opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN"

Transcriptie

1 opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden CVO LEUVEN-LANDEN VOLWASSENENONDERWIJS

2 Welkom in het CVO Leuven-Landen In deze brochure vind je onze HBO5 opleidingen. Kiezen voor een HBO5 opleiding is een meerwaarde, of je nu kiest voor HBO5 als finaliteit dan wel als opstap naar een bachelor of masteropleiding. Ons CVO is gespecialiseerd in twee HBO5 opleidingen: Boekhouden en Rechtspraktijk. We beschikken over een jarenlange ervaring in deze twee opleidingen en hebben dan ook een zeer grote know-how opgebouwd om met ons gediversifieerd cursistenpubliek om te gaan. Ons Centrum voor Volwassenenonderwijs is het grootste centrum in de regio. Ook jij kan deel uitmaken van dit bijzonder geheel. Met een goede studiekeuze zet je alvast de eerste stap naar een boeiend en leerrijk traject. Van onze kant spannen we ons dagelijks in om die keuze kwaliteitsvol in te vullen. We staan voor je klaar en begroeten je graag als cursist in ons centrum. Gunther Degroote directeur Bij ons kan je rekenen op een goede begeleiding. 1. We bekijken samen met jou het beste traject. Onze opleidingen worden modulair aangeboden. Je bepaalt in samenspraak met de coördinator op welke manier je de opleiding best kan doorlopen rekening houdend met je persoonlijke mogelijkheden en wensen 2. Heb je al elders verworven competenties of kwalificaties opgebouwd? Op basis van jouw portfolio kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van bepaalde modules 3. Het professioneel lectorenkorps staat garant voor een kwaliteitsvolle opleiding: de lectoren reiken je zowel theoretische kennis als praktische inhouden aan 4. Ook tijdens je opleiding kan je bij de coördinator terecht voor vragen met betrekking tot je studievoortgang 5. Sommige modules worden via gecombineerd onderwijs aangeboden: zo kan je van thuis uit je competenties verder aanscherpen. Via het elektronisch leerplatform volgt de lector je studievoortgang In deze brochure vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Contacteer de coördinator voor verdere informatie.

3 Rechtspraktijk Algemeen Je kan onze samenleving niet meer los zien van het recht. Op Europees, Federaal en Deelstatelijk niveau worden heel wat wetgevende normen goedgekeurd. Daarom is de vraag naar medewerkers met een ruime praktische kennis van het recht groot. Deze opleiding biedt cursisten de mogelijkheid studeren te combineren met werk en gezin. Je bepaalt zelf het tempo van je studie. Indien je recht hebt op betaald educatief verlof mag je afwezig zijn op het werk met behoud van loon. De lesgevers zijn praktijkgericht en beschikken over professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderdeel van het recht. De lessen zijn interactief en erop gericht je een duidelijk inzicht te geven in de leerstof. Het huidig rechtssysteem is immers een kluwen van regelgeving: deze aanpak verhoogt je slaagkansen sterk. Een aantal modules bieden we via gecombineerd onderwijs/e-learning aan. Dankzij een combinatie van afstandsleren en contactonderwijs kan je je tijd efficiënter indelen. Op Dokeos, het digitale leerplatform, vind je powerpointpresentaties, cursusmateriaal en opdrachten. Je kan deze informatie ook thuis raadplegen. BEROEPSPROFIEL De tewerkstellingsperspectieven zijn zeer gunstig, want de opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector: advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren, griffies van rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedkantoren e.d. Inge: "Ik was op zoek naar een diploma dat verschillende deuren zou kunnen openen en de opleiding Rechtspraktijk leek me die mogelijkheid te bieden. Bovendien ben ik erg geboeid door juridische materies." JE PROFIEL Je hebt duidelijk belangstelling voor het recht en beschikt zowel over logisch denkvermogen en een behoorlijke dosis leergierigheid als over zelfstandigheid en zin voor initiatief. Kurt: "Hetgeen we in het volwassenenonderwijs hebben geleerd kunnen wij ook meteen toepassen in de praktijk. Zo zijn we vlot inzetbaar op de arbeidsmarkt."

4 Structuur van de opleiding STUDIETRAJECT Het modeltraject omvat drie schooljaren. Je vindt dit op de volgende pagina. Modules aangeduid in het groen volg je best het eerste jaar. Modules aangeduid in het blauw volg je best het tweede jaar. De modules die paars gekleurd zijn, volg je best het laatste jaar van de opleiding. Je kan er ook voor opteren een studietraject op maat te volgen. Je bepaalt dan zelf het aantal modules waarvoor je inschrijft. Als je het diploma op korte termijn wil halen kies je voor een studie van twee jaar. Indien je minder tijd hebt, kan je ervoor opteren om de opleiding te spreiden over vier jaren. Je kan zowel in september als in januari de opleiding beginnen. Niet elke module neemt een volledig semester in beslag. Start je met deze opleiding, dan kies je best modules uit het deeltraject A Algemene vaardigheden en/of het deeltraject C Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht. Zo vormt het vak A2 Inleiding tot het recht en methodologie de basis voor alle rechtsvakken. DEELCERTIFICAAT-DIPLOMA Je schrijft je in per module en als je slaagt voor het examen, krijg je een deelcertificaat. Na het voltooien van de hele opleiding beschik je tenslotte over het diploma van gegradueerde, opleiding Rechtspraktijk. Na het behalen van dit diploma kan je een aanvullingstraject volgen en het diploma Bachelor in bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk op korte termijn verwerven. VRIJSTELLINGEN De studieduur verkorten is alleen mits vrijstellingen mogelijk. Het formulier voor dergelijke vrijstellingen vind je eveneens op de website. Je moet een certificaat of diploma indienen of je legt een vrijstellingsproef af na afspraak met de coördinator Kristel Spelmans. Indien je over de samenstelling van je studietraject nog vragen hebt, kan je contact opnemen met de coördinator Kristel Spelmans, Inge: "Ik ben gelukkig dat ik via het volwassenenonderwijs een graduaat heb kunnen behalen en dus ook gemakkelijker een bachelor zal kunnen behalen. Dat geeft een enorme voldoening."

5 Structuurschema A Algemene vaardigheden A1 Bedrijfsmanagement A2 Inleiding tot het recht en methodologie 60 lt - TV A3 Toegepaste informatica 60 lt - TV A4 Communicatievaardigheden A5 Juridisch Frans B Rechtspracticus openbare besturen B1 Europees recht 40 lt - TV B2 Grondwettelijk recht 60 lt - TV B3 Administratief recht B4 Ruimtelijk ordenings- en milieurecht 40 lt - TV C Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht C1 Gerechtelijk privaatrecht C2 Personenen familierecht en zakenrecht 60 lt - TV C3 Huwelijksvermogens- en erfrecht 40 lt -TV C4 Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten 40 lt -TV C5 Seminarie burgerlijk recht 40 lt - TV D Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht D1 Handelsen economisch recht D2 Vennootschapsrecht 40 lt - TV D3 Seminarie handels-, economischen vennootschapsrecht 40 lt - TV D4 Verzekeringsrecht 40 lt - TV E Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht E1 Sociaal recht 120 lt - TV E2 Fiscaal recht 120 lt - TV F Rechtspracticus strafrecht en strafvordering F1 Strafrecht 40 lt - TV F2 Strafvordering 40 lt - TV G Seminarie en projectwerk G1 Seminarie en projectwerk 1 ste jaar 2 de jaar 3 de jaar

6 Vakinhouden A Deelcertificaat Algemene vaardigheden A1 Bedrijfsmanagement Deze module biedt je inzicht in organisatiemanagement en financieel management. In organisatiemanagement komen de verschillende fasen van het managementsproces, de managementtermen en het humanresourcesmanagement aan bod. In financieel management bestudeer je de werking van de boekhouding, jaarrekening en jaarverslag, balans, resultatenrekening en ratio's. A2 Inleiding tot het recht en methodologie In deze module word je vertrouwd gemaakt met het begrip recht, de functie en de indeling van het recht en een aantal fundamentele rechtsbegrippen. Ook krijg je een overzicht van de politieke en gerechtelijke organisatie in België. Je leert je weg vinden in de verschillende rechtstakken. Dit is een eerste aanzet om je te leren autonoom een rechtsprobleem te situeren en op te lossen, om vonnissen en arresten te lezen en te begrijpen. Je kan het internet gebruiken om juridische bronnen te consulteren. Ook een bezoek aan de bibliotheek van de faculteit Rechtsgeleerdheid staat op het programma. A3 Toegepaste informatica In de module Toegepaste informatica verwerf je inzicht in de meest courante softwarepakketten binnen de kantooromgeving. Je leert: Het gangbare besturingssysteem van een computer en het bestandsbeheer te gebruiken. De invoer en opmaak van een tekst in een tekstverwerkingsprogramma toe te passen. Hier zal ook aandacht besteed worden aan het werken met stijlen, opmaken en toepassen van sjablonen. De invoer van gegevens en eenvoudige formules in een spreadsheetprogramma toe te passen. Ook komt dataverwerking (data, sorteren, filter) aan bod. Grafieken maken wordt in deze lessenreeks niet behandeld. De doelstelling van deze module is basisbegrippen bij te brengen om een algemeen ondersteunend basiskader aan te bieden. De cursus wordt gegeven in een multimedialokaal en elke cursist heeft een PC tot zijn beschikking. De lessen zijn zeer praktijkgericht en er worden veel oefeningen gemaakt tijdens de les. De cursist moet huistaken maken die later klassikaal worden besproken. Deze oefeningen kan je via het leerplatform uitwisselen. We gebruiken de meest actuele software en we werken met Office A4 Communicatievaardigheden Als rechtspracticus maak je je de nodige communicatievaardigheden eigen om juridische informatie te verwerken en in een begrijpelijke, correcte taal advies te verstrekken. Je stelt brieven, notulen en verslagen op en je weet op welke bronnen je daarbij een beroep kan doen. Daarnaast ben je in staat actief aan vergaderingen deel te nemen, door middel van aangepaste gesprekstechnieken over juridische materies van gedachten te wisselen en een argumentatie op te bouwen. A5 Juridisch Frans Het doel van deze module is zowel actief als passief, mondeling en schriftelijk te kunnen communiceren over juridische thema's. Aan de hand van actuele juridische situaties krijgt de cursist een ruime woordenschat aangevuld met vaste uitdrukkingen, eigen aan het juridisch vakgebied, aangeboden. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. B Deelcertificaat Rechtspracticus openbare besturen B1 Europees recht De Europese Unie is niet meer weg te denken uit ons leven. Dagelijks horen we over de Europese Commissie of het Europees Parlement. Het Europees recht omvat echter zeer veel aspecten. Onder welke voorwaarden kunnen landen tot de Europese Unie toetreden? Wie stelt de commissieleden aan? Hoe komen richtlijnen en verordeningen tot stand? In de module Europees recht vind je je weg in de werking van de Europese instellingen, de besluitvorming, het mededingingsrecht en het vrij verkeer van goederen en personen.

7 B2 Grondwettelijk recht In de module Grondwettelijk recht verwerf je inzicht in de grondbegrippen en kenmerken van de Belgische federale staat. Wat zijn de grondwettelijke rechten en vrijheden? Wat zijn gemeenschappen en gewesten? Wat is de taak van de gemeente en de provincie? Op deze vragen krijg je in deze module een antwoord. B3 Administratief recht Deze module behandelt de algemene beginselen en de bronnen van het Administratief recht. Je leert het begrip openbare dienst kennen, de organisatie en bevoegdheden van de provincie, de gemeente en het OCMW, het statuut van het overheidspersoneel, het regime van de goederen en de verschillende wijzen van rechtsbescherming van de burger tegen het optreden van het bestuur. B4 Ruimtelijk ordenings- en milieurecht De Vlaamse ruimte heeft de laatste jaren een gedaanteverwisseling ondergaan. Door de stijging van de welvaart en de toegenomen mobiliteit is er een groeiende vraag naar ruimte. De prijzen van bouwgronden en huizen zijn spectaculair gestegen. De overheid tracht daarom het beleid inzake ruimtelijke ordening te sturen aan de hand van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze problematiek komt in deze module uitgebreid aan bod. Daarnaast bespreken we in welke gevallen je een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen en wat Vlarem 1 en 2 en het natuurbehoudsdecreet inhouden. B3 Administratief recht kan je pas aanvatten als je voor B2 Grondwettelijk recht geslaagd bent. Voor de overige vakken hoef je geen andere module gevolgd te hebben. C Deelcertificaat Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht C1 Gerechtelijk privaatrecht Het doel van de module Gerechtelijk privaatrecht is je de basisprincipes van de gerechtelijke organisatie bij te brengen en je in ons rechtssysteem wegwijs te maken. C2 Personen- en familierecht en zakenrecht Heb je vragen over huwelijk, echtscheiding, afstamming of adoptie? Dan is het volgen van deze module een goed idee. Daarnaast komen onderwerpen als bekwaamheid, indeling van de goederen en zakelijke zekerheden aan bod. Oefeningen, vonnissen en arresten moeten daarbij praktisch juridisch inzicht bieden. De besproken wetgeving wordt in het Burgerlijk Wetboek opgezocht. C3 Huwelijksvermogensrecht en erfrecht Wat is het nut van een huwelijkscontract? Huw je het best onder het wettelijk stelsel of het stelsel van scheiding van goederen? Wie zijn bevoorrechte erfgenamen? Kan je onterfd worden? Op deze en nog vele andere vragen krijg je in deze module een antwoord. Naast de theoretische uiteenzetting wordt er voortdurend via voorbeelden uit de rechtspraak naar de praktijk verwezen. Bovendien leer je je wetboek gebruiken. C4 Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten Ben je aansprakelijk voor de daden van je minderjarige kinderen? Wat zijn de rechten en plichten van huurders en verhuurders? Wat doe je als het bankstel dat je besteld hebt niet de gewenste kleur heeft? Deze vragen komen in deze module aan bod. In Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten raak je met de geldigheidsvereisten van een contract vertrouwd. De onrechtmatige daad wordt verder uitgediept. Je leert binnen een juridische context de draagwijdte van fouten en nalatigheden situeren, niet alleen van jezelf, maar ook van personen, dieren en zaken waarvoor je persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Daarnaast wordt er vooral aandacht besteed aan koop en huur. Het is de bedoeling aan de hand van oefeningen, vonnissen en arresten praktisch juridisch inzicht te bieden. C5 Seminarie burgerlijk recht In deze module pas je de kennis toe die je in de modules C2 Personen- en familierecht en zakenrecht, C3 Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, C4 Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten hebt verworven. Opdrachten die aan bod kunnen komen zijn analyse van een arrest, praktijkgerichte taak, kritische bespreking van een onderwerp uit rechtspraak en rechtsleer, groepsopdracht. C3 Huwelijksvermogensrecht en erfrecht kan je pas aanvatten als je voor C2 Personen- en familierecht en zakenrecht geslaagd bent. Om aan C5 Seminarie burgerlijk recht te kunnen beginnen, moet je de vermelde modules C2, C3 en C4 met vrucht hebben afgelegd.

8 D Deelcertificaat Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht D1 Handels- en economisch recht Het Handelsrecht regelt het statuut van de handelaren en de handelsdaden. Je leert het begrip handelsfonds en de werking van waardepapieren kennen. Je wordt met de belangrijkste regels i.v.m. de vestiging en de uitbating van een handelszaak vertrouwd gemaakt. Ook de handelsovereenkomsten en de overeenkomsten met handelstussenpersonen worden behandeld. Het Economisch recht regelt het overheidsingrijpen in het economisch leven. Daarbij komen onderwerpen als het consumentenkrediet, het mededingingsrecht en de wet op de handelspraktijken aan bod. D2 Vennootschapsrecht Vennootschapsrecht tracht je inzicht bij te brengen in de organisatie en werking van vennootschappen. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste vennootschapsvormen en hun kenmerken, waarna vooral aan de nv en de bvba aandacht wordt besteed. Daarbij worden aspecten besproken als de oprichting van de vennootschap, het bestuur, de algemene vergadering, het kapitaal en de aandelen, de beëindiging van de vennootschap, fusies en splitsingen. In elke les wordt door middel van oefeningen en casestudies de theorie aan de praktijk gekoppeld. D3 Seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht In deze module pas je de kennis toe die je in de modules Handels- en economisch recht en Vennootschapsrecht hebt verworven. Ook raak je met vakgerelateerde rechtspraak en rechtsleer vertrouwd. Daarbij kan een praktijkgerichte taak aan bod komen. D4 Verzekeringsrecht Na een korte inleiding met aandacht voor de basisbegrippen in de verzekeringswereld en bespreking van de kenmerken en geldigheidsvoorwaarden voor het verzekeringscontract, wordt de wet op de Landverzekeringsovereenkomsten gedetailleerd besproken (verplichtingen van de partijen, duur van het contract, verjaringstermijnen, onderverzekering, subrogatie enz.). Tenslotte krijg je ook een bondige bespreking van de meest voorkomende polissen: WAMverzekering auto, brandverzekering enz. D3 Seminarie kan je pas aanvatten, als je voor D1 Handelsen economisch recht en D2 Vennootschapsrecht geslaagd bent. Voor de overige vakken hoef je geen andere module gevolgd te hebben. E Deelcertificaat Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht E1 Sociaal recht Ken je je rechten en plichten als werknemer? Weet je wat een cao is? In deze module krijg je inzicht in de complexe wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten (soorten contracten, schorsingsredenen,...), arbeidsreglementering (arbeidsduur, zondagrust, nachtarbeid,...) en de bescherming van het loon. Ook de wetgeving betreffende het collectief overleg staat op het programma. Wat is sociale zekerheid? In welke gevallen heb je recht op een uitkering? In dit tweede deel komen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid aan bod. Uiteindelijk behandelen we ook het statuut van de zelfstandige. E2 Fiscaal recht Het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte, hoe begin je eraan? Waarom moet je de ene keer 6% BTW betalen en dan weer 21%? Hoeveel moet je betalen als je iets erft? Welke rechten betaal je bij de aankoop van een huis? Op al deze vragen krijg je een antwoord in de module fiscaal recht. Aan de hand van praktische voorbeelden en diverse fiscale wetboeken krijg je een inleiding tot de directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting) en de belangrijkste indirecte belastingen (BTW, registratie- en successierechten). Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. F Deelcertificaat Rechtspracticus strafrecht en strafvordering F1 Strafrecht Straffen en gestraft worden, wat zijn de grenzen en mogelijkheden? Deze aspecten komen aan bod in de module Strafrecht. Na een beknopte inleiding met een overzicht van de Belgische strafrechtbanken komen de basisbegrippen van het strafrecht ter sprake. Deze zijn

9 vooral vervat in het eerste deel van het Strafwetboek. Zo wordt o.a. de nadruk gelegd op het legaliteitsbeginsel, het territorialiteitsbeginsel evenals op termen als poging tot een misdrijf, deelneming en mededaderschap, verzachtende omstandigheden, rechtvaardigingsen verschoningsgronden. Tenslotte gaan we nader in op de diverse strafbare daden, van overtredingen en wanbedrijven tot misdaden zoals omschreven in het tweede deel van hetzelfde Strafwetboek, waarbij telkens aandacht wordt besteed aan de strafmaat en de verjaringstermijn. F2 Strafvordering De module Strafvordering behandelt voornamelijk de strafprocedure. Deze wijkt immers in heel wat aspecten af van de procedure in burgerlijke zaken. De strafprocedure wordt doorlopen vanaf het plegen van een misdrijf, het daaropvolgende onderzoek, gevolgd door de berechting en ten slotte de beroepsmogelijkheden. Hierbij hoort uiteraard een grondige studie van de verschillende strafrechtbanken en hun samenstelling. F2 Strafvordering kan je pas aanvatten, als je voor F1 Strafrecht geslaagd bent. Marijke: "De aanpak van de docenten sprak mij van in het begin erg aan. Ze staan dicht bij de cursisten en gaan op een volwassen manier met je om, zonder schoolse bedoelingen. Dit heeft ook een positieve invloed op je persoonlijke ontwikkeling." G Deelcertificaat Seminarie en projectwerk G1 Seminarie en projectwerk In deze module diepen we de leerstof verder uit aan de hand van een vakoverschrijdend onderwerp. Je dient daarbij alle relevant bronnenmateriaal (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) m.b.t. een juridisch onderwerp op te zoeken en in een relatief korte synthetische tekst te verwerken. Het is de bedoeling dat je ook later na je opleiding zelfstandig rechtsproblemen kunt situeren en analyseren zonder hiervoor steeds op een cursus of een handboek een beroep te doen. Hoewel voor dit traject geen voorkennis vereist is, wordt toch verwacht dat je vlot wetteksten, rechtspraak en rechtsleer kunt opzoeken en analyseren.

10 Gastsprekers Marc Reynebeau Journalist en auteur Geert Vervaeke Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie Jan Clement Staatsraad Mark Eyskens Voormalig eerste minister en minister van staat Bert Nelissen Kandidaatgerechtsdeurwaarder René Meeuwis werkzaam bij de Cel Beleidsuitvoering van het Agentschap Natuur en Bos Frédéric Amez Adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Peter Poelman Manager bij Getronics Trees Merckx-Van Goey Rechter in het Grondwettelijk Hof Gunther Degroote Directeur CVO Leuven-Landen Vanessa Reinquin Alumnus CVO Leuven-Landen Sociaal inspecteur Hendrik Vos Prof. dr. UGent Willy Geysen Prof. em. dr. ir. KU Leuven Een historische duiding van de staat(her)vorming in België. De Hoge Raad voor de Justitie. De Raad van State, de beginselen van behoorlijk bestuur en de scheiding der machten. De barensweeën van een nieuwe wereld. Het beroep en de taken van de gerechtsdeurwaarder. Natuurwetgeving, een complex kluwen van oud en nieuw. Personeel en territoriaal federalisme in België. De nieuwe tendensen waarmee een kaderlid wordt geconfronteerd. Van Arbitragehof naar het Grondwettelijk Hof van België. Binnen de overheid werken in 2012: de overheid als medespeler. Arbeidsinspectie: vriend of vijand? Quo vadis, Europese Unie? Een beschouwing over haar uitdagingen in de XXIste eeuw. Ongevalsanalyse, een boeiende must.

11 Boekhouden Algemeen In elk bedrijf of elke organisatie is de financiële dienst een onmisbare schakel. Sinds jaren is de vraag op de arbeidsmarkt naar geschoolde financieel experten zeer groot. De opleiding is modulair samengesteld. Je kan afhankelijk van je werk en gezinssituatie zelf je tempo bepalen. Onze lectoren zijn verankerd in het bedrijfsleven; dat maakt de opleiding uitermate praktijkgericht. Door gedeeltelijk te werken met e-learning wordt het aantal klassikale lesmomenten verminderd. Je zal zelf via een elektronisch leerplatform oefeningen doorsturen en op die manier verwerk je al een deel van de leerstof. Tevens staan op dit digitaal leerplatform alle documenten en presentaties die je nodig hebt voor je lessen. Via een forum kan je hierover met je medecursisten praten en gedachten uitwisselen. Je kan zelfs deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) om de stage voor accountants te volgen. De kans op tewerkstelling is na deze opleiding zeer groot. Boekhouder en hulpboekhouder zijn immers al jaren een knelpuntberoep! Dit wil zeggen dat de vraag groter is dan het aanbod op de arbeidsmarkt. Ex-cursisten getuigen: "Ik doe stage voor het instituut voor accountants en bedrijfsrevisoren en zal me binnen enkele jaren als zelfstandig boekhouder kunnen vestigen." JE PROFIEL Wie graag met cijfers bezig is, een goede neus heeft voor zaken en inzicht wil krijgen in de bedrijfswereld zal zich in deze richting vlug thuis voelen. Als je nauwkeurig kan werken en je kan vastbijten in details en cijfers is dit jouw opleiding. BEROEPSPROFIEL "Ik behaal binnenkort mijn mastergraad." "Wij zijn een goed draaiende eigen zaak gestart waarvan ik uiteraard zelf de boekhouding voer." Met dat diploma kan je aan de slag in grote ondernemingen, KMO s, accountantskantoren, revisorenkantoren, boekhoudkantoren, de financiële sector, de verzekeringssector, bij de administraties van de overheid en sociale organisaties. Je kan uitgroeien van hulpboekhouder tot hoofdboekhouder of je kan de stage volgen bij het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder. "Ik heb dankzij het diploma een betere job gevonden en promotie gekregen op het werk."

12 Structuur van de opleiding De opleiding is modulair georganiseerd. De meeste modules zijn per semester georganiseerd. De duur van de opleiding bepaal je zelf. Na het voltooien van deze opleiding en de 19 modules beschik je over het diploma gegradueerde in de boekhouding. De opleiding bestaat uit 7 deelcertificaten: Basistechnieken Vennootschappen Wetgeving en personenbelasting Financiën Controle Management en organisatie Projectwerk STUDIETRAJECT Het modeltraject omvat drie schooljaren. Je vindt dit op de volgende pagina. Je kan er ook voor opteren een studietraject op maat te volgen. Je bepaalt dan zelf het aantal modules waarvoor je inschrijft. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen de studie op twee jaren te voltooien, indien je het diploma op korte termijn wil behalen. Heb je minder tijd dan kan je ervoor opteren om de opleiding te spreiden over vier jaren. Je kan zowel in september als in januari de opleiding aanvangen. Indien je over de samenstelling van je studietraject nog vragen hebt, kan je contact opnemen met de coördinator Johan Kumps, DEELCERTIFICAAT-DIPLOMA Je schrijft je in per module. Als je slaagt voor het examen krijg je een deelcertificaat. Na het voltooien van de hele opleiding beschik je over het diploma van 'gegradueerde in de boekhouding'. Na het behalen van dit diploma kan je een aanvullingstraject volgen en het diploma 'bachelor in accountancy en fiscaliteit' op korte termijn verwerven. Indien je je enkel wil bijscholen kan je een losse module volgen. VRIJSTELLINGEN De studieduur verkorten is alleen mits vrijstellingen mogelijk. Het formulier voor dergelijke vrijstellingen vind je op de website. Je moet een certificaat of diploma indienen of je legt een vrijstellingsproef af na afspraak met de coördinator Johan Kumps "Er zijn veel mensen zoals ik die via het aanbod van het CVO net dat kunnen bijstuderen wat ze nodig hebben om één of andere leemte op te vullen. Je kunt altijd iets rechtzetten in het leven."

13 Structuurschema A Basistechnieken A1 Basis dubbel boekhouden 120 lt - TV A2 Aanvullend dubbel boekhouden 120 lt - TV A3 Computerboekhouden 60 lt - TV A4 BTW B Vennootschappen B1 Vennootschapsrecht 60 lt - TV B2 Vennootschapsboekhouden B3 Venootschapsbelasting C Wetgeving en personenbelasting C1 Sociale wetgeving C2 Personenbelasting C3 Burgerlijk, handels- en economisch recht 80 lt -TV D Financiën D1 Bank- en beurswezen D2 Financiële algebra 60 lt - TV E Controle E1 Financiële analyse E2 Audit 60 lt - TV E3 Kostprijsberekening 120 lt - TV E4 Consolidatie 40 lt - TV F Management en organisatie F1 Kostenbeleid en budget 60 lt - TV F2 Organisatie en communicatie 60 lt - TV G Projectwerk G1 projectwerk 40 lt - TV 1 ste jaar 2 de jaar 3 de jaar

14 Vakinhouden A Deelcertificaat Basistechnieken A1 Basis dubbel boekhouden Hierin worden de basistechnieken aangeleerd van het dubbel boekhouden. Het is dan ook ideaal om met deze module te starten. De balans is het startpunt in deze lessen. Op het einde van de module kan je vlot facturen en bankuittreksels boeken en de commerciële documenten begrijpen, opstellen en boekhoudkundig verwerken. Ook de personeelskosten kan je vlot inboeken na het volgen van deze module. De basisstudie van activa en passiva komt hier aan bod. A2 Aanvullend dubbel boekhouden Deze module is het vervolg op de basis van boekhouden. De balans en de resultatenrekening worden verder uitgediept. Op het einde kan je een volledige afsluiting van een jaarrekening doen en ben je in staat om de jaarrekening op te stellen. De bedoeling is dan ook dat je na deze 2 modules (basis en aanvullend boekhouden) de volledige boekhouding van een bedrijf kan voeren. A3 Computerboekhouden Als je de basistechnieken van de manuele boekhouding onder de knie hebt, is het tijd om over te stappen naar een boekhoudpakket. Aan de hand van een concrete gevallenstudie wordt een volledige boekhouding gevoerd. Dagelijkse verrichtingen zoals facturen, bankuittreksels, lonen e.d. zullen worden ingeboekt. Allerlei varianten komen daarbij in aanmerking zoals betalingskortingen, commerciële kortingen, vervoerskosten en verpakking. Maandelijks zal een btw-aangifte worden opgesteld. Ook de jaarafsluiting zal uitgebreid ingeoefend worden. A4 BTW Wil je weten wanneer er btw moet aangerekend worden op een verkoopfactuur en wanneer niet? of er btw in België moet worden betaald of elders? of de btw van inkomende facturen aftrekbaar is of niet? waar in de btw-aangifte dit moet verwerkt worden? Dan vind je de antwoorden in deze module. Door tal van voorbeelden en oefeningen wordt deze complexe materie gestructureerd. De btw-aangifte is voor jou geen onbekende meer. Ook de recente verandering van btw in de dienstensector komt aan bod. A2 Aanvullend dubbel boekhouden en A3 Computerboekhouden kan je pas beginnen als je voor A1 Basis dubbel boekhouden geslaagd bent. B Deelcertificaat Vennootschappen B1 Vennootschapsrecht Vennootschapsrecht tracht je inzicht bij te brengen in de organisatie en werking van vennootschappen. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste vennootschapsvormen en hun kenmerken, waarna vooral aan de nv en de bvba aandacht wordt besteed. Daarbij worden aspecten besproken als de oprichting van de vennootschap, het bestuur, de algemene vergadering, het kapitaal en de aandelen, de beëindiging van de vennootschap, fusies en splitsingen. In elke les wordt door middel van oefeningen en casestudies de theorie aan de praktijk gekoppeld. B2 Vennootschapsboekhouden In deze module worden de verschillende levensfasen van een vennootschap (bvba en nv) boekhoudkundig verwerkt. Komen o.a. aan bod: de oprichting, de kapitaalverhoging en verlaging, de obligatielening, de winstverdeling. De boekingen die specifiek zijn voor een vennootschap worden nader ontleed. Andere behandelde onderwerpen zijn: de keuze tussen éénmanszaak en vennootschap en het opmaken van het financieel plan. De nadruk ligt op het maken van toepassingen. B3 Vennootschapsbelasting Ook een bedrijf kan er niet aan ontsnappen... de jaarlijkse belastingaangifte. Breekt het zweet je uit bij het zien van dit document of zit je met de handen in het haar, dan is dit iets voor jou. Aan de hand van een overzichtelijk handboek en praktische voorbeelden bestuderen we de verschillende onderdelen van het fiscale resultaat van een vennootschap en de mogelijke aftrekposten. Vertrekkend vanuit de jaarrekening van de vennootschap zullen we ontdekken dat een boekhoudkundige winst niet noodzakelijk tot het betalen

15 van belastingen leidt en dat aan een boekhoudkundig verlies een fiscale kostprijs kan verbonden zijn. Op het einde van de cursus ben je in staat om een aangifte correct in te vullen en te berekenen hoeveel belastingen het bedrijf aan de Belgische Staat verschuldigd is. Hoe worden onze bedrijven fiscaal getaxeerd? Kom het ontdekken. B2 Vennootschapsboekhouden kan je pas beginnen als je voor A1 en A2 Basis en aanvullend dubbel boekhouden geslaagd bent. C Deelcertificaat Wetgeving en personenbelasting Cl Sociale wetgeving Ken je je rechten en plichten als werknemer? Weet je wat een CAO is? In deze module krijg je inzicht in de complexe wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten (vb. soorten contracten, schorsingsredenen en - modaliteiten, einde van de overeenkomst) arbeidsreglementering (vb. arbeidsduur, zondagsrust, nachtarbeid) en de bescherming van het loon. Ook de wetgeving betreffende het collectief overleg wordt bestudeerd. Wat is sociale zekerheid? In welke gevallen heb je recht op een uitkering? In dit tweede luik van de module komen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid aan bod. C2 Personenbelasting De belastingwetgeving... het is een groeiende complexiteit met een permanente evolutie. Ieder van ons wordt hiermee geconfronteerd, maar niet getreurd, want de lessen zijn een spannende zoektocht naar de rode draad die doorheen de verwerking van al onze inkomsten loopt. Via tal van oefeningen leer je gemaakte kosten in mindering brengen van je beroepsinkomen, bereken je zelf de onroerende voorheffing van je woning en vul je niet noodzakelijk de verkregen intresten op je spaarboekje in. Mag er rekening gehouden worden met een belastingvrije som? Is mijn zoon nog ten laste nu hij een studentenjob heeft? Welk voordeel heb ik als ik aan pensioensparen doe? Is een gemeentebelasting duur? Waarom wordt er bedrijfsvoorheffing afgehouden van mijn inkomen? Enz. Dit zijn allemaal vragen die je probleemloos zal kunnen beantwoorden. De steeds terugkerende, jaarlijkse verplichting om de aangifte van uw inkomsten te doen wordt dus een lachertje! Na het invullen van het belastingformulier maak je immers zonder moeite zelf de berekening van de som die de belastingadministratie op je bankrekening gaat terugstorten. Hierbij heb je de controle via een software pakket. C3 Burgerlijk, handels-en economisch recht Burgerlijk en handelsrecht gaat over onze dagelijkse situatie in de maatschappij. Daarom wordt er tijdens de lessen uitgegaan van de realiteit en van persoonsgebonden situaties. Door gebruik te maken van het burgerlijk wetboek, reële contracten, notariële akten, het Belgisch Staatsblad en de wet op handelspraktijken wordt duidelijk hoe we ons als persoon kunnen terugvinden in de materie van dit rechtsvak. Vandaar ook de interesse, de alertheid en de kritische ingesteldheid van de cursisten tijdens de groepsdiscussies en bij de bespreking van gevallenstudies. We zijn allemaal geïnteresseerd in de impact van een gekozen huwelijkscontract. We weten allemaal graag hoe erfenissen nu juist in mekaar zitten. Ieder van ons sluit toch graag met een goed gevoel een koopcontract of een huurcontract af. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. D Deelcertificaat Financiën D1 Bank-en beurswezen Hier krijg je zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgische en internationale bank- en beurswezen. Je verwerft kennis op het vlak van de verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten. Ook wordt er aandacht besteed aan de financiële crisis, met een kritisch oog op de actualiteit. D2 Financiële algebra We behandelen hier diverse onderwerpen van de financiële wiskunde, onderverdeeld in drie grote thema s: intrestberekening, annuïteiten, leningen. Je leert disconto, enkelvoudige en samengestelde intrest berekenen, aflossingsplannen voor leningen opstellen en rekenen met annuïteiten. Het accent ligt op het actief kunnen toepassen van de leerstof en je leert werken met

16 het rekenblad Excel. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. E Deelcertificaat Controle E1 Financiële analyse Jaarrekeningen zijn de slotfase van een boekhouding. Zij zijn in België gemakkelijk opvraagbaar. Zowel financieel als niet-financieel getrainde mensen komen in aanraking met balans en resultatenrekening. Bankiers, aandeelhouders, bedrijfsleiders, commercieel verantwoordelijken en personeelsleden hebben belangstelling voor de financiële informatie van een jaarrekening. Beleggers vinden de continuïteit van de winstcijfers fundamenteel belangrijk. Een minimale kennis van balansanalyse is dan ook een vereiste. Termen als solvabiliteit, rendabiliteit, liquiditeit, cashflow, brutoverkoopmarge, werkkapitaal worden niet alleen besproken maar ook getoetst en geïnterpreteerd aan de hand van bij de NBB bekomen jaarrekeningen. E2 Audit Onder audit verstaan we in het kader van deze cursus "de controle van de jaarrekening". Een greep uit het aanbod: Wat is audit van de jaarrekening? Welke ondernemingen dienen een audit te ondergaan? Auditrisico Controlewijze Uitvoerige controlemethodes mbt. activa en passiva, resultatenrekening en toelichting het audit verslag en de beoordeling van de revisor In deze module krijg je inzicht in het werk van de bedrijfsrevisor. Het doel is niet een opleiding bedrijfsrevisor aan te bieden. E3 Kostprijsberekening Je krijgt een grondig inzicht in en kennis van de typische begrippen (kostensoorten, kostenplaats, ) en de technieken van de analytische boekhouding. Op het einde kan je de analytische resultaatberekening toepassen en voorstellen tot regularisatie formuleren. Begrippen kostensoorten, kostenplaats en kostendrager De relatie tussen de algemene en analytische boekhouding Doel en functie van kostprijsberekening Technieken om kostprijzen te berekenen Berekenen van de waarde van bijproducten, afvalstoffen en goederen in bewerking Omslagsleutels Opstellen van een kostenverdeelstaat Methoden van integrale kostprijsberekening De boekhoudkundige verwerking van de autonome analytische boekhouding Boekhouding van industriële bedrijven naar productievorm E4 Consolidatie In 40 lestijden geven wij je inzicht in de belangrijkste aspecten van de consolidatietechniek om te komen tot een geconsolideerde jaarrekening van een groep ondernemingen. Dit is belangrijk, want een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van een groep ondernemingen is de bron van informatie bij uitstek voor alle stakeholders (aandeelhouders, financiers, personeel, leveranciers, klanten, enz.).een groep ondernemingen die financieel goed beheerd wordt, heeft een concurrentieel voordeel t.o.v. een groep ondernemingen die dat niet is. Begrippen als "belang van derden, controle, intragroepsverrichtingen, eliminatie van winst in de voorraden, proportionele consolidatie enz... " zal je probleemloos doorgronden. Voor financiële analyse en kostprijsberekening is basis dubbel boekhouden vereist als voorkennis. Voor audit en consolidatie dien je ook aanvullend boekhouden onder de knie te hebben. F Deelcertificaat Management en Organisatie F1 Kostenbeleid en budget Het doel van deze module is tweeledig. Enerzijds moet ze inzicht verschaffen in het kostenbeleid van een onderneming. In dit deel zullen dan ook de verschillende technieken van kostencalculatie besproken worden (full costing, direct costing, activity based costing, enz.) evenals een aantal basisbegrippen uit de bedrijfseconomie (break even point, vaste, veranderlijke, directe en indirecte kosten, enz.). Anderzijds maak je hier kennis met de verschillende

17 budgetten die in een onderneming gehanteerd worden (verkoop- en verkoopkostenbudget, productiebudget, investeringsbudget, liquiditeitbudget, enz.). Na het volgen van de module, moet je niet enkel in staat zijn dergelijke budgetten op te stellen, maar je moet ze eveneens kunnen interpreteren en eventuele voorstellen daaromtrent formuleren. Voor kostenbeleid en budget dien je geslaagd te zijn voor kostprijsberekening. F2 Organisatie en communicatie In het onderdeel Organisatie worden begrippen zoals leiderschapsstijlen en strategisch management toegelicht. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de organisatietheorieën, waaruit de huidige organisatiestructuren zijn ontstaan. Zo komen we tot de opbouw van een organogram van een bedrijf. Tenslotte maak je kennis met begrippen als marketing management, logistiek management en kwaliteitsmanagement. In het onderdeel Communicatie krijg je eerst een inleiding over communicatievaardigheden. Vervolgens kun je die theoretische verworvenheden toepassen in tweegesprekken zoals het sollicitatiegesprek, het functioneringsgesprek, het feedbackgesprek. Je leert ook hoe je efficiënt vergadert. En je eindigt met het geven van een presentatie waarin je je presentatietechnieken kunt optimaliseren. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. G Deelcertificaat Projectwerk G1 Projectwerk In deze module dien je geen klassikale lessen te volgen. Er wordt verwacht dat je een eigen gekozen onderwerp volledig uitwerkt. Je dient in je werk verschillende gevolgde modules te integreren. Ook bestaat de mogelijkheid tot werkplekleren, o.a. door het integreren van een stage. Hoewel voor dit traject geen voorkennis vereist is, is het aan te raden dit projectwerk te doen aan het einde van je opleiding.

18 Gastsprekers Paul D Hoore Financieel deskundige Els Van Hemelrijck Consultant Robert Half Group Tom De Greef Senior consultant Ernst & Young Frank Haemers BIBF Noëlle Coenen Dexia factors Greet Peeters Belgacom Curator Rechtbank van Koophandel Leuven Els Van Hemelrijck Consultant Robert Half Group Ina Deschouwer SD Worx Prof Dr.Van den Spiegel Chief economist BNP Paribas, Prof VUB, adviseur EU, schrijft voor De Tijd Interessante beleggingen. Toekomst van de euro. Recente tendenzen op de arbeidsmarkt in de financiële sector. Financiële profielen. Financiële audit van bedrijven. Zelfstandig boekhouder worden, deontologie van de boekhouder. Factoring. Activity Based Costing bij Belgacom. Het faillissement en gerechtelijk akkoord. Efficiënt solliciteren en tips. Sociale media : je postionering binnen de financiële arbeidswereld. Gevolgen van Di Rupo I voor bedrijven (bedrijfswagens, tijdskrediet, brugpensioen,.). Oorzaken economische, banken- en schuldencrisis? Hoe geraken we hier uit?

19 Rechtspraktijk & Boekhouden Kostprijs & toelatingsvoorwaarden INSCHRIJVINGSGELD Je betaalt 1,15 per lestijd, met een maximum van 575 per schooljaar. Je kan dit inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen. Afhankelijk van je statuut kom je in aanmerking voor vermindering of zelfs vrijstelling van betaling van inschrijvingsgeld. TOELATINGSVOORWAARDEN Je bent minimum 18 jaar oud en je hebt minstens een getuigschrift of diploma Hoger Secundair Onderwijs (HSO). Als je dit niet kan voorleggen kan je een toelatingsexamen afleggen. Je neemt dan contact op met de coördinator. De datum waarop deze proef plaats vindt vind je op de website Meer informatie over vrijstelling van inschrijvingsgeld en over opleidingscheques vind je op de website: BOEKEN EN WETBOEKEN De prijs wordt vermeld bij het vak op de website (vanaf september). Je kan de boeken en wetboeken met opleidingscheques betalen.

20 Redingenstraat Leuven

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S GRADUAAT BOEKHOUDEN 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be Kroonmolenstraat

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BANK, BEURS EN FINANCIEN HOKTSP Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BBF/04/HOKTSP/M/G 2 1. Structuurschema Categorie economisch

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator Rechtspraktijk Aangeboden op campus Mercator De afstudeerrichting rechtspraktijk is een brede, maar tegelijkertijd gespecialiseerde en sterk praktijkgerichte opleiding. De uitdaging is groot want de samenleving

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulair Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: BOEKHOUDEN Totale aantal lestijden: 1440 lestijden Module(s): A Basistechnieken B Vennootschappen C Wetgeving

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie