Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen?"

Transcriptie

1 Inhoud Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond Het concept Auditfile Compressie en beveiliging Heeft u nog vragen? Bestandsformaat Technische beschrijving van de Auditfile HANDLEIDING AUDITFILE

2

3 Voor wie is de handleiding? Deze handleiding is bestemd voor de makers van financiële software met fiscale raakvlakken die de Auditfile in hun pakket willen opnemen. De Auditfile bevat een standaardgegevensset uit het financiële grootboek. Bij een belastingcontrole zal een medewerker van de Belastingdienst een ondernemer vragen om dergelijke gegevens uit zijn administratie te verstrekken. Gegevens over bijvoorbeeld de projectadministratie en de loonadministratie staan niet in de Auditfile. Wat vindt u in de handleiding? Op de pagina s 5 tot en met 7 vindt u algemene informatie over de Auditfile. De pagina s 8 tot en met 13 bevatten een technische beschrijving van de Auditfile. Als u nog vragen heeft, kunt u eventueel meer informatie krijgen via de telefoonnummers op pagina 7. Achtergrond Ongeveer 90% van de ondernemers voert de administratie met behulp van een computer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf maken hierbij meestal gebruik van financiële standaardsoftware. Dit betekent dat bijna iedere ondernemer administratieve basisgegevens in digitale vorm bezit. Volgens de fiscale bewaarplicht moeten ondernemers deze gegevens in digitale vorm bewaren en aanleveren tenzij hun administratie zo gering is dat deze in uitgeprinte vorm gemakkelijk kan worden gecontroleerd. Fysieke verdichting van gegevens is alleen toegestaan als de achterliggende, gedetailleerde gegevens bewaard blijven en binnen redelijke tijd in te zien zijn. 5 HANDLEIDING AUDITFILE

4 Een controle door de Belastingdienst is nog vaak papiergeoriënteerd. Hierdoor worden de voordelen van het gebruik van digitale gegevens voor zowel de ondernemer als de Belastingdienst onvoldoende benut. Met de Auditfile kunnen die voordelen wél worden benut. Voordelen van de Auditfile voor de ondernemer zijn onder andere: tijdsbesparing: bij een belastingcontrole zal een ondernemer minder uitleg hoeven te geven over de inrichting van zijn administratie; vereenvoudiging: een ondernemer hoeft voor een belastingcontrole zijn gegevens niet meer te converteren naar een voor de Belastingdienst leesbare vorm. De Auditfile heeft een faciliterende functie; de Belastingdienst stimuleert ondernemers om voor een controle gebruik te maken van de Auditfile maar de Belastingdienst verplicht ondernemers daar niet toe. Het concept Auditfile Financiële pakketten beschikken doorgaans over een aantal standaardoverzichten die de gebruiker als bestand kan wegschrijven of via de printer kan laten afdrukken. De Auditfile is ook zo n voorgedefinieerd overzicht. Het kan als bestand worden weggeschreven. De Auditfile bevat de basismutaties uit de grootboekadministratie. Het is de bedoeling dat de gebruiker de Auditfile kan aanmaken via een voorgedefinieerde output-keuze binnen het administratiepakket. Bij een belastingcontrole kan hij dan een digitaal uittreksel van de grootboekgegevens aan de controleur overhandigen zonder dat er technische conversies nodig zijn. Het is aan te bevelen het aanmaken van de Auditfile te documenteren. De Belastingdienst heeft een aantal financiële standaardsoftwarepakketten onderzocht. Op basis van dit onderzoek is een beschrijving gemaakt van de gegevens die van een mutatie worden vastgelegd. Dit is de technische beschrijving die u in deze handleiding vindt. Omdat mutaties meestal worden verwerkt via journaalboekingen, zijn de journaalboekingen bij deze beschrijving het uitgangspunt. Bij journaalboekingen is het totaal van de debetboekingen gelijk aan het totaal van de creditboekingen. Een boeking bestaat dus uit twee of meerdere mutatieregels. Iedere mutatieregel heeft betrekking op één grootboekrekening. In de Auditfile moeten de mutatieregels een volledige beschrijving van de mutatie bevatten, zodat alle 6 HANDLEIDING AUDITFILE

5 gegevens in te zien zijn die aan de boeking ten grondslag liggen. Elk financieel pakket heeft zo zijn eigen wijze om de mutaties te identificeren die tot een journaalboeking leiden. Zo kan iedere inkoopfactuur bijvoorbeeld een eigen boekstuknummer hebben. U wordt verzocht aan te geven op basis van welke gegevens een journaalpost kan worden samengesteld. Compressie en beveiliging Voor een veilige uitwisseling van Auditfile-gegevens tussen de gebruiker en de Belastingdienst, is een compressie- en beveiligingsapplicatie ontwikkeld. Aan het compressiealgoritme is een sleutel toegevoegd. U kunt deze applicatie gratis van het Internet downloaden via of aanvragen bij het Centraal Coördinatiepunt voor Softwarehuizen van de Belastingdienst: Heeft u nog vragen? Het kan zijn dat u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft. Voor informatie over specifiek technische zaken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: Belastingdienst/Centraal Coördinatiepunt Softwarehuizen Postbus GW Utrecht Telefoon , Telefax Heeft u vragen met een fiscaal karakter dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon voor ondernemers: Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. U kunt hier ook de brochure voor ondernemers Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht bestellen. 7 HANDLEIDING AUDITFILE

6 Bestandsformaat De opslag van de Auditfile moet plaatsvinden in een tekstbestand volgens DOS-formaat. De gebruikte tekens zijn ASCII-tekens. De hoofdregel en de mutatieregels en de mutatieregels onderling moeten van elkaar gescheiden worden door een Carriage Return (code 13) én een Line feed (code 10). Er zijn acht posities beschikbaar om het bestand een naam te geven. De extensie van het bestand is adf. De uitwisseling van de Auditfile gebeurt met 3,5 inch diskettes (1,44Mb). Technische beschrijving van de Auditfile De Auditfile begint met een header. Hierin staan 12 velden. Het veld Versie Auditfile is standaard gevuld met CLAIR De velden Jaar/periode en Naam van de onderneming zijn verplicht. In de tabel hierna staan de specificaties van de velden. 8 HANDLEIDING AUDITFILE

7 Veld Positie Aantal Verplicht Soort Bijzondere eisen Versie Auditfile 1 12 ja C Altijd: CLAIR Boekhoudpakket + versie nee C Administratiecode nee C Jaar/periode ja C Fiscaalnummer nee C Naam van de onderneming ja C Adres nee C Plaats nee C Aantal mutaties nee N 10,0 Zie de toelichting Decimale waarde. Datum aanmaak nee D Zie de toelichting Datumnotatie. Telling debet nee N 16,2 Zie de toelichting Decimale waarde en Valutasoort. Telling credit nee N 16,2 Zie de toelichting Decimale waarde en Valutasoort. C = character; N = numeriek; D = datum Datumnotatie In verband met de recente eeuwwisseling is het raadzaam het volledige jaartal in de datum op te nemen. Voor het formaat zijn twee opmaken beschikbaar: dd-mm-jjjj en ddmmjjjj. Gebruik bij het formaat ddmmjjjj alle posities. Als de lengte van dag of maand korter is dan 2 posities, moet u dus voorloopnullen gebruiken. Bij het formaat dd-mm-jjjj zijn voorloopnullen niet nodig. Decimale waarde Het decimaalsymbool kan een komma of punt zijn of ontbreken. De cijfers achter het decimaalsymbool mogen niet ontbreken. In het getal kunnen punten of komma s als cijfergroeperingssymbolen staan. Voor een negatief getal moet u een minteken plaatsen. Tussen het minteken en het getal mogen geen spaties staan. De aanduiding N 16,2 in de kolom soort wil zeggen dat van de totale lengte van 16 posities er twee zijn gereserveerd voor de cijfers achter het decimaalsymbool. Voorbeelden: 1) , , ) , , Valutasoort Alle debet- en creditbedragen in de Auditfile moeten van dezelfde valutasoort zijn. 9 HANDLEIDING AUDITFILE

8 Voorbeeld van een header: CLAIR Goed0Boekhouden Fietsenhandel0de0Waard Herculesplein Utrecht Na de header komen de mutatieregels. Iedere mutatieregel bevat 32 velden waarvan er zes verplicht zijn: Grootboekrekeningcode; Grootboekrekeningnaam; Mutatiedatum; Omschrijving (van de mutatie); Debetbedrag; Creditbedrag. Als bepaalde velden niet in het financiële pakket voorkomen, blijven ze in het bestand leeg. Wanneer velden niet verplicht zijn, maar wel voorkomen in het financiële pakket dienen ze wel opgenomen te worden. In de tabel hierna staan de 32 velden met een omschrijving en specificaties. Veld Omschrijving Positie Aantal Ver- Soort Bijzondere eisen posities plicht Dagboekcode De code van het dagboek waarin de mutatie is 1 20 Nee C Bij nummers de lengte gelijk houden; verwerkt. De code moet een unieke aanduiding opvullen met voorloopnullen, tot de lengte van zijn voor een dagboek. het langste nummer. 2 Dagboek- Een meer leesbare vorm van een dagboekaan Zie C Verplicht als een dagboekcode is ingevuld. omschrijving duiding. De meest voorkomende dagboeken Bijzondere zijn Inkoop, Verkoop, Kas, Bank, Giro en eisen. Memoriaal. 3 Periode De boekingsperiode (van het dagboek) zoals 51 5 Nee C Bij nummers de lengte gelijkhouden; deze door het boekhoudprogramma wordt opvullen met voorloopnullen, tot de lengte van gebruikt. het langste nummer. 4 Volgnummer Het volgnummer van de invoer waardoor deze, Nee C mogelijk in combinatie met periode en dagboekcode, uniek is binnen de verwerkte invoer. Alle mutaties van de journaalpost moeten dan dit nummer hebben. Het kan ook gebruikt worden voor het RUNnummer van de verwerking. 5 Regelnummer Binnen de boeking kan elke regel een uniek 66 5 Nee N 5,0 Zie de toelichting Decimale waarde. regelnummer hebben waarmee de invoer weer is samen te stellen. Een transactie, bijvoorbeeld een verkoop, kan op meerdere goederen betrekking hebben. Alle mutatieregels hebben dan hetzelfde volgnummer. 10 HANDLEIDING AUDITFILE

9 Veld Omschrijving Positie Aantal Ver- Soort Bijzondere eisen posities plicht Identificatie Een codering waarmee de mutaties waaruit de Zie C Verplicht als uit combinaties van journaalpost journaalpost bestaat, te selecteren zijn. Bijzondere dagboekcode, volgnummer, regelnummer eisen. en boekstuknummer geen identificatie van de journaalpost is te realiseren. 7 Verwerkings- De datum van verwerking in het grootboek Nee D Zie de toelichting "Datumnotatie". datum 8 Grootboek- De code van de grootboekrekening waarop de Ja C Bij nummers de lengte gelijk houden; rekeningcode mutatie naar aanleiding van een journaalboeking opvullen met voorloopnullen, tot de lengte heeft plaatsgevonden. van het langste nummer. 9 Soort Groot- De soort aanduiding van de grootboekrekening, Nee C boekrekening bijvoorbeeld Balanspost, W&V post of Begrotingsrekening. 10 Cluster Groot- Een aanduiding van het cluster waartoe de Nee C Bij nummers de lengte gelijk houden; boekrekening grootboekrekening behoort. Een cluster is opvullen met voorloopnullen, tot de lengte van hierbij de rubriek waaronder een totalisering het langste nummer. plaatsvindt ten behoeve van de jaarstukken, bijvoorbeeld Algemene kosten of Personeelskosten. 11 Grootboek- Een omschrijving van de grootboekrekening Ja C rekeningnaam 12 Mutatiedatum De datum waarop de mutatie heeft plaats Ja D Zie de toelichting Datumnotatie. gevonden, bijvoorbeeld de factuurdatum of de betaaldatum. 13 Boekstuk- Het nummer waaronder het boekingsstuk wordt Nee C Bij nummers de lengte gelijk houden; nummer geïdentificeerd in de boekhouding. opvullen met voorloopnullen, tot de lengte van het langste nummer. 14 Soort mutatie De soort aanduiding van de mutatie, Nee C bijvoorbeeld Investering of Begrotingsboeking. 15 Relatie andere Een aanduiding waarmee een relatie gelegd Nee C administraties kan worden met de overige administraties waarvoor de mutatie van belang is. Bijvoorbeeld Projectbeheer, Voorraadadministratie. 16 Kostenplaats De afdeling waar de kosten zijn gemaakt Nee C 17 Kostensoort Het soort kosten dat is gemaakt Nee C 18 Kostendrager Het product waarvoor de kosten zijn gemaakt Nee C 19 Omschrijving Een nadere aanduiding van de mutatie Ja C 20 Debet bedrag Het debet op de grootboekrekening geboekte Ja N 16,2 Zie de toelichting Decimale waarde en bedrag. Dit kan inclusief of exclusief BTW zijn Valutasoort. afhankelijk van de gevolgde werkwijze bij de verwerking van de BTW. 11 HANDLEIDING AUDITFILE

10 Veld Omschrijving Positie Aantal Ver- Soort Bijzondere eisen posities plicht Credit bedrag Het credit op de grootboekrekening geboekte Ja N 16,2 Zie de toelichting Decimale waarde en bedrag. Dit kan inclusief of exclusief BTW zijn Valutasoort. afhankelijk van de gevolgde werkwijze bij de verwerking van de BTW. 22 BTW_code De boekingscode die gebruikt is voor het auto Nee C matisch berekenen van de BTW. De BTW-boeking is daarnaast een afzonderlijke journaalpost. 23 Valuta De valutasoort waarin is gefactureerd of die is Nee C gebruikt bij de financiële afwikkeling, bijvoorbeeld HFL, DM, $. 24 Koers De gebruikte omrekeningskoers voor de Nee N 13,6 Zie de toelichting Decimale waarde. vreemde valuta. 25 Deb./cred. Het nummer van de debiteur of crediteur Nee C Bij nummers de lengte gelijk houden; Nummer Meestal een aanduiding waarmee een relatie opvullen met voorloopnullen, tot de lengte van gelegd kan worden met de subadministratie. het langste nummer. 26 Deb./cred. De soort, bijvoorbeeld D(ebiteur), Nee C Soort C(rediteur), F(iliaal). 27 Deb./cred. Het aan de debiteur of crediteur toegekende Nee C Fiscaalnummer fiscale nummer. 28 Deb./cred. De naam van de debiteur of crediteur Zie C Verplicht indien een nummer van een Naam Bijzondere debiteur of crediteur is ingevuld. eisen. 29 Deb./cred. Het adres van de debiteur of crediteur Zie C Verplicht indien een nummer van een Adres Bijzondere debiteur of crediteur is ingevuld. eisen. 30 Deb./cred. De postcode van de debiteur of crediteur Nee C Postcode 31 Deb./cred. De plaats waar de debiteur of crediteur is Zie C Verplicht indien een nummer van een Plaats gevestigd. Bijzondere debiteur of crediteur is ingevuld. eisen. 32 Deb./cred. Het land waarin de debiteur of crediteur is Nee C Land gevestigd. 12 HANDLEIDING AUDITFILE

11 Voorbeeld van drie mutatieregels: Memoriaal B Gebo Bankboek B Debi Kasboek VB Benz uwen Openingsbalans teuren Factuur inekosten k Tankstation0centraal , HFL , , HFL , D V.O.F. Bruggeman Korte , HFL , Dwarskade PP000Hazerswoude 13 HANDLEIDING AUDITFILE

12 Dit is een uitgave van: Belastingdienst Directie ondernemingen zuid december HANDLEIDING AUDITFILE

13 Belastingdienst Erratum Handleiding Auditfile december 2001 Op bladzijde 7 van de Handleiding Auditfile (uitgave: december 2001), zijn de rubrieken Compressie en beveiliging en Heeft u nog vragen?, als volgt gewijzigd: Compressie en beveiliging Voor een veilige uitwisseling van Auditfilegegevens tussen de gebruiker en de Belastingdienst, is een applicatie ontwikkeld die de Auditfile comprimeert en versleutelt. Deze applicatie is beschikbaar als: losstaande module; commandlinemodule; DLL-module. U kunt deze modules gratis downloaden van internet: Heeft u nog vragen? Het kan zijn dat u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft. Voor informatie over specifiek technische zaken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: de afdeling Standaardisatie van ABZ Branche Initiatieven. Telefoon: (030) U kunt ook mailen: Heeft u fiscale vragen, dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon voor ondernemers: Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. U kunt hier ook de brochure voor ondernemers Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht bestellen. Toevoegen bladzijde 9: Beginbalans De beginbalans is niet altijd als journaalpost beschikbaar. In verband met de controle van de aansluiting naar de saldibalans en de jaarrekening is het opnemen van deze gegevens in de Auditfile gewenst. Als de beginbalans niet voorkomt in het pakket dan opnemen met als periode 0. Alles opnemen Standaard geldt dat alles wat in een pakket zit, ook in de Auditfile moet worden opgenomen. Melden inbouw Als u de Auditfile heeft opgenomen in uw softwarepakket, wilt u dat dan melden aan: AL 42 1Z*2FD Bladzijde 10: Voorbeeld van een header: De zin: Als bepaalde velden niet in het financiële pakket voorkomen, blijven ze in het bestand leeg. Vervangen door: Voor de overige velden geldt dat u ze moet invullen voor zover ze in het pakket voorkomen. Belastingdienst februari 2003

Uw geautomatiseerde. administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde. administratie en de fiscale bewaarplicht Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze fiscale

Nadere informatie

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze fiscale

Nadere informatie

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze geldt in principe voor een

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Compact Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

AccountView voor Grote Beer-gebruikers

AccountView voor Grote Beer-gebruikers AccountView voor Grote Beer-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

AccountView voor Exact-gebruikers

AccountView voor Exact-gebruikers AccountView voor Exact-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie