RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011"

Transcriptie

1 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 29 november 2010 wijzigingen goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 19 januari RTC Limburg Universiteitslaan Hasselt Tel

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Omgevingsanalyse Arbeidsmarktanalyse Speerpuntsectoren in Limburg Socio-demografische gegevens Schoollandschap Provincie Limburg Besluitvorming Prioriteiten in functie van lokale arbeidsmarktanalyse Limburgse knelpuntberoepen Knelpuntberoepen op Vlaams niveau niet in Limburg Voorstel verdeling middelen AANBOD PER STUDIEGEBIED Aanbod binnen studiegebied AUTO Aanbod binnen studiegebied BOUW Aanbod binnen studiegebied CHEMIE Aanbod binnen studiegebied GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA / ICT Aanbod binnen studiegebied HANDEL LOGISTIEK HANDEL Aanbod binnen studiegebied HOUT Aanbod binnen studiegebied KOELING & WARMTE Aanbod binnen studiegebied LICHAAMSVERZORGING Aanbod binnen studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Aanbod binnen studiegebied MECHANICA - ELEKTRICITEIT: KUNSTSTOF Aanbod binnen studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: LASSEN Aanbod binnen studiegebied MECHANICA - ELEKTRICITEIT: WERKTUIGMACHINES EN ONDERHOUDSTECHNIEKEN Aanbod binnen studiegebied PERSONENZORG Aanbod binnen studiegebied TOERISME Aanbod VCA Aanbod VDAB 72u PROMOTIE TSO EN BSO STAGES COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT OVERZICHT WERKINGSJAAR BIJLAGEN Bijlage 1: Leerlingenaantallen 3 de graad per school per studiegebied Bijlage 2: Studierichtingen die in aanmerking komen voor het aanbod per studiegebied

3 2. VOORWOORD Het Jaaractieplan 2011 is een appendix bij het Strategisch Plan van RTC Limburg. In dit Strategisch Plan werden de krijtlijnen van de toekomstige RTC-werking vastgelegd. Hoewel er nog een aantal technische details verder uitgewerkt moeten worden, is de achterliggende visie duidelijk. De RTC-werking moet vertrekken vanuit een arbeidsmarktgerichte focus: op basis van een analyse van de provinciale kwantitatieve/kwalitatieve (mis)match tussen het aanbod aan opleidingen en de vraag naar bepaalde profielen, moet de Raad van Bestuur van RTC jaarlijks een verantwoorde keuze maken m.b.t. de ondersteuning van projecten en daarmee samenhangend de verdeling van de middelen. Daarnaast worden de doelgroepen uitgebreid en moeten de RTC s op een projectmatige en procesgerichte manier te werk gaan. Dit resulteert in een grotere autonomie voor de Raad van Bestuur maar ook een grotere verantwoordelijkheid. Aangezien er een overdracht van bestuursmandaten geweest is in het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering is het belangrijk om de nieuwe ploeg duidelijk te informeren over de op handen zijnde veranderingen. Ook de interne werking moet geëvalueerd en bijgestuurd worden, het uitbouwen van netwerken wordt nog belangrijker en de arbeidsmarktactoren dienen nauwer bij de werking betrokken te worden. Een belangrijke evolutie hierbij is dat de bruggenbouwers ingebed worden in de RTCwerking. Immers, zonder een sterk team is het onmogelijk om de veelheid aan taken, opportuniteiten en doelgroepen op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier op te volgen. Binnen het team zijn al de nodige voorbereidingen getroffen om vooral het projectmatige en procesgerichte karakter van de werking te implementeren. Het zal echter wat tijd vragen om deze veranderingen door te voeren. 3 Tenslotte willen wij nog met klem benadrukken dat een kwaliteitsvolle RTC-werking enkel mogelijk is als hier ook de nodige financiële middelen tegenover staan, zowel voor de werking als voor het opzetten van projecten. Wij geloven stellig dat RTC Limburg een belangrijke rol te spelen heeft bij de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en stellen u met veel plezier het Jaaractieplan 2011 voor.

4 3. INLEIDING 3.1 Omgevingsanalyse Bij de opmaak van het Strategisch Plan werd een grondige omgevingsanalyse uitgevoerd. We beperken ons hier tot het weergeven van de voornaamste conclusies Arbeidsmarktanalyse - Behalve de primaire sector en de sector van de maatschappelijke dienstverlening kennen de meeste sectoren een serieuze terugval in het vacatureaanbod. - In de sector vervaardiging van transportmiddelen en de metaalsector zien we de grootste terugval in het aanbod van vacatures. Ook in de bouwsector is er een grote daling in het werkaanbod. Bekijken we de gegevens van april 2010, dan zien we echter dat het aantal vacatures in deze sectoren opnieuw lijkt toe te nemen. De bouw en de automobielsector blijven echter zorgenkindjes 1 - Over het algemeen kent het vacatureaanbod in Limburg een vrij grillig verloop. Dit heeft te maken met het feit dat de Limburgse economie vooral een maakeconomie is, die zeer conjunctuurgevoelig is. Dit in tegenstelling tot een diensteneconomie, die minder last heeft van eventuele conjunctuurschommelingen Speerpuntsectoren in Limburg 4 RTC Limburg kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van scholen en studiegebieden die zich richten op deze speerpuntsectoren. Zowel in het Streekpact Limburg ( ) 2 als in het Limburgplan wordt RTC Limburg genoemd als belangrijke partner bij het verwezenlijken van een aantal acties die erop gericht zijn onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Voor de toekomstige RTC-werking is het belangrijk dat we deze rol opnemen en ten volle spelen. In het voorjaar werd de piste van een Limburgplan bis gelanceerd. Hoewel de timing wat vertraging oploopt, is dit idee nog niet opgegeven, getuige de rede van de gouverneur op 28 oktober Het is voor Limburg nu tijd om zelfbewust keuzes te maken en de concurrentie aan te gaan. Limburg weet intussen wat het wil en zet in op de locatietroeven en de dynamiek in de speerpuntsectoren zoals toerisme, logistiek, multimedia, fruit, de bouwsector en zoals Ford Genk bewijst - de blijvende belangrijke sector van de automotive. 1 Einde van het prille conjunctuurherstel in zicht? In Bedrijvig Limburg, VOKA-Kamer van Koophandel Limburg, april Het streekpact, dat loopt van 2008 tot 2013, is het document dat de langetermijnvisie vastlegt voor de sociaal-economische ontwikkeling van Limburg en daarbij een aantal strategische krachtlijnen tracht te koppelen aan concrete acties. Het Limburgse streekpact bestaat uit 5 grote delen, waaronder onderwijs en arbeidsmarkt.

5 Voor de nabije toekomst zijn er potentieel zeer grote mogelijkheden in de nieuwe sectoren van Cleantech ( energie - milieu), voeding, life sciences, de zorgeconomie en de gaming- of multimediaindustrie. Deze mogelijkheden samen met een pleidooi voor een evenwichtige ontwikkeling van Limburg, zullen aan bod komen in het LIMBURGPLAN BIS dat ik samen met de deputatie - tegen het einde van het jaar hoop te kunnen presenteren Socio-demografische gegevens - Limburg is zijn voorsprong qua bevolkingsgroei langzaam aan het kwijtspelen, vanaf 2030 wordt een vermindering van de Limburgse populatie voorspeld. - Algemeen wordt aangenomen dat de vergrijzing in Limburg tegen 2050 boven de gemiddelde vergrijzing ligt. - Relatief gezien heeft Limburg minder werkenden, meer werklozen en meer nietberoepsactieven dan Vlaanderen. - De activiteits- en werkzaamheidsgraad in Limburg liggen lager dan in Vlaanderen, de werkloosheidsgraad is hoger Schoollandschap Provincie Limburg - Limburgse leerlingen volgen minder ASO- en meer BSO-richtingen dan Vlaamse leerlingen. Een goede oriëntatie bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs is uiterst belangrijk, zodat er mogelijk meer oriëntatie naar TSO-richtingen komt. - Minder ASO en meer BSO volgen leidt tot minder Limburgse doorstroom naar hoger onderwijs. - Limburg telt minder schoolverlaters met een diploma HO dan Vlaanderen. - Goede scholing is een hefboom, want er is minder kans op werkloosheid 1 jaar na schoolverlaten. - Hoewel het restpercentage in heel Vlaanderen enorm gestegen is ten gevolge van de economische crisis, is het toch wel zorgwekkend dat Limburg qua restpercentage voor alle studieniveaus slechter scoort dan Vlaanderen. - Kijken we naar de studierichtingen, dan zien we toch wel verschillen: sommige richtingen zijn beter bestand tegen conjunctuurschommelingen dan andere. Mechanica-Elektriciteit bv. scoort goed in goede economische tijden, maar kent een enorme terugval in tijden van crisis. In een bredere context kan men besluiten dat de schoolverlaters in Limburg extreem afhankelijk zijn van de economische conjunctuur. - Willen we voorkomen dat over enkele jaren de economische groei van Limburg stokt omdat er onvoldoende goed opgeleide jongeren beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, dan is het nu het moment om de volle aandacht te besteden aan de kwaliteit van de uitstroom van het secundair onderwijs in Limburg. Vooral het aantal Masters blijft sterk achter t.o.v. Vlaanderen. Dit kan nadelig zijn bij het aantrekken van nieuwe investeringen. - BSO moet leiden naar de arbeidsmarkt. Een 7 de jaar loont absoluut de moeite en verbetert de kansen op tewerkstelling. Sommige studiegebieden/studierichtingen voldoen na een 6 de jaar niet aan de kwalitatieve eisen van de arbeidsmarkt Novemberzittingen van de Provincieraad Limburg, Rede van de gouverneur, 28/10/ Bv. Auto, Haarzorg, Grafische technieken, Kantoor-Verkoop, Houtbewerking, Elektrische installaties, Verzorging, Organisatiehulp, Organisatie-asstentie. Presentatie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, Studiedienst VDAB, 26 mei 2010

6 3.2 Besluitvorming In het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst wordt een procesmatige manier van werken vooropgesteld, waarin zowel de werkgroepen als de Raad van bestuur op regionaal niveau een belangrijke rol spelen. Om deze manier van werken te implementeren werd in de Raad van Bestuur van 9 november 2010 een Stappenplan Projectgoedkeuring goedgekeurd. Waar in het verleden vaak op een informele manier overleg werd gepleegd en input werd gegenereerd, is nu al begonnen met de samenstelling van structurele werkgroepen met als uitgangspunten een netoverschrijdende én paritaire samenstelling. Doelstelling is dat deze werkgroepen vanaf 01 januari operationeel zijn. De samenstelling van de werkgroepen wordt voorgelegd op de RvB van 29 november Op deze manier hopen we te komen tot gedragen werkgroepen. De taken van de werkgroep werden als volgt vastgelegd: - Signaleren van behoeftes/noden i.f.v. arbeidsmarktgerichtheid - Definiëren van actiepunten binnen het betrokken studiegebied - Input geven voor het invullen van de projectfiche - Evaluatie en feedback m.b.t. lopende/aflopende projecten Het team van RTC Limburg heeft intussen van elk project een uitgebreide projectfiche opgesteld. Deze projectfiches vormen de basis van het besluitvormingsproces. Het stappenplan projectgoedkeuring is het framework waarin de RTC-werking gekaderd wordt. We zijn er ons echter van bewust dat regelmatige bijsturing en evaluatie nodig is om zo snel mogelijk tot een efficiënte manier van werken te komen. 6 Conform de manier van werken zoals die wordt voorgesteld in het ontwerp van beheersovereenkomst, heeft de Raad van Bestuur van 9 november 2010 de focus voor het JAP 2011 bepaald en de voorgestelde begroting goedgekeurd. Dit gebeurde op basis van het voorbereide document Prioriteiten in functie van lokale arbeidsmarktanalyse. Dit document wordt op de volgende bladzijden integraal overgenomen.

7 3.3 Prioriteiten in functie van lokale arbeidsmarktanalyse Limburgse knelpuntberoepen - Enkel knelpuntberoepen met niveau middengeschoold (3 de graad TSO/BSO) - Enkel Limburgse knelpuntberoepen Studiegebied Knelpuntberoep Duiding Personenzorg Gekwalificeerde verzorgende - Complexere zorgsituaties verhogen de kwalitatieve eisen - Schoolse uitstroom houdt geen tred met de vergrijzing en de uitbreiding van de dienstverlening - Er moet zowel aanbodverruimend als competentieversterkend gewerkt worden Klassieke (professionele) schoonmaker - Imagoprobleem Mechanica Elektriciteit Insteller-bediener van werktuigmachines - Imagoprobleem - Snelle technologische evolutie zorgt ervoor dat kennis vlug gedateerd is en dat technische scholen opgezadeld zijn met verouderd materiaal. Voor het leren instellen en programmeren van een automatische machine is training op de werkplek een noodzakelijke tussenstap Onderhoudsmecanicien van machines/industriële installaties Technisch Tekenaar Technicus - Te geringe belangstelling van jongeren - Te klein aantal studenten in technische richtingen - Werkgevers wensen sollicitanten met ervaring en kennis van CAD-CAMpakketten - Structureel knelpuntberoep - Te kleine instroom - Door evolutie in de richting van automatisering en informatisering opleidingslacunes 5 Op basis van Knelpuntberoepen Kansenberoepen. Analyse Vacatures 2009, VDAB Studiedienst

8 Halfautomaatlasser Elektricien Installateur van telecommunicatiecentrales Onderhoudstechnicus van telecommunicatienetten Bankwerker - Structureel knelpuntberoep - Te kleine arbeidsreserve - Zeer snelle technologische evoluties: domotica, beveiliging, fotovoltaïsche zonnepanelen, elektronisch motormanagement, hydraulica, pneumatica, CAD- CAMsturing - Door de maatschappelijke evoluties stijgt de vraag, waardoor een kwantitatief probleem ontstaat - Geen specifieke schoolse opleiding, werkgevers zoeken technische profielen met een voorkennis elektriciteit - Structureel knelpuntberoep - Hoge kwalitatieve eisen, bv. kennis van CNC Auto Mecanicien van motorvoertuigen - Recente evoluties in de automobielsector leiden tot kwalitatieve noden op de arbeidsmarkt Mecanicien/hersteller van fietsen Plaatbewerker voor carrosserie Koeling en Warmte Installateur sanitair en centrale verwarming - Instroomprobleem - Kwalitatief probleem: naast technisch inzicht wordt van de werknemer verwacht dat hij kan planlezen, computergestuurde systemen installeren, polyvalent is enz. Handel Orderpicker distributiesector Verkoper Informaticus - Vooral bij vacatures voor doe-het-zelf en multimediazaken. Hiervoor zijn technisch goed onderlegde mensen nodig - Attitude en productinteresse zijn belangrijker dan vooropleiding - Ongunstige arbeidsomstandigheden - Kwalitatieve mismatch o.a. door snelle evolutie van informaticatoepassingen: informatici moeten zich constant bijscholen Hout Schrijnwerker-timmerman - Te lage instroom Trappenmaker - Hoge eisen op vlak van beroepskennis terwijl schoolverlaters enkel een basiskennis hebben Bouw Metselaar - Structureel knelpuntberoep

9 Lichaamsverzorging Vloerder tegelzetter Stukadoor Dakdekker Bekister Schoonheidsspecialiste Kapper - Te lage instroom - Geen aparte optie in het technisch onderwijs, wordt aangeleerd op de werkvloer - Geen courante afstudeerrichting, beroepskennis wordt vooral opgedaan via het naschools leren - Te weinig instroom - Onaantrekkelijk wegens arbeidsomstandigheden - Omvangrijke arbeidsreserve niet inzetbaar: bij jonge schoolverlaters knappen werkgevers af op het lage niveau Knelpuntberoepen op Vlaams niveau niet in Limburg 6 Studiegebied Knelpuntberoep Duiding Chemie Chemische procesoperator - Te kleine instroom vanuit onderwijs: te weinig jongeren kiezen voor technische of wetenschappelijke richtingen - Tekort wordt de komende jaren acuter door vergrijzingsproblematiek ; werkgevers in Oost-Limburg luiden op dit moment al de alarmbel Grafische communicatie en media Drukker - Imagoprobleem - Sector is op zoek naar gekwalificeerde mensen die meekunnen met de technologische evoluties Drukafwerker - Te weinig instroom door het ontbreken van een schoolse opleiding - Imagoprobleem - Drukafwerkers moeten complexere taken kunnen vervullen zoals instellen van boekbindmachines, papiervouwmachines, verzamelhechters en papiersnijmachines. Hiervoor is technische bagage nodig. Toerisme - Speerpuntsector in Limburg 7 6 Voor deze sectoren voorzag RTC Limburg in het verleden wel acties

10 - Signalen vanuit de sector dat er een mismatch is tussen onderwijs werkvloer, o.a. vanuit de denktank Talents for tourism Voorstel verdeling middelen - Bijkomende subsidies bruggenbouwers zijn ingeschreven in begroting onderwijs en worden mee verdeeld. - Toekenning middelen op basis van sokkel + variabel deel afhankelijk van doelgroepleerlingen. - Bijkomende subsidiëring VCA valt weg mogelijkheid om vanaf september 2011 vergoeding aan leerlingen te vragen. - Projectkosten zijn totale kosten: nascholing leerkrachten/train the Trainer en vervoerskosten leerlingen zijn inbegrepen. - Structurele kosten = loonkosten + werkingskosten + huur, moet in 2012 verminderen tot 45%. 7 Zie ook Strategisch Plan RTC Limburg, p. 14

11 4. AANBOD PER STUDIEGEBIED 4.1 Aanbod binnen studiegebied AUTO DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: CANBUS Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: - TTT voor leerkrachten: correct gebruik en diverse toepassingen van het didactisch materiaal om gedifferentieerd les te geven - Canbussystemen: uitleendienst van didactische panelen + meetapparatuur PROJECT 2: CLEANWEEK 2020 Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: - Workshops i.k.v. clean mobility en innovatie - Eco & Technovillage PROJECT 3: E-LEARNING AUTOWEB Volgende software wordt op aanvraag aangeboden: - Gratis software E-learning automechanica + elektronica autoweb ( airco, commonrail, multiplex, diagnose) - TTT leerkrachten gebruik van de software als didactische ondersteuning in de klas PROJECT 4: E-LEARNING ELECTUDE Volgende software wordt op aanvraag aangeboden: - E-Learning automechanica + elektronica CN ROOD HERA PROJECT 5: EDUCAM OPLEIDINGSTRAJECT VOOR LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN Volgende opleidingen worden op aanvraag aangeboden: - Airco 2X - Andere opleidingen in functie van input werkgroepen 10 scholen Voorjaar 2011 RTC: Circuit Zolder 10 scholen mei 2011 RTC: Educam 6 scholen Eind schooljaar Electude 10 scholen Eind schooljaar Educam 10 scholen Eind schooljaar RTC: 900 (TTT) Educam: gratis software Gedragen door RTC Netwerk RTC: Educam: gratis TTT 11

12 4.2 Aanbod binnen studiegebied BOUW DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: VEILIG WERKEN OP HOOGTE Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: Edutec 7 scholen (wordt ook opengesteld Einde uitleendienst steigermateriaal met inbegrip van de FVB-Limburg voor scholen met studiegebied Hout) schooljaar RTC: opleiding veilig werken op hoogte Layher FVB: Layher: 879,67 PROJECT 2: SOFTWARE ASAP-FILES Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: - TTT + didactische ondersteuning werken met ASAP-files in de klas - Software om meetstaten, prijsoffertes op te maken PROJECT 3: ISOLATIELABO Volgende module wordt op aanvraag aangeboden: - Gebruik van de isolatiemaquette als didactische ondersteuning lessen - TTT gebruik isolatiemaquette PROJECT 4: WORKSHOPS XIOS BOUWKUNDE Volgende modules worden op aanvraag aangeboden: - Beton maken en testen (max. 5 sessies) - Megastructures: constructie- en materiaalleer (max. 5 sessies) ASAP (KNAUF/MAPEI) 7 scholen Voorjaar 2011 Syntra Genk 6 scholen Eind schooljaar XIOS Hogeschool Limburg 5 scholen Eind schooljaar RTC: 240 (TTT) ASAP: (gratis software (7 x 300) Kredietlijn opgestart in RTC: XIOS:

13 4.3 Aanbod binnen studiegebied CHEMIE DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT : WORKSHOPS CHEMIE Structurele Aanbod workshops i.s.m. KHK Geel en Xios Hogeschool. Er wordt XIOS Hogeschool verderzetting gebruik gemaakt van diverse labo s chemie, waardoor Katholieke van technologische ontwikkelingen in de chemische sector op de 10 scholen Hogeschool samenwerking, RTC: voet gevolgd worden. Kempen gedurende het XIOS: 624 hele schooljaar KHK:

14 4.4 Aanbod binnen studiegebied GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA / ICT DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: MEDIAPUNT SYNTRA LIMBURG Video Het betreft volgende opleidingen: - Opleiding en materiaalkennis ENG: 14 uren - Opleiding en materiaalkennis Montage: 21 uren - Optie effecten after-effects: 21 uren - Opleiding en materiaalkennis Multicam / Regie: 35 uren - Opleiding en materiaalkennis Belichting: 7 uren - Opleiding green Key gebruik: 7 uren DTP - Upgrade Het betreft volgende opleidingen: - Photoshop: 21 uren - Illustrator: 21 uren - Indesign: 21 uren - Color management: 7 uren - Pdf workflow: 7 uren PROJECT 2: AFWERKINGSLIJN Opleidng tot OPERATOR verzamelhechter C.P. Bourg; modules in-line afwerking : - verzamelen : BST 10-d+ - nieten : AGR-t2 - vouwen PAS-t - Trimmer TR-T Basis SNIJDEN, Polar 72,* Basis VOUWEN, GUK A3+, met mogelijkheid tot kruisvouw,* Basis LIJMEN, manueel en automatisch met DUPLO DB200,* Syntra Genk Technisch Heilig Hart Instituut Tessenderlo 2 scholen Voortzetten van het bestaande aanbod 1 school Voorjaar RTC: Syntra: Gefinancierd door projectsubsidies

15 4.5 Aanbod binnen studiegebied HANDEL LOGISTIEK DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: KLEIN INTERN TRANSPORT 3-daagse opleiding voor 7BSO Logistiek - Orderpicker CDO TI Sint- - Transpallette 3 scholen Najaar Lodewijk Genk - Elektrische handpallettruck RTC: Stapelaar CDO: PROJECT 2: INFOSESSIES I.S.M. LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG Sensibiliseringsacties en informatieverstrekking voor leerkrachten uit het studiegebied Handel met leerplanonderdelen Logistiek. Deze infosessies zijn een voorbereiding voor leerlinggerichte acties, afhankelijk van de samenwerking met Logistiek Platform Limburg HANDEL Logistiek Platform Limburg 30 scholen Voorjaar RTC: 500 LPL: DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 3: TREFZEKER Voortzetten van het Online databank sociale wetgeving modules sociale gids en bestaande Gedragen door Acerta 10 scholen loonsimulatie aanbod; RTC Netwerk gedurende het hele schooljaar 15

16 4.6 Aanbod binnen studiegebied HOUT DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: CNC-PLAATBEWERKING Volgende module wordt aangeboden op aanvraag: KTA Alicebourg - CNC-plaatbewerking Lanaken 4 scholen Eind schooljaar RTC: PROJECT 2: WERKPLEKLEREN CNC-PLAATBEWERKING Volgende formule werkplekleren wordt op aanvraag aangeboden: - CNC-plaatbewerking PROJECT 3: WERKPLEKLEREN CNC-PLAATBEWERKING Volgende formule werkplekleren wordt op aanvraag aangeboden: - CNC-plaatbewerking PROJECT 4: OPLEIDING PARKET PLAATSEN Volgende opleiding wordt op aanvraag aangeboden: - Gedurende een opleiding van 2 dagen leren jongeren parket plaatsen en afwerken. Intersystems Genk 4 scholen Eind schooljaar HOTEC Genk 4 scholen Eind schooljaar Edutec/FVB 3 scholen Eind schooljaar RTC: 500 Intersystems: cofinanciering operationele kosten RTC: 500 Hotec: cofinanciering operationele kosten RTC: FVB:

17 4.7 Aanbod binnen studiegebied KOELING & WARMTE DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: WORKSHOPS VERWARMING XIOS 1. Nascholing leerkrachten: de laatste innovatie onder de gaswandketels micro-wkk voor particuliere woningen 2. Leerkrachten die de nascholing hebben gevolgd kunnen ook met hun leerlingen deze workshop volgen. WARMTELABO SYNTRA modules gegeven door een lesgever van Syntra i.s.m. de leerkracht van de klas: - Module 3: kennismaking met condenserende gasketels - Module 4: werken met condenserende gasketels - Module 5: kennismaking en werken met aangeblazen gasbrander - Module 6: voorbereiding op proef voor het behalen van het attest afstellen van oliebranders - Module 7: verbinden van PVC- en PE-leidingen - Module 9: zonne-energie - Module 10: duurzame energie en energiezuinig bouwen - Module 12: warmtepomp - Module 13: ventilatietechnieken - Module 14: energieprestatieregelgeving in de praktijk 2. Gebruikmaken van de infrastructuur De leerkracht maakt gebruik van de infrastructuur in het Warmtelabo en geeft zelf les aan zijn leerlingen. Syntra Genk XIOS Hogeschool Limburg 5 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen + 1 nieuwe workshop (Xios) voor leerlingen vanaf september RTC: Syntra: Xios:

18 PROJECT 2: WERKPLEKLEREN COOLTECH Project: 3 dagen - Dag 1: vijf werplekken in het interne opleidingscentrum van Cooltech - Dag 2: gerichte werfbezoeken onder leiding van de productieverantwoordelijke van Cooltech (in groep) - Dag 3: montage of herstellingen op verplaatsing (de leerlingen gaan mee met de ploegen, één ll/ploeg) PROJECT 3: THERMOGRAFIE 1. Nascholing: Duurzaam Bouwen i.s.m. Edutec Opleiding waarbij de EPB-regelgeving en principes van duurzaam bouwen geduid worden. De opleiding bestaat uit 4 blokken, waarvan 3 met een praktijkgedeelte: - Blok 1: Werken met de camera - Blok 2: EPB & Blowerdoor - Blok 3: Principes duurzaam bouwen & passiefhuisconcept / De verschillende aspecten van DuBo - Blok 4: Werken met de IR-camera II 2. Uitleendienst thermografische camera s: INFRACAM SD en FLIR i50 De camera's kunnen apart ontleend worden. Bij de camera's is software aanwezig die een analyse van de thermografische foto's toelaat. De ontleenperiode bedraagt 14 dagen. Cooltech Edutec 3 scholen 8 scholen (als de vraag het toelaat staat dit ook open voor scholen met studiegebied Bouw en bepaalde studierichtingen uit Mechanica- Elektriciteit) Voortzetten van de lopende opleidingen. Voorjaar 2011 De uitleendienst staat al open voor leerkrachten met het attest ITC Level 1 RTC: Cooltech: cofinanciering operationele kosten RTC: 1202 Eductec:

19 4.8 Aanbod binnen studiegebied LICHAAMSVERZORGING DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: HUIDLABO 1. 6 modules gegeven door een lesgever van Syntra i.s.m. de leerkracht van de klas: - Module 3: gelaat, kennismaking met non-invasieve technieken en technologieën voor huidverbetering - Module 4: gelaat, non-invasieve technieken huidverbetering 1 - Module 5: gelaat, non-invasieve technieken huidverbetering 2 - Module 6: lichaam, kennismaking non-invasieve technieken en technologie voor huidverbetering - Module 7: Lichaam, non-invasieve technieken en technologie voor huidverbetering - Module 8: permanente ontharing 2. Module 2: gebruikmaken van de infrastructuur De leerkracht maakt gebruik van de infrastructuur in het Huidlabo en geeft zelf les aan zijn leerlingen. PROJECT 2: HAIR EXTENSIONS In deze opleiding leren leerlingen de juiste technieken voor een optimaal resultaat en tegelijkertijd worden hun professionele vaardigheden versterkt. Programma - applicatie - verwijderen - diverse structuren - creatieve ideeën - knippen Syntra Genk Syntra Limburg 5 scholen 5 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen. Voortzetten van de lopende opleidingen RTC: Syntra: RTC: Syntra:

20 - finishing met extensions - kleuren - hergebruiken en nazorg De opleiding kan in een campus van Syntra Limburg of op school gegeven worden. De opleiding kan over 1 tot 2 dagen gepland worden. De eerste dag leren de leerlingen werken op een oefenhoofd met een beperkt aantal extensions maar wel met diverse technieken. Een tweede dag kan de school terugkomen waarbij elke leerling een levend model meebrengt. 20

21 4.9 Aanbod binnen studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT: ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING TIMING FINANCIERING PROJECT 1: LIMTEC 1. Opleidingen met instructeur van LIMTEC Elektriciteit/Schakeltechnieken - Fout zoeken in elektrische schakelingen - Sensoren - Speciale sensoren - Frequentieregelaars - Frequentieregelaars op Profibus-DP - Veiligheidsrelais - Veiligheidssturing: PNOZ Multi - Digitale PID temperatuurregelaars PLC technieken (in combinatie met Siemens S7 PLC) - Siemens S7 PLC programmatie - Analoge signaalverwerking - Fout zoeken in PLC gestuurde installaties - Siemens fail safe PLC 315F - HMI Touchpanel TP170B met Protool - HMI Touchpanel TP177B met WinCC Flexible - ASI-bus - Ethernetkoppeling tussen PLC s - Profibus-DP - Profibus-DP foutdiagnose - Profinet-IO PLC technieken - Allen Bradley PLC controllogix Beckhoff PLC programmatie - HMI OMRON: NS schermen Limtec Genk 22 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen RTC: Limtec:

22 - OMRON PLC programmatie Pneumatica Hydraulica - Elektropneumatica - Industriële hydraulica - Ventieleilanden gekoppeld aan de PLC - Ventieleilanden op Profibus-DP - Prop en servotechniek hydraulica 2. Opleidingen met eigen leerkracht (gebruikmakend van de infrastructuur van LIMTEC) Bij deze opleidingen geeft de leerkracht van de school de les zelf. De leerkracht kan hierbij gebruik maken van de ganse opleidingsinfrastructuur van LIMTEC waaronder ook het bovenvermelde opleidingsaanbod. PROJECT 2: WORKSHOPS KHK 1. Project : Visualisatie, supervisie en controle van processen Het opzet is het visualiseren en sturen van een aquarium viskweek installatie. Temperatuur, zuurstofgehalte, niveau, worden automatisch gemeten. 2. Project : Keep Control Competition Deze wedstrijd organiseert de KHK in samenwerking met de bedrijven Janssen Pharmaceutica, BP Geel en ExxonMobil Chemical. De Keep Control Competition is een interactieve inleiding in de automatisering en regeling van processen in productiebedrijven. Deze wedstrijd wordt gekoppeld aan een bedrijfsbezoek bij één van de 3 deelnemende bedrijven. PROJECT 3: FTML FTML biedt Limburgse leerkrachten de mogelijkheid om gratis volgende opleidingen te volgen in de opleidingscentra van VDAB Limburg: - Elektromechanisch operator Katholieke Hogeschool Kempen FTML Project 1: 4 scholen Project 2: 3 scholen 5 scholen Voortzetten van de lopende opleidingen. Voortzetten van de lopende opleidingen RTC: KHK: Gratis 22

Voorwoord 4. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5. 2. Identiteitsoefening 5

Voorwoord 4. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5. 2. Identiteitsoefening 5 Jaaractieplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5 2. Identiteitsoefening 5 2.1 Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau 2.1.1 De Techniek- en Talentcampus

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

RTC Antwerpen. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Automatisering in de houtsector Budget RTC: 26.295,00. Projectnaam: CE-markering van ramen en deuren

RTC Antwerpen. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Automatisering in de houtsector Budget RTC: 26.295,00. Projectnaam: CE-markering van ramen en deuren Projectgroep: Automatisering in de houtsector Budget RTC: 26.295,00 Projectnaam: CE-markering van ramen en deuren Cofinanciering: 17.596,00 40,09% 43.891,00 BSO Hout Binnenschrijnwerker 5 BSO Hout Binnenschrijnwerker

Nadere informatie

Knelpuntberoepen Kansenberoepen 2014. Meer info op vdab.be of bel 0800 30 700

Knelpuntberoepen Kansenberoepen 2014. Meer info op vdab.be of bel 0800 30 700 Knelpuntberoepen Kansenberoepen 2014 Meer info op vdab.be of bel 0800 30 700 HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS VDAB Studiedienst Keizerslaan 11, 1000 Brussel Tel. 02 506 12 04 www.vdab.be Het overnemen

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen

DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen NOTA Transitie school-werk BuSO schoolverlaters AAN : CC : AUTEUR : Deelnemers netwerkdag Kim Nevelsteen i.s.m. Lies Dierckx, Carolien Sysmans, Dominique Van Dijck, Guy Meerts DATUM : 11 mei 2010 BETREFT

Nadere informatie

Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND. Voortrekkersschool Proeftuinen

Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND. Voortrekkersschool Proeftuinen Voortrekkersschool Proeftuinen Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND SCHOOLGEGEVENS Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde Telefoon: 052 25 88 10 Fax: 052 25 88 15 E-mail:

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27 ste studie Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk VDAB Studiedienst Keizerslaan

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor

Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor VLAAMSE OVERHEID Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor Tussentijds verslag Lon Holtzer, zorgambassadeur 18-6-2012 Dit document behandelt de campagne Ik ga ervoor en bevat een tussentijds verslag van

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14 Jaaractieplan 2015 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering:... 4 1. Operationele werking... 7 1.1. Situering... 7 1.2. Doelstelling... 7 1.2.1. Schema nieuwe werking

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie