Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm."

Transcriptie

1 Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek: Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Oorspronkelijke Engelse titel: CHEMORADIOTHERAPY FOR RECTAL CANCER IN THE DISTAL RECTUM FOLLOWED BY ORGAN-SPARING TRANSANAL ENDOSCOPIC MICROSURGERY Geachte heer, mevrouw, Uw arts heeft u verteld dat er een tumor in het laatste deel van uw endeldarm zit. De standaardbehandeling hiervoor is een korte bestraling gevolgd door een operatie waarbij de endeldarm gedeeltelijk of in zijn geheel wordt weggehaald. Graag willen wij u vragen mee te doen aan een onderzoek naar een andere behandeling. We willen onderzoeken of een langere bestraling in combinatie met chemotherapie, gevolgd door een endeldarmsparende operatie net zo effectief is als de standaardbehandeling waarbij de endeldarm niet gespaard wordt. Uw behandelend arts heeft u verteld over dit medisch-wetenschappelijk onderzoek en heeft al het één en ander uitgelegd. Om te kunnen beslissen of u wilt deelnemen aan dit onderzoek is goede voorlichting van onze kant en een zorgvuldige afweging van uw kant nodig. Daarom ontvangt u ook nog deze schriftelijke informatie die u rustig kunt doorlezen en eventueel thuis bespreken. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u deze stellen aan de artsen die aan het eind van deze informatie genoemd staan. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden. Standaardbehandeling Als u ervoor kiest om niet mee te doen aan het onderzoek krijgt u de standaardbehandeling en vanzelfsprekend de gebruikelijke (juiste) zorg. De standaardbehandeling bestaat uit een korte bestraling, gedurende één week, gevolgd door een operatie waarbij de endeldarm gedeeltelijk of in zijn geheel wordt weggehaald. Als de endeldarm maar gedeeltelijk verwijderd hoeft te worden kan een aansluiting worden gemaakt van de dikke darm aan het overgebleven deel van de endeldarm, vlak boven de anus. Als een te groot deel van de endeldarm is aangetast door de tumor, wordt de endeldarm helemaal weggehaald, samen met de anus en wordt een blijvend stoma (uitgang op de buik) aangelegd. Uw arts heeft u uitgelegd wat de eventuele bijwerkingen van deze behandeling zijn. Wanneer u niet deelneemt aan het onderzoek krijgt u deze standaardbehandeling. Behandeling als u meedoet aan het onderzoek Als u meedoet aan het onderzoek wordt u langere tijd (vijf weken) bestraald en krijgt u chemotherapie in de vorm van tabletten (Capecitabine), we noemen dit chemoradiotherapie. Hierdoor is er een kans dat de tumor kleiner wordt of helemaal verdwijnt. (zie plaatje, waarbij het gezwel kleiner is geworden na behandeling met chemoradiotherapie. 1

2 Als na onderzoek blijkt dat de tumor goed heeft gereageerd op de chemoradiotherapie dan ondergaat u daarna een operatie via de anus. Met gebruik van een buis wordt de rest van de tumor en de plaats waar de tumor zat verwijderd. Deze operatie wordt regelmatig gedaan bij patiënten met goedaardige tumoren in de endeldarm en met goed resultaat. Na de operatie wordt het weggenomen weefsel nauwkeurig microscopisch onderzocht door de patholoog. Als blijkt dat er geen of heel weinig tumorcellen in het weefsel aanwezig zijn, kan worden volstaan met deze endeldarmsparende operatie. Blijken er duidelijk wel tumorcellen in het weefsel aanwezig te zijn dan moet u toch nog een tweede operatie ondergaan waarbij de hele endeldarm wordt weggehaald. Doel en achtergrond van het onderzoek De combinatie van chemotherapie en langdurige bestraling wordt op dit moment al als standaardbehandeling toegepast bij patiënten met uitgebreide tumoren in de endeldarm. Er is dan ook veel ervaring met deze bestralingstechniek. Bij 15% van deze patiënten verdwijnt de tumor volledig en worden na de behandeling geen tumorcellen meer gevonden. Met deze studie willen we onderzoeken of deze behandeling meer effect heeft bij patiënten met tumoren in het laatste deel van de endeldarm. Verder willen we nagaan hoe vaak de endeldarm 2

3 sparende operatie succesvol is en welke bijwerkingen de operatie heeft na langdurige bestraling en chemotherapie. Ten slotte kijken we ook naar de gevolgen van de behandeling voor uw dagelijkse bezigheden en functioneren. Opzet van het onderzoek Dit onderzoek is bedoeld voor patiënten die een tumor in het laatste deel van de endeldarm hebben. Alle patiënten in de deelnemende ziekenhuizen die normaal in aanmerking zouden komen voor korte voorbestraling, zal worden gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. We verwachten dat 55 patiënten zullen gaan deelnemen in een periode van ongeveer één tot anderhalf jaar uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. Wat betekent deelname voor u? Ter voorbereiding op de bestraling en de chemotherapie krijgt u een extra endeldarmonderzoek, via de anus (scopie). Tijdens dit onderzoek wordt niet de gehele dikke darm bekeken en uitgebreide darmvoorbereiding is niet nodig. Tijdens dit onderzoek wordt rondom de tumor een tatoeage aangebracht, zodat later het gebied van de tumor kan worden herkend. Het aanbrengen van deze tatoeage duurt enkele minuten. U voelt hier niets van en het geeft ook na het onderzoek geen extra klachten. Tegelijkertijd neemt men een stukje weefsel af voor wetenschappelijk onderzoek (zie ook verderop bij bewaren van lichaamsmateriaal). Hierna wordt u opgeroepen voor de bestralingen. Deze zijn elke werkdag, dus vijf dagen per week in uw eigen ziekenhuis. Tijdens deze gehele periode slikt u chemotherapie tabletten. In totaal krijgt u 25 bestralingen. Elke week wordt u gecontroleerd door de radiotherapeut en wordt uw bloed onderzocht. Zes weken na beëindiging van de radiotherapie wordt gekeken of er nog tumorcellen aanwezig zijn door (opnieuw) een onderzoek van de endeldarm, een echo-onderzoek en een MRI-onderzoek. Er zijn dan drie mogelijke resultaten: 1. De onderzoeken laten zien dat de tumor niet heeft gereageerd op de chemoradiotherapie: de endeldarm wordt dan helemaal weggehaald. U krijgt dan een aansluiting van de darm boven de anus of de anus wordt ook verwijderd en u krijgt een stoma, dit is afhankelijk van de locatie van de tumor (zie standaard behandeling). 2. De onderzoeken zien er gunstig uit: er wordt besloten om onder narcose weefsel van het overgebleven deel van de tumor weg te halen voor onderzoek. Als blijkt dat in het weefsel toch nog te veel tumorweefsel aanwezig is, wordt de endeldarm alsnog verwijderd in een tweede operatie. 3. De onderzoeken zien er gunstig uit: er wordt besloten om onder narcose weefsel van het overgebleven deel van de tumor weg te halen voor onderzoek. Als blijkt dat er geen tumorcellen meer aanwezig zijn kan de endeldarm blijven zitten. Hoeveel kans u heeft op een van deze resultaten weten we op dit moment niet. Dit hopen we te weten te komen door dit onderzoek. 3

4 Schema: Het verschil tussen de standaardbehandeling en behandeling als u meedoet aan het onderzoek. Standaard behandeling Behandeling als u meedoet aan het onderzoek Radiotherapie gedurende 1 week Combinatie chemotherapie met radiotherapie gedurende 5 weken Onderzoek naar het effect van de chemoradiotherapie; scopie en scan Goede reactie van de tumor op de chemoradiotherapie Onvoldoende reactie van de tumor op de chemoradiotherapie Operatie via de buik: Verwijderen van (een deel van) de endeldarm en het omliggende vetweefsel, met het aanleggen van een tijdelijk dunne darmstoma of een blijvend dikke darmstoma Operatie via de anus: Het verwijderen van de plaats waar zich voorheen de tumor bevond. Operatie via de buik: Verwijderen van (een deel van) de endeldarm en het omliggende vetweefsel, met het aanleggen van een tijdelijk dunne darmstoma of een blijvend dikke darmstoma Onderzoek van het verwijderde weefsel Onderzoek van het verwijderde weefsel Onderzoek van het verwijderde weefsel Geen of weinig achtergebleven tumorcellen Te veel overgebleven tumorcellen Operatie via de buik: Verwijderen van (een deel van) de endeldarm en het omliggende vetweefsel, met het aanleggen van een tijdelijk dunne darmstoma of een blijvend dikke darmstoma controle Intensieve Controle (vaker scopie) controle controle 4

5 Vragenlijsten We zullen u in de drie jaar dat het onderzoek duurt vijf keer vragen een vragenlijst in te vullen over de gevolgen van de behandeling op uw dagelijkse functioneren. Controle Na de operatie houden we nauwkeurig in de gaten of de tumor wegblijft. Het eerste jaar komt u naar het ziekenhuis voor een onderzoek van de endeldarm (scopie en echografie), een echo van de lever en een MRI-onderzoek van het bekken. Als u alleen de endeldarmsparende operatie heeft ondergaan, zal u vaker een scopie en echo krijgen van de endeldarm (ieder kwartaal in de eerste twee jaar). Huisarts Uw huisarts krijgt schriftelijk bericht van ons over uw deelname aan het onderzoek. Tabel: Mogelijke voor- en nadelen voor de deelnemer Mogelijke voordelen ten opzichte van de standaardbehandeling Operatie via de anus: Indien de tumor goed heeft gereageerd op chemoradiotherapie heeft u een kans dat u alleen via de anus geopereerd hoeft te worden. Met als grote voordelen; geen tijdelijk of blijvend stoma en hoogst waarschijnlijk een betere plas- en ontlastingsfunctie en betere sexuele functies. Mogelijke nadelen ten opzichte van de standaardbehandeling Bijwerkingen van de langdurige bestraling: Roodheid en blaren rondom de anus in de laatste weken van de bestraling. Soms: pijnlijke ontlasting en diarree. Bijwerkingen van de chemotherapie: Koorts, misselijkheid en diarree. Soms: rode en pijnlijke handen en voeten. Zelden: haaruitval. Extra scopie(ën) via de anus: kan als onprettig worden ervaren, maar wordt meestal zeer goed verdragen. Een tweede operatie: als u in eerste instantie via de anus bent geopereerd is er een kans dat het alsnog nodig blijkt om de gehele endeldarm te verwijderen. Uw radiotherapeut en internist oncoloog zullen u verder uitleggen wat de risico s zijn en wanneer u bijvoorbeeld zou moeten stoppen met de chemotherapie tabletten of met de bestraling. In sommige gevallen kan de dosering van de chemotherapie tabletten worden verlaagd als de bovenstaande klachten hevig zijn. In geval van klachten zoals koorts, pijn, ernstige diarree of andere onverklaarbare klachten tijdens de bestraling verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met de afdeling radiotherapie en indien niet bereikbaar met uw huisarts of spoedeisende hulp. 5

6 Nazorg Zoals bij alle patiënten met een darmtumor wordt u tot vijf jaar na de operatie gecontroleerd op het optreden van uitzaaiingen, nieuwe poliepen of tumoren in de darm en terugkeer van de ziekte in het operatiegebied. Als u meedoet aan dit onderzoek wordt een extra MRI-onderzoek gedaan om te beoordelen of de tumor wegblijft. Kosten en vergoedingen Er worden geen extra kosten gemaakt die niet door uw ziektekostenverzekeraar worden betaald. Vertrouwelijkheid Onderzoeksgegevens waarvan te achterhalen is dat ze van u afkomstig zijn, kunnen slechts met uw toestemming door bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de Commissie Mensgebonden Onderzoek. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. Onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld, zullen worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer zal gebruikt worden voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Slechts degene die de sleutel van de code heeft (de onderzoeker) weet wie de persoon achter het codenummer is. De gegevens worden bewaard gedurende het onderzoek en als u daar toestemming voor geeft, gedurende 15 jaar bewaard. Bewaren lichaamsmateriaal Tijdens het eerste endeldarmonderzoek wordt, als u daarvoor apart toestemming verleent, tumorweefsel afgenomen voor onderzoek. Er zal na de behandeling van alle proefpersonen gekeken worden of er in dit weefsel aanwijzingen te vinden zijn voor hoe de patiënt heeft gereageerd op de behandeling, om hiermee patiënten in de toekomst gerichter te kunnen behandelen. Als u geen toestemming geeft voor afname van dit weefsel, heeft dat verder geen gevolgen voor uw behandeling. Alle lichaamsmaterialen die tijdens deze studie worden verzameld, worden tot de persoon herleidbaar opgeslagen. Dat betekent dat te achterhalen is dat ze van u afkomstig zijn. Na afloop van de studie worden de opgeslagen lichaamsmaterialen, als u daarvoor toestemming geeft, gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de studie bewaard. Het opgeslagen lichaamsmateriaal kan dan eventueel in de toekomst worden gebruikt voor onderzoek met een zelfde onderzoeksdoel. Als het afgenomen weefsel voor andere onderzoeksdoeleinden gebruikt gaat worden, zal de Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem en Nijmegen hier eerst toestemming voor moeten geven en in sommige gevallen ook u zelf. 6

7 Goedkeuring Voor dit onderzoek is (medisch ethische) goedkeuring verkregen van de Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem en Nijmegen. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen. Vrijwillige deelname Meedoen met dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, hoeft u daarvoor geen reden op te geven. Als u besluit niet mee te doen, zal dat geen enkele verandering brengen in uw verdere behandeling of begeleiding. Ook indien u nu toestemming geeft, kunt u die altijd zonder opgave van redenen weer intrekken. Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen. Verzekering Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Meer informatie over deze verzekering vindt u in de bijlage. Wilt u nog iets weten? Mocht u na dit alles gelezen te hebben, behoefte hebben aan meer informatie neemt u dan gerust contact op met een van de hoofdonderzoekers of uw behandelend arts. U kunt voor vragen contact opnemen met de volgende personen: Prof. dr. J.H.W. de Wilt, chirurg en hoofdonderzoeker van deze studie. Telefoon: Dr. I.H.J.T. de Hingh, chirurg en lokale onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Telefoon: Indien u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen, die zelf niet bij het onderzoek betrokken is, maar die wel deskundig is op het gebied van dit onderzoek en uw ziekte. Voor deze studie is dat dr. Ph Cuypers, telefoonnummer Ook als u voor of tijdens de studie vragen heeft die u liever niet aan de onderzoekers stelt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke arts. Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u terecht bij het Bureau Patiëntenbelangen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Het secretariaat van het Bureau Patiëntenbelangen is te bereiken op telefoonnummer

8 Bestraling en chemotherapie voor kanker in het laatste deel van de endeldarm gevolgd door endeldarm-sparende chirurgie Oorspronkelijke Engelse titel: CHEMORADIOTHERAPY FOR RECTAL CANCER IN THE DISTAL RECTUM FOLLOWED BY ORGAN-SPARING TRANSANAL ENDOSCOPIC MICROSURGERY Ik bevestig, dat ik het informatieformulier voor de proefpersoon heb gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken. Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. Ik geef toestemming dat medewerkers van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg of leden van de medisch-ethische toetsingscommissie inzage kunnen krijgen in mijn medische gegevens en onderzoeksgegevens. Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de informatiebrief. Ik geef wel / geen* toestemming om mijn gegevens gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de studie te bewaren. Ik geef wel / geen* toestemming om lichaamsmateriaal gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de studie te bewaren. Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. Naam proefpersoon :... Handtekening :... Datum: Naam onderzoeker :... Handtekening:... Datum: * Doorhalen wat niet van toepassing is. 8

9 Bestraling en chemotherapie voor kanker in het laatste deel van de endeldarm gevolgd door endeldarm-sparende chirurgie Oorspronkelijke Engelse titel: CHEMORADIOTHERAPY FOR RECTAL CANCER IN THE DISTAL RECTUM FOLLOWED BY ORGAN-SPARING TRANSANAL ENDOSCOPIC MICROSURGERY Ik geef wel / geen* toestemming om weefsel af te nemen voor toekomstig onderzoek met eenzelfde onderzoeksdoel. Als mijn weefsel voor andere doeleinden gebruikt gaat worden zal hiervoor eerst toestemming aan mij worden gevraagd.. Naam proefpersoon :... Handtekening :... Datum: Naam onderzoeker :... Handtekening:... Datum: * Doorhalen wat niet van toepassing is. 9

10 Bijlage: Verzekering Verzekering Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en die zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is gemeld. (In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar.) Centramed: Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. Appelgaarde TK Voorburg Telefoon Fax De verzekeraar kan dan vragen naar aanvullende schriftelijke informatie. De verzekering biedt een maximum dekking van per proefpersoon en voor het gehele onderzoek, en per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Dit is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet: schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen; schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had deelgenomen; schade die het gevolg is van het niet of niet volledig nakomen van aanwijzingen of instructies; schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling; bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden; bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van het niet verbeteren of van het verslechteren van deze gezondheidsproblemen. Naast de directe schadeverzekering blijven de wettelijke regels omtrent reguliere, medische- en (product) aansprakelijkheid van toepassing. In geval van schade kunt u ook contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen van het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven, bereikbaar via telefoonnummer

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 Geachte heer/mevrouw, Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen.

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Titel van het onderzoek: Rivaroxaban versus placebo ter vermindering van het risico op een veneuze trombo-embolie na ziekenhuisontslag in patiënten met een

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN Het effect van Lactobacillus Plantarum 299v op de symptomen en de darmflora bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan

Nadere informatie

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Geachte heer/mevrouw, In deze brochure vindt u meer informatie over de trainingen en metingen

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie

Beatrix Kinderziekenhuis. Leverdonatie door een levende donor

Beatrix Kinderziekenhuis. Leverdonatie door een levende donor Beatrix Kinderziekenhuis Leverdonatie door een levende donor 1 Leverdonatie door een levende donor 2 Beatrix Kinderziekenhuis Inleiding Uw kind of een kind uit uw familiekring heeft een ernstige leverziekte.

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Longkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De longen 8 Longkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 15 Onderzoek 17 Verder onderzoek 22 Behandeling 25 Behandeling van niet-kleincellige

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Baarmoederhals- kanker

Baarmoederhals- kanker Baarmoederhalskanker Inhoud Voor wie is deze brochure? Voor wie is deze brochure? Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De vrouwelijke geslachtsorganen 8 Baarmoederhalskanker 10 Oorzaken 12 Klachten 14 Onderzoek

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar?

PATIËNTEN INFORMATIE. Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar? PATIËNTEN INFORMATIE Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal Geen bezwaar? Waarover gaat deze folder? Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Hoe werkt chemotherapie? 8 Wanneer wordt chemotherapie toegepast? 11 Hoe wordt de behandeling gegeven? 12 Bijwerkingen 18 Redenen om de

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging stoma en werk Nederlandse Stomavereniging Colofon Tweede druk: april 2010 Oplage: 5000 Tekst en interviews: Rietje Krijnen, Utrecht Fotografie: Lieske Meima, Doorwerth Vormgeving en realisatie: Van den

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

Darmkanker, wat nu? April 2015

Darmkanker, wat nu? April 2015 Darmkanker, wat nu? April 2015 Inleiding U bent verwezen naar het ziekenhuis voor darmonderzoek. Uit de onderzoeken die eerder bij u zijn uitgevoerd, blijkt dat er bij u sprake is van (een sterke verdenking

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg!

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! DE KWALITEITS- CRITERIA OP EEN RIJ Welkom! U hebt een stoma of u krijgt binnenkort een stoma. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie