ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo"

Transcriptie

1 VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

2 WOORD VOORAF Het boek 'Elementair boekhouden' is bestemd voor leerlingen van havo/vwo met het keuzevak Management & Organisatie. Met het wegvallen van de vakken Handelswetenschappen en recht en Economische wetenschappen II en recht is ook boekhouden van het programma voor havo/vwo verdwenen. Ook voor leerlingen die nu in het vrije deel voor M&O kiezen. Vanuit het onderwijsveld is de wens geuit om - op facultatieve basis - toch een beperkt programma voor boekhouden aan te kunnen bieden, dat kan worden afgerond met een buitenschools examen. Als antwoord hierop heeft De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op basis van praktijkgerichte eindtermen het examen Elementair boekhouden (voor havo/ vwo) ingesteld. Vecon en Ecabo hebben geadviseerd over de eindtermen. Het NOI-boek 'Elementair boekhouden' is volledig afgestemd op dit Associatie-examen. Behandeling ervan neemt ca. 20 lesweken van 2 lesuren plus 2 lesuren zelfstudie in beslag. Er is geen vooropleiding boekhouden vereist. Buitenschools examen Elementair boekhouden Het examen Praktijkdiploma elementair boekhouden (PEB) wordt jaarlijks afgenomen omstreeks maart. De Associatie heeft ervoor gezorgd dat het examengeld voor deze doelgroep bescheiden blijft. Bij grotere groepen kan het examen op de schoollocatie worden afgenomen. De examenregeling en het programma zijn te downloaden via Opbouw methode In afdeling 1 t/m 6 van 'Elementair boekhouden voor havo/vwo' worden het dubbel boekhouden volgens de in de praktijk gangbare directe methode behandeld: beginbalans, boekingsregels, coderen boekingstukken, grootboek en kolommenbalans. Er wordt zowel gewerkt met coderingsstempels als met journaalposten. In de afdelingen 7 t/m 9 worden veel praktijkboekingen besproken, zoals BTW, lonen, kortingen, balanswaarderingen, correctieboekingen en de permanence. Tevens wordt de dagboekmethode met het journaal behandeld. Dat geeft een goede voorbereiding op het systeem van computerboekhouden, waarbij eveneens boekingen per soort in een betreffend 'dagboekscherm' worden ingevoerd. Afdeling 10 en 11 behandelen het onderdeel computerboekhouden 'droogzwemmend', dus zonder de pc. De werkwijze, schermafdrukken en output zijn gebaseerd op het financiële pakket AccountView. (Deze laatste twee afdelingen dekken onderdeel III van het examen.) Praktijk met AccountView Een handmatige administratie komt in de praktijk nauwelijks voor. Daarom kan 'Elementair boekhouden voor havo/vwo' desgewenst worden vervolgd met 'Computerboekhouden met AccountView'. Daarbij wordt in plaats van een 'droogzwemmende' behandeling van het computerboekhouden de mogelijkheid gegeven om praktisch te werken met het softwarepakket. (In dat geval wordt de theoretische behandeling van afdelingen 10 en 11 van 'Elementair boekhouden' overgeslagen.)

3 Vanzelfsprekend kost dit extra tijd, maar dankzij de geprogrammeerde instructie kan het werken met AccountView grotendeels zelfstandig (op school of thuis) worden gedaan. In de laatste afdeling staan twee Associatie-modelexamens Elementair boekhouden afgedrukt. Werkbladen downloaden Via zijn kosteloos A4-werkbladen te downloaden. Deze kunnen worden geprint. Uitwerkingenboek en lesprogramma Bij deze uitgave is een uitwerkingenboek Elementair boekhouden leverbaar met daarin de volledige uitwerkingen van alle opgaven. Tevens is er een lesprogramma voor 20 lesweken opgenomen. Voor inhoudelijke informatie over de boeken, isb-nummers en prijzen verwijzen we naar Ondersteunende software Bij 'Elementair boekhouden voor havo/vwo' kan ondersteunende software worden gedownload. Dat betreft de programma's Intro balans en Coderen boekingsstukken. Deze programma's verduidelijken de lesstof van de eerste vier afdelingen. De programma's zijn kosteloos op te halen op De Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens verklaart dat in dit studieboek Elementair boekhouden voor havo/vwo (m&o) het betreffende examenprogramma volledig is verwerkt. De stichting doet hiermee geen uitspraak over de didactiek en de correcte verwerking van de vakinhoud. De beoordeling geldt alleen voor de theorie en niet voor de (oefen)examens. Voor uw ervaringen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Ons adres is: NOI bv, Antwoordnummer 58, 3740 VB BAARN telefoon , fax , NOI Bij de tweede druk, eerste oplage In deze druk zijn enkele verbeteringen aangebracht en is een aantal grootboekrekeningen en in de scontrovorm gezet. NOI Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI. Omslagontwerp: Ronald Meij

4 afdeling hoofdstuk paragraaf INHOUD 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz Bezittingen en vermogen Nog een voorbeeld Veranderingen in de balans HERHALING AFDELING SCHONEBEEK 1 BALANS EN GROOTBOEK Functie van het grootboek Openen van het grootboek Evenwicht in het grootboek Vragen BOEKINGSREGELS VOOR BEZIT EN SCHULD (1) Inkoopfacturen verwerken Vragen BOEKINGSREGELS VOOR BEZIT EN SCHULD (2) Het bankafschrift Uitbreiding van de boekingsregel voor bezit Uitbreiding van de boekingsregel voor schuld BOEKINGSREGELS VOOR OPBRENGSTEN EN KOSTEN 42 1 Het boeken van opbrengsten Het boeken van kosten De proefbalans Grootboekrekeningen in scontrovorm WATERMAN 1 KENNISMAKING MET HET BEDRIJF De boekhouding van een OV Toepassing van het rekeningschema Het openen van de boekhouding INKOOP VAN GOEDEREN De voorraadrekeningen Het boeken van de inkoop van goederen VERKOOP VAN GOEDEREN Het boeken van de opbrengst van de verkopen Het boeken van de inkoopprijs van de verkopen... 58

5 3 4 DE BOEKINGSREGEL VOOR PRIVÉ Het boeken van privé-opnamen Ontvangsten van debiteuren per kas SCHULD AAN DE BANK Bankkrediet Bankstukken De proefbalans OV Waterman EENBOEKINGSRUNINDECEMBER De boekhouding per 28 december Retourbon en verkoop-creditfactuur Vaste coderingen Verkoopfacturen en verzendbonnen Inkoopfacturen voor goederen Inkoopfacturen voor kosten Kas- en bankstukken met kosten De afschrijvingen Overboeken van de privé-opnamen GROOTBOEK EN PROEFBALANS Bijwerken van het grootboek De proefbalans Vragen DE KOLOMMENBALANS De saldibalans De resultaten De eindbalans Winstverdeling bij een OV Vragen HET EXPLOITATIEOVERZICHT Het exploitatieoverzicht Interne bedrijfsvergelijking Opbrengsten en kosten, ontvangsten en uitgaven HERHALING AFDELING ONDERNEMINGSVORMEN 1 2 NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN Rechtsvorm van de onderneming ONDERNEMINGEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID De eenmanszaak De openbare vennootschap (OV) (vroeger vof) Verwerkingsvragen

6 ONDERNEMINGEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR) De besloten vennootschap (BV) Journaliseren en coderen Boekhoudkundige verwerking aandelenemissie Winstverdeling en winstreservering BV De naamloze vennootschap (NV) De vereniging De stichting Vragen ONDERNEMINGSVORM EN EXPLOITATIEOVERZICHT Het exploitatieoverzicht van de eenmanszaak Het exploitatieoverzicht van de BV Verwerkingsvragen VERMOGENSBEHOEFTE EN VERMOGENSVERKRIJGING Eigenenvreemdvermogen Liquiditeit en werkkapitaal Verwerkingsvragen WEGMANS BANDENCENTRUM BV 1 HET BOEKEN VAN BTW Kennismaking met het bedrijf BTW in de boekhouding Het boeken van inkoop-creditfacturen KAS- EN BANKSTUKKEN Kasontvangsten van debiteuren Kasuitgaven Bankafschriften INKOPEN EN VERKOPEN VAN ARTIKELEN De inkoop van artikelen De verkoop van artikelen HET JAARWERK Afschrijvingen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Grootboek en proefbalans

7 5 5 6 SUBADMINISTRATIES DE KOLOMMENBALANS VAN EEN BV De winstverdeling Beoordeling balansgegevens HERHALING AFDELING 5 (journaliseren) EN KASSTATEN 1 DE SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN Het belang van een subadministratie Openen en bijwerken van de subadministratie Controle van de subadministratie DE SUBADMINISTRATIE DEBITEUREN Levering op rekening Boekingsrun Wolf-Import DE KASSTAAT BIJ BEDRIJVEN DIE OP REKENING LEVEREN Het samenstellen van de kasstaat De kascontrole De kasstaat als boekingsstuk Extra opdracht LOONADMINISTRATIE 1 INHOUDINGEN OP HET LOON De werknemersverzekeringen De volksverzekeringen HET BOEKEN VAN DE LONEN Van brutoloon naar nettoloon Het boeken van de lonen en inhoudingen Het boeken van de premies ten laste van het bedrijf HET BOEKEN VAN DE BETALINGEN De betaling van het nettoloon De betaling aan de belastingdienst De betaling aan het bedrijfspensioenfonds Schema loonkosten en betalingen Extra opdrachten

8 8 PRAKTIJKBOEKINGEN 9 DIVERSE 1 DE AFDRACHT VAN DE BTW De elektronische aangifte De betaling aan de belastingdienst Boekhouding en administratie Extra opdrachten PRIVÉ-POSTEN Onderscheid zaak of privé Splitsen van een boeking in zaak en privé Privé-gebruik goederen uit de zaak Privé-gebruik woongedeelte bedrijfspand Vergoedingen aan privé Extra opdrachten KORTINGEN Korting op de inkoopprijs Korting via inkoop-creditfactuur Verleende korting Korting voor contant Extra opdracht BANK- EN VERZEKERINGSKOSTEN Chip- en pinkosten Kosten bankkrediet Verzekeringspremies Kosten arbodienst Extra opdracht ONDERWERPEN 1 BALANSWAARDERINGEN De inkoopwaarde van de omzet Verbouwings- en onderhoudskosten Verkoop en inruil van vaste activa Emissie van aandelen boven pari Herwaardering vaste activa Afboeken van oninbare vorderingen Extra opdrachten CORRECTIEBOEKINGEN Correcties in het grootboek Voorraadverschillen Correcties in subadministraties Extra opdrachten

9 9 3 MAANDELIJKSE RESULTATENBEREKENING (PERMANENCE) Vooruitbetaalde en nog te betalen bedragen Nog te ontvangen en vooruitontvangen bedragen Afschrijvingskosten maandelijks boeken BIJZONDERE BOEKINGEN Voorafgaande journaalposten Uitbreiding kolommenbalans Het afsluiten van grootboekrekeningen Het samenstellen van grootboekrekeningen Extra opdrachten DAGBOEKEN EN JOURNAAL Dagboeken Journaal Doorschrijfsysteem en boekhoudmachine Samenvatting boekhoudcyclus Vragen KOLOMMENBALANS MET VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN BEGRIPPEN BIJ COMPUTERBOEKHOUDEN VAN DAGBOEKMETHODE NAAR 1 COMPUTERBOEKHOUDEN Computerboekhouden Grootboekkaarten Subadministratie-overzichten Vragen BTW-CODES EN DAGBOEKEN BTW-codes Dagboekprogramma's Vragen JOURNAALPOST, INVOERVERSLAG EN JOURNAAL Journaalpost en journaalregels Invoerverslag en verwerkingsverslag Vragen PERIODEAFSLUITING, VERWERKINGSVERSLAG EN KOLOMMENBALANS Periodeafsluiting Proef-/saldibalans en v+w-rekening/eindbalans Vragen

10 11 BOEKEN IN ACCOUNTVIEW 1 HET KASBOEK VAN ACCOUNTVIEW AccountView Kasstaat en kasboek Controle op de boekingen Netto- en bruto-invoer BOEKINGEN IN HET VERKOOPBOEK Verkoopboek Een run verkoopfacturen Controle op de invoer BOEKINGEN IN BANKBOEK EN INKOOPBOEK Bankboek Inkoopboek BOEKINGEN IN HET MEMORIAAL EN OVERZICHTEN GROOTBOEK Memoriaal Controle: invoerverslag en journaal Overzichten grootboek STAMBESTANDEN EN OVERZICHTEN SUBADMINISTRATIES Stambestanden Overzichten subadministraties PROEFEXAMENS ELEMENTAIR BOEKHOUDEN 1 MODELEXAMEN PEB MODELEXAMEN PEB TREFWOORDENREGISTER

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo ELEMENTAIR BOEKHOUDEN HAVO/VWO Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd

Nadere informatie

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 1 e druk ISBN: 978

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 270 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken

LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken OPLEIDING ONDERNEMEN DE START VAN EEN ONDERNEMING LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken ISBN 90 6355 983 6 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV BAARN Inhoud Cursussen voor de Opleiding Ondernemen...

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Financiering voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb FINANCIERING voor het mkb

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN BOEKINGSREGELS

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 13 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 382 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie