Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016)"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Evaluatiereglement Pagina 0

2 Inhoud 1. Begripsbepalingen Inleidende bepalingen Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling Inwerkingtreding Beschikbaarheid Taalregeling Inschrijvingsvoorwaarden Inschrijvingsvoorwaarden voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Toelatingsvoorwaarden Bijdrageregeling Inschrijvingsvoorwaarden voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Toelatingsvoorwaarden: algemeen Afwijkende toelatingsvoorwaarde op basis van het algemene niveau van de kandidaat Inschrijvingsmodaliteiten Bijdrageregeling Uitschrijven Studieomvang, opleidingsprogramma en studietraject Studieomvang van opleidingen HBO Opleidingsprogramma Volgtijdelijkheid Studietraject Studie-informatie Vrijstellingen Rechtstreekse vrijstelling via EVK's Vrijstelling voor EVC's Aanwezigheden Aanwezigheden voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Gewettigde afwezigheden Aanwezigheid voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Gewettigde afwezigheid Verwittigen van de school Schriftelijk bewijs Inhalen van lesuren praktijk/stages bij langdurige afwezigheden Pagina 1

3 7. Faciliteiten Orde- en tuchtregeling Orde- en tuchtregeling voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Ordemaatregelen Bewarende maatregel: de preventieve schorsing in afwachting van een tuchtmaatregel Tuchtmaatregelen Orde- en tuchtregeling voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Evaluatieregeling Evaluatievoorwaarden Evaluatievormen Evaluatieperiodes Eerste evaluatieperiode Voorwaarden waaronder een tweede evaluatieperiode wordt georganiseerd Inhaalregeling in geval van ziekte of ander geval van overmacht Evaluatiecommissie / delibererende klassenraad Evaluatiecommissie voor een HBO5-opleiding van een CVO /de hogeschool Delibererende klassenraad voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Evaluatieresultaten Bekendmaking van de resultaten Inzagerecht Slagen Studiebekrachtiging Procedure onregelmatigheden tijdens de evaluatie (fraude) Definitie onregelmatigheid tijdens de evaluatie Vaststelling van een onregelmatigheid Behandeling van een onregelmatigheid Evaluatiebeslissing naar aanleiding van onregelmatigheid Betwisting met betrekking tot de evaluatie: voorafgaand onderhoud en beroep bij de interne beroepscommissie evaluatie Voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Pagina 2

4 Onderwijs-en Evaluatiereglement (OER) 1. Begripsbepalingen Afstudeerrichting Een differentiatie in een opleidingsprofiel met een studieomvang die ten minste een zesde en maximum de helft van de totale studieomvang van de opleiding bedraagt. De differentiatie is gebaseerd op de erkende beroepskwalificaties die behoren tot de onderwijskwalificatie. Bestuur (hogeschoolbestuur / centrumbestuur / schoolbestuur) Het orgaan van de hogeschool PXL / het betrokken centrum voor volwassenenonderwijs / de Provinciale Secundaire School Hasselt-Verpleegkunde, dat ten aanzien van de hogeschool / het centrum / de school, de bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden. Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) De centra voor volwassenonderwijs die participeren aan het samenwerkingsverband PXL-Level 5 : het PCVO Limburg, het CVO De Oranjerie en het CVO STEP. Competentie De bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. Creditbewijs De erkenning van het feit dat een cursist volgens een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document of een registratie. De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden aangeduid als "credits". Niet van toepassing voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde. Cursist Een deelnemer aan het HBO5 die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is. In de HBO5-opleiding Verpleegkunde wordt eveneens verwezen naar de term leerling. Deelcertificaat Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het schoolbestuur uitgereikt aan een cursist die een module in de HBO5-opleiding Verpleegkunde met goed gevolg heeft beëindigd. Een deelcertificaat bekrachtigt een module. In een CVO wordt een module bekrachtigd met een modulebewijs. ECTS-fiche (European Credit Transfer System) Dit is een fiche met de essentiële informatie over een opleidingsonderdeel (de inhoud van de module/opleidingsonderdeel, de doelstellingen die je moet bereiken, de handboeken en cursussen die je zal gebruiken, de manier waarop je geëvalueerd wordt,...). De ECTS-fiches zijn raadpleegbaar via de website of het leerplatform van de instelling. Eindtermen Minimumdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes die de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde cursistenpopulatie. Pagina 3

5 Evaluatie Elke evaluatie van de mate waarin een cursist op grond van zijn studie de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Een evaluatie kan samengesteld zijn uit verschillende deelevaluaties. De verschillende deelevaluaties kunnen gebruik maken van verschillende evaluatievormen (schriftelijke evaluatie, mondelinge evaluatie, opdrachten, permanente evaluatie, taken, scripties, presentaties, enz.). HBO5 Afkorting voor Hoger Beroepsonderwijs. Hoger onderwijs dat beroepsgericht is en dat wordt georganiseerd door instellingen voor voltijds secundair onderwijs met een opleiding Verpleegkunde, CVO s en hogescholen. Een opleiding van het HBO5 leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5, die bestaat uit ten minste één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5. Instelling Eén of het geheel van de onderwijsinstellingen die aan het samenwerkingsverband PXL-Level 5 participeren: de Hogeschool PXL, het PCVO Limburg, het CVO De Oranjerie, het CVO STEP, de Provinciale Secundaire School Hasselt-Verpleegkunde (PIVH). Inschrijvingsperiode De periode waarbinnen een cursist zich kan inschrijven voor een bepaalde opleiding HBO5 in een bepaald schooljaar. Instellingsbestuur Zie Bestuur. Instellingsreglement Het door het hogeschoolbestuur /centrumbestuur / schoolbestuur, goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het hogeschoolbestuur / het centrumbestuur / het schoolbestuur en de cursisten. Dit is de onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling van de hogeschool PXL, het centrumreglement voor het CVO en het schoolreglement voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde. Kwalificatie (onderwijskwalificatie) Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties dat noodzakelijk is om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere studies in het secundair of in het hoger onderwijs aangevat kunnen worden of waarmee beroepsactiviteiten uitgeoefend kunnen worden. Lesgever Lector in een CVO / de hogeschool, leraar in de HBO5-opleiding Verpleegkunde. Module Een onderdeel van een modulaire opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud en omvang. Een module omvat één of meerdere domein specifieke leerresultaten en wordt samenwerkingsverbandoverstijgend vastgelegd, waardoor automatische uitwisselbaarheid op moduleniveau tussen de samenwerkingsverbanden gegarandeerd is. Een samenwerkingsverband verdeelt een module in één of meer opleidingsonderdelen. In de CVO s wordt een module bekrachtigd met een modulebewijs. Een module telt minimaal 3 studiepunten en maximaal 20 studiepunten, met uitzondering van een module werkplekleren/integratie die meer studiepunten kan tellen; In de HBO5-opleiding Verpleegkunde is een module het kleinste deel van een opleiding dat Pagina 4

6 aanleiding geeft tot een deelcertificaat op basis van eindtermen vastgelegd door de Vlaamse overheid. Modulebewijs Een van rechtswege erkend studiebewijs, door de betrokken partners van het samenwerkingsverband uitgereikt aan een cursist die een module van een opleiding van het HBO5 met goed gevolg heeft beëindigd. In de HBO5-opleiding Verpleegkunde wordt een module bekrachtigd met een deelcertificaat. OER Het onderwijs- en evaluatiereglement voor de HBO5-opleidingen van de onderwijsinstellingen die participeren aan het samenwerkingsverband PXL-Level 5. Ombudspersoon De door de directeur aangestelde persoon die optreedt als bemiddelaar bij geschillen tussen een cursist en één of meer personeelsleden. Deze geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling of met als onbillijk ervaren handelingen en toestanden. Niet van toepassing in de HBO5-opleiding Verpleegkunde. Onderwijsinstelling Zie Instelling. Opleiding Een geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat leidt tot een onderwijskwalificatie. Opleidingsonderdeel Een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes. De studieomvang van een opleidingsonderdeel bedraagt, met uitzondering van de HBO5- Verpleegkunde, ten minste 3 studiepunten. Opleidingsprofiel Een in modules geordende opsomming van de competenties van een onderwijskwalificatie binnen een opleiding. Overmacht Een situatie buiten de wil van de betrokken persoon die onvoorzienbaar en onvermijdbaar is en die tot gevolg heeft dat die persoon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Samenwerkingsverband (PXL-Level 5) Samenwerkingsverband HBO5 regio Limburg-Vlaams Brabant PXL Level 5. Hieraan participeren 5 onderwijsinstellingen in de regio Limburg en Vlaams Brabant: - de Hogeschool PXL; - 3 centra voor volwassenonderwijs: PCVO Limburg, CVO De Oranjerie en CVO STEP; - de Provinciale Secundaire School Hasselt-Verpleegkunde (PIVH). Het samenwerkingsverband heeft o.a. als opdracht: de gezamenlijke organisatie van de HBO5- opleidingen, het vastleggen van een gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement, het ontwikkelen van een gemeenschappelijk intern kwaliteitszorgsysteem, de optimalisering van de dienstverlening voor de cursisten, de uitbouw van een cursistenbegeleiding, Schooljaar Dit is ook het academiejaar. Het loopt over de periode van 1 september tot 31 augustus van het Pagina 5

7 daaropvolgende kalenderjaar. Studiebewijs Elk diploma, getuigschrift, attest, (deel)certificaat, dat een onderwijsinstelling uitreikt. Studieomvang Het aantal studiepunten, toegekend aan een opleidingsonderdeel, een module of aan een opleiding. Voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang in een andere eenheid dan in studiepunten uitgedrukt. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding, elke module of elk opleidingsonderdeel, met uitzondering van de HBO5-opleiding Verpleegkunde, wordt uitgedrukt. Volgtijdelijkheid De in het opleidingsprofiel of het opleidingsprogramma bepaalde regels betreffende het gevolgd hebben van of het geslaagd zijn voor een module of opleidingsonderdeel, vooraleer een cursist examen kan doen over of zich kan inschrijven voor een andere module of een ander opleidingsonderdeel. Vrijstelling De opheffing van de verplichting om aan de evaluatie van een opleidingsonderdeel deel te nemen. Een cursist die een vrijstelling geniet, krijgt geen evaluatieresultaat voor dit opleidingsonderdeel. Vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van één of meer elders verworven kwalificaties of op basis van elders verworven competenties. In de HBO5-opleiding Verpleegkunde kan je enkel genieten van een vrijstelling voor een hele module (en dus niet per opleidingsonderdeel). Pagina 6

8 2. Inleidende bepalingen 2.1. Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling De hierna volgende onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement worden vastgesteld in toepassing van artikel 51,2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, en worden verder genoemd: het OER (Onderwijs- en EvaluatieReglement HBO5). De artikels in dit OER zijn tot stand gekomen, gelet op de bepalingen uit de onderstaande regelgeving: - Decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na het secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. - Decreet van 12 juli 2013 betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. - Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs (17/12/2010). - Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs. Het OER is van toepassing op alle cursisten van een HBO5, georganiseerd door een onderwijsinstelling binnen het samenwerkingsverband PXL-Level 5. Voor modaliteiten die niet in het OER worden geregeld, wordt verwezen naar de betrokken instellingsreglementen Inwerkingtreding Het OER treedt in werking vanaf 1 september Beschikbaarheid Het bestuur draagt er zorg voor dat je vanaf het ogenblik van inschrijving het OER via de website kan raadplegen. Voor een goede leesbaarheid wordt in het OER de hij-vorm gebruikt. Deze vorm slaat zowel op mannelijke als vrouwelijke personen. 3. Taalregeling De onderwijs -en bestuurstaal is het Nederlands. Met uitzondering van de HBO5-opleiding Verpleegkunde, kunnen de volgende opleidingsonderdelen in een andere taal worden onderwezen: - de opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben, in deze taal; - de opleidingsonderdelen die onderwezen worden door anderstalige lesgevers; Pagina 7

9 - de opleidingsonderdelen die met instemming van de onderwijsinstelling worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs; - de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsinstelling gemotiveerd beslist dat het gebruik van een andere taal dan het Nederlands een meerwaarde voor jou als cursist betekent en functioneel is voor de opleiding. 4. Inschrijvingsvoorwaarden 4.1. Inschrijvingsvoorwaarden voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Je wordt ingeschreven in de volgorde dat je je bij de onderwijsinstelling in orde stelt met de inschrijvingsvoorwaarden. Indien nodig, kunnen wachtlijsten worden aangelegd. Je bent geldig ingeschreven wanneer je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden zijn: 1. Tijdig inschrijven, meer bepaald alvorens één derde van het minimum aantal lestijden voorbij is. 2. Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zie punt ). 3. Het inschrijvingsgeld / cursusgeld betaald hebben of hiervan rechtmatig (gedeeltelijk) vrijgesteld zijn (zie punt ). 4. Zich akkoord verklaard hebben met het instellingsreglement en het gezamenlijk OER. 5. Zich akkoord verklaard hebben met het agogisch project van de onderwijsinstelling. Het agogisch project omschrijft de visie en de algemene doelstellingen die het bestuur en het CVO willen bereiken. 6. Tijdig de eventuele andere verantwoordingstukken bezorgd hebben Toelatingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden: algemeen Je bent pas geldig ingeschreven als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit wil zeggen: - voldaan hebben aan de (deeltijdse) leerplicht (= 18 jaar of ouder vóór 31 december, binnen het lopende schooljaar of de module). - Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Je kan dit laatste aantonen op basis van o.a. een identiteitsbewijs van een EU-land, een geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart,... - beschikken over één van de volgende studiebewijzen, behoudens afwijking (zie punt ): - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is; - een diploma van het secundair onderwijs; - een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van Pagina 8

10 minimaal 900 lestijden; - een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden; - een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; - een certificaat van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; - een diploma van bachelor of master; - een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de bovenvermelde diploma s. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het bestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een HBO5-opleiding. In geval van een buitenlands studiebewijs, dien je hiertoe een schriftelijke gemotiveerde aanvraag voor gelijkstelling/erkenning in bij de directie. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken: - een gelegaliseerde kopie van het diploma; - een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het behaald werd; - een beëdigde vertaling van het diploma of het getuigschrift, tenzij het in het Frans, Duits of Engels is opgesteld. Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen kan je terecht bij NARIC Vlaanderen. Contactgegevens: NARIC Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw, Toren C, 2 de verdieping Koning Albert II-laan Brussel Afwijkende toelatingsvoorwaarden Er kunnen afwijkende toelatingsvoorwaarden worden toegestaan. Deze kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen: - humanitaire redenen; - medische, psychische of sociale redenen; - het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef. De toelatingsproef gaat na of je als kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten. De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren. De directeur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in je dossier. Je verneemt uiterlijk de vijfde werkdag na het afnemen van de proef het resultaat. Pagina 9

11 Bijdrageregeling Het bij inschrijving te betalen bedrag bestaat uit inschrijvingsgeld en cursusgeld. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten, verwijzen we naar het instellingsreglement Inschrijvingsgeld Om je geldig in te schrijven, moet je voldoen aan de voorwaarden in verband met het inschrijvingsgeld. Dat betekent: - of het inschrijvingsgeld betaald hebben (een inschrijving is pas definitief na betaling). Voor een CVO wordt het inschrijvingsgeld vastgesteld zoals bepaald in artikel 109, 1 en 2 van het decreet volwassenenonderwijs. Momenteel wordt het berekend door het aantal lestijden van de module te vermenigvuldigen met 1,50. Het inschrijvingsgeld voor een opleiding van bijvoorbeeld 60 lestijden bedraagt dus 60 lestijden x 1,50 = 90. Het inschrijvingsgeld wordt per schooljaar begrensd op 300 per semester. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander CVO. - of rechtmatig vrijgesteld zijn van inschrijvingsgeld (volledig of gedeeltelijk). Voor een CVO wordt de regeling vastgesteld in artikel 109, 3 en 5 van het decreet volwassenenonderwijs. Het inschrijvingsgeld bedraagt momenteel 0,30 per lestijd met een vrijstellingsattest (een inschrijvingsbewijs volstaat niet!) van o.a. : - de VDAB voor uitkeringsgerechtigde werklozen of niet-werkende werkzoekenden; - het OCMW voor trekkers van het bestaansminimum; - het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH). Cursisten ten laste van één van deze categorieën, cursisten die basiseducatie gevolgd hebben en politiek vluchtelingen betalen eveneens 0,30 per lestijd. Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht hebben op een wachtuitkering, betalen geen inschrijvingsgeld. Raadpleeg de link voor verdere specifieke afwijkingen (asiel, leefloon, ): Cursusgeld Voor een geldige inschrijving moet je ook alle onkosten voor cursusmateriaal voldaan hebben die op dat ogenblik moeten betaald worden (handboeken, kopieën,...) Tegemoetkoming aan werknemers: opleidingscheques en betaald educatief verlof Opleidingscheques Een cursist die werknemer is in Vlaanderen of het Brussels gewest, betaalt via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal Pagina 10

12 (enkel bij aankoop en betaling van boeken via het CVO) kan geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden met opleidingscheques. Meer informatie: Betaald educatief verlof Het betaald educatief verlof is het aan de werknemers uit de privésector toegekende recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De volledige regelgeving over het educatief verlof is terug te vinden op Als je educatief verlof vraagt, maakt het secretariaat de nodige documenten op. Bij het begin van de betrokken module(s) ontvang je een aanvangsdocument en een persoonlijk formulier met de lesdagen. Elke drie maanden of bij het einde van de module(s) vraagt hij een document dat zijn aanwezigheden staaft. De lesgevers duiden je aanwezigheid in het aanwezigheidsregister aan. Op basis van dit document worden de documenten voor de werkgever ingevuld. Eenmaal de documenten educatief verlof opgemaakt zijn, kunnen ze niet meer gewijzigd worden. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het indienen van attesten die je afwezigheid rechtvaardigen. Opgelet: voor modules van het gecombineerd onderwijs (contactonderwijs gecombineerd met afstandsonderwijs) komen enkel de contacturen in aanmerking voor educatief verlof Tussenkomst voor werkgevers: terugbetaling via de KMO-portefeuille Bijna alle kleine, middelgrote en grote ondernemingen (KMO's) en de vrije beroepen die in Vlaanderen gevestigd zijn, kunnen gebruikmaken van deze tussenkomst. Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal (enkel bij aankoop en betaling van boeken via de hogeschool / het CVO) kan geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden met opleidingscheques. Meer informatie: en Inschrijvingsvoorwaarden voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Toelatingsvoorwaarden: algemeen Je bent pas geldig ingeschreven als je: - voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, nl.: je moet: 1.1. voldaan hebben aan de (deeltijdse) leerplicht (= 18 jaar of ouder vóór 31 december binnen de betreffende module) beschikken over één van de volgende studiebewijzen, behoudens afwijking (zie punt 4.2.2): - studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO); - diploma secundair onderwijs; - certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden; - certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; - certificaat van het hoger beroepsonderwijs; - diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; - diploma van het hoger beroepsonderwijs; - diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; Pagina 11

13 - diploma van een bachelor of master; - studiebewijs dat wordt erkend (krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst) als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij het ontbreken van zo n erkenning kan de toelatingsklassenraad personen toelaten die een studiebewijs behaald hebben in een land buiten de Europese Unie, als dat studiebewijs daar toelating geeft tot het hoger onderwijs. - schriftelijk instemt met het schoolreglement (met inbegrip van het pedagogisch project en de engagementsverklaring). Het pedagogisch project omschrijft de visie en de algemene doelstellingen die het bestuur en de onderwijsinstelling willen bereiken. In de engagementsverklaring worden wederzijdse afspraken opgenomen over regelmatige aanwezigheid, vormen van individuele cursistenbegeleiding, het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal, Afwijkende toelatingsvoorwaarde op basis van het algemene niveau van de kandidaat Wanneer je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je bent niet leerplichtig, dan moet je slagen voor een toelatingsproef. De toelatingsproef wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad en moet georganiseerd worden binnen de vijf lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart. Een toelatingsproef moet georganiseerd worden als jij erom vraagt Inschrijvingsmodaliteiten Een inschrijving gebeurt nooit telefonisch, maar steeds na een intakegesprek met jou. Een inschrijving geldt voor de duur van de hele module in de school behalve indien je definitief wordt uitgesloten bij wijze van tuchtmaatregel (zie punt 8: Orde- en tuchtregeling) of wanneer je de school verlaat. Na iedere module is een herinschrijving nodig Bijdrageregeling We verwijzen hier naar de bijdrageregeling van het schoolreglement. 4.3 Uitschrijven Indien je je wenst uit te schrijven, breng je het secretariaat van de betreffende instelling zo snel mogelijk op de hoogte. Voor meer informatie, verwijzen we naar het instellingsreglement. Pagina 12

14 5. Studieomvang, opleidingsprogramma en studietraject 5.1. Studieomvang van opleidingen HBO5 De omvang van de opleidingen bedraagt minstens 900 lestijden of minstens 90 studiepunten. Het exact aantal lestijden/studiepunten wordt per opleiding weergegeven in het curriculumoverzicht op de website Opleidingsprogramma Het samenwerkingsverband PXL-Level 5 organiseert opleidingen HBO5 die leiden tot het diploma van gegradueerde. De opleidingen worden georganiseerd volgens de officiële opleidingsprofielen. Voor elke opleiding wordt een opleidingsprogramma online gepubliceerd. Het opleidingsprogramma bestaat uit een samenhangend geheel van modules. Per module ligt het aantal lestijden en aldus ook de studieomvang vast Volgtijdelijkheid Voor bepaalde modules of opleidingsonderdelen, bestaat volgtijdelijkheid Studietraject Een modeltraject is een vooraf uitgetekend traject. Een geïndividualiseerd traject is een studietraject op maat van de cursist. Hierbij moet rekening gehouden worden met de voorwaarden inzake volgtijdelijkheid. Indien je een geïndividualiseerd traject wenst aan te vragen, raadpleeg je de instellingsvoorwaarden. Dit is niet geldig voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Studie-informatie De studie-informatie per opleiding wordt via de website of het digitale leerplatform van de instelling ter beschikking gesteld. Deze informatie betreft minstens: - de kwalificatie waartoe de opleiding leidt; - in voorkomend geval de eventuele afstudeerrichting(en); - een korte inhoud van de opleiding; - het opleidingsprogramma en de modules die ertoe behoren, met inbegrip van de volgtijdelijkheid; - studieomvang uitgedrukt in lestijden en/of studiepunten; - de ECTS/studie-fiches; - waar mogelijk het aanvullingstraject naar bachelorniveau; - relevante informatie met betrekking tot contactpersonen, organisatorische aspecten van de opleiding; - de organisatie van informatiemomenten (opendeurdagen, infoavonden, studieinformatiedagen, ); - de organisatie van het schooljaar en de vakantieregeling Vrijstellingen Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen en die je wordt verleend op grond van: - een bewijs van bekwaamheid, verkregen na erkenning van een of meerdere eerder verworven kwalificaties (EVK); Pagina 13

15 - een bewijs van bekwaamheid, verkregen na erkenning van eerder verworven competenties (EVC). In de HBO5-opleiding Verpleegkunde kan je enkel genieten van een vrijstelling voor een hele module (en dus niet per opleidingsonderdeel) Rechtstreekse vrijstelling via EVK's Een EVK is een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden Vrijstelling voor EVC's Een EVC is een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen / werkervaring die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Ook op grond van kennis verworven bij een andere opleidingsverstrekker of beroepservaring kan je dus eventueel vrijstelling krijgen. Voor meer informatie over de vrijstellingen en de aanvraagprocedure, verwijzen we naar het instellingsreglement. 6. Aanwezigheden 6.4. Aanwezigheden voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Er wordt van jou verwacht dat je maximaal participeert aan de opleiding. Aanwezigheid in de les is een voorwaarde tot leren. Alle aanwezigheden worden nauwkeurig geregistreerd en opgevolgd. Wees op tijd in de les en respecteer het begin- en einduur. Indien je toch afwezig bent, dien je de lesgever en het secretariaat daarvan op de hoogte te brengen en je afwezigheid te wettigen. Besteed hier zeker bijzondere aandacht aan als je gebruik maakt van educatief verlof. Je moet je afwezigheden wettigen aan de hand van wettigingattesten. Een instelling kan maatregelen nemen indien je door je afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) niet in staat wordt geacht de beoogde competenties te kunnen behalen. Specifieke bepalingen zijn opgenomen in het instellingsreglement Gewettigde afwezigheden Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen aanwezig te zijn. Deze omstandigheden kunnen zowel van professionele, sociale, juridische, administratieve als persoonlijke aard zijn. Deze afwezigheden moeten worden gewettigd. De concrete modaliteiten worden in het instellingsreglement beschreven. Pagina 14

16 Een afwezigheid omwille van medische redenen moet met een doktersattest gestaafd worden. Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het: uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker; aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen; de begin- en einddatum aangeven van de ziekteperiode, met in desbetreffend geval de vermelding van voor- of namiddag. We beschouwen je afwezigheid op basis van de volgende redenen eveneens als gewettigd: als de instelling door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is, tenzij deze uitzonderlijke situatie vooraf is aangekondigd; om een familieraad bij te wonen; om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de cursist; om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding; als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging. Wanneer je hierover vragen hebt, neem je op dat ogenblik contact op met de betrokken instelling. Verdere informatie omtrent specifieke regelingen in verband met afwezigheden tijdens lessen, stages en examens zijn opgenomen in het instellingsreglement Aanwezigheid voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde Gewettigde afwezigheid Wil je op het einde van de module het officieel studiebewijs (deelcertificaat) behalen van de module die je volgt, dan moet je een regelmatige leerling zijn. Dit wil zeggen: dat je o.a. moet: - voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de module waarin je bent ingeschreven (zie punt 4.2); - het geheel van de vorming van deze module werkelijk en regelmatig volgen voor de ganse duur van de module, behalve ingeval van gewettigde afwezigheid. Omdat er noodzakelijke technische en sociale vaardigheden worden aangeleerd, kan de klassenraad bij veelvuldige afwezigheid in de lessen beslissen dat je : - slechts op stage kan gaan mits een specifiek begeleidingsplan en/of een bijkomende proef; - geen stage kan doen; - niet mag deelnemen aan het examen Afwezigheden De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe omwille van de volgende redenen: Pagina 15

17 1. ziekte of ongeval; 2. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; 3. het bijwonen van een familieraad; 4. de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank; 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 6. het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; 7. het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling. De desbetreffende afwezigheden moeten vooraf aan de school worden gemeld met verwijzing naar het feit dat de cursist zal deelnemen aan de feestdag. Concreet gaat het over de volgende levensbeschouwingen en de respectieve feestdagen: - voor de islam : het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); aandacht : het is niet uitgesloten dat binnen de moslimgemeenschap een bepaalde groep het desbetreffend feest op een andere dag viert dan op de dag die is bepaald door de moslimexecutieve in België (i.c. Turkse moslims); voor die leerlingen is het toegelaten op "hun" feestdag (1 dag, geen combinatie van de 2 mogelijke dagen) gewettigd afwezig te blijven; - voor de joodse religie : het joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); - voor de orthodoxe religie : Paasmaandag, Hemelvaartsdonderdag en Pinkstermaandag, voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest. 8. het afleggen van proeven (niet : de voorbereiding op deze proeven) voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs; 9. het deelnemen aan activiteiten in toepassing van het decreet van 30 maart 1999 houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen. Enkel de cursisten die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel v.z.w. komen in aanmerking voor deze afwezigheden. 10. ten gevolge van een preventieve schorsing, of een tijdelijke uitsluiting of een definitieve uitsluiting (voorafgaand aan de inschrijving in een andere school) als tuchtsanctie; 11. ten gevolge van de overgang vanuit het deeltijds onderwijs; 12. in het kader van topsport. Dit zijn de afwezigheden, toegestaan op basis van het topsportconvenant, aan cursisten die voor het betrokken schooljaar door de selectiecommissie een topsportstatuut A of B werden toegekend. Deze cursisten genieten van een aantal halve lesdagen afwezigheid op schooljaarbasis om te kunnen deelnemen aan tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages, onder verantwoordelijkheid van de betrokken unisportfederatie (niet voor het volgen van wekelijkse trainingen). De afwezigheid wordt vastgelegd en ten aanzien van de school geattesteerd door de betrokken unisportfederatie. 13. als je een topkunstenstatuut hebt (A of B). De selectiecommissie kan je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline. 14. als je zwanger bent. Je hebt dan recht op moederschapsverlof, nl. maximum één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximum negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op Afwezigheden met akkoord van de directeur Indien de directeur of zijn afgevaardigde akkoord gaat (dit is geen automatisme), kan je gewettigd afwezig zijn om onder andere de volgende redenen: - laattijdige inschrijving na aanvang van het schooljaar; Pagina 16

18 - overlijden van een bloed- of aanverwant; - persoonlijke redenen. Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar het schoolreglement Verwittigen van de school Ter zake wordt verwezen naar het schoolreglement Schriftelijk bewijs Je moet voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen. Voor een afwezigheid wegens ziekte bestaan er vaste regels: Je moet het volgende afgeven: Een verklaring van jou (met handtekening + datum) Een door de arts uitgereikt medisch attest - Voor een afwezigheid wegens ziekte van 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen. Dit kan ten hoogste 4 maal per schooljaar. - als de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt (dus ook medisch attest vereist bij ziekte op vrijdag en de daaropvolgende maandag; ook bij verlenging; - als je in het lopende schooljaar al 4 maal met een eigen verklaring afwezig bent geweest wegens ziekte; - als de ziekte valt in EXAMENPERIODES; - als de ziekte valt tijdens ANDERE EVALUATIEMOMENTEN (bijvoorbeeld permanente evaluatie (stage, ), presentaties, groepswerk, ). - Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigde geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend labo. Het attest moet duidelijk worden ingevuld, ondertekend en gedateerd en de relevante identificatiegegevens bevatten, zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV-nummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker. Zo zal er worden aangegeven wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen en welke de begin- en einddatum zijn van de ziekteperiode, met gebeurlijk de vermelding van voor- of namiddag. - De school wordt zo vlug mogelijk (bijvoorbeeld telefonisch) verwittigd van je afwezigheid wegens ziekte. Het medisch attest wordt aan de school bezorgd de eerste dag dat je terug op school komt, behalve indien je afwezigheid meer dan 10 opeenvolgende lesdagen bedraagt. In dat geval moet het medisch attest onmiddellijk aan de school bezorgd worden. - Als het enkel gaat om een consultatie (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) dan moet deze zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. - Wanneer een zelfde medische behandeling verschillende afwezigheden tot gevolg heeft, volstaat één attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Pagina 17

19 - Wanneer een ziektebeeld dat verschillende afwezigheden tot gevolg heeft zonder dat een doktersconsultatie nodig is (bijvoorbeeld kanker, nierdialyse,...), kan na samenspraak met de schoolarts één medisch attest volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van je ouders. - Deontologisch laat behandeling in Nederland geen toekenning van een medisch attest toe. De school zal daarom in samenwerking met de schoolarts een verklaring van de school aanmaken die aan de cursist wordt verschaft en die wordt ingevuld door de Nederlandse behandelende geneesheer. Deze verklaring vermeldt de naam en het logo van de school, de naam van de cursist, de ziekteperiode, de schoolactiviteiten waar niet kan aan worden deelgenomen, de naam en handtekening van de behandelende geneesheer en de datum van het bezoek aan de geneesheer. - Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest wordt beschouwd als spijbelen en wordt gesignaleerd aan de schoolarts voor verdere opvolging. In de volgende gevallen is een medisch attest twijfelachtig: het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft "dixit de patiënt" het attest is geantedateerd of begin- en einddatum worden ogenschijnlijk vervalst het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de cursist te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden Inhalen van lesuren praktijk/stages bij langdurige afwezigheden Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen dat je de te volgen lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. 7. Faciliteiten Een faciliteit is een afwijking van de organisatie van het studietraject, de onderwijs- en/of evaluatieactiviteiten omwille van individuele omstandigheden. Studenten met een functiebeperking en studentenvertegenwoordigers hebben recht op redelijke faciliteiten. Faciliteiten vraag je aan bij de opleidingscoördinator. Je bezorgt hiervoor een officieel document van de bevoegde instantie als bewijsstuk. Dit bewijsstuk beschrijft best de consequenties van de omstandigheden op het normale studieverloop. De opleidingscoördinator bespreekt samen met de cursist welke faciliteiten mogelijk zijn. De toekenning van de faciliteiten wordt in je dossier opgenomen. 8. Orde- en tuchtregeling 8.1. Orde- en tuchtregeling voor een opleiding in een CVO/de hogeschool Pagina 18

20 Je moet je gedragen met zin voor verantwoordelijkheid en steeds handelend vanuit respect voor jezelf, voor anderen en voor de goederen van de onderwijsinstelling en van anderen. We verwachten van jou dat je tijdens je hele opleiding blijk geeft van zelfdiscipline, zelfcontrole en fair-play. Een goede samenwerking tussen jou, de andere cursisten en het personeel van onze onderwijsinstelling is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de instelling passende maatregelen nemen Ordemaatregelen Als het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de onderwijsinstelling gehinderd wordt, zullen we je ertoe aanzetten je gedrag te verbeteren en aan te passen. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke ordemaatregelen. Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle lesgevers kunnen genomen worden. een waarschuwing mondeling een vermaning per brief tijdelijke verwijdering uit de les tot het einde van de les Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen genomen worden begeleidingsovereenkomst Dit gebeurt schriftelijk. Wanneer je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een overeenkomst waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. De overeenkomst heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure. Binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname van de ordemaatregel heb je recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden. Pagina 19

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Bekendgemaakt op 26 juni 2014 SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Het

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie