ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015"

Transcriptie

1 1. Definities 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: B.J. Events B.V., B.J. Holding B.V Opdrachtgever: Iedereen met wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een overeenkomst aangaat dan wel aan wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een aanbieding of een offerte uitbrengt. 2. Toepasselijkheid 2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. en opdrachtgever. 2.2 Van deze algemene verhuurvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van B.J. Events B.V. hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. 3.2 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door B.J. Events B.V., respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door B.J. Events B.V., respectievelijk de dag waarop B.J. Events B.V. een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde. 4. Prijzen en prijsaanpassingen 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd. 4.2 B.J. Events B.V. behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst wezenlijke wijzingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleidingen geven 4.3 B.J. Events B.V. stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien zij gebruik maakt van het in 4.2 bedoelde recht prijswijzingen door te voeren. 4.4 Bij een wijziging hoger dan 15% van de overeengekomen kostprijs kan de opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk ontbinden, en wel binnen 8 dagen na de schriftelijke kennisgeving door B.J. Events B.V. van de prijswijzing. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 1 OF 8

2 5. Betalingen 5.1 De huurprijs, de transportkosten, toeslagen en BTW dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdrachtaanvang daar B.J. Events B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.2 Betaling dient te geschieden contant ten kantore van B.J. Events B.V. of op een door B.J. Events B.V. aan te wijzen bankrekening. 5.3 B.J. Events B.V. is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid te verlangen, alsmede om de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van B.J. Events B.V. is voldaan. 5.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaald, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op een door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 125, Door B.J. Events B.V. in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij B.J. Events B.V. door de rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 5.6 Bij een situatie als vermeld en artikel 14.2 worden alle vorderingen van B.J. Events B.V. op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar. 5.7 Onder opdrachtgever in de zijn van artikel 5.6 wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, zoon-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan. 5.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. Annuleringen 6.1 De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. De volgende vergoeding is van kracht: annulering tot en met de 31 e dag voor uitvoeringsdatum moet 60% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan annulering na de 31 e dag, doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum, 70% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan annulering binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum, 100% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 2 OF 8

3 7. Levering en leveringstijden 7.1 Het overeengekomen tijdstip waarop B.J. Events B.V. de uitvoering van de opdracht start dan wel wanneer de verhuurde zaken voor gebruik wordt opgeleverd, wordt door B.J. Events B.V. naar redelijkheid nagestreefd. 7.2 Levertijd verplicht B.J. Events B.V. niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten. 7.3 B.J. Events B.V. zal iedere prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen en is hierbij bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te leveren (uit te voeren), al dan niet door middel van (zaken en/of diensten) van derden. 7.4 Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is B.J. Events B.V. gerechtigd ter zake deze deellevering te factureren. 7.5 Indien schriftelijk is overeengekomen dat B.J. Events B.V. zorg draagt voor transport dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij of zij op de afgesproken tijdstippen aanwezig is op het afgesproken adres om de materialen in ontvangst te nemen cq. retour te geven. Eventuele wachttijd zal aan de opdrachtgever worden doorberekend. 8. Vergunningen en keuringen 8.1 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste vergunningen, toestemmingen en ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht door B.J. Events B.V.. Indien B.J. Events B.V. een aanvraag voor een vergunning, toestemming of ontheffing verzorgt ten behoeve van de opdrachtgever, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 8.2 Indien door een keurende instantie een bouwwerk en/of het gebruik ervan niet wordt toegelaten, blijft de overeenkomst van kracht en dienen alle uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen te worden voldaan. 8.3 De kosten voor aanpassing, voortvloeiende uit instructies van keurende instanties komen voor rekening van de opdrachtgever. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 3 OF 8

4 9. Locatie 9.1 De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de locatie voor alle transportmiddelen van B.J. Events B.V. of door haar ingeschakelde derden. 9.2 De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen de B.J. Events B.V. bij het leveren van de prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde auto s of andere obstakels. 9.3 De inrichting van de locatie, in het bijzonder de plaats waar de prestatie moet worden geleverd evenals benodigde voorzieningen zoals elektriciteit dienen zodanig te zijn dat B.J. Events B.V. de prestatie kan leveren zonder dat B.J. Events B.V. bijzondere voorzieningen hoeft te treffen. 9.4 De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat B.J. Events B.V. op schriftelijke overeengekomen einddatum van de verhuur, de verhuurde of te beschikking gestelde zaken schoon,leeg en onbeschadigd ter beschikking krijgt. 9.5 De opdrachtgever garandeert B.J. Events B.V. dat de ondergrond waarop de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken gebouwd worden, dan wel aan en afgevoerd, voldoende draagkracht heeft. De opdrachtgever kan in verband met deze garantie in overleg treden met de ter plaatse bevoegde instantie en met de technische dienst van B.J. Events B.V. 9.6 De opdrachtgever vrijwaart B.J. Events B.V. voor alle aanspraken van opdrachtgever of van derden ter zake van schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de verharding, bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor zover deze schade voortvloeit uit het leveren van de prestatie. 9.7 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van algemene voorzieningen (toiletten, was-kleed- en schaftruimte) te behoeve van het personeel van B.J. Events B.V. of ten behoeve van door B.J. Events B.V. ingeschakelde derden gedurende de periode dat zij op het door de opdrachtgever aangewezen terrein zijn. 9.8 Indien materieel en of apparatuur gevoed moet worden met spanning, dient de opdrachtgever spanning te voorzien tot op de locatie waar deze geplaatst moet of moeten worden. 9.9 De opdrachtgever is verplicht B.J. Events B.V., haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen. 10. Gehuurde goederen en/of objecten 10.1 Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en overige materialen welke worden gebruikt door B.J. Events B.V., zijn voor risico van de opdrachtgever Het is de opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door B.J. Events B.V. gebouwde objecten. Indien dit toch gebeurd, aanvaardt B.J. Events B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schaden en/of persoonlijk letsel en de hieruit voortkomende gevolgen Het is de opdrachtgever ten strengste verboden te zagen, boren of bekladden van materialen van B.J. Events B.V. Alle kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de opdrachtgever Indien storingen / problemen veroorzaakt of te wijten is aan aansluit-, programmeer- of instellingsfouten van de opdrachtgever zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht De opdrachtgever of diens uitvoerende wordt geacht voldoende bekend te zijn met de gehuurde apparatuur teneinde daar verantwoord en veilig mee te kunnen werken. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 4 OF 8

5 11. Gebruik en klachten van verhuurde en ter beschikking gestelde zaken 11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door B.J. Events B.V. verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.J. Events B.V Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens B.J. Events B.V. blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen Degene, aan wie informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die B.J. Events B.V. hiervan mocht ondervinden. 12. Aansprakelijkheid, veiligheid en schadevergoedingen 12.1 Elke aansprakelijkheid van B.J. Events B.V., waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudends opzet of grove schuld zijdens B.J. Events B.V., en onverminderd het vermelde in art Indien de rechter mocht oordelen dat B.J. Events B.V. beroep toekomt op art beperkt de aansprakelijkheid van B.J. Events B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak of de opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van B.J. Events B.V. een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt Opdrachtgever is gehouden B.J. Events B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waardoor de aansprakelijkheid van B.J. Events B.V. In deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge art. 6:171 B.W. ( aansprakelijkheid voor nietondergeschikte/onderaannemers) en art. 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid) 12.4 De opdrachtgever is gehouden tijdig een toereikende aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan B.J. Events B.V. dient te overleggen In geval van verhuur van zaken door B.J. Events B.V. aan de opdrachtgever is de opdrachtgever tot het moment van afhalen af teruggave verplicht als een goede huisvader voor de zaken zorg te dragen en is volledig aansprakelijk voor alle schade welke gevolg is van beschadiging, verlies, diefstal etc. De opdrachtgever dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden Op verzoek van de opdrachtgever wordt, al dan niet tegen berekening van kosten, door B.J. Events B.V. informatie verstrekt aan de opdrachtgever m.b.t. toelaatbare belastingen van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever staat er voor in dat deze belasting nooit overschreden wordt. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 5 OF 8

6 12.7 B.J. Events B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de veiligheid van door de opdrachtgever ingeschakelde vrijwilligers. De opdrachtgever of door hem ingehuurde derden vrijwaren B.J. Events B.V. volledig voor de gevolgen, direct of indirect, die te maken hebben met onzorgvuldig handelen en veiligheid van ingehuurde vrijwilligers. Eventuele schade of claims komen voor rekening en risico van de opdrachtgever Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers van B.J. Events B.V. en gevaar komt, behoudt B.J. Events B.V. zich het recht voor haar werkzaamheden te staken en gestaakt te houden totdat de situatie weer veilig is De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste aarding van de constructie tegen blikseminslag e.d B.J. Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat B.J. Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie B.J. Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan: Gebouwen, beplanting, straatwerk, erf afscheidingen e.d. en leidingen, kabels, buizen e.d. in of op de bodem. 13. Overmacht 13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van B.J. Events B.V. onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van B.J. Events B.V. en door haar voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongelukken met transportmiddel van B.J. Events B.V. af van nakomen van afspraken door leveranciers van B.J. Events B.V., terrorisme en natuurrampen, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de prestatie, weersomstandigheden, waaronder windkracht en een zekere helling van locatie, waardoor het onveilig of gevaarlijk wordt om tot opbouw van de te leveren zaken over te gaan en alle omstandigheden waardoor B.J. Events B.V. niet dan wel tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan B.J. Events B.V. enige verwijt kan worden gemaakt Storingen of het niet functioneren van materialen door niet afdoende energievoorzieningen anders dan B.J. Events B.V. specificeert valt geheel buiten de B.J. Events B.V. aansprakelijkheid of anderzijds gederfde schade B.J. Events B.V. behoud het recht geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Windkracht en winddreiging kracht 7 volgens de Schaal van Beaufort (50km/h of 13,9 m/s) en hoger is reden om in overleg met de opdrachtgever of verantwoordelijke op locatie het evenement te beëindigen en materieel veilig te stellen. B.J. Events B.V. respecteert daarin de keuringen en voorschriften van haar materieel. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 6 OF 8

7 14. Opschorting en ontbinding 14.1 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is B.J. Events B.V. gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van B.J. Events B.V. tot enige schadevergoeding Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met B.J. Events B.V. gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is af zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens B.J. Events B.V. te voldoen alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder curatele stelling, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag te laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke korte termijn is opgeheven is B.J. Events B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van B.J. Events B.V. tot enige schadevergoeding en onverminderd de B.J. Events B.V. verder toekomende rechten. 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter 15.1 Op alle offertes, aangeboden en/of overeenkomsten met B.J. Events B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen uit of naar aanleiding van door B.J. Events B.V. verstrekte offertes en/of met B.J. Events B.V. gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Roermond Het vermelde in art strekt uitsluitend ten behoeve van B.J. Events B.V. is derhalve ten alle tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in art bevoegd is Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst ten kantore van de Kamer van Koophandel Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 7 OF 8

8 16. Klacht- & Storings- meldingen 16.1 In geval van storing aan de gehuurde apparatuur of klachten over de verrichte werkzaamheden kunt u contact opnemen B.J. Events B.V In geval van storing zal onze storingsmonteur eerst proberen het probleem middels telefonische support te verhelpen. Indien noodzakelijk kan in overleg met u worden besloten tot het leveren van verdere support op locatie of het leveren van vervangende apparatuur. Indien de storing is te wijten aan het niet naar behoren functioneren van de door B.J. Events B.V. geleverde materialen wordt voor de support geen kosten in rekening gebracht Indien de storing wordt veroorzaakt door apparatuur van derden of voortkomt uit ondeskundig gebruik zullen hiervoor wel extra kosten worden doorberekend Een storing welke niet vooraf en tijdens het evenement direct door de huurder wordt gemeld aan B.J. Events B.V., kan nooit leiden tot het niet berekenen cq. terugbetalen van huurbedragen aan de huurder Alle soorten meldingen dienen te worden gemeld als eerste (direct) telefonisch en schriftelijk binnen 24uur na afloop van de betreffende werkzaamheden / evenement / verhuur aan 17. Vrijwaring 17.1 De opdrachtgever vrijwaart B.J. Events B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht Indien opdrachtgever aan B.J. Events B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 8 OF 8

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie