technische universiteit eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "technische universiteit eindhoven"

Transcriptie

1 technische universiteit eindhoven

2 BMA

3 Het belangrijkste bij je studiekeuze is natuurlijk je interesse. Als je iets leuk en interessant vindt, dan doe je er veel voor, en je laat er andere dingen voor. Zo is het ook met je studie. ln het begin is het natuurlijk wennen aan je nieuwe omgeving en enkelen moeten hun manier van studeren nog vinden, maar de meesten voelen zich snel thuis op de Technische Universiteit Eindhoven. Het is erg inspirerend om te ervaren dat wij enthousiaste studenten in onze universiteit hebben. Studenten die in de toekomst mede bepalend zijn voor de ontwikkeling van de technologie voor een betere samenleving en afgestemd op de behoeften van mensen. Als je nu op het VWO zit, hoor je tot de genera tie die tussen 2005 en zoro kan afstuderen. Als je ziet dat er nu al over het tekort aan hoog geschoold personeel in die periode wordt gesproken, is dat voor jou een goed vooruitzicht. je interesseren, wat je ambities zijn en wat je (intellectuele) mogelijkheden zijn. Uiteraard organiseert de TUfe een aantal studievoorlichtingsactiviteiten voor studiekiezers. Deze staan achter in de brochure vermeld. Geef je op voor zo'n activiteit en kom eens kijken hoe het er op de TUfe aan toe gaat. Je krijgt dan een idee over de sfeer en je kunt praten met de docenten en studenten van de opleidingen. De TUfe ontvangt je graag. Prof Dr. Martin Rem, Rector Magnificus In deze brochure vind je informatie over zaken die voor een studiekiezer van be lang kunnen zijn. ln de brochure wordt een aantal vragen gesteld. De belangrijkste vragen die je voor Jezelf zou kunnen beantwoorden zijn de vragen welke studies 1

4 i- ':tu /e technlsclle unl ers[telt elnd~ Blbllotheek

5 lnhoud Voorwoord 4 Technische Universiteit Eindhoven 8 Een studie kiezen is moeilijk 10 De TU/e, anders dan het VWO, HTO en een algemene universiteit 12 Opbouw van de studie en studiebegeleiding 16 Overzicht opleidingen 20 Op kamers of pendelen? 22 Het studentenleven op z'n best 26 Dit heb je nodig 29 Meer weten 31 Aanvraag- en aanmeldingskaarten 3

6

7 De studiemogelijkheden Na het VWO kun je aan de TUfe kiezen uit de volgende ingenieursopleidingen. Bij elke opleiding heb je vervolgens een ruim aanbod aan specialisatie mogelijkheden. Biomedische techno Iogie Bouwkunde Elektrotechniek en Informatietechniek lnstallatietechniek (tijdelijk is dit een studierichting binnen Bouwkunde) Scheikundige technologie Techniek en Maatschappij Technische bedrijfskunde Technische informatica Technische natuurkunde Technische wiskunde Werktuigbouwkunde Aile opleidingen duren 5 jaar. Na het behalen van je diploma mag je de titel ingenieur (ir.) voeren. Bij enkele richtingen kun je, zonder ex tra kosten, het eerste jaar combineren met dat van een andere ingenieursopleiding. Oat geldt voor Technische wiskunde samen met Technische informatica en voor Technische wiskunde m et Technische natuurkunde. Voor wie het precies wil we ten: we spreken hier over opleidingen 'in voltijd', eigenlijk de enige voor hand liggende keuzemogelijkheid voor wie van het VWO komt. Ontwerpgericht onderwijs Vanafhet begin van de opleiding werk je aan het ontwikkelen va n inzicht in de manier waa rop je technologische kennis kunt gebruiken om nieuwe oplossingen te bedenken voor heel uiteenlopende vraagstukken. Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO) noemen we dat. In het onderwijs is er daarom vee! aandacht voor het 'integreren van kennis'. Het betekent dat je leert om stukjes kennis met elkaar in verband te brengen en toe te pas sen voor het ontwerpen van nieuwe oplossingen voor concrete vraagstukken. je doet dat in kleine groepjes. Daarbij gaat het zowel om vakkennis uit je eigen opleiding, als uit andere richtingen. Op deze manier wordt wetenschappelijk technologische kennis meteen vertaald naar toepassingen die in de maatschappij bruikbaar zijn. Het onderzoek dat aan de TUfe verricht wordt, komt zo ten goede aan 5

8 het onderwij S. Op deze manier word je opgeleid tot een ingenieur die zo goed mogelijk in staat is de maatschappij van betere enjof nieuwe technische systemen en producten te voorzien. Aan de TUje wordt vee! aandacht geschonke n aan het werke n in teamverband en vaardigheden op het gebied van communicatie. De Technische Univers iteit Eindhoven streeft er naar haar beste docenten in te zetten bij de colleges voor eerstejaarsstudenten. je kunt dus rekenen op goed onderwij s in de fa se waa rin je nog aan een universiteit moet wennen. lnformatie- en communicatietechnologie Vanzel fs prekend moet je straks als ingenieur goed thuis zijn in de mogelijkheden en het gebruik van de modernste informatie- en communicatietechnologie. Dat betekent dat je dat als student leert. Aan de TUje is dat zeker geen loze belofte: vanafhet begin van het eerste jaar krijg je tegen gunstige voorwaarden de beschikking over een krachtige notebookcomputer met alle soft ware die je voor je studie nodig hebt. Thuis of op de universiteit communiceer je via het universitaire netwe rk met docenten en medestudenten. je zult zien dat de notebookcomputer even onmisbaar wordt als je studieboeken of schrijfmateriaal. )e kunt databases raadplegen, simulaties uitvoeren, elektronische publica ties lezen en proeftentamens maken. Met je notebookcomputer kun je je aanmelden voor tentamens ofkijken of een boek in de bibliotheek aanwezig is. Doordat je vanafhet begin van je studie intensief omgaat met software uit de beroepspraktijk heb je een extra sterke positie op de arbeidsmarkt voor ingenieurs. Persoonlijke begeleiding Op elke 5 studente n telt de TU Eindhoven r wetenschappelijk medewerker, die meestal en onderzoek doet en onderwij s verzorgt. Het onderw ij s ka n daardoor soms persoonlijker zijn dan je op school gewend bent. AI vanafhet begin van de studie heb je vee! persoonlijk contact met docenten en mentoren, vooral in de onderwij sgroepen en de practica. Die signaleren als eersten hoe jij studeert en wat de effectiviteit is van je inspanningen. Ook een eventuele 6

9 Steeds meer studenten grijpen hun kans om 'ns een kijkje te nemen over de grens. in Zuid-Afrika, Finland, Japan, Rusland.... de hele wereld ligt voor je open. misschien iets voor jou is. Want als ingenieur kun je overal ter wereld aa n de slag. De TU Eindhoven biedt je volop mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland. Bijvoorbeeld tijdens een excurs ie, een uitwisseling of een studiereis. Maar je kunt ook op stage gaan of je afstudeerproject uitvoeren Via allerlei internationale studentenverenigingen en de stagebureaus van de TU/e zijn er uitstekende contacten met buitenlandse universiteiten en bedrijven. Maak kennis met andere culturen en kijk eens of een carriere in het buitenland verkeerde keuze in de studie kan zo snel worden vastgesteld. Dat het systeem va n studiebegeleiding goed functioneert, blij kt uit het grote aantal studenten dat na het behalen van de propedeuse ook het afslu itend examen h aalt: bijna 90%. Wie na de pro pedeuse nog stopt doet dat meestal va nwege veranderende interesses en minder vaak omdat de studieresultaten tegenvallen. De begeleiding en het persoonlijk contact blijft door de hele studie heen. In de laatste fase is het je afs tudeerhoogleraa r, die je adviseert. Ook kun je dan bij het Studenten Service Centrum van de T U j e terecht voor informatie, advies en training op het gebied va n solliciteren. lnternationalisering De Tec hnische Unive rsiteit Eindhoven streeft ernaa r dat elke student in de toekomst r4 studiepunten behaalt in het buitenland. Dat betekent concreet dat je bijvoorbeeld je stage of afstudeeropdracht in het buitenland kunt u itvoeren. Of misschien wil je we! een trimester aan een buitenlandse universiteit studeren. Als je hie rover meer wilt weten, kun je in de opleidingsbrochures meer informatie vinden over de internation ale mogelij k heden va n de desbetreffende opleiding. In bet talencentrum kun je zelfstandig of via een curs us vreemde talen leren. 7

10 Het is verstandig om vooral van je eigen mogelijkheden en wensen uit te gaan. Daaraan kun je natuurlijk toevoegen de opbouw en de inhoud van het studieprogramma en de mogelijkheden om aan een baan te komen als je eenmaal bent afgestudeerd. In dit hoofdstuk gaan we in op de vragen die je jezelf kunt stellen. Wat kan ik? Bij deze vraag draa it het om je intelligentie, je capaciteiten en om een aantal karaktereigenschappen. Om met succes aan een technische universiteit te studeren moet je zeker gevoel hebben voor de exacte vakken. Er spelen ook nog andere factoren een rol, zoals nieuwsgierigheid, motivatie, doorzettingsvermogen, vermogen om zelfstandig te kunnen werken, creativiteit en aanpassingsvermogen aan nieuwe omstandigheden. Om even een van die as pecten toe te lichten: met creativiteit bedoelen we zowel de analyse als de synthese. Met analyse wordt bedoeld het puzzelen, je afvragen waarom de dingen zijn zoals ze zich voordoen, uiteenrafelen en alle elementen op hun waarde schatten. Synthese heeft te maken met verbanden Jeggen, ook met zaken buiten het directe vakgebied; je vermogen om op een originele manier tegen de zaken aan te kijken. Alle factoren die hier genoemd 8

11 ... wat kan ik... wat wil ik bereiken... wat vind ik belangrijk... staan, zijn belangrijk in een technisch wetenschappelijke opleiding. De TUfe helpt je om je hierin te ontwikkelen, maar eigen inzet is een absolute voorwaarde voor succes. Wat wil ik bereiken? Bij deze vraag draa it het om wat jou interesseert. Het lijkt een voor de hand liggende opmerking dat je je bij de keuze van een opleiding moet Iaten leiden door je belangstelling. 1 nformatie over be roe pen van ingenieurs kan je helpen bij je orientatie. Daarbij is het goed jete rea liseren dat ingenieurs in heel uiteenlopende richtingen werkzaam zijn. Denk maar aan fundamenteel onderzoek, aan het ontwikkelen van nieuwe materia len en producten, aan het bouwen van communicatienetwerken en het ontwerpen van energiezuinige gebouwen. Er zijn bijvoorbeeld vee! ingenieursbureaus waar ingenieurs advieswerk verrichten, researchlaboratoria bij grote bedrijven waar ingenieurs onderzoek doen en zelfstandig gevestigde ingenieurs, zoals architecten. Vee! ingenieurs komen na enkele jaren terecht in een leidinggevende functie. In elke studievoorlichtingsbrochure van de opleidingen van de T Uje is een hoofdstuk opgcnomen over het beroep van ingenieur in die richting. Wat vind ik belangrijk? Bij het kiezen van een opleiding moet je rekening houden met jouw waarden. Dat zijn dingen die jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld 'mensen helpen', 'vee! geld verdienen', 'sociale zekerheid' enzovoorts. Als je ingenieur bent, zul je zeker bezig zijn om dingen te ontwerpen, te realiseren. Dat kan een plan zijn voor de aanleg van een nieuwe woonwijk of een nieuwe technische installatie voor een chemisch bedrijf. Daarnaast zijn ingenieurs in hun beroepspraktijk zeker niet aileen met techniek bezig. lngenieurs werken meestal in teams, waarin deskundigen uit diverse vakgebieden zitten. Ze werken dus met mensen, ook verderop in hun loopbaan als ze in het management terecht komen. De salariering van ingenieurs is over bet algemeen uitstekend. Moeilijk...? Of uitdagend? Wie overweegt tecbniek te gaan studeren boort vaak: 'tjee, dat lijkt me moeilijk!' Natuurlijk is het zo dat een technische opleiding behoorlijk wat van je vraagt. Maar als VWO'er heb je de goede vooropleiding en het programma van de universiteit sluit daarop aan. De cijfers die je op bet VWO haalt, voor proefwerken, scboolonderzoeken en straks op je eindexamenlijst, kunnen een indica tie zijn voor de kans op succes in de studie. Daarnaast is je manier van werken zeker zo belangrijk. Wie op het VWO redelijke cijfers haalt met een 'normale' inspanning, maakt ook op de TUfe een redelijke kans van slagen. Moet je keihard werken om net een voldoende te halen voor bijvoorbeeld natuurkunde, dan ligt de keuze voor een ingenieursopleiding op TU-niveau minder voor de hand. Want in het algemeen graaft zo'n opleiding dieper en ligt het tempo boger. Aan de andere kant: een TU-studie is niet aileen weggelegd voor wie op z'n sloffen hoge cijfers haalt. Belangrijk is dat je bereid bent om je in te spannen. Het gaat dus om meer dan cijfers aileen. )e zou kunnen zeggen dat de kans op succes in de studie niet zozeer wordt bepaald door de cijfers die je haalt op het VWO, maar door wat je kunt halen. Dat heeft vaak vee] te maken met je interesse in de stof. 9

12 TU/e, anders dan het VWO Geen lessen, maa r college. Geen klas, maar een onderwijsgroep. Geen huiswerk, maar wei zelfstudie. Geen proefwerken maar tentamens. Geen gymnastiek maar wei sporten. Een universiteit is compleet anders. Je krijgt ineens heel vee! verantwoordelijkheid. Er is niemand die controleert of je aanwezig bent bij de colleges. En misschien ga je ook nog op kamers won en. Vee! mensen vinden hun studententijd de meest fantastische tijd van hun Ieven. De Technische Universiteit Eindhoven doet er vee! aan om je een goede start te Iaten maken. De voortgang in je studie wordt in de gaten gehouden, je kunt terecht bij een studieadviseur en er zijn vee! cursussen om het leren studeren soepel te Iaten verlopen. TU/e, anders dan het HTO TU (Technische Universiteit) en HTO (Hoger Technisch Onderwijs) zijn twee verschillende typen opleidingen. die zich rich ten op verschillende studenten. Als je student aan een TU wordt, moet je 10

13 Als ingenieur werk je aan technologie, maar in de eerste plaats werk je met men sen Ieder mens is anders. Tijdens je studie en in je toekomstige baan zul je samenwerken met mensen met verschillende achtergronden. Een beetje men senkennis komt dan goed van pas. Een bijbaantje kan daarbij helpen, bijvoorbeeld als pizza koerier, enqueteur of kelner. )e leert omgaan met al\erlei soorten mensen. En je leer! jezelf beter kennen. Hoe reageer jij op mensen? Hoe ga je om met werkdruk? En hoe kun je jezelf zo goed mogelijk presenteren? En vergeet niet, dat je ook je bijbaantje goed moet plannen! het leuk vinden nieuwe technologieen te ontwikkelen en antwoorden te vinden op nieuwe vragen. Daarbij worden wetenschappelijke methoden gebruikt. Een HTOstudent is meer gericht op het hanteren en toepassen van bestaande en nieuw ontwikkelde technieken en kennis. De opleidingen van het HTO zijn dan ook meer gericht op de directe beroepspraktijk. Vanafhet tweede jaar is daar een keuze voor een specialisatie ingebouwd. In het derde of vierde jaar is ook een praktijkjaar opgenomen. Als TU-student zul je meer dan een HTOstudent zelfstandig studeren en in de loop van de studie steeds meer je eigen richting bepalen. Het tempo op de TU is hager en je zult meer zelf regelen. Aile HTO-opleidingen duren vier jaar. Aile TU-studies zijn vij~arig. Studenten doen daar gemiddeld tussen de 5 en 6 jaar over, vaak omdat ze ervoor kiezen extra activiteiten naast de studie te doen. Ook in de beroepspraktijk zie je verschillen tussen de HTO- en de TU-ingenieur: in het bedrijfsleven worden grate projecten vaak uitgevoerd onder Ieiding van een TU-ingenieur. Een wetenschappelijke carriere als onderzoeker is in de regel aileen mogelijk met een diploma van een universiteit. TU/e, anders dan een algemene universiteit Op een 'algemene' universiteit word je doctorandus (drs.) en op een technische universiteit krijg je de titel van ingenieur (ir.). Enkele opleidingen vind je aan beide soorten instellingen: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Wat de TU(e technisch maakt, is het ontwikkelen van toepassingen van wetenschappelijk onderzoek. De vernieuwingen waa r het bedrijfsleven op zit te wachten, worden vaak voorbereid aan onze technische universiteit. Dus het wetenschappelijk onderzoek van de TU(e is nauw verbonden met het onderwijs. En het onderwijs is op zijn beurt weer nauw verbonden met een nieuw on twerp. Aan een TU doe je nooit iets 'zomaar': je bent altijd op weg naar een oplossing voor een vraagstuk of een antwerp voor iets nieuws. TU/e, anders dan Delft, anders dan Twente Elke opleiding legt specifieke accenten. Bouwkunde in Eindhoven is technisch breed opgezet, terwijl in Delft andere zwaartepunten worden gelegd en Scheikundige technologie in Eindhoven is onder andere sterk in katalyse. )e zult je goed moeten verdiepen in de inhoud van de opleidingen om de verschillen te ontdekken. Een paar algemene verschillen kunnen we op deze plaats noemen. Delft is de oudste en grootste universiteit. Twente en Eindhoven zijn ongeveer even groat. Twente staat bekend als een campusuniversiteit, die gekozen heeft voor 'twee sporen': technische en maatschappijwetenschappen. In Eindhoven draa it alles om het ontwikkelen van technologie, om daarmee problemen in de samenleving te kunnen oplossen. Daarom kiest de TU Eindhoven in aile opleidingen voor ontwerpgericht onderwijs (OGO). De TU(e ligt midden in de stad en midden in het Nederlandse zwaartepunt van de technologie. 11

14 De lntro In deze intensieve introductieweek maak je kennis met docenten, ouderejaars, jaargenoten, het studentenleven, enz. Je hoort bijzonderheden over je rooster, onderwijsgroepen, dicta ten, en nog veel meer., I / ~!. Als je gaat I studieprog Opbouw van het studiejaar En dan begint het. De indeling van de studie is niet in aile opleidingen precies dezelfde, maar bestaat meestal uit zes blokken. Zo'n blok begint met vijf we ken waarin je enkele collegevakken en onderwijs in andere vormen volgt. Over de collegevakken doe je in de aansluitende week een schrifteli jk tentamen. Daarna volgt de volgende periode van vijfweken, afgesloten met twee tentamenweken. Twee van deze blokken sa men zijn een trimester. Sommige vakken duren een heel trimester, met bijvoorbeeld een tussentoets halverwege. Per opleiding verschilt de weekindeling, maar gemiddeld moet je per week rekenen op rz a r6 uur college. Daarnaast nemen 12

15 instructies, practica, werkgroepen, ontwerpgericht onderwijs en atelierwerk gemiddeld 5 halve dagen in beslag. Verder zul je per week minstens 15 uur zelf studeren. Bij enkele opleidingen doe je een dee! daarvan overdag op de TU(e, als begeleide zelfstudie. Voor een succesvolle studie zijn r68o werkuren per academisch jaar nodig, de studielast per jaar voor de normstudent. Oat komt neer op 42 werkweken van 40 uur, waarvan je het grootste dee! op de universiteit doorbrengt. )e hebt vakantie rond de jaarwisseling, met Pasen en in de zomermaanden. Kandidaatsfase De kandidaatsfase bestaat uit drie jaren. Het eerste jaar van deze fase heet de propedeuse. Propedeuse In het eerste jaar, propedeuse geheten, moet blijken of je de juiste keuze hebt gemaakt. De propedeuse heeft daarom drie functies: Orienteren: inzicht krijgen in de inhoud van de opleiding. Ve1wijzen: aan het eind van het eerste jaar ontvang je een studieadvies over het a] dan niet voortzetten van je studie. Is dit negatief dan verwijzen we je naar andere opleidingsmogelijkheden. A is het positief is, verwachten we dat je zonder al te vee! problemen de opleiding met succes zult afronden. Het advies is overigens niet bindend. Selecteren: slagen voor je propedeuse betekent dat je bij goede inzet een grote kans hebt om binnen redelijke tijd af te studeren. Gemiddeld slaagt bijna 90% van degenen die na de propedeuse verder studeren ook voor de rest van de opleiding. Wie in deze fase stopt met de studie, doet dat meestal om heel andere redenen dan tegenvallende resultaten. Het programma van het eerste jaar bestaat vrijwel altijd uit verplicht onderwijs. )e bepaalt echter zelf of je college volgt of niet. Ook ben je vrij om je aan te melden voor een tentamen of om het nog even uit te stellen. Om kans op succes te hebben zul je zelf de nodige discipline in je studie en in je leefwijze moeten aanbrengen. Tweede en derde jaar Ook het tweede jaar en derde jaar bestaat bij de meeste opleidingen uit verplichte leerstof. Na het derde jaar sluit je deze zogenaamde kandidaatsfase af met een wettelijk erkend kandidaatsexamen. )e hebt dan het recht om een bachelor-titel te voeren. Voor de TU(e is dit Bachelor of Science (B.Sc.). In de opleidingsbrochures staan de vakken en inhoud van deze drie jaren (inclusief de propedeuse) uitgebreid beschreven. lngenieursfase In de laatste twee jaren kies je een afstudeerrichting. Deze zijn per opleiding natuurlijk heel verschillend. In de opleidingsbrochures staat uitgebreid beschreven welke afstudeerrichtingen er 13

16 zijn. Vaak voer je een afstudeeronderzoek uit binnen de universiteit of in het bedrijfsleven. je bent dan a! bezig met ingenieurswerk, maar nog onder begeleiding van een hoogleraar. Na afronding van je studie mag je de titel ingenieur (ir.) voeren. je mag dan ook de master-titel Master of Science (M.Sc.) voeren. Tentamens en studietempo Een examen afieggen doe je niet door eenmalig een prestatie te ]everen, maar door aile onderdelen van dat examen te halen. Zo'n onderdeel is in vee! gevallen een tentamen. Heb je een voldoende voor een tentamen, dan heb je daarmee een stukj e van je examen gehaald. Bij een onvoldoende krijg je voor dat tentamen op een ander moment in het jaar een herkansing. Sommige onderdelen sluit je niet af met een tentamen, maar met een presentatie of een werkstuk. Haal je daa rvoor een voldoende, dan heb je ook dat stukje van je examen gehaald. Op die manier bouw je een examen op als een legpuzzel. Heb je aile stukjes binnen, dan is het examen aileen nog een administratieve formaliteit. Omdat je voor elk onderdeel maar een keer een voldoende hoeft te halen, kun je nooit 'blijven zitten'; wat je over doet zijn de gemiste of andere onderdelen. je kunt dus aan het tweede studiejaar beginnen terwijl je het eerste jaar nog niet helemaal gehaald hebt. Zo'n programma kan wat zwaar worden. )e kunt dan enkele onderdelen van het tweede jaar voor je uit schuiven naar een volgend jaar. Daarmee kun je vertraging oplopen in je studie. Als die binnen de perken blijft is dit niet erg, zolang je maar let op de eisen van de prestatiebeurs. Milieutechnologie Binnen elke opleiding van de TUje kun je dit accent aanbrengen door milieuvakken te volgen en je stage of afstudeerproject te doen op dit gebied. Op die manier werk je mee aan het bedenken van technologische oplossingen voor de milieuproblemen van de toekomst. Daarbij kun je denken aan producten met een lange levensduur en grote repareerbaarheid, die gemaakt zijn met zo min mogelijk grondstoffen en energie en die zo min mogelijk afval opleveren. Een voorbeeld is een energiezuinig huis of een auto met een superzuinige motor die lang meegaat. Bij je afstuderen krijg je als 'milieu-ingenieur' een extra certificaat. Naast techniek krijg je als milieuingenieur ook andere kennis mee. Zo zul je ook bet een en ander leren over menselijk gedrag en over de economische haalbaarheid van nieuwe technologieen. Managementtraining Vee[ ingenieurs komen na verloop van tijd terecht in een leidinggevende functie. Om je daarop voor te bereiden kun je ook je afstudeerprogramma verbreden met een aantal vakken op het gebied van 'technologie management'. Daarvoor heeft de TUje een uitgekiend pakket aan mogelijkheden. Als je daarvoor kiest Ievert je dat tijdens sollicitaties vaak een streepje v66r op. Bij je afstuderen krijg je dan ook een extra certificaat. 14

17 Verder studeren na je ir-diploma Voor wie zich na de ingenieursopleiding verder wil scholen is het goed te weten dat de TU Eindhoven het grootste pakket aan vervolgopleidingen in huis heeft. We noemen de belangrijkste. Allereerst zijn er tien tweejarige opleidingen tot technologisch ontwerper. De TUfe is op het gebied van ontwerpersopleidingen absolute ko ploper in Nederland. Ook kun je in vier jaar een promotieonderzoek verrichten. )e behaalt er de graad van doctor (dr.) mee. In beide gevallen werk je dan aan de TUfe als assistent in opleiding (AIO). Wie leraar wil worden kan aan de TUfe een eerstegraads lesbevoegdheid behalen in wiskunde. natuurkunde of scheikunde. Oat betekent dat je les mag geven in aile klassen van de HAVO en VWO. Als je wilt, kun je de lerarenopleiding al deels of geheel binnen je vijf)arige opleiding voor ingenieur volgen. Studiebegeleiding De TU Eindhoven biedt haar onderwijs aan in colleges (die vaak in de ochtenduren gegeven worden) en in practicum- en onderwijsgroepen. )e hebt dan vee! persoonlij k contact met instructeurs. practicumbegeleiders en mentoren. en je kunt hen makkelij ker om uitleg vragen. In de loop van de studie zul je steeds meer betrokken raken bij het onderzoek en worden die contacten n6g directer en intensiever. Elke opleiding heeft een studieadviseur. Hij of zij bespreekt de studieresultaten met je, en adviseert over tentamenplanning en vakkenkeuze enzovoorts. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een advies over het al of niet doorgaan met je studie. Bij studieproblemen, persoonlijke moeilijkheden of zakelijke kwesties kun je terecht bij het Studenten Service Centrum van de T Ufe. Afhankelijk van de aard van de vraag zul je dan hulp krij gen van een studentenadviseur. Zo nodig bemiddelen zij bij person en of instanties bi nnen en buiten de universiteit. De gesprekken zijn vertrouwelijk. dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een studentenadviseur aileen met jouw goedvinden inlichtingen kan verstrekken aan anderen, bijvoorbeeld ouders. Ook toekomstige studenten of ouders kunnen bij de studentenadviseur terecht. Voor studenten met een niet Nederlandse achtergrond bestaat de mogelijkheid dee! te nemen aan het allochtonenmentoraat, waar zij met hun specifieke vragen terecht kunnen. Communicatievaardigheden Tijdens je studie werk je vee! samen met andere studenten. Hierdoor leer je vee! communicatieve vaardigheden. Daarnaast kun je aan cursussen deelnemen, zoals bijvoorbeeld: Mondelinge communicatie, luistervaardigheid en gesprekstechniek. Doelgericht spreken, vergader- en discussietechniek. Instructie stagevoordracht, leesvaardigheid. Wetenschappelijk rapporteren

18 Het vakgebied Het uitgangspunt bij Biomedische technologie (BMT) is het opleiden van mensen die technologische en medische kennis kunnen integreren. Daarom wordt de opleiding samen met de Universiteit Maastricht verzorgd. Na je studie beschik je over een bijzonder specialisme, dat in de toekomst zeker aa n belang gaat winnen. Door de brede opzet van de ingenieursopleiding BMT kun je in een breed beroepenveld aan de slag. Binnen het vakgebied komen afgestudeerden terecht bij universiteiten, TNO-instituten, industrie en bedrijfsleven als onderzoeker, als ontwikkelaar of ontwerper va n medisch-technische producten en diensten, als technoloog in een klinische omgeving in de gezondheidszorg of als medewerker in het universitair ondetwij s en onderzoek. De opleiding De opleiding duurt vijf jaa r. je volgt gezamenlijk met je medestudenten de eerste drie studiejaren. Deze basis is breed opgezet en wordt afgesloten met een kandidaatsexa men. De daarop volgende specialisatiefase kun je, in over leg met een hoogleraar, grotendeels zelf invullen. je kiest een aa ntal keuzevakken, je loopt stages en je hebt een jaa r de tijd voor je afstudeerwerk. Dit afstudeerwerk bes taat meestal uit een bijdrage aan het lopende onderzoek- en ontwerpprogramma binnen de faculteit Biomedische technologie. Het vakgebied Als er een vakgebied is waarmee je elke dag in aa nraking komt, dan is het wei bouwkunde. De meeste van je dagelijkse activiteiten spelen zich af in gebouwen. je wilt n iet aileen prettig wonen, maar ook in een behoorlijke omgeving werken en studeren. Aan het ontwerpen van gebouwen wordt daarom vee! tijd en energie besteed. Ze moeten goed functioneren en comfortabel zijn. Bovendien moeten ze zo zijn ontworpen dat ze passen bij hun omgeving en dat ze bereikbaar zijn. Daa r heb je deskundigen voor nodig: constructeurs, architecten, bouwfysici, stadsve rnieuwers en stedenbouwkundigen. Zij zijn werkzaam bij de ove rheid, bij ingenieursbureaus, aannemers, toeleverende industrie, bij onderzoeksinstituten en in het onderwijs. Met Bouwkunde kun je je op deze beroepen voorbereiden. In de opleiding gaan architectuur en bouwtechniek sa men. De opleiding De opleiding Bouwkunde duurt vijf jaar. De propedeuse is volledig gemeenschappe Iijk. Naast hoorcolleges krijg je ook werkcolleges en atelierwerk. De onderwerpen zijn architectuur, bouwtechniek en stedenbouw. In het tweede jaar kun je al kiezen voor specialisatie bij een van de afstudeerrichtingen zoals constructief ontwerpen, fysische as pecten van de gebouwde omgeving, uitvoeringstechniek, bouwtechnisch ontwerpen, architectuur, stedenbouw, vastgoedbeheer of bouwinformatica. 16

19 Elektm- en jnformatietechniek Het vakgebied Heel vee! apparaten waarvan je dagelijks gebruik maakt, berusten op elektro- en informatietechniek. Denk alleen maar aan de telefoon, de televisie, de cd speler, de gsm en de computer. )e zou je geen raad meer weten zonder deze apparatuur. Maar ook de medische wereld, de Iucht- en ruimtevaart en de industrie zijn afhankelijk van elektroen informatietechniek. De opleiding In de opleiding Elektro- en informatietechniek houd je je bezig met het ontwerpen, het bouwen en het analyseren van elektroen informatietechnische systemen. Hierbij kun je den ken aan chips, analoge en digitale schakelingen, microprocessortoepassingen, meet- en besturingssystemen en elektrische schakelingen. Binnen deze systemen maak je onderscheid tussen energietechniek (opwekken, transporteren en toepassen van elektrische energie) en informatietechniek (elektriciteit als informatiedrager). In de informatietechniek wordt stroom gebruikt om informatie door te geven. )e ontwerpt apparatuur en programmatuur voor concrete toepassingen, zoals bijvoorbeeld systemen voor elektronisch geldverkeer, navigatiesystemen, bewakingssystemen voor patienten in ziekenhuizen, regelsystemen voor het autoverkeer en industriele robots. Aan het einde van Je opleiding kies je een afstudeerrichting, bijvoorbeeld digitale informatiesystemen of telecommunicatie. )e studie sluit je af met een afstudeerproject. lnstallatietechniek Het vakgebied Als installatietechnisch ingenieur heb je goed inzicht in de bouwkundige en installatietechnische as pecten waarmee je te maken krijgt als je de installaties in een gebouw wilt inpassen. Bij installaties kun je denken aan systemen voor klimaatregeling, elektriciteit, sanitair en riolering, alarmering, beveiliging, verlichting, bijzondere installaties voor ziekenhuizen, laboratoria en productieprocessen. )e bereidt beslissingen voo r die te maken hebben met de uitvoering en de bedrijfsvoering van installaties en met berekeningen voor het totale bouwkundige project. De opleiding Er wordt vee! aandacht besteed aan het ontwerpproces: Installatietechnisch ontwerpen, materialenkennis, (mechanica van) constructies, bouwtechniek, bouwfysica en de organisatie van het bouwproces. Daarnaast leer je verschillende so01 ten installaties kennen. Wiskunde, mechanica en natuurkunde zij n daarbij noodzakelijk. Ook van werktuigbouwkundige en elektrotechnische zaken als stromingsmachines, warmtewisselaars, regelapparatuur en elektrische aandrijftechniek is een ingenieur in de installatietechniek op de hoogte. Scheikundige technologie Het vakgebied Als scheikundig technoloog krijg je te maken met het omzetten van chemische reacties vanuit de laboratoriumfase naar industriele processen. Daarbij maak je gebruik van scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Naast de technologische vakken komen ook fundamentele scheikunde en materiaalkunde aan de orde. De opleiding Scheikundige technologie besteedt onder meer aandacht aan chemische reactoren, het ontwerpen van meet- en regelapparatuur, schaalvergroting van laboratoriumproef tot industrieel proces, computergebruik bij het on twerp van een (productie)proces en bij de besturing van continue processen. 70% van de afgestudeerden vindt werk in het bedrijfsleven, metals taak research, ontwikkeling en verkoop van nieuwe processen en nieuwe producten. De opleiding In het eerste jaar zijn scheikunde, wiskunde, natuurkunde en informatica de belangrijkste vakken. Naast vakken als materiaalkunde en proceskunde krijg je ook practica en bestudeer je in een kleine groep een zelfgekozen chemisch onderwerp in het project 'Chemie en samenleving'. Na het eerste jaar verdiep je je verder en kun je de opleiding aanpassen aan jouw specifieke belangstelling. 17

20 Het vakgebied Als ingenieur Techniek & Maatschappij (Tema) ben je expert in maa tschappijgerichte technologie: hoe kun je (nieuwe) technische mogelijkheden optimaal gebruiken voor mensen en organisaties, met als doe! maximale welvaart en welzijn. Hiervoor analyseer je de ontwikkeling van technologie, het gebn1ik en de gevolgen ervan. Daarbij combineer je kennis van technologie en maatschappijwetenschappen. Tema-ingenieurs we rken in het bedrijfsleven (6o%) en bij overheidsorganisaties (4o%), ook internationaal. Ze hebben leidinggevende of adviserende functies waarin beslissingen over technische projecten worden genomen of voorbereid. De opleiding In het gemeenschappelijke eerste jaar maak je kennis met verschillende facetten van Techniek & Maatschappij -vraagstukken. Je volgt zowel vakken op het gebied van de maatschappijwetenschappen (economie, sociologie en psychologie), als exacte vakken (wis- en natuurkunde) die je voorbereiden op de drie technische gebieden: Energie, Bouw of In forma tie & communicatie. Naast het volgen van vakken heb 1e practica en groepsprojecten met medestudenten. Na het tweede jaar kies je voor de richting Mens-Techniek Interactie of Tech nologie en Innovatiebeleid. Het vierde jaar bestaat o.a. uit een trimester studeren in het buitenland. Je stu die rond je af met een afstudeeropdracht. Het vakgebied Bedrijfskundigen zien een bedrijf of een organisatie als een geheel van mensen, installaties, goederen, geld en managementtechnieken. Als bedrijfskundig ingenieur analyseer, on twerp of verbeter je zo'n organisatie. Meestal begin je je carriere als adviseur in een van de gebieden: management-informatiesystemen en dataprocessing, organisatie en efficiency, logistiek en inkoop, boekhouden en financien, marketing en verkoop, of productie en kwaliteitsbeheersing. Bedrijfskundigen kunnen als schakel optreden tussen specialisten met totaal verschillende achtergronden. Afhankelijk van persoonlijke voorkeur en ervaring, stromen vee! bedrijfskundigen door naar m anagementfuncties en directieposities. De opleiding De opleiding biedt een brede basis van drie jaar, waarbij de praktijkonderdelen als een rode draad door de opleiding!open. Aan het einde van het tweede en in het derde jaar leg je accenten aan door bedrijfskundige kennis toe te passen in een van de vier specifieke technische omgevingen (ook wei stroom genoemd). De keuze van een technische stroom staat echter los van de specialisatie in de afstudeerfase. In de laatste fase van de opleiding wordt in overleg met de afstudeercoordinator een eigen studieprogramma samengesteld. Naast het volgen van keuzevakken, ga je ook voor een periode van 3 tot 5 maanden vakken volgen aan een buitenlandse universiteit. De afstudeerfase wordt afgesloten met een afstudeeropdracht (van ro maanden) in een bedrijf. Het vakgebied Informatica is de wetenschap van het ontwerpen van systemen die gegevens verwerken, met name computersystemen. Belangrijke onderwerpen zijn specificeren en programmeren: het duidelijk formuleren van de eisen waaraan het systeem moet voldoen en het opstellen van precieze regels voor het verwerken van de gegevens zodat je kunt garanderen dat het systeem correct en efficient werkt. Daarbij is wiskundige kennis onmisbaar. Als informaticaingenieur werk je bijvoorbeeld als ontwerper van (embedded) systemen, software engineer,!eider van automatiseringsprojecten of netwerkbeheerder. De opleiding De basis van de opleiding bestaat uit programmeren, informatiesystemen, computerarchitectuur en systeemprogrammatuur en theoretische informatica, ondersteund door wiskunde. Na het tweede jaar kies je tussen technische informatica en bedrijfsinformatica. Na het derde jaar kies je daarin je specialisatie uit: informatiesystemen, technische toepassingen of software technologie. Je kunt eventueel een dubbele propedeuse volgen: Je kunt Technische wiskunde combineren met Technische informatica of Technische natuurkunde. Daarna kies je met welke opleiding je doorgaat. 18

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Studeren aan de TU/e

Studeren aan de TU/e Studeren aan de TU/e - mastergids voor w.o.-ers Masteropleidingen instroom studiejaar 2011-2012 Studeren aan de TU/e Dit is de algemene w.o.-mastergids van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Nadere informatie

Instroom 2010-2011. Masteropleidingen. Algemene informatie. Where innovation starts

Instroom 2010-2011. Masteropleidingen. Algemene informatie. Where innovation starts Instroom 2010-2011 Masteropleidingen Algemene informatie Where innovation starts Studeren aan de TU/e - masteropleidingen masteropleidingen Studeren aan de TU/e Instroom studiejaar 2010-2011 Masteropleidingen

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Toekomst. in beweging

Toekomst. in beweging Toekomst in beweging mbitie Waarom kies je voor IVA Driebergen? Als je goed bent, willen ze je hebben. Maar in tijden dat het met de economie wat minder gaat, willen bedrijven alleen mensen met de beste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie