VASTSTELLING VOORWAARDEN VRIJWILLIGE VEILING (Bijzondere veilingvoorwaarden)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTSTELLING VOORWAARDEN VRIJWILLIGE VEILING (Bijzondere veilingvoorwaarden)"

Transcriptie

1 1 Zaaknr.: VASTSTELLING VOORWAARDEN VRIJWILLIGE VEILING (Bijzondere veilingvoorwaarden) Op ** tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. HENRICUS JOHANNES ANTONIUS MARIA VAN KRUIJSDIJK, notaris te Veldhoven, hierna te noemen notaris, mevrouw mr. Victoria Jennifer Ogier-Heitman, geboren te Khamis-Mushayt (Saoedi-Arabië) op zesentwintig augustus negentienhonderd tachtig, gehuwd, werkzaam ten kantore van mij, notaris, adres: Notarishuys Veldhoven, Dorpstraat 158 te Veldhoven (postcode 5504 HM), als mondeling gevolmachtigde van: Van de Schans Makelaardij, Janssen Steijlen Lommers Makelaars, Damoiseaux Laeven Makelaardij, Makelaars van Nu, Jan Jansen Makelaardij, Kennis Makelaardij, Van Kasteren Makelaardij, AB Makelaars en Henri Kox Makelaardij, allen met hun kantoor gevestigd te Veldhoven, welke volmachtgevers handelen als organisatoren van een veiling event in Veldhoven. I VERKLARINGEN VOORAF De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: DOEL VAN DE AKTE Deze akte heeft tot doel de veilingvoorwaarden vast te stellen waaronder de vrijwillige verkoop van de op een aan deze akte gehechte lijst omschreven registergoederen zullen worden verkocht. DATUM EN PLAATS VEILING De voorgenomen openbare verkoop van de op een aan deze akte gehechte lijst omschreven registergoederen zal plaatsvinden op: de avond van drie en twintig mei tweeduizend veertien (aanvang omstreeks zestien uur, uur) te Veldhoven in Theater De Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven, tenzij de opdracht tot veiling van dat specifieke registergoed vooraf wordt ingetrokken. PROCEDURE Het doel van de vrijwillige veiling is om aanbod en aanvaarding ten aanzien van de respectievelijke registergoederen bij elkaar te brengen en uiteindelijk tot stand te brengen alsmede de koopprijs te bepalen, welke overeenstemming direct na afloop van de veiling wordt vastgelegd in reeds opgemaakte en door de respectievelijke verkopers ondertekende koopovereenkomsten. Het is aan de respectievelijke makelaars reeds bekend, welk bedrag het bodembedrag voor de verkoop is. Indien in de veiling niet minimaal het bodembedrag is geboden dan vindt geen verkoop plaats. II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op de openbare verkoop zijn voor zover mogelijk van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij akte op een en dertig januari tweeduizend zes, verleden voor meester R.W.T. Salomons, notaris te Andel, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare registers van het kadaster in Eindhoven op een februari tweeduizend zes in deel 40480, nummer

2 198, voor zover van die voorwaarden bij de onderhavige akte niet wordt afgeweken door wijzigingen of aanvullingen. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: "AVVE". III BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN In afwijking van- en aanvulling op de AVVE zijn op deze vrijwillige veilingverkoop van toepassing de volgende bijzondere voorwaarden: 1. Wijze van veilen. De openbare veiling vindt plaats in één zitting. De inzet geschiedt bij opbod en de afslag bij afmijning. 2. Inzet en afslag 1. Biedingen geschieden op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt. 2. Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom. 3. Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod. 3. Voorbehoud recht van beraad De respectievelijke eigenaren dan wel hun makelaar maken gebruik van het recht van beraad in die zin dat wel op de betreffende avond van het veiling event de koopovereenkomst getekend zal worden. Indien zij de prijs te laag achten wordt er geen koopovereenkomst getekend en wordt dit ook op de avond van het veiling event aan de hoogste bieder bekend gemaakt. 4. Legitimatie De inzetter en afmijner dienen zich tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. 5. Inzetpremie De inzetpremie bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt een half procent (0,5%) van het hoogste bod bij de inzet van het te veilen registergoed, met een maximum van een duizend twee honderd vijftig euro ( 1.250,00). De inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op diens bankrekeningnummer uitbetaald. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 en lid 2 van de AVVE, is de inzetpremie niet verschuldigd als de inzetter de koper in veiling is of na vaststelling bij acte de command. Ook vindt nimmer verrekening van de inzetpremie met de koopprijs plaats. De inzetpremie wordt, zo deze verschuldigd is, door de notaris voldaan aan de inzetter. Dit pas nadat de notaris die heeft ontvangen en slechts als de gunning heeft plaatsgevonden. Aldus uiteindelijk dus pas ook als de notariële levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden op basis van de eerdere gunning. 6. Omzet- en overdrachtsbelasting Voor zover de verkoper bekend, is ter zake van de levering géén omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt twee procent (2%) van de overeengekomen koopsom en tegenprestatie en is verschuldigd over de koopprijs. Als voor de berekening van de overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op vermindering van de grondslagwaarde, omdat verkoper of zijn rechtsvoorganger het registergoed heeft verkregen respectievelijk fictief heeft geleverd in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, belast met 2

3 overdrachtsbelasting of met niet-aftrekbare omzetbelasting, binnen zesendertig maanden vóór het ondertekenen van de akte van levering, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag, dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 7. Geen rente De koper is niet verplicht een rente te voldoen over de koopprijs over de periode die verstrijkt tussen de datum van acceptatie/gunning en de datum van eigendomsoverdracht. 8. Kosten 1. Op grond van artikel 9 lid 1 AVVE komen voor rekening van de koper, alle kosten en lasten en de op de veiling vallende extra kosten. Voorafgaand aan de veiling zal een actueel overzicht worden gegeven van de te verwachten kosten. Voor zover thans bekend worden die kosten hierna opgegeven: - de overdrachtsbelasting en/of de vergoeding als hiervoor in artikel 6 omschreven; - het honorarium voor de notaris; - eigenaarslasten, waaronder waterschapslasten: zowel de lopende als eventuele achterstallige lasten; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van herstel van bekende en onbekende gebreken. 2. Voor rekening van verkoper komen: de eventuele inzetpremie alsmede een bedrag van twee honderd vijftig euro ( 250,00) aan algemene veilingkosten welke de makelaars in rekening brengen om te kunnen participeren in het veiling event. 9. Betalingstermijnen waarborgsom, kosten en koopprijs In afwijking van hetgeen is bepaald in de AVVE dient de betaling van de waarborgsom, de verschuldigde kosten en de koopprijs te geschieden zoals is bepaald in de te sluiten koopovereenkomst. Alle betalingen moeten worden gedaan door storting op een daartoe bestemde rekening van de notaris. 10. Feitelijk gebruik en bestemming van het registergoed / Milieu / Energieprestatiecertificaat / Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen Bepalingen omtrent gemelde zaken worden opgenomen in de te sluiten koopovereenkomst. 11. Drie-dagenbedenktijd en schriftelijkheidsvereiste De koper op deze vrijwillige veiling heeft de wettelijke drie-dagenbedenktijd welke termijn ingaat vanaf het moment waarop de ondertekende koopovereenkomst hem ter hand is gesteld. 12. Garanties van verkoper Artikel 15 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: 1. De verkoper garandeert met betrekking tot het registergoed: a. hetgeen daarover door of namens hem schriftelijk is vermeld; b. dat hij bevoegd is tot verkoop en levering. 3

4 4 2. De verkoper garandeert voor zover in deze akte niet anders is vermeld, dat tot het uitbrengen van het bod waarvoor wordt gegund: a. hem, door daartoe bevoegde instanties, geen nog niet uitgevoerde verbeteringen, herstellingen of andere voorzieningen zijn voorgeschreven noch dat een daartoe strekkend voorschrift hem schriftelijk is aangekondigd; b. het registergoed niet is geplaatst op een door een daartoe bevoegde instantie opgemaakte voorlopige of definitieve monumentenlijst; c. geen huurkoopovereenkomsten in de openbare registers zijn ingeschreven; d. geen rechten of plichten als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht zijn gevestigd of opgelegd en dat hij geen kennisgeving heeft ontvangen als bedoeld in artikel 2 en volgende van voormelde wet; e. in de laatste aankomsttitel van het registergoed geen erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen zijn genoemd; f. bij de laatste aankomsttitel en daarna geen erfdienstbaarheden zijn gevestigd en dat in die titel en daarna geen kwalitatieve verplichtingen werden overeengekomen; g. het registergoed niet is betrokken in een ruilverkavelings- of herinrichtingsplan en niet ter onteigening is aangewezen; h. het registergoed niet is gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorps- of stadsgezicht of als beschermd natuurmonument of waarop het wettelijk voorkeursrecht van een overheidsorgaan van toepassing is. i. aan het registergoed geen mandeligheid anders dan op grond van de wet is verbonden. De koper aanvaardt de in de bijzondere veilingvoorwaarden vermelde erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen. 3. Het is de verkoper, tenzij in deze akte anders is vermeld, niet bekend dat er: a. subsidies zijn toegekend waaraan voorwaarden zijn verbonden waarvoor de koper kan worden aangesproken of die door de koper geheel of gedeeltelijk moeten worden terugbetaald; b op de koper of op het registergoed verhaalbare achterstallige zakelijke lasten zijn; c. andere dan de in lid 2 bedoelde erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen bestaan; d. een verplichting tot herbeplanting krachtens de Boswet bestaat; e. in het verkochte ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn; f. een gedeelte van het verkochte tot buurweg is bestemd. 4. Het is, tenzij in deze akte anders is vermeld, de verkoper, tot het uitbrengen van het bod waarvoor werd gegund, niet bekend dat het registergoed: a. niet de eigenschappen bezit die voor gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen; b. naar geldende maatstaven en normen is verontreinigd met giftige, chemische of andere gevaarlijke stoffen, zodanig dat het ongeschikt is voor gebruik.

5 Sub a en b wordt onder gebruik verstaan de wijze waarop het registergoed in gebruik is of het laatst in gebruik was. 5. Indien blijkt dat er aan de verkoper en koper niet bekende subsidies, achterstallige lasten, erfdienstbaarheden, buurwegen, mandeligheden of verplichtingen als hiervoor in lid 3 bedoeld en/of eigenschappen of verontreiniging(en) als hiervoor in lid 4 bedoeld bestaan, is de koper bevoegd, tot de dag waarop de koopsom moet worden betaald, de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, mits hij aannemelijk maakt dat hij niet gekocht zou hebben, ook niet voor een lagere koopsom, als hij de betreffende feiten had gekend. Indien verkoper en koper van mening verschillen over de vraag of de koper voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij in dat geval niet gekocht zou hebben, zal een bindende uitspraak worden gevraagd aan drie deskundigen, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de kantonrechter binnen wiens ressort het registergoed is gelegen. De kosten van de uitspraak zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij de deskundigen anders oordelen. 6. Een vordering tot schadevergoeding op grond van een verleende garantie moet, op straffe van verval van een beroep daarop, schriftelijk bij de notaris worden ingediend, voor de dag waarop de koopsom moet worden betaald en zijn voorzien van een beschrijving en een opgave van het (geraamde) bedrag van de schade. De verplichting tot levering, aflevering en betaling van de koopsom en het recht om levering, aflevering en betaling te verlangen, worden opgeschort tot de dag volgende op die waarop het recht van de verkoper om op grond van het in lid 12 bepaalde, ontbinding van de koopovereenkomst in te roepen eindigt. 7. De koper heeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding ingevolge dit artikel indien de grond(en) waarop hij zijn aanspra(a)k(en) baseert, hem bij het uitbrengen van zijn bod bekend was (waren) of door middel van een in redelijkheid van hem te verlangen onderzoek bekend had(den) kunnen zijn. 8. Indien verkoper op grond van dit artikel tot schadevergoeding wordt aangesproken, heeft hij het recht de ontbinding van de koopovereenkomst in te roepen, door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris binnen één week nadat verkoper van de vordering van de schadevergoeding heeft kennis genomen. Alle kosten van de veiling, komen in dat geval voor rekening van de verkoper. 13. Omschrijving van de leveringsverplichting Artikel 16 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: 1. De verkoper is verplicht aan de koper de eigendom of - indien het registergoed een ander recht betreft - dat recht te leveren dat: a. onvoorwaardelijk is en niet aan ontbinding of aan welke vernietiging ook onderhevig is; b. niet is bezwaard met beslagen, hypotheken, inschrijvingen daarvan of pandrechten; en c. niet is bezwaard met beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen welke daarop niet mogen rusten krachtens de in de artikel 15 leden 1 en 2 AVVE (gewijzigd in voormelde tekst) door de verkoper gegeven garanties met 5

6 inachtneming van de afwijkingen daarvan of aanvullingen daarop in de bijzondere veilingvoorwaarden. De koper aanvaardt de eventueel in verband met het onder b bepaalde, benodigde afstand van hypotheek of pand en geeft onherroepelijk volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van de notaris, om daarvan bij notariële akte te doen blijken. 2. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte van het onroerend goed niet juist is, zal geen van partijen daaraan enig recht ontlenen. 3. Alle aanspraken ter zake van het registergoed tegenover derden, waaronder begrepen bouwers, (onder)aannemers, installateurs en leveranciers, gaan voor zover mogelijk door de overdracht over op de koper die deze aanvaardt. De verkoper is verplicht de hem daarover bekende gegevens aan de koper ter beschikking te stellen. De verkoper is overigens ter zake niet tot enige vrijwaring gehouden. 4. Het registergoed wordt vrij van huur, pacht en andere gebruiksrechten alsmede ongevorderd geleverd. 5. Roerende zaken welke op of in het registergoed aanwezig zijn niet in de verkoop of levering begrepen. 14. Levering Artikel 17 AVVE vervalt aangezien de levering van alle registergoederen die tijdens het veiling event worden aangeboden verloopt door ondertekening van een koopovereenkomst gevolgd door een akte van levering te verlijden door een van de notarissen van Notarishuys Veldhoven B.V. te Veldhoven. 15. Risico en verzekering Artikel 18 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: 1. Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag van juridische levering of - ingeval van eerdere aflevering - vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt. 2. De verkoper is verplicht ervoor te zorgen dat de tot het registergoed behorende opstallen bij een solide verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd zijn tot het moment waarop het risico op de koper overgaat. Dezelfde verplichting rust op de koper vanaf het moment dat de koper het risico draagt tot de betaling van de koopsom. Deze verplichting geldt niet voor zover de verkoper of koper kan aantonen, dat een dergelijke verzekering in redelijkheid niet mogelijk is of de verkoper of koper een overheidsinstantie is die haar opstallen niet pleegt te verzekeren. De tot verzekering verplichte partij dient desverlangd het bewijs van verzekering en van premiebetaling over te leggen. De wederpartij is bevoegd bij de verzekeringsmaatschappij inlichtingen te vragen. Is een partij nalatig in haar verplichting tot verzekeren of in het verstrekken van informatie daarover, dan is de wederpartij gemachtigd de verzekering op naam en voor rekening van de nalatige partij te sluiten. 16. Aflevering 6

7 De leden 4 en 5 van artikel 19 van de AVVE vervallen en worden vervangen door de volgende tekst: 4. Het registergoed moet worden afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich bij het uitbrengen van het bod, waarvoor werd gegund, bevond. 5. De verkoper verleent geen vrijwaring voor hem onbekende verborgen gebreken. 6. Tenzij in de bijzondere veilingvoorwaarden anders is vermeld, wordt het registergoed vrij van bewoners en gebruikers afgeleverd. 17. Ontruiming Artikel 20 van de AVVE vervalt. 18. Gevolgen gebreken bij aflevering Artikel 21 en 22 van de AVVE vervallen. In de te sluiten koopovereenkomst zijn bepalingen opgenomen omtrent gebreken bij de aflevering. 19. Slotbepalingen Artikel 24 lid 3 AVVE vervalt en lid 4 van dat artikel wordt vernummerd in lid 3. IV SLOT Deze akte is verleden te Veldhoven op de datum in het begin van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 7

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort.

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort. 1 OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. het stalen motorvrachtschip genaamd Anaconda I, gemerkt 21948 BR 1994, casco gebouwd bij River Shipyard te Plock (Polen) en afgebouwd bij Machinefabriek Dolderman

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009 Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken INHOUDSOPGAVE - Artikel 1: Begripsbepalingen - Artikel 2: Algemeen - Artikel

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse CNB reglement september 2013 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. 13 05 05-10 1 Definities Geldgever De besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie