III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren Bestaande indicatoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren... 87. Bestaande indicatoren... 102"

Transcriptie

1 III Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten Nieuwe indicatoren Bestaande indicatoren III. Schaalconstructie Overzicht 85

2 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten In dit deel wordt informatie opgenomen over de kwaliteit van de meetinstrumenten. Indien het gaat om nieuwe indicatoren (o.a. Mediawijsheid ), wordt dezelfde procedure gevolgd als in MICTIVO1. Allereerst wordt een analyse op itemniveau uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of de responsgraad voor elk item voldoende hoog is en of er aanvaardbare waarden zijn voor de scheefheid en gepiektheid. Vervolgens wordt een exploratieve en confirmatorische factoranalyse uitgevoerd om de structuur en stabiliteit van de schalen vast te stellen. Hiertoe wordt de steekproef at random in twee groepen opgesplitst, één groep voor de exploratieve, de andere voor de confirmatorische factoranalyse. Bij bestaande indicatoren wordt eveneens een analyse op itemniveau gedaan en opnieuw een factoranalyse uitgevoerd indien een aantal stellingen zijn toegevoegd en/of indien de antwoordcategorieën zijn aangepast. Bij een aantal indicatoren werd de 5-puntenschaal (Nooit Enkele keren per jaar Eén of meerdere keren per maand Wekelijks Dagelijks) immers veranderd in een 7-puntenschaal (Nooit Enkele keren per jaar Eén of meerdere keren per maand Wekelijks Meerdere keren per week Dagelijks Meerdere keren per dag). De kwaliteit van het geschatte model kan op verschillende manieren weergegeven worden. Hier gebruiken we CFI, GFI en RMSEA. De Comparative Fit Index (CFI) (Bentler, 1990) is een kwaliteitsparameter die betrouwbare resultaten geeft bij relatief kleine steekproeven. De Goodness of Fit Index (GFI) (Jöreskog & Sörbom, 1993) is ongevoelig voor de steekproefgrootte en geeft aan in welke mate het geteste model beter is dan geen model. Hoe sterker de CFI en de GFI aanleunen bij 1.00 hoe beter. Een index van.90 of hoger duidt op een goede fit. De Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is een absolute fit-maat die weergeeft hoe goed het geteste model aansluit bij de covariantiematrix van de populatie. De RMSEA-waarde moet zo laag mogelijk zijn; lager dan.08 wijst op een goede fit. Wanneer er slechts drie items in de analyse zijn opgenomen, kent het model geen vrijheidsgraden en kunnen de kwaliteitsparameters niet worden berekend. In dat geval kan enkel gekeken worden naar de factorladingen. Om weerhouden te worden voor verdere analyses, moeten de factorladingen hoger zijn dan.30. Voor alle indicatoren wordt ook een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De Cronbach s alpha geeft een beeld van de interne consistentie van de schaal en moet minstens.70 zijn. Bij directie en leerlingen worden de Cronbach s alpha niet enkel over de onderwijsniveaus heen berekend, maar ook voor de onderwijsniveaus apart. Een aparte Cronbach s alpha wordt echter niet berekend indien het aantal respondenten te beperkt is, zoals het geval is bij directies uit de basiseducatie (N = 10). Voor leerkrachten worden aparte Cronbach s alpha s berekend per onderwijsniveau en onderwijssoort indien de waarde zich over de onderwijsniveaus heen dicht bij.70 bevindt. Voor buitengewoon kleuteronderwijs wordt de interne consistentie nooit apart gerapporteerd, aangezien ook hier sprake is van een te beperkt aantal respondenten (N = 9). 86 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

3 1. Nieuwe indicatoren Om tegemoet te komen aan een aantal recente onderwijstechnologische ontwikkelingen en beleidsprioriteiten worden een aantal nieuwe indicatoren aan het monitoringinstrument toegevoegd. Hieronder wordt de schaalconstructie voor deze nieuwe indicatoren besproken Indicator 18: Mediawijsheid Het concept mediawijsheid wordt via verschillende aspecten in MICTIVO2 opgenomen. In navolging van de conceptnota Mediawijsheid (Lieten & Smet, 2012) worden zowel vaardigheden als kennis en attitudes bij leerkrachten en leerlingen bevraagd. Daarnaast wordt specifiek nagegaan hoe frequent leerkrachten en leerlingen bepaalde soorten media passief of actief gebruiken in het kader van de lessen, een project of huiswerk. Daarbij wordt aan leerkrachten bijkomend gevraagd aan te geven om welke redenen ze die media inzetten: om leerlingen te motiveren, ter ondersteuning van de les, om een klasgesprek op te starten, ter ontspanning of omwille van een andere reden Leerkrachten Kennis en attitudes enerzijds, en vaardigheden anderzijds worden apart bevraagd en hanteren ook verschillende antwoordmogelijkheden. Tabel III.1 geeft de itemkarakteristieken weer voor de stellingen met betrekking tot kennis en attitudes. Leerkrachten konden aangeven in welke mate ze het eens zijn met de stellingen op een Likertschaal van Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (6). Exploratieve factoranalyse suggereert een één-factoroplossing. De factor verklaart 67.8 van de variantie in de items. De Cronbach s alpha is.94. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 87

4 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.1 karakteristieken voor mediawijsheid, attitudes en kennis (indicator 18) Leerkrachten (N=2596) Code MWATT_01LK MWATT_02LK MWKEN_01LK MWKEN_02LK MWKEN_03LK MWKEN_04LK MWKEN_05LK MWKEN_06LK MWKEN_07LK Tijdens mijn lessen wijs ik mijn leerlingen erop dat reacties op internet- of discussiefora anderen kunnen kwetsen. Tijdens mijn lessen wijs ik mijn leerlingen op ethisch gedrag bij het chatten (bv. niet pesten) In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen een veilig wachtwoord moeten kiezen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen reclame op het internet kunnen herkennen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen kunnen herkennen of ze bestanden afkomstig van andere personen, wel of niet mogen openen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan welke informatie en gegevens leerlingen wel en niet op internet moeten zetten. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen betrouwbare informatie op het internet kunnen vinden. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen bronnen van informatie gevonden via internet moeten citeren. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen zich kunnen wapenen tegen virussen, hackers, spam,... ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Om parallelliteit te bekomen tussen leerkrachten en leerlingen, wordt ervoor gekozen de gevalideerde schalen bij leerlingen als referentiepunt te nemen (cf. infra). Daar is voor kennis en attitudes sprake van een één-factorstructuur zonder de items MWATT_01LL en MWKEN_04LL. Bijgevolg wordt bij leerkrachten een confirmatorische factoranalyse uitgevoerd zonder de items MWATT_01LK en MWKEN_04LK. De resultaten worden in Tabel III.2 weergegeven. Alle factorladingen zijn voldoende hoog en er zijn goede waarden voor twee van de drie fit indices (zie Tabel III.2). Cronbach s alpha van deze gereduceerde schaal is Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

5 Tabel III.2 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, attitudes en kennis Leerkrachten (N=2596) Code Factor 1 MWATT_02LK MWKEN_01LK MWKEN_02LK MWKEN_03LK MWKEN_05LK MWKEN_06LK MWKEN_07LK Tijdens mijn lessen wijs ik mijn leerlingen op ethisch gedrag bij het chatten (bv. niet pesten) In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen een veilig wachtwoord moeten kiezen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen reclame op het internet kunnen herkennen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen kunnen herkennen of ze bestanden afkomstig van andere personen, wel of niet mogen openen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen betrouwbare informatie op het internet kunnen vinden. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen bronnen van informatie gevonden via internet moeten citeren. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen zich kunnen wapenen tegen virussen, hackers, spam, RMSEA.151 CFI.94 GFI.92 Cronbach s alpha.92 Voor de vaardigheden binnen mediawijsheid werd aan leerkrachten gevraagd in te schatten hoeveel men hieraan in de lessen aandacht besteedt op een schaal van Nooit (1) tot Meerdere keren per dag (7). Hierbij werd ook de mogelijkheid gegeven Enkel in het kader van een project aan te duiden. Deze antwoorden kunnen niet opgenomen worden in het berekenen van de gemiddelde scores. De exploratieve factoranalyse suggereert een oplossing met één factor. De factor verklaart 81.7 van de variantie in de items. Cronbach s alpha is.96. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 89

6 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.3 karakteristieken - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerkrachten (n=2596) Code MWVAA_01LK 1 MWVAA_02LK 1 MWVAA_03LK 1 MWVAA_04LK 1 MWVAA_05LK 1 MWVAA_06LK 1 MWVAA_07LK 1 MWVAA_08LK 1 Hoe leerlingen via internet moeten zoeken. Hoe leerlingen een goede link in de zoekresultaten kunnen herkennen (bv. door de omschrijving bij het zoekresultaat te lezen). Dat leerlingen de bron van informatie moeten controleren. Dat leerlingen de datum van de informatiebron moeten controleren. Dat leerlingen de gevonden informatie moeten controleren met andere informatie. De gevolgen van/ gevaren van het delen van persoonlijke gegevens op internet. De gevolgen van/ gevaren van chatten met onbekenden. De gevolgen van/ gevaren van een profielpagina die voor iedereen zichtbaar is. ingevuld projectminmax M SD Scheefheid Gepiektheid De CFA bij leerkrachten wordt uitgevoerd in navolging van de gevonden factoren bij leerlingen. Daar werd één factor geconstrueerd met betrekking tot zoekvaardigheden op het internet. Bijkomend wordt bij leerkrachten een tweede factor geïdentificeerd met betrekking tot hogere orde vaardigheden. Alle factorladingen zijn voldoende hoog en er is sprake van een vrij goede fit. 90 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

7 Tabel III.4 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerkrachten (n=2596) Code Factor 1 Factor 2 MWVAA_01LK 1 Hoe leerlingen via internet moeten zoeken..77 MWVAA_03LK 1 Dat leerlingen de bron van informatie moeten controleren..94 MWVAA_04LK 1 MWVAA_05LK 1 MWVAA_02LK 1 MWVAA_06LK 1 Dat leerlingen de datum van de informatiebron moeten controleren. Dat leerlingen de gevonden informatie moeten controleren met andere informatie. Hoe leerlingen een goede link in de zoekresultaten kunnen herkennen (bv. door de omschrijving bij het zoekresultaat te lezen). De gevolgen van/ gevaren van het delen van persoonlijke gegevens op internet RMSEA CFI.99 GFI.98 Cronbach s alpha De mate waarin leerkrachten verschillende soorten media gebruiken en om welke redenen ze dit doen, wordt per onderwijsniveau en onderwijssoort besproken in de volgende hoofdstukken. Voor deze aspecten is schaalconstructie niet van toepassing Leerlingen Ook bij leerlingen worden kennis en attitudes enerzijds, en vaardigheden anderzijds apart bevraagd. Tabel III.5 geeft de itemkarakteristieken weer van de items voor kennis en attitudes. Er werd een schaal gehanteerd van Volledig oneens (1) tot Volledig eens (6). Leerlingen kregen bovendien de mogelijkheid om Weet ik niet aan te duiden. Voor het item MWKEN_04LL is er sprake van een te hoge scheefheid en gepiektheid. Dit item wordt bijgevolg niet verder opgenomen. De exploratieve factoranalyse suggereert een één-factor oplossing waarbij de factor 35.4 van de variantie in de items verklaart. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 91

8 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.5 karakteristieken Indicator 18: Mediawijsheid, attitudes en kennis Leerlingen (n=4885) Code MWATT_01LL MWATT_02LL MWKEN_01LL Op een internetforum of discussieforum zeg ik wat ik wil, ook als dat anderen kan kwetsen. Bij het chatten let ik er op dat ik niemand pest. Ik weet hoe je een veilig wachtwoord moet kiezen. weet ingevuld ik niet Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid MWKEN_02LL Ik herken reclame op het internet MWKEN_03LL MWKEN_04LL MWKEN_05LL MWKEN_06LL MWKEN_07LL Ik weet wanneer ik bestanden afkomstig van andere personen wel en niet mag openen. Ik weet welke dingen ik wel en niet op internet moet zetten. Ik weet hoe ik betrouwbare informatie moet vinden op het internet. Ik citeer de bron indien ik informatie vind op internet. Ik kijk uit voor virussen, hackers, spam, De confirmatorische factoranalyse bevestigt de één-factorstructuur. Met uitzondering van MWATT_01LL, hebben alle items voldoende hoge factorladingen. Bovendien zijn er voldoende hoge waarden voor de CFI en GFI en is de RMSEA laag genoeg (Tabel III.6). De Cronbach s alpha is.76 over de onderwijsniveaus heen. Voor het lager onderwijs bedraagt de Cronbach s alpha.75, voor het secundair onderwijs is dit Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

9 Tabel III.6 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, attitudes en kennis Leerlingen (n=4885) Code Factor 1 MWATT_02LL Bij het chatten let ik er op dat ik niemand pest..42 MWKEN_01LL Ik weet hoe je een veilig wachtwoord moet kiezen..68 MWKEN_02LL Ik herken reclame op het internet..58 MWKEN_03LL Ik weet wanneer ik bestanden afkomstig van andere personen wel en niet mag openen. MWKEN_05LL Ik weet hoe ik betrouwbare informatie moet vinden op het internet..69 MWKEN_06LL Ik citeer de bron indien ik informatie vind op internet..41 MWKEN_07LL Ik kijk uit voor virussen, hackers, spam, RSMSEA.70 CFI.96 GFI.98 Voor de items met betrekking tot vaardigheden binnen mediawijsheid worden de itemkarakteristieken in Tabel III.7 weergegeven. Bij de leerlingen werd een vijfpuntenschaal gehanteerd (Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd). Tabel III.7 karakteristieken - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerlingen (n=4885) Code MWVAA_01LL MWVAA_02LL MWVAA_03LL MWVAA_04LL MWVAA_05LL MWVAA_06LL MWVAA_07LL MWVAA_08LL Bij een hoog aantal zoekresultaten pas ik de zoektermen aan. Ik klik op een link zonder de omschrijving bij het zoekresultaat te lezen. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de bron van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de datum van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik dat met andere informatie. Ik zet persoonlijke gegevens over mezelf op internet. Op internet chat ik alleen met mensen die ik ken. Mijn profielpagina is zichtbaar voor iedereen. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Uit de exploratieve factoranalyse komen twee factoren naar voren. De eerste factor omvat items met betrekking tot zoekvaardigheden op het internet (MWVAA_01LL, MWVAA_03LL, III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 93

10 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs MWVAA_04LL, MWVAA_05LL) en heeft een betrouwbaarheid van.70. Deze factor verklaart 28.2 van de variantie in de items. Voor het secundair onderwijs bedraagt Cronbach s alpha.71, voor het lager onderwijs is dit.70. De tweede factor heeft betrekking op privacykwesties (MWVAA_06LL, MWVAA_07LL, MWVAA_08LL), maar blijkt niet betrouwbaar te zijn en wordt geschrapt. De confirmatorische factoranalyse bevestigt de structuur van het eerste construct met een goede fit (zie Tabel III.8). Tabel III.8 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerlingen (n=4885) Code Factor 1 MWVAA_01LL Bij een hoog aantal zoekresultaten pas ik de zoektermen aan..36 MWVAA_03LL MWVAA_04LL MWVAA_05LL Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de bron van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de datum van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik dat met andere informatie RMSEA.072 CFI.99 GFI Indicator 19: Gebruik van sociale media Aan leerkrachten en leerlingen wordt gevraagd aan te geven in welke mate men sociale media gebruikt voor een aantal onderwijsdoeleinden. Er wordt een schaal gehanteerd van Nooit (1) tot Meerdere keren per dag (7). Voor leerkrachten wordt ook de mogelijkheid voorzien Enkel in het kader van een project aan te duiden Leerkrachten Tabel III.9 geeft een overzicht van de itemkarakteristieken voor indicator 19. Leerkrachten die geen antwoord aanduidden of voor Enkel in het kader van een project kozen, worden niet meegerekend. Uit de itemkarakteristieken blijkt dat er voor deze indicator grote problemen zijn met de scheefheid en gepiektheid. Deze zijn te hoog voor alle items, doordat een groot aandeel van de respondenten (nl in het lager onderwijs, 52.0 in het secundair en 65.9 in de basiseducatie) steeds de Nooit -optie heeft aangeduid. Slechts een kleine minderheid (5.8 in het lager onderwijs, 7.4 in het secundair en 4.5 in de basiseducatie) had een gemiddelde score van minstens 2 ( Enkele keren per jaar ). Bijgevolg is het onmogelijk een goede schaal te construeren voor deze indicator. 94 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

11 Tabel III.9 karakteristieken - Indicator 19: Gebruik van sociale media Leerkrachten (n=2596) Code SM_01LK 1 SM_02LK 1 SM_03LK 1 SM_04LK 1 SM_05LK 1 SM_06LK 1 SM_07LK 1 SM_08LK 1 SM_09LK 1 SM_10LK 1 SM_11LK 1 Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen informatie te laten opzoeken? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen te laten samenwerken met medeleerlingen van de eigen school? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen te laten samenwerken met leerlingen van een andere school? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen binnen school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen buiten school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u sociale media om te communiceren met je leerlingen? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen met een functiebeperking te ondersteunen? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen zelfstandig nieuwe leerstof te laten verwerven? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen oefeningen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen toetsen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u sociale media om de leerprestaties van je leerlingen op te volgen? ingevuld Enkel in het kader van een project Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 95

12 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Leerlingen In tegenstelling tot bij de leerkrachten, is er bij de leerlingen slechts bij twee items sprake van een te hoge scheefheid en gepiektheid (SM_03LL, SM_06LL, zie Tabel III.10). De exploratieve factoranalyse stelt een één-factor structuur voor, waarbij de factor 64.8 van de variantie in de items verklaart. Met de overige vier items kan dus een schaal geconstrueerd worden waarvan de interne consistentie.79 bedraagt over de onderwijsniveaus heen. Voor het lager onderwijs bedraagt de Cronbach s alpha.75. In het secundair onderwijs is dit.78. Tabel III.10 karakteristieken - Indicator 19: Gebruik van sociale media Leerlingen (n=4885) Code SM_01LL SM_02LL SM_03LL SM_04LL SM_05LL SM_06LL Hoe vaak gebruik je in school of voor je huiswerk sociale media (bv. facebook) om informatie op te zoeken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen samen te werken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met leerlingen van een andere school samen te werken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruik je buiten school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruik je sociale media om met de leerkracht te communiceren? ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid De CFA geeft voldoende hoge factorladingen en een vrij goede fit met hoge waarden voor de CFI en GFI. 96 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

13 Tabel III.11 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 19 Gebruik van sociale media Leerlingen (n=4885) Code Factor 1 SM_01LL SM_02LL SM_04LL SM_05LL Hoe vaak gebruik je in school of voor je huiswerk sociale media (bv. facebook) om informatie op te zoeken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen samen te werken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruik je buiten school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? RMSEA.135 CFI.97 GFI Indicator 20: Gebruik van educatieve games Aan leerkrachten wordt eveneens gevraagd aan te geven in welke mate men educatieve games gebruikt voor verschillende doelen. Er wordt een schaal gehanteerd van Nooit (1) tot Meerdere keren per dag (7). Ook hier wordt de mogelijkheid voorzien Enkel in het kader van een project aan te duiden. Tabel III.12 geeft een overzicht van de itemkarakteristieken voor indicator 20. Leerkrachten die geen antwoord aanduidden of voor Enkel in het kader van een project kozen, worden niet meegerekend. Uit de itemkarakteristieken blijkt dat er voor deze indicator een gelijkaardige situatie is als voor indicator 19. De scheefheid en gepiektheid zijn te hoog voor alle items, doordat een groot aandeel van de respondenten (23.4 in het lager onderwijs, 78.2 in het secundair, en 68.9 in de basiseducatie) steeds de Nooit -optie heeft aangeduid. Bovendien scoorde ook hier slechts een kleine minderheid gemiddeld 2 ( Enkele keren per jaar ) of hoger: 12.1 in het lager, 2.4 in het secundair en 1.8 in de basiseducatie. Hierdoor is het onmogelijk een goede schaal te construeren voor deze indicator. Deze gegevens worden bijgevolg niet verder gebruikt voor schaalconstructie. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 97

14 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.12 karakteristieken - Indicator 20: Gebruik van educatieve games Leerkrachten (n=2596) Code EDG_01 1 EDG_02 1 EDG_03 1 EDG_04 1 EDG_05 1 EDG_06 1 EDG_07 1 EDG_08 1 EDG_09 1 EDG_10 1 EDG_11 1 EDG_12 1 Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen informatie te laten opzoeken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen te laten samenwerken met medeleerlingen van de eigen school? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen te laten samenwerken met leerlingen van een andere school? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen binnen school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen buiten school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om te communiceren met je leerlingen? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen met een functiebeperking te ondersteunen? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen zelfstandig nieuwe leerstof te laten verwerven? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen te laten samenwerken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen oefeningen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen toetsen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om de leerprestaties van je leerlingen op te volgen? ingevuld project Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

15 1.4. Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT De indicator Professionalisering in het kader van ICT is een nieuw toegevoegde schaal die peilt naar de mate waarin leerkrachten op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT-integratie (Vanderlinde & van Braak, 2010). Aan directie en leerkrachten wordt gevraagd aan te geven in welke mate ze het eens zijn met een aantal stellingen op een Likertschaal van Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (6) Directie In Tabel III.13 worden de itemkarakteristieken weergegeven voor indicator 21 bij directies. Op itemniveau zijn geen problemen met scheefheid en gepiektheid. Omdat deze schaal niet enkel binnen MICTIVO gehanteerd wordt en reeds gevalideerd is, worden geen factoranalyses meer uitgevoerd. De Cronbach s alpha is.81 over de onderwijsniveaus heen. Ook per onderwijsniveau is de betrouwbaarheid voldoende hoog, van.81 voor het basisonderwijs tot.84 voor het secundair onderwijs. Tabel III.13 karakteristieken - Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT Directies (n=733) Code PROF_01D PROF_02D PROF_03D PROF_04D Leerkrachten van mijn school volgen geregeld nascholingen rond educatief gebruik van ICT. Leerkrachten van mijn school volgen geregeld cursussen om hun technische computercompetenties bij te spijkeren. Leerkrachten van mijn school proberen op de hoogte te blijven over alles wat met ICT in het onderwijs te maken heeft. Leerkrachten van mijn school nemen zelf initiatieven om bij te leren over alles wat met ICT en onderwijs te maken heeft. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Leerkrachten Ook bij leerkrachten zijn er op itemniveau geen problemen voor indicator 21 (Tabel III.14). Cronbach s alpha voor alle leerkrachten samen is.82. Per onderwijsniveau en soort is de betrouwbaarheid ook voldoende hoog (kleuter: Cronbach s alpha =.80; lager: Cronbach s alpha =.81; secundair: Cronbach s alpha =.82; basiseducatie: Cronbach s alpha =.84). III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 99

16 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.14 karakteristieken - Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT Leerkrachten (n=2985) Code PROF_01LK PROF_02 LK PROF_03 LK PROF_04 LK Ik volg geregeld nascholingen rond educatief gebruik van ICT. Ik volg geregeld cursussen om hun technische computercompetenties bij te spijkeren. Ik probeer op de hoogte te blijven over alles wat met ICT in het onderwijs te maken heeft. Ik neem zelf initiatieven om bij te leren over alles wat met ICT en onderwijs te maken heeft. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Indicator 22: ICT-gebruik in het kleuteronderwijs Bij MICTIVO1 bleek dat leerkrachten uit het kleuteronderwijs de vragen over het ICT-gebruik van leerlingen onvoldoende relevant vonden voor hun context. Daarom wordt in de tweede afname van MICTIVO een andere schaal gehanteerd, specifiek voor het kleuteronderwijs. Deze werd ontwikkeld en gevalideerd door Kerckaert, Vanderlinde en van Braak (in press). Er wordt een schaal gehanteerd van Volledig oneens (1) tot Volledig eens (6). In Tabel III.15 worden de itemkarakteristieken weergegeven. Omdat het gaat om een reeds gevalideerde schaal, worden enkel de Cronbach s alpha s berekend. Deze bedraagt.94 voor de eerste factor, ICT-gebruik ter ondersteuning van ICT-basisvaardigheden en houdingen. Voor de tweede factor, ICT-gebruik ter ondersteuning van inhouden en individuele leernoden, is de betrouwbaarheid Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

17 Tabel III.15 karakteristieken - Indicator 22: ICT-gebruik in het kleuteronderwijs Leerkrachten (n=389) Code KLE_BVH01 KLE_BVH02 KLE_BVH03 KLE_BVH04 KLE_BVH05 KLE_IIN01 KLE_IIN02 KLE_IIN03 KLE_IIN04 KLE_IIN05 KLE_IIN06 In mijn klas leer ik mijn kleuters basisvaardigheden aan om met ICT te werken. In mijn klas gebruiken kleuters ICT om spelletjes te spelen. Ik leer kleuters de computer en bijhorende randapparatuur te gebruiken. Ik leer kleuters een positieve houding ten aanzien van ICT. Ik leer mijn kleuters om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met ICT. Ik gebruik ICT met de kleuters om bepaalde onderwerpen te illustreren. Ik gebruik ICT tijdens instructiemomenten. Mijn kleuters leren ICT kennen doordat ik hen digitale verhalen aanbied. In mijn klas gebruik ik educatieve websites om bepaalde leerstof aan mijn kleuters aan te brengen. Ik schakel ICT in voor remediërende opdrachten voor kleuters. In mijn klas gebruiken kleuters met leermoeilijkheden voor hen aangepaste software/websites. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 101

18 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs 2. Bestaande indicatoren In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de indicatoren die zowel in MICTIVO1 als in MICTIVO2 werden opgenomen. Indien de gebruikte meetinstrumenten dezelfde zijn gebleven, wordt enkel een overzicht gegeven van de itemkarakteristieken en de interne consistentie. In sommige gevallen werd echter een aantal bijkomende items aan indicatoren toegevoegd of werd de meetschaal uitgebreid van 5 naar 7 punten. Indien dit het geval is, worden opnieuw exploratieve en/of confirmatorische factoranalyses uitgevoerd. Indicator 10 Computerervaring komt in dit overzicht niet aan bod, omdat voor deze indicator schaalconstructie niet van toepassing is. Resultaten voor deze en alle andere indicatoren worden in de volgende hoofdstukken gedetailleerd besproken per onderwijsniveau Indicator 3: Kwaliteit van het ICT-beleid Bij indicator 3, Kwaliteit van het ICT-beleid werden in vergelijking met MICTIVO1 drie items toegevoegd met betrekking tot ondersteuning door de scholengemeenschap (ONDST_06D/LK), door de pedagogische begeleidingsdienst (ONDST_07D/LK) en door collega-leerkrachten (ONDST_08D/LK). Er worden opnieuw factoranalyses uitgevoerd teneinde schalen te kunnen construeren waarin de nieuwe items zijn opgenomen. Aan directie en leerkrachten wordt gevraagd hun mening te geven over 17 verschillende stellingen die ingaan op de aanwezigheid van een beleidsplan, de aankoop en selectie van hardware, software en randapparatuur, de ondersteuning van leerkrachten en beveiliging. Er wordt een schaal gehanteerd van Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (6). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de analyses voor directies en leerkrachten Directies Tabel III.16 geeft de itemkarakteristieken weer van indicator 3, Kwaliteit van het ICT-beleid. Doordat directies via de online bevraging verplicht werden een antwoord in te vullen alvorens ze verder konden in de vragenlijst, zijn er voor deze indicator geen missende waarden. 102 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

19 Tabel III.16 karakteristieken - Indicator 3: Kwaliteit van het ICT-beleid Directies (n=733) Code BP_01 BP_02r BP_03 BP_04 AANK_01D AANK_02D ONDST_01D ONDST_02D ONDST_03D ONDST_04D ONDST_05Dr ONDST_06D ONDST_07D ONDST_08D VEIL_01 VEIL_02 VEIL_03 ingevuld Min Max M SD Scheefheid - heid Gepiekt Mijn school heeft een uitgewerkt ICTbeleidsplan In mijn school ontbreekt een duidelijke visie omtrent educatief ICT-gebruik. (recoded) In mijn school worden er binnen het schoolteam afspraken gemaakt over het gebruik van ICT in de klas. Het ICT-beleidsplan is tot stand gekomen in samenspraak met het hele schoolteam In mijn school hebben de leerkrachten inspraak in de aankoop van hardware en/of randapparatuur voor educatief gebruik. In mijn school hebben de leerkrachten inspraak in de aankoop van educatieve software Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen buiten de school. Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door het organiseren van nascholing binnen de school of scholengemeenschap (bijvoorbeeld door een externe of door de ICT-coördinator). De ICT-coördinator biedt leerkrachten didactische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. De ICT-coördinator biedt leerkrachten technische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. In mijn school worden leerkrachten verwacht zelf uit te zoeken hoe ze ICT kunnen gebruiken in de les. (recoded) De scholengemeenschap ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen. De pedagogische begeleidingsdienst biedt leerkrachten didactische ondersteuning aan als zij ICT willen inzetten in hun klas. Collega-leerkrachten bieden andere leerkrachten didactische ondersteuning aan als zij ICT willen inzetten in hun klas. In mijn school worden regelmatig back-ups gemaakt van computerbestanden In mijn school zijn de computers voldoende beveiligd tegen virussen, spam, hackers In mijn school zijn er filters geïnstalleerd op de computers zodat onwenselijke inhouden worden geweerd. III. Schaalconstructie 2. Bestaande indicatoren 103

20 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Om parallelliteit te bekomen tussen directie en leerkrachten, wordt ervoor gekozen de gevonden factoren bij de leerkrachten (cf. infra) als referentiepunt te gebruiken voor de schaalconstructie bij directie. Er worden in eerste instantie Cronbach s alpha s berekend voor twee factoren. De eerste factor omvat 10 items met betrekking tot beleid en ondersteuning (BP_01, BP_02r, BP_03, ONDST_01D, ONDST_02D, ONDST_03D, ONDST_04D, ONDST_05D, ONDST_06D, ONDST_08D). De Cronbach s alpha bedraagt.77 over de onderwijsniveaus heen,.77 voor het basisonderwijs en.79 voor het secundair onderwijs. De tweede factor omvat 2 items met betrekking tot aankoop (AANK_01D, AANK_02D) en levert voor directies geen voldoende hoge Cronbach s alpha s op (Cronbach s alpha =.55). Deze schaal is bij directies dus niet verder bruikbaar. Ten slotte wordt nagegaan of het mogelijk is een goede schaal te construeren voor de items met betrekking tot beveiliging. De betrouwbaarheid van de drie items is echter te laag (Cronbach s alpha =.58). Om die reden worden ook met deze drie stellingen geen verdere analyses uitgevoerd. De confirmatorische factoranalyse bevestigt de structuur van de eerste factor. Alle factorladingen zijn voldoende hoog (zie Tabel III.17). Tabel III.17 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 3: Kwaliteit van het ICT-beleid Directie (n=733) Code Factor 1 BP_01 Mijn school heeft een uitgewerkt ICT-beleidsplan..70 BP_02r BP_03 ONDST_01D ONDST_02D ONDST_03D ONDST_04D ONDST_05Dr ONDST_06D ONDST_08D In mijn school ontbreekt een duidelijke visie omtrent educatief ICTgebruik. (recoded) In mijn school worden er binnen het schoolteam afspraken gemaakt over het gebruik van ICT in de klas. Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen buiten de school. Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door het organiseren van nascholing binnen de school/scholengemeenschap (bijvoorbeeld door een externe of door de ICT-coördinator). De ICT-coördinator biedt leerkrachten didactische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. De ICT-coördinator biedt leerkrachten technische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. In mijn school worden leerkrachten verwacht zelf uit te zoeken hoe ze ICT kunnen gebruiken in de les. (recoded) De scholengemeenschap ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen. Collega-leerkrachten bieden andere leerkrachten didactische ondersteuning aan als zij ICT willen inzetten in hun klas. RSMSEA.120 CFI.77 GFI Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

Resultaten basiseducatie

Resultaten basiseducatie VI Resultaten basiseducatie 1. Achtergrondkenmerken... 461 1.1. Persoonsgebonden kenmerken... 461 1.2. Klaskenmerken... 462 1.3. Schoolkenmerken... 462 2. ICT-infrastructuur en ICT-beleid... 464 2.1. Indicator

Nadere informatie

MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs

MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs Verslag bijkomende analyses Finale versie Geraldine Clarebout Johan van Braak Jan Elen Katholieke Universiteit Leuven Universiteit Gent Maart 2010 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2

VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2 VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2 1. Inleiding... 524 2. Basisonderwijs... 526 2.1. Evoluties in de infrastructuur... 526 2.2. Evoluties in andere indicatoren... 533 3. Secundair onderwijs... 549 3.1. Evoluties

Nadere informatie

MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs

MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs Eindrapport Onderzoekers: Bram Pynoo Stephanie Kerckaert Promotoren: Jan Elen Katie Goeman Promotor-coördinator: Johan van Braak OBPWO-project

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN

MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor ICT-Integratie

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor

Nadere informatie

VIII Discussie en conclusie

VIII Discussie en conclusie VIII Discussie en conclusie 1. Componenten ICT-integratie... 590 1.1. ICT-infrastructuur en beleid... 590 1.2. ICT-beleid... 597 1.3. ICT-gebruik... 598 1.4. ICT-competenties... 602 1.5. ICT-percepties...

Nadere informatie

Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012

Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 Hoofdstuk IV. Resultaten basisonderwijs Hoofdstuk V. Resultaten secundair onderwijs Hoofdstuk VI. Resultaten basiseducatie 151 303 459 IV Resultaten basisonderwijs 1. Achtergrondkenmerken...

Nadere informatie

EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0

EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0 EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0 2011 Praktikon BV Nijmegen: Harm Damen 1. Wat is de EMPO? De EMPO 2.0 is een lijst voor zelfevaluatie om de empowerment bij ouders (EMPO Ouders 2.0) en jongeren

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

MICTIVO - Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs, design en opzet van een follow-up monitor

MICTIVO - Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs, design en opzet van een follow-up monitor MICTIVO - Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs, design en opzet van een follow-up monitor Auteurs: - dr. Bram Pynoo, Universiteit Gent, vakgroep Onderwijskunde, Bram.Pynoo@ugent.be - Stephanie

Nadere informatie

Methode MICTIVO 2012: opzet vervolgmonitor

Methode MICTIVO 2012: opzet vervolgmonitor II Methode MICTIVO 2012: opzet vervolgmonitor 1. Schaalontwikkeling... 40 2. Verwijderde indicatoren... 52 3. Verslag pretest... 53 4. Steekproeftrekking... 55 5. Verloop van de dataverzameling... 62 6.

Nadere informatie

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2002-2003 1. Samenvatting. Geraldine Clarebout Jan Elen

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2002-2003 1. Samenvatting. Geraldine Clarebout Jan Elen CENTRUM VOOR INSTRUCTIEPSYCHOLOGIE EN -TECHNOLOGIE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN VESALIUSSTRAAT 2 B-3 LEUVEN PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 22-23 1 Samenvatting Geraldine Clarebout

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Meer materiaal en meer kennis over

Nadere informatie

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013 MICTIVO2012 Monitor voor ICTintegratie in het Vlaamse onderwijs Beleidssamenvatting november 2013 OBPWOproject 11.02 Opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderzoekers: Bram Pynoo

Nadere informatie

Resultaten secundair onderwijs

Resultaten secundair onderwijs Resultaten secundair onderwijs 1. Achtergrondkenmerken... 304 1.1. Persoonsgebonden kenmerken... 304 1.2. Klaskenmerken... 309 1.3. Schoolkenmerken... 310 2. ICT-infrastructuur en ICT-beleid... 312 2.1.

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Huidige toestand : Hoever sta ik met de eindtermen? doelmatige manier.

Huidige toestand : Hoever sta ik met de eindtermen? doelmatige manier. ICT-project Sint-Laurens Zelzate-West a b c d e f g Huidige toestand : Hoever sta ik met de eindtermen? naam: LA Linda De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken

Nadere informatie

Vragenlijst ICT-nascholingsbehoeften.

Vragenlijst ICT-nascholingsbehoeften. Vakgroep Onderwijskunde Vragenlijst ICT-nascholingsbehoeften. Instrument voor leerkrachten. Promotor: Onderzoekers: Prof. Dr. Martin Valcke Isabel Rots Marjolein Verbeke - INLEIDING - Sinds enkele jaren

Nadere informatie

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat het programma in het eerste leerjaar te zwaar is We raken

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging Samenvatting

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging Samenvatting PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2-21 1 Samenvatting Geraldine Clarebout Jan Elen Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie Juli 22 1 Met dank aan Wendy Frederickx, Catherine

Nadere informatie

OPINIE. Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding. Samenvatting. Aanleiding

OPINIE. Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding. Samenvatting. Aanleiding Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding Jan Elen, KU Leuven, Fac.Psychologie & Pedagogische Wetenschappen Bram Pynoo, Associatie UGent, Expertisenetwerk lerarenopleidingen

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Media. Enquête mediagebruik op Sigo

Media. Enquête mediagebruik op Sigo Media Enquête mediagebruik op Sigo Deze enquête wordt anoniem afgenomen en bevat drie luiken. Het eerste luik behandelt mediagebruik tijdens de lessen, luik twee handelt over sociale media en het laatste

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:...36 /24 Vast benoemd: Ja / Neen.../... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden:

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden: Werkinstructie Psychometrische analyse Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: WIS 04.02 Eigenaar: Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 59 1

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

Checklist ICT-nascholingsbehoeften.

Checklist ICT-nascholingsbehoeften. Vakgroep Onderwijskunde Checklist ICT-nascholingsbehoeften. Instrument voor: directeurs - ICT-coordinatoren - nascholingscoordinatoren Promotor: Onderzoekers: Prof. Dr. Martin Valcke Isabel Rots Marjolein

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010 1. Inleiding In opdracht van de Vereniging van Brabantse Bibliotheken is in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van het primair

Nadere informatie

SCHOOLFEEDBACKRAPPORT ONDERZOEK WELBEVINDEN Bevraging van de leerlingen van het lager onderwijs

SCHOOLFEEDBACKRAPPORT ONDERZOEK WELBEVINDEN Bevraging van de leerlingen van het lager onderwijs SCHOOLFEEDBACKRAPPORT ONDERZOEK WELBEVINDEN Bevraging van de leerlingen van het lager onderwijs Aan de directeur, de leerkrachten en de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van school 1

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

personality Handleiding voor kandidaten Online afname

personality Handleiding voor kandidaten Online afname Handleiding voor kandidaten Online afname Over The Bridge Personality Deze instructie folder is gemaakt om jou wat achtergrond over The Bridge Personality te geven. Dit kan je straks helpen als je de vragenlijst

Nadere informatie

Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012

Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 Hoofdstuk I. Achtergrond Hoofdstuk II. Methode MICTIVO 2012: Opzet vervolgmonitor Hoofdstuk III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten 1 39 85 I Achtergrond

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010. 1 Inleiding

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010. 1 Inleiding Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010 1 Inleiding In opdracht van de Vereniging van Brabantse Bibliotheken is in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van het primair

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête studenten lerarenopleidingen Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

TPACK-NL vragenlijst een toelichting

TPACK-NL vragenlijst een toelichting TPACK-NL vragenlijst een toelichting Petra Fisser & Joke Voogt Universiteit Twente Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie http://www.tpack.nl In dit document is de Nederlandse versie van de TPACK vragenlijst

Nadere informatie

Naam van de school: Sint Laurens Adres van de school: Naam administrator: Marc De Waele 1

Naam van de school: Sint Laurens Adres van de school: Naam administrator: Marc De Waele 1 Naam van de school: Adres van de school: Naam administrator: Sint Laurens Marc De Waele 1 Schoolcontext Hieronder vind je een inventaris van de schoolkenmerken inzake ICT. Volgende zaken komen aan bod:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer.

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer. 'ico' (inventarisatie ICT-competenties) is een instrument om de implementatie van het ontwikkelingsplan ICT te ondersteunen. Door middel van een inventarisatie van de ICT- activiteiten binnen de school

Nadere informatie

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters 1. Mindmap ICT-leerlijn - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters - Volglijst per kleuter: 10 moetjes voor de 5-jarige kleuters - Andere mogelijkheid: observatielijst

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

98.02 Nascholing in Basisonderwijs en Secundair Onderwijs: follow-up onderzoek en ontwikkelen instrument Secundair Onderwijs

98.02 Nascholing in Basisonderwijs en Secundair Onderwijs: follow-up onderzoek en ontwikkelen instrument Secundair Onderwijs 98.02 Nascholing in Basisonderwijs en Secundair Onderwijs: follow-up onderzoek en ontwikkelen instrument Secundair Onderwijs Promotor: Dhr R. Vandenberghe K.U. Leuven Publicatie eindrapport: Maart 2001

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Schoolspiegel. Synopsis schoolnaam. adres gemeente telefoon schoolnummer xxxx. organisatie Introrapport Versie 06.

Schoolspiegel. Synopsis schoolnaam. adres gemeente  telefoon schoolnummer xxxx. organisatie Introrapport Versie 06. Schoolspiegel Synopsis 4.08. schoolnaam adres gemeente email telefoon schoolnummer xxxx organisatie Introrapport Versie 06.08 blz / 8 . Inleiding In dit deel wordt een samenvatting gegeven van de analyse

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW op schoolniveau Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN LERAREN FRANS OVER LEREN EN INSTRUCTIE, HUN VAK EN INCLUSIEF ONDERWIJS

OPVATTINGEN VAN LERAREN FRANS OVER LEREN EN INSTRUCTIE, HUN VAK EN INCLUSIEF ONDERWIJS VAKGROEP ONDERWIJSKUNDE ONDERZOEKSGROEP LERARENOPLEIDING & PROFESSIONELE ONTWIKKELING ONDERZOEKSGROEP BELEID EN LEIDERSCHAP IN ONDERWIJS (BELLON) OPVATTINGEN VAN LERAREN FRANS OVER LEREN EN INSTRUCTIE,

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht :

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht : Lesvoorbereiding Inleiding voor de leerkracht : Child Focus, de Stichting voor Verdwenen en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft als missie om de fenomenen van verdwijning en seksueel misbruik te bestrijden

Nadere informatie

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784)

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) 1. Inleiding Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) Kinderen zijn de toekomst Later zullen ze leren, werken en leven in een andere maatschappij. Een samenleving waarvan

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Naverwerking van een bezoek aan

Naverwerking van een bezoek aan Naverwerking van een bezoek aan -Voor leerkrachten secundair onderwijs- Duur: 50 minuten Activiteit Tijd Inhoud Doel: de leerlingen VOET 10 5. Klasgesprek 6. Mijn talentenkaart 5 Nabespreking bezoek Eigen

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie