Over the past fifteen years, the accounting framework of local authorities has

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over the past fifteen years, the accounting framework of local authorities has"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering Arnaud DESSOY Verantwoordelijke Studies Public Finance & Social Profit (Dexia bank) A B S T R A C T A B S T R A C T Over the past fifteen years, the accounting framework of local authorities has undergone major changes, which have progressively affected all categories of local administrations (municipalities, provinces, psac (ocmw), police zones). The originality of the reform is the result of having maintained a twofold accounting circuit combining the budgetary accounting (based on transactions) that prevailed until then and general accounting (partly double-entry), providing a very detailed picture of assets and debts as well as the development of both. Having briefly outlined the history of the accounting framework of local authorities in Belgium, the article gives a relatively detailed description of the two pillars of local authority accounting, i.e. budgetary and general accounting. The main accounting structures are illustrated on the basis of figures covering the entire municipal sector. In conclusion, the article assesses the main contributions made by the accounting reform and finally endeavours to set out a number of possible future developments. Keywords: municipalities, local authorities, public accounting, Belgium JEL classification code: H83 227

2 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal

3 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering 1 Reglementair kader - evolutie 1.1 Vrij late introductie van boekhoudnormen De financiële en boekhoudkundige organisatie van de lokale instellingen kende een geleidelijke overgang van de zuivere organisatorische autonomie van de gemeenten naar steeds striktere reglementaire bepalingen (1). Met de informatisering van de lokale besturen werd de boekhouding ook nauwkeuriger en verfijnder. De boekhoudnormen voor de lokale besturen werden vrij laat ingevoerd (2). Pas kort vóór 1930 voelde men echt de noodzaak om de boekhoudkundige registratie van de ontvangsten en uitgaven van de gemeenten te moderniseren en de regels te harmoniseren voor het opstellen van de rekeningen en begrotingen. Tot dan voorzag de gemeentewet niet in een uniform kader voor de gemeentebegrotingen. De rudimentaire richtlijnen voor het opstellen van de begroting waren te vinden in twee rondzendbrieven van 1820 en Aanvullende richtlijnen van de bestendige deputaties vulden de leemten van het boekhoudsysteem zo goed mogelijk aan. De verscheidenheid van de boekhoudmethodes bemoeilijkte niet alleen het opstellen van betrouwbare statistieken maar maakte het ook onmogelijk voor de toenmalige regering om een nauwkeurige diagnose te stellen van de reële financiële gezondheid van de gemeenten die (toen al) om een herfinanciering vroegen. Een commissie opgericht in de schoot van de Vereniging van Steden bereidde in 1933 een hervorming van de gemeenteboekhouding voor. Zo kon de regering in haar rondzendbrief van 7 september 1934 richtlijnen geven voor het opstellen van de gemeentebegrotingen. Deze rondzendbrief werd in de daaropvolgende jaren door andere rondzendbrieven aangevuld en verduidelijkte een hele reeks principes die nu nog steeds de basis vormen van de gemeenteboekhouding (onderverdeling in hoofdstukken volgens de functionele indeling, onderscheid tussen de gewone en de buiten gewone dienst, onderscheid tussen eigen dienstjaar en vorige dienstjaren). Deze bepalingen werden door een wijziging van de gemeentewet in 1939 langs administratieve weg aangepast en aangevuld met nieuwe regels voor het administratief toezicht. Deze lagen eveneens aan de basis van de besluiten van de Regent van februari 1945 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (argc). (1) Coenen A., 2000, Introduction aux finances communales (La Charte), p. 90. (2) Van Audenhove M., Geschiedenis van de gemeentefinanciën, Volume 1 (Gemeentekrediet), pp

4 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 Vanaf 1 januari 1968 werd een nieuw rekeningstelsel ingevoerd in de boekhouding van de lokale besturen. Er werd gekozen voor de gemeenteboekhouding met functionele en economische indeling om de boekhouding van de lokale besturen in de nationale boekhouding te kunnen integreren. Dit rekeningstelsel vormt nog steeds de basis van de begrotingsboekhouding die de lokale besturen toepassen. 1.2 Toevoeging van een vermogensboekhouding aan de traditionele begrotingsboekhouding Dit reglementaire kader van de gemeenteboekhouding blijft van kracht tot aan de goedkeuring van de nieuwe gemeenteboekhouding op 1 januari 1995, die een zeer grote ingreep betekende door een vermogensboekhouding toe te voegen aan de bestaande begrotingsboekhouding. Het ging om een fundamentele hervorming in het financiële leven van de gemeenten waarbij voor het eerst nauwkeurige en dynamische informatie werd verstrekt over de waardering van het patrimonium en de schuldenlast van de gemeenten. Het originele van de hervorming was dat de tot dan toe gangbare begrotingsboekhouding behouden bleef maar aan een algemene boekhouding werd gekoppeld (geënt op de boekhouding toegepast door bedrijven). Deze nieuwe gemeenteboekhouding werd ingevoerd bij het Koninklijk Besluit van 2 augustus Het verslag aan de koning van het Koninklijk Besluit over dit nieuwe reglement verduidelijkt de doelstellingen. De nieuwe boekhouding die dit ontwerp wenst in te voeren, handhaaft het traditionele verworvene door een begrotingsboekhouding te behouden die gelijkenis vertoont met die welke werd ingevoerd bij het Besluit van de Regent van 10 februari 1945, maar wordt ook grotendeels gemoderniseerd door ze aan te vullen met een dubbele boekhouding die rekening houdt met alle concepten en economische stromen In het bijzonder het vermogen en de schuld, begrippen die typisch zijn voor de boekhouding van de ondernemingen en waarvan de betrouwbaarheid sterk afhankelijk is van de correcte waardering van deze bezittingen en schulden. De nieuwe gemeenteboekhouding wil dus deze begrippen en de waardering ervan integreren. Ook de economische stromen ervan zullen worden geïntegreerd omdat die een weerslag hebben op de waarde en tot uiting komen in de boekhoudkundige afschrijving van de goederen van het patrimonium en in de eventuele herwaardering. Dit nieuwe rekeningstelsel, of meer bepaald dit aanvullende aspect op het vlak van algemene boekhouding, werd in 1998 ook uitgebreid tot de ocmw s, in 2003 tot de provincies en in 2001 tot de politiezones. 230

5 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering 1.3 Geleidelijke invloed van de regionalisering op de boekhoudkundige organisatie van de lokale besturen Sinds de Lambermont-akkoorden en de regionalisering van de gemeentewet werd de budgettaire, boekhoudkundige en financiële organisatie een prerogatief van de gewesten. Eerst brachten de gewesten kleine wijzigingen aan aan het rekeningstelsel van de begrotingsboekhouding (functionele indeling) en/of aan het algemene rekeningstelsel (details van bepaalde algemene of bijzondere rekeningen). Meer recent hebben het Vlaamse en het Waalse Gewest meer ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. De Vlaamse regering heeft door het aannemen van een nieuw Gemeentedecreet het gemeenterecht ingrijpend veranderd (decreet van 6 juli 2005). Deze wijzigingen hebben zowel betrekking op de werking van de gemeentelijke organen als op de dagelijkse werking van de administratie. Specifiek voor de boekhouding is er een bepaling opgenomen die een hervorming voorziet. Het huidige systeem waarbij de enkelvoudige begrotingsboekhouding naast een dubbele algemene boekhouding bestaat zal vermoedelijk op termijn verdwijnen. De boekhouding moet gebeuren volgens een dubbel systeem dat aan de omvang van de activiteiten is aangepast (zoals de boekhouding die de ocmw s reeds voeren cf. infra). Uitvoeringsbesluiten moeten deze bepaling echter nog verder uitwerken en duidelijker stellen. De Waalse regering van haar kant, bracht eerst de verschillende wetgevingen over de lokale besturen samen in een Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Daarna voerde het een eerste hervorming van het gemeenterecht door (decreet van 8 december 2005) en wijzigde het de organisatie van het administratief toezicht op de lokale besturen (decreet van 22 november 2007). De gewestelijke beleidsverklaring voorzag meteen in een hervorming van de gemeenteboekhouding : De gemeenteboekhouding zal worden herschikt rond twee assen: enerzijds de boekhouding (en de uitvoeringsrekening van de begroting) als instrument van democratische controle en anderzijds de algemene boekhouding als referentie voor de analyse van de financiële toestand van de gemeenten. Een nieuw boekhoudreglement werd aangenomen bij het besluit van de Waalse regering van 5 juli 2007 (3) voor de gemeenten en van 17 januari 2008 voor de ocmw s. In feite gaat het niet om een grondige hervorming van de boekhouding zelf maar is het vooral een opsmuk van het argc met de bedoeling de gebreken te corrigeren, zoveel mogelijk te vereenvoudigen en, ten slotte, de leesbaarheid van de gegenereerde documenten te verbeteren (4). Dit laatste aspect kadert bovendien in het project E-comptes, dat de bedoeling heeft (3) Besluit van de Waalse regering van 5 juli 2007 in verband met het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, in uitvoering van het artikel L van de Code de la démocratie locale et de la décentralisation. (4) Brognon Ph. en Dessoy A., Janvier 2008, Réforme comptable et nouveaux outils d analyse financière pour les communes et les cpas wallons (Dexia, Brussel), 60 bladzijden.. 231

6 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 om alle gemeenten en ocmw s te voorzien van een software voor de geïnformatiseerde analyse van hun financiën. De boekhouding van de ocmw s werd vroeger geregionaliseerd dan die van de gemeenten en heeft tot een bijzonder complexe situatie geleid. Zowel de Brusselse, Vlaamse en Waalse regeringen hebben vanaf 1997 het boekhoudkundig kader van de ocmw s van hun ambtsgebied gewijzigd, terwijl de Duitstalige Gemeenschap de boekhouding van deze instellingen niet heeft veranderd. In Vlaanderen onderging de boekhouding van de ocmw s de belangrijkste wijziging. Het nieuwe boekhoudsysteem voorziet sedert 2003 dat het budget voortaan uit vier delen bestaat. Eerst en vooral is er het exploitatiebudget. Dat omvat de kosten en opbrengsten van elk activiteitencentrum van het ocmw. Het activiteitencentrum is een afdeling van het ocmw dat een bepaalde taak uitvoert: sociale bijstand, dagopvang, rusthuis, administratie en waarvan het aantal voor elk ocmw varieert. Daarbij komt nog het geconsolideerde exploitatiebudget voor het geheel van activiteiten van het ocmw. Het tweede luik is het investeringsbudget, dat de opbrengsten en kosten in verband met de aan- en verkoop van duurzame goederen omvat. Het derde gedeelte van de begroting is gewijd aan de cashflow die het ocmw tijdens het betrokken dienstjaar zal innen of uitgeven. Het laatste gedeelte, ten slotte, specificeert de gemeentelijke tegemoetkoming in het tekort van het ocmw. Ze wordt per activiteitencentrum berekend op basis van de cashflow. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die bevoegd is voor de boekhouding van de 19 Brusselse ocmw s, een hervorming doorgevoerd, die weliswaar minder omvangrijk is dan in Vlaanderen. Vier van deze wijzigingen verdienen onze bijzondere aandacht. In de eerste plaats wordt het traditionele onderscheid tussen de gewone en de buitengewone dienst vervangen door de begrippen exploitatiedienst en investeringsdienst. Ten tweede hebben sommige posten een nieuwe benaming gekregen. Voortaan spreekt men van herverdeling als de overdrachtuitgaven worden bedoeld en van financiële opbrengsten en financiële kosten om respectievelijk de schuldontvangsten en -uitgaven aan te duiden (cf. infra deel 3.3 de economische groepen). In tegenstelling tot de vroegere rubriek schulduitgaven, omvatten de financiële kosten evenwel uitsluitend de rentelasten en niet de kapitaalaflossingen. De aflossingen zijn immers opgenomen in de investeringsdienst. Ten derde corrigeren de kredieten van de vorige dienstjaren de gemeentelijke bijdrage in het tekort van het ocmw (een positief saldo wordt van deze bijdrage afgetrokken, terwijl een tekort er aan wordt toegevoegd). Ten slotte omvat het algemeen samenvattend overzicht van de begroting zowel de exploitatiedienst als de 232

7 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering investeringsdienst. Er is dus slechts één enkel boekhoudresultaat op basis van deze twee diensten. In Wallonië is de toevoeging van een aspect algemene boekhouding grotendeels geïnspireerd op de gemeenteboekhouding zonder een grondige wijziging aan te brengen in de begrotingsboekhouding. Los van de specificiteit van de opdrachten die deze twee lokale overheden hebben, gelijkt de Waalse ocmw-boekhouding zeer sterk op die voor de gemeenten, zowel op het vlak van de organisatie als van de boekhouddocumenten. 233

8 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal Principes basisbegrippen (5) 2.1 De twee pijlers van de nieuwe boekhouding van de lokale besturen De boekhouding van de lokale besturen heeft sinds 1995 voor de gemeenten (sedert 1998 voor de ocmw s en sinds 2003 voor de provincies) twee afzonderlijke en aanvullende aspecten (cf. grafiek), namelijk de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding. Grafiek 1:De twee pijlers van de boekhouding van de lokale besturen BEGROTINGS- BOEKHOUDING ALGEMENE BOEKHOUDING Kasboekhouding (enkel boekhouden) In- en uitgaande financiële stromen Vermogensboekhouding (dubbel boekhouden) Vermogenstoestand (roerende en onroerende activa, schulden, thesaurie) BEGROTING BEGROTINGSREKENING BALANS RESULTATENREKENING Overschot (boni) of tekort (mali) Nieuwe investeringen Nieuwe leningen Exploitatieresultaat van het boekjaar, uitzonderlijk resultaat Gemeentelijk patrimonium Gemeenteschuld De begrotingsboekhouding is een enkelvoudige boekhouding van de jaarlijkse stromen van ontvangsten (vastgestelde rechten en minwaarden) en uitgaven (vastleggingen en aanrekeningen). Deze boekhouding is toegankelijker en kan intuïtiever worden geïnterpreteerd, zodat ze eerder gehanteerd wordt door de colleges en gemeenteraden. (5) Het vervolg van dit artikel heeft vooral betrekking op de gemeenteboekhouding die momenteel in alle gemeenten van het land van kracht is en, na kleine wijzigingen, op de provincies en politiezones wordt toegepast. 234

9 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering De begrotings- of algemene boekhouding is een systeem van dubbele boekhouding zoals het systeem uit de privésector en registreert de schuld en het vermogen van de gemeente of het ocmw. Ze omvat de balans en de resultatenrekening. Ze registreert de bewegingen van de vermogenswaarden, de kosten en opbrengsten maar ook de inningen en uitbetalingen. Zo komt ze, met behulp van de balans, tot de vermogenssituatie en wordt het financieel resultaat bepaald aan de hand van de resultatenrekening. Ze is gebaseerd op algemene en bijzondere rekeningen. 2.2 Link tussen begrotings- en algemene boekhouding Het originele van de gemeenteboekhouding is dat het aspect algemene boekhouding werd toegevoegd, maar met behoud van de traditionele begrotingsboekhouding. Bijzonder aan de nieuwe boekhouding is dus dat dezelfde informatie in twee verschillende boekhoudcircuits kan worden ingevoerd. Technisch gezien vormt de economische code (cf. infra) de koppeling tussen deze twee boekhoudingen. Om het verband tussen deze twee boekhoudingen goed te begrijpen, is het nuttig de verschillende boekingsfasen van een ontvangst en een uitgave bij een lokaal bestuur als uitgangspunt te nemen. De tabellen 1 en 2 geven de verschillende fasen weer van de effectieve realisatie van de ontvangsten en uitgaven (met hun registratie in de verschillende boekhouddocumenten). Tabel 1: Schema van een uitgave Begrotingsvooruitzicht Vastlegging Aanrekening Krediet (beperkt) aangebracht op het initieel budget (of op de begrotingswijziging) Krediet vastgelegd voor een welbepaalde schuldeiser als gevolg van een contractuele verplichting van de gemeente of het OCMW. Dit vindt plaats op het ogenblik dat de bestelbon wordt uitgeschreven, de offerte toegewezen, de beslissing tot stand komt om een subsidie toe te kennen... Na ontvangst en nazicht van de factuur, wordt de uitgave in de boekhouding geregistreerd (eventueel met aanpassing van het bedrag van de vastlegging) Budget Begrotingsboekhouden Raad X X College van burgemeester en schepenen of Raad of Vast bureau Ordonnantie Erkenning van het exacte bedrag College van burgemeester en schepenen Raad of Vast bureau Mandaat Betaalmandaat wordt opgesteld (ontvanger krijgt de opdracht om de betaling uit te voeren) ter uitvoering van een ordonnantie X Algemene boekhouding Ontvanger X X College OCMW- Secretaris Betaling Ontvanger X 235

10 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 Tabel 2: Schema van een ontvangst Begrotingsvooruitzicht Recht Vastgesteld recht Ontvangstenstaat Krediet (beperkt) aangebracht op het initieel budget (of op de begrotingswijziging) Elk bedrag door iemand verschuldigd aan de gemeente of het OCMW, door een derde toegewezen tijdens een bepaald dienstjaar Vastgesteld recht dat voorwerp is van registratie in de boekhouding. Regels bepalen wanneer een recht moet worden vastgesteld: bijvoorbeeld de uitvoeringsdatum voor de inkohiering van een belasting, de subsidiebelofte Document dat de ontvanger opdracht geeft over te gaan tot een ontvangst Budget Begrotingsboekhouden Raad X X College van burgemeester en schepenen of Vast bureau Algemene boekhouding Ontvanger X X College ocmw-secretaris Inning Inning van de vordering, thesauriegewijs Ontvanger X Onverhaalbaar of oninbaar Vermindering van een vastgesteld recht (niet geïnd tijdens het lopende dienstjaar) als gevolg van insolvabiliteit van de schuldenaar, van een materiële vergissing (ontvanger), van opheffing of herstel (college van burgemeester en schepenen, Raad voor Maatschappelijk Welzijn). Raad Ontvanger X X Beide tabellen illustreren duidelijk dat de begrotingsboekhouding zich toespitst op het gedeelte dat aan de financiële stromen voorafgaat (te beginnen bij de begrotingsvooruitzichten), terwijl de algemene boekhouding pas daarna volgt (tot de eindfase van de betaling of de invordering). De link tussen de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding komt tot stand (via de economische code van het begrotingsartikel) op het ogenblik van de aanrekening van de uitgave of van het vastgestelde recht van de ontvangst: voor de uitgaven is de aanrekening de laatste handeling van de begrotingsboekhouding die in de algemene boekhouding een kost zal genereren; de volgende boekhoudkundige verrichtingen, zoals de betaalbaarstelling van het mandaat en de boeking van het rekeninguittreksel vinden enkel plaats in de algemene boekhouding; het creëren van een vastgesteld recht geeft aanleiding tot het boeken van een opbrengst in de algemene boekhouding. 236

11 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering 2.3 De boekhouddocumenten In de jaarlijkse boekhoudcyclus gebruiken de gemeenten en de ocmw s chronologisch twee reeksen van boekhouddocumenten: de begroting of het budget (en de eventuele begrotingswijzigingen in de loop van het dienstjaar) de jaarrekening (die de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening omvat). Deze twee documenten verschillen zowel door hun eerste bestemming, de vorm waarin ze worden gepresenteerd, de manier waarop ze worden goedgekeurd, de regels voor het administratief toezicht waaraan ze onderworpen zijn (procedure en termijnen inzake goedkeuring ) als door de inhoud van de financiële informatie. Op het vlak van de financiële analyse bieden deze twee documenten dus vrij verschillende mogelijkheden (cf. deel 3 financiële analyse). Terwijl de begroting uitsluitend deel uitmaakt van de begrotingsboekhouding, behoren de jaarrekeningen zowel tot de begrotings- als de algemene boekhouding. a) De begroting of het budget De begroting of budget is de nauwkeurige raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financiële dienstjaar kunnen worden uitgevoerd, met uitzondering van de geldbewegingen die voor rekening van derden worden uitgevoerd of die enkel een weerslag hebben op de thesaurie, evenals de ontvangsten en de uitgaven van de gemeentebedrijven en - diensten die een afzonderlijke activiteit hebben met industrieel of commercieel karakter (uitsluitend winst of verlies). In de boekhoudcyclus vormt de begroting het initieel financieel document. Daarom heeft het een bijzonder belang. Er zijn gewoonlijk drie belangrijke aspecten verbonden aan het opstellen van een begroting: een machtiging (wettelijke basis): door de goedkeuring van de begroting, geeft de gemeenteraad aan het college opdracht om de geplande uitgaven vast te leggen en de verwachte ontvangsten te realiseren (onder meer belastingen heffen); 237

12 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 een raming (financieel beheer): de begroting omvat alle ontvangsten en uitgaven die door het college werden gepland en vormt een prognose van de financiële toestand van de gemeente op het einde van het komende financiële dienstjaar; een politieke daad (programma): via de toekenning van uitgavenkredieten voor de verschillende aangelegenheden van gemeentelijk belang is de begroting eveneens een financiële vertaling van het politieke programma van de gemeentelijke meerderheid die aan de macht is. De begroting is in haar huidige opvatting veel meer dan een gewone opsomming van uit te voeren ontvangsten en uitgaven, omdat ze een belangrijk aantal bewijsstukken en bijbehorende tabellen omvat (waardoor men een vollediger en meer gedetailleerd beeld van bepaalde beheersdomeinen heeft (personeel, schuld, links met derde verenigingen ). Om de gemeenten te helpen bij het opstellen van hun begroting verspreidt elk Gewest jaarlijks een belangrijke begrotingscirculaire waarin vooral gewezen wordt op de begrotingsprincipes, de boeking van nieuwe artikels wordt verduidelijkt en aanbevelingen worden meegegeven van parameters voor het ramen van bepaalde ontvangsten en uitgaven. b) De jaarrekening De begrotingsrekening recapituleert, na het afsluiten van het dienstjaar, de mate waarin de begrotingsvooruitzichten van de ontvangsten en uitgaven werkelijk werden gerealiseerd. Hoewel de begroting slechts een prognose of raming is van de vastleggingen en de vastgestelde rechten, levert de begrotingsrekening, in vrijwel dezelfde vorm als de begroting, kostbare informatie over de diverse stadia van realisaties van de ontvangsten en uitgaven. Ze vormt in dit opzicht een instrument om de kwaliteit van de uitvoering van de begroting te meten. De balans geeft een beeld van de vermogenstoestand van de gemeente op 31 december van elk dienstjaar. De resultatenrekening is een synthese van de rekeningen van de kosten en opbrengsten en geeft aan in welke mate in de loop van het dienstjaar de geregistreerde verrijkende en verarmende bewegingen een invloed hebben op het eigen vermogen van de gemeente. 238

13 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering Deze drie documenten (begrotingsrekening, balans, resultatenrekening) vormen samen de jaarrekening van de gemeente, die de gemeenteraad in principe elk jaar moet goedkeuren tijdens het eerste kwartaal. 2.4 De spelers die betrokken zijn bij de boekhouding en de lokale financiën We beperken ons hier tot een overzicht van de bevoegdheden die aan de interne actoren van de lokale besturen zijn toegekend. Het is duidelijk dat de toezichthoudende overheden (voornamelijk het Gewest, maar ook de federale staat voor de politiezones) een doorslaggevende rol spelen in de procedures in verband met de goedkeuring van de boekhouddocumenten en de financiële controle. a) De raad De raad (op het niveau van de gemeente, de provincie, het ocmw of de politiezone) is het wetgevend gezag dat bepaalt welk beleid de lokale instelling zal volgen. Wat de financiële aspecten betreft, is de raad vooral bevoegd voor het stemmen over de begroting, de goedkeuring van de jaarrekening en het aannemen van de reglementen over belastingen (voor de gemeenten en provincies). b) Het college Het college (of het vast bureau van de ocmw s) is belast met het dagelijks beheer. Behalve de voorbereiding van de begroting treedt het college geregeld op in diverse stadia van uitvoering van de ontvangsten en uitgaven (cf. tabel 1 en 2). Het college verdeelt onder zijn leden de bevoegdheden en de directies van de gemeentediensten waarmee het belast is. De schepenen hebben echter geen individuele macht en ze oefenen hun opdracht enkel uit als een verenigde collegiale groep. In dit kader en binnen deze grenzen oefent de schepen van Financiën de opdracht uit die hem door het college werd toevertrouwd. c) De secretaris De secretaris is belast met de voorbereiding van de aangelegenheden die aan de raad en het college worden voorgelegd (en dus ook de financiële dossiers). Hij woont de vergaderingen van de raad en het college bij. Hij is belast 239

14 Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 met het opstellen van de notulen en het overschrijven van de beraadslagingen en besluiten. Onder het gezag van het college leidt en coördineert hij de administratieve diensten. Op het vlak van de financiële aangelegenheden is de secretaris eerder betrokken bij de voorbereiding van de begroting. In de vroegere boekhouding hielden zowel de diensten van de secretaris als die van de ontvanger de grootboeken van de ontvangsten en uitgaven bij, alsook het dikke boek van de eigendommen en het register van de leningen. d) De ontvanger (de bijzondere rekenplichtige in de politiezones) De ontvangers (of bijzonder rekenplichtigen) spelen uiteraard een sleutelrol in de boekhouding en het financieel beheer van de lokale besturen. De gemeentewet onderscheidt, volgens het aantal inwoners van de gemeente, twee soorten statuten: plaatselijk ontvanger : lokaal ambtenaar (gemeente, ocmw of provincie) die door de raad wordt benoemd. gewestelijk ontvanger : gewestelijk ambtenaar die zijn functies kan uitoefenen in gemeenten met minder dan inwoners en in ocmw s van gemeenten met minder dan inwoners. Hun opdracht wordt strikt bepaald door de wet of gewestdecreten en door andere regelgeving, waaronder het algemeen reglement op de boekhouding. Zoals reeds werd aangestipt, werd deze wetgeving of reglementering gedeeltelijk geregionaliseerd, zodat de activiteiten en verantwoordelijkheden van de ontvangers kunnen variëren naargelang van de gewesten. We vermelden in het bijzonder de nieuwe bepalingen van het nieuw Vlaams gemeentedecreet, dat na goedkeuring een nieuwe financiële organisatie voorziet en de rol van de ontvanger herziet (6). (6) De klassieke functie van ontvanger wordt omgezet in een functie van financieel beheerder. Deze laatste is de ambtenaar die met de gemeentefinanciën is belast. Terzelfder tijd is de financiële beheerder belast met verscheidene taken op het vlak van controle en verslaggeving. Taken die de financieel beheerder uitoefent onder zijn eigen verantwoordelijkheid: voorafgaande controle van het krediet en van de wettigheid van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële implicaties; inning van de ontvangsten; uitvoering van de betalingen (in opdracht van de gemeentesecretaris of de titularis van de begroting); debiteurenbeheer. Taken die de financieel beheerder uitoefent onder de functionele leiding van de secretaris en in overleg met het managementteam : opstellen van de financiële nota van het meerjarenplan en van de begroting; voeren van de gemeenteboekhouding en opstellen van de jaarrekening; thesauriebeheer; financiële analyse en beleidsadvies over financiën. 240

15 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering De voornaamste opdracht van de ontvanger kan als volgt worden samengevat: De ontvanger is de rekenplichtige van de gemeente De ontvanger voert de boekhouding van het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de juistheid van de boekingen. Hij stelt de jaarrekeningen op: begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en bijlage. De ontvanger is belast met het innen van de ontvangsten en het beheer van de geschillen. De ontvanger is, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, belast met het innen van de ontvangsten De ontvanger moet maatregelen nemen met het oog op de snelle inning van de ontvangsten onder zijn verantwoordelijkheid, zonder een opdracht of machtiging af te wachten. De ontvanger controleert de wettigheid van de uitgaven De ontvanger is belast om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, de geordonnanceerde uitgaven te betalen op basis van regelmatige bevelschriften. Indien de uitgave onwettig is, moet de ontvanger, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, de betaling weigeren en het bevelschrift naar het gezag terugsturen met het verzoek om, zo nodig, de uitgave te regelen. Deze opdracht heeft tot doel het politieke gezag een waarborg te bieden voor de wettigheid en de regelmatigheid van zijn optreden. De sanctie is de persoonlijke geldelijke aansprakelijkheid en vereist daarom dat de onafhankelijkheid van de ontvanger ten aanzien van het gezag gewaarborgd blijft. De ontvanger is belast met het beheer van de thesaurie. De ontvanger betaalt de uitgaven, int de ontvangsten, opent en beheert de financiële rekeningen, stelt de maandelijkse prognoses in verband met de thesaurie op en belegt de theasurieoverschotten. De ontvanger is de financiële adviseur. De nieuwe gemeentewet en de nieuwe reglementen op de boekhouding maken van de ontvanger de financiële adviseur van het bestuur. Hij geeft zijn advies over alle vraagstukken die een financiële of budgettaire weerslag hebben, met name het aangaan van leningen, het schuldbeheer, de hulp bij het opstellen van de begrotingen, de 241

BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTEN

BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTEN BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTEN onder leiding van PAUL COMHAIRE met bijdragen van Paul COMHAIRE Frederic DAERDEN Frans HAEX Andre JACQUINET Jean-Marie JOIRIS Daniel PRAET Jean VANDERHAEGEN

Nadere informatie

Tekst afgesloten op 30 april 2009.

Tekst afgesloten op 30 april 2009. Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 De modernisering van de boekhouding van de Federale Overheid: algemene opzet Luc BUFFEL Adviseur-generaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Synthese van de accrual-hervorming van de Belgische staat en de gewesten

Synthese van de accrual-hervorming van de Belgische staat en de gewesten Synthese van de accrual-hervorming van de Belgische staat en de gewesten Vergelijkende analyse van Study 14 van de IFAC, 3e editie januari 2011 en van het verslag van het Belgisch Rekenhof, 5 januari 2011

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

REKENHOF. Inning en controle van de roerende voorheffing. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Inning en controle van de roerende voorheffing. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Inning en controle van de roerende voorheffing Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, januari 2009 REKENHOF Inning en controle van de roerende voorheffing Verslag

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Dubbel boekhouden voor lokale besturen in vraag?

Dubbel boekhouden voor lokale besturen in vraag? EDITORIAAL Rudi Hellebosch en Veerle Van Vaerenbergh Dubbel boekhouden voor lokale besturen in vraag? Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 164 dat elke gemeente een voor de aard en de omvang van haar

Nadere informatie

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep Audit op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 4 Zitting 2006-2007 Januari 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN DEEL II Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007-475- MARINO KEULEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP In dit verslag onderzoekt het Rekenhof de kennis, de waardering en

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie