DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud"

Transcriptie

1 algemene voorwaarden inhoud 1 begripsomschrijvingen 2 de verzekeringsovereenkomst 3 aanvang dekking 4 verzekeringsdekking 5 optieclausule 6 oorlogsrisico 7 terrorismerisico 8 uitsluitingen 9 het betalen van de premie 10 het niet of niet tijdig betalen van de premie 11 begunstiging 12 verpanding 13 afkoop, premievrijmaking en belening 14 uitkering 15 beëindiging van de verzekeringsovereenkomst 16 wijziging voorwaarden 17 adreswijziging 18 kosten 19 duplicaatpolis 20 wijziging verzekering 21 klachten en geschillen artikel 1 begripsomschrijvingen In de polisvoorwaarden wordt verstaan onder: DELA De levensverzekeringsmaatschappij DELA Verzekeringen N.V., statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudend te Eindhoven. Aanbieder van levensverzekeringen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, inschrijfnummer verzekeringsnemer Degene die de verzekering met DELA aangaat of diens rechtsopvolger. verzekerde Degene op wiens leven de verzekering is gesloten. begunstigde De persoon of groep personen aan wie het verzekerde bedrag moet worden uitgekeerd. clausuleblad terrorismedekking Het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden NV zoals dat is gedeponeerd op 6 januari 2005 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 6/2005 en op 17 januari 2005 onder nummer bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zoals dat te raadplegen is op artikel 2 de verzekeringsovereenkomst 1 Als grondslag van de verzekeringsovereenkomst gelden de door of namens de verzekeringsnemer en/of verzekerde(n) verstrekte gegevens op het aanvraagformulier en/of andere door of namens hen gedane opgaven. DELA LeefdoorPlan 2 Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door of namens de verzekeringsnemer en/of verzekerde(n) bij het afsluiten van de verzekering kan leiden tot verval of beperking van het recht op uitkering. Ook kan DELA overgaan tot opzegging van de overeenkomst. 3 De acceptatie van de aanvraag door DELA wordt kenbaar gemaakt door middel van een (nieuw) polisblad. Indien DELA aan de toelating van bepaalde personen tot de verzekering extra risico s verbonden acht, kan voor hen een hogere premie worden vastgesteld dan wel kan acceptatie worden geweigerd. 4 De verzekeringsnemer heeft het recht om de verzekering zonder opgave van reden op te zeggen binnen 30 dagen na ontvangst van de polis. In dat geval wordt de verzekering geacht niet bestaan te hebben en zullen eventueel betaalde premies worden gerestitueerd. 5 Deze verzekeringsovereenkomst kan slechts gesloten worden met DELA door een persoon die bekwaam is tot het aangaan van overeenkomsten en die zijn woonplaats en daadwerkelijk verblijf in Nederland heeft. 6 Als verzekerde(n) komen uitsluitend in aanmerking natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die woonplaats en daadwerkelijk verblijf in Nederland hebben. 7 Een verzekering kan in het buitenland worden voortgezet onder door DELA te bepalen voorwaarden. 8 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. artikel 3 aanvang dekking 1 De verzekering gaat in op de in de polis vermelde ingangsdatum, tenzij schriftelijk tussen de verzekeringsnemer en DELA anders is overeengekomen. 2 Aan deze polis kunnen geen rechten worden ontleend, voordat de eerste premie door DELA is ontvangen. artikel 4 verzekeringsdekking 1 DELA keert bij overlijden van een verzekerde het verzekerde bedrag uit. 2 Afhankelijk van de verzekeringsvariant wordt dit verzekerd bedrag als volgt bepaald: a bij de gelijkblijvende variant is het verzekerde bedrag gelijk aan het op de polis vermelde bedrag; b bij een verzekering tegen maandelijks dalend kapitaal neemt het verzekerd kapitaal maandelijks met een gelijkblijvend bedrag af. Deze maandelijkse daling bestaat uit het op de polis vermelde bedrag gedeeld door de looptijd van de verzekering in maanden. 3 Wanneer de verzekering op twee levens is gesloten dan wordt het verzekerde bedrag na het eerste overlijden uitgekeerd. 4 De dekking bij overlijden geldt waar ook ter wereld, onder welke omstandigheden dan ook, met inachtneming van het elders in de polis en de polisvoorwaarden bepaalde. artikel 5 optieclausule 1 De verzekeringsnemer heeft het recht om het op de polis vermelde verzekerde bedrag van een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal eenmaal in de drie jaar per premievervaldag zonder medische waarborgen te verhogen. De verhoging

2 van het verzekerde bedrag mag niet minder zijn dan 1% en niet meer dan 10% van het laatste verzekerde kapitaal. Vanaf het moment van verhogen wordt de met het nieuwe verzekerde bedrag corresponderende premie in rekening gebracht. 2 Van het in artikel 5.1 genoemde recht op verhoging kan geen gebruik gemaakt worden, indien: a er sprake is van achterstand in de premiebetaling; b er sprake is van een actieve oorlogstoestand zoals bedoeld in artikel 6; c de verzekeringsnemer twee achtereenvolgende keren geen gebruik heeft gemaakt van dit recht; d de (oudste) verzekerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. artikel 6 oorlogsrisico 1 Vanaf het tijdstip waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, wordt het verzekerde bedrag teruggebracht tot 90% van het op dat tijdstip verzekerde bedrag. 2 Deze korting zal niet worden toegepast, indien binnen 6 maanden na beëindiging van de actieve oorlogstoestand, maar uiterlijk bij het opeisbaar worden van enig verzekerd bedrag, wordt aangetoond dat de verzekerde gedurende de actieve oorlogstoestand verblijf hield in andere landen dan Nederland, waar gedurende die tijd geen actieve oorlogstoestand heerste. 3 DELA zal uiterlijk 9 maanden na het einde van het boekjaar, waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd, de totale waarde van het door de oorlog veroorzaakte sterfteverlies berekenen. Als die waarde lager is dan de door DELA ingehouden kortingen, zal DELA de reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk laten vervallen. 4 De tijdstippen van intreden en beëindiging van de oorlogstoestand worden vastgesteld door De Nederlandsche Bank. artikel 7 terrorismerisico 1 Het Clausuleblad terrorismedekking is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Het Clausuleblad is achter deze voorwaarden opgenomen. Er kan ook kennis van worden genomen via 2 Voor aanspraken onder de verzekeringsovereenkomst als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (zoals beschreven in het Clausuleblad terrorismedekking) is de vergoeding beperkt tot de uitkering als beschreven in dat Clausuleblad terrorismedekking. 3 Voor de afwikkeling van de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanspraken volgt DELA het protocol zoals dat in het Clausuleblad terrorismedekking is beschreven. artikel 8 uitsluitingen 1 Er vindt geen uitkering plaats van het verzekerd kapitaal aan de begunstigde, indien er sprake is van: a overlijden van de verzekerde veroorzaakt door of ten gevolge van het in dienst van een andere mogendheid dan Nederland deelnemen aan een oorlog of handelingen die met oorlogshandelingen gelijk te stellen zijn; b overlijden van de verzekerde door zelfdoding of als gevolg van een poging daartoe, tenzij gedurende twee achtereenvolgende jaren de volle premie is voldaan en bovendien twee jaar zijn verlopen na het ingaan of het herstel van dekking van de verzekeringsovereenkomst; c overlijden van de verzekerde als gevolg van door de strafrechter aangenomen opzet (waaronder begrepen voorwaardelijk opzet) of schuld van die begunstigde. Het in de voorgaande zin genoemde is niet van toepassing indien er sprake is van een door de strafrechter aangenomen rechtvaardigingsgrond of van rechtens toegestane euthanasie; d overlijden van de verzekerde door, opgetreden bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Wel gedekt is: Het overlijden van de verzekerde als direct gevolg van radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, maar uitsluitend als er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. artikel 9 het betalen van de premie 1 Voor deze verzekering is door de verzekeringsnemer tot de einddatum van de verzekering periodiek premie verschuldigd. Deze premie dient op de premievervaldag bij vooruitbetaling te worden voldaan. In geval van de dalende variant is premie verschuldigd tot de einddatum premiebetaling die vermeld staat op de polis. 2 Premiebetaling is mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar of jaar en kan via automatische incasso of acceptgiro voldaan worden. Maandelijkse betaling kan enkel via automatische incasso van een Nederlandse bank of girorekening geschieden. artikel 10 het niet of niet tijdig betalen van de premie 1 a DELA zal, wanneer binnen een termijn van één maand na de premievervaldag betaling uitblijft, de verzekeringsnemer schriftelijk van de betalingsachterstand in kennis stellen en eenmalig de gelegenheid bieden om de achterstallige premie verhoogd met rente en kosten vanaf de premievervaldag binnen 14 dagen alsnog te voldoen; b tevens licht DELA de begunstigde in, indien deze zijn aanwijzing als begunstigde heeft aanvaard; c in geval van verpanding licht de maatschappij de pandhouder in. 2 Wanneer de premie na de in artikel 10.1a vermelde termijn nog steeds niet is voldaan, wordt de dekking per direct opgeschort. 3 Na de opschorting van de dekking kan de dekking tot 6 maanden na de eerste niet betaalde premie in kracht worden hersteld, maar uitsluitend indien en nadat de achterstallige premie vermeerderd met rente en kosten in een keer betaald wordt en mits de verzekerde(n) in leven is (zijn). DELA kan in deze situatie nieuwe gezondheidswaarborgen van de verzekerde(n) verlangen. 4 Na 6 maanden volgend op de vervaldag van de eerste niet betaalde premie is de verzekering van rechtswege beëindigd. 5 Van het eindigen van de verzekering zal DELA de verzekeringsnemer, de begunstigde die aanvaard heeft en de pandhouder schriftelijk op de hoogte brengen. artikel 11 begunstiging 1 Tenzij op het polisblad anders is aangegeven, is de volgorde van begunstiging als volgt: 1 De verzekeringsnemer.

3 2 De echtgenoot of echtgenote van de verzekeringsnemer op het moment van overlijden dan wel de partner op het moment van overlijden met wie de verzekeringsnemer een geregistreerd partnerschap is aangegaan of een notarieel samenlevingscontract heeft afgesloten. 3 De op het moment van overlijden in leven zijnde wettige en natuurlijke kinderen van de verzekeringsnemer, ieder voor een gelijk deel. 4 De erfgenamen van de verzekeringsnemer die door erfstelling of op grond van de wet recht hebben op een deel van de nalatenschap. Hieronder vallen ook hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel. De onderlinge verdeling gebeurt in de verhouding waarin zij tot de nalatenschap zijn gerechtigd. Lager geplaatste begunstigden komen pas in aanmerking voor uitkering als hoger geplaatste begunstigden zijn overleden, ontbreken of uitkering hebben geweigerd. 2 De verzekeringsnemer kan de begunstiging, voor zover deze niet is aanvaard, door middel van een schriftelijk verzoek gedurende het leven van de verzekerde wijzigen. 3 Indien de begunstigde met toestemming van de verzekeringsnemer schriftelijk aan DELA heeft verklaard de begunstiging te aanvaarden, dan kan de verzekeringsnemer de uit de verzekering voortvloeiende rechten enkel uitvoeren met schriftelijke toestemming van deze begunstigde. artikel 12 verpanding 1 De rechten uit deze verzekering kunnen worden verpand. Deze verpanding vindt plaats door schriftelijke mededeling aan DELA van deze verpanding. 2 Na een verpanding kunnen de rechten enkel nog uitgevoerd worden met schriftelijke toestemming van de pandhouder en mag de pandhouder zijn vordering bij voorrang op de in pand gegeven rechten verhalen. artikel 13 afkoop, premievrijmaking en belening Afkoop, premievrijmaking en belening van deze verzekeringsovereenkomst is uitgesloten. artikel 14 uitkering 1 DELA zal elk door haar verschuldigd bedrag uitkeren, nadat zij de rechtmatigheid van de vordering uit de polis en de overige daartoe door haar verlangde stukken heeft geconstateerd. 2 DELA zal geen rente vergoeden over door haar verschuldigde bedragen, waarvan de betaling is vertraagd door het niet tijdig ontvangen van de benodigde stukken dan wel indien de vertraging in de betaling niet aan DELA is toe te rekenen. 3 Een rechtsvordering tegen DELA tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 4 In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van zes maanden. artikel 15 beëindiging van de verzekeringsovereenkomst 1 De verzekering eindigt wanneer: a de verzekeringsnemer deze schriftelijk opzegt. De beëindiging gaat in op de eerstkomende premievervaldag, rekening houdend met een opzegtermijn van minimaal één maand; b de verzekeringsnemer c.q. een andere op de polis vermelde premiebetaler de verschuldigde premie niet betaalt conform het bepaalde in artikel 9 en 10; c de verzekeringsnemer niet instemt met een wijziging die DELA doorvoert conform artikel 16; d de (eerste) verzekerde is overleden. artikel 16 wijziging voorwaarden DELA heeft het recht de premiegrondslag en de algemene voorwaarden en bloc te wijzigen voor een bepaalde groep verzekeringsnemers of voor alle verzekeringsnemers en wel met ingang van een door DELA te bepalen datum. De verzekeringsnemer wordt vooraf van wijzigingen in kennis gesteld door middel van een schrijven. De verzekeringsnemer wordt geacht met deze wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij de verzekeringsnemer binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In het laatste geval eindigt de verzekering op de datum van wijziging welke door DELA in de mededeling is genoemd. Geen recht op weigering bestaat indien de wijzigingen voortvloeien uit wettelijk regelingen, een verbetering voor de verzekeringsnemer inhouden of voor de verzekering geen verdere premies meer zijn verschuldigd. artikel 17 adreswijziging 1 De verzekeringsnemer dient DELA binnen twee maanden schriftelijk te informeren in het geval van een adreswijziging. 2 Een kennisgeving van DELA die de belanghebbende niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/ zij heeft nagelaten DELA binnen de gestelde termijn over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/ haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending. artikel 18 kosten DELA heeft het recht haar eventuele kosten en/ of belastingen, die in verband met de verzekering, de daarop betrekking hebbende stukken of de inning van de premie worden of mochten worden geheven, bij de verzekeringsnemer in rekening te brengen of bij de uitbetaling van enig bedrag krachtens de verzekering met dat bedrag te verrekenen. In geval van wijzigingen, die in de polis worden aangetekend, kunnen door DELA eveneens daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. artikel 19 duplicaatpolis Op verzoek van de verzekeringsnemer kan DELA op door haar te stellen voorwaarden een duplicaatpolis afgeven indien naar haar oordeel aannemelijk is dat de oorspronkelijk uitgereikte polis verloren is gegaan of is vernietigd. Door de afgifte van de duplicaatpolis verliest de oorspronkelijke afgegeven polis haar geldigheid. Voor de uitgifte van de duplicaatpolis zijn kosten verschuldigd voor de opmaak daarvan. artikel 20 wijziging verzekering Iedere wijziging die de verzekeringsnemer wenst aan te brengen in de verzekering of in de rechten en verplichtingen van de in de polis genoemde personen, alsmede de wijziging van begunstiging is tegenover DELA pas van kracht nadat een schriftelijk verzoek daartoe, vergezeld van de polis en eventueel andere benodigde stukken ten kantore van haar is ingeleverd en nadat DELA de wijziging heeft geaccepteerd, tenzij uit de wet of uit deze voorwaarden een ander tijdstip van inwerkingtreding voortvloeit. DELA maakt haar acceptatie kenbaar door middel van het toezenden van een

4 nieuw polisblad. artikel 21 klachten en geschillen Klachten en geschillen naar aanleiding van de wijze van totstandkoming van de verzekering, of de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, kunnen schriftelijk worden ingediend bij het Klachtenbureau van DELA. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon , website: n.b. Bij de aanvraag van een verzekering en/ of financiële dienst van DELA worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door DELA verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten (waaronder mede moet worden begrepen: beheer van verzekeringspolissen en deelnames, incasseren van inleggelden, verzekeringspenningen en/of -premies, uitkeren van verzekeringsgelden en verkoop van verzekeringen), het verlenen van financiële diensten, het verlenen van met overlijden samenhangende diensten, het beheren van relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. DELA kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Op dit alles is de gedragscode Verwerking persoonsgegevens Financiële instellingen van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan opgevraagd worden bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,

5 clausuleblad terrorismedekking clausuleblad terrorismedekking Bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 3 Uitkeringsprotocol NHT artikel 1 begripsomschrijvingen In dit clausuleblad wordt verstaan onder: terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen, begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, al dan niet in enig organisatorisch verband, is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. kwaadwillige besmetting Het, buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest, (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden, al dan niet in enig organisatorisch verband, is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of, indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt, de gevolgen daarvan te beperken. Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1 omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. DELA LeefdoorPlan verzekeringsovereenkomsten 1 Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. 2 Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringsnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringsnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 3 Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringsnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringsnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. in Nederland toegelaten verzekeraars Levens-, Natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. artikel 2 begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: a terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; b handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als `het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: a schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; b gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringsnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uit-

6 gekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringsnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringsnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringsnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringsnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. artikel 3 uitkeringsprotocol NHT 1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringsnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. Dit clausuleblad is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari 2007 onder nummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. D 504 W DELA Postbus AM Eindhoven telefoon

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1408, TD0701 Algemene voorwaarden RV1408 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Onjuiste/onvolledige informatie/ verzwijging Artikel 4 Dekking van het risico

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14 Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 Inhoudsopgave I Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 4 1 Begripsomschrijving 4 2 Dekking 4 3 Looptijd van de verzekering 5 4 Aanpassing van premie en/of voorwaarden

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering in beleggingen voor pensioen Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen en bijzondere fondsvoorwaarden 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 3 3 AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING 3 4 PREMIE EN KOSTEN 4 5 RISICODEKKING 4

Nadere informatie

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering

Nadere informatie

ING Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-02

ING Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-02 ING Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-02 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de ING Autoverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polis voorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen AVM LVP 10.01 Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

Exploitantenpolis Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering 2010

Exploitantenpolis Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering 2010 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voorzover de uitkering,

Nadere informatie

AEV_WGA-aanvulling Basis 9405

AEV_WGA-aanvulling Basis 9405 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Basis www.aevitae.com info@aevitae.com AEV_WGA-aanvulling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1 Inhoudsopgave In dit document vindt u achtereenvolgens: Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte 1van 1 Bijlage 1: Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Onzekerheidsvereiste Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1 Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1. Begripsomschrijvingen 1.1 SRK: de maatschappij heeft voor de uitvoering van de polisdekking SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelingskantoor

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers FGD 2013-01

Voorwaarden. Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers FGD 2013-01 Voorwaarden Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Geldigheidsgebied 4 Artikel 3 Omvang van de dekking 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN SVI Land- en Werkmaterieel AIG 1/13 SVI Land- en Werkmaterieel AIG 2015/03 Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 6 4 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie