'Intelligent Vehicle-Highway Systems'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Intelligent Vehicle-Highway Systems'"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Vertaling van de SAMENVATTING van het STRATEGISCH PLAN voor 'Intelligent Vehicle-Highway Systems' in de Verenigde Staten 1 ij! j; Vertaling: Peter van Schijndel Eindredactie: Henk Taale Voorwoord: Frans Middelham Rotterdam, april 1993 Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam portnummer: CXR93011.rap

2 _

3 VOORWOORD Dit rapport is een vertaling van de "EXECUTIVE SUMMARY" van het "Strategic Plan for Intelligent Vehicle-Highway Systems (IVHS) in the United States", zoals dat medio 1992 is gepresenteerd. IVHS is het antwoord van de VS op de ontwikkelingen in Europa met PROMETHEUS en DRIVE. De inhoud achten we zodanig van belang dat we de moeite hebben genomen dit document te vertalen om het daarmee voor een breder publiek toegankelijk en begrijpelijk te maken. Het kan daarmee bijdragen aan het formuleren van de eigen visie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer op de huidige ontwikkelingen in de steer van telematica en het verkeer en vervoer, het positioneren van de diverse activiteiten waarbij de AW betrokken is en het voltooien van de puzzel waarmee zoveel mensen bezig zijn. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, als zou het gaan om systemen voor autosnelwegen, gaat het in dit stuk om een uitgesproken visie op de ontwikkelingen voor de komende 20 jaar van het gehele wegenstelsel. In Amerikaanse termen is dat zowel het systeem van snelwegen dat de steden verbindt (in onze termen het hoofdwegennet) als het systeem van wegen in de steden zelf (in onze termen het onderliggend wegennet). Het document is op belangrijke onderdelen vergelijkbaar met het door CX uitgebrachte document: "Dynamic Traffic Management in The Netherlands" waarin eveneens sprake is van een visie voor de korte, middellange en lange termijn op het gebied van verkeersbeheersing, inclusief de te verwachten verbeteringen en de daarmee gepaard gaande kosten. Opvallend in het IVHS-document is de integrale benadering vanuit het perspectief van de verkeersveiligheid en de economische verliezen welke de huidige congestie met zich meebrengt. Daarbij worden vooral de organisatorische verantwoordelijkheden gelegd bij die partners waar deze verantwoordelijkheden van nature horen. De nota geeft blijk van een visie op de technieken welke moeten worden toegepast, zoals uit de elektronica, computerhardware en -software, besturingsmodellen en communicatie. Ook is er een visie op de verschillende toe te passen systemen, zoals verkeersbeheersings-, reizigerinformatie-, voertuig-, openbaar vervoer- en vlootmanagementsystemen. Met name het hoofdstuk 'Korte termijn acties' spreekt tot de verbeelding. Het is uitstekend geschikt om te worden vergeleken met de manier waarop wij onze huidige activiteiten, zowel in lokaal, regionaal, landelijk als in Europees verband, ontplooien. Een serieuze bestudering kan ik daarom van harte aanbevelen. Wellicht roept het IVHS-document dan ook een aantal kritische vragen op die we aan onze opdrachtgevers en aan ons zelf zouden kunnen stellen. Met name ten aanzien van de wijze waarop we in Nederland de keuzes (of het ontwijken daarvan) bij onze eigen dilemma's proberen te verantwoorden. Frans Middelham Adviesdienst Verkeer en Vervoer Hoofdafdeling Infrastructuur en Benutting

4

5 SAMENVATTING van het STRATEGISCH PLAN VOOR 'Intelligent Vehicle-Highway Systems' in de Verenigde Staten Voorbereid door IVHS AMERIKA 20 mei 1992

6

7 STRATEGISCH PLAN VOOR IVHS IN DE VERENIGDE STATEN SAMENVATTING van het STRATEGISCH PLAN Inleiding: de noodzaak Oppervlaktetransport is in de Verenigde Slaten op een cruciaal punt aanbeland. De mobiliteit, die zo hoog wordt gewaardeerd, wordt bedreigd. Vele van 's lands wegen raken verstopt. De congestie blijft toenemen en de conventionele oplossing - het aanleggen van meer wegen - gaat niet meer op in vele delen van het land, zowel om financiele als om milieutechnische redenen. Veiligheid blijft een eerste zorg. In 1991 kwamen in de Verenigde Staten mensen om bij verkeersongevallen en meer dan 5 miljoen raakten er gewond. Openbaar vervoer, kampend met een chronisch tekort aan budget, wordt door velen als een onaantrekkelijk alternatief voor de auto gezien. Congestie eist zijn prijs, ook in verloren gegane produktiviteit, wat het land "De mobiliteit, die in jaarlijks ongeveer 100 miljard dollar kost. Verkeersongevallen, dikwijls veroorde Verenigde Staten zo hoog wordt zaakt door de congestie zelf, kosten nog eens 70 miljard dollar per jaar. gewaardeerd, wordt bedreigd." Getallen alleen kunnen het verlies van levens of de consequenties van langdurige ziektes van gewonden niet weergeven. Er zijn ook nog andere schadeposten. Bijvoorbeeld: inefficiente ritten van voertuigen reduceren de produktiviteit, verspillen energie en verhogen de emissie van uitlaatgassen. Vrachtwagens, bussen en auto's die stilstaan in het verkeer, verspillen elk jaar miljarden liters brandstof en stoten nodeloos tonnen vervuiling uit. Herkenning van deze problemen leidde tot het aannemen van de 'Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA)' uit 1991, getekend door president Bush op 18 december De doelstelling van ISTEA is duidelijk aangekondigd in een beleidsvoornemen: "...to develop a 'National Intermodal Transportation System' that is economically efficient and environmentally sound, provides the foundation of the Nation to compete in the global economy, and will move people and goods in an energy efficient manner."

8 IVHS AMERICA IVHS: Een antwoord Er is geen e e n d u i d i 9 antwoord op de complexe transport problemen waarmee we geconfronteerd worden. Echter, een reeks van technieken, bekend als 'Intelligent Vehicle-Highway Systems (IVHS)' kan van zeer groot nut zijn om de doelstellingen van de ISTEA de bereiken. Het Congres heeft dit onderkend en geeft een subsidie van 660 miljoen dollar voor het IVHS programma voor de komende 6 jaar. IVHS is samengesteld uit een aantal technieken, inclusief informatieverwerking, communicatie, regelingen en elektronica. Het samenvoegen van deze technieken in het transportsysteem kan levens, tijd en geld besparen. Doelen van IVHS in de V.S. Verbeterde veiligheid Verminderde congestie Toegenomen mobiliteit met een hogere kwaliteit Verminderde invloed op het milieu Verbeterde economische produktiviteit Een levensvatbare nieuwe industrie voor IVHS IVHS kan de veiligheid verhogen, congestie reduceren, mobiliteit verhogen, de uitwerking op het milieu minimaliseren, energie besparen en de economische produktiviteit van het wegennet bevorderen. Het zal de effectiviteit van toekomstige uitgaven aan aanleg en onderhoud van wegen sterk verbeteren en tevens de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer verhogen. IVHS zal net zo'n basisonderdeel van het transportsysteem zijn als asfalt of rails. De uitdaging ligt in de diversiteit van IVHS. De techniek is sterk interdisciplinair, varierend van natuurkunde tot psychologie. Aangezien de structuur van de overheid net zo divers is, zullen nieuwe werkrelaties tussen de verschillende niveaus bij de overheid nodig zijn. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven zullen gevormd moeten worden. Rechtskundige onderwerpen zoals produktverantwoordelijkheid en privacy zullen moeten worden vastgelegd. Veel deelnemers aan IVHS beconcurreren elkaar om de subsidies en de klanten; veel deelnemers hebben tegenovergestelde doelen en klanten. Echter, wil IVHS een succes worden, zal deze diversiteit tot een gezamenlijke aanpak moeten leiden - een samenhangend nationaal programma van technische verkenningen en praktijktesten leidend tot implementatie over het gehele land. Onderzoek moet worden gepland, uitgevoerd en gecoordineerd. Wettelijke en rechtskundige barrieres zullen moeten worden onderkend en hun invloed worden gematigd. Zowel investeringen van de overheid als van het bedrijfsleven zijn cruciaal in IVHS. De inspanning om deze middelen veilig te stellen, zal nu moeten beginnen. IVHS is geen luchtkasteel. Echte systemen, produkten en diensten worden nu al getest door de gehele Verenigde Staten. Sommige systemen van de eerste generatie zijn in feite al op de markt of worden ontwikkeld. Deze systemen: Verzamelen en verzenden dynamische informatie over verkeersomstandigheden en dienstregelingen voor reizigers, ongeacht of ze thuis, op het werk of onderweg zijn. Gewaarschuwd voor toevalligheden en vertragingen, hebben ze de mogelijkheid hun plannen te wijzigen, zodat het ongerief zo klein mogelijk is. Vergroten de capaciteit van de snelwegen doordat het aantal ongevallen kleiner wordt. Indien toch een ongeval plaats vindt, wordt het sneller afgewikkeld, worden de verkeersstromen om de plek des onheils geleid en worden tolgelden automatisch geind.

9 STRATEGISCH PLAN VOOR IVHS IN DE VERENIGDE STATEN Verbeteren de produktiviteit van wagenparken van het goederentransport, openbaar vervoer en hulpdiensten door automatische plaatsbepalings- en toewijzingssystemen, die dynamische de routes van voertuigen aanpassen om aan de behoeften van de klant tegemoet te komen. Helpen automobilisten een gewenste bestemming te bereiken door middel van navigatiesystemen, uitgebreid met functionaliteiten om routes te zoeken of dynamische routeinformatie te verwerken. Opgeslagen wegenkaarten en stratenplannen, die van zulke systemen deel uit maken, geven informatie over nabijgelegen zakelijke of toeristische attracties. Meer dan 20 praktijkproeven worden nu gerealiseerd of zijn gepland (als ondernemingen van overheid en bedrijfsleven), om meer geavanceerde IVHS concepten en componenten, dan de hierboven genoemde, te evalueren. De afbeelding hieronder laat een aantal van deze proeven zien. Daar er nog vele onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's in de maak zijn, beloofd de toekomst zelfs nog meer geavanceerde produkten en diensten. Deze behelzen systemen die botsingen proberen te vermijden, waardoor veel verkeersongevallen voorkomen kunnen worden, en systemen in het voertuig die informatie geven over wegcondities, inclusief bochten, snelheidslimieten en wegwerkzaamheden. Onderzoek wordt gedaan naar routegeleidingssystemen die gevoed worden met verkeersinformatie en de automobilist de snelste route wijst en hem langs vertragingen leidt. Verder wordt onderzoek gedaan naar verbeterde visuele systemen, die door duisternis, mist en stof kunnen "kijken" en zodoende de automobilist een heldere kijk op de weg bieden, en systemen die automatisch vrachtauto's wegen - en tevens identificeren - indien zij een grens passeren. CURRENT AND PLANNED IVHS OPERATIONAL TESTS SMART TRAVELER CUIOESTAR. IMIS TRAVUNK ADVANCE, SMART BUS SMART BUS PA SATELLITE CONN ATMS MOBILITY MANAGER PATH SMART TRAVELER PATHFINDER INFORM TRANSCOM l-»5 IMP. SMART BUS UCA, VA A MD LIVE VIDEO, VA A MD HELP/CRESCENT TRAVTEK SMART COMMUTER

10 IVHS AMERICA VOOrdelGn Binnen de komende 20 jaar kan een nationaal IVHS programma zelfs een grotere maatschappelijk invloed hebben dan het 'Interstate Highway System'. Net als bij de aanleg van het 'Interstate Highway System' zijn de effecten aan het begin van het programma moeilijk te voorspellen. Gezien dit feit, voorziet het Strategisch Plan in een reeks van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's om de maatschappelijke invloed van IVHS te evalueren. Het is echter duidelijk dat IVHS substantiele voordelen kan opleveren, voor de hele maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld voordelen voor zowel automobilisten in landelijke gebieden als in de met congestie belaagde grote steden; voor zowel de oudere als de jongere chauffeurs; en voor zowel de huidige gebruiker van het openbaar vervoer als voor diegenen die gebruik gaan maken van het openbaar vervoer als gevolg van de verbeteringen die mede door IVHS mogelijk zijn gemaakt. De verwachte grootste voordelen worden hierna opgesomd. Vanwege de verwachte schaal van de economische, wettelijke en sociale effecten van IVHS is het belangrijk dat er een grondige, systematische evaluatie van IVHS komt, tijdens de geplande praktijkproeven. Veiligheid IVHS geeft informatie aan en regelt het gebruik van motorvoertuigen en geeft daardoor de mogelijkheid van essentiele verbeteringen in de verkeersveiligheid. Historisch gezien heeft de ontwikkeling van veiligheidsvoorzieningen voor motorvoertuigen beurtelings gewisseld tussen primaire systemen, welke dreigende botsingen hielpen voorkomen, en de secundaire veiligheidssystemen, welke het letsel opgelopen door een ongeval hielpen terugbrengen. Tussen 1930 en 1950 lag de nadruk op primaire systemen, zoals remmen en verlichting. Later werd de focus gericht op de secundaire systemen, zoals veiligheidsgordels, kreukelzone's, etc. Nu geeft de komst van de IVHS techniek onvoorziene mogelijkheden een doorbraak te bereiken in systemen ter vermijding van ongevallen. Zulke primaire veiligheidssystemen kunnen automobilisten waarschuwen dat ze te dicht op een auto rijden op een andere rijstrook, of dat ze gevaar lopen van weg te raken. Dit zal het grootste voordeel hebben voor de automobilisten in landelijke gebieden. Meer dan de helft van de fatale ongevallen in de Verenigde Staten gebeurde op wegen in een landelijke omgeving, als gevolg van de dikwijls slechte wegcondities en te hoge snelheden. Belangrijke infrastructurele verbeteringen zullen ook bijdragen aan het verhogen van de veiligheid. Bijvoorbeeld, nieuwe verkeersregelsystemen zullen het aantal stops van voertuigen verminderen, de variatie in snelheid van voertuigen verminderen en de doorstroming van het verkeer verbeteren. Al deze verbeteringen zullen op hun beurt leiden tot het afnemen van het aantal ongevallen. Deskundigen hebben geraamd dat IVHS de ongevallen met dodelijke afloop in het jaar 2011 met 8 procent kan terugbrengen. Dat betekent dat er elk jaar 3300 levens gespaard worden en gewonden minder zijn, gebaseerd op het huidige verkeersniveau. Deze cijfers kunnen echter zeer voorzichtig genoemd worden Als er een doorbraak komt in IVHS toepassingen, zoals het vermijden van botsingen, is het mogelijk dat er een drastische vermindering ontstaat in de aantallen ongevallen, doden en gewonden

11 STRATEGISCH PLAN VOOR IVHS IN DE VERENIGDE STATEN Verminderde congestie en verbeterde mobiliteit IVHS kan op verschillende manieren helpen de congestie op wegen en snelwegen te reduceren. De informatie die aan de reizigers gegeven wordt, kan velen helpen congestie te vermijden door alternatieve routes te nemen, andere manieren van vervoer te kiezen of de reis uit te stellen. Snelle signalering en afwikkeling van ongevallen en incidenten zal de congestie en de secundaire ongevallen (kop-staart botsingen), die regelmatig optreden en nog meer vertraging veroorzaken, doen afnemen. Verbeterde openbaar vervoer systemen kunnen het aantal reizigers op de snelweg verminderen. Dynamische verkeersregelsystemen zullen zich automatisch aan de verkeersomstandigheden aanpassen. Elektronische tolheffing en verkeersmanagement kunnen congestie bij tolpleinen terugbrengen door het automatisch innen van tolgelden en kunnen dienen als basis voor 'rekening rijden', een hulpmiddel voor vraagbeheersing, waarvoor de ISTEA toestemming gegeven heeft een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma te starten. Congestie is niet alleen een stedelijk probleem. In landelijke gebieden wordt het verkeer ontregeld door ongevallen, aanleg en onderhoud van wegen, omleidingen, congestie op toeristische routes en andere oorzaken. IVHS kan helpen al deze problemen te verlichten. Er zal een nieuwe flexibiliteit komen in het organiseren van carpool en buspool voorzieningen. Dit zal het aantal voertuigen met meerdere inzittenden vergroten en dus het totale aantal voertuigen in de verkeersstroom verminderen. Het regelrecht dirigeren van automobilisten naar carpoolplaatsen is een andere manier waarop IVHS de congestie zal verminderen. Verbeterde mobiliteit, evenals verhoogd gemak en comfort van het oppervlaktetransport, zijn doelen die IVHS mede kan helpen bereiken. Betere informatie - bijvoorbeeld opvraagbare actuele dienstregelingen en informatie over overstapmogelijkheden naar andere vervoerwijzen - kan het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor potentiele gebruikers. Betere informatie over vrijwilligersdiensten en dienstregelingen zal de mobiliteit van oudere Amerikanen en invaliden, in de stad en op het platteland, bevorderen. Volgens ramingen kan de verkeerscongestie met 20 procent worden in steden die gaan werken met de IVHS techniek. gereduceerd Verhoogde economische produktiviteit Het belang van efficient transport voor de gezondheid van de nationale economie kan niet genoeg benadrukt worden. Bijna alle economische activiteiten maken, direct of indirect, gebruik van transport. Verhoging van de doelmatigheid van ons transportsysteem zal de economische produktiviteit omhoog stuwen. Beheerders van vele wagenparken zullen een varieteit van economische voordelen gerealiseerd zien door IVHS, zoals verhoogde veiligheid, minimale vertragingen door congestie, efficiente route geleiding van voertuigen en een

12 IVHS AMERICA snellere verplaatsing van goederen door innovatieve verbeteringen zoals elektronische tolheffing en elektronische identificatie van rijdende voertuigen bij grensovergangen. Congestie minimaliseren en mensen overhalen te gaan carpoolen of bus- poolen, zal de effectiviteit van het energieverbruik van het transportsysteem verhogen. Emissies zullen worden teruggebracht door een doorgaande, homogenere verkeersstroom, door verhoging van het gebruik van het openbaar vervoer en door vergroting van het aandeel carpoolers en buspoolers. Er is enige bezorgdheid dat een verminderde congestie aanmoedigt tot het maken van meer reizen en dat zodoende de winst in energieverbruik en vervuiling teniet gedaan wordt. Dit probleem moet onderzocht worden. Maar opgemerkt dient te worden dat IVHS zorgt voor de middelen om verkeersbeheersingssystemen te implementeren, gebaseerd op 'rekening rijden', indien de politiek besluit dat dit een wenselijke manier is om de vraag te limiteren of te verschuiven. Energieverbruik en milieukwaliteit IVHS deelnemers: taken en verantwoordelijkheden IVHS omvat een uitgebreid arsenaal aan technieken, maar de uitdagingen zijn niet alleen van technische aard. Organisatorische, institutionele en wettelijke problemen moeten opgelost worden, alvorens implementatie kan plaatsvinden op uitgebreide schaal. In feite zal voor de implementatie van IVHS voorafgaande samenwerking tussen alle niveaus van de overheid, het bedrijfsleven en universiteiten nodig zijn. IVHS kan dienen als een nationaal model voor de toepassing van technische systemen, waarvoor coordinate tussen overheid en bedrijfsleven een eerste zorg is. Elke sector is belangrijk - hoofdzaken zijn onder andere de volgende: Ontwikkeling van nieuwe relaties tussen overheid en bedrijfsleven Nieuwe vormen van samenwerking tussen federate, staats- en lokale overheidsinstanties Afspraken over een totale systeemarchitectuur Stabiele subsidising en.management van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's Vaststellen van geschikte standaards en protocollen Opleiding van een nieuwe generatie deskundigen op het gebied van transport "Voor de implementatie van IVHS zal voorafgaande samenwerking tussen alle niveaus van de overheid, het bedrijfsleven en universiteiten nodig zijn." -6-

13 STRATEGISCH PLAN VOOR IVHS IN DE VERENIGDE STATEN IVHS AMERICA IVHS AMERICA Organization Board of Da-actors Coordinating Counea - Technical and Subcommittaaa Stratagic Planning International Liaison Cfearinghouaa ft Editorial navtaw - ATMS ATIS cvo APTS AVCS Safety* Human Factors Benefits A Evaluation Systam AreMactura StandaidtA Protocols hatkutional Issues Lagal Issoas Bedrijfsleven Verantwoordelijkheden van partners IVHS AMERICA Bijhouden Strategisch Plan en administrate Zorgen voor forum voor oplossen problemen Evalueren en adviseren Federale overheid Subsidieren en beheren van R&D Verwijderen van institutionele barrieres Staats- en lokale overheid Toepassen van IVHS Beheren en onderhouden van IVHS Professionele organisaties Ontwikkelen van standaarden Verspreiden van informatie Bedrijfsleven Ontwikkelen van produkten Verkopen van produkten Fungeren als onderzoekspartner Federale Laboratoria Overdragen van technologie Zorg dragen voor ontwikkelingsexpertise Universiteiten Onderwijzen van IVHS mensen Fungeren als onderzoekspartner Een leidende rol in het ontwerp voor een nationaal programma van IVHS onderzoek, ontwikkeling en toepassing is weggelegd voor de 'Intelligent Vehicle Highway Society of America' (IVHS AMERICA). Haar opdracht is de interesse in en de activiteiten voor IVHS te stimuleren en het coordineren en aanmoedigen van relaties tussen overheid, bedrijfsleven en universiteiten, welke het transportsysteem aanzienlijk veiliger en effectiever zullen maken. IVHS AMERICA is een forum, waar leden van de IVHS gemeenschap uit bedrijfsleven en overheid bij elkaar komen om overeenstemming te bereiken en om actie te ondernemen om de implementatie van de techniek te versnellen. Een hoofdtaak van het genootschap is het coordineren van de ontwikkeling van het Strategisch Plan en, in de toekomst, het evalueren van de vooruitgang van IVHS en het maken van eventuele noodzakelijke wijzigingen van het plan. Dienend als een 'Federal Advisory Committee' voor het 'Department of Transportation' (DOT), zal het genootschap de federale overheidsactiviteiten t.a.v. IVHS helpen begeleiden en het DOT adviseren over het vaststellen van prioriteiten. IVHS AMERICA zal ook het grote publiek informeren over de voortgang van IVHS en zijn sociale gevolgen. IVHS AMERICA zal werken met inmiddels aanvaarde voorstellen voor standaardisatie om de acceptatie van werkbare IVHS standaarden te verzekeren. Voor het grootste gedeelte zal de organisatie geen standaarden zelf bedenken. Dezelfde filosofie geldt voor de benadering van het onderzoek. De behoefte aan onderzoek zal worden ge'inventariseerd en uitvoering zal komen te liggen bij geschikte bureaus en organisaties, zowel van de overheid als het bedrijfsleven. De rol van het bedrijfsleven binnen IVHS is fundamenteel. De industrie zal veruit het grootste deel investeren in IVHS, maar alleen als de winstverwachtingen gunstig zijn. Het verkopen van IVHS produkten en diensten kan het best gebeuren door het bedrijfsleven, die de technieken zal ontwikkelen en de grote verscheidenheid aan produkten en diensten, die IVHS een realiteit maken, verkopen. IVHS kan een veelbetekenende gelegenheid zijn om zaken te doen, zowel voor de automobielindustrie als voor bedrijven in de elektronica-, computer-, communicatie- en informaticaindusrie. De markt is niet alleen beperkt tot voertuigen. Draagbare toestellen zullen de reiziger van een grote varieteit aan informatie voorzien, inclusief dienstregelingen voor de bus, bestanden van zakelijke catalogi en toeristische attracties. Dezelfde schat aan informatie kan ook geleverd worden op kantoorcomputers of PC's. Hoewel forse investeringen van het bedrijfsleven nodig zijn om verder te gaan met IVHS, zal er ook behoefte zijn aan subsidies van de overheid om ontwikkeling van consumenten produkten en diensten aan te moedigen, die mogelijk van groot algemeen belang zijn, maar die risicovolle onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's vragen. Voldoen aan infrastructurele wensen van IVHS, zal ook een grote markt creeren. Behoeften in deze markt bestaan onder andere uit sensoren en detectoren, bakens, hard- en software voor elektronische tolheffing en omvangrijke verkeersbeheersingssystemen.

14 IVHS AMERICA IVHS vraagt om ontwikkeling van geheel nieuwe rollen in het transport van overheid en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven bijvoorbeeld zou een verscheidenheid aan infrastructurele diensten, zoals het verzamelen van verkeersgegevens, kunnen financieren en exploiteren, indien het daarvoor een vergunning krijgt van de betreffende overheidsinstanties. De federale overheid IVHS Coordinatie in het DOT DOT IVHS Coordinating Group Working Group. 1 FHWA FTA OST NHTSA RSPA De federale overheid zal een nationaal perspectief voor IVHS bepalen. Federale uitgaven, met als voorbeeld de ISTEA, zullen nodig zijn om de investeringen van bedrijfsleven en lokale overheid in gang te zetten. Het 'Department of Transportation '(DOT) van de V.S. heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor de coordinatie en het bevorderen van de ontwikkeling van de techniek in samenwerking met staats en gemeentelijke overheden, het bedrijfsleven en universiteiten. DOT zal opdracht geven voor onderzoek, demonstraties en praktijkproeven bekostigen, uniformiteit van de evaluaties waarborgen, implementaties aanmoedigen en, indien nodig, een nationale uitwisselbaarheid van systemen verzekeren. De 'Federal Highway Administration' (FHWA) is aangewezen als het instituut met een voortrekkers rol voor het DOT programma. De 'Office of the Secretary', evenals andere DOT instituten, zullen ook een belangrijke rol spelen, in overeenstemming met hun primaire verantwoordelijkheden. Deze andere instituten zijn de 'National Highway Traffic Safety Administration' (NHTSA), de 'Federal Transit Administration' (FTA) en de 'Research and Special Programs Administration' (RSPA). Andere federale instellingen zullen ook betrokken worden bij aspecten van IVHS. Dat betreft de 'Federal Communications Commission', het 'Department of Energy', de 'Environmental Protection Agency', het 'Department of Justice' en de 'Interstate Commerce Commission'. Staats- en lokale overheden Staats- en lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de bouw, exploitatie en onderhoud van de oppervlaktetransportsystemen en voor het beheersen van het verkeer. Dit maakt dat hun deelname fundamenteel is voor het succes van IVHS. Indien IVHS genegeerd of afgewezen wordt door lokale overheden is het gedoemd te mislukken. Staatsoverheden zijn eigenaar van de 'Interstate highways', 'U.S. highways' en andere doorgaande hoofdwegen. Lokale overheden zijn eigenaar van snelwegen en andere lokale wegen. Vele openbaar vervoersystemen worden beheerd door zowel staats- als lokale overheden of door een samenwerkingsverband van overheden. Staats- en lokale overheden zullen de IVHS infrastructuur aanleggen, exploiteren en onderhouden, of zij zullen dit uitbesteden aan het bedrijfsleven. Het uitvoeren van al deze programma's zal intensieve federale assistentie vergen. De ISTEA benadrukt op belang van 'Metropolitan Planning Organizations' (MPO's), die de transportsystemen voor hele regio's zullen coordineren. Staats- en lokale overheden in aangrenzende rechtsgebieden zullen nieuwe wegen moeten vinden om samen te werken, teneinde IVHS te ontwikkelen en -8-

15 STRATEGISCH PLAN VOOR IVHS IN DE VERENIGDE STATEN toe te passen. Temeer daar waar systemen de staatsgrenzen overschrijden, zal samenwerking nodig zijn om ze te exploiteren. Coordinatie van controle op het transport is een voorbeeld van zo'n vereiste. Lokale overheden zullen IVHS misschien ook willen gebruiken om andere, aan transport gerelateerde sociale, politieke of economische doelen te promoten. Universiteiten Universiteiten zullen nieuwe academische leerprogramma's moeten ontwikkelen, die een nieuw type deskundigen op transportgebied gaan opleiden, geschoold in de disciplines en concepten, die fundamenteel voor IVHS zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld communicatie, informatica, systeemtechniek en rechten. Universiteiten moeten nieuwe begrippen en kennis ontwikkelen, verwant aan IVHS, en moeten nieuwe academische disciplines integreren met de transport wetenschap. Universiteiten zullen ook helpen het Strategisch Plan te implementeren, door het beoordelen van de huidige stand van de mogelijke technische verbeteringen en het uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek. Een Strategisch Plan om IVHS te implementeren Om de implementatie van IVHS te sturen heeft het Congres aan het DOT gevraagd een strategisch plan voor te bereiden. Het DOT op haar beurt, heeft IVHS AMERICA gevraagd een eigen strategisch plan te maken wat kan dienen als basis voor het rapport aan het Congres. Bij het opstellen van het plan kreeg IVHS AMERICA bijdragen van de gehele IVHS gemeenschap, zoals federale, staats- en lokale overheidsinstellingen, industrie, universiteiten, handelsinstellingen, consumentenbonden en belangengroeperingen. Het doel van het Strategisch Plan is het sturen van de ontwikkeling en de implementatie van IVHS techniek, met behoud van de gestelde doelen van veiligheid, verhoogde mobiliteit en verbeterde produktiviteit van het transportsysteem. De belangrijkste oogmerken van het plan zijn: Stel de doelen van een nationaal IVHS programma vast en voorspel de kosten en de baten. Inventariseer de belangrijkste uitdagingen bij de toepassing van IVHS en zoek wegen waarbinnen zij kunnen worden opgelost. Stel geschikte rollen voor voor de participerende overheidsinstellingen, bedrijfsleven en universiteiten en help samenwerking tussen hen op te bouwen. Zet in grote lijnen een actieplan op voor het ontwikkelen, het testen en het toepassen van de IVHS techniek. Schat de omvang en de bronnen voor de benodigde gelden. TeChniSChe Het S t r a t e 9 i s c n P l a n i s e e n wegwijzer voor de implementatie van IVHS in de komende 20 jaar. Echter, IVHS bestaat uit technieken die zich snel ontwik- kelen. Daarom is het ook een 'dynamisch' plan dat zal evolueren met de veranderingen in de techniek en de ervaringen opgedaan met de praktijkproeven en de toepassing van IVHS. implementatie

16 IVHS AMERICA Een serie van belangrijke aannames en principes ligt ten grondslag aan het programma voor ontwikkeling en toepassing. Het plan behelst gemeenschappelijke overeenstemming - door geheel IVHS AMERICA - over wat er gedaan moet worden. Enkele van de meest belangrijke aannames en principes volgen hieronder: Een overheid die geld besteed aan de infrastructuur, speciaal aan geavanceerde verkeersbeheersingssystemen, is essentieel. De samenleving zal grote invloed hebben op de ontwikkeling van IVHS. De acceptatie van de diverse produkten door het publiek is eveneens essentieel voor het slagen van het project. Een andere belangrijke invloed is de noodzaak om te voorzien in voordelen die voor iedereen van belang zijn, zoals een toegenomen veiligheid en verlichting van de fileproblematiek. Het bedrijfsleven (en de consument) zal het grootste deel betalen van de IVHS ontwikkelingen, produkten, systemen en diensten, met name de in het voertuig benodigde apparatuur. In sommige gevallen zal in vroege ontwikkelingsfasen overheidsgeld nodig zijn, om de weg vrij te maken voor investeringen van het bedrijfsleven. Bestaande standaards zullen gebruikt moeten worden waar dat mogelijk is, en waar het nodig is, zullen nieuwe standaards ontwikkeld moeten worden, om er voor te zorgen dat de verschillende systemen gei'ntegreerd kunnen worden door heel de Verenigde Staten en Noord-Amerika. Systemen, produkten en diensten zullen worden ontwikkeld en toegepast binnen het kader van het federalisme en de markteconomie met gedecentraliseerd gezag en besluitvorming. Aanvankelijk zal de nadruk gelegd worden op reeds beproefde technieken. Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's zullen opgezet worden in die gebieden waar de bestaande techniek niet aan de eisen voldoet of waar de eisen nog vastgesteld moeten worden (bijvoorbeeld: menselijke factoren). Op grote schaal opgezette praktijkproeven onder reele omstandigheden, uitgevoerd door ondernemingen, waarin zowel overheid als bedrijfsleven deelnemen, zijn van essentieel belang voor de overgang van onderzoek en ontwikkeling naar een commercialisering van de technieken. De voordelen van IVHS, die mogelijk enorm groot zijn, laten zich moeilijk zonder verdere studie kwantificeren; het onderzoekswerk zal voortgezet moeten worden. Als ervaring is opgedaan, kunnen verbeterde en verfijnde schattingen van de voordelen gemaakt worden. De vijf functionele gebieden van IVHS IVHS beslaat een scala van technieken uit elektronica, computerhardware en -software, besturingsmodellen en communicatie. Vijf functionele gebieden van systemen zijn onderscheiden waarin deze technieken worden toegepast: 'Advanced Traffic Management Systems' (ATMS) verkeersbeheersingssystemen 'Advanced Traveler Information Systems' (ATIS) reizigerinformatiesystemen 'Advanced Vehicle Control Systems' (AVCS) voertuigsystemen

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie Technologiebeleid in verkeer en vervoer Samen werken aan innovatie Inhoudsopgave 1 2. 3. 4. 5. 6. Samenvatting Inleiding 1.1 Technologie is van vitaal belang 1.2 Technologie in verkeer en vervoer: problemen

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Intelligente transportsystemen. een poging tot synthese. René Jacobs OCW. Synthesen N 43 / 06

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Intelligente transportsystemen. een poging tot synthese. René Jacobs OCW. Synthesen N 43 / 06 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Intelligente transportsystemen een poging tot synthese René Jacobs Synthesen N 43 / 06 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Brussel Intelligente transportsystemen

Nadere informatie

innovatieve en duurzame luchthaven

innovatieve en duurzame luchthaven Schiphol de meest innovatieve en duurzame luchthaven Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart Amsterdam Airport Schiphol Technisch Universiteit Delft Luchtverkeersleiding Nederland

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

DEEL A: MEERJARENPLAN

DEEL A: MEERJARENPLAN DEEL A: MEERJARENPLAN Cluster Verkeersmanagement Clustermanager prof. dr. ir. B. van Arem Clustersecretaris drs. J. Pommer Indiener prof. dr.ir. E.C. van Berkum CTS Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Technische harmonisering hard nodig

Technische harmonisering hard nodig NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 3 2009 www.nm-magazine.nl Technische harmonisering hard nodig Standaardisatie essentieel voor ontwikkeling netwerkmanagement Interview Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur

Nadere informatie

BESTUFS. Handleiding stedelijk goederenvervoer

BESTUFS. Handleiding stedelijk goederenvervoer BESTUFS Handleiding stedelijk goederenvervoer BESTUFS Administration Centre NEA Postbus 1969 2280 DZ Rijswijk Nederland E-mail: bestufs@nea.nl Tel: +31 70 3988 356 Fax: +31 70 3988 426 BESTUFS coördinator

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij verdient

Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij verdient Uitgave Raad voor Verkeer en Waterstaat Jan van Nassaustraat 125, 2596 BS Den Haag Postbus 90653, 2509 LR Den Haag Telefoon 070 351 96 25 Telefax 070-351 96 26 E-mail secretariaat@raadvenw.nl www.raadvenw.nl

Nadere informatie

"TO MAKETT BETTER...XET'S ACT TOGETHER"

TO MAKETT BETTER...XET'S ACT TOGETHER ,; ' '1 Z31-C63 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal voor het Vervoer VERVOERMANAGEMENT VERSLAGEN WERKBEZOEK VERENIGDE STATEN september - oktober 1993 "TO MAKETT BETTER......XET'S

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project

Spookfiles A58. OCD en Solution Design. Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project Spookfiles A58 OCD en Solution Design Het gemeenschappelijke eindrapport (deliverable) van de Haalbaarheidsfase WP1 in het Spookfiles A58 Project versie 1.1 datum: 16 juli 2014 Colofon Wie zit er achter

Nadere informatie

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE

BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE NATIONALE DENKTANK 2014 BIG DATA SAMENVATTING ANALYSEFASE INHOUDSOPGAVE 1. Stichting de Nationale DenkTank PAGINA 3 Nationale DenkTank 2014 PAGINA 4 2. Big Data en de vier onderzoeksdomeinen PAGINA 5 2.1

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

Visiedocument. Elektrische mobiliteit in 2020. Volop kansen voor Nederland

Visiedocument. Elektrische mobiliteit in 2020. Volop kansen voor Nederland Visiedocument Elektrische mobiliteit in 2020 Volop kansen voor Nederland 2 Visiedocument Elektrische mobiliteit in 2020 Inhoudsopgave 3 Woord vooraf Ernst & Young 4 Woord vooraf Urgenda 5 Management samenvatting

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden. -eindrapportage-

Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden. -eindrapportage- Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden -eindrapportage- "Mensen hebben recht op mobiliteit;ïdat Hóèft:êèhter niet per definitie automobiliteit te zijn" Opgesteld in opdracht

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie