Evaluatie Premie beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Premie beleid"

Transcriptie

1 RIS127253_29-APR-2005 Evaluatie Premie beleid Maart 2005 Ybeltje Nieuwenhout

2 Inhoud Samenvatting Inleiding De klant aan het woord De communicatie Bekendheid De bekendheid met de voorwaarden Waardering voor de beloning voor een nieuwe baan Waardering voor de hoogte van de beloning en de gestelde eisen De bestemming van de beloning Bestandsanalyse Uitstroom uit de bijstand zonder Uitstroom uit de bijstand met Uitstroom uit gesubsidieerde arbeid...13 Bijlage 1 Verantwoording telefonisch onderzoek

3 Samenvatting De klant aan het woord Uit het onderzoek onder de klanten blijkt dat een ruime helft van de ondervraagde klanten weten dat er recht bestaat op een bij het uitstromen naar een betaalde baan. Hiervan zeggen de meeste te zijn geïnformeerd door de brief die men thuis kreeg, de folder of door de consulent. Door de keuze voor het sturen van de brieven aan de personen die na 1 maart 2004 langer dan 6 maanden gebruik maken van de bijstand, heeft een deel van de klanten die al langer gebruik maken van de bijstand de brief niet ontvangen. Deze groep is daarmee afhankelijk geworden van de frequentie van de gesprekken met de consulent en de alertheid van de consulent om te wijzen op het bestaan van de. Een klein deel van alle ondervraagden is op de hoogte van de voorwaarden en een even groot deel weet hoe hoog de is. De hoogte van de en de voorwaarden vindt men redelijk. De wordt vooral voor de dagelijkse boodschappen gebruikt. Bijna alle ondervraagden vinden het belangrijk dat de gemeente mensen stimuleert om een baan te vinden. Ook vindt men dat een daarbij kan helpen. Maar bij het al dan niet accepteren van een (voltijd) baan laten de ondervraagden zelf de geen rol spelen. Ook bij het accepteren van een baan die niet aan de voorwaarden voldoet lijkt de geen belemmerende rol te spelen. Bovendien is het belonen voor een nieuwe baan niet het belangrijkste, de beschikbaarheid van banen, de mogelijkheid tot omscholing en hulp bij het zoeken naar een baan spelen een belangrijke rol volgens de klanten. Alle werknemers die uit een gesubsidieerde baan zijn gestroomd en een hebben ontvangen hebben deze voor een fulltime dienst verband ontvangen. Opvallend hierbij is de doorstroom van het aantal vrouwen van een ID baan naar een regulier dienstverband. Conclusie Bij voortzetting van een dergelijk beleid is het noodzakelijke om zwaarder in te zetten op de bekendheid van de. Het heeft immers alleen een stimulerend effect wanneer men vooraf op de hoogte is van de beloning en van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Uit het onderzoek blijkt dat niet iedereen evengoed geïnformeerd is. De vraag is dan ook in hoeverre een bredere (betere) voorlichting tot een groter effect van s leidt. Ook het verband tussen het aanvaarden van werk en de beloning kan helderder; de helft van de ondervraagden die een heeft ontvangt wist niet dat er iets bestond als een beloning voor een nieuwe baan. Een verklaring hiervoor kan zijn dat men het geldbedrag ontvangt bij de afrekening/verrekening van de bijstand, waardoor men zich niet realiseert waar het bedrag voor bedoeld is. De hoogte van het bedrag wijzigen lijkt geen invloed te hebben op het effect van de ; slechts een vijfde van de ondervraagden weet hoe hoog het bedrag is, dit is inclusief de ondervraagden die de hebben ontvangen. 3

4 Het verstrekken van een bij werkaanvaarding wordt gewaardeerd door de klanten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. De is niet een overtuigende stimulans om de uitstroom uit de bijstand te vergroten. 4

5 1 Inleiding Onder de WWB mogen geen periodieke s meer worden verstrekt, per kalenderjaar mag nog wel een eenmalige worden verstrekt. Gezien deze ontwikkeling, de wijzigingen in de financiering van de bijstand en de veranderende economische omstandigheden is besloten om de uitstroom weer in te voeren. De betekent dat sinds 1 januari 2004 aan klanten die werk aanvaarden waarmee ze tenminste 6 maanden in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, een eenmalige wordt toegekend van 500,-. Ook de werknemers die vanuit een WIW dienstverband of een I/D baan werk aanvaarden waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien hebben recht op deze. Klanten die een deeltijd baan aanvaarden vanuit een uitkeringssituatie ontvangen een van 250,-. Het doel hiervan is het belang van werkaanvaarding te onderstrepen. Om aanspraak te kunnen maken op een zogenaamde voltijd of deeltijd moet de klant tenminste 6 maanden aaneengesloten een uitkering hebben ontvangen, vooraf gegaan aan de aanvaarding van het werk. Het hier beschreven beleid is vastgelegd in een verordening. Om inzicht te krijgen in het effect van het beleid heeft de raadscommissie om een evaluatie gevraagd. Het voorliggende rapport betreft de resultaten van de evaluatie. Deze evaluatie heeft eind 2004 plaats gevonden, bijna een jaar na de invoering van het beleid onder de WWB. De onderzochte periode loopt van 1 januari 2004 tot 17 november De hoofdvraag in de evaluatie is: Heeft het eenmalig verstrekken van de bij werkaanvaarding invloed op de uitstroom uit de bijstand? In dit rapport wordt een beeld gegeven van het oordeel van de klant over het beleid. In het laatste deel wordt aan de hand van de gegevens van de dienst SZW een aantal feiten gegeven die betrekking hebben op de klanten die een hebben ontvangen. 5

6 2 De klant aan het woord In de december 2004 is een aantal klanten van de dienst SZW telefonisch geïnterviewd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In het onderzoek zijn 253 klanten en ex-klanten van de gemeente Den Haag ondervraagd. Hiervan hebben 46 een voor een voltijdbaan ontvangen, 51 een voor een deeltijdbaan en 22 voor doorstroom van een gesubsidieerde baan naar een reguliere baan. Daarnaast zijn er twee controle groepen samengesteld op basis van het profiel van de ondervraagden die een voltijd of deeltijd hebben ontvangen. In de controlegroep voor de deeltijd zijn 51 klanten ondervraagd en in de controlegroep voor voltijd zijn 83 klanten ondervraagd. In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de leeftijd en het geslacht van de ondervraagden per groep. Tabel 2.1 Leeftijd Voltijd Deeltijd Controle grp Deeltijd Controlegrp Voltijd Gesubsidieerde banen Totaal jr 3 6,5% 0,0% 3 5,9% 15 18,1% 6 27,3% 27 10,7% jr 18 39,1% 7 13,7% 12 23,5% 26 31,3% 2 9,1% 65 25,7% jr 14 30,4% 21 41,2% 15 29,4% 27 32,5% 5 22,7% 82 32,4% jr 7 15,2% 14 27,5% 14 27,5% 6 7,2% 5 22,7% 46 18,2% ,7% 8 15,7% 7 13,7% 8 9,6% 4 18,2% 31 12,3% geen antwoord 0,0% 1 2,0% 0,0% 1 1,2% 0,0% 2,8% Totaal % % % % % % Tabel 2.2 Geslacht Voltijd Deeltijd Controle grp Deeltijd Controle grp Voltijd Gesubsidieerde banen Totaal Man 23 50,0% 19 37,3% 14 27,5% 53 63,9% 12 54,5% ,8% Vrouw 23 50,0% 32 62,7% 37 72,5% 30 36,1% 10 45,5% ,2% Totaal % % % % % % 2.1 De communicatie Om een effectief te laten zijn is goede communicatie voorwaarde. De is immers bedoeld om klanten te stimuleren een baan te accepteren, het stimulerende effect wordt alleen bereikt als de klant ook op de hoogte is van het bestaan van een dergelijke. De klant kan op verschillende manieren geïnformeerd zijn over het bestaan van een. Ten eerste is naar de een deel van de klanten een brief gestuurd zodra zij 6 maanden gebruik maken van de bijstand, waarin de klanten worden geïnformeerd over de beloning voor een nieuwe baan. Ten tweede heeft de consulent, indien relevant, de klant op de hoogte gesteld van de beloning voor een nieuwe baan en de voorwaarden die daarbij horen. Hierbij heeft de 6

7 consulent de mogelijkheid om de folder mee te geven aan de klanten. Tot slot zijn op een aantal locaties de folders beschikbaar in de rekken. Door de keuze voor het sturen van de brieven aan de personen die na 1 maart 2004 langer dan 6 maanden gebruik maken van de bijstand, heeft een groot deel van de klanten die al langer gebruik maken van de bijstand de brief niet ontvangen. Deze groep is daarmee afhankelijk geworden van de frequentie van de gesprekken met de consulent en de alertheid van de consulent om te wijzen op het bestaan van de Bekendheid Van alle (ex) klanten die zijn ondervraagd wisten 39% (n=100) niet dat er iets als een beloning voor een nieuwe baan bestaat. Een deel hiervan (43%) heeft zelfs een ontvangen, maar men heeft dit blijkbaar niet als zodanig herkend. 134 respondenten waren wel op de hoogte van de, 63% hiervan geeft aan via de brief die men thuis gestuurd kreeg of via de folder geïnformeerd te zijn, 20% heeft via de consulent gehoord van de beloning. Drie klanten geven aan pas achter het bestaan van de beloning te zijn gekomen nadat deze op de rekening gestort is. Daarnaast worden bronnen zoals het reïntegratiebedrijf, de werkgever (in het geval van gesubsidieerde arbeid) en Internet genoemd. Een aantal zegt het gehoord te hebben op de tv of er over te hebben gelezen in de krant of op teletekst. Tabel 2.3. Heeft gehoord van de beloning voor een nieuwe baan Niet van gehoord Gehoord van beloning Geen antwoord Premie ontvangen Controle groep Totaal In het begin van het interview is gevraagd hoe men op de hoogte was van de beloning, 84 ondervraagden geven spontaan aan via de brief en de folder van de beloning te weten. Aan het einde van het interview is aan alle respondenten gevraagd of men de brief en de folder thuis heeft ontvangen. Opmerkelijk is dat van de ondervraagde klanten slechts 65 aangeven de brief te hebben ontvangen, in plaats van de hiervoor genoemde 84. Hiervan hebben 54 ondervraagden de brief ook gelezen, zij geven bijna allemaal aan dat uit de brief duidelijk bleek wanneer het recht op de beloning voor een nieuwe baan ontstaat De bekendheid met de voorwaarden Van de 134 ondervraagden die gehoord hebben van de beloning weet 42% een of meerdere voorwaarden te noemen. In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de voorwaarden die de ondervraagden weten te noemen. 7

8 Tabel 2.4. Spontaan genoemde voorwaarden voor de beloning van een nieuwe baan genoemd % Langer dan 6 maanden een 13 23% uitkering hebben ontvangen Vooraf contract van 6 maanden 13 23% kunnen laten zien Contract van 6 maanden 14 25% kunnen laten zien Moet fulltime dienstverband 12 21% Mag Deeltijd dienstverband 2 4% Anders 15 26% Totaal % De voorwaarden die genoemd worden door de ondervraagden komen grotendeels overeen met de voorwaarden die gesteld worden aan het verstrekken van de. Bijna een kwart stelt dat het dan wel een fulltime dienstverband moet zijn. Ook denken 12 ondervraagden dat de verstrekt wordt wanneer je zelf een baan vindt, zonder dat de gemeente helpt. De hoogte van de beloning is maar bij een deel bekend. Minder dan de helft (n=65) van de ondervraagden die op de hoogte was van de beloning, denkt te weten hoe hoog deze is. Hiervan noemen 49 personen het juiste bedrag voor een fulltime baan en 10 personen het juiste bedrag voor een deeltijd baan. 2.2 Waardering voor de beloning voor een nieuwe baan Bijna alle ondervraagden vinden dat het belangrijk dat de gemeente probeert om mensen te stimuleren een baan te vinden, slechts 12 ondervraagden vinden dit niet belangrijk of hebben geen mening. Ruim tweederde vindt dat een beloning voor een nieuwe baan daarbij helpt. Toch geeft van de 80 ondervraagden, die in aanmerking komen voor de beloning, slechts 14% aan dat dit een rol heeft gespeeld bij de acceptatie van de baan, bovendien zou men de baan ook hebben geaccepteerd zonder de beloning. Uit de opmerkingen die de ondervraagden maken komt naar voren dat het alleen belonen bij een nieuwe baan niet voldoende is, de beschikbaarheid van banen, de mogelijkheid van omscholing en hulp bij het zoeken naar een baan worden genoemd. Een ondervraagde merkt op dat een crimineel verleden een belangrijke afwijzingsfactor is. Een aantal ondervraagden geeft aan dat als mensen willen werken ze dit toch wel doen en een beloning speelt dan niet een grote rol. De ondervraagden ervaren de beloning als een extraatje, met ziet het als een leuke stimulans waar iets extra s mee gedaan kan worden. Een nadeel vindt men dat het mensen kan stimuleren om er misbruik van te maken bijvoorbeeld om korte termijn banen aan te nemen zodat de geïncasseerd kan worden, om na een korte tijd weer te stoppen met het werk. Aan de ondervraagden met een deeltijdbaan is gevraagd of men in de toekomst meer uren wil gaan werken. Meer dan de helft van deze ondervraagden geeft aan dat wel te willen. Voor nog geen derde hiervan speelt het recht op de beloning hierbij een rol. 8

9 2.2.1 Waardering voor de hoogte van de beloning en de gestelde eisen Bijna een kwart vindt het bedrag dat verstrekt wordt bij een fulltime baan een ruim bedrag, bijna de helft vindt het precies goed en iets minder dan een vijfde vindt het aan de lage kant. Het bedrag dat verstrekt wordt bij een deeltijdbaan vindt 16% een ruim bedrag, bijna de helft vindt het precies goed en een kwart vindt het aan de lage kant. In onderstaande tabel is het oordeel van de ondervraagden over de voorwaarden weergegeven. Tabel 2.5. Oordeel over de voorwaarden Tenminste 6 maanden een Een contract van tenminste 6 maanden uitkering Redelijk % % Te kort 20 9% 13 5% Iedereen heeft evenveel recht 28 12% 14 6% Anders 18 8% 31 12% Totaal % % Bijna driekwart vindt de termijn van tenminste 6 maanden een uitkering hebben gehad een redelijke termijn. Ook de eis van een contract van tenminste 6 maanden vindt ruim driekwart redelijk. Aan de ondervraagden is gevraagd of zij ook een contract van 4 maanden zouden accepteren, ook al zou dat betekenen dat men geen recht heeft op de. In onderstaande tabel is de reactie van de ondervraagden weergegeven. Tabel 2.6. Accepteren baan voor 4 maanden n % Zeker accepteren Waarschijnlijk accepteren Waarschijnlijk niet accepteren Zeker niet accepteren Totaal Bij de interpretatie van de antwoorden dient rekening te worden gehouden met de sociaal wenselijkheid van de antwoorden. Desondanks geeft toch 25% (n=47) van de ondervraagden die de vraag beantwoord hebben aan deze baan (waarschijnlijk) niet te accepteren als deze niet aan de vereiste 6 maanden voldoet. 9

10 2.2.2 De bestemming van de beloning In de volgende figuur is weergegeven waar men de beloning aan besteedt/ zal besteden. bestemming beloning weet nog niet andere uitgaven 9% 9% schulden afbetalen 13% spaargeld 15% dagelijkse uitgaven 54% De meeste ondervraagden hebben de gebruikt voor dagelijkse uitgaven, een deel heeft het gebruikt voor het af betalen van de schulden of heeft het op de bank gezet. Andere bestemmingen die worden genoemd zijn schoolgeld, kleding of huishoudelijke apparatuur. Zeven personen weten nog niet waar ze het geld aan zullen besteden. Van de 80 ondervraagde die in aanmerking komen of kwamen voor een beloning geeft 21% aan dat zij door het accepteren van de baan voordelen kwijt zijn geraakt zoals huursubsidie en de ooievaarspas. 10

11 3 Bestandsanalyse Het doel van de bestandsanalyse is meer inzicht te geven in de achtergrond van de klanten en in de verhoudingen tussen de klanten die wel een ontvangen en de klanten die geen ontvangen. In de analyses is onderscheid gemaakt tussen de klanten die een hebben ontvangen voor een voltijdbaan (voltijd) en de klanten die een hebben ontvangen voor een deeltijdbaan (deeltijd). In de bestandsanalyse is gebruik gemaakt van de gegevens die vastgelegd zijn in de clientvolgsystemen van de bijstand (Socrates), van Werkkompas (TAS/ RLS) en de registratie van ID medewerkers voor de verstrekking van de van Werkbij. De bestanden die zijn gebruikt voor de analyses bevatten de gegevens van de klanten die een hebben ontvangen in de periode 1 januari 17 november Het bestand van de klanten die uit de bijstand zijn gestroomd betreft de periode 1 januari 2004 tot 1 december Uitstroom uit de bijstand zonder Volgens de administratie van de bijstand is in de periode 1 januari 2004 tot 1 december 2005 bij 475 klanten de uitkering beëindigd omdat er sprake is van inkomsten uit een dienstverband. Deze 475 klanten maakten langer dan 6 maanden gebruik van de bijstand, maar zij hebben geen ontvangen. Aangenomen kan worden dat zij niet hebben voldaan aan de voorwaarde, namelijk het kunnen aantonen dat zij een contract hebben voor 6 maanden of langer. Uit de gegevens van de bijstand is geen volledig beeld te krijgen van de totale uitstroom naar werk omdat niet iedere klant deze informatie doorgeeft bij het beëindigen van de uitkering. Ook is niet eenduidig uit het bestand af te leiden hoeveel klanten in dezelfde periode een reguliere deeltijdbaan hebben gevonden, zonder dat de uitkering is beëindigd. Van deze 475 ex-klanten is ruim de helft man en het zijn voornamelijk alleenstaanden. In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven. Tabel 3.2. Geslacht Uitstroom zonder Man 296 Vrouw 179 Totaal 475 Tabel 3.3. Leefvorm Uitstroom zonder Alleen staand 337 Alleenstaande ouder 93 Gezin 47 Niet bekend 0 Totaal

12 Tabel 3.4. Leeftijd Uitstroom zonder 23 of jonger tot 45 jaar 310 Ouder dan 45 jaar 62 Totaal Uitstroom uit de bijstand met In totaal zijn er van 1 januari 2004 tot en met 17 november 2004 volgens de gegevens van de dienst SZW hebben 469 de uitkering beëindigd en een ontvangen. Hiervan hebben 281 een voor een voltijdbaan ontvangen en 188 een voor een deeltijdbaan. Zoals verwacht zijn er meer vrouwen die uitstromen naar een deeltijdbaan dan mannen. Opmerkelijk is het aantal alleenstaanden dat uitstroomt met een voltijd. Tabel 3.5 Geslacht Premie ontvangen Voltijd Deeltijd Totaal Mannen Vrouwen Totaal Tabel 3.6. Leefvorm Premie ontvangen Voltijd Deeltijd Totaal Alleen staand Alleenstaande ouder Gezin Niet bekend Totaal Tabel 3.7 Leeftijd Voltijd Deeltijd Totaal 23 of jonger tot 45 jaar Ouder dan 45 jaar Totaal Van de klanten die een hebben ontvangen toen ze een reguliere baan aanvaarden hebben 37 een brief gehad waarin de is uitgelegd. De brieven zijn vanaf 1 maart 2004 iedere maand verzonden aan klanten die op dat moment 6 maanden gebruik maken van de bijstand. Klanten die voor 1 maart maanden of langer in de bijstand zaten hebben dus geen brief ontvangen. Wel is het mogelijk dat deze klanten vooraf geïnformeerd zijn door de contactpersoon van de gemeente, bijvoorbeeld de consulent van Werkkompas of de bijstand. 12

13 Langdurigheidstoeslag Van alle klanten die een hebben ontvangen in de onderzochte periode hadden 7 een langdurigheidstoeslag. Het gaat hier om alleenstaanden en alleenstaande ouders, 6 vrouwen en 1 man. Zij hebben alle 7 de deeltijd ontvangen. 3.3 Uitstroom uit gesubsidieerde arbeid Zowel de klanten die uitstromen uit een WIW baan een ID baan of uit een Werkervaringsplaats hebben recht op de zodra zij regulier betaald werk vinden. In onderstaand overzicht is het aantal van 1 januari 2004 tot half december 2004 weergegeven. Alle klanten die uit een gesubsidieerde arbeidsplaats zijn gestroomd en een hebben ontvangen hebben de voor een fulltime dienst verband ontvangen. Tabel 3.8. Uitstroom met uit gesubsidieerde arbeid Uitstroom uit: Mannen Vrouwen Totaal Een WIW dienstbetrekking Een ID baan Een WEP ervaringsplaats Totaal Opvallend is de doorstroom van het aantal vrouwen van een ID baan naar een regulier dienstverband. Zowel bij de uitstroom uit de WIW dienstbetrekkingen als de uitstroom uit de Wep ervaringsplaatsen zijn de mannen in de meerderheid, bij de uitstroom uit ID banen is dit net anders om. Van de 83 klanten die uit een WIW dienstbetrekking zijn gestroomd, zijn 27 jonger dan 23 jaar op het moment van uitstromen. 13

14 Bijlage 1 Verantwoording telefonisch onderzoek Om de klanten voor te bereiden is een brief gestuurd waarin de klanten op de hoogte zijn gesteld van het onderzoek en ze uitgenodigd worden om mee te werken. Het telefonische interview duurde circa 5 minuten de volgende vraagpunten zijn aan de orde geweest: Op de hoogte van (allen) Op de hoogte van omvang (allen) Op de hoogte van voorwaarden (allen) Informatie bron (allen) Bekendheid met folder (allen) Gelezen folder (bekend met folder) Begrepen folder (bekend met folder) Waardering van (allen) Waardering hoogte en voorwaarden (allen) Beleving van de (cadeau, nieuwe kleding, inkomenscompensatie) Reden acceptatie baan ( voltijd en deeltijd) Rol bij acceptatie baan (allen) Rol voorwaarden bij acceptatie baan (allen) Invloed van herhalen ( deeltijd) armoedeval Indien brief verzonden Heeft men de brief ontvangen (allen) Gelezen (allen) Begrepen (allen) Response verantwoording De namen en adressen van de (ex) klanten zijn deels aangeleverd door de afdeling Planning en Control van de dszw. Het betrof de doelgroepen A (voltijd ontvangen) B (deeltijd ontvangen) en C (de controle groepen). Bij de afdeling Planning en Control zijn niet van alle klanten de telefoonnummers bekend; de communicatie tussen de consulent van de Bijstand en de klant verloopt altijd per brief en zeer zelden via de telefoon. Dit betekende dat de adressen bestanden verrijkt moesten worden met telefoonnummers. Problemen die daarbij ondervonden zijn zijn: de mobiele nummers, deze zijn lastig te achterhalen, met name wanneer het om pre-paid telefoonnummers gaat. Maar ook meerdere namen op 1 adres, geheime nummers, etc. spelen een rol bij de kwaliteit van de verrijking. Het bellen naar de beschikbare nummers bleek eveneens lastig omdat er in de doelgroep veel gewisseld wordt van telefoonabonnement (vast naar mobiel en switchen tussen providers), maar ook kwam men veel afgesloten telefoonnummers tegen of klanten die alweer verhuisd waren (met name onder de jongeren). Daarnaast maakt de doelgroep veel gebruik van de voic . 14

15 Tabel: Response verantwoording TOTAAL Doelgroepen ABC Doelgroep D Bruto bestand Fout nummer/onbekend nummer/woont er niet (meer) Minimaal 5x niet thuis/voic Netto bestand Doet mee ,7% % 22 71% Doet niet mee 88 26,3% 79 26% 9 29% Tabel: Type nummers in bestand Vaste aansluitingen % Mobiele nummers % % 15

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07 Ag nr. : 9 Onderwerp Aanpassing Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Voorstel 1. Artikel 16 van de Re-integratieverordening gemeente Boxtel, zoals vastgesteld op 15-12-2005 onder nummer 0510742

Nadere informatie

rv 183 Premieverordening Wet werk en bijstand. Inleiding Huidige situatie (tot 1 januari 2004) Nieuwe situatie (per 1 januari 2004)

rv 183 Premieverordening Wet werk en bijstand. Inleiding Huidige situatie (tot 1 januari 2004) Nieuwe situatie (per 1 januari 2004) rv 183 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheidsprojecten nr. BSW/2003.483 RIS 109227_031021 RIS109227_21-10-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 7 oktober 2003 Aan de gemeenteraad Premieverordening Wet werk

Nadere informatie

Situatie voor 1 januari 2009

Situatie voor 1 januari 2009 De raad van de gemeente Terneuzen contactpersoon : J.J. Hoste verzonden : Terneuzen, 8 maart 2010 Betreft: evaluatie langdurigheidstoeslag Geachte Raad, Met ingang van 1 januari 2009 is de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Beleidsregels arrangement alleenstaande ouders

Beleidsregels arrangement alleenstaande ouders Beleidsregels arrangement alleenstaande ouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, gelet op de Premieverordening 2009, overwegende dat op grond van artikel 8 bij wijze van experiment in

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Premieverordening Wet werk en bijstand

Premieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Den Haag RAADSVOORSTEL (TEN BEHOEVE VAN GRIFFIE) Registratienummer Risnummer BSW/03/483 Onderwerp Datum college-besluit 07 oktober 2003 Portefeuillehouder drs. P.M.M. Heijnen Dienst SZW Tijdelijke

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 13 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 13 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0910121 Ag nr. : 13 Datum :21-04-09 Onderwerp Vaststelling Verordening premie 2009. Status besluitvormend Voorstel 1. De Verordening premie 2009 vast te stellen. Inleiding Op 29

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Gemeenteraad 28 maart 2002

Gemeenteraad 28 maart 2002 Gemeenteraad 28 maart 2002 Voorstel Onderwerp Premieverordening Datum 28 maart 2002 Commissie Nummer 02/31 Samenleving Wij stellen u voor: In te trekken de verordening: Premiebeleid Wiw, Abw, Ioaw en Ioaz

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen I. Doelgroepen 1. Jongeren < 23 jaar. I.1.1. De gemeente wil jongeren uit de bijstand houden; dit is mogelijk door het instellen van een (virtueel)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, Ioaw en Ioaz Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, Ioaw en Ioaz Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 31, lid 2 onderdeel n, r.

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet)

Ontwerpbesluit van, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet) Ontwerpbesluit van, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet) Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand.

Voorstel van het college inzake wijziging van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand. rv 137 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. BSW/2009.293 RIS 166290_ 171109 Gemeente Den Haag GEWIJZIGD VOORSTEL Voorstel van het college inzake wijziging van de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond Re-integratieverordening 2007 Gemeente Eemsmond Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Ondersteuning Werk als instrument voor re-integratie

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Op pagina 2 beginnen

Op pagina 2 beginnen Op pagina 2 beginnen 2020312220 Vragen van het lid Van Gent (Groen Links) over misbruik en oneigenlijk gebruik van IDbanen Vraag 1 Bent u bereid het onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT De raad van de gemeente, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van dd. gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; overwegende

Nadere informatie

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens?

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens? Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010 Uitvoeringsregels premiebeleid WWB 2009 1 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Premies aan individuen 6 1.1 Algemene bepalingen 6 1.2 Uitstroompremie 7 1.3 Deeltijdpremie 7 1.4 Participatiepremie 8

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Uitstroom naar Werk Centrum voor Beleidsstatistiek 05004 Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Wijziging van de verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten.

Wijziging van de verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten. RIS096867_24-06-2002 rv 165 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten nr. BSW/2002.189 RIS 96867_020621 Den Haag, 21 juni 2002 Aan de gemeenteraad Wijziging van de verordening premiebeleid en vrijlating

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; Uitvoeringsbesluit Inkomstenvrijlating 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelezen het daartoe strekkende voorstel behandeld in haar vergadering van 14 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bestandsanalyse laat zien: bijstandsgerechtigden kunnen en willen vaak werken Hoe gedegen matching bijdraagt aan duurzame

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Welke van de volgende uitspraken zijn het meest op u van toepassing?

Welke van de volgende uitspraken zijn het meest op u van toepassing? VRAAG 10 Heeft u weleens gehoord van de GBA? 1002L1 NIET MEER TERUG VRAAG 15 Waar staat volgens u de afkorting GBA voor? VRAAG 18 Heeft u wel eens gehoord van de Gemeentelijke Basisadministratie? OPEN

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas (2014-093) De Raad van de Gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-093; Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep 2015 De Raad van de Gemeente Gennep; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ

Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. gelet op de artikelen: 4:81 Algemene

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel gelet op de artikelen 7, 8 lid 1 sub a en 10 van de Participatiewet, artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Beleidsregels Vrijlatingsfaciliteit en overgangsbepaling WWB

Beleidsregels Vrijlatingsfaciliteit en overgangsbepaling WWB Beleidsregels Vrijlatingsfaciliteit en overgangsbepaling WWB Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling van de verordening tot wijziging van de re-integratieverordening participatiewet den haag 2015

Voorstel van het college inzake vaststelling van de verordening tot wijziging van de re-integratieverordening participatiewet den haag 2015 Datum 27 september 2016 Registratienummer BSW /2016.181 RIS295083 Voorstel van het college inzake vaststelling van de verordening tot wijziging van de re-integratieverordening participatiewet den haag

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 De Raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag O Ons kenmerk: 14RB000154 Nr. 8e De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie