ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015"

Transcriptie

1 1. Definities 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: B.J. Events B.V., B.J. Holding B.V Opdrachtgever: Iedereen met wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een overeenkomst aangaat dan wel aan wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een aanbieding of een offerte uitbrengt. 2. Toepasselijkheid 2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. en opdrachtgever. 2.2 Van deze algemene verhuurvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van B.J. Events B.V. hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. 3.2 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door B.J. Events B.V., respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door B.J. Events B.V., respectievelijk de dag waarop B.J. Events B.V. een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde. 4. Prijzen en prijsaanpassingen 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd. 4.2 B.J. Events B.V. behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst wezenlijke wijzingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleidingen geven 4.3 B.J. Events B.V. stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien zij gebruik maakt van het in 4.2 bedoelde recht prijswijzingen door te voeren. 4.4 Bij een wijziging hoger dan 15% van de overeengekomen kostprijs kan de opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk ontbinden, en wel binnen 8 dagen na de schriftelijke kennisgeving door B.J. Events B.V. van de prijswijzing. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 1 OF 8

2 5. Betalingen 5.1 De huurprijs, de transportkosten, toeslagen en BTW dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdrachtaanvang daar B.J. Events B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.2 Betaling dient te geschieden contant ten kantore van B.J. Events B.V. of op een door B.J. Events B.V. aan te wijzen bankrekening. 5.3 B.J. Events B.V. is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid te verlangen, alsmede om de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van B.J. Events B.V. is voldaan. 5.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaald, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op een door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 125, Door B.J. Events B.V. in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij B.J. Events B.V. door de rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 5.6 Bij een situatie als vermeld en artikel 14.2 worden alle vorderingen van B.J. Events B.V. op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar. 5.7 Onder opdrachtgever in de zijn van artikel 5.6 wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, zoon-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan. 5.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. Annuleringen 6.1 De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. De volgende vergoeding is van kracht: annulering tot en met de 31 e dag voor uitvoeringsdatum moet 60% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan annulering na de 31 e dag, doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum, 70% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan annulering binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum, 100% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 2 OF 8

3 7. Levering en leveringstijden 7.1 Het overeengekomen tijdstip waarop B.J. Events B.V. de uitvoering van de opdracht start dan wel wanneer de verhuurde zaken voor gebruik wordt opgeleverd, wordt door B.J. Events B.V. naar redelijkheid nagestreefd. 7.2 Levertijd verplicht B.J. Events B.V. niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten. 7.3 B.J. Events B.V. zal iedere prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen en is hierbij bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te leveren (uit te voeren), al dan niet door middel van (zaken en/of diensten) van derden. 7.4 Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is B.J. Events B.V. gerechtigd ter zake deze deellevering te factureren. 7.5 Indien schriftelijk is overeengekomen dat B.J. Events B.V. zorg draagt voor transport dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij of zij op de afgesproken tijdstippen aanwezig is op het afgesproken adres om de materialen in ontvangst te nemen cq. retour te geven. Eventuele wachttijd zal aan de opdrachtgever worden doorberekend. 8. Vergunningen en keuringen 8.1 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste vergunningen, toestemmingen en ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht door B.J. Events B.V.. Indien B.J. Events B.V. een aanvraag voor een vergunning, toestemming of ontheffing verzorgt ten behoeve van de opdrachtgever, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 8.2 Indien door een keurende instantie een bouwwerk en/of het gebruik ervan niet wordt toegelaten, blijft de overeenkomst van kracht en dienen alle uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen te worden voldaan. 8.3 De kosten voor aanpassing, voortvloeiende uit instructies van keurende instanties komen voor rekening van de opdrachtgever. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 3 OF 8

4 9. Locatie 9.1 De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de locatie voor alle transportmiddelen van B.J. Events B.V. of door haar ingeschakelde derden. 9.2 De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen de B.J. Events B.V. bij het leveren van de prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde auto s of andere obstakels. 9.3 De inrichting van de locatie, in het bijzonder de plaats waar de prestatie moet worden geleverd evenals benodigde voorzieningen zoals elektriciteit dienen zodanig te zijn dat B.J. Events B.V. de prestatie kan leveren zonder dat B.J. Events B.V. bijzondere voorzieningen hoeft te treffen. 9.4 De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat B.J. Events B.V. op schriftelijke overeengekomen einddatum van de verhuur, de verhuurde of te beschikking gestelde zaken schoon,leeg en onbeschadigd ter beschikking krijgt. 9.5 De opdrachtgever garandeert B.J. Events B.V. dat de ondergrond waarop de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken gebouwd worden, dan wel aan en afgevoerd, voldoende draagkracht heeft. De opdrachtgever kan in verband met deze garantie in overleg treden met de ter plaatse bevoegde instantie en met de technische dienst van B.J. Events B.V. 9.6 De opdrachtgever vrijwaart B.J. Events B.V. voor alle aanspraken van opdrachtgever of van derden ter zake van schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de verharding, bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor zover deze schade voortvloeit uit het leveren van de prestatie. 9.7 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van algemene voorzieningen (toiletten, was-kleed- en schaftruimte) te behoeve van het personeel van B.J. Events B.V. of ten behoeve van door B.J. Events B.V. ingeschakelde derden gedurende de periode dat zij op het door de opdrachtgever aangewezen terrein zijn. 9.8 Indien materieel en of apparatuur gevoed moet worden met spanning, dient de opdrachtgever spanning te voorzien tot op de locatie waar deze geplaatst moet of moeten worden. 9.9 De opdrachtgever is verplicht B.J. Events B.V., haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen. 10. Gehuurde goederen en/of objecten 10.1 Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en overige materialen welke worden gebruikt door B.J. Events B.V., zijn voor risico van de opdrachtgever Het is de opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door B.J. Events B.V. gebouwde objecten. Indien dit toch gebeurd, aanvaardt B.J. Events B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schaden en/of persoonlijk letsel en de hieruit voortkomende gevolgen Het is de opdrachtgever ten strengste verboden te zagen, boren of bekladden van materialen van B.J. Events B.V. Alle kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de opdrachtgever Indien storingen / problemen veroorzaakt of te wijten is aan aansluit-, programmeer- of instellingsfouten van de opdrachtgever zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht De opdrachtgever of diens uitvoerende wordt geacht voldoende bekend te zijn met de gehuurde apparatuur teneinde daar verantwoord en veilig mee te kunnen werken. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 4 OF 8

5 11. Gebruik en klachten van verhuurde en ter beschikking gestelde zaken 11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door B.J. Events B.V. verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.J. Events B.V Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens B.J. Events B.V. blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen Degene, aan wie informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die B.J. Events B.V. hiervan mocht ondervinden. 12. Aansprakelijkheid, veiligheid en schadevergoedingen 12.1 Elke aansprakelijkheid van B.J. Events B.V., waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudends opzet of grove schuld zijdens B.J. Events B.V., en onverminderd het vermelde in art Indien de rechter mocht oordelen dat B.J. Events B.V. beroep toekomt op art beperkt de aansprakelijkheid van B.J. Events B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak of de opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van B.J. Events B.V. een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt Opdrachtgever is gehouden B.J. Events B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waardoor de aansprakelijkheid van B.J. Events B.V. In deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge art. 6:171 B.W. ( aansprakelijkheid voor nietondergeschikte/onderaannemers) en art. 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid) 12.4 De opdrachtgever is gehouden tijdig een toereikende aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan B.J. Events B.V. dient te overleggen In geval van verhuur van zaken door B.J. Events B.V. aan de opdrachtgever is de opdrachtgever tot het moment van afhalen af teruggave verplicht als een goede huisvader voor de zaken zorg te dragen en is volledig aansprakelijk voor alle schade welke gevolg is van beschadiging, verlies, diefstal etc. De opdrachtgever dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden Op verzoek van de opdrachtgever wordt, al dan niet tegen berekening van kosten, door B.J. Events B.V. informatie verstrekt aan de opdrachtgever m.b.t. toelaatbare belastingen van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever staat er voor in dat deze belasting nooit overschreden wordt. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 5 OF 8

6 12.7 B.J. Events B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de veiligheid van door de opdrachtgever ingeschakelde vrijwilligers. De opdrachtgever of door hem ingehuurde derden vrijwaren B.J. Events B.V. volledig voor de gevolgen, direct of indirect, die te maken hebben met onzorgvuldig handelen en veiligheid van ingehuurde vrijwilligers. Eventuele schade of claims komen voor rekening en risico van de opdrachtgever Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers van B.J. Events B.V. en gevaar komt, behoudt B.J. Events B.V. zich het recht voor haar werkzaamheden te staken en gestaakt te houden totdat de situatie weer veilig is De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste aarding van de constructie tegen blikseminslag e.d B.J. Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat B.J. Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie B.J. Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan: Gebouwen, beplanting, straatwerk, erf afscheidingen e.d. en leidingen, kabels, buizen e.d. in of op de bodem. 13. Overmacht 13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van B.J. Events B.V. onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van B.J. Events B.V. en door haar voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongelukken met transportmiddel van B.J. Events B.V. af van nakomen van afspraken door leveranciers van B.J. Events B.V., terrorisme en natuurrampen, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de prestatie, weersomstandigheden, waaronder windkracht en een zekere helling van locatie, waardoor het onveilig of gevaarlijk wordt om tot opbouw van de te leveren zaken over te gaan en alle omstandigheden waardoor B.J. Events B.V. niet dan wel tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan B.J. Events B.V. enige verwijt kan worden gemaakt Storingen of het niet functioneren van materialen door niet afdoende energievoorzieningen anders dan B.J. Events B.V. specificeert valt geheel buiten de B.J. Events B.V. aansprakelijkheid of anderzijds gederfde schade B.J. Events B.V. behoud het recht geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Windkracht en winddreiging kracht 7 volgens de Schaal van Beaufort (50km/h of 13,9 m/s) en hoger is reden om in overleg met de opdrachtgever of verantwoordelijke op locatie het evenement te beëindigen en materieel veilig te stellen. B.J. Events B.V. respecteert daarin de keuringen en voorschriften van haar materieel. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 6 OF 8

7 14. Opschorting en ontbinding 14.1 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is B.J. Events B.V. gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van B.J. Events B.V. tot enige schadevergoeding Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met B.J. Events B.V. gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is af zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens B.J. Events B.V. te voldoen alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder curatele stelling, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag te laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke korte termijn is opgeheven is B.J. Events B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van B.J. Events B.V. tot enige schadevergoeding en onverminderd de B.J. Events B.V. verder toekomende rechten. 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter 15.1 Op alle offertes, aangeboden en/of overeenkomsten met B.J. Events B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen uit of naar aanleiding van door B.J. Events B.V. verstrekte offertes en/of met B.J. Events B.V. gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Roermond Het vermelde in art strekt uitsluitend ten behoeve van B.J. Events B.V. is derhalve ten alle tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in art bevoegd is Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst ten kantore van de Kamer van Koophandel Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 7 OF 8

8 16. Klacht- & Storings- meldingen 16.1 In geval van storing aan de gehuurde apparatuur of klachten over de verrichte werkzaamheden kunt u contact opnemen B.J. Events B.V In geval van storing zal onze storingsmonteur eerst proberen het probleem middels telefonische support te verhelpen. Indien noodzakelijk kan in overleg met u worden besloten tot het leveren van verdere support op locatie of het leveren van vervangende apparatuur. Indien de storing is te wijten aan het niet naar behoren functioneren van de door B.J. Events B.V. geleverde materialen wordt voor de support geen kosten in rekening gebracht Indien de storing wordt veroorzaakt door apparatuur van derden of voortkomt uit ondeskundig gebruik zullen hiervoor wel extra kosten worden doorberekend Een storing welke niet vooraf en tijdens het evenement direct door de huurder wordt gemeld aan B.J. Events B.V., kan nooit leiden tot het niet berekenen cq. terugbetalen van huurbedragen aan de huurder Alle soorten meldingen dienen te worden gemeld als eerste (direct) telefonisch en schriftelijk binnen 24uur na afloop van de betreffende werkzaamheden / evenement / verhuur aan 17. Vrijwaring 17.1 De opdrachtgever vrijwaart B.J. Events B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht Indien opdrachtgever aan B.J. Events B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. B.J. EVENTS B.V. Napoleonsweg AA HAELEN - THE NETHERLANDS 8 OF 8

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0)412-456 999 KvK 515.01.902 1. Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Resoort Reclame, gevestigd te Ridderkerk.

Algemene Voorwaarden van Resoort Reclame, gevestigd te Ridderkerk. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Resoort Reclame, gevestigd te Ridderkerk. Artikel 1 Definities In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder: "Resoort Reclame ": De besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN Van: Dumoulin Evenementen, gevestigd te Waalwijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS. Grashoen 98 5658 EK Eindhoven www.fandfproductions.nl www.stagefreaks.nl 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen.

Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen. Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID... 1 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 5: LEVERING... 3 ARTIKEL 6:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN 1. In deze algemene voorwaarden wordt met BAV bedoeld: Bovelander Attractieverhuur/Bovelander Promotional Support Verspronckweg 63 c 2023 BB Haarlem 2. Met opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ARCHER MEDIA B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Offerte 'Voorbeeld' Tijdschema. NWP Pro Audio. Jeffrey van der Loo. Vechtstraat 8 5347 KP Oss. Projectnummer: 528 Periode: 25-03-2015

Offerte 'Voorbeeld' Tijdschema. NWP Pro Audio. Jeffrey van der Loo. Vechtstraat 8 5347 KP Oss. Projectnummer: 528 Periode: 25-03-2015 NWP Pro Audio t.a.v. Jeffrey van der Loo Vechtstraat 8 5347 KP Oss Offerte 'Voorbeeld' Projectnummer: 528 Periode: 25-03-2015 Locatie: NWP Pro Audio Vechtstraat 8 5347 KP Oss Offertenummer: 142 Offertedatum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Definities en toepasselijkheid 2. Totstandkoming van Overeenkomsten 3. Levering en leveringstijden

1. Definities en toepasselijkheid 2. Totstandkoming van Overeenkomsten 3. Levering en leveringstijden ALGEMENE VOORWAARDEN WS SOUNDEXPRESSE en LEUKEPARTYSHOWS.NL Dissel 30, 6026 DB Maarheeze (Netherlands) Telefoon 0495-599095 Inschrijfnummer K.v.K. 17132146 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONGRESS COMPANY BV

ALGEMENE VOORWAARDEN CONGRESS COMPANY BV ALGEMENE VOORWAARDEN CONGRESS COMPANY BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Congress Company: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Congress Company

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Asbestinventarisatie- en adviesbureau. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Algemeen

Asbestinventarisatie- en adviesbureau. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Algemeen Asbestinventarisatie- en adviesbureau d Asbestlogisch Engelsestraat 32 9671BH Winschoten Tel: 0597-431158 Mob: 06-25516326 www.dasbestlogisch.nl KVK: 55963420 Artikel 1: Definities Opdracht: iedere op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Trigger Management & Bookings

Algemene voorwaarden van Trigger Management & Bookings Algemene voorwaarden van Trigger Management & Bookings 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Afnemer: iedere derde met wie TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS

Nadere informatie

CONGRESORGANISATIEBUREAUS

CONGRESORGANISATIEBUREAUS ALGEMENE VOORWAARDEN VASTGESTELD DOOR DE STICHTING UITVOERING ERKENNINGSREGELING VNC CONGRESORGANISATIEBUREAUS Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. het congresorganisatiebureau:

Nadere informatie

1. In de algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende Betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

1. In de algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende Betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven Algemene voorwaarden Artikel 1 definities 1. In de algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende Betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven Opdrachtnemer: Q-Moodz,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie