CQI-rapportage. Stichting Werkt voor Ouderen. Ervaringen van cliënten Hulp bij het Huishouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CQI-rapportage. Stichting Werkt voor Ouderen. Ervaringen van cliënten Hulp bij het Huishouden"

Transcriptie

1 CQI-rapportage Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen Ervaringen van cliënten Hulp bij het Huishouden

2 Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging die in organisatie Stichting Werkt voor Ouderen heeft plaatsgevonden in het voorjaar van De cliëntenraadpleging is uitgevoerd in het voorjaar van 2014 met de CQ-index Hulp bij het Huishouden (HbH). PwC heeft deze meting in uw opdracht uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), dat sinds 1 april 2014 onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitsinstituut. Deze rapportage richt zich op de resultaten van de vragenlijsten die thuis zijn ingevuld door cliënten die Hulp bij het Huishouden genieten. De resultaten van het onderzoek bieden u inzicht in de ervaringen van cliënten met de door uw organisatie geleverde dienstverlening en tevens handvatten om deze waar mogelijk te verbeteren. Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond van de cliëntenraadpleging met de CQ-index. Hoofdstuk 2 beschrijft de wijze waarop wij de CQ-metingen voor u hebben uitgevoerd. In hoofdstuk 3 leest u uw uitkomsten van de raadpleging en de frequentieverdeling van de antwoorden. In de bijlage vindt u de antwoorden van de cliënten op open vragen. Voor de goede orde wijzen we u nog op het volgende: Dit rapport is uitsluitend voor u als opdrachtgever opgesteld, in overeenstemming met de gegeven opdrachtbevestiging. Wij geven u en derde partijen niet het recht om dit rapport voor een ander doel te gebruiken. Wij accepteren richting geen enkele andere partij aansprakelijkheid of zorgplicht op basis van de inhoud van dit document. Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met projectleider Kim Schoen op telefoonnummer PwC Drs. Robbert-Jan Poerstamper MBA, partner Amsterdam 25 april van 26

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Achtergrond bij het CQI-meetinstrument Doel Kader Toelichting op instrument Verantwoording 4 2. Aanpak Uw deelname aan de cliëntenraadpleging Steekproeftrekking Communicatie De vragen De data schoning De data analyse Uw rapportage toegelicht Figuren 8 3. Uw resultaten Uw respons en de kenmerken van uw respondenten Overzicht van uw indicatorscores Afspraken over huishoudelijke hulp Bejegening door de hulp bij het huishouden Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden Deskundigheid van de hulp bij het huishouden Vraagscores bij Effectiviteit van de huishoudelijke hulp Rapportcijfer Overige vragen m.b.t. De kenmerken van de huishoudelijke hulp die de cliënt krijgt Overige vragen m.b.t. Afspraken over de huishoudelijke hulp Overige vragen m.b.t. Communicatie Overige vragen m.b.t. Bejegening en privacy Overige vragen m.b.t. Betrouwbaarheid Overige vragen m.b.t. Deskundigheid Overige vragen m.b.t. Effectiviteit Overige vragen m.b.t. Algemeen oordeel over de hulp bij het huishouden Antwoorden op de open vragen van 26

4 1. Achtergrond bij het CQImeetinstrument Doel Het doel van de cliëntenraadpleging is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen die cliënten hebben opgedaan met de zorg- en dienstverlening van uw organisatie. Het specifieke doel van de meting waarop deze rapportage betrekking heeft, is het opleveren van kwaliteitsinformatie om de zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren Kader Minimaal eens per twee jaar dienen zorgorganisaties, onderverdeeld in zogenoemde organisatorische eenheden of OE s, te meten hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren die aan hen geleverd wordt. De meting moet daarbij uitgevoerd worden door een geaccrediteerd meetbureau en gebaseerd zijn op de vragenlijst die door het Centrum voor Klantervaringen Zorg is vastgesteld, de zogeheten CQ-index De cliëntenraadpleging waarop deze rapportage betrekking heeft, is de cliëntenraadpleging die behoort bij de sector Hulp bij het Huishouden. De cliëntgebonden indicatoren van deze vragenlijst zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader 2008 voor Verantwoorde Huishoudelijke Verzorging en het Kwaliteitsdocument voor de Verantwoorde Hulp bij het Huishouden. De CQI-vragenlijst bestemd voor thuiswonende cliënten van aanbieders van Hulp bij het Huishouden bestaat uit 5 indicatoren: ummer Indicatoren 1. Afspraken over huishoudelijke hulp 2. Bejegening door de hulp bij het huishouden 3. Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden 4. Deskundigheid van de hulp bij het huishouden 5. Effectiviteit van de huishoudelijke hulp Het Centrum voor Klantervaringen Zorg (CKZ) te Utrecht (thans opgegaan in het College voor Zorgverzekeringen, CVZ) draagt zorg voor accreditatie van CQI-meetbureaus. Het CKZ werd opgericht in 2006 en draagt zorg voor een instrumentarium en methodiek waarmee de ervaringen van consumenten in de gezondheidszorg systematisch en verglijkbaar in kaart worden gebracht. Dat vraagt om gestandaardiseerde instrumenten en een betrouwbare wijze van meting en publicatie. 3 van 26

5 Toelichting op instrument De CQ-index voor Hulp bij het Huishouden is ontwikkeld door het IVEL in overleg met de Stuurgroep Verantwoorde Zorg. De meting die we voor u hebben uitgevoerd is gebaseerd op de meest recente vragenlijst die in augustus 2008 is gelanceerd. De CQI Hulp bij het Huishouden is bedoeld om de kwaliteit van geleverde hulp bij het huishouden thuis te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende OE s. 07 De CQI Hulp bij het Huishouden bestaat uit 70 vragen. De vragenlijst begint met een vraag of de cliënt in de voorgaande periode (12 maanden) hulp bij het huishouden heeft ontvangen van de betreffende OE, gevolgd door vragen naar de duur van de wekelijkse hulp en de wachttijd. Vervolgens komen de verschillende thema s over de ervaringen met de zorg aan bod. De vragenlijst eindigt met enkele vragen over de cliënt zelf Verantwoording Bij uitvoering van uw cliëntenraadpleging hebben wij, als per mei 2012 geaccrediteerde meetorganisatie, alle daarop betrekking hebbende eisen zoals deze door het CKZ-CVZ gesteld worden, toegepast. Daartoe behoren (niet-limitatief): Het gebruiken van een meting en een rapportage met het CIIO-keurmerk (accreditatieorganisatie, voormalig onderdeel CKZ); Een check op de noodzaak om de meting te melden bij het College bescherming persoonsgegevens; Een door het CIIO vastgesteld onderzoeksplan; Een meetverantwoording die aan de eisen van het CKZ-CVZ voldoet; De informatieplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens; De richtlijnen ten aanzien van de steekproeftrekking. 4 van 26

6 09 2. Aanpak 2.1. Uw deelname aan de cliëntenraadpleging Steekproeftrekking De doelgroep voor deze cliëntenraadpleging werd gevormd door alle cliënten die in de laatste 12 maanden Hulp bij het Huishouden genoten, geleverd door uw organisatie. Voor de landelijke meting waarbij prestaties van verschillende OE s met elkaar worden vergeleken, moeten 250 cliënten per OE worden aangeschreven. Bij een verwachte respons van 60% wordt het aantal respondenten dat benodigd is om verschillen tussen OE s betrouwbaar te kunnen aantonen voor veel van de indicatoren gehaald ². 10 Indien uw populatie uit meer dan 250 cliënten bestaat, is er een steekproef getrokken van 250 cliënten. Deze steekproef is door het meetbureau op representativiteit voor de populatie gecontroleerd. Bepaalde cliëntengroepen dienen uitgesloten te worden van deelname. Het gaat daarbij om de volgende exclusiecriteria: Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; Cliënten die niet thuiswonend zijn; Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar; Cliënten die in de afgelopen 12 maanden minder dan 6 maanden hulp bij het huishouden hebben ontvangen van de HbH-organisatie; Cliënten die in de afgelopen 12 maanden reeds aangeschreven zijn voor een andere CQI-meting (waaronder ook de CQI Thuiszorg) Communicatie Samen met uw contactpersoon hebben we vooraf een set van werkafspraken gemaakt. Op basis van die afspraken hebben wij een gedetailleerde planning gemaakt en deze (volgens de vereisten van het CVZ) in een logboek gedocumenteerd. Alle thuiswonende cliënten van uw organisatie die in de steekproef zijn gevallen, zijn per brief uitgenodigd voor de cliëntenraadpleging waarbij de vragenlijst bijgevoegd was. In totaal hebben deze cliënten gedurende de standaard uitvraagperiode van zes weken vier maal een brief ontvangen met daarin het verzoek om de vragenlijst in te vullen. In de uitnodigingsbrief werd nadrukkelijk vermeld dat de antwoorden op de vragen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Ook uw cliëntenraad en uw medewerkers zijn vooraf geïnformeerd over het onderzoek en de wijze waarop dit zou worden uitgevoerd. ² Bron: Werkinstructie HbH, versie 3.4, juni 2012, p.9 over Steekproeftrekking 5 van 26

7 De vragen Voor dit onderzoek maakten we gebruik van de vragenlijst: CQI Hulp bij het Huishouden versie 3.3, augustus Samen bespraken we de mogelijkheid en wenselijkheid om extra vragen aan de meting toe te voegen. U koos ervoor om geen vragen toe te voegen. Cliënten uit de steekproef werden verzocht om per vraag het antwoord aan te kruisen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. Voor verschillende vragen worden verschillende antwoordcategorieën gebruikt. De meest voorkomende antwoordcategorieën zijn: ee Ja ee Ja iet van toepassing ooit Soms Meestal Altijd ooit Soms Meestal Altijd iet van toepassing / weet ik niet ooit Soms Meestal Altijd iet van toepassing / niet nodig ooit Soms Meestal Altijd Weet ik niet / geen ervaring mee Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend De antwoordmogelijkheid niet van toepassing is bedoeld voor het geval dat een respondent een situatie niet kan beoordelen. Bijvoorbeeld als hij/zij deze situatie niet heeft meegemaakt of bepaalde zorg niet wil of heeft ontvangen De data schoning Voordat we begonnen met het analyseren van de data hebben we de data geschoond. Dit betekent dat cliëntcodes die twee keer in de database staan, ontdubbeld zijn. We hebben de respondenten verwijderd die minder dan 5 ervaringsvragen (vragen over de thema s) of minder dan de helft van de sleutelvragen (vragen over de cliënt zelf) hebben ingevuld De data analyse Op de geschoonde dataset zijn vervolgens berekeningen gedaan conform het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 07 en WIS Zo hebben we per vraag en per indicator (ook wel schaal of kwaliteitsdimensie genoemd) CQI scores berekend die in deze rapportage worden weergegeven. 6 van 26

8 Uw rapportage toegelicht In deze rapportage worden de resultaten van uw cliëntenraadpleging gepresenteerd met behulp van een aantal figuren en tabellen. De figuren laten per vraag zien welke antwoorden uw cliënten (de respondenten) gegeven hebben Figuren 22 De CQ vragenlijst voor cliënten HbH is opgebouwd uit thema s waarover één of meerdere vragen zijn gesteld. 23 De vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten met de hulp bij het huishouden in de afgelopen 12 maanden. Daarbij gaat het over diverse onderwerpen en kwaliteitsaspecten voor verantwoorde thuiszorg. 24 Respondenten hebben hun antwoorden op de vragen gegeven in de volgende categorieën: ooit soms meestal altijd; Ja nee; Specifieke antwoordcategorie zoals leeftijdsgroepen of opleidingsniveau. 25 De staafdiagrammen van de ervaringsvragen worden als volgt weergegeven: Komt de aanbieder de mondelinge werkafspraken over de hulp bij het huishouden na? Is, bij het opstellen van een plan met de schriftelijke werkafspraken, rekening gehouden met uw voorkeuren bij het afspreken van de momenten waarop de huishoudelijke hulp Komt de aanbieder de schriftelijke werkafspraken over de hulp bij het huishouden na? nooit / soms vaak altijd Worden de schriftelijke werkafspraken, die met u zijn gemaakt, van tijd tot tijd in overleg met u besproken (geëvalueerd), en zo nodig bijgesteld? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In de staven staat het respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. In de tabel boven de grafiek vindt u het aantal respondenten dat een geldig antwoord heeft gegeven op de vraag. 26 Een lege grafiek is ook mogelijk. Wanneer er op een vraag minder dan tien respondenten een antwoord hebben gegeven dan mogen wij de resultaten niet weergeven. De anonimiteit van de respondenten moet immers gewaarborgd blijven. 7 van 26

9 27 3. Uw resultaten Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de respons en met enkele tabellen waarin de frequentieverdeling wordt weergegeven van de antwoorden die uw respondenten hebben gegeven op achtergrondvragen. Vervolgens ziet u uw resultaten. U krijgt eerst een overzicht van de scores per indicator, vervolgens wordt per indicator ingezoomd op de vraagscores die eronder liggen. Het hoofdstuk eindigt met de frequentieverdeling op de overige vragen die niet onder een indicator vallen. 28 Er kunnen verschillen bestaan tussen de ruwe scores in deze rapportage en die van de landelijke analyse. Hier worden iets strengere schoningsregels toegepast, omdat sommige variabelen verplicht gevuld moeten zijn t.b.v. de casemix correctie. De strengere schoningsregels kunnen leiden tot (kleine) verschillen in de ruwe scores Uw respons en de kenmerken van uw respondenten Onderstaande tabel geeft weer hoeveel vertegenwoordigers van cliënten uitgenodigd zijn voor dit onderzoek en op hoeveel respondenten (na schoning) uw resultaten gebaseerd zijn. aam OE Thuiszorg Werkt voor Ouderen Aantal uitgenodigde cliënten 250 Aantal respondenten na schoning 147 Respons 59% 30 Onderstaande frequentietabellen geven de antwoorden weer op de achtergrondvragen. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? slecht 15 10% matig 91 63% goed 36 25% zeer goed 3 2% uitstekend 0 0% Totaal % Wat is uw leeftijd? 18 t/m 24 jaar 0 0% 25 t/m 34 jaar 0 0% 35 t/m 44 jaar 0 0% 45 t/m 54 jaar 4 3% 55 t/m 64 jaar 15 10% 65 t/m 74 jaar 16 11% 75 t/m 84 jaar 57 39% 85 t/m 94 jaar 51 35% 95 jaar of ouder 4 3% Totaal % Bent u een man of een vrouw? man 33 23% vrouw % Totaal % 8 van 26

10 Wat is uw woonsituatie? Ik woon alleen % Ik woon samen met één of meer personen 26 18% Totaal % Wat is uw hoogst voltooide opleiding? geen opleiding 14 11% lager onderwijs 41 33% lager of voorbereidend beroepsonderwijs 21 17% middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 20 16% middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 15 12% hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 8 6% hoger beroepsonderwijs 5 4% wetenschappelijk onderwijs 0 0% anders 0 0% Totaal % Wat is het geboorteland van uzelf? ederland % Indonesië / voormalig ederlands-indië 4 3% Suriname 2 1% Marokko 0 0% Turkije 0 0% Duitsland 0 0% Aruba of voormalige ederlandse Antillen 0 0% anders 3 2% Totaal % Wat is het geboorteland van uw vader? ederland % Indonesië / voormalig ederlands-indië 4 3% Suriname 2 1% Marokko 0 0% Turkije 0 0% Duitsland 0 0% Aruba of voormalige ederlandse Antillen 0 0% anders 5 3% Totaal % Wat is het geboorteland van uw moeder? ederland % Indonesië / voormalig ederlands-indië 4 3% Suriname 2 1% Marokko 0 0% Turkije 0 0% Duitsland 0 0% Aruba (voormalig) ederlandse Antillen 0 0% anders 6 4% Totaal % 9 van 26

11 In welke taal praat u thuis het meeste? ederlands % Fries 0 0% ederlands dialect 6 4% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 1 1% Marokkaans-Arabisch 0 0% Turks 0 0% Duits 0 0% Papiaments (ederlandse Antillen) 0 0% anders 0 0% Totaal % Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in vullen? ee 97 67% Ja 47 33% Totaal % te Door wie bent u geholpen? Door mijn familie-/gezinslid 4 9% Door mijn partner 3 6% Door mijn huishoudelijke hulp 5 11% Door een andere hulp- of zorgverlener 4 9% Door iemand anders 31 66% Totaal % Hoe heeft die persoon u geholpen? Heeft de vragen voorgelezen 44 59% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 30 40% Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 0 0% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 1 1% Heft op een andere manier geholpen 0 0% Totaal % 10 van 26

12 3.2. Overzicht van uw indicatorscores 31 In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de indicatoren en daarop uw score op een schaal van 1 tot 4 en een schaal van 1 tot 10. nr Indicatornaam Score op 4 Score op 10 n 1 Afspraken over huishoudelijke hulp 3,3 2 Bejegening door hulp bij het huishouden 3,8 3 Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden 3,5 8,0 56 9, , Deskundigheid van de hulp bij het huishouden 3,7 9, Effectiviteit van de huishoudelijke hulp 3,4 6 Aanbevelingsvraag 8, ,4 8, Afspraken over huishoudelijke hulp 32 De cliënten hebben aangegeven hoe zij de afspraken ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn. 1 Komt de aanbieder de mondelinge werkafspraken over de hulp bij het huishouden na? werkafspraken, rekening gehouden met uw voorkeuren bij het afspreken van de momenten waarop de huishoudelijke hulp komt? bij het huishouden na? Worden de schriftelijke werkafspraken, die met u zijn gemaakt, van tijd tot tijd in overleg met u besproken (geëvalueerd), en zo nodig bijgesteld? Afspraken 8,0 over huishoudelijke hulp 9,3 Is, bij het 8,8opstellen van een plan n=57met de schriftelijke Komt de 9,1aanbieder de schriftelijke n=55 werkafspraken ov 5,2 n=86 n=54 11 van 26

13 33 De scores zijn gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden. Komt de aanbieder de mondelinge werkafspraken over de hulp bij het huishouden na? Is, bij het opstellen van een plan met de schriftelijke werkafspraken, rekening gehouden met uw voorkeuren bij het afspreken van de momenten waarop de huishoudelijke hulp Komt de aanbieder de schriftelijke werkafspraken over de hulp bij het huishouden na? nooit / soms vaak altijd Worden de schriftelijke werkafspraken, die met u zijn gemaakt, van tijd tot tijd in overleg met u besproken (geëvalueerd), en zo nodig bijgesteld? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.4. Bejegening door de hulp bij het huishouden 34 De cliënten hebben aangegeven hoe zij de bejegening ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn. 2 Bejegening door hulp bij het huishouden 9,4 Is de huishoudelijke hulp beleefd tegen u? 9,7 n=146 Luistert de huishoudelijke hulp aandachtig naar u? 9,3 n=145 Heeft de huishoudelijke hulp genoeg tijd voor u? 8,9 n=146 eemt de huishoudelijke hulp u serieus? 9,5 n=146 Voelt u zich op uw gemak in aanwezigheid van de huishoudelijke 9,5 n=146 hulp? 35 Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden. Is de huishoudelijke hulp beleefd tegen u? Luistert de huishoudelijke hulp aandachtig naar u? Heeft de huishoudelijke hulp genoeg tijd voor u? eemt de huishoudelijke hulp u serieus? nooit / soms vaak altijd Voelt u zich op uw gemak in aanwezigheid van de huishoudelijke hulp? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12 van 26

14 Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden De cliënten hebben aangegeven hoe zij de betrouwbaarheid ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn. 3 Betrouwbaarheid van de hulp bij het huishouden 8,4 Houdt de huishoudelijke hulp zich aan de afgesproken tijden? (komt op tijd, gaat niet te vroeg weg) Kunt u zelf bepalen dat de huishoudelijke hulp op een ander moment komt, als u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet? 9,2 n=143 8,1 n=133 Wordt u op tijd ingelicht als de huishoudelijke hulp op een andere dan de afgesproken tijd komt, of niet komt wegens ziekte of vakantie? Overlegt uw huishoudelijke hulp met u over welke huishoudelijke taken er gedaan moeten worden? (bijvoorbeeld ramen zemen) Komt de huishoudelijke hulp de afspraken over de hulp bij het huishouden na? (komt het werk af) 8,9 n=143 8,4 n=142 9,0 n=145 Vraagt de huishoudelijke hulp of alles naar wens verloopt? 6,7 n= Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden. Houdt de huishoudelijke hulp zich aan de afgesproken tijden? (komt op tijd, gaat niet te vroeg weg) Kunt u zelf bepalen dat de huishoudelijke hulp op een ander moment komt, als u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet? Wordt u op tijd ingelicht als de huishoudelijke hulp op een andere dan de afgesproken tijd komt, of niet komt wegens ziekte of vakantie? Overlegt uw huishoudelijke hulp met u over welke huishoudelijke taken er gedaan moeten worden? (bijvoorbeeld ramen zemen) nooit / soms vaak altijd Komt de huishoudelijke hulp de afspraken over de hulp bij het huishouden na? (komt het werk af) Vraagt de huishoudelijke hulp of alles naar wens verloopt? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 van 26

15 3.6. Deskundigheid van de hulp bij het huishouden 38 De cliënten hebben aangegeven hoe zij de deskundigheid ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn. 4 Deskundigheid van de hulp bij het huishouden 9,2 Gaat de huishoudelijke hulp zelfstandig te werk? (weet de hulp wat er gedaan moet worden) Maakt de huishoudelijke hulp goed schoon? Werkt de huishoudelijke hulp hygiënisch? Is de huishoudelijke hulp hulpvaardig? 9,1 9,1 9,1 9,4 n=143 n=144 n=143 n= Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden. Gaat de huishoudelijke hulp zelfstandig te werk? (weet de hulp wat er gedaan moet worden) Maakt de huishoudelijke hulp goed schoon? Werkt de huishoudelijke hulp hygiënisch? nooit / soms vaak altijd Is de huishoudelijke hulp hulpvaardig? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.7. Vraagscores bij Effectiviteit van de huishoudelijke hulp 40 De cliënten hebben aangegeven hoe zij de effectiviteit ervaren. De gemiddelde vraagscores zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10. Op basis hiervan kunt u zien over welk onderdeel van de indicator uw cliënten meer of minder tevreden zijn. 5 Effectiviteit van de huishoudelijke hulp 8,3 Kunt u uzelf, dankzij de hulp bij het, beter redden in huis? 8,8 n=143 die ú belangrijk vindt en waar u anders niet aan toe komt? Kunt u, 7,8 dankzij de hulp bij het n=140 huishouden, meer din 14 van 26

16 41 Uw score is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden. Kunt u uzelf, dankzij de hulp bij het, beter redden in huis? nee ja, enigszins Kunt u, dankzij de hulp bij het huishouden, meer dingen doen die ú belangrijk vindt en waar u anders niet aan toe komt? ja, zeker 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Rapportcijfer Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten u geven is gebaseerd op onderstaande frequentieverdeling van de antwoorden. Aanbevelingsvraag 8,3 Welk cijfer geeft u aan de aanbieder van de hulp bij het huishouden? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. 8,3 n=146 Welk cijfer geeft u aan de aanbieder van de hulp bij het huishouden? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 15 van 26

17 3.9. Overige vragen m.b.t. De kenmerken van de huishoudelijke hulp die de cliënt krijgt 43 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot kenmerken van de huishoudelijke hulp. Hoe lang krijgt u al hulp bij het huishouden van deze instelling? minder dan een half jaar 4 3% 6 maanden tot minder dan een jaar 15 10% 1 tot 2 jaar 26 18% 2 tot 5 jaar 56 38% meer dan 5 jaar 45 31% ik ontvang op dit moment geen hulp bij het huishouden (meer) van deze instelling 0 0% minder dan 2 uur 8 5% 2 tot 4 uur % 4 tot 7 uur 24 16% 7 tot 10 uur 1 1% 10 tot 13 uur 0 0% 13 tot 16 uur 0 0% 16 uur of meer 0 0% weet ik niet (meer) 0 0% Totaal % Totaal % Hoeveel uur per week krijgt u gemiddeld hulp bij het huishouden van de instelling? Hoeveel tijd zat er tussen het moment waarop u wist dat u hulp bij het huishouden zou krijgen? minder dan 2 weken 48 35% 2 weken tot 1 maand 48 35% 1 tot 3 maanden 6 4% 3 tot 6 maanden 1 1% half jaar of langer 1 1% weet ik niet (meer) 35 25% Totaal % Was deze wachttijd een probleem? Een groot probleem 3 4% Een klein probleem 24 29% Geen probleem 55 67% Totaal % 16 van 26

18 3.10. Overige vragen m.b.t. Afspraken over de huishoudelijke hulp 44 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot afspraken over de huishoudelijke hulp. Zijn er mondelinge werkafspraken met u gemaakt over de hulp die u van de aanbieder krijgt? nee 52 38% ja 86 62% Totaal % Zijn er schriftelijke werkafspraken met u gemaakt over de hulp die u van de aanbieder krijgt? nee 81 62% ja 49 38% Totaal % Zijn er in het (schriftelijke) plan afspraken gemaakt over hoe de aanbieder omgaat met uw voordeursleutel? nee 44 83% ja 9 17% Totaal % Heeft u een exemplaar van het plan met schriftelijke werkafspraken van de aanbieder ontvangen? nee 8 47% ja 9 53% Totaal % Overige vragen m.b.t. Communicatie 45 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot Communicatie. Zijn de brieven en de formulieren van de aanbieder duidelijk? nooit 6 4% soms 8 6% vaak 40 30% altijd 81 60% Totaal % 17 van 26

19 Geeft de aanbieder u tegenstrijdige informatie? nooit % soms 8 6% meestal 0 0% altijd 2 1% Totaal % Heeft u informatie gekregen over uw rechten? nee 80 57% ja 60 43% Totaal % Heeft u informatie gekregen over uw plichten? nee 72 51% ja 70 49% Totaal % Is het een probleem om de aanbieder overdag telefonisch te bereiken? een groot probleem 1 1% een klein probleem 5 4% geen probleem % Totaal % Weet u bij wie u met uw vragen, problemen of eventuele klachten terecht kunt? nee 26 18% ja % Totaal % Heeft u een vast contactpersoon als aanspreekpunt bij de aanbieder? nee 81 60% ja 55 40% Totaal % 18 van 26

20 Reageert de aanbieder correct op uw vragen, problemen of klachten? nooit 3 3% soms 4 4% meestal 31 33% altijd 57 60% Totaal % Overige vragen m.b.t. Bejegening en privacy 46 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot Bejegening en privacy. Bemoeit de huishoudelijke hulp zich ongevraagd met uw privézaken? nooit % soms 9 6% meestal 2 1% altijd 1 1% Totaal % Gaat de huishoudelijke hulp vertrouwelijk met uw privégegevens om? nooit 11 8% soms 2 1% meestal 15 11% altijd % Totaal % Overige vragen m.b.t. Betrouwbaarheid 47 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot Betrouwbaarheid. Heeft u een kennismakingsgesprek gehad met de huishoudelijke hulp, voor de start van de hulp bij het huishouden? nooit 75 56% soms 10 7% meestal 12 9% altijd 38 28% Totaal % 19 van 26

21 Kunt u meebeslissen van wie u huishoudelijke hulp krijgt? nooit 48 38% soms 10 8% meestal 24 19% altijd 46 36% Totaal % Toont de huishoudelijke hulp een legitimatie als u daarom vraagt? nooit 13 62% soms 0 0% meestal 2 10% altijd 6 29% nvt 0 0% Totaal % Hoeveel verschillende huishoudelijke hulpen komen er in 1 maand bij u over de vloer? 1 persoon % 2 personen 4 3% 3-4 personen 1 1% 5 of meer personen 1 1% Totaal % Is het een probleem dat er in 1 maand meerdere huishoudelijke hulpen bij u over de vloer komen? ja, enigszins 4 80% ja, zeker 0 0% nee 1 20% Totaal 5 100% Wordt er vervanging geregeld als de huishoudelijke hulp ziek of vrij is? nooit 10 29% soms 5 14% meestal 7 20% altijd 13 37% Totaal % 20 van 26

22 3.14. Overige vragen m.b.t. Deskundigheid 48 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot Deskundigheid. Werkt de huishoudelijke hulp vakkundig? nooit 1 1% soms 4 3% meestal 41 28% altijd 99 68% Totaal % Werkt de huishoudelijke hulp ordelijk? nooit 2 1% soms 6 4% meestal 30 21% altijd % Totaal % Bespreekt de huishoudelijke hulp onveilige situaties met u? nooit 33 24% soms 13 9% meestal 31 22% altijd 62 45% Totaal % Doet de huishoudelijke hulp een enkele keer iets extra's, als u daarom vraagt? nooit 6 4% soms 14 10% meestal 38 27% altijd 83 59% Totaal % Is het een probleem als de huishoudelijke hulp uw taal niet spreekt? een groot probleem 22 59% een klein probleem 5 14% geen probleem 10 27% Totaal % 21 van 26

23 3.15. Overige vragen m.b.t. Effectiviteit 49 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot Effectiviteit. Houdt de huishoudelijke hulp rekening met uw beperkingen? nooit 0 0% soms 2 1% meestal 29 20% altijd % Totaal % 22 van 26

24 3.16. Overige vragen m.b.t. Algemeen oordeel over de hulp bij het huishouden 50 Hieronder volgt de frequentieverdeling op overige vragen die niet onder een indicator vallen met betrekking tot het algemene oordeel over de hulp bij het huishouden Heeft u in de afgelopen 2 jaar wel eens vervelende ervaringen gehad met de aanbieder of met de huishoudelijke hulp die u via de aanbieder kreeg? nee % ja 23 17% Totaal % Om wat voor soort vervelende ervaringen ging het toen? (meerkeuzevraag) afspraken met de aanbieder die niet werden nagekomen 3 6% administratieve fouten (bijvoorbeeld niet doorvoeren van 1 2% wijzigingen) een hulp die niet kwam opdagen 8 17% een hulp die niet wilde werken 8 17% een hulp met wie het niet 'klikte' 4 8% beschadiging van mijn persoonlijke bezittingen (servies, 9 19% meubilair, enzovoorts) verdenking van diefstal 6 13% vervelende of intimiderende opmerkingen 6 13% ongewenste intimiteiten 3 6% anders 0 0% Totaal % Zou u deze aanbieder bij uw vrienden en familie aanbevelen? beslist niet 1 1% waarschijnlijk niet 5 3% waarschijnlijk wel 45 31% beslist wel 94 65% Totaal % 23 van 26

25 4. Antwoorden op de open vragen De vragenlijst eindigt met een open vraag: Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu krijgt of kreeg van de aanbieder? Cliënten kunnen op deze vraag in hun eigen bewoordingen een antwoord geven. In onderstaand overzicht leest u deze antwoorden. Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu krijgt of kreeg van de aanbieder? U mag maar 1 ding noemen. "De ""pauze""! Het koffie drinken. Hulp rekent op lange pauze i.v.m. sociaal contact, terwijl deze voor mij juist heel vermoeiend is. Het lijkt erop dat hulpen geïnteresseerd worden om lang te praten. Van mij dus liefst beperkt houden." 100% tevreden. Alles is naar wens. iets veranderen. Alles moet zo blijven. Alles prima. Als de vaste hulp niet kan komen wil ik graag een ervaren vervangster en geen scholiere of uitzendkracht die er met de pet naar gooit. Andere werktijden. Bestaat er een antecedenten onderzoek naar de aan te nemen hulpen. Beter schoonmaken. Beter schoonmaken. Bij schoonmaken van de douche zou ik graag zien dat de huishoudelijke hulp iets bv. plastic hoesjes over de schoenen zou dragen. Ook bij stofzuigen slaapkamer! Bij verkoudheid ramen dicht na het werktijd! Dat er iets vlotter gewerkt wordt. Dat er maar 1 invalhulp per week komt i.p.v. 2. Dat ik haar mag behouden! Dat vervangende hulpen (invalsters) soms niets van huishoudelijk werk kennen kunnen. Dat ze hun telefoon thuis laten. Dat ze meer werk verricht in plaats van dat ze het eerste half uur niets doet. Dat ze soms de indruk wekt dat ze aan het stofzuigen is terwijl ze andere dingen aan het doen is. De stofzuiger blijft aan. Je hebt dan het idee dat ze in de slaapkamers in kasten snuffelt. De slang ligt dan gewoon op de grond. Zelf is ze ergens anders. Vind ik heel vervelend. Geen enkele verandering. Geen verandering! Geen verandering. Geen verandering. iets. Geen. Graag die ene morgen houden!! Heeft te maken met de wisselende hulpen, mijn voorkeur is zoveel mogelijk één vaste hulp en alleen een andere hulp bij vakantie of ziekte. Helemaal niets. Ik prijs mijzelf dat ik zo n goede hulp heb getroffen. Hulp krijgen totdat ik en mijn man (87 jaar) tot onze dood kan krijgen. We gaan steeds meer achteruit. Ik ben blij met hulp ik kan het niet alleen. Ik ben heel tevreden met mijn hulp. Ik ben tevreden gelukkig. 24 van 26

26 Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu krijgt of kreeg van de aanbieder? U mag Ik heb altijd dezelfde hulp (gelukkig). Ik wil niets veranderen, ik ben uiterst tevreden met mijn hulp! Krijg te weinig uren hulp. Meer hulp. Meer uren!!! Menselijk zijn! Eerlijk leven en laten leven! Mijn hulp is 63 jaar en moet ± 7 km. fietsen door weer en wind. Mijn hulp is prima, maar tijdelijk. Ik zou het geweldig vinden als ze bleef want ze is net het zetje dat ik nodig heb om overzicht te krijgen en houden..v.t..v.t..v.t..v.t. iet te vaak hoeven te wisselen van hulp. iets ben erg tevreden. iets veranderen. Zij is goed. iets, het is prima. iets, ik ben zeer tevreden over mijn vaste hulp. iets, zo is het goed. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets. iets.. iks veranderen. iks! iks. iks. 25 van 26

27 Wat wilt u veranderen aan de hulp bij het huishouden die u nu krijgt of kreeg van de aanbieder? U mag iks. Op tijd komen. Schriftelijke instuctie in huishouden opdat het werk zorgvuldig en nauwkeurig wordt gedaan en niet met afkeer of met walgelijk gevoel. Tevreden. Tevreden. Voor één specifieke taak in de huishouding wordt er niet naar de bewoonster geluisterd. De huishoudelijke hulp houdt vast aan haar eigen manier van doen - dit tegen de wil in van de bewoonster. Voorlopig is het goed. Wassen en strijken. Wederzijds resepct. Weet ik niet. Wil niets veranderen heb een prima hulp. Zeer tevreden. Zelfstandiger. Ziet de dingen niet uit zich zelf. Moet alles controleren. Alles moet gezegd worden. Zou het niet weten. Ben echt tevreden. 26 van 26

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting CarePool

Rapport CQI-meting CarePool Rapport CQI-meting CarePool Versie 1.0.0 December 2011 Dhr. K.Y.J Volkers HH01 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het cliënttevredenheidsonderzoek voor CarePool Het onderzoek brengt de mening van de

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Maart 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Land van Horne,, en april juni 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Zorggroep De Vechtstreek April - mei Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Joris Zorg Hulp bij het Huishouden oktober-december Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Actie Zorg september - november 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Sint Annaklooster mei juli 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Willibrord 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Meting door PwC in de periode januari tot

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden?

Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Wat vinden uw cliënten van de hulp bij het huishouden? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de hulp bij het huishouden Vragenlijst versie 3.3 Utrecht, juli 2015 is hét kennis-

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Hulp bij het Huishouden Cedrah. 2012 L. Keur C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Hulp bij het Huishouden Cedrah. 2012 L. Keur C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Hulp bij het Huishouden Cedrah 2012 L. Keur C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Ervaringen met hulp bij het huishouden

Ervaringen met hulp bij het huishouden Ervaringen met hulp bij het huishouden Onderzoek via een enquête door ZorgDNA naar ervaringen van cliënten van u als aanbieder van hulp bij het huishouden Joost Zorgt, Hulp bij Huishouden Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQI-onderzoek ZuidOostZorg Hulp bij Huishouden

CQI-onderzoek ZuidOostZorg Hulp bij Huishouden Rapportage: CQI-onderzoek ZuidOostZorg Hulp bij Huishouden In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Hulp bij het Huishouden Betuweland J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Hulp bij het Huishouden Betuweland J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Hulp bij het Huishouden Betuweland 205 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Ervaringen met hulp bij het huishouden

Ervaringen met hulp bij het huishouden Ervaringen met hulp bij het huishouden Onderzoek via een enquête door ZorgDNA naar ervaringen van cliënten van u als aanbieder van hulp bij het huishouden IVT Thuiszorg Andere gemeenten Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Picassoplein 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Meting door PwC in de periode januari

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Willibrord 25-4-2014 Uitkomsten CQ bewoners verpleeg- of verzorgingshuis Meting door PwC in de periode januari tot april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG)

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG) Werkinstructies voor CQI Vertegenwoordigers van Bewoners van Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Vertegenwoordigers van Bewoners bedoeld? De CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Opvang

Werkinstructies voor de CQI Opvang Werkinstructies voor meting met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de zorg geboden door de opvang te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Met opvang wordt

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen De Zoute Viever 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Meting door PwC in de periode januari

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Rughernia

Werkinstructies voor de CQI Rughernia Werkinstructie voor 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond rughernia te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Datum: 13-11 11-2013 Auteur: Nanne Bos Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Deze werkinstructie is afgeleid van de originele werkinstructie van het CKZ

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

NIVEL: M.W. Krol, MSc Dr. D. de Boer Dr. J.C. Booij Dr. J. Rademakers CKZ:

NIVEL: M.W. Krol, MSc Dr. D. de Boer Dr. J.C. Booij Dr. J. Rademakers CKZ: Ervaringen van cliënten met de Hulp bij het Huishouden Resultaten van de eerste en tweede verwerkingsronde van v de landelijke meting met de CQ-index Hulp bijj het Huishouden NIVEL: M.W. Krol, MSc Dr.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie