Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1

2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE). Je vindt er, per opleidingsonderdeel, specifieke gegevens over de competenties die worden aangebracht, de manier waarop dat gebeurt en hoe ze worden geëvalueerd. De opleidingsonderdelen zijn gebundeld per modeltraject. Wijzigingen aan studiegidsen worden tijdens de contactmomenten gemeld en aan de prikborden (valven) bekendgemaakt. Deze studiegids blijft een beknopte beschrijving van je opleidingsprogramma. De vaklectoren zullen je bij het begin van elke cursus zeer gedetailleerde informatie geven. Ze staan het hele academiejaar ter beschikking om je vragen te beantwoorden. - Evaluaties: Naast klassieke schriftelijke en mondelinge examens wordt je voor sommige opleidingsonderdelen gedurende het academiejaar (regelmatig) geëvalueerd. Het gewicht en de aard van deze evaluaties staan vermeld in de studiegids. De gedetailleerde beschrijving van je opdrachten, de deadlines ed. worden door de vaklectoren tijdens contactmomenten en via Blackboard meegedeeld. In het bedrijfsleven wordt veel belang gehecht aan het naleven van deadlines. Daarom kan het niet naleven ervan gevolgen hebben op je resultaten. - Startmomenten: sommige opleidingsonderdelen starten meerdere keren op gedurende het academiejaar. De studiegids vermeldt telkens de evaluatiemomenten voor de eerste opstart. Evaluaties tijdens de andere lesperiodes gebeuren steeds op analoge wijze. Kijk in je persoonlijke lessenrooster na tijdens welke periode(s) jij het opleidingsonderdeel moet volgen. - Studiepunt: Het aantal studiepunten geeft aan hoeveel studietijd (voorbereiding, bijwonen hoorcolleges, zelfstudie, afwerken van opdrachten, afleggen van examens ) een gemiddelde student aan het opleidingsonderdeel zal besteden om te kunnen slagen. Per studiepunt worden decretaal 25 à 30 uren studietijd verwacht. Een voltijdse student besteedt 1500 à 1800 werkuren aan zijn studie. - Taalniveau: Voor vreemde talen wordt het te behalen niveau weergegeven met behulp van codes uit het Common European Framework of Reference. De betekenis van die niveaucodes vind je als bijlage in deze handleiding. - Examencontract: Inschrijven onder examencontract is in regel enkel mogelijk als dit vermeld staat op de didactische steekkaart. - Plagiaat is elke overname van het werk van anderen op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. Bij een vastgesteld plagiaat is de sanctie: naargelang de ernst van de onregelmatigheid minimaal een 0/20 voor het betrokken examen of opdracht, een 0/20 voor het opleidingsonderdeel, een verhoging tot minimaal 12 studiepunten en maximaal tot het volledig verwijzen naar een volgend academiejaar. 1

3 Competentieprofiel: inleiding Het competentieprofiel van de professionele bachelor in het Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk is opgebouwd uit drie categorieën van competenties. 1. De algemene competenties die los staan van elke professionele activiteit, maar de bachelor wel in staat stellen om zich te handhaven als hoger opgeleide persoon. Deze competenties kunnen betrekking hebben op zowel persoonlijke als professionele inhouden en situaties. 2. De algemeen beroepsgerichte competenties die te maken hebben met het algemeen functioneren van een bachelor als professional, maar los staan van het specifieke vakgebied. Elke professionele bachelor wordt geacht deze competenties te beheersen, los van zijn opleiding/vakgebied. 3. De beroepsspecifieke competenties die verbonden zijn aan een specifiek vakgebied en de bachelor in staat stellen om te functioneren in een welbepaalde beroepscontext. Voor de invulling van de eerste 2 categorieën werd een beroep gedaan op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dit decreet formuleert een aantal minimum kwaliteitseisen waaraan elke professionele bachelor moet voldoen. Twee competenties namelijk projectmatig werken en het uitvoeren van eenvoudig leidinggevende taken, werden ondergebracht bij de algemeen beroepsgerichte competenties in plaats van bij de algemene competenties. Deze beslissing is gebaseerd op de overtuiging dat beide competenties door hun concrete invulling betrekking hebben op het professionele functioneren van de bachelor en nauwelijks aangesproken worden binnen het persoonlijke functioneren. Daarnaast werden er nog twee algemene competenties bijgevoegd die volgens ons onontbeerlijk zijn voor het persoonlijk en professioneel functioneren in onze huidige samenleving. De beroepsspecifieke competenties van dit profiel zijn opgebouwd in overeenstemming met de vakspecifieke eisen van het werkveld aan beginnende beroepsbeoefenaars. Tenslotte wordt voor elke competentie uit dit profiel ook een steekkaart of competentiekaart opgesteld. Deze competentiekaart beschrijft duidelijk wat er van een student verwacht wordt bij het beheersen van een competentie. 2

4 Council of Europe: a European Framework with common reference levels (www.culture2.coe.int/potfolio) A1 A2 B1 B2 C1 C2 BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN LUISTEREN LEZEN PRODUCTIE INTERACTIE Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent. Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma s en films begrijpen. Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaarddialect begrijpen. Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken. Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen. Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub-thema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten. Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven. Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven. Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom, kan ik mezelf hernemen en mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken. Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen). Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Ik kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Ik kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin ik een zaak weergeef in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. Ik kan samenvattingen van en kritieken op professionele of literaire werken schrijven. Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb. Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef. Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf. Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier. 3

5 Curriculum Modeldeeltraject 1 Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Curriculum Curriculum Nr Naam stpt concordantie Rangorde Naam OLOD stpt gew dolod OPT volgtijdelijkheid op A Naam OLOD stpt 101 Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer 6 Bijzondere overeenkomsten REP Bedrijfscommunicatie Bedrijfscommunicatieve vaardigheden 7 Burgerlijk procesrecht REP Bedrijfseconomie Bedrijfscommunicatie 5 70% Fiscaal recht REP Bedrijfsmanagement en -organisatie Word & Powerpoint 2 30% Personen-en familierecht Business English Bedrijfseconomie 6 Sociaal recht REP RZL Elementaire rekenvaardigheden 1 15% Arbeidsrecht REP2 107 Le français des affaires Bedrijfseconomie 5 85% Sociaal zekerheidsrecht REP2 108 Pc-toepassingen Bedrijfsmanagement en -organisatie 4 Strafrecht en strafprocedure Word en Powerpoint Business English 1 5 Strafrecht 110 Excel RZL 3 Strafprocedure 111 Juridisch bronnenonderzoek Le français des affaires 1 5 Zakenrecht Bronnen en beginselen 110 Excel 3 Familiaal vermogensrecht Practicum 111 Juridisch bronnenonderzoek 7 Juridische communicatie REP Privaat recht en rechtspraktijk Bronnen en beginselen 2 30% 111(= ) simultaan volgen met Juridische vaardigheden Publiek recht (= ) en 115 Privaat recht en rechtspraktijk I 113 Practicum 5 70% simultaan volgen met 201 en 210 Juridische vaardigheden Privaat recht Privaat recht en rechtspraktijk II Staats- en Bestuursrecht 4 A simultaan Paralegal in de praktijk REP Publiek recht en rechtspraktijk Staatsrecht 2 50% Lexperience Days 118 Publiek recht en rechtspraktijk I 122 Bestuursrecht 2 50% Observatiestage 119 Publiek recht en rechtspraktijk II Verbintenissenrecht 3 A Le français juridique REP Verbintenissenrecht (201) 1 Bijzondere overeenkomsten REP1 3 A Legal English REP (202) 1 Burgerlijk Procesrecht REP1 4 A ICT topics REP2 4 Totaal 60 Totaal 60 Totaal 60 4

6 Studiegids Academiejaar Studiegebied Opleiding Traject Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement REP - deel 1 (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden Afstudeerrichting(en) Studieomvang Onderwijstaal Professioneel gerichte bacheloropleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement Geen Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen KMO-management Logistiek management Marketing Rechtspraktijk 180 studiepunten (ECTS) Nederlands Begindatum Einddatum Vakantie Kerstvakantie van tot Aansluit- en vervolgopleidingen Paasvakantie van tot Zomervakantie van tot

7 Opleidingsprofiel Het competentieprofiel van de professionele bachelor in Bedrijfsmanagement - is opgebouwd uit drie categorieën van competenties: 1. De algemene competenties die los staan van elke professionele activiteit, maar de bachelor wel in staat stellen om zich te handhaven als hoger opgeleide persoon. Deze competenties kunnen betrekking hebben op zowel persoonlijke als professionele inhouden en situaties. 2. De algemeen beroepsgerichte competenties die te maken hebben met het algemeen functioneren van een bachelor als professional, maar los staan van het specifieke vakgebied. Elke professionele bachelor wordt geacht deze competenties te beheersen, los van zijn opleiding/vakgebied. 3. De beroepsspecifieke competenties die verbonden zijn aan een specifiek vakgebied en de bachelor in staat stellen om te functioneren in een welbepaalde beroepscontext. Algemene Competenties A1 Denken en redeneren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om op basis van welbepaalde informatie, inzichten, ervaringen en gebruiken autonoom na te denken en een logische en kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. A2 Verwerven en verwerken van informatie De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om gericht gegevens te zoeken, deze te analyseren en te interpreteren, en te verwerken tot direct bruikbare en relevante informatie. A3 Kritisch reflecteren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om kritisch te reflecteren op het eigen handelen, het handelen van anderen, standpunten en gebeurtenissen en het effect ervan op zichzelf, zijn omgeving en de maatschappij. A4 Creativiteit De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om geijkte patronen te doorbreken en creatieve oplossingen te genereren voor nieuwe probleemsituaties. A5 Communiceren in het Nederlands De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in het Nederlands informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de nonverbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal. A6 Levenslang leren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat de sterktes en zwaktes in het eigen functioneren vast te stellen en door middel van levenslang leren in te spelen op persoonlijke en professionele behoeften. A7 Intercultureel bewustzijn De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat zich als een sociaal en betrokken individu te bewegen binnen een multiculturele en mondiale samenleving en zich flexibel aan te passen aan de omstandigheden en de personen waarmee hij in contact komt. A8 ICT-geletterdheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om gebruik te maken van verschillende gangbare ICT-toepassingen om op een snelle, gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze te communiceren, toegang te verkrijgen tot informatie en dienstverlening en gegevens te beheren zowel binnen het persoonlijke als het professionele handelen. Algemeen beroepsgerichte competenties B1 Teamgericht werken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om binnen een (multidisciplinair) team te functioneren en een constructieve bijdrage te leveren. 6

8 B2 Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om eenvoudige en vaak voorkomende leidinggevende taken uit te voeren die het professionele functioneren ondersteunen en bevorderen. B3 Projectmatig werken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om problemen en opdrachten systematisch en projectmatig aan te pakken zodat efficiënt wordt omgegaan met beschikbare tijd, ruimte en middelen. B4 Oplossingsgericht en resultaatsgericht werken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om oplossingsgericht te werken door de inhoud van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig te definiëren en te analyseren en door zinvolle oplossingstrategieën te ontwikkelen en toe te passen gericht op het bereiken van het beoogde resultaat. B5 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zich als een loyale en professionele werknemer te handhaven in een maatschappelijke context en heeft hierbij het nodige begrip en de betrokkenheid ontwikkeld m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de beroepspraktijk. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit AFI1 Documentenbeheer De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om informatie en verantwoordingsdocumenten te beheren zowel in een boekhoudkantoor, als in een fiscale en andere bedrijfsadministratie AFI2 Juridische onderbouw De beginnende beroepsbeoefenaar beheerst de noodzakelijke wetgeving en past deze adequaat toe in een fiscaal of boekhoudkundig dossier. AFI3 Beroepsgerelateerde ontwikkelingen opvolgen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vanuit zijn eigen arbeidsveld of door contacten met de buitenwereld (collega s, beroepsverenigingen, seminaries, vakliteratuur) de ontwikkelingen (nationaal en internationaal) van zijn eigen beroep en het algemeen economisch leven op te volgen. AFI4 Cijfermatige verwerking De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat de ingezamelde (boekhoudkundige, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en economische) informatie manueel of door gebruik van software te verwerken tot outputgegevens in antwoord op aan hem/haar gestelde opdrachten van boekhoudkundige-fiscale of andere economische aard. AFI5 Rapportering De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat na verwerking van alle ingezamelde verantwoordingstukken van een boekhoudkundig, fiscaal of ander economisch dossier de vereiste stukken op te stellen en de inhoud ervan op een begrijpelijke wijze te verdedigen aan het management of aan de opdrachtgever. AFI6 Advies De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat vanuit een opdrachtomschrijving een advies te formuleren. AFI7 Professionele contacten De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat bij zijn beroepsactiviteit veelvuldige contacten te onderhouden met professionele relaties ( opdrachtgever, werkgever, klanten, overheidsinstanties) en dienstverleners uit andere disciplines ( banken, verzekeringen, notarissen, juristen, informatici,.) om zo een netwerk uit te bouwen. AFI8 Ondernemingszin De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat initiatieven te nemen. Hij kan proactief en doelgericht handelen, geeft blijk van motivatie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen en kan zijn plannen indien nodig bijsturen. 7

9 AFI9 Persoonlijke integriteit,discretie en verantwoordelijkheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om ethische, deontologische en juridische processen, regelgeving en procedures te integreren in zijn professionele handelen. AFI10 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans en Engels) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. AFI11 Beheersen van stresssituaties en deadlines De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de steeds wijzigende stresssituaties te beheersen door pragmatisch, proactief, efficiënt en effectief te handelen binnen vooropgestelde deadlines en planningen. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Financie-en verzekeringswezen FVE1 Klantgerichte dienstverlening De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de behoeften van klanten te herkennen en deze te vertalen naar een aangepaste dienstverlening, wat resulteert in een hoge mate van klanttevredenheid. FVE2 Juridische onderbouwing De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat diverse juridische materies op te volgen, te interpreteren en toe te passen in een boekhoudkundig, fiscaal of ander economisch dossier. FVE3 Advies De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat vanuit een opdrachtomschrijving (boekhoudkundig, fiscaal, financieel, verzekeringstechnisch, economisch) een advies te formuleren, zodat de kwaliteit van de beslissingen toeneemt. Deze adviesregeling zal veelal de vorm aannemen van het verwerken van financiële gegevens binnen een welbepaalde sociale en juridische context. FVE4 Dataverwerking De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat de ingezamelde (boekhoudkundige, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en economische) informatie manueel of door gebruik van software te verwerken tot outputgegevens in antwoord op de gestelde opdrachten. FVE5 Risicobeheer De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een risicoanalyse te maken, de risico s te verzekeren en een productie-, schade- of klachtendossier op te starten en op te volgen, rekening houdend met contractuele en wettelijke verplichtingen. FVE6 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. FVE7 Professionele contacten De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat bij zijn beroepsactiviteit veelvuldige contacten te onderhouden met professionele relaties (opdrachtgever, werkgever, klanten) en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringen, juristen, informatici,.. ) en bouwt hierbij een netwerk uit. FVE8 Beroepsgerelateerde ontwikkelingen opvolgen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vanuit zijn eigen arbeidsveld of door contacten met de buitenwereld (collega s, beroepsverenigingen, seminaries, vakliteratuur) de ontwikkelingen (nationaal en internationaal) van zijn eigen beroep en het algemeen economisch leven op te volgen. 8

10 FVE9 Ondernemingszin De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig een eigen bedrijf op te starten of over te nemen, te beheren en over te laten. FVE10 Persoonlijke integriteit, discretie en verantwoordelijkheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om ethische, deontologische en juridische processen, regelgeving en procedures te integreren in zijn professionele handelen. FVE11 Verkoopstechnieken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om duurzame commerciële relaties op te bouwen. Dit houdt in: het voorbereiden van commerciële gesprekken, het onderhandelen met de klanten, het afsluiten van een overeenkomst en het verlenen van nazorg bij de uitvoering van de verkooptransacties. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting KMO-management KMO1 Strategievorming De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de beste weg uit te stippelen om op een efficiënte en effectieve manier de vooropgestelde bedrijfsvisie en -doelstellingen te realiseren binnen de diverse geledingen in het bedrijf, zowel op strategisch als op operationeel niveau. KMO2 Financieel management De beginnende beroepsbeoefenaar heeft financieel analytisch inzicht en is in staat om adequate financiële beslissingen te nemen op korte en lange termijn. KMO3 Marketing management De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om opeenvolgende en terugkoppelende processen in te schakelen om economische waarde te zoeken, te creëren, te communiceren, af te leveren en te onderhouden. Hierbij houdt hij optimaal rekening met de behoeften en specifieke wensen van alle stakeholders, in het bijzonder de prospecten en klanten. KMO4 (Job)Polyvalent De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om gespecialiseerde activiteiten in diverse afdelingen binnen een bedrijf met goed gevolg uit te voeren. Het gaat hier meer in het bijzonder over de afdelingen financiën, marketing, logistiek, verkoop (nationaal, internationaal), aankoop en personeel (HRM). KMO5 Bedrijfsautomatiseringsprocessen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat bedrijfsprocessen te onderkennen, te analyseren en te optimaliseren en ze vervolgens te automatiseren en op te nemen in een management-systeem. KMO6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat en bereid om binnen een lange termijn visie waardecreërende ondernemingsactiviteiten in te richten als ondernemer op drie vlakken: het economische rendement, de gevolgen voor de mens binnen en buiten de onderneming en de effecten op het natuurlijke leefmilieu. KMO7 Ondernemerschap De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig een eigen bedrijf of afdeling op te starten of over te nemen, te beheren en over te laten. KMO8 Professionaliseren & netwerken De beginnende beroepsbeoefenaar kan via een uitgebouwd netwerk van (inter- en extra-) professionele (zowel nationale als internationale) contacten op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen met betrekking tot zijn beroepsactiviteit. De starter onderhoudt zorgvuldig en oordeelkundig geselecteerde professionele relaties zowel met collega's, het werkveld en de overheid, als met externe dienstverleners (juristen, bankiers, verzekeraars, notarissen, informatici, fiscalist,...) KMO9 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels, Duits/Spaans) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende 9

11 beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Logistiek management LOM1 Supply Chain management De beginnende beroepsbeoefenaar begrijpt de werking, het belang en de impact van de supply chain op de bedrijfsresultaten en klantentevredenheid. Na analyse optimaliseert hij supply chain-processen. Zo komt hij tot een verhoogde servicegraad en kortere doorlooptijd. Hij streeft hierbij naar een juiste balans tussen klantvraag en rentabiliteit met aandacht voor een lage impact op milieu en mens. LOM2 Transportplanning en expeditie De beginnende beroepsbeoefenaar organiseert en controleert een nationaal en internationaal transport zodat de goederen op de juiste tijd, in de juiste staat, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats aankomen tegen optimale kosten. Hij kent de verschillende transportmodi, maakt keuzes, stemt de modi op elkaar af en benut optimaal multimodale mogelijkheden om zo bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling van de transportsector. LOM3 Internationale handel De beginnende beroepsbeoefenaar past handelstechnieken toe, herkent en gebruikt handelsdocumenten en stelt ze op in een internationale context. Hij interpreteert contracten en regelgeving en past ze toe met winst en een efficiënt risicobeheer tot doel. LOM4 Kwaliteitsmanagement De beginnende beroepsbeoefenaar brengt processen in kaart, begrijpt en analyseert systemen van kwaliteitscontrole. Hij verzamelt en verwerkt gegevens van kwaliteitsmetingen, identificeert knelpunten en ondersteunt verbetervoorstellen. LOM5 Klantgericht handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de behoeften van interne en externe klanten te herkennen, te denken in klantgerichte oplossingen en deze te vertalen in concrete activiteiten wat resulteert in een hoge mate van klantentevredenheid. LOM6 Toepassen van juridische materie De beginnende beroepsbeoefenaar volgt relevante juridische materie en evoluties m.b.t. alle aspecten van de goederenstroom op en past deze toe in een concreet dossier door feiten en/of handelingen naar recht te interpreteren, te kwalificeren en hieraan de nodige acties te koppelen. LOM7 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels en Duits) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, te presenteren en te communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, in het bijzonder op vlak van transport en logistiek, zowel schriftelijk als mondeling. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. LOM8 Professionaliseren en netwerken De beginnende beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt bij zijn beroepsactiviteit een professioneel netwerk. Door dit netwerk, diverse andere contacten en deelname aan beroepsgerelateerde activiteiten is hij in staat de ontwikkelingen van zijn beroep op te volgen. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Marketing MAR1 Klantgericht handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de behoeften van interne en externe klanten te herkennen, te denken in klantgerichte oplossingen en deze te vertalen in concrete activiteiten wat resulteert in een hoge mate van klantentevredenheid. MAR2 Verkooptechnieken 10

12 De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om duurzame commerciële relaties op te bouwen. Dit houdt in het voorbereiden van commerciële gesprekken, het onderhandelen met de klanten en het verlenen van nazorg bij de uitvoering van de verkooptransacties. MAR3 Sales Management De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om met behulp van leidinggevenden, op een gestructureerde en efficiënte manier commerciële medewerkers (intern en extern) te begeleiden en te motiveren om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te behalen. MAR4 Marktonderzoek De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen en te verwerken tot bruikbare informatie t.b.v. het marketingbeleid. MAR5 Cijfermatig inzicht De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om kwantitatieve data te interpreteren en de nodige berekeningen op te stellen en uit te voeren om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. MAR6 Marketingplanning De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een marketingplan op te stellen waardoor hij bijdraagt aan het voorbereiden, uitvoeren en bijsturen van het marketingbeleid van de organisatie. MAR7 Marketingcommunicatie De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om, al dan niet in samenwerking met externe communicatie-adviseurs, een marketingcommunicatieplan op te stellen en uit te voeren. Dit houdt in: het vastleggen van doelstellingen en doelgroepen, en het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van specifieke acties. MAR8 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in het Frans en in het Engels informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, te presenteren en te communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. MAR9 Personeelsmanagement De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om personeelsgerelateerde problemen te kaderen en een aanzet te geven tot het oplossen ervan. MAR10 Juridische aspecten De beginnende beroepsbeoefenaar heeft voldoende kennis van handels- en economisch recht en deontologische codes zodat hij in staat is de marketing- en salesacties te toetsen op rechtsgeldigheid. MAR11 Professionaliseren en netwerken De beginnende beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt bij zijn beroepsactiviteit een professioneel netwerk. Door dit netwerk, diverse andere contacten en beroepsgerelateerde activiteiten (deelname seminaries, bedrijfsbezoeken, vakliteratuur, online netwerksites...) is hij in staat de ontwikkelingen van zijn beroep op te volgen. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Rechtspraktijk REP1 Juridische documentatie vinden De beginnende beroepsbeoefenaar beheerst de principes en methoden van het juridische bronnenonderzoek zodat hij snel, efficiënt en resultaatgericht de relevante juridische informatie kan opzoeken en selecteren. Hij maakt daarvoor gebruik van diverse juridische informatiebronnen (zowel digitale als niet-digitale) en past zijn zoekstrategieën aan in functie van de inhoud en het doel van de rechtsvraag. REP2 Juridische documentatie opvolgen, beheren en structureren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vaktechnische informatie systematisch op te volgen en deze toegankelijk te maken in functie van de behoeften van de werkomgeving en de te verrichten taken. Hij kan juridische informatie ten behoeve van het werkveld of cliënten 11

13 samenbrengen in en structureren tot beslisbomen, nota s, presentaties, verslagen, brieven en rapporten,. daarbij gebruik makend van algemene en vakspecifieke software en/of recente multimediale communicatiemiddelen. REP3 Dossiermanagement: Dossiervoorbereiding, -behandeling en afhandeling De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig of in teamverband een dossier voor te bereiden en op te volgen volgens de in de beroepssector geldende reglementen, procedures en richtlijnen. Hij kan courante juridische documenten en briefwisseling zelfstandig, accuraat, stipt en correct opstellen of invullen, uitgaande van juridische modellen, onder de verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever. REP4 Mondeling en schriftelijk communiceren over recht De beginnende beroepsbeoefenaar kan communiceren en samenwerken met anderen, zowel juristen als niet-juristen. Hij kan juridische informatie overbrengen en waar nodig vertalen voor de niet-jurist. Hij doet dat zowel schriftelijk als mondeling op een gestructureerde wijze en in een begrijpelijke en correcte taal, aangepast aan zijn doelpubliek. REP5 Eerstelijns adviesverlening met betrekking tot juridische problemen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een juridische eerstelijnsfunctie te vervullen als go between tussen de jurist en de burger. Hij kan feitelijke problemen analyseren zonder enige vooringenomenheid, vertalen naar correcte en relevante rechtsvragen en op basis van een geldige juridische redenering komen tot een correct, praktijk- en klantgericht eerstelijnsadvies. REP6 Ondersteunen van de professionele jurist De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de professionele jurist bij te staan in de uitoefening en organisatie van zijn beroepsactiviteiten. Hij combineert een degelijke praktijkgerichte basiskennis van de belangrijkste rechtstakken, met een algemene kennis van economische vakken, talen en ICT- toepassingen zodat hij enerzijds complexe juridische dossiers inhoudelijk kan voorbereiden en anderzijds kan bijdragen tot een efficiënte en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering in uiteenlopende beroepssectoren. REP7 Netwerken en professionaliseren De beginnende beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt bij zijn beroepsactiviteit een professioneel netwerk met de juiste contacten ( klanten, dienstverleners, ). Door dit netwerk en diverse andere contacten met de buitenwereld ( seminaries, vakliteratuur, online netwerksites ) is hij in staat de ontwikkelingen van zijn beroep ( nationaal en internationaal) op te volgen. REP8 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. Competenties voor de afstudeerrichting Internationaal Ondernemen Deze afstudeerrichting wordt gezamenlijk aangeboden met Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool. ION1 Samenwerken De beginnende beroepsbeoefenaar werkt nauw samen met zijn team, zijn medewerkers, zijn stakeholders, zijn interne en externe relaties, toont luisterbereidheid. ION2 Resultaatgerichtheid De beginnende beroepsbeoefenaar hecht veel belang aan zijn doelstellingen, die hij op voorhand bepaald heeft en die hij in elke stap van het denkproces meeneemt. ION3 Klantgericht handelen De beginnende beroepsbeoefenaar stelt de klant centraal, denkt mee met de klant, reikt oplossingen aan en informeert. Bovendien hecht hij veel belang aan een goede klantenrelatie, tracht een wederzijds commitment te krijgen en denkt op lange termijn. Een win-win relatie leidt tot partnership. 12

14 ION4 Duurzaam ondernemen De beginnende beroepsbeoefenaar denkt in MVO-termen: ondernemen dient maatschappelijk verantwoord te zijn, rekening houdend met people, profit en planet. ION5 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels, Duits) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel schriftelijk als mondeling, interactief als productief. ION6 Netwerking De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat een netwerk uit te bouwen, contacten te leggen en te onderhouden met professionele relaties (VOKA, FEDIS, bedrijfsleiders, ondernemers,.. ) en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringen, notarissen, juristen, informatici,.. ). ION7 Strategisch handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de beste weg uit te stippelen om op een efficiënte en effectieve manier de vooropgestelde bedrijfsvisie en -doelstellingen te realiseren binnen de diverse geledingen in het bedrijf, zowel op strategisch als op operationeel niveau. ION8 Veranderingsgerichtheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een voortrekkersrol te vervullen (initiatief nemen), en flexibel in te spelen op veranderingen van de markt of binnen het bedrijf. ION9 Nationaal en internationaal ondernemerschap De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig een eigen bedrijf of afdeling op te starten, te laten groeien, te managen, over te nemen of over te laten, zowel in binnen- als buitenland. ION10 Initiatief nemen en risicohantering (intellectuele competenties) De beginnende beroepsbeoefenaar gebruikt zowel intellectuele als emotionele intelligentie in de omgang met alle betrokken partijen (stakeholders) en durft initiatief te nemen een broodnodige eigenschap van een ondernemer maar met de nodige reserves en steeds kosten/baten afwegend. ION11 Leiderschap De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om op adequate wijze zijn leidinggevende capaciteiten aan te wenden binnen de diverse geledingen in het bedrijf dankzij inzicht en kennis van managementstijlen en besluitvorming. Om dit te kunnen verwezenlijken moet hij beschikken over voldoende overtuigingskracht en luisterbereidheid. 13

15 Eindcompetenties 14

16 Modeltrajecten Modeltraject AFI modeltraject - deeltraject AFI - deel 1 - deeltraject AFI - deel 2 - deeltraject AFI - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject FVE modeltraject - deeltraject FVE - deel 1 - deeltraject FVE - deel 2 - deeltraject FVE - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject KMO modeltraject - deeltraject KMO - deel 1 - deeltraject KMO - deel 2 - deeltraject KMO - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject MAR modeltraject - deeltraject MAR - deel 1 - deeltraject MAR - deel 2 - deeltraject MAR - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject REP modeltraject - deeltraject REP - deel 1 - deeltraject REP - deel 2 - deeltraject REP - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject LOM modeltraject - deeltraject LOM - deel 1 - deeltraject LOM - deel 2 - deeltraject LOM - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject ION modeltraject - deeltraject ION - deel 1 - deeltraject ION - deel 2 - deeltraject ION - deel 3 Modeltraject AFI studieduurverkorters - deeltraject AFI SDV Modeltraject FVE studieduurverkorters - deeltraject FVE SDV Modeltraject KMO studieduurverkorters - deeltraject KMO SDV Modeltraject LOM studieduurverkorters - deeltraject LOM SDV Modeltraject MAR studieduurverkorters - deeltraject MAR SDV Modeltraject REP studieduurverkorters - deeltraject REP SDV 15

17 Opleidingsprogramma REP - deel 1 (Voltijds modeltraject) studiepunten tijdsorganisatie Bedrijfscommunicatieve vaardigheden 7 Variabel - Bedrijfscommunicatie 5 Periode 3+4 of Periode Word & Powerpoint 2 Periode 1 of Periode 3 Bedrijfseconomie 6 Variabel - Elementaire rekenvaardigheden 1 Variabel - Bedrijfseconomie 5 Periode 1+2 of Periode 3+4 Business English 1 5 Periode 1+2 of Periode 3+4 RZL 3 Periode 1+2 of Periode 3+4 Le français des affaires 1 5 Periode 1+2 of Periode 3+4 Excel 3 Periode 2 of Periode 4 Bedrijfsmanagement en - organisatie 4 Periode 1+2 of Periode 3+4 Bedrijfsbeheer 6 Periode 1+2 of Periode 3+4 Juridisch bronnenonderzoek 7 Variabel - Bronnen en beginselen 2 Periode Practicum 5 Periode 3+4 Staats- en Bestuursrecht 4 Variabel - Staatsrecht 2 Periode 1 - Bestuursrecht 2 Periode 2 Verbintenissenrecht 3 Periode 1+2 Bijzondere overeenkomsten REP 1 3 Periode 3+4 Burgerlijk procesrecht REP 1 4 Variabel 16

18 Studiegebied Opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Professioneel gerichte bacheloropleiding Docent(en): Bosschaerts Nathalie De Bodt Robrecht De Bruyn Jan De Rijcker Iris De Troeyer Katrijn Dekeijzer Kris Goetschalckx Marleen Goossens Tom Halsberghe Serge Leemans Christel Meyvis Peter Van den Broeck Eddy Vanspringel Inge Vos Bram Samengesteld opleidingsonderdeel Bedrijfscommunicatieve vaardigheden Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid) Geen Studievoortgang Geen specifieke studievoortgangsmaatregel. Studiepunten: 7 Wegingsfactor: 7 Quotering: Op 20 (tot op een geheel getal) Delibereerbaar Herkansing: Niet-geslaagde dolods (waarop tweede examenkans mogelijk) Soort opleidingsonderdeel: samengesteld opleidingsonderdeel Trajectschijf: 1 Soort contract: DIP, CRD Onderwijstaal: 17

19 Studiegebied Opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Professioneel gerichte bacheloropleiding Tijdsorganisatie: Periode 1+2 of Periode 3+4 Docent(en): Bosschaerts Nathalie De Bodt Robrecht Dekeijzer Kris Goossens Tom Leemans Christel Vanspringel Inge Studiepunten: 5 Wegingsfactor: 4.9 Quotering: Op 20 (tot op een tiende) Studiebelasting: 125u Contacturen per jaar: 30u Soort opleidingsonderdeel: deel van een opleidingsonderdeel Deelopleidingsonderdeel Bedrijfscommunicatie Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid) Geen Studievoortgang Geen specifieke studievoortgangsmaatregel. Leerinhoud a) Informatiemanagement; b) zakelijk schrijven (spelling, correspondentie); c) vergaderen; d) rapporteren; e) presenteren Doelstellingen - De student kan op een adequate wijze opzoekingswerk verrichten binnen het arsenaal moderne mediavormen, zowel in bibliotheken als via het internet. Een efficiënte methodiek bij het zoeken naar informatie is immers onontbeerlijk als hij een zakelijk rapport moet schrijven. (Competentie: HEB A2) - De student kan de volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie controleren. (Competentie: HEB A2) - De student kan de gevonden informatie op professionele wijze verwerken in een schriftelijk rapport. (Competentie: HEB A2) - De student kent de basisvaardigheden van het geschreven Nederlands en kan in een correct Nederlands communiceren. (Competentie: HEB A5) - De student kan tijdens begeleidingsmomenten mondeling rapporteren over zijn aanpak en inbreng. (Competentie: HEB A5) - De student kent een aantal technieken om op een vlotte manier te vergaderen. (Competentie: HEB A5 en B1) - De student kan een mondelinge presentatie houden m.b.v. moderne audiovisuele hulpmiddelen. (Competentie: HEB A5) - De student kan teamgericht en constructief werken aan een groepsproject en is mee verantwoordelijk voor een optimale en doelgerichte samenwerking. (Competentie: HEB B1) Werkvormen hoorcolleges, workshops (begeleide oefen- en demonstratiecolleges), zelfstudie, klasgesprek, rollenspel, monitoraat, blackboard, coaching Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Onderwijstaal: Nederlands Contacturen (30u) 2 periodes periode 1 en periode 3 Zelfstudie (95u) 2 periodes periode 1 en periode 3 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Tijdens 1ste lesper. 1 Tijdens 1ste lesper. 1 en 2 Tijdens 1ste lesper. 1 Tijdens 2de lesper. 1 Tijdens 2de lesper. Course Reader 10.00% Ja Vaardigheidstoets 10.00% Ja Correspondentie-opdracht / taalopdracht Vaardigheidstoets 20.00% Nee Vergaderen Paper 40.00% Ja De 40 punten zijn samengesteld uit 25 individuele punten voor het individuele gedeelte van het rapport, 5 groepspunten voor bepaalde algemene delen van het rapport (punten gegeven door de vaklectoren Bedriijfscommunicatie) en 10 groepspunten gegeven door de vaklectoren Word voor specifieke criteria die met het correcte gebruik van Word te maken hebben. Presentatie 20.00% Ja De 20 punten zijn samengesteld uit 10 individuele punten, gegeven door de vaklectoren Bedrijfscommunicatie, en 10 18

20 groepspunten, gegeven door de vaklectoren PowerPoint. 2 Tweede zittijd Course Reader 10.00% NVT 2 Tweede zittijd Vaardigheidstoets 10.00% NVT Correspondentie-opdracht / taalopdracht 2 Tweede zittijd Paper 40.00% NVT De 40 punten zijn samengesteld uit 25 individuele punten voor het individuele gedeelte van het rapport, 5 groepspunten voor bepaalde algemene delen van het rapport (punten gegeven door de vaklectoren Bedriijfscommunicatie) en 10 groepspunten gegeven door de vaklectoren Word voor specifieke criteria die met het correcte gebruik van Word te maken hebben. 2 Tweede zittijd Presentatie 20.00% NVT De 20 punten zijn samengesteld uit 10 individuele punten, gegeven door de vaklectoren Bedrijfscommunicatie, en 10 groepspunten, gegeven door de vaklectoren PowerPoint. Toelichting bij Vaardigheidstoets "Vergaderen": Niet herhaalbaar, overdracht punten naar tweede zittijd. Indien gewettigd afwezig tijdens de vergadering, overdracht groepspunten voor schriftelijke opdrachten. Voor alle opdrachten geldt: bij het niet naleven van de deadline voor een opdracht, krijgt de student een 0 voor deze opdracht, tenzij de afwezigheid gewettigd is. Indien de afwezigheid gewettigd is, dient te student zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector via mail voor het vastleggen van een nieuwe deadline. Om te kunnen slagen voor het solod "Bedrijfscommunicatieve vaardigheden", moet je op het dolod Bedrijfscommunicatie minstens 10/20 behalen. Studiematerialen (onder voorbehoud) PowerPoints, voorbeeldbrieven, instructies via blackboard Medium Studiemateriaal Auteur Uitgever ISBN Cursus Bedrijfscommunicatie (editie BM104) R. De Bodt KDG Instap- en studiebegeleiding Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je tercht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding. Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Inleidend HeB A2 HeB A5 HeB B1 Verwerven en verwerken van informatie Communiceren in het Nederlands Teamgericht werken 19

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Europees Referentiekader

Europees Referentiekader Europees Referentiekader Luisteren Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik

Nadere informatie

Niveaus Europees Referentie Kader

Niveaus Europees Referentie Kader Niveaus Europees Referentie Kader Binnen de niveaus van het ERK wordt onderscheid gemaakt tussen begrijpen, spreken en schrijven. Onder begrijpen vallen de vaardigheden luisteren en lezen. Onder spreken

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Marketing Modeldeeltraject 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Marketing Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Logistiek Management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde

Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde BIJLAGE 4 Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde Niveaueisen voor Nederlandse taal en rekenen Volgens de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die met ingang van schooljaar 2010-2011 van kracht

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012

Studiegids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2011-2012 Afstudeerrichting Logistiek Management Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Logboek Tandem learning

Logboek Tandem learning Logboek Tandem learning Academiejaar 2012 2013 Semester 1 Semester 2 Naam :... Voornaam :... Inschrijvingsnummer :... ULB VUB ISTI Jaar : BA1 BA2 BA3 MA1 MA2 DOC INCOM E mailadres :... Moedertaal :...

Nadere informatie

Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1

Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1 Beschrijving van de taalniveaus van tot C1 v o o r p r oefj e v o o r p r o e f j e Begrijpen Spreken Schrijven Luisteren Lezen Productie Interactie Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die

Nadere informatie

! " " # $ # "!" "!! # " "! "!# " "! # % "!! " &!!! $ # "! '!" (" "! ""%! )*+,, -!! " #.!!! " " #! / #"! 0,+ 1*2 "3+2213422!# 5 " " 6 7! 8 "!

!  # $ # ! !! # ! !# ! # % !! &!!! $ # ! '! ( ! %! )*+,, -!! #.!!!  #! / #! 0,+ 1*2 3+2213422!# 5  6 7! 8 ! ! " " # $ # "!" "!! # " "! "!# " "! # % "!! " &!!! $ # "! '!" (" "! ""%! )*+,, -!! " #.!!! " " #! / #"! 0,+ 1*2 "3+2213422!# 5 " " 6 7! 8 "! " # -(!!!!!!!# # #9" ' - 2:,2"!! 2:,2 3, # );; " " $ 3! " #

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING Het Europass Taalpaspoort is een document waarin u uw vaardigheden en competentie op het gebied van Talen kunt vastleggen. Het is ontwikkeld

Nadere informatie

! " " # $ # "!" "!! # " "! "!# " "! # % "!! " &!!! $ # "! '!" (" "! ""%! )*+,, -!! " #.!!! " " #! / #"! 0,+ 1*2 "3+2213422!# 5 " " 6 7! 8 "!

!  # $ # ! !! # ! !# ! # % !! &!!! $ # ! '! ( ! %! )*+,, -!! #.!!!  #! / #! 0,+ 1*2 3+2213422!# 5  6 7! 8 ! ! " " # $ # "!" "!! # " "! "!# " "! # % "!! " &!!! $ # "! '!" (" "! ""%! )*+,, -!! " #.!!! " " #! / #"! 0,+ 1*2 "3+2213422!# 5 " " 6 7! 8 "! " # -(!!!!!!!# # #9" ' - 2:,2"!! 2:,2 3, # );; " " $ 3! " #

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL1 Engels Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

SDV RECHTSPRAKTIJK Curriculum 2010-2011

SDV RECHTSPRAKTIJK Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Accountancy-Fiscaliteit Legende: EVK = vrijgesteld Totaal studieduurverkortingsprogramma: 58 blauw = keuzevak Geïntegreerde ICT topics REP 3 3 EVK Legal English REP 3

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT

VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT Naam auteur(s) E. van der Made Vakgebied Frans Titel Leerlijn onderbouw h/v Frans, Duits, Spaans. Schooljaar 2015-2016. Onderwerp Een leerlijn voor de talen Frans,

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Executive management assistant Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Curriculum 2011-2012 Modeldeeltraject 1

Curriculum 2011-2012 Modeldeeltraject 1 Curriculum 2011-2012 Modeldeeltraject 1 Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Curriculum 2010-2011 Curriculum 2011-2012 Logistiek management Nr Naam OLOD stpt concordantie Rangorde Naam OLOD

Nadere informatie

COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN

COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN Op het einde van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Softwaremanagement Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Correspondentie lezen Opleiding: uitwisseling, vorming,

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Bedrijfsmanagement Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012

Studiegids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2011-2012 Afstudeerrichting Systeem- en Netwerkbeheer Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN Naam opleiding/cohort : VR Toerisme niveau 4 2015/2016 Taal : Engels Start traject : september 2015 Einde traject : januari 2018 Afronding/examen : januari 2018 Leerdoelen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

taal portfolio Checklist B1

taal portfolio Checklist B1 taal portfolio Checklist B1 Inhoud bladzijde 3 bladzijde 4 Vul eerst je naam in Checklist Zo gebruik je deze checklist Je kunt deze checklist op de computer invullen en daarna printen. Je kunt ook de checklist

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde Luisteren - kwalitatieve niveaucriteria en zinsbouw tempo en articulatie Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben o.a. betrekking op zeer betrekking op betrekking op betrekking

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Applicatieontwikkeling Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

Luisteren 1 hv 2 hv 3hv

Luisteren 1 hv 2 hv 3hv Carte Orange 1 hv, 2 hv, 3 hv ERK-overzicht 1 Luisteren 1 hv 2 hv 3hv 1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan A2 Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek 2-3-4-5-6-7-8*

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting International management assistant Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Applicatieontwikkeling Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Applicatieontwikkeling Modeldeeltraject 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Event- en projectmanagement Modeldeeltraject 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Softwaremanagement Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Systeem- en Netwerkbeheer Handleiding studiegids De studiegids is een

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2012-2013 Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

Kan-beschrijvingen ERK A2

Kan-beschrijvingen ERK A2 Kan-beschrijvingen ERK A2 Lezen Ik kan zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN HAVO EN VWO

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN HAVO EN VWO NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN HAVO EN VWO STAATSEXAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting International management assistant Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Event- en projectmanagement Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie