6 FINANCIËLE ZAKEN DE SCHOOLBIJDRAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 FINANCIËLE ZAKEN DE SCHOOLBIJDRAGE"

Transcriptie

1 42 6 FINANCIËLE ZAKEN BANKREKENINGNUMMER Het Ibannummer van Scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen is: NL33RABO van de Rabobank te Roermond, ten name van de Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Heythuysen. DE SCHOOLBIJDRAGE Door betaling van de schoolbijdrage wordt de leerling in staat gesteld gebruik te maken van een servicepakket dat bestaat uit tal van voorzieningen die weliswaar geen deel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod, maar daaraan wel faciliteiten verlenen. Voor het schooljaar is de schoolbijdrage in overleg met de MR vastgesteld op 125,= per leerling. De schoolbijdrage bestaat uit een vrijwillige ouderbijdrage, de huur van een locker, betaling van excursies inclusief entrees tijdens doeleerdagen, gedeeltelijke subsidiëring van educatieve excursies en schoolreizen, gebruikmaking van de Elektronische Leer Omgeving (ELO), proefwerkpapier, verstrekking leerlingenpasje en projectmaterialen. Door de betaling van de schoolbijdrage worden voorts allerlei activiteiten mogelijk gemaakt, zoals een goed functionerende ouderraad, het informatiebulletin, digitale inzage cijfers leerlingen, sportdagen, schoolfeesten, organisatie projectdagen, verzekeringen, gebruikmaking van de mediatheek. Bovendien worden uit deze gelden per leerjaar een aantal specifieke activiteiten gesubsidieerd. WIJZE VAN BETALING VAN DE SCHOOLBIJDRAGE De schoolbijdrage van 125,=, eventueel vermeerderd met een bedrag voor niet gratis leermiddelen, wordt betaald door overmaking op rekening van de Rabobank te Roermond, ten name van Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Heythuysen onder vermelding van schoolbijdrage, naam, voornaam, leerjaar en schooltype van de leerling.

2 43

3 44 DE BEGROTING Voor belangstellenden ligt de begroting van Scholengemeenschap Sint Ursula ter inzage op de schooladministratie. Bovendien kan de begroting ingezien worden op de website van de school met behulp van de toegekende inlogcode onder het tabblad ouders. SPONSORING De Stichting Onderwijs Midden-Limburg onderschrijft het convenant sponsoring zoals dat voor het primair en voortgezet onderwijs in 1997 is geaccordeerd. Bij sponsoring op de scholen van de stichting zal dienovereenkomstig worden gehandeld, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet medezeggenschap is bepaald. SCHADEREGELING EN VERZEKERING 1. De school stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen aan eigendommen van leerlingen. 2. Aansprakelijkheidsverzekering. De Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van ,00 per aanspraak met een eigen risico van 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van ,-- per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico 113,-- per aanspraak. Er wordt van uit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een verzekering afsluiten. 3. Ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/ hulpkracht aangegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten. De verzekerde bedragen zijn: 908,- bij overlijden ,- maximaal bij blijvende invaliditeit 908,- voor kosten van geneeskundige behandeling (secundaire dekking 136,- voor tandheelkundige behandeling per element (secundaire dekking na een ziektekostenverzekering). Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals aan brillen en fietsen niet onder de verzekering vallen.

4 4. Reisverzekering. Voor reizen of activiteiten kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering is: extra kosten (verzekerd tegen kostprijs): a b c d Kosten van opsporing, redding, repatriëring, In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland. Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd) verblijf wegens ziekte, ongevalsletsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden. Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland. e Telecommunicatiekosten ad 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs a t/m d. Reisbagage 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis. Aandachtspunten: Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd. Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten. Bij een beroep op de reisverzekering dient in alle gevallen een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden. In geval van schade: De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld! De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota s naar Zicht risico- en verzekeringsadviseurs t.a.v. schade-afdeling in Weert. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. J. Abelen Telefoon: Postadres en adres van de schade-afdeling: Zicht risico- en verzekeringsadviseurs T.a.v. schade-afdeling Postbus GK WEERT 45

5 TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN Het kwartaal volgend op de 18e verjaardag van de leerling vervalt automatisch de kinderbijslag. Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben vanaf dat moment recht op tegemoetkoming scholieren. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De hoogte van de basistoelage is afhankelijk van de woonsituatie van de leerling. De hoogte van de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder en zijn of haar partner. Is het verzamelinkomen in 2011 niet hoger dan , - dan heeft de leerling recht op de volledige aanvullende toelage. Bij een hoger inkomen neemt de aanvullende toelage met elke meer verdiende euro af en kan betekenen dat er geen recht is op een aanvullende toelage. De tegemoetkoming moet bij voorkeur 3 maanden voordat er recht op bestaat worden aangevraagd. 46

6 Bedragen 2013: Basistoelage -inwonend 106,20 -uitwonend 247,59 Aanvullende toelage -onderbouw 73,16 -bovenbouw 80,11 (HAVO 4 en 5, VWO 4, 5 en 6). Eindexamenkandidaten hebben recht op de tegemoetkoming tot en met de maand waarin de examencommissie de uitslag van het examen bekend heeft gemaakt. Leerlingen die een vervolgopleiding MBO, HBO of universiteit gaan volgen, kunnen een overbrugging aanvragen voor de maanden tussen de oude en de nieuwe opleiding. Deze periode mag niet langer zijn dan 4 maanden. De overbrugging kan aangevraagd worden met het formulier wijzigen scholier. Daarnaast moet de leerling studiefinanciering aanvragen voor de vervolgopleiding. Informatie is verkrijgbaar op het decanaat of bij één van de servicekantoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs en op TEGEMOETKOMING OUDERS Voor de schoolkosten van kinderen tot 18 jaar kunt u als ouder in bepaalde situaties een tegemoetkoming ouders aanvragen. Een tegemoetkoming wordt verstrekt voor kinderen die een MBO BOL opleiding volgen. Ook voor leerlingen in het VAVO en particulier onderwijs kan een tegemoetkoming ouders worden aangevraagd. Deze tegemoetkoming kan niet voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs worden aangevraagd.(zoals onze school) Hiervoor is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen in de leeftijdsgroep van jaar en wordt verstrekt door de Belastingdienst. Voor meer informatie zie 47 STUDIEFINANCIERING Leerlingen op het MBO hebben vanaf het eerste kwartaal na hun 18e verjaardag recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Studenten op het HBO en universiteit hebben ook recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct wanneer ze nog geen 18 jaar zijn. De studiefinanciering moet men drie maanden voor het recht op studiefinanciering bestaat aanvragen. Voor meer informatie over de hoogte en de vorm van de studiefinanciering kan men terecht bij het decanaat van onze school en bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

7 INLICHTINGEN Voor alle vragen over Tegemoetkoming Scholieren, Tegemoetkoming ouders en Studiefinanciering kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, zorg dan dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft. Telefoon: op werkdagen van tot uur. Internet: Dichtstbijzijnde servicekantoren: Servicekantoor Sittard: Servicekantoor Eindhoven: Walramstraat 11 De Witte Dame 6131 BK Sittard Clausplein 6 Voor openingstijden kijk op XP Eindhoven Bij het servicekantoor in Eindhoven kunt u alleen op afspraak terecht. Een afspraak maakt u via 48 ZIEKENFONDS EN KINDERBIJSLAGWET De studieverklaringen van het Ziekenfonds of de Kinderbijslagwet (voor zover deze door u nog worden ontvangen), die ter ondertekening aan de administratie van de school worden aangeboden, behoren door de ouders zelf zo volledig mogelijk ingevuld te worden (het betreft hier verklaringen die betrekking hebben op studerende kinderen, ouder dan 16 jaar).

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

Studenten informatie pakket

Studenten informatie pakket Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld

Nadere informatie

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO Versie januari 2008 Den Haag - - - - - - - - - - Januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE 0. Algemene Bepalingen 3 I. Rechten en verplichtingen in verband met de voorbereiding van de

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland VERZEKERINGEN Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 5 3. Veel gestelde vragen over verzekeringen 7 4. Praktijkvoorbeelden met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Creditcard en Platinumcard Met de creditcards van de ING kunt u veilig betalen en geld opnemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bovendien

Nadere informatie

JOHO SPECIAL ISIS. De meest afgesloten reisverzekering voor stage in het buitenland

JOHO SPECIAL ISIS. De meest afgesloten reisverzekering voor stage in het buitenland JOHO SPECIAL ISIS De meest afgesloten reisverzekering voor stage in het buitenland Dekking voor aansprakelijkheid tijdens je stage werkzaamheden Hoge dekking voor laptop en overige elektronica Je betaalt

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Doorlopende reisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model VE 03.5.01 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Doorlopende reisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model VE 03.5.01 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4

Nadere informatie

Uw vakantie goed geregeld. Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering

Uw vakantie goed geregeld. Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering Uw vakantie goed geregeld Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering Voorwoord In deze brochure vindt u de verzekeringsvoorwaarden die horen bij uw reisverzekering bij De Friesland.

Nadere informatie

Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Financiële wegwijzer. Start van de betaling Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Nadere informatie

Meeùs Reisverzekering Onderwijs MR OW 2013 Voorwaarden

Meeùs Reisverzekering Onderwijs MR OW 2013 Voorwaarden Schoolreisverzekering MR OW 2013 Meeùs Reisverzekering Onderwijs MR OW 2013 Voorwaarden Wegwijzer in de voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Duur der verzekering

Nadere informatie

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten.

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. VERZEKERING Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. Dit is geregeld via de Besturenraad (Belangenbehartiger van en dienstverlener aan scholen en schoolbesturen) met als intermediair

Nadere informatie

Maartenscollege. Schoolgids 2014 2015

Maartenscollege. Schoolgids 2014 2015 Maartenscollege Schoolgids 2014 2015 Colofon Redactie Sjoerd Louwes Ontwerp Dorèl Extra Bold Fotografie Aart Nieuwkoop Renger Sissing Drukwerk Koningklijke Van Gorcum juli 2014 Inhoudsopgave 3 Hartelijk

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 436-95 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie