RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011"

Transcriptie

1 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 29 november 2010 wijzigingen goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 19 januari RTC Limburg Universiteitslaan Hasselt Tel

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Omgevingsanalyse Arbeidsmarktanalyse Speerpuntsectoren in Limburg Socio-demografische gegevens Schoollandschap Provincie Limburg Besluitvorming Prioriteiten in functie van lokale arbeidsmarktanalyse Limburgse knelpuntberoepen Knelpuntberoepen op Vlaams niveau niet in Limburg Voorstel verdeling middelen AANBOD PER STUDIEGEBIED Aanbod binnen studiegebied AUTO Aanbod binnen studiegebied BOUW Aanbod binnen studiegebied CHEMIE Aanbod binnen studiegebied GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA / ICT Aanbod binnen studiegebied HANDEL LOGISTIEK HANDEL Aanbod binnen studiegebied HOUT Aanbod binnen studiegebied KOELING & WARMTE Aanbod binnen studiegebied LICHAAMSVERZORGING Aanbod binnen studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Aanbod binnen studiegebied MECHANICA - ELEKTRICITEIT: KUNSTSTOF Aanbod binnen studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: LASSEN Aanbod binnen studiegebied MECHANICA - ELEKTRICITEIT: WERKTUIGMACHINES EN ONDERHOUDSTECHNIEKEN Aanbod binnen studiegebied PERSONENZORG Aanbod binnen studiegebied TOERISME Aanbod VCA Aanbod VDAB 72u PROMOTIE TSO EN BSO STAGES COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT OVERZICHT WERKINGSJAAR BIJLAGEN Bijlage 1: Leerlingenaantallen 3 de graad per school per studiegebied Bijlage 2: Studierichtingen die in aanmerking komen voor het aanbod per studiegebied

3 2. VOORWOORD Het Jaaractieplan 2011 is een appendix bij het Strategisch Plan van RTC Limburg. In dit Strategisch Plan werden de krijtlijnen van de toekomstige RTC-werking vastgelegd. Hoewel er nog een aantal technische details verder uitgewerkt moeten worden, is de achterliggende visie duidelijk. De RTC-werking moet vertrekken vanuit een arbeidsmarktgerichte focus: op basis van een analyse van de provinciale kwantitatieve/kwalitatieve (mis)match tussen het aanbod aan opleidingen en de vraag naar bepaalde profielen, moet de Raad van Bestuur van RTC jaarlijks een verantwoorde keuze maken m.b.t. de ondersteuning van projecten en daarmee samenhangend de verdeling van de middelen. Daarnaast worden de doelgroepen uitgebreid en moeten de RTC s op een projectmatige en procesgerichte manier te werk gaan. Dit resulteert in een grotere autonomie voor de Raad van Bestuur maar ook een grotere verantwoordelijkheid. Aangezien er een overdracht van bestuursmandaten geweest is in het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering is het belangrijk om de nieuwe ploeg duidelijk te informeren over de op handen zijnde veranderingen. Ook de interne werking moet geëvalueerd en bijgestuurd worden, het uitbouwen van netwerken wordt nog belangrijker en de arbeidsmarktactoren dienen nauwer bij de werking betrokken te worden. Een belangrijke evolutie hierbij is dat de bruggenbouwers ingebed worden in de RTCwerking. Immers, zonder een sterk team is het onmogelijk om de veelheid aan taken, opportuniteiten en doelgroepen op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier op te volgen. Binnen het team zijn al de nodige voorbereidingen getroffen om vooral het projectmatige en procesgerichte karakter van de werking te implementeren. Het zal echter wat tijd vragen om deze veranderingen door te voeren. 3 Tenslotte willen wij nog met klem benadrukken dat een kwaliteitsvolle RTC-werking enkel mogelijk is als hier ook de nodige financiële middelen tegenover staan, zowel voor de werking als voor het opzetten van projecten. Wij geloven stellig dat RTC Limburg een belangrijke rol te spelen heeft bij de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en stellen u met veel plezier het Jaaractieplan 2011 voor.

4 3. INLEIDING 3.1 Omgevingsanalyse Bij de opmaak van het Strategisch Plan werd een grondige omgevingsanalyse uitgevoerd. We beperken ons hier tot het weergeven van de voornaamste conclusies Arbeidsmarktanalyse - Behalve de primaire sector en de sector van de maatschappelijke dienstverlening kennen de meeste sectoren een serieuze terugval in het vacatureaanbod. - In de sector vervaardiging van transportmiddelen en de metaalsector zien we de grootste terugval in het aanbod van vacatures. Ook in de bouwsector is er een grote daling in het werkaanbod. Bekijken we de gegevens van april 2010, dan zien we echter dat het aantal vacatures in deze sectoren opnieuw lijkt toe te nemen. De bouw en de automobielsector blijven echter zorgenkindjes 1 - Over het algemeen kent het vacatureaanbod in Limburg een vrij grillig verloop. Dit heeft te maken met het feit dat de Limburgse economie vooral een maakeconomie is, die zeer conjunctuurgevoelig is. Dit in tegenstelling tot een diensteneconomie, die minder last heeft van eventuele conjunctuurschommelingen Speerpuntsectoren in Limburg 4 RTC Limburg kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van scholen en studiegebieden die zich richten op deze speerpuntsectoren. Zowel in het Streekpact Limburg ( ) 2 als in het Limburgplan wordt RTC Limburg genoemd als belangrijke partner bij het verwezenlijken van een aantal acties die erop gericht zijn onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Voor de toekomstige RTC-werking is het belangrijk dat we deze rol opnemen en ten volle spelen. In het voorjaar werd de piste van een Limburgplan bis gelanceerd. Hoewel de timing wat vertraging oploopt, is dit idee nog niet opgegeven, getuige de rede van de gouverneur op 28 oktober Het is voor Limburg nu tijd om zelfbewust keuzes te maken en de concurrentie aan te gaan. Limburg weet intussen wat het wil en zet in op de locatietroeven en de dynamiek in de speerpuntsectoren zoals toerisme, logistiek, multimedia, fruit, de bouwsector en zoals Ford Genk bewijst - de blijvende belangrijke sector van de automotive. 1 Einde van het prille conjunctuurherstel in zicht? In Bedrijvig Limburg, VOKA-Kamer van Koophandel Limburg, april Het streekpact, dat loopt van 2008 tot 2013, is het document dat de langetermijnvisie vastlegt voor de sociaal-economische ontwikkeling van Limburg en daarbij een aantal strategische krachtlijnen tracht te koppelen aan concrete acties. Het Limburgse streekpact bestaat uit 5 grote delen, waaronder onderwijs en arbeidsmarkt.

5 Voor de nabije toekomst zijn er potentieel zeer grote mogelijkheden in de nieuwe sectoren van Cleantech ( energie - milieu), voeding, life sciences, de zorgeconomie en de gaming- of multimediaindustrie. Deze mogelijkheden samen met een pleidooi voor een evenwichtige ontwikkeling van Limburg, zullen aan bod komen in het LIMBURGPLAN BIS dat ik samen met de deputatie - tegen het einde van het jaar hoop te kunnen presenteren Socio-demografische gegevens - Limburg is zijn voorsprong qua bevolkingsgroei langzaam aan het kwijtspelen, vanaf 2030 wordt een vermindering van de Limburgse populatie voorspeld. - Algemeen wordt aangenomen dat de vergrijzing in Limburg tegen 2050 boven de gemiddelde vergrijzing ligt. - Relatief gezien heeft Limburg minder werkenden, meer werklozen en meer nietberoepsactieven dan Vlaanderen. - De activiteits- en werkzaamheidsgraad in Limburg liggen lager dan in Vlaanderen, de werkloosheidsgraad is hoger Schoollandschap Provincie Limburg - Limburgse leerlingen volgen minder ASO- en meer BSO-richtingen dan Vlaamse leerlingen. Een goede oriëntatie bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs is uiterst belangrijk, zodat er mogelijk meer oriëntatie naar TSO-richtingen komt. - Minder ASO en meer BSO volgen leidt tot minder Limburgse doorstroom naar hoger onderwijs. - Limburg telt minder schoolverlaters met een diploma HO dan Vlaanderen. - Goede scholing is een hefboom, want er is minder kans op werkloosheid 1 jaar na schoolverlaten. - Hoewel het restpercentage in heel Vlaanderen enorm gestegen is ten gevolge van de economische crisis, is het toch wel zorgwekkend dat Limburg qua restpercentage voor alle studieniveaus slechter scoort dan Vlaanderen. - Kijken we naar de studierichtingen, dan zien we toch wel verschillen: sommige richtingen zijn beter bestand tegen conjunctuurschommelingen dan andere. Mechanica-Elektriciteit bv. scoort goed in goede economische tijden, maar kent een enorme terugval in tijden van crisis. In een bredere context kan men besluiten dat de schoolverlaters in Limburg extreem afhankelijk zijn van de economische conjunctuur. - Willen we voorkomen dat over enkele jaren de economische groei van Limburg stokt omdat er onvoldoende goed opgeleide jongeren beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, dan is het nu het moment om de volle aandacht te besteden aan de kwaliteit van de uitstroom van het secundair onderwijs in Limburg. Vooral het aantal Masters blijft sterk achter t.o.v. Vlaanderen. Dit kan nadelig zijn bij het aantrekken van nieuwe investeringen. - BSO moet leiden naar de arbeidsmarkt. Een 7 de jaar loont absoluut de moeite en verbetert de kansen op tewerkstelling. Sommige studiegebieden/studierichtingen voldoen na een 6 de jaar niet aan de kwalitatieve eisen van de arbeidsmarkt Novemberzittingen van de Provincieraad Limburg, Rede van de gouverneur, 28/10/ Bv. Auto, Haarzorg, Grafische technieken, Kantoor-Verkoop, Houtbewerking, Elektrische installaties, Verzorging, Organisatiehulp, Organisatie-asstentie. Presentatie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, Studiedienst VDAB, 26 mei 2010

6 3.2 Besluitvorming In het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst wordt een procesmatige manier van werken vooropgesteld, waarin zowel de werkgroepen als de Raad van bestuur op regionaal niveau een belangrijke rol spelen. Om deze manier van werken te implementeren werd in de Raad van Bestuur van 9 november 2010 een Stappenplan Projectgoedkeuring goedgekeurd. Waar in het verleden vaak op een informele manier overleg werd gepleegd en input werd gegenereerd, is nu al begonnen met de samenstelling van structurele werkgroepen met als uitgangspunten een netoverschrijdende én paritaire samenstelling. Doelstelling is dat deze werkgroepen vanaf 01 januari operationeel zijn. De samenstelling van de werkgroepen wordt voorgelegd op de RvB van 29 november Op deze manier hopen we te komen tot gedragen werkgroepen. De taken van de werkgroep werden als volgt vastgelegd: - Signaleren van behoeftes/noden i.f.v. arbeidsmarktgerichtheid - Definiëren van actiepunten binnen het betrokken studiegebied - Input geven voor het invullen van de projectfiche - Evaluatie en feedback m.b.t. lopende/aflopende projecten Het team van RTC Limburg heeft intussen van elk project een uitgebreide projectfiche opgesteld. Deze projectfiches vormen de basis van het besluitvormingsproces. Het stappenplan projectgoedkeuring is het framework waarin de RTC-werking gekaderd wordt. We zijn er ons echter van bewust dat regelmatige bijsturing en evaluatie nodig is om zo snel mogelijk tot een efficiënte manier van werken te komen. 6 Conform de manier van werken zoals die wordt voorgesteld in het ontwerp van beheersovereenkomst, heeft de Raad van Bestuur van 9 november 2010 de focus voor het JAP 2011 bepaald en de voorgestelde begroting goedgekeurd. Dit gebeurde op basis van het voorbereide document Prioriteiten in functie van lokale arbeidsmarktanalyse. Dit document wordt op de volgende bladzijden integraal overgenomen.

7 3.3 Prioriteiten in functie van lokale arbeidsmarktanalyse Limburgse knelpuntberoepen - Enkel knelpuntberoepen met niveau middengeschoold (3 de graad TSO/BSO) - Enkel Limburgse knelpuntberoepen Studiegebied Knelpuntberoep Duiding Personenzorg Gekwalificeerde verzorgende - Complexere zorgsituaties verhogen de kwalitatieve eisen - Schoolse uitstroom houdt geen tred met de vergrijzing en de uitbreiding van de dienstverlening - Er moet zowel aanbodverruimend als competentieversterkend gewerkt worden Klassieke (professionele) schoonmaker - Imagoprobleem Mechanica Elektriciteit Insteller-bediener van werktuigmachines - Imagoprobleem - Snelle technologische evolutie zorgt ervoor dat kennis vlug gedateerd is en dat technische scholen opgezadeld zijn met verouderd materiaal. Voor het leren instellen en programmeren van een automatische machine is training op de werkplek een noodzakelijke tussenstap Onderhoudsmecanicien van machines/industriële installaties Technisch Tekenaar Technicus - Te geringe belangstelling van jongeren - Te klein aantal studenten in technische richtingen - Werkgevers wensen sollicitanten met ervaring en kennis van CAD-CAMpakketten - Structureel knelpuntberoep - Te kleine instroom - Door evolutie in de richting van automatisering en informatisering opleidingslacunes 5 Op basis van Knelpuntberoepen Kansenberoepen. Analyse Vacatures 2009, VDAB Studiedienst

8 Halfautomaatlasser Elektricien Installateur van telecommunicatiecentrales Onderhoudstechnicus van telecommunicatienetten Bankwerker - Structureel knelpuntberoep - Te kleine arbeidsreserve - Zeer snelle technologische evoluties: domotica, beveiliging, fotovoltaïsche zonnepanelen, elektronisch motormanagement, hydraulica, pneumatica, CAD- CAMsturing - Door de maatschappelijke evoluties stijgt de vraag, waardoor een kwantitatief probleem ontstaat - Geen specifieke schoolse opleiding, werkgevers zoeken technische profielen met een voorkennis elektriciteit - Structureel knelpuntberoep - Hoge kwalitatieve eisen, bv. kennis van CNC Auto Mecanicien van motorvoertuigen - Recente evoluties in de automobielsector leiden tot kwalitatieve noden op de arbeidsmarkt Mecanicien/hersteller van fietsen Plaatbewerker voor carrosserie Koeling en Warmte Installateur sanitair en centrale verwarming - Instroomprobleem - Kwalitatief probleem: naast technisch inzicht wordt van de werknemer verwacht dat hij kan planlezen, computergestuurde systemen installeren, polyvalent is enz. Handel Orderpicker distributiesector Verkoper Informaticus - Vooral bij vacatures voor doe-het-zelf en multimediazaken. Hiervoor zijn technisch goed onderlegde mensen nodig - Attitude en productinteresse zijn belangrijker dan vooropleiding - Ongunstige arbeidsomstandigheden - Kwalitatieve mismatch o.a. door snelle evolutie van informaticatoepassingen: informatici moeten zich constant bijscholen Hout Schrijnwerker-timmerman - Te lage instroom Trappenmaker - Hoge eisen op vlak van beroepskennis terwijl schoolverlaters enkel een basiskennis hebben Bouw Metselaar - Structureel knelpuntberoep

9 Lichaamsverzorging Vloerder tegelzetter Stukadoor Dakdekker Bekister Schoonheidsspecialiste Kapper - Te lage instroom - Geen aparte optie in het technisch onderwijs, wordt aangeleerd op de werkvloer - Geen courante afstudeerrichting, beroepskennis wordt vooral opgedaan via het naschools leren - Te weinig instroom - Onaantrekkelijk wegens arbeidsomstandigheden - Omvangrijke arbeidsreserve niet inzetbaar: bij jonge schoolverlaters knappen werkgevers af op het lage niveau Knelpuntberoepen op Vlaams niveau niet in Limburg 6 Studiegebied Knelpuntberoep Duiding Chemie Chemische procesoperator - Te kleine instroom vanuit onderwijs: te weinig jongeren kiezen voor technische of wetenschappelijke richtingen - Tekort wordt de komende jaren acuter door vergrijzingsproblematiek ; werkgevers in Oost-Limburg luiden op dit moment al de alarmbel Grafische communicatie en media Drukker - Imagoprobleem - Sector is op zoek naar gekwalificeerde mensen die meekunnen met de technologische evoluties Drukafwerker - Te weinig instroom door het ontbreken van een schoolse opleiding - Imagoprobleem - Drukafwerkers moeten complexere taken kunnen vervullen zoals instellen van boekbindmachines, papiervouwmachines, verzamelhechters en papiersnijmachines. Hiervoor is technische bagage nodig. Toerisme - Speerpuntsector in Limburg 7 6 Voor deze sectoren voorzag RTC Limburg in het verleden wel acties

10 - Signalen vanuit de sector dat er een mismatch is tussen onderwijs werkvloer, o.a. vanuit de denktank Talents for tourism Voorstel verdeling middelen - Bijkomende subsidies bruggenbouwers zijn ingeschreven in begroting onderwijs en worden mee verdeeld. - Toekenning middelen op basis van sokkel + variabel deel afhankelijk van doelgroepleerlingen. - Bijkomende subsidiëring VCA valt weg mogelijkheid om vanaf september 2011 vergoeding aan leerlingen te vragen. - Projectkosten zijn totale kosten: nascholing leerkrachten/train the Trainer en vervoerskosten leerlingen zijn inbegrepen. - Structurele kosten = loonkosten + werkingskosten + huur, moet in 2012 verminderen tot 45%. 7 Zie ook Strategisch Plan RTC Limburg, p. 14

11 4. AANBOD PER STUDIEGEBIED 4.1 Aanbod binnen studiegebied AUTO DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: CANBUS Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: - TTT voor leerkrachten: correct gebruik en diverse toepassingen van het didactisch materiaal om gedifferentieerd les te geven - Canbussystemen: uitleendienst van didactische panelen + meetapparatuur PROJECT 2: CLEANWEEK 2020 Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: - Workshops i.k.v. clean mobility en innovatie - Eco & Technovillage PROJECT 3: E-LEARNING AUTOWEB Volgende software wordt op aanvraag aangeboden: - Gratis software E-learning automechanica + elektronica autoweb ( airco, commonrail, multiplex, diagnose) - TTT leerkrachten gebruik van de software als didactische ondersteuning in de klas PROJECT 4: E-LEARNING ELECTUDE Volgende software wordt op aanvraag aangeboden: - E-Learning automechanica + elektronica CN ROOD HERA PROJECT 5: EDUCAM OPLEIDINGSTRAJECT VOOR LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN Volgende opleidingen worden op aanvraag aangeboden: - Airco 2X - Andere opleidingen in functie van input werkgroepen 10 scholen Voorjaar 2011 RTC: Circuit Zolder 10 scholen mei 2011 RTC: Educam 6 scholen Eind schooljaar Electude 10 scholen Eind schooljaar Educam 10 scholen Eind schooljaar RTC: 900 (TTT) Educam: gratis software Gedragen door RTC Netwerk RTC: Educam: gratis TTT 11

12 4.2 Aanbod binnen studiegebied BOUW DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: VEILIG WERKEN OP HOOGTE Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: Edutec 7 scholen (wordt ook opengesteld Einde uitleendienst steigermateriaal met inbegrip van de FVB-Limburg voor scholen met studiegebied Hout) schooljaar RTC: opleiding veilig werken op hoogte Layher FVB: Layher: 879,67 PROJECT 2: SOFTWARE ASAP-FILES Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: - TTT + didactische ondersteuning werken met ASAP-files in de klas - Software om meetstaten, prijsoffertes op te maken PROJECT 3: ISOLATIELABO Volgende module wordt op aanvraag aangeboden: - Gebruik van de isolatiemaquette als didactische ondersteuning lessen - TTT gebruik isolatiemaquette PROJECT 4: WORKSHOPS XIOS BOUWKUNDE Volgende modules worden op aanvraag aangeboden: - Beton maken en testen (max. 5 sessies) - Megastructures: constructie- en materiaalleer (max. 5 sessies) ASAP (KNAUF/MAPEI) 7 scholen Voorjaar 2011 Syntra Genk 6 scholen Eind schooljaar XIOS Hogeschool Limburg 5 scholen Eind schooljaar RTC: 240 (TTT) ASAP: (gratis software (7 x 300) Kredietlijn opgestart in RTC: XIOS:

13 4.3 Aanbod binnen studiegebied CHEMIE DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT : WORKSHOPS CHEMIE Structurele Aanbod workshops i.s.m. KHK Geel en Xios Hogeschool. Er wordt XIOS Hogeschool verderzetting gebruik gemaakt van diverse labo s chemie, waardoor Katholieke van technologische ontwikkelingen in de chemische sector op de 10 scholen Hogeschool samenwerking, RTC: voet gevolgd worden. Kempen gedurende het XIOS: 624 hele schooljaar KHK:

14 4.4 Aanbod binnen studiegebied GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA / ICT DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: MEDIAPUNT SYNTRA LIMBURG Video Het betreft volgende opleidingen: - Opleiding en materiaalkennis ENG: 14 uren - Opleiding en materiaalkennis Montage: 21 uren - Optie effecten after-effects: 21 uren - Opleiding en materiaalkennis Multicam / Regie: 35 uren - Opleiding en materiaalkennis Belichting: 7 uren - Opleiding green Key gebruik: 7 uren DTP - Upgrade Het betreft volgende opleidingen: - Photoshop: 21 uren - Illustrator: 21 uren - Indesign: 21 uren - Color management: 7 uren - Pdf workflow: 7 uren PROJECT 2: AFWERKINGSLIJN Opleidng tot OPERATOR verzamelhechter C.P. Bourg; modules in-line afwerking : - verzamelen : BST 10-d+ - nieten : AGR-t2 - vouwen PAS-t - Trimmer TR-T Basis SNIJDEN, Polar 72,* Basis VOUWEN, GUK A3+, met mogelijkheid tot kruisvouw,* Basis LIJMEN, manueel en automatisch met DUPLO DB200,* Syntra Genk Technisch Heilig Hart Instituut Tessenderlo 2 scholen Voortzetten van het bestaande aanbod 1 school Voorjaar RTC: Syntra: Gefinancierd door projectsubsidies

15 4.5 Aanbod binnen studiegebied HANDEL LOGISTIEK DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: KLEIN INTERN TRANSPORT 3-daagse opleiding voor 7BSO Logistiek - Orderpicker CDO TI Sint- - Transpallette 3 scholen Najaar Lodewijk Genk - Elektrische handpallettruck RTC: Stapelaar CDO: PROJECT 2: INFOSESSIES I.S.M. LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG Sensibiliseringsacties en informatieverstrekking voor leerkrachten uit het studiegebied Handel met leerplanonderdelen Logistiek. Deze infosessies zijn een voorbereiding voor leerlinggerichte acties, afhankelijk van de samenwerking met Logistiek Platform Limburg HANDEL Logistiek Platform Limburg 30 scholen Voorjaar RTC: 500 LPL: DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 3: TREFZEKER Voortzetten van het Online databank sociale wetgeving modules sociale gids en bestaande Gedragen door Acerta 10 scholen loonsimulatie aanbod; RTC Netwerk gedurende het hele schooljaar 15

16 4.6 Aanbod binnen studiegebied HOUT DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: CNC-PLAATBEWERKING Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: KTA Alicebourg - CNC-plaatbewerking Lanaken 4 scholen Eind schooljaar RTC: PROJECT 2: WERKPLEKLEREN CNC-PLAATBEWERKING Volgende formule werkplekleren wordt op aanvraag aangeboden: - CNC-plaatbewerking PROJECT 3: WERKPLEKLEREN CNC-PLAATBEWERKING Volgende formule werkplekleren wordt op aanvraag aangeboden: - CNC-plaatbewerking PROJECT 4: OPLEIDING PARKET PLAATSEN Volgende opleiding wordt op aanvraag aangeboden: - Gedurende een opleiding van 2 dagen leren jongeren parket plaatsen en afwerken. Intersystems Genk 4 scholen Eind schooljaar HOTEC Genk 4 scholen Eind schooljaar Edutec/FVB 3 scholen Eind schooljaar RTC: 500 Intersystems: cofinanciering operationele kosten RTC: 500 Hotec: cofinanciering operationele kosten RTC: FVB:

17 4.7 Aanbod binnen studiegebied KOELING & WARMTE DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: WORKSHOPS VERWARMING XIOS 1. Nascholing leerkrachten: de laatste innovatie onder de gaswandketels micro-wkk voor particuliere woningen 2. Leerkrachten die de nascholing hebben gevolgd kunnen ook met hun leerlingen deze workshop volgen. WARMTELABO SYNTRA modules gegeven door een lesgever van Syntra i.s.m. de leerkracht van de klas: - Module 3: kennismaking met condenserende gasketels - Module 4: werken met condenserende gasketels - Module 5: kennismaking en werken met aangeblazen gasbrander - Module 6: voorbereiding op proef voor het behalen van het attest afstellen van oliebranders - Module 7: verbinden van PVC- en PE-leidingen - Module 9: zonne-energie - Module 10: duurzame energie en energiezuinig bouwen - Module 12: warmtepomp - Module 13: ventilatietechnieken - Module 14: energieprestatieregelgeving in de praktijk 2. Gebruikmaken van de infrastructuur De leerkracht maakt gebruik van de infrastructuur in het Warmtelabo en geeft zelf les aan zijn leerlingen. Syntra Genk XIOS Hogeschool Limburg 5 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen + 1 nieuwe workshop (Xios) voor leerlingen vanaf september RTC: Syntra: Xios:

18 PROJECT 2: WERKPLEKLEREN COOLTECH Project: 3 dagen - Dag 1: vijf werplekken in het interne opleidingscentrum van Cooltech - Dag 2: gerichte werfbezoeken onder leiding van de productieverantwoordelijke van Cooltech (in groep) - Dag 3: montage of herstellingen op verplaatsing (de leerlingen gaan mee met de ploegen, één ll/ploeg) PROJECT 3: THERMOGRAFIE 1. Nascholing: Duurzaam Bouwen i.s.m. Edutec Opleiding waarbij de EPB-regelgeving en principes van duurzaam bouwen geduid worden. De opleiding bestaat uit 4 blokken, waarvan 3 met een praktijkgedeelte: - Blok 1: Werken met de camera - Blok 2: EPB & Blowerdoor - Blok 3: Principes duurzaam bouwen & passiefhuisconcept / De verschillende aspecten van DuBo - Blok 4: Werken met de IR-camera II 2. Uitleendienst thermografische camera s: INFRACAM SD en FLIR i50 De camera's kunnen apart ontleend worden. Bij de camera's is software aanwezig die een analyse van de thermografische foto's toelaat. De ontleenperiode bedraagt 14 dagen. Cooltech Edutec 3 scholen 8 scholen (als de vraag het toelaat staat dit ook open voor scholen met studiegebied Bouw en bepaalde studierichtingen uit Mechanica- Elektriciteit) Voortzetten van de lopende opleidingen. Voorjaar 2011 De uitleendienst staat al open voor leerkrachten met het attest ITC Level 1 RTC: Cooltech: cofinanciering operationele kosten RTC: 1202 Eductec:

19 4.8 Aanbod binnen studiegebied LICHAAMSVERZORGING DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: HUIDLABO 1. 6 modules gegeven door een lesgever van Syntra i.s.m. de leerkracht van de klas: - Module 3: gelaat, kennismaking met non-invasieve technieken en technologieën voor huidverbetering - Module 4: gelaat, non-invasieve technieken huidverbetering 1 - Module 5: gelaat, non-invasieve technieken huidverbetering 2 - Module 6: lichaam, kennismaking non-invasieve technieken en technologie voor huidverbetering - Module 7: Lichaam, non-invasieve technieken en technologie voor huidverbetering - Module 8: permanente ontharing 2. Module 2: gebruikmaken van de infrastructuur De leerkracht maakt gebruik van de infrastructuur in het Huidlabo en geeft zelf les aan zijn leerlingen. PROJECT 2: HAIR EXTENSIONS In deze opleiding leren leerlingen de juiste technieken voor een optimaal resultaat en tegelijkertijd worden hun professionele vaardigheden versterkt. Programma - applicatie - verwijderen - diverse structuren - creatieve ideeën - knippen Syntra Genk Syntra Limburg 5 scholen 5 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen. Voortzetten van de lopende opleidingen RTC: Syntra: RTC: Syntra:

20 - finishing met extensions - kleuren - hergebruiken en nazorg De opleiding kan in een campus van Syntra Limburg of op school gegeven worden. De opleiding kan over 1 tot 2 dagen gepland worden. De eerste dag leren de leerlingen werken op een oefenhoofd met een beperkt aantal extensions maar wel met diverse technieken. Een tweede dag kan de school terugkomen waarbij elke leerling een levend model meebrengt. 20

21 4.9 Aanbod binnen studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: LIMTEC 1. Opleidingen met instructeur van LIMTEC Elektriciteit/Schakeltechnieken - Fout zoeken in elektrische schakelingen - Sensoren - Speciale sensoren - Frequentieregelaars - Frequentieregelaars op Profibus-DP - Veiligheidsrelais - Veiligheidssturing: PNOZ Multi - Digitale PID temperatuurregelaars PLC technieken (in combinatie met Siemens S7 PLC) - Siemens S7 PLC programmatie - Analoge signaalverwerking - Fout zoeken in PLC gestuurde installaties - Siemens fail safe PLC 315F - HMI Touchpanel TP170B met Protool - HMI Touchpanel TP177B met WinCC Flexible - ASI-bus - Ethernetkoppeling tussen PLC s - Profibus-DP - Profibus-DP foutdiagnose - Profinet-IO PLC technieken - Allen Bradley PLC controllogix Beckhoff PLC programmatie - HMI OMRON: NS schermen Limtec Genk 22 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen RTC: Limtec:

22 - OMRON PLC programmatie Pneumatica Hydraulica - Elektropneumatica - Industriële hydraulica - Ventieleilanden gekoppeld aan de PLC - Ventieleilanden op Profibus-DP - Prop en servotechniek hydraulica 2. Opleidingen met eigen leerkracht (gebruikmakend van de infrastructuur van LIMTEC) Bij deze opleidingen geeft de leerkracht van de school de les zelf. De leerkracht kan hierbij gebruik maken van de ganse opleidingsinfrastructuur van LIMTEC waaronder ook het bovenvermelde opleidingsaanbod. PROJECT 2: WORKSHOPS KHK 1. Project : Visualisatie, supervisie en controle van processen Het opzet is het visualiseren en sturen van een aquarium viskweek installatie. Temperatuur, zuurstofgehalte, niveau, worden automatisch gemeten. 2. Project : Keep Control Competition Deze wedstrijd organiseert de KHK in samenwerking met de bedrijven Janssen Pharmaceutica, BP Geel en ExxonMobil Chemical. De Keep Control Competition is een interactieve inleiding in de automatisering en regeling van processen in productiebedrijven. Deze wedstrijd wordt gekoppeld aan een bedrijfsbezoek bij één van de 3 deelnemende bedrijven. PROJECT 3: FTML FTML biedt Limburgse leerkrachten de mogelijkheid om gratis volgende opleidingen te volgen in de opleidingscentra van VDAB Limburg: - Elektromechanisch operator Katholieke Hogeschool Kempen FTML Project 1: 4 scholen Project 2: 3 scholen 5 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen. Voortzetten van de lopende opleidingen RTC: KHK: Gratis 22

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 29 november 2010 wijzigingen goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 19 januari 2011. RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt

Nadere informatie

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons LIMTEC -ANTTEC Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector Benny Siemons Initiatiefnemers LIMTEC -ANTTEC LIMTEC : oktober 1997 Opleidingsfondsen metaalsector

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2012

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2012 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2012 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 7 november 2011. RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt Tel. 011 30 58 16 www.rtclimburg.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE.2

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studierichtingen per school

Studierichtingen per school Studierichtingen per school 2017-2018 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren PTI Zottegem WEST-VLAANDEREN VTI Waregem

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2016-2017

Studierichtingen per school 2016-2017 Studierichtingen per school 2016-2017 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Voorstelling actieplan 2008-2009

Voorstelling actieplan 2008-2009 RTC Vlaams-Brabant Voorstelling actieplan 2008-2009 Provinciehuis Leuven - 26 september 2008 RTC Vlaams-Brabant 2008 1 Agenda deel 1 09.30u: Welkomstwoord Alex Dierickx, voorzitter RTC Vlaams-Brabant 09.35u:

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2013

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2013 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2013 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 05 november 2012 RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt Tel. 011 30 58 16 www.rtclimburg.be 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen ! "#$$%&'"#$$% Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen 1. Structurele kosten Personeel en werking: 86.000 EUR (18,22%) 2. Actiepunten Omschrijving behoefte Voorgestelde

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten.

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 11 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OKOT-trajecten - Stand van zaken Een onderwijskwalificerend

Nadere informatie

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Wat? De maximumfactuur omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Wat

Nadere informatie

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010 Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw 1. Inleiding Met de omvorming van Diva vzw naar RTC-netwerk vzw kunnen de vijf Regionale Technologische Centra (RTC s) rekenen

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Jaaractieplan. S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e

Jaaractieplan. S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e Jaaractieplan 2009 ( v e r si e a u g u s t u s 2 0 0 8 ) S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e JAARACTIEPLAN 2009 Dit plan werd besproken en goedgekeurd op de

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

RTC Limburg. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Auto Budget RTC: 11.640,00. Projectnaam: Carosserie. Inzicht in de afhandeling van een schadegeval.

RTC Limburg. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Auto Budget RTC: 11.640,00. Projectnaam: Carosserie. Inzicht in de afhandeling van een schadegeval. Projectgroep: Auto Budget RTC: 11.640,00 Projectnaam: Carosserie Educam BSO Auto Carrosserie 6 BSO Auto Carrosserie- en spuitwerk 7 Educam Cofinanciering: 17.400,00 59,92% 29.040,00 Spuitvrij uitdeuken

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw Meet & Greet CVO's 19 maart 2010 RTC Vlaams-Brabant 1 Wat is RTC Vlaams-Brabant (1)? 1 RTC per provincie: aparte vzw s = inspelen op

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 Oppervlaktebehandeling Aanmaken van verven en lasspuiten

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

De (her)waardering van het diploma lassen.

De (her)waardering van het diploma lassen. De (her)waardering van het diploma lassen. 1 Het beroep van lasser is nog steeds een kwalitatief knelpuntberoep in Limburg. 1.1 Toekomstige onderwijskwalificaties Het voldoen aan de (toekomstige) onderwijskwalificaties

Nadere informatie

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs- VDAB Waarom evalueren? Methodologie RTC resultaten en aanbevelingen Investeringsoperaties

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Plaatbewerker BO ME 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier JOBexpo

Inschrijvingsformulier JOBexpo Inschrijvingsformulier JOBexpo 2017-2018 ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer DEELNAME SCHOLEN Gelieve bij iedere beurs waaraan wordt deelgenomen, het aantal recruiters

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT)

Nadere informatie

Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen zoals tijdens de vergadering op 7 juli 2015 werd vastgelegd.

Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen zoals tijdens de vergadering op 7 juli 2015 werd vastgelegd. Analyse ELEKTRO (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse ELEKTRO (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit Aanwezig werkgroep: Falin Ludo (VTI Brugge), Lefere Bjorn (VTI Ieper), Vermote Jos (VTI Izegem), Sintobin Dirk (St Lucas Menen), Van Den Brande Roger (VTI Roeselare), Maertens Eric (VTI Torhout), Bonte

Nadere informatie

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun leerkrachten om op interactieve en ervaringsgerichte wijze kennis te maken met een brede waaier aan praktisch uitvoerende

Nadere informatie

Kerncijfers & begrippen

Kerncijfers & begrippen Kerncijfers & begrippen 2014 2015 2016 30 juni 2016 Schoolverlaters: niet-leerplichtige jongeren ingeschreven in Vlaams onderwijs in 2015 maar niet meer in 2016 < 30 jaar wonen in Vlaanderen kunnen werken

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Infomoment 72u VDAB

Infomoment 72u VDAB Infomoment 72u VDAB 2010-2011 28/5/2010 Agenda deel 1 1. Samenwerkingsvormen VDAB - RTC - Onderwijs: 1.a. RTC - acties per studiegebied 1.b. Raamcontract RTM-RTC-VDAB 1.c. 72-uren VDAB 1.d. Webleren 1.e.

Nadere informatie

CAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE- WAVER

CAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE- WAVER CAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE- WAVER Locatie: Jan De laan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver Opleidingen: Autotechnologie Elektromechanica Elektronica-ICT Ontwerp- en Productietechnologie Met de bus door de

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING Inhoudstafel Opleidingen secundair onderwijs 2-3 Voltijdse dagopleidingen 18+ 4 Hoger beroepsonderwijs (HBO5) 5 Opleidingen hoger onderwijs 6-7 Professionele Bachelors 6 Academische bachelors en masters

Nadere informatie

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom The Relationship Marketing Agency Doel 1. Hoe zullen de beroepen in de autosector tegen 2020 evolueren? 2. Wat moet er worden gedaan

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men Uitdaging Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men docenten: Voordat een student op stage kan vertrekken is er een degelijke basisopleiding nodig.

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

Waar er geen wijzigingen in optraden =

Waar er geen wijzigingen in optraden = Werkplekleren bouw Waar er geen wijzigingen in optraden = Onderwijsstages meest gehanteerde instrument (3800 bouwbedrijven in O-Vl vs jaarlijks +/- 1200 leerlingen 3 e graad bouw- en houtonderwijs. Voor

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom The Relationship Marketing Agency Doel 1. Hoe zullen de beroepen in de autosector tegen 2020 evolueren? 2. Wat moet er worden gedaan

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

AIRCO, een RTC project

AIRCO, een RTC project Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen AIRCO, een RTC project Externe certificaten en onderwijs 19 december 2012 Vlor studiedag Agenda Uitleg

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA. Materiaal Leverancier Doelgroep Samenvatting

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA. Materiaal Leverancier Doelgroep Samenvatting Lantek II certificatietester Ideal Industries Leerlingen 3 de graad TSO/BSO Een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken is de geschikte snelheid. Hiervoor heeft men verschillende categorieën

Nadere informatie

RTC Presenteert: Samen voor een toekomst van technologie! Thorpark 16 oktober 2015

RTC Presenteert: Samen voor een toekomst van technologie! Thorpark 16 oktober 2015 RTC Presenteert: Samen voor een toekomst van technologie! Thorpark 16 oktober 2015 Welkomstwoord, Guido Bijnens voorzitter RTC Limburg. T2-campus, samen voor een toekomst van technologie! Wim Dries (stad

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

SOK-congres - 5 juni

SOK-congres - 5 juni Een output-gestuurd beleidsplan SOK-congres - 5 juni Twee praktijkvoorbeelden Vanuit output komen tot beleidsplan voor een vakwerkgroep (Handel Kantoor). Vanuit omgevingsanalyse wervingsbeleid aanpassen.

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd VR Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, SERV Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, Aandachtspunten 3 juli 2015: conceptnota

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Bruingoed BO ME 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw. project Pick & Place competence center'

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw. project Pick & Place competence center' RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw project 2012-2013 Pick & Place competence center' Agendapunten 6 juni 2012 12.30u: Lunch 13.30u: Inleiding Simon Kusters, coördinator

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie