreft de vennootschapsbelasting die nog moet worden afgedragen over het boekjaar Vermogensbeheervergoeding en administratiekosten: dit betreft de vergoedingen voor vermogensbeheer en administratieve dienstverlening over juni 2014 die nog aan ACTIAM N.V. en externe partijen betaald moeten worden. Schulden aan groepsmaatschappijen: dit zijn enerzijds doorbelaste kosten van de ASN Bank, namelijk kosten over juni 2014 die nog aan ASN Bank N.V. betaald moeten worden, en anderzijds nog te verrekenen met moedermaatschappij ; de betaling van facturen loopt om administratieve redenen via de moedermaatschappij. In juli 2014 is het volledige openstaande bedrag afgerekend. Overlopende passiva: dit zijn accountantskosten ad 101 duizend (2013: 79 duizend) en overige kosten ad 380 duizend (2013: 89 duizend) die nog betaald moeten worden. De openstaande schulden aan crediteuren zijn in juli 2014 betaald. De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. < 12 >

13 Toelichting op de winst-en-verliesrekening Toelichting op de winst-en-verliesrekening Baten (E) Ontvangen beheervergoedingen In duizenden euro s t/m t/m ASN Duurzaam Aandelenfonds ASN Duurzaam Obligatiefonds ASN Duurzaam Mixfonds ASN Milieu & Waterfonds ASN Duurzaam Small & Midcapfonds ASN Groenprojectenfonds ASN-Novib Microkredietfonds Energiefonds Overijssel Per 1 januari 2014 zijn de beheervergoedingen (fondskosten) voor de meeste ASN Beleggingsfondsen verlaagd. De vergoeding voor het ASN Groenprojectenfonds is niet gewijzigd. Dankzij de groei van het beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen was de totale beheervergoeding voor deze fondsen slechts licht minder dan in het eerste halfjaar van Dankzij de forse groei van het ASN Milieu & Waterfonds en van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds zijn de beheervergoedingen voor deze fondsen zelfs hoger dan vorig jaar. Voor Energiefonds Overijssel is een beheervergoeding op jaarbasis vastgesteld. In 2014 is deze vergoeding lager dan in (F) Rentebaten In duizenden euro s t/m t/m Rente spaarrekening Lasten (G) Betaalde vergoedingen In duizenden euro s t/m t/m Vermogensbeheer Administratieve dienstverlening * Distributievergoedingen * Dit cijfer is anders dan in het halfjaarbericht 2013 omdat er een herrubricering heeft plaatsgevonden. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers aangepast. Het vermogensbeheer van de ASN Beleggingsfondsen is uitbesteed aan partijen die hiervoor een vergoeding ontvangen. De stijging werd veroorzaakt door de toename van het gemiddelde fondsvermogen van de ASN Beleggingsfondsen. De administratie van de beleggingsinstellingen die ABB beheert, is uitbesteed aan ACTIAM. De administratie van het ASN-Novib Microkredietfonds is tot 1 juni 2014 verzorgd door ASN Bank Controlling. Per 1 juni 2014 is ook deze administratie uitbesteed aan ACTIAM. De stijging van de administratiekosten is deels toe te schrijven aan kosten voor de administratie van het ASN-Novib Microkredietfonds en Energiefonds Overijssel ( 108 duizend) en aan de groei van het fondsvermogen ( 77 duizend). De rest van de stijging wordt veroorzaakt door de extra werkzaamheden van ACTIAM als gevolg van de invoering van AIFMD. < 13 >

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Halfjaarbericht 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarbericht 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarbericht 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Verslag van de directie Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012

ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012 1 Cover: Windturbinebladen. Foto cover: R.H. Smith. Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds ASN Groenprojectenfonds 2012 Inhoud 1 Verslag van de raad van toezicht

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie