III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren Bestaande indicatoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren... 87. Bestaande indicatoren... 102"

Transcriptie

1 III Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten Nieuwe indicatoren Bestaande indicatoren III. Schaalconstructie Overzicht 85

2 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten In dit deel wordt informatie opgenomen over de kwaliteit van de meetinstrumenten. Indien het gaat om nieuwe indicatoren (o.a. Mediawijsheid ), wordt dezelfde procedure gevolgd als in MICTIVO1. Allereerst wordt een analyse op itemniveau uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of de responsgraad voor elk item voldoende hoog is en of er aanvaardbare waarden zijn voor de scheefheid en gepiektheid. Vervolgens wordt een exploratieve en confirmatorische factoranalyse uitgevoerd om de structuur en stabiliteit van de schalen vast te stellen. Hiertoe wordt de steekproef at random in twee groepen opgesplitst, één groep voor de exploratieve, de andere voor de confirmatorische factoranalyse. Bij bestaande indicatoren wordt eveneens een analyse op itemniveau gedaan en opnieuw een factoranalyse uitgevoerd indien een aantal stellingen zijn toegevoegd en/of indien de antwoordcategorieën zijn aangepast. Bij een aantal indicatoren werd de 5-puntenschaal (Nooit Enkele keren per jaar Eén of meerdere keren per maand Wekelijks Dagelijks) immers veranderd in een 7-puntenschaal (Nooit Enkele keren per jaar Eén of meerdere keren per maand Wekelijks Meerdere keren per week Dagelijks Meerdere keren per dag). De kwaliteit van het geschatte model kan op verschillende manieren weergegeven worden. Hier gebruiken we CFI, GFI en RMSEA. De Comparative Fit Index (CFI) (Bentler, 1990) is een kwaliteitsparameter die betrouwbare resultaten geeft bij relatief kleine steekproeven. De Goodness of Fit Index (GFI) (Jöreskog & Sörbom, 1993) is ongevoelig voor de steekproefgrootte en geeft aan in welke mate het geteste model beter is dan geen model. Hoe sterker de CFI en de GFI aanleunen bij 1.00 hoe beter. Een index van.90 of hoger duidt op een goede fit. De Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is een absolute fit-maat die weergeeft hoe goed het geteste model aansluit bij de covariantiematrix van de populatie. De RMSEA-waarde moet zo laag mogelijk zijn; lager dan.08 wijst op een goede fit. Wanneer er slechts drie items in de analyse zijn opgenomen, kent het model geen vrijheidsgraden en kunnen de kwaliteitsparameters niet worden berekend. In dat geval kan enkel gekeken worden naar de factorladingen. Om weerhouden te worden voor verdere analyses, moeten de factorladingen hoger zijn dan.30. Voor alle indicatoren wordt ook een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De Cronbach s alpha geeft een beeld van de interne consistentie van de schaal en moet minstens.70 zijn. Bij directie en leerlingen worden de Cronbach s alpha niet enkel over de onderwijsniveaus heen berekend, maar ook voor de onderwijsniveaus apart. Een aparte Cronbach s alpha wordt echter niet berekend indien het aantal respondenten te beperkt is, zoals het geval is bij directies uit de basiseducatie (N = 10). Voor leerkrachten worden aparte Cronbach s alpha s berekend per onderwijsniveau en onderwijssoort indien de waarde zich over de onderwijsniveaus heen dicht bij.70 bevindt. Voor buitengewoon kleuteronderwijs wordt de interne consistentie nooit apart gerapporteerd, aangezien ook hier sprake is van een te beperkt aantal respondenten (N = 9). 86 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

3 1. Nieuwe indicatoren Om tegemoet te komen aan een aantal recente onderwijstechnologische ontwikkelingen en beleidsprioriteiten worden een aantal nieuwe indicatoren aan het monitoringinstrument toegevoegd. Hieronder wordt de schaalconstructie voor deze nieuwe indicatoren besproken Indicator 18: Mediawijsheid Het concept mediawijsheid wordt via verschillende aspecten in MICTIVO2 opgenomen. In navolging van de conceptnota Mediawijsheid (Lieten & Smet, 2012) worden zowel vaardigheden als kennis en attitudes bij leerkrachten en leerlingen bevraagd. Daarnaast wordt specifiek nagegaan hoe frequent leerkrachten en leerlingen bepaalde soorten media passief of actief gebruiken in het kader van de lessen, een project of huiswerk. Daarbij wordt aan leerkrachten bijkomend gevraagd aan te geven om welke redenen ze die media inzetten: om leerlingen te motiveren, ter ondersteuning van de les, om een klasgesprek op te starten, ter ontspanning of omwille van een andere reden Leerkrachten Kennis en attitudes enerzijds, en vaardigheden anderzijds worden apart bevraagd en hanteren ook verschillende antwoordmogelijkheden. Tabel III.1 geeft de itemkarakteristieken weer voor de stellingen met betrekking tot kennis en attitudes. Leerkrachten konden aangeven in welke mate ze het eens zijn met de stellingen op een Likertschaal van Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (6). Exploratieve factoranalyse suggereert een één-factoroplossing. De factor verklaart 67.8 van de variantie in de items. De Cronbach s alpha is.94. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 87

4 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.1 karakteristieken voor mediawijsheid, attitudes en kennis (indicator 18) Leerkrachten (N=2596) Code MWATT_01LK MWATT_02LK MWKEN_01LK MWKEN_02LK MWKEN_03LK MWKEN_04LK MWKEN_05LK MWKEN_06LK MWKEN_07LK Tijdens mijn lessen wijs ik mijn leerlingen erop dat reacties op internet- of discussiefora anderen kunnen kwetsen. Tijdens mijn lessen wijs ik mijn leerlingen op ethisch gedrag bij het chatten (bv. niet pesten) In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen een veilig wachtwoord moeten kiezen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen reclame op het internet kunnen herkennen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen kunnen herkennen of ze bestanden afkomstig van andere personen, wel of niet mogen openen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan welke informatie en gegevens leerlingen wel en niet op internet moeten zetten. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen betrouwbare informatie op het internet kunnen vinden. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen bronnen van informatie gevonden via internet moeten citeren. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen zich kunnen wapenen tegen virussen, hackers, spam,... ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Om parallelliteit te bekomen tussen leerkrachten en leerlingen, wordt ervoor gekozen de gevalideerde schalen bij leerlingen als referentiepunt te nemen (cf. infra). Daar is voor kennis en attitudes sprake van een één-factorstructuur zonder de items MWATT_01LL en MWKEN_04LL. Bijgevolg wordt bij leerkrachten een confirmatorische factoranalyse uitgevoerd zonder de items MWATT_01LK en MWKEN_04LK. De resultaten worden in Tabel III.2 weergegeven. Alle factorladingen zijn voldoende hoog en er zijn goede waarden voor twee van de drie fit indices (zie Tabel III.2). Cronbach s alpha van deze gereduceerde schaal is Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

5 Tabel III.2 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, attitudes en kennis Leerkrachten (N=2596) Code Factor 1 MWATT_02LK MWKEN_01LK MWKEN_02LK MWKEN_03LK MWKEN_05LK MWKEN_06LK MWKEN_07LK Tijdens mijn lessen wijs ik mijn leerlingen op ethisch gedrag bij het chatten (bv. niet pesten) In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen een veilig wachtwoord moeten kiezen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen reclame op het internet kunnen herkennen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen kunnen herkennen of ze bestanden afkomstig van andere personen, wel of niet mogen openen. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen betrouwbare informatie op het internet kunnen vinden. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen bronnen van informatie gevonden via internet moeten citeren. In mijn lessen schenk ik aandacht aan hoe leerlingen zich kunnen wapenen tegen virussen, hackers, spam, RMSEA.151 CFI.94 GFI.92 Cronbach s alpha.92 Voor de vaardigheden binnen mediawijsheid werd aan leerkrachten gevraagd in te schatten hoeveel men hieraan in de lessen aandacht besteedt op een schaal van Nooit (1) tot Meerdere keren per dag (7). Hierbij werd ook de mogelijkheid gegeven Enkel in het kader van een project aan te duiden. Deze antwoorden kunnen niet opgenomen worden in het berekenen van de gemiddelde scores. De exploratieve factoranalyse suggereert een oplossing met één factor. De factor verklaart 81.7 van de variantie in de items. Cronbach s alpha is.96. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 89

6 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.3 karakteristieken - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerkrachten (n=2596) Code MWVAA_01LK 1 MWVAA_02LK 1 MWVAA_03LK 1 MWVAA_04LK 1 MWVAA_05LK 1 MWVAA_06LK 1 MWVAA_07LK 1 MWVAA_08LK 1 Hoe leerlingen via internet moeten zoeken. Hoe leerlingen een goede link in de zoekresultaten kunnen herkennen (bv. door de omschrijving bij het zoekresultaat te lezen). Dat leerlingen de bron van informatie moeten controleren. Dat leerlingen de datum van de informatiebron moeten controleren. Dat leerlingen de gevonden informatie moeten controleren met andere informatie. De gevolgen van/ gevaren van het delen van persoonlijke gegevens op internet. De gevolgen van/ gevaren van chatten met onbekenden. De gevolgen van/ gevaren van een profielpagina die voor iedereen zichtbaar is. ingevuld projectminmax M SD Scheefheid Gepiektheid De CFA bij leerkrachten wordt uitgevoerd in navolging van de gevonden factoren bij leerlingen. Daar werd één factor geconstrueerd met betrekking tot zoekvaardigheden op het internet. Bijkomend wordt bij leerkrachten een tweede factor geïdentificeerd met betrekking tot hogere orde vaardigheden. Alle factorladingen zijn voldoende hoog en er is sprake van een vrij goede fit. 90 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

7 Tabel III.4 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerkrachten (n=2596) Code Factor 1 Factor 2 MWVAA_01LK 1 Hoe leerlingen via internet moeten zoeken..77 MWVAA_03LK 1 Dat leerlingen de bron van informatie moeten controleren..94 MWVAA_04LK 1 MWVAA_05LK 1 MWVAA_02LK 1 MWVAA_06LK 1 Dat leerlingen de datum van de informatiebron moeten controleren. Dat leerlingen de gevonden informatie moeten controleren met andere informatie. Hoe leerlingen een goede link in de zoekresultaten kunnen herkennen (bv. door de omschrijving bij het zoekresultaat te lezen). De gevolgen van/ gevaren van het delen van persoonlijke gegevens op internet RMSEA CFI.99 GFI.98 Cronbach s alpha De mate waarin leerkrachten verschillende soorten media gebruiken en om welke redenen ze dit doen, wordt per onderwijsniveau en onderwijssoort besproken in de volgende hoofdstukken. Voor deze aspecten is schaalconstructie niet van toepassing Leerlingen Ook bij leerlingen worden kennis en attitudes enerzijds, en vaardigheden anderzijds apart bevraagd. Tabel III.5 geeft de itemkarakteristieken weer van de items voor kennis en attitudes. Er werd een schaal gehanteerd van Volledig oneens (1) tot Volledig eens (6). Leerlingen kregen bovendien de mogelijkheid om Weet ik niet aan te duiden. Voor het item MWKEN_04LL is er sprake van een te hoge scheefheid en gepiektheid. Dit item wordt bijgevolg niet verder opgenomen. De exploratieve factoranalyse suggereert een één-factor oplossing waarbij de factor 35.4 van de variantie in de items verklaart. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 91

8 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.5 karakteristieken Indicator 18: Mediawijsheid, attitudes en kennis Leerlingen (n=4885) Code MWATT_01LL MWATT_02LL MWKEN_01LL Op een internetforum of discussieforum zeg ik wat ik wil, ook als dat anderen kan kwetsen. Bij het chatten let ik er op dat ik niemand pest. Ik weet hoe je een veilig wachtwoord moet kiezen. weet ingevuld ik niet Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid MWKEN_02LL Ik herken reclame op het internet MWKEN_03LL MWKEN_04LL MWKEN_05LL MWKEN_06LL MWKEN_07LL Ik weet wanneer ik bestanden afkomstig van andere personen wel en niet mag openen. Ik weet welke dingen ik wel en niet op internet moet zetten. Ik weet hoe ik betrouwbare informatie moet vinden op het internet. Ik citeer de bron indien ik informatie vind op internet. Ik kijk uit voor virussen, hackers, spam, De confirmatorische factoranalyse bevestigt de één-factorstructuur. Met uitzondering van MWATT_01LL, hebben alle items voldoende hoge factorladingen. Bovendien zijn er voldoende hoge waarden voor de CFI en GFI en is de RMSEA laag genoeg (Tabel III.6). De Cronbach s alpha is.76 over de onderwijsniveaus heen. Voor het lager onderwijs bedraagt de Cronbach s alpha.75, voor het secundair onderwijs is dit Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

9 Tabel III.6 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, attitudes en kennis Leerlingen (n=4885) Code Factor 1 MWATT_02LL Bij het chatten let ik er op dat ik niemand pest..42 MWKEN_01LL Ik weet hoe je een veilig wachtwoord moet kiezen..68 MWKEN_02LL Ik herken reclame op het internet..58 MWKEN_03LL Ik weet wanneer ik bestanden afkomstig van andere personen wel en niet mag openen. MWKEN_05LL Ik weet hoe ik betrouwbare informatie moet vinden op het internet..69 MWKEN_06LL Ik citeer de bron indien ik informatie vind op internet..41 MWKEN_07LL Ik kijk uit voor virussen, hackers, spam, RSMSEA.70 CFI.96 GFI.98 Voor de items met betrekking tot vaardigheden binnen mediawijsheid worden de itemkarakteristieken in Tabel III.7 weergegeven. Bij de leerlingen werd een vijfpuntenschaal gehanteerd (Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd). Tabel III.7 karakteristieken - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerlingen (n=4885) Code MWVAA_01LL MWVAA_02LL MWVAA_03LL MWVAA_04LL MWVAA_05LL MWVAA_06LL MWVAA_07LL MWVAA_08LL Bij een hoog aantal zoekresultaten pas ik de zoektermen aan. Ik klik op een link zonder de omschrijving bij het zoekresultaat te lezen. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de bron van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de datum van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik dat met andere informatie. Ik zet persoonlijke gegevens over mezelf op internet. Op internet chat ik alleen met mensen die ik ken. Mijn profielpagina is zichtbaar voor iedereen. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Uit de exploratieve factoranalyse komen twee factoren naar voren. De eerste factor omvat items met betrekking tot zoekvaardigheden op het internet (MWVAA_01LL, MWVAA_03LL, III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 93

10 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs MWVAA_04LL, MWVAA_05LL) en heeft een betrouwbaarheid van.70. Deze factor verklaart 28.2 van de variantie in de items. Voor het secundair onderwijs bedraagt Cronbach s alpha.71, voor het lager onderwijs is dit.70. De tweede factor heeft betrekking op privacykwesties (MWVAA_06LL, MWVAA_07LL, MWVAA_08LL), maar blijkt niet betrouwbaar te zijn en wordt geschrapt. De confirmatorische factoranalyse bevestigt de structuur van het eerste construct met een goede fit (zie Tabel III.8). Tabel III.8 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 18: Mediawijsheid, vaardigheden Leerlingen (n=4885) Code Factor 1 MWVAA_01LL Bij een hoog aantal zoekresultaten pas ik de zoektermen aan..36 MWVAA_03LL MWVAA_04LL MWVAA_05LL Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de bron van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik de datum van deze informatie. Als ik informatie heb gevonden, controleer ik dat met andere informatie RMSEA.072 CFI.99 GFI Indicator 19: Gebruik van sociale media Aan leerkrachten en leerlingen wordt gevraagd aan te geven in welke mate men sociale media gebruikt voor een aantal onderwijsdoeleinden. Er wordt een schaal gehanteerd van Nooit (1) tot Meerdere keren per dag (7). Voor leerkrachten wordt ook de mogelijkheid voorzien Enkel in het kader van een project aan te duiden Leerkrachten Tabel III.9 geeft een overzicht van de itemkarakteristieken voor indicator 19. Leerkrachten die geen antwoord aanduidden of voor Enkel in het kader van een project kozen, worden niet meegerekend. Uit de itemkarakteristieken blijkt dat er voor deze indicator grote problemen zijn met de scheefheid en gepiektheid. Deze zijn te hoog voor alle items, doordat een groot aandeel van de respondenten (nl in het lager onderwijs, 52.0 in het secundair en 65.9 in de basiseducatie) steeds de Nooit -optie heeft aangeduid. Slechts een kleine minderheid (5.8 in het lager onderwijs, 7.4 in het secundair en 4.5 in de basiseducatie) had een gemiddelde score van minstens 2 ( Enkele keren per jaar ). Bijgevolg is het onmogelijk een goede schaal te construeren voor deze indicator. 94 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

11 Tabel III.9 karakteristieken - Indicator 19: Gebruik van sociale media Leerkrachten (n=2596) Code SM_01LK 1 SM_02LK 1 SM_03LK 1 SM_04LK 1 SM_05LK 1 SM_06LK 1 SM_07LK 1 SM_08LK 1 SM_09LK 1 SM_10LK 1 SM_11LK 1 Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen informatie te laten opzoeken? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen te laten samenwerken met medeleerlingen van de eigen school? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen te laten samenwerken met leerlingen van een andere school? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen binnen school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen buiten school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u sociale media om te communiceren met je leerlingen? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen met een functiebeperking te ondersteunen? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen zelfstandig nieuwe leerstof te laten verwerven? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen oefeningen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u sociale media om leerlingen toetsen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u sociale media om de leerprestaties van je leerlingen op te volgen? ingevuld Enkel in het kader van een project Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 95

12 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Leerlingen In tegenstelling tot bij de leerkrachten, is er bij de leerlingen slechts bij twee items sprake van een te hoge scheefheid en gepiektheid (SM_03LL, SM_06LL, zie Tabel III.10). De exploratieve factoranalyse stelt een één-factor structuur voor, waarbij de factor 64.8 van de variantie in de items verklaart. Met de overige vier items kan dus een schaal geconstrueerd worden waarvan de interne consistentie.79 bedraagt over de onderwijsniveaus heen. Voor het lager onderwijs bedraagt de Cronbach s alpha.75. In het secundair onderwijs is dit.78. Tabel III.10 karakteristieken - Indicator 19: Gebruik van sociale media Leerlingen (n=4885) Code SM_01LL SM_02LL SM_03LL SM_04LL SM_05LL SM_06LL Hoe vaak gebruik je in school of voor je huiswerk sociale media (bv. facebook) om informatie op te zoeken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen samen te werken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met leerlingen van een andere school samen te werken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruik je buiten school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruik je sociale media om met de leerkracht te communiceren? ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid De CFA geeft voldoende hoge factorladingen en een vrij goede fit met hoge waarden voor de CFI en GFI. 96 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

13 Tabel III.11 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 19 Gebruik van sociale media Leerlingen (n=4885) Code Factor 1 SM_01LL SM_02LL SM_04LL SM_05LL Hoe vaak gebruik je in school of voor je huiswerk sociale media (bv. facebook) om informatie op te zoeken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen samen te werken? Hoe vaak gebruik je in school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruik je buiten school sociale media om met andere leerlingen te chatten of te mailen over een taak of over de leerstof? RMSEA.135 CFI.97 GFI Indicator 20: Gebruik van educatieve games Aan leerkrachten wordt eveneens gevraagd aan te geven in welke mate men educatieve games gebruikt voor verschillende doelen. Er wordt een schaal gehanteerd van Nooit (1) tot Meerdere keren per dag (7). Ook hier wordt de mogelijkheid voorzien Enkel in het kader van een project aan te duiden. Tabel III.12 geeft een overzicht van de itemkarakteristieken voor indicator 20. Leerkrachten die geen antwoord aanduidden of voor Enkel in het kader van een project kozen, worden niet meegerekend. Uit de itemkarakteristieken blijkt dat er voor deze indicator een gelijkaardige situatie is als voor indicator 19. De scheefheid en gepiektheid zijn te hoog voor alle items, doordat een groot aandeel van de respondenten (23.4 in het lager onderwijs, 78.2 in het secundair, en 68.9 in de basiseducatie) steeds de Nooit -optie heeft aangeduid. Bovendien scoorde ook hier slechts een kleine minderheid gemiddeld 2 ( Enkele keren per jaar ) of hoger: 12.1 in het lager, 2.4 in het secundair en 1.8 in de basiseducatie. Hierdoor is het onmogelijk een goede schaal te construeren voor deze indicator. Deze gegevens worden bijgevolg niet verder gebruikt voor schaalconstructie. III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 97

14 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.12 karakteristieken - Indicator 20: Gebruik van educatieve games Leerkrachten (n=2596) Code EDG_01 1 EDG_02 1 EDG_03 1 EDG_04 1 EDG_05 1 EDG_06 1 EDG_07 1 EDG_08 1 EDG_09 1 EDG_10 1 EDG_11 1 EDG_12 1 Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen informatie te laten opzoeken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen te laten samenwerken met medeleerlingen van de eigen school? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen te laten samenwerken met leerlingen van een andere school? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen binnen school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen buiten school met elkaar te laten chatten of mailen over een taak of over de leerstof? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om te communiceren met je leerlingen? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen met een functiebeperking te ondersteunen? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen zelfstandig nieuwe leerstof te laten verwerven? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen te laten samenwerken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen oefeningen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om leerlingen toetsen te laten maken? Hoe vaak gebruikt u educatieve games om de leerprestaties van je leerlingen op te volgen? ingevuld project Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

15 1.4. Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT De indicator Professionalisering in het kader van ICT is een nieuw toegevoegde schaal die peilt naar de mate waarin leerkrachten op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT-integratie (Vanderlinde & van Braak, 2010). Aan directie en leerkrachten wordt gevraagd aan te geven in welke mate ze het eens zijn met een aantal stellingen op een Likertschaal van Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (6) Directie In Tabel III.13 worden de itemkarakteristieken weergegeven voor indicator 21 bij directies. Op itemniveau zijn geen problemen met scheefheid en gepiektheid. Omdat deze schaal niet enkel binnen MICTIVO gehanteerd wordt en reeds gevalideerd is, worden geen factoranalyses meer uitgevoerd. De Cronbach s alpha is.81 over de onderwijsniveaus heen. Ook per onderwijsniveau is de betrouwbaarheid voldoende hoog, van.81 voor het basisonderwijs tot.84 voor het secundair onderwijs. Tabel III.13 karakteristieken - Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT Directies (n=733) Code PROF_01D PROF_02D PROF_03D PROF_04D Leerkrachten van mijn school volgen geregeld nascholingen rond educatief gebruik van ICT. Leerkrachten van mijn school volgen geregeld cursussen om hun technische computercompetenties bij te spijkeren. Leerkrachten van mijn school proberen op de hoogte te blijven over alles wat met ICT in het onderwijs te maken heeft. Leerkrachten van mijn school nemen zelf initiatieven om bij te leren over alles wat met ICT en onderwijs te maken heeft. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Leerkrachten Ook bij leerkrachten zijn er op itemniveau geen problemen voor indicator 21 (Tabel III.14). Cronbach s alpha voor alle leerkrachten samen is.82. Per onderwijsniveau en soort is de betrouwbaarheid ook voldoende hoog (kleuter: Cronbach s alpha =.80; lager: Cronbach s alpha =.81; secundair: Cronbach s alpha =.82; basiseducatie: Cronbach s alpha =.84). III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 99

16 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel III.14 karakteristieken - Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT Leerkrachten (n=2985) Code PROF_01LK PROF_02 LK PROF_03 LK PROF_04 LK Ik volg geregeld nascholingen rond educatief gebruik van ICT. Ik volg geregeld cursussen om hun technische computercompetenties bij te spijkeren. Ik probeer op de hoogte te blijven over alles wat met ICT in het onderwijs te maken heeft. Ik neem zelf initiatieven om bij te leren over alles wat met ICT en onderwijs te maken heeft. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid Indicator 22: ICT-gebruik in het kleuteronderwijs Bij MICTIVO1 bleek dat leerkrachten uit het kleuteronderwijs de vragen over het ICT-gebruik van leerlingen onvoldoende relevant vonden voor hun context. Daarom wordt in de tweede afname van MICTIVO een andere schaal gehanteerd, specifiek voor het kleuteronderwijs. Deze werd ontwikkeld en gevalideerd door Kerckaert, Vanderlinde en van Braak (in press). Er wordt een schaal gehanteerd van Volledig oneens (1) tot Volledig eens (6). In Tabel III.15 worden de itemkarakteristieken weergegeven. Omdat het gaat om een reeds gevalideerde schaal, worden enkel de Cronbach s alpha s berekend. Deze bedraagt.94 voor de eerste factor, ICT-gebruik ter ondersteuning van ICT-basisvaardigheden en houdingen. Voor de tweede factor, ICT-gebruik ter ondersteuning van inhouden en individuele leernoden, is de betrouwbaarheid Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

17 Tabel III.15 karakteristieken - Indicator 22: ICT-gebruik in het kleuteronderwijs Leerkrachten (n=389) Code KLE_BVH01 KLE_BVH02 KLE_BVH03 KLE_BVH04 KLE_BVH05 KLE_IIN01 KLE_IIN02 KLE_IIN03 KLE_IIN04 KLE_IIN05 KLE_IIN06 In mijn klas leer ik mijn kleuters basisvaardigheden aan om met ICT te werken. In mijn klas gebruiken kleuters ICT om spelletjes te spelen. Ik leer kleuters de computer en bijhorende randapparatuur te gebruiken. Ik leer kleuters een positieve houding ten aanzien van ICT. Ik leer mijn kleuters om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met ICT. Ik gebruik ICT met de kleuters om bepaalde onderwerpen te illustreren. Ik gebruik ICT tijdens instructiemomenten. Mijn kleuters leren ICT kennen doordat ik hen digitale verhalen aanbied. In mijn klas gebruik ik educatieve websites om bepaalde leerstof aan mijn kleuters aan te brengen. Ik schakel ICT in voor remediërende opdrachten voor kleuters. In mijn klas gebruiken kleuters met leermoeilijkheden voor hen aangepaste software/websites. ingevuld Min Max M SD Scheefheid Gepiektheid III. Schaalconstructie 1. Nieuwe indicatoren 101

18 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs 2. Bestaande indicatoren In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de indicatoren die zowel in MICTIVO1 als in MICTIVO2 werden opgenomen. Indien de gebruikte meetinstrumenten dezelfde zijn gebleven, wordt enkel een overzicht gegeven van de itemkarakteristieken en de interne consistentie. In sommige gevallen werd echter een aantal bijkomende items aan indicatoren toegevoegd of werd de meetschaal uitgebreid van 5 naar 7 punten. Indien dit het geval is, worden opnieuw exploratieve en/of confirmatorische factoranalyses uitgevoerd. Indicator 10 Computerervaring komt in dit overzicht niet aan bod, omdat voor deze indicator schaalconstructie niet van toepassing is. Resultaten voor deze en alle andere indicatoren worden in de volgende hoofdstukken gedetailleerd besproken per onderwijsniveau Indicator 3: Kwaliteit van het ICT-beleid Bij indicator 3, Kwaliteit van het ICT-beleid werden in vergelijking met MICTIVO1 drie items toegevoegd met betrekking tot ondersteuning door de scholengemeenschap (ONDST_06D/LK), door de pedagogische begeleidingsdienst (ONDST_07D/LK) en door collega-leerkrachten (ONDST_08D/LK). Er worden opnieuw factoranalyses uitgevoerd teneinde schalen te kunnen construeren waarin de nieuwe items zijn opgenomen. Aan directie en leerkrachten wordt gevraagd hun mening te geven over 17 verschillende stellingen die ingaan op de aanwezigheid van een beleidsplan, de aankoop en selectie van hardware, software en randapparatuur, de ondersteuning van leerkrachten en beveiliging. Er wordt een schaal gehanteerd van Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (6). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de analyses voor directies en leerkrachten Directies Tabel III.16 geeft de itemkarakteristieken weer van indicator 3, Kwaliteit van het ICT-beleid. Doordat directies via de online bevraging verplicht werden een antwoord in te vullen alvorens ze verder konden in de vragenlijst, zijn er voor deze indicator geen missende waarden. 102 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

19 Tabel III.16 karakteristieken - Indicator 3: Kwaliteit van het ICT-beleid Directies (n=733) Code BP_01 BP_02r BP_03 BP_04 AANK_01D AANK_02D ONDST_01D ONDST_02D ONDST_03D ONDST_04D ONDST_05Dr ONDST_06D ONDST_07D ONDST_08D VEIL_01 VEIL_02 VEIL_03 ingevuld Min Max M SD Scheefheid - heid Gepiekt Mijn school heeft een uitgewerkt ICTbeleidsplan In mijn school ontbreekt een duidelijke visie omtrent educatief ICT-gebruik. (recoded) In mijn school worden er binnen het schoolteam afspraken gemaakt over het gebruik van ICT in de klas. Het ICT-beleidsplan is tot stand gekomen in samenspraak met het hele schoolteam In mijn school hebben de leerkrachten inspraak in de aankoop van hardware en/of randapparatuur voor educatief gebruik. In mijn school hebben de leerkrachten inspraak in de aankoop van educatieve software Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen buiten de school. Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door het organiseren van nascholing binnen de school of scholengemeenschap (bijvoorbeeld door een externe of door de ICT-coördinator). De ICT-coördinator biedt leerkrachten didactische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. De ICT-coördinator biedt leerkrachten technische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. In mijn school worden leerkrachten verwacht zelf uit te zoeken hoe ze ICT kunnen gebruiken in de les. (recoded) De scholengemeenschap ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen. De pedagogische begeleidingsdienst biedt leerkrachten didactische ondersteuning aan als zij ICT willen inzetten in hun klas. Collega-leerkrachten bieden andere leerkrachten didactische ondersteuning aan als zij ICT willen inzetten in hun klas. In mijn school worden regelmatig back-ups gemaakt van computerbestanden In mijn school zijn de computers voldoende beveiligd tegen virussen, spam, hackers In mijn school zijn er filters geïnstalleerd op de computers zodat onwenselijke inhouden worden geweerd. III. Schaalconstructie 2. Bestaande indicatoren 103

20 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Om parallelliteit te bekomen tussen directie en leerkrachten, wordt ervoor gekozen de gevonden factoren bij de leerkrachten (cf. infra) als referentiepunt te gebruiken voor de schaalconstructie bij directie. Er worden in eerste instantie Cronbach s alpha s berekend voor twee factoren. De eerste factor omvat 10 items met betrekking tot beleid en ondersteuning (BP_01, BP_02r, BP_03, ONDST_01D, ONDST_02D, ONDST_03D, ONDST_04D, ONDST_05D, ONDST_06D, ONDST_08D). De Cronbach s alpha bedraagt.77 over de onderwijsniveaus heen,.77 voor het basisonderwijs en.79 voor het secundair onderwijs. De tweede factor omvat 2 items met betrekking tot aankoop (AANK_01D, AANK_02D) en levert voor directies geen voldoende hoge Cronbach s alpha s op (Cronbach s alpha =.55). Deze schaal is bij directies dus niet verder bruikbaar. Ten slotte wordt nagegaan of het mogelijk is een goede schaal te construeren voor de items met betrekking tot beveiliging. De betrouwbaarheid van de drie items is echter te laag (Cronbach s alpha =.58). Om die reden worden ook met deze drie stellingen geen verdere analyses uitgevoerd. De confirmatorische factoranalyse bevestigt de structuur van de eerste factor. Alle factorladingen zijn voldoende hoog (zie Tabel III.17). Tabel III.17 Confirmatorische factoranalyse - Indicator 3: Kwaliteit van het ICT-beleid Directie (n=733) Code Factor 1 BP_01 Mijn school heeft een uitgewerkt ICT-beleidsplan..70 BP_02r BP_03 ONDST_01D ONDST_02D ONDST_03D ONDST_04D ONDST_05Dr ONDST_06D ONDST_08D In mijn school ontbreekt een duidelijke visie omtrent educatief ICTgebruik. (recoded) In mijn school worden er binnen het schoolteam afspraken gemaakt over het gebruik van ICT in de klas. Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen buiten de school. Mijn school ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door het organiseren van nascholing binnen de school/scholengemeenschap (bijvoorbeeld door een externe of door de ICT-coördinator). De ICT-coördinator biedt leerkrachten didactische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. De ICT-coördinator biedt leerkrachten technische ondersteuning als zij ICT willen inzetten in hun lessen. In mijn school worden leerkrachten verwacht zelf uit te zoeken hoe ze ICT kunnen gebruiken in de les. (recoded) De scholengemeenschap ondersteunt leerkrachten in het educatief gebruik van ICT door hen aan te moedigen nascholing te volgen. Collega-leerkrachten bieden andere leerkrachten didactische ondersteuning aan als zij ICT willen inzetten in hun klas. RSMSEA.120 CFI.77 GFI Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 III. Schaalconstructie

MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs

MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs Verslag bijkomende analyses Finale versie Geraldine Clarebout Johan van Braak Jan Elen Katholieke Universiteit Leuven Universiteit Gent Maart 2010 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013 MICTIVO2012 Monitor voor ICTintegratie in het Vlaamse onderwijs Beleidssamenvatting november 2013 OBPWOproject 11.02 Opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderzoekers: Bram Pynoo

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Belemmeringen bij transfer van het geleerde naar de beroepspraktijk bij ICTcoördinatoren

Belemmeringen bij transfer van het geleerde naar de beroepspraktijk bij ICTcoördinatoren TRANSFER VAN HET GELEERDE BIJ ICT-COÖRDINATOREN Belemmeringen bij transfer van het geleerde naar de beroepspraktijk bij ICTcoördinatoren in het basisonderwijs Leren in Organisaties Lisa Harmsen 3627632

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie Centrum voor Instructiepsychologie en technologie Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk E. Sabbelaan 53 8500 Kortrijk Een educatieve portaalsite

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Competenties, professionalisering, schoolklimaat en Leraar24. Een panelonderzoek onder leraren 2010

Competenties, professionalisering, schoolklimaat en Leraar24. Een panelonderzoek onder leraren 2010 Competenties,, schoolklimaat en Leraar24 Een panelonderzoek onder leraren 2010 Competenties,, schoolklimaat en Leraar24 Een panelonderzoek onder leraren 2010 Kees de Brabander Henk Vinken Bibi van Wolput

Nadere informatie

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INTERNETGEBRUIK EN SCHOOL...3 INLEIDING...3 METHODE VAN

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed april 2014 2014 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Digitale vriendschappen op de werkvloer

Digitale vriendschappen op de werkvloer Digitale vriendschappen op de werkvloer Onderzoek onder Nederlandse kantoormedewerkers naar de relatie tussen het gebruik van publieke sociale netwerksites om te interageren met collega s en hun sociaal

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage 8 Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Kris Verbeeck

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie